Skip to main content

Full text of "Georgii Cyprii descripto orbis Romani: accedit Leonis imperatoris Diatyposis genuina adhuc inedita"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| '/ 
ΗΑΚνΑΚΒ 

ΟΟΙ,Ι^ΕΟΕ 
Ι.ΙΒΚΑΚΥ #^ .)^&ΕΟΚΟΙΙ ΟΥΡΕΙ ΏΕ80ΒΙΡΤΙ0 0ΕΒΙ8 ΚΟΜΑΝ^ ΑΟΟΕϋΙΤ Ι,ΕΟΝΙδ ΓΜΡΕΕΑΤΟΕΙβ ϋΙΑΤΤΡΟδΙί 
ΟΕΝϋΙΝΑ ΑΟΗϋΟ ΙΝΕΒΓΓΑ ΟΙΡΙΤ ΡΚΑΕΓΑΤυδ ΕδΤ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΟ ΙΧδΤΚϋ ΗΕΝΚΙΟυδ ΘΕΙ.ΖΕΚ Λΐ>ΐΕετΑ£ βηπ ήΓΛττυοκ ταβγτ.ατ; οεοοβαρηιολβ 
ΕΙΡδΙΑΕ 

ΙΝ ΑΕΒΙΒυβ Β. Ο. ΤΕΠΒΜΕΒΙ 
ΗΟΟΟΟΧΟ 
1-3-^ ^^ (ο. 1)0 ΗΑΚνΑΒΟ ΟΟίΙΕΘΕ ΙΙΒΒΑΒΥ 

ΡΒΟΜ ΤΗΕ ΙΙΕΒΛίϊΥ ΟΡ ΟΒΙΟ ΒΑΤΕ8 

Γ4ΑΒεΗ 26, 1938 


ΗΑκνΑκο υΝίνειιβιτγ 
υβΡΑΚΥ 

ϋυΝ 1 8 1987 ΧιΙΡ8ΧΑ.« : ΤΤΡΙ8 Β. Ο. τιυΒνκΕΐ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. ΙηίβΓ ηοϋϋαβ βρίδοοραίιιαπι α Ρατϋιβγο ίη οοΓρυβ 
^οI16^^^.3 ρ^^η^^ρα^ιιIη οΙ>ϋη6ύ βα 6[ΐι&6 ρήιηα αΙ> ϋΐο 
ηιιιιιβΓα.1;ηΓ €[ηίηο[νιβ άίοβοβ868 οοιηρΓβΙιβηάβηβ , οτιιιι 
οβίβΓίΐβ — βχοβρία υηίΐ — άίοβοββίιη ηιιΐίαιη άβδοπ- 
133^1^ ηίδί Οοηβίί&ηϋηοροΐϋαηαιη. Αίηηβ ραυοί (ΐαίάβηι 
ίαηο ηοϋϋ8.]η 3.^;^;^σ6η1I1^^ ςυοδ ίαιαβη ηοη ίνίζϋ, δίη^αΐαβ 
βίυβ ρΕΓίβδ ς[νιαηί;ορβΓβ ίηίβΓ 8β (^^8^^βρβη^ Οηιη βηίηι 
Β7ζαιιϋνιιη ίη ρΓονΐηοΐαβ ίη^ΐπί;» ίΓβδ 1)βηβ άί^βΓαίπΓ, 
ΒοΏΐαηαβ δβχ ίαη1;ΐΐπιιηο<1ο 6ηΐιIη6^&η^ΐι^. ^α&II1 Γβηι 
Κοπίίΐηί Εΐβ^βΓήπιβ ίίυΐβπιηί; βϊ ίηδίριβιιι ορυβοτιΗ οογ- 
Γυρϋοηβιη ηια^Σΐβ βίιΐδ ς[ΐΐί δοηρδίύ Γβπιιη οοοίάβηία- 
Ιίηιη ίριΟΓ&ηΰ&β ίπ1)ΐιβιηιη1;. ^) ΟοηίΓίΐ Βήίίβαιιιοδ*) 
ίυγίΐΐ; αίΒπηαΓβ νβίβΓβιη ίΐΐο ΙΛβΙΙο βοοίβδίαβ δί&ίίΐιιη 
ρΓοροηί; οιιιη ροηϋ&αδ Βοιηθοιί ροίβδίαβ α^Ι οιηηβδ 
ρΓονίηοί&8 οοοίάβηίιαίββ ηοη(1ιιιη ρβΓίίηηβήί, αίΐίΐνιβ ίιη- 
ρηιηίδ ϋΚ ^ατκίβηΐ; ,,ηβο Αηβΐίαπι, ηβο δοοϋ&πι, ηβο 1) Υθηιιη υΙ)ί άθ Εοιη8ΐΐ3. χηβηϋοηβιη 1ιαΙ)θί , Ιαηία βύ ίαΐίβ 
θβύ ίη 8αΙ)όίϋοηιζιι βρίβοοραίιιππι 6ηιιιη6Γ8.ϋοη6 ν&ηβύαβ, ίαπία 
7θοαιη οοηηρϋο, ίαηία άβηίς^αθ αρρβΠαϋοηιιιη οοηίαδίο Γβρθή- 
ίπΓ, υύ ραοθ γΐή ΙίύβΓαϋ άίχβήιη, ρηίβιη υθΙ αΐ) οοοίάβηί&ΐίαηι 
ΙοοοΓαιη ί^&ΓΟ, νβΐ 3.1) ίηιρθΓϋο οοηβοήρύαιη. βοοχ Β.ά Οο- 
άίηηπι ρ. 835. 

2) ΒθΥβΓβ^ί συνοδίπόν II Αηηού. ρ. 148. ί\- 
— VI — ΗίΙ}6ηιί8.ιιι ίΙίΓοηο Βοιηβιιο ίΙ)ί αηηιιιιιβηιή/^ Έ1; ^1ιί 
βϊ ίΐΐί γαΐάβ βιτ&ιιί. Ναπι ς[τιοά ίβ ςηοςτιβ ςτά ηοϋ- 
ϋαηχ βοηίβοϋ; ριογιηοΐαβ βοοΐ68ί3.8ίίθ8.8 (ΐ68θήρ8ί88β 8ίΙ)ί 
τί8ΐΐ8 68^, βχίιηία βίη8 8ίτι1ϋϋα &ί Γβηιιη ίιΐ8θίϋα 
ίηάβ οο^θ8θϋιιτ. Έίβηίιη ςυί άί1ίς6ηύία8 οίτοτιπι- 
8ρ6Χ6Γϋ;^ ίη (1ιΐ8.3 Η1)6ΐ1ΐΐηι ίοΐιηιιι βύ άίγ6Γ83.8 ίη1;6Γ 86 
ραΓίβδ άί88θ1νί — Νοί. Ι, 1—529 βί; 530—1063 βά. 
Ρατϋι. — ία,οίΐβ νί(1β1}ϋ;. ^ιι£ϋη1Iη ρήοΓ γβιβ β8ΐ; ηοΰϋα 
6ρί80ορ8.1:αιιιη βύ ίηάίοβιη ρπιβύβί; τιί 8θΐ6ΐιϋ βίη8 ς6η6η8 
Η1)6ΐ1ί 1) οτητίΊΤΊτη ιηβίΓοροΙϋ&ηιιιι 2) &α^ο^6ρI1£ι1ο^τιIII 

3) βρίδΟΟρΟΠΙΏΙ ΐη6{;Γθρθ1ίϋ8 8ίη^1ί8 8ΐιι>^6^^0Π1III; βί 

κά δοΐαιη ίβΓβ άίοβοββίιη Οοηδίαηϋηοροΐϋαηα,ιη ρβΓ- 
ίίηβί. Όβ άίθ6θ68ίΙ)α8 ίιηα^ηιιιιι βνβΓδαπιιη ο,^ίΒ,ίβ α 
ρ2ΐ1;ηαΓο1ΐΕϋΙ)ΐΐ8 Κοιηαιιο β^ Αηϋοοίιβηδί, (^ιιοηιπι ρΓαβ- 
8ΐιΐ68 ροίβδίαϋ Β^ζεϋΐϋηαβ ηοη δηϋίβοϋ βν^ηί, (Ιίδίιιηοϋδ 
άΐΐ8.1)η8 ίη &ΐ6 αηηού£ΐϋοηίΙ)α8 1)Γβνϋ6Γ αςϋιΐΓ. (ΡαΓίΗ. 
520 — 529.) Ηθΐιο ρήοΓβιη ρατίθΐπ ρΓορή&πι 8βρ£ΐΓα.- 
*^<ΐαβ οπδΐηβιη Η^Ι,βΓβ ηοη ηιοάο βχ ρ^ίηηι ς[ηΕβ 
86ς[Τ1ιυ1^τ1^ ρΐβιιβ άίγβίδο ςβηβΓβ βί βίιηίΐϋτιάίηβ οβϊβηι- 
πιηι ηοϋϋ&ηιηι ίηίβΠβ^ϋιιΤ; δβά ατ^ιηβιιίο 6ϋ8.ιη 
αϋαικίβ ρβΰ1;ο ροΐϊβδί; ρΓθ1)ίΐΓί; οοάβχ βτιΐτη νίηάοΐχ)- 
ηβηδίδ ρΗΙοδ. β* ρΗίΙοΙ. ΟΟΟΧΧΠ £ο1. 107'— 210' 
δβροχ&ϋιιι 68ΐΐ(1βιη ηοϋϋ&Ώΐ οΰβτϊ. Ββοβηδ ίΠβ ς[ΐιί<ΐ6ΐιι 
βοάβχ αάπιοιίΐΐιιι 68ϋ, δβά αΓοΙιβϋτρτίδ βίιΐδ οηιη Β8τοο- 
613110 ^1^XXXΥ οοίΐίοθ ορϋπιο &Γϋ8δίιηβ οοηίαηοίπίδ. 
Μίηιιη (^ηαηϋτιηι αϊ) Ιιαβ ρήοιβ αϋθία ρ8Χ8 (Ραι- 
1;1ιβ7 Νοί;. Ι, 530 — 1063) ϋδΟΓΘρ&Ι;, ρΓοίαπαβ οπ^ίηίβ, 
ηοη βοοίβδΐαδί^ίοαβ; ίιηρβήί Βοηιαηί οήβηίαΐίδ άβδβηρϋο^ 
ϋΐ^βΐΐηδ οτιιη Ηίβιοοϋδ δτηβοάβπιο οοχηρβχαΐ^ίΐίδ. Ι^βςηη- 
ίπΓ ατιίβιη ίη βο ρΓΟΥίηά&β 6[ΐι&8 ροδί Ηίβιοβίίδ ίβιη- 
ρθΓ& ίη ϋ&ΐία^ ίη ΑΐήοΒ,^ ίη Ηίδραηία Β^ζαηίίηί ίη ) — VII — 

8ΐι&ιη ρο{;68ΐ;8.(6Ώΐ ιβάβςβηιιιΐ;; οιηίϋτιηΙιηΓ Πίττία, ΈιΐΓορ&; 
ΑβίΟ; Ροηίηιβ, €[ΐι&6 οηχη ίη ρηοΓβ ρατίθ οΗπι ίταοίαί&β 
ββββηί; ηπηβ ίη βοοίββίαβίίοα ίΐΐα ηοϋϋα Ιοοτιπι βητιπι 
^]1▼6ηβ^πη^. 

^ααθ ρΓοίβαια αϋβήιΐδ ρατϋβ οηςο ρ1αήΙ)ΐΐ8 αΓ^τι- 
ιηβηϋβ ρΓθ1}&^ητ. 

1) Ρποπ8 ρατϋβ οηβο βοοΙββίΜΰοα νβΐ ίοηαα 
ΟδίβηάϋηΐΓ; ηβο βηίιη ρΓονίηοίο,β βαπιιιινβ ορρίάίΐ βηυιηβ- 
πιηΙ;τΐΓ, 8βά αί ββη βοΐβΐ; ίη ηοϋίϋβ, ιηβίΓοροΙϋαβ θί 
βρίβοορί ίΐϋβ 8ΐι1>οΙίϋ, γβίαί; ίη Οαΐαίίίΐ: 

η 'ΕΛαρχία Γαλατίας 

6 Άγκυρας 
α 6 Ταβίας 
β ό Ήλίοντίόλεως 
γ δ Άόηόνης κτλ. 

Αΐίθπι αηίβπι ίη ρατίβ ρηπιναη ρΓονίηοίαβ ηοπιβη, 
άβίηάβ πιβίΓοροΙίδ, ίταπι Γβΐίςηα ορρίάβ. αββηιηίινίΓ νβΐυί: 

Επαρχία Συρίας Β. 
Άπάμεία μητρόπολίς 

Άρέ^ουόα 

Επιφάνεια 

Αάρι66α 

^Επιφάνεια 

Σελευχόβηλος 

'Ραφανεαι. 

φίΛίαψχατη Ιοοί πιηΗί βχίηιβηάί 8ΐιηί, Υθΐηί; ίη ϋΛί- 
ο&ή&: Βριττίων^ Γενούης, Πόρτου Ψώμης^ ίη 8ίοί1ί& 
θερμών ^ Ακράγαντος^ Καρίνης^ ίη 6723.010 Ίονγχης^ 
Ταλίπτης^ Κολούλης^ Κάψης^ ίη Α^^γρϊο II ΐεόεως — νιπ — 

αΐϋ; βηίαβ Γβί βζβιηρία €[ααιητΪ8 ρ&αοίοπι βϋαπι &ρτι<1 
ΗίβΓοβΙβιη ίηνβηίτιηίιιτ (ο£ Ρ8χ1;1ιβ7 ρ. V); βΙ; τβο^β 
Τνββββίίης αώιοίαί: ,^γίάβίητ ϋΐ^ιατίτιβ Ιιαβο &ά ηοι- 
ιηαιη βοοίβδίαβϋίοαβ ηοίϋ;ί3.6 βχβ^βββ βί βρίβοοραιη 
Ηαίιιβ υτΐ^ίβ βοίβηηί ίη ίΐΐίβ πιογθ βίςηαβββ/' Ν6€[α6 
άηΐ^ίιιιιι 68^, 6[αίη ίβ ς[ΐιί λαηο ίιηρβηί άββοήρϋοηβιιι 
οοηίβοίύ; ίη ςβηβϋνηηι β&βρίηβ 3.1)6η:α.Υ6Γϋ; 6[τιο ίη 
ηοίίϋίβ βΟΓίΙ^βηάίβ ηϋ βοΐβύαύ. Ριορηαιη 3.τι1;6Πΐ ηοϋ- 
ύίαηιιη ίοιπιαιη^ ς[ΐια6 ςβηβϋτο ατίίοηίαπι ρΓοβιηίύϋΙ;^ 
δβπιβΐ ς[ΐιίά6Ώΐ αρηά ΗίβΓΟοΙβηι τΐ8ΐιτρα1:3.ηι (673; 9)^ ίη 
αΗβΓο. Ηηίηβ ηοϋίίαβ ρ&Γίβ ηιΐ8(ΐα8.Ώΐ ίητβηίββ. 

2) Ιηάίοβδ οή^ίηί βοοίββίαβϋβαβ Γβρα^αηύ, ηιιΐΐοβ 
βηίπι ά^ηϊ ηια§ίδίΓαίαδ ηίδί αλάΐβδ^ ηί Ιίαΐΐαβ: ύπό 
τον ενόοξότατον υπάρχον 'Ρώμης ί\τοί ^Ιταλίας ^ Αίήοαβ: 
νπΐ) τον ενδοξότατον επαρχον ^ Αφρικής ^ Κ^^γ^ϋ βραΓ- 
οΙιίΕβ Ι ^Αλεί,άνδρεία νπο δονκα χαΐ ανγονβτάλίον. 
^αα6 Ιίϋή ^τρίδ οοηίβοίί βηύβ ϋίηΐηπι ςβηβι&ΐβπι δίά 
της ΑΙγυπτιακτις δωίχηόεωζ €χ3αι\)βηί: 

Επαρχία Αίγνίίτον 
Πατριάρχγι. 
βα η6ς[\ΐ6 ίη ΒαΓοοοίαηο^ ηβς[η6 ίη Οοίδΐίηίαηο^ ρ^&6^6^ 
(][αοδ οοάίοβδ αά οοηίβχύηηι οοηβϋΐηιβηάιιη] ηαΐΐιΐδ Υ8.16Ι;; 
Ιβ^ηηίίαΓ. Νβί^ηβ οΙ)δ1;αη1; γβΛα λαβο: ^Αντιόχεια ή ηροζ 
^άφνην^ %•ρόνο$ ηατριαρχικόζ οοάίοηηι οηιηίηηι οοη- 
δβηδίι ^^α(1ί^;Ε; ηαηι ίη 6θο1βδί3.δϋο& ηοίίϋα ηιβύιορο- 
1ϋ;ίδ; αηίοο6ρ1ΐ8.1ίδ; βραΓολίοϋίδ ρΓθίο1;1ΐΓοηηηι Τ7ήιιηι 
βίηδ(ΐιιβ δΐΐ£ΕΓας8ΐΐ60δ δυοοβάβΓβ οροΓίβΙ; — ίά (ΐηοά 61; 
ίη ηοίίύία Αηϋοολβηδί ηούίδ 86ΓΥ&Ι;α (Ίύίη. βί άββοήρύ. 
ΤβΓταθ 8. βά. Τ. ΤοΜβΓ ρ. 331 βφ) — , Ιιοο υθγο Ιοοο 
Οίΐίοί&β 6ϋ Ιδαηήα δίηιίΐίϊβι &1;ς[ηβ αρπά Ηίβιοοίβπι ρΓΟ- 
γίηοίαβ ραύήατολαΐί ριαβηιίδδ&β δηηϋ. Ν6ς[η6 ς[ηοά ρατίί- — IX — 

οαΐΕβ βίη^^ηΐ&β &ά βοοίββί&β ΟΓάίηβχη βρβούαηί; ρΓορ{;6Γ< 
1ι&1>6η<1η8 ββί β66ΐ68ί88ϋίβτΐ8 Ιίΐ^βΐΐαβ ίοΐιαβ• ^α^ά (ΐιΐ( 
Υ6γΙ)& ϋΐα αΙ) βο (ΐηί οοηβοήρβϋ ΙίϋηΐΏΐ &Ηιιηά6 αάάί^ 
6886 1ί66ί ραύατβ; (ΐαίρρβ (ΐπι 6θθΐ68ί&8ϋ6αιη ηοϋίϋα; 
1ι&1>6]Γβ 811)1 τίβυδ 8ϋ? Οαο ςηίάβιη ίη &ηβ Ιοοί < 
Αηη6ηί&6 ιηο^αβ βί Ογρή αυίοοβρίιαίία βοοίβδίαβϋι 
ςαΐη βίάβιη άβι)6&η^11^ άτιΙ)ίαιη ηοη 68^. 

3) 81 Ιηάΐοβιη ρΓΟτΙηοίαπιπι Ιύαΐΐο&ταχα ρβΓθΐιη:€ 
ιη&χΐιηαδ ρΓΟγΙηοΙαβ ιΐΓΐ)β8(}τΐ6, ηί ΙΙ^ηπαπί; Είηιη&ι 
ϋιηϋη&ηι, δ&ιηηΐτιπι, αύ Μ6(1ίο1αηίαιη^ Ραπη&ηΐ; Μα: 
ί;Ώ8.ιη, δροΐβίηιη, Ββηβνβηύυιη, αΐΐαβ ρηιηο α8ρ6θύιι άβί 
ά6πιΙ)ΐ8^ Ιηνβηΐββ ιηα§ηαιη ηιιιηβπιιη οαβ^Γοπιπι^ < 
ρ&τύβ οάιηοάυπι οΙ)δ6ΐΐΓθπιιη. Οηαβ γ68 βχ βΐιΐδ ςι 
8€ήρ8ϋ: αΓΐ)ϋΓαίΐΐ βχρϋοαη ηθθ[\ιϋ, 86<1 ϋα ΐηίβΐΐθ^βηί 
681; ; πϋ 1ί1)6ΐ1αιη ίΐΐιιιη ίιηρβήΐ (Ιβδοηρϋοηβιη 68ί 
8ΐιηο οΙιοϋβΓ ββχοβηΐίββίπιο ^οηΐ6^^αIη βχίβϋοιβχηαδ. Αι 
ς[α6 βα 8θ1& ηοιηίηαηίιΐΓ; (][ΐΐ&6 δΐιΐ) ίιηρβηο Βοηι&ι 
6Γ&ηύ; 11&<ιπ6 άββιιηί; Γβ^ίοηβδ !^&η^οΙ)αΓ(1ΐ8 8τιΙ)άϋ:& 
Οοηδβη^αηβηπι 68^ ορρίάβ. φΐΒ,β αρρβΙΙ&ηύιΐΓ^ ρΓονΐηοίΣ 
Βοιηαη&β^ €3.ιηρ8ΐιίαβ, Αριι11&6 βί €&1&1)η&6; α^ 
Βπιύΐίαηΐ; 6X&^^11&^Τ13 ςπί ροδύβα Υ0€α1)&ίτΐΓ; Υβηβϋα 
ΐ8ύΓΐα6 ύβηπίηίδ βϊ ]^^^^^α6 ΟΓα οίΓοηιηδοηΙ)!. Οικ 
ηΐ&ιη ΥβΓΟ οιίΐιοάοχοπιιιι (][ΐι1 Ιιοη^οΙ^ατάοΓαιη ΙιηρβΓί 
8ΐΐΙ)ΐ66ϋ 6^&η^; 6^ ΚοιηΕίιοηιιη οοηίηηοΗοηβπι βοοίβδ 
οδϋοαπι ^η^6^ηιρ^αIII ηυηκιιιαπι 6886 βχ 6Γ6£0Γη Ι βρ 
δίηΐΐδ 60ΐιιρ6Γύιιιη Ιΐ£ΐΙ)6ΐηιΐ8^ αΓοΙιίβρίδοοραίιΐδ 111θ8 ( 
6ρί86οραίτΐ8 α1ί6η£ΐ6 ροίβδίαϋ ο&δΐι 8ΐΐΙ)άϋ;ο8 1η ηο^ΐύί 

60θΐ68ΐ&8ϋ6£1 Πβ^ΐβοίοδ 6886 ^[ΐΐίβ ΟΤβάθ,ί? 

4) ^ιιο ιη1ηιΐ8 ηοπχΐηαιη ϋ&ΐίοοηιηΐ; 60 ρ1α3 δΙο 
116118111111• Όαο 6η1ιη βί νΐ^ίηϋ ορρίιία 1η8ΐΐ1α6(][τ: 
τ1ο1ιι&6 Γ666η86ηΙ;αΓ οιιπι ίοί βρίβοοραίοδ Ιη δίβΐϋα ρΓ( — χ — 

γιηοία ητιηις[τι&ιη ίαβηηϋ; τβίαϋ ίηβαίιιταιη Ι^ίρ&πιβ&πιπι 
ίη τιηαιη ββιηρβΓ άίοβ068ΐιη βοοίβδΐαβϋοαπι βοηίτιηβί&- 
Γπιη ηοη ιηίητίδ €[ααΜτΐ0Γ αϋΡβπιιιίτΐΓ• ^τιοά βχρίίο&ύητ 
Υ6Γΐ)ί3 Οοηβίβιιίίηί ίζηρβΓ&ΙιοΓί» λίβ (άβ ίίβιη&ϋύηβ 
II, Χ ρ. 60, 4): ΒίόΙ δΐ αϊ ύπό ΣίΧΒλίαν χάΐ τον 
ταύτης ότρατηγον πόλεις χβ. ϋΐϊί ίΐΐιιιη άβ ρποΓβ 
Γ6ίρηΙ)Ηοα6 δίαΙ;ιι^) άΐοβιβ ίηάβ 8βς[αί1:ιΐΓ, <}τιθ(1 6[ΐι&6 
αΐϋιηα Κοιη&ηί ίη δίοίΐία Ιιαύιιβηιιί, ίαιη Β&βΠίο βί 
I^βΟIIβ ίιηρβΓαηϋΙ^αδ ρβΓΠδββ ίρββ ΙΐΓ&άϋ: ο6α τοίννν 
χατελείφ^όαν χάότρα, παρά τών άϋ'εων Σαρακηνών 
χρατοννταΐ' μόνη δϊ άντιτίέραν ή Καλαβρία χρατείται 
παρά τών Χριστιανών . Τοϋάβιη ίΐυΐβπι, ^[αο^ €οη- 
δίαηϋηυβ πηιηβΓαί;, 1ι. β. άυο β^ νί^ίηϋ, υί; βυρΓΟ. οοιη- 
πιβιηοΓανιιηα3, ίη Ιιοο ρΓονίηοίαηιιη ίικϋοβ ορρίάα 
8ΐιΙ) ίϋιιΐο νηύοζ Σικελίας αίϊβηιη1;ιΐΓ, υΐ; ΙΛβΓ ίΠβ 
€[11111 ίηιρβΓϋ ρΓοΓαηαιη (ΙβδΟΓίρϋοηβιη βχΐιίΐίβαί, (1α1:)ϋ;£ΐή 
ηβς[ΐΐθα1;. 

5) Νβο ιηίηΐΐδ Αίτίο&β βΙ; Βπύίβοί&ηιιη ϊβΓΓ&Γαιη 
άβδΟΓίρϋοηβ Ηϋπιιη ριο βοοίβδίαδϋοο 1ιειΙ>6Γ6 γβύ&ιχιιΐΓ. 
Ναιη οαιη ρΓονίηοίαβ Α&ίοαη&β βρίδοορ8.ϋΙ)α8 αάβο 
£ΐΙ)τιηάαΓ6η1;, η!; βϋαιη Ηηηβηοο Γ6^β ρβΓδβοηϋοηιιπι 
δοϋίοβΐ; ί;βιιιροπΙ)νΐ8 γοοαΰ &1) ϋΙο ^^^^1^XVI αηϋδϋ- 
ίβδ €£ΐΓΰΐ8.^6ΐη βοηΥ6ΐΐ6Γίηύ, Ιιίο ςπΕάια^ύβ. ίβιβ 1) £ϋαχη 8.Ηα βγίηουηύ, 0οη8ίαηί;ίηυ]η ίχηρθΓ&ίΟΓθηι ίη (Ιβ- 
Βοήΐΐθηάα δίβίΐία ίοηίβ ηβυιη 6Β86, (ΐηί ΘβΟΓ^ίο 07ρηο Γθγθ 
&60[αα1ί3 βΓ&ύ. Βίου βηίιη (άθ 1;1ΐθπΐ8.ί. ΐΤ, 10): κρατεΓτα^ ^^ νϋν 
(ή Σικελία) νηό την άρχην Κωναταντινονπόλεως δίά τό τόν 
αύτοτίράτορα Κωνοταντινονηόλεως ^αλαααοΗρατείν μέχρι τών 
*Ηρα%λέονς στηλών καΐ πάαης όμοϋ τής &δΒ ^αλάσαης. ^α&θ 
Υ6Γΐ)α Λ Ιαβϋηίαηί ίθΐηροήΙΐυΒ αά Ηθπιοΐίιιιη γ&ίβηί;, ΐρΒίαβ 
ΥθΓΟ Οοηδύαηίίηί ΐ6]ηροΓίΙ>υΒ ηοη ί&ηι ναΙθΓβ ροΒΒπηύ. — XI — 

ηοπιίη& 6χ1ιίΙ)€ηίτιτ. Έϋ βί (ΐιιίδ οοχάβοβτϋ ΐΏχύύίνα 
ηβιη βρίβοοροΓαπι α Β^ζ&ηΐάιιίβ ςπα βΐΌπϋ ρ&τ8ίζηοι 
ρΓΟ ίηοοίαταιη άβΟΓββοβηίβ ίΓ6€[τΐ6ηϋ& ν&ΐάβ ίπιιηίηιιίβ 
6886; Γ6ρα$ρι&ιιί ΛοΪΛ οοηοίΗοπιιχι ρΓθγίηοί8ϋιιιη 
80660. ΥΙ 6^ Υ1Ι 8&1;ί8 πιπϋα; ηηάβ 6ϋ ηθΏΐίηί1)η8 8 
ϋβϋίαηι βηΐ^βοήρϋβ ρβπηηϋ&β {αί886 11x1)68 βρί80ορ&] 
οο{^θ8θϋ;ιΐΓ €[παβ άββιιηύ ίη Ηαο ά68οηρϋοηβ. Οοηί 
δαπϋηία; οαί ίη Ηηηβηοί οαύαίοςο 8βχ ίβιιύτιιη 86(] 
(ηΙ)τιιιηίτιΤ; ορρίάα 6α8ί6ΐ1ας[ΐΐ6 Ιιοο 3.τιούθΓβ ηογ6ΐη λαΐ) 

6) \]ί οοοί(1βιιίαΗτιιη, ϋβ. οήβηίαΐίηιη ρΓΟΥίηοίαη: 
ά68θήρϋο βρβοίβιη ρΓοίαηαιη ρΓ&β 86 ΐβΛ. Ναιη €[α 
άίθ6068ί Α6ς7ρϋα6 βρβχοΐιία Τ]Ίρο1ϋα]ΐ8. αιιιιβοϋύι 
ίά ηίβί ρΓορί6Γ 8.(1Iη^I1^8^^&^^οη6II1 οίνϋβιη &6η η^ 
ροίπιϋ, (ΐιιίρρ6 011ΙΪ1 Τηρο1ί<;&η8. ΑΙβχαηάΓίηο ροηΗί 
ηιιιηο[ααιη 8πΙ>ί66ΐ;α £αβΓίΙ.*) 

7) Οαιη ίη Α62[7Ρ^^ *^^ ^ (Κοβοβδί 0Γί6η1;ί 
ιιιιι1{:& κλίματα γβΐ κώμαί Υ6ΐ φεγεώνες Υ6ΐ όάλι 
ηπιη6Γ&ηίτΐΓ, ίατβ αΛί8 ο&Γ6ηΗα. ςυοηιιη γίοοη 

6[1108 6Χ ΙΐαΟ ηοϋϋβ. ΟΟρίΟΥβΤΟ,ί 6ρί80θρθ8 βχρ1θΓ8 

ίηΐ8ίΓει €[τιίη οοηύβη(ΐ6Γ6ύ 1^β ^xάβηxxΒ, ύβτί ηοη ρούυ 
0ρϋιη6 &υΙ;6ΐη οίγίΐίβ Ιιτιίιΐ8 ηοϋϋαβ οή^ο 6Χ 63. ρ8.ι 
^η^6116^^11Γ <ιη3.6 άβ Ιδαηηα 681;. ^^^τ1η^τι^ βηίιη 61 
Γ6^οηί8 ρΓ&β^βΓ πΐ6ίΓορο1ίπι ορρΐ(1& γί^ϋ (^η&ϋηι 
6ί οΐίιη&ία <][ΐΐ£ΐϋ;ιΐ0Γ. ΗαΙ)6ί αηίβιη ΙδαιίΓΐο 60 ίρ 
^αί ρηοΓβηι ρ8τί6ΐιι 8οηρ8ϋ &ηοίθΓ6 (Ν. Ι, 529 ο 
V, 56 Ρδχίΐι.) γϊ^ίπϋ (ΐιΐίΐϋνιΟΓ βρίβοορβ,ίαδ 608(ΐυβ 
γίάβίίηΓ ίη ίρδίδ ορρίάίβ Ιιαο ίιηρ6Γϋ άββοΗρϋοηβ ρι 
Ιαϋδ, 0[Ό&6 βρίδοοραϋα οιηπΐα {ιιί886 8Όΐ>86ηρϋοιιίΙ) 

1) ^α&θ Νίΐαβ ϋοχ&ραύήυβ βί Ροοοοίίη ηοϋϋα ΑΙθζ&ηάΐ] 
ρΓοίβΓπη^, ίηβρϋ&θ βηη^ βχ £θ1& Ιιαο ηοϋϋα β^ πιίΐϋιιιη οιτ 
ίθΓοηιιη ί&1)η1ί8 Ιι&αΒ^&θ. — χπ — 

οοηοίΐίοηπίλ γβΐ ηοϋϋίβ βοοίββί&βϋοίβ ρΓοΒ&ύατ. ^ΰ&^^ 
ίποΓ 61^0 ί11& κλίματα ίη 666ΐ68ί&8ϋ6& ηοϋϋα 1οοτϋη 
ηοη Ιι&ΒβηΙ;. 

8) δβρϋιηο Ιοοο ίη Ιιοο ίηάίοβ οήβηί&ΐίβ άίοβοβββοβ 
ρΓΟγίηοία Τ1ΐ6οάθΓί&3 6ίπ8(ΐα6 ιηβίΓοροΙίβ Ι^αιιάΐοβα, 
ορρίάα Ραϋπβ; Βαΐαηβαβ^ ΟαΙιαΙα ηοιιιίη&ηίιιτ. Ιοαηηββ 
Μαΐαΐαβ νβΓο (Π ρ. 183 βά. Οχ.) 8. &. 528 ^ Κάβο 
ί£ΐ1)βί: Ό δϊ αντος βαόνλεύς άπεμερίόεν άπό ^Αντιοχείας 
της πρώτης Συρίας Ααοδίχειαν χάΐ Καβαλά (γρ. Γά- 
βαλα) χαΐ Πάλτον τάς πόλεις χαΐ άπό ^Απαμείας τΨ^ς 
δευτέρας Συρίας Βαλανεας πόλιν τίαΐ έποίηόεν έπαρ- 
χίαν ηντινα επωνόμαόε Θεοδωριάδα δούς αύττ] χαΐ 
μητροπολιτικον δίκαιον τον δε έπίβκοπον Ααοδι- 
κείας ούχ ελευϋ-ερωΰε τοϋ ύποχεΐ(5%•αι τω πα- 
τριάρχγ] της Άντιοχέων πόλεως. Τΐιβοάοηαβ ί^ϋιΐΓ 
ρΓονίηοία Γ6ίριιΙ)Ιίοα6 ββύ ίαοία, ηοη βββίββίαβ; βί Ι^αη- 
άΐοβα (^ηαηιγίδ πιβίΓοροϋδ ΐιΐΓβ ρπιβάϋα ίαιηβη ροηϋ£ά 
Αηϋοοίιβηβί ηί; αηίβα ρ&τβύαί.^) Οαοά οοη&ηη&ίπΓ 
ηοϋύϋβ βοοίβδίαβϋοίβ; ςη8.πιηι βϊ Υ6ίηδϋδ8ίπι& φχΛβ 
Έιΐ86ΐ)ϋ ηοπιίηβ ίαίδο πΐ8θήΙ)ϋηΓ, ]^&ηά^^6αη1 ηοη ιηί^τ 
άβοβιη Αηύίοβίιίαβ ηιβίίΓοροΙβδ^ 86(1 ίη 8.ιιίοο6ρ1ΐ8.1οηιηι 
0Γ(1ίηβ, 6£ΐ1)α1& βύ ΡαϋΐΌπι ϊηύβΓ βρατοΐήούεΐδ ί&ύβύ^ βί 

1) Νονβΐΐα ΥΙΙΙ (636) Ιιαβο ρΓονίηοία ηονα ϊλώι 81^- 

2) δίιηΠΙίπΐθ βίαύηϋιΐΓ άθ Απηβηία IV (Νοτβΐΐα XXXI, 
ορ. II): τα μέντοι τίΒρϊ τάς ΐΒρωσννας, %αϋ•ά πολλάκις Βΐρη~ 
ιιαμεν μένειν κατά τό «ρότερον βονλό(ΐεϋ•α αχήμα, 
ούδΐν 0^8 περϊ τό μητροπολιτικών δίκαιον ούτε ηερί τάς χει- 
ροτονίας του πράγματος αμειβομένου η καινιζομένου κτλ. 
^ηαIηο1}^β]η ΟΓβ^οηηβ &. 668 βρΪ86οραζη Ιηβϋηί&ηοροΙϋαηοηιχιι 
οίνίί8.ϋ8 ιη8.^η8.6 Αηχΐθηί8.6 ββ 8ΐιΙ)8θήΙ)ϋ;, ςιΐ8ΐης[τι&ιη Ιηβϋ- 
ηί&ιια8 υτΙ)θΐη ρΓίιη8.θ Αηηβηί8.β &άάίχβΓ&ύ. — ΧΠΙ — 

I^αϋI1& βαβοτιϋ XII, <ιη& <][!ή(1βχιι ρηοΓ βοοίββίαβ βίαί^αί 
άββοήΒϋηιτ, I^£ια(1^^βαIII ιηβίτοροΐϋαηο ,,ρβΓ 8β βηΐ)• 
8ί8ί6]ΐΰ''9 β&ΒαΙα βΐ; Ρ&ΙΙ^ιη ατοΐιίβρίβοορίβ άο,ϊ, Βοία• 
Ββαιη βη^α^ ΑραΏΐ6η8ί8 βϋαιη «απι ββββ άίοϋ. Αρρα 
τβί ΤΙχβοάοη&άβηι ηυιηςΌ&ιη βοοίββί&βϋοαιη ρΓΟΥίηοίδΐι 
(αίδββ, ςποά ηοΥΌΐη &Ιχ[Όβ ίηβί^β ατςυηιβιιίιιιιι ρΓ0• 
ίαηαβ Ιιπίηβ 1ί1)Γί οή^ίβ ββί. 

9) Οηιη άρπα Ρ86ΐιά6ΐΐ3β1)ίπιη Αιηίά&β οούο 8\ιβπν 
ς&ηβί; Ο&Γοβ ίΓββ 8ίηί, ίη Ιιοβ ΙϊΒβΙΙο ρΓαβύβΓ ί&δ ιιτΙ)6ί 
βύ ΜαΓί^ΓοροΙίηι (Μ1)α£ά.η1ΐίη) XXXII ο&δίπι 1ίπιϋ;αη6£ 
βηπιηβΓαη^τίΓ. ΥβΓ& ί^ίιΐΓ ]ΐΐΐΐη8 1ί1)6ΐ1ί οήςο Ιιιοβ βία 
ηιΐ3 οβίβηάϋ^Γ. 

Ντιηβ ΗΙ)6ΐΙυιη ίΐΐυιη βί οιηαβΓβδ οιηίδ ο,χιί οοη 
βοηρδβήΐϊ αηΐ} ίη Ιιαηβ ηοϋϋαιη ΓβάβςβΓϋ, βί αά Ιιο( 
βί ο,ά ϋΐιιά οοάίθ63 1)οηί ιίΛ τβδροηάβϋιιηύ, υύ (1ιιΙ)ί 
ΪΒΧβ ηβψχβΈίΆ. Αάηοί&ύιιιη βηίιη γίάβ1)ί8 βί ίη Βατοο 
οίαηο 1ίΙ)Γ0 πΐ8. βί ίη Οοίβΐίηίοηο αά κλίμα Σοφιγνηί 
ί&βο: χωρίον ύπο το αυτό κλίμα λεγόμενον 'Ιαλιμβά- 
νων^ 5ϋ•£ν δρμ&ταί ό τήν παρονόαν φιλοπονηύας βίβλοι 
Βαόίλειος^ βί χώί Ογρπιβ άβ80Γί1)ίΙ;ηΓ: Αάπι^οζ έν ^^ 
έγεννή%•η Γεώργιος ό Κύπριος ό γράψας τήν βίβλοι 
ίζ ^ς ταντα μετεληφϋΎΐόαν. ^αίι)Π8 βχ Ιοοίβ βοοίβδί- 
αδϋοαηι ηοίίϋαηι Οοηδύα,ηύίηοροΐίίαηαηι οηπι ρΓοίαηβ 
ρ&Η;β ίη ηηπηι οοΓριΐ8 8. Β&δίΐίο^ Ιιοηιίηβ ΑΓηιβηίο, 
€οηίιιη€ί&ηι 6886 1υ66 οίαηιΐδ αρρθτβύ: ίρ86 βηίηι ί1ΐ€ 
ίη Ιι&ηο, <ια&ηι ί&1)βΏΐιΐ8, ίοηηαηι ηοϋύίαηι Γ6(ΐ6κί1 
(6 τήν παρονόαν φιλοπονηόας βίβλον). ^\10 ϋ^ηϊβΧΏ 
\Ά)το Β&8ί1ίιΐ8 υδπδ δϋ^ ίη αρβΓίο βδύ; δοίΐίοβύ Ιύ&1ί36 
Αίτίο&β; 0Γί6ηΰ8 (ΐ68οπρίίο ββοΓβίο 07ρΓίο (Ι^αρ&ϋιίο] 
ά6ΐ)6ΐπΐΓ; ς[η6ηι Ηί6Γ0βΙί8 1ίΙ)πιηι ίπιίί&ίαηι βδδβ ριιί&Γ( 
1ί66ί. ΈπΓορα βί Αδία ίη ίαο ά686ηρύίοη6 άβδτιηύ — Χ1Υ — 

ρΓΟ <][υίΙ)Π8 ρατϋΙ)α8 Β&βιΰαβ ηββάο αη οαίοίοςοβ χαρτο- 
φνλαχείον ρ&ίήατοΐι&ΐίβ ροβαβήΐ;. 

Οαο ίβιηροΓβ Βαβίΐίαβ ηοΰϋαιη βααιη (^παβί οοη- 
ίαάβιϋϊ; &Η(ΐπο πιοάο άβ&ηίή ροίββΙ;. ^α&β ίη 08χο1ί 
& δί. Ρ&πίο 1ί1)Γ0 Π13. 9πΙ)3βη1)τιηίιιτ^): ή παρσϋαα 
Ιχ%•εαΐζ ίγεγόνει έν ίτει ^δΤτςα' (Ο&γ. ^ςττκα') ίπΐ ττ\ζ 
βααιλείας κνροϋ Αεοντοζ τον Σοφον χαΐ Φωτίου 
πατριάρχου^ }ϊ£Λ)βΏ,ί ίΐΐα (^ιιΐάβιη αΐίςιιΐά άίί&οηϋαϋβ; 
ηβοιιιβ βηίιη 3ΐιηο 883 ]^60 ίιηρβπιίιοΓ βιαί βί οιιιη 

ρήιηυΐη I^60 6886 606ρϋϊ; (ΐ68ίϋ; ΡΗοϋΐΙβ 6886 ρ&ίή- 

ΒΧοΙίΛ, Όββηηί ρπΐ6ί6Γβ& γβΛΒ, ίΐΐα ίη 1ϋ)η8 1>οιιί3; 
(][ΐια άβ οαυβα ροδίβήοιβ ιηαηυ 8.(1άϋ;α γί(ΐ6ηίΐΐΓ 6886.^) 

δβ(1 011Ώ1 ΐηΐΐϋο ρήοΓ 60616810.6 δίαίπδ ά630η1)3.ίΐ1Γ 

ο|ΐιαιη ο|ΐιί ίηϋ Ρΐιοϋο ρα^ΠαΓοΙια^ οιιιη€|ΐΐ6 ιηιιύαύαβ 
ιηηΗα6 Γβδ 6δ8βηύ ίη οΓοΙίηβ βοοΐ6δία6 ίαπι αη^6 οοηοίΐίί 
ΐΐηίγβΓδα.1ίδ νΠΙ α6ύαύ6ηι, ςηο,δ Βαδίΐίπδ ίςηοΓΟ,ύ^ αηύβ 
ίΠυά οοηοίΐίυπι ηούίύία οοη£6θ1;& 6δύ. Αά ίβηιριΐδ 
06Γΐ}ίυ8 (Ι6£ϋΐί6η(1αηι ρΓοτίηοίο. 63.ΐ8.1ϊί8. Βΐί&τΛ (Απιο• 
ηπηι) 8.<1]ιί1)βή ροί;68ύ; ς[η8.6 οηηι ίη Οοίδΐίηί&ηο δοΐο 
6Χ8ί6ΐϊ ηηηΐ6Γ0 ηοη αάάίίο, ίη Βχ6!ιβίγ]^ο ροδύβο. 8.ά- 
8οηρί8. βγο,ϊ. ^ηο(1 ϋΒ, 86 ]ι&1)6Γ6 6ϋ&Ώΐ ίηδίςηί Ιί^Γ&ήί 
6ΓΓ0Γ6 6^ ίη Β&Γοοοίαηο οο(1ί66 βί ίη Οοίδΐίηίαηο 08ίβη(ϋ- 

ίΐΙΓ. 8αρβΓίθΓ6 6ηίπΐ ΙΟΟΟ Γ6θ1ϊ6 ροδίίίΐΐδ Μ&Γοί&ηο- 

ροΐίδ ρΓαβδίιΙ 611Ώ1 δοϋΡτοςοηοίβ ροβύ Μοδτηοδ τβρβϋύαΓ. 
Νβ(ΐη6 άιι1)ίί;8.η ροί6δί; ςυίη ΑπιΟΓίηπι ιη6ί;Γορο1ίηι ηο- 
Υ8.ηι ίη ηι&Γ^ίηβ Βοδίΐίηδ 8.άί6€6ήί &ί ψή 8.Γθ]ΐ6(7ριιηι 
οοάίοηιη ίΐίοπιηι δοιίρδίί; οαπι αά Μοδτηοδ ρ6Γν6ηί8δ6ύ; 1) Οατοΐί 8. δ. Ραηΐο 960£Π*&ρΙιί& 8&ογ& ρ&γθγ^. ρ. 63 βά. 
Ρατίβ 1641, οίτ. Οοάίη. βά. Οοατ ρ. 362. 

2) Οίτ. ^α]1^ι). £. ριοί ΤΙιβοΙ XII ρ. 362 8ς[ς[. — XV — 

Αχηοήτϋη Ιοοο βαο ΓβββρΙπιηιβ; ίη οοΐαχηηαιη οΙ^βΓαιη 
&1>6π:&η8 Ματά&ηοροΐίιη ϋβηιιιι ίηίαΙβΓϋ• Οβίβηυη 
οοάβχ Υίηάούοηβηβίβ ]ιιιίΌ8 βιτοΗβ βχρβΓ3 6ζ αΐίο λ\γ 
<}αβ ίΙΗ 1ίΙ)Γ0 ί&αβίπιβ ββί. Εΐοηιϋ; ααίβιη ΑιηοηΌχιι 
Μίοΐιαβίθ ΑπιοΓΛβο (820-829) βϊ ΤΗβορΗΠο (829-841) 
ιιηρ6ΓαίθΓί1)Π8^ ςηί ΡΗι^^βδ βΓοηί; άβίβία ββί ώ ΑταΒί- 
1>α8 α. 838; αηίβα βι^ο ί11& πατρίς αοί πόλις τον άλι- 
χηρίου τυράννου ίη ιηβ^τοροΐίδ ΟΓάίηβηι ρΓΟίηοία βίοΐΌβ 
ρατίββ Οαΐαϋαβ; Ρίι^^δ^ βαΙαύΣίτίδ, Ρίδίάίαβ αάίιιιιοίαβ 
6886 γί(ΐ6ηίιΐΓ; Βο,δίΗιιβ ί^ίατ ίΠοηιιη ίιηρβπιίοηιιη 

Β^ίΒ,ϊβ ί. 6. ηοηί 8866. ρΓίθΓ6 ρ&ΐίΐβ ΑοΠίϋ. 

0601^1118 Ο^ρπυβ ςυο ίβπιροΓβ ίαβήΐϊ οιιι&πΐγί8. ίη 
Ηαο ς|ΐΐ8.63ϋοηθ Γ6ΐ)ΐΐ8 ηοη ρ8.ιΐ6ί8 8.άίηγβιιιπΓ^ (Ιίί&οίΐΐυδ 
οοςηϋιι β8ί. Οιιιιι Αβς7ρϋ βί Οηβηϋβ άίθ666868 αΐ) 
ΑΓα1^ίΙ)ΐΐ8 ηοη ίπιηϊπιαίαδ ίη ί&1)υ1α8 8ηα8 τβίηίβηύ, 
αηίβ ίΐΐοηιηι Β,βϊο,ίβΌΐ 86Γίρ8ί88β ηϋο^ηβ οβηδβηάπβ 68ί. 
Ιί&υα6 <ιηο(ΐηβ ρποΓ 8ΐ;ίΐ1ηΐ8 άβ80Γί1)ίίπΓ ςηωη (ΐηί ρο- 
8ί6ΓίθΓ6 ΗβΓ&οΙίί ΟΛΪο,ϊβ ίχάϊ] η8.Ώΐ Υίηϋηιί1ί£ΐ; 66ηη&, 
I^αη& Βοηΐ8ΐιί8 &ϋΓί1)ηαη1;ηΓ; οηηι ογ& 1<ί^η&6 ϊοϊβ, 
Β,ά &ηβ8 Εγ8ιιοο8 3, Βούίαή τβ^β (636 — 652) Βοηιβιιίβ 
&1)Γ6ρί& 8ίί. ΟοηίΥΛ αηίβ Ιιΐ8ίίηί II ίηιρ6ΓΕίοή8 &ηηο8 
6ζ1;Γβηΐ08 αυί ΤίΙ)6Γίί ρήηΐ08; οηηι Μαηηοίαδ ίη Αγζε- 
ηβηβ, νίοίί πιυΐίοδίΐιιβ 1οοο8 οοουρ8.νίί ('Πιβορ1ΐ7ΐ. 
δίπιοο. ΠΙ, 1δ), ΟβΟΓ^ίί 1ί1)βΓ οοη£βο1ηΐ8 β88β ηοη ρο1;β8ί;. 
^ιιο(1 βηίηι ίΐΐβ ί&ηι ηογϋ Κάβτρον Σαμοχάρταη/, ίά Ηοο 
ίρ80 1>6ΐ1ο ρΓορη^ο,ουΙί Ιοοο α Μαιιηοίο ίη8ΐίύηίιιηι 
68* (ΙοΒίηι. Ερίιβδ. VI, 35). Αά Ι;βπιρη8 6ΐ;ίαπι αοοιι- 
πιίίη8 άβΰηίβηάηηι αΐία Γβ8 ρ6Γϋη6ΐ;. 08X8. βηίηι βί 
Ματί^ΓοροΙίδ ίη Ηαο άβδοηρύίοηβ Μβδοροίαιηίαβ ρΓΟ- 
γίηοί&6 &ϋ;ΓίΙ)ηαηίητ, βζ (][ηί1)ΐΐ8 ορρίάίδ ίΐΐα Ηίβηιβ 573/4 
&ά6ηιρ{}&, 1)6ΐ1ο ςυοά ρΓΟ ϋΙιοδΓΟβ II τβδϋίηβηάο ςβδίιιηι — XVI — ':' 

68ί; αη^β Ρ&06Π1 &. 591 ίοοίβϋ! ϋβάβπλ Γβάάϋ» ββί. 
^η&θ οαιη ϋ» 86 1ι&1)6&η{;, αά Ματιηοη ίβχηροηι ρβι- 
άηβίιηηΓ. Έοάβια βρββί&ηί ο& <][Όαβ αά (Ν6θ)ο&69&τ6αιιι 
βί δβΓ^ίοροΙίιη άβ δ. δβΓ^ο οώιοί&ηί^αΓ• Ναιη οηΚαβ 
ϋΐίπβ γίΓΐ δ&ηοϋ^ €ηί γθχ ΖοΓοαβύτίβ ΰάβί αάάίοίτιβ βύ 
6& ςηαβ ρΓΟδρβΓβ 61 8ΐΐ666886Γ8ΐι{;, 6^ £1ίαιη ηαύπιη ά6- 
1)6Γ6 ςΐοήαίιιβ 63ύ; 6^ ς[ηβιιι άοηίδ ρΓβϋοβίβ οπιαγϋ); 
βοάβηι ίβιαροΓβ πλίηηη ίη ιηοάηιη αραά 87103 Αοτβτβ 
οοβρϋ; οηίαβ Γ6ί {}68ΐ;63 βτιηύ Τ]ΐ6θρί7ΐ&6ί;π3 δίχηοοαϋα 
&ί Έιιαςηαβ ίη Ηίβίοήα 666ΐ68ία8ϋο& (^^^. βϋαιη ΤΥαά- 
(ϋης^οη £1(1 1915). Οαιη ίΠίιΐδ νίτί βαηοϋ ρΓ&ββΙατα 
ίαοίηοΓα βϋαηι ίη οηιηίηηι ηιβηιοιΐα βύ ογ6 6886ηύ; 
β60Γ§ίυ8 ίΐΐυά ίη ίαΙ)ΐιΐ3.8 8η&8 ίηύηΐϋ;. Αά ΡΗοοαβ 
Υ6Γ0 ίβηιροΓα (ΐ6806η(ΐ6Γ6 (][ηίΙ)αδ(1ο.πι Ιοοίδ (Ιβδοηρϋοηίδ 
ϋαΐίαβ οοξίηιηΓ. Οΐ'βηιοηα 6ύ Μαηίαα ηΓΐ)68^ 60(ΐ6ηι 
1;6πιροΓβ, ο^ηο ίΠβ Γ6ςη3.Γβ ^οβρί^;, Κοπιαηοηιπι ίπιρ6Γίο 
α ΕαηςοΙ)&Γ(]ί8 6Γ6ρί&6, ίη 1ίΙ)Γ0 ίβηι ηοη ^χΒΪη,ηϊ, οχπχϊ 
κάατρον Βρί%ίλλον βί Όρβοβερα (ϋγ\)βΥβίχχΒ) 0Γί6η1;&Ιί 
ρούβδίαύί αάάίοαηίιΐΓ; 6Χ €[ηί1)ΐΐ8 ίΐΐηά ρ&ηΐο ροβΐ; Μθιι- 
ίη&ηι βαρίαηι άίηιίδβηηι 6δ1; α Βοηιαηίδ; Ηοο αηηο 605/6 
ίη I^8I1§οι)α^άοηιη1 ροί68ΐ;&ύ6ηι ρ6ΓΥ6ηί^. ^α8.6 γ68 ύαηλ 
6χί^ο δραύίο άί8ίυηο1}α6 δτιηί;; ηί νίχ ηιίΓ6ηιιιτ, δί 
660Γ^υ8 ίη ο]:ί6η{;6 ά6ς6ηδ ηοη οηιηία ρΓΟΓδΠδ αοβιι- 
ΤΒ,ίβ Γ6ϋϊη1ί^. ^ηα^6 ίη 60 αος[τιί6δ6βη(1ιιηι βδΐι^ ηί ρήηιίδ 
ίηιρ6Γ3.1}θήδ Ρ1ιοο£ΐ6 βϋηίδ 6ηηι δ6ήρδίδδ6 δίαίηαηιιΐδ. 
Β6ρΓ8.6δ6ηί8.1ϊ αηίβηι Ηίβ 1ί1)6Γ Βοηι&ηηηι ίηιρβηυηι 
Μαιιτίοίο &ηο{;οΓ6 βοΐίάαίαηι. 

Ναηο <ιιι& Γ8.ί;ίοη6 ββοΓβίο Ο^ρήο 3.αοίθΓ6 ρΓο- 
νίηοίο^ 0Γ(1ίη8.ία6 δίηύ, ίης[τιίΓ&ηιιΐδ. δηηιηιιΐδ ϋ&ΐίαβ 
ηΐ8.£ίδίΓ&ίιΐ8 βδί ό ενδοξότατος Ιπαρχος 'Ρώμηζ ^το^ Ίτα- 
λίας^ Ύΐτ ΏΐΒ,ρή&οχίΒ ρΓ&βίβοίιΐδ ρΓ&β^οήο ρ6Γ ϋειίί&ηι. / 

— XVII — 

ΟιηϋΙϋΌτ ααίβιη Ι^α^χοζ^ ςηοά αά οίτίίβηι ρΙβπιηκίΌ 
τβιη άββοήΒβηά&ιη ΟβΟΓ^υβ βρβοίαί. Ρταβίβοίο ραΓβηΙ 

επαρχία Ούρβικαρίας 

ίπαρχια Καμπάνιας 

ντιβοζ Σικελίας 

επαρχία Καλαβρίας 

ίπαρχία ^Αννωναρίας 

επαρχία Α1μι(^λι^ας, 
^αα8 δίη^ΙΙαϋιη ρβΓίαδ^Γαηίβιη ιηιιΐύαβ Γβδ ιηα^ο 
ρβΓβ οΐϊβηάβηΐ;. Ναιη ίη ϋΛίοαπίΐ ηΛβδ Ι^ΐ^πήίκ 
ϋαΐΐαβ ίιι£βποΓΪ8, Οαιηραηΐαβ, ίη Οαιηραηία ϋΛβνβίτΐί 
Οπιάυηι, ίη Αηηοηαήίΐ Ροΐα, Τβτ^βδίβ αϋαβ βηιιιηβΓαι 
ίαΓ. ΑοοβΛϋ; ηηοιΐ ίη Οαηιραηία ρΓονίηοία θ[υίης[υ 
ηοπιίηα ρΓονίηοίαηιηι ορρίοΐίδ οαδίιηδηηβ αίΐηιίδοβηίη: 
ίίβπις[υΘ Ρίοβηηηι ΑηηοηαΓίαβ ορρίίΐίδ. ΕΙ; Ιίοβί; ί11 
οοοίίίθηίαΐΐηηι γθπιπι θαάθπι δοίβηϋα ηοη ίαθΓϋ, €[11 
οπβηίαΐίυπι, 0[υίρρΘ ηΐ^ί δοηΙ)θΓβί, ϊοϊόλώ. Ιι&ηο ρβΓίηι 
1)αϋοη6ηι ίηάβ οιίαηι βδδβ ηβηιο θπί; ηυί ίυάίοβί. 8β 
ίη ατοΐιβίτρο βοιαπι οοάίουηι, ο[υί αυοίοηίαίθηι 1ΐ3.1)βη' 
ρΓονίηοί&θ ορρί(1αο[ηβ ίη οοΐυπιηαδ άη&δ νβΓδυηπι ίτ. 
εβηοΓπηι 1)ίηοηιηι Γβ1&ί;3.β νίάβηί:ηΓ ίαίδδβ, (}ηο ίαοίηιι 
η* οοηΚδ δ0Γί1)βηίίδ ίη αΗθΓΟ,ηι οοίηηυιαπι αΙίθΓΓαηΙ;: 
1)υ8 ρΓονίηοίαβ οηίυδρίαηι ορρίάα ααί ηβ§1β§βΓθηίιι 
Επί; ίη Ιοοηπι αΐίβηηπι άβνθηΐΓβηί. Εί ουπι θγγογθ 
Οοίδΐίηίίΐηο βί Βατοοοίαηο ηιαχίπιαπι ρ&τίθηι οοηιηιυηβ 
δίηί, ί&πι 1ίΙ)πιπι, (^υο Βαδίΐίυδ ίη ϋαΐία άβδοη1)βηά 
ίοηίβ ιίδυδ βδί;, πια^ορβΓθ άβρΓαναίυπι ίαίδδβ αρρ&Γβ 
8ί νβΓΟ ηΛίυπι ίαΙ)υ1α8 νβΐυί Αθ^ρΰ αηί Οηβηϋ 
(Ιίΐίββηίίδδίπιβ δοηρίαδ Γθριιίανβπδ, ΤαιταοίηΣί, Εαηά 
Ροπηί&β, οοδίιπιηι Οαπιαηηπι, δυΓτβηίαηι, Αππιίηαπ 
α1)ί άηχ δβθβπι 1ιαΙ)υίΙ;, Βοηοηία, Αηοοηα, Αηχίηιυπ 

ΟβοΓ^Ι Ο'ρήί (1«80Γ. θΓ>)ίβ Βοπιαηϊ βιΐ. ΟϋΙζθΓ. Ι) — χνιπ — 

Β&ηηιη, Η7άταηίαιη αΐία οιηίββα ηοη βτιιιί ηίβί βίηβ 
1ίΙ)ηιήί βΓΓθήΙ)Π89 α <][πο οοάίοββ ηοδίή άβρβηάβηί. 
Έί οτάο ηιίπιιη ίη χηοάιπη ρβΓίητύ&^Όβ βϊ βίηίπιία 
ηοΜχη» πιΟΓβάϋ,ΠϋβΓ οοΓταρ*. οηηι βϋ^πιπι ρΓονχη^.- 
ΠΙΠΙ ίηιη ϋΓΐ)ίοαήαβ βί Οαηιρϊΐηί&β ηιαχίπιαιη ιβοο^ηί- 
ϋοηί άίί&ΟΌΗαίβτη ΟΓβ&ηί. Νοπιβη βηίιη άβριαναίπηι 
ίη ρΓονίηοΐα Οαχηραπία, ηί βχβπιρίο υίατ, ροδϋυιη 
ιιύπιιη ίιιΪΌβ απ υΓΐ)ΐοαηαβ αη ϋαΐΐαβ ίηίβήοΐΊβ 3.η 
Εϋμδ ρΓΟΥίηοίαβ ορρίάηιη βί^ί&οανβΓϋ; άπΙ)ίηιη ββί. 
Νβο[ΐιβ ύαιηβιι Ηίο 1ΐ1)βΓ; ^[ηίρρβ ςιιο δοΐο ορρίάα ηοη ραποα 
Β^ζαηϋηί ίηιρβηί ίτιίδδβ δαϋδ οο^οδοαίπΓ^ ρΓΟ ηίίίΐο 
άηοβηάυδ βδί;. — ϋίβΐιΐ (βίικίθδ δοτ ΓαάηιίηΐδίΓαϋοη 1)7- 
ζαηϋηβ ρ. 19 8€[. βί 31) γθπι ηιϋϋα,Γβπι Ιιαο αβύαίβ 
αάπιίηίδίΓαή νί(]β1;υΓ δί1)ί ρΓθΙ)ανίδδβ ρΓονίηοϋδ Ιιίδ: 
1) Ιδί;Γία, 2) ΥβηΘϋει, 3) ΕχαΓοΙια,ία <ιυί ρΓορήβ άίοΐ- 
ίπΓ βί Οα1α1)Γία, 4) ΡβηίαροΗ, δ) Βοπια^ 6) Νβαροΐί βί 
αβΓΟ Βηιί;ϋ&ηο, 7) Εί^ιΐΓίί*. Ναπι δί <ιιιίδ ο1)ίοίαί; ρΓο- 
γίηοίαδ ηιίΙϋαΓβδ ηοη β&δάβηι ηϋςηβ 1ι&1)6η(ΐ8^ θδδβ &(€[Ό6 
οίνίΐθδ, βί Γθδροηθβπ ροίβήΐ; Ιιηηο ΙΛηυη θΐδάβπι ίβηι- 
ροη1)Όδ οοηΓβοίυηι βδδβ €[υίΙ)ΐΐδ ίΐΐαβ οοπδβηϋΓβ ρΕπΙαϋηι 
οοβρβΓοηί:. ^ιιο(^ ρΓονΐηοία ρι•&β£βοίο βαΒάϋα ίρδίηδ 
ηοηιβη ηοη δ6(^ιιϋιΐΓ, ηίΐιίΐ οϋΡεπδίοηίδ Ιια1)βί; ϋβπι βηίηι 
άΐοβοβδίδ οήβηϋδ ρηηια ριονΐηοία ηοη 871121 Ι, δβά 
ηί αρηά ΗίβΓΟοΙβπι, ΟΠίοΐα, Αβζγρϋ Αυ^πδ^απιηίοα Ι 
ηηπιβΓαίηΓ. Καϋαβ ί^ϋπΓ ρππιαπι ρΓονίηοί&ηι ΓβίβΓτί 
Βοηιαηαηι ίαη{;ιιηι αΙ)βδ{; ιι{; ηιΐΓβηΐΌΓ, ηύ ίΐΐηά ηβοβδδβ 
τίάβαύηΓ βδδβ. υΓΐ)ίθ8χί&6, υύ οβιϋδδίηια ηιοάο βχβηιρία 
α&Γαηι, Βοηια, Ροιίτΐδ Βοηιαηηδ; ΟβηίηηιοβΙΙαβ^ Οαβί^ 
Τί1)ΐΐΓ; Νβρβ, δθΓ&; Αη8.^& 8.ϋήΙ)υηη{;ιΐΓ; 08.ηιρ&ηία6 
δΐιη{; (][η&6 βοάβηι Ιοοο Ιβ^ηίπι^ Αηΐ8,1&; βί ηί γιάβϊχιτ 
Οοηιρδα; Αηηοη&ή&β νήόος Κωμανίχεία. ΤτΆναιΟΒ — XIX — 

ιιιί1ϋ&τ68 Αρηίίαβ βϊ Ο&Ι&ύή&β ΈχαΓοΗο ίρβί ραταΐβι 
ΟίβίΗαβ ΟΓβςοηί Ι βρίβΜα (^αβ'6 1732^ αϋθία βηίι 
^&£Γ6 1701, γίιη ηοη Ιι&ΒβΙϊ) ριοΒαΓθ βίΓκΙηϋ. Οίγϋ< 
ίΜ πια^βίταίΰβ βαάβιη ιαϋοηβ ρΓαβίβοίο 3αΙ)ί6€{;< 
ίηί836 Γβο^β ίοι^αβββ οοΙΗ^ύητ. ΡΓ&6ί6Γβ& ίη ΠγΙ 
οαηαβ ορρίιΐίβ νίηϋιηΐΗ&; 6βιΐΌ3, Ι^υηα, ΟΓαβ ηιαηϋιηί 
ΔΑίθοίαβ^ Ιΐνα ΐηβηία βχ1ιϋ)βη1;υΓ; ρΓορπαπκιιιβ ηαοίΐ ίΓ 
ίβιηροΓβ βπιί ηοιπεη^ οοΒίηοζΓίίρΙηΐδ βανβηηαδ (ρ. 249, ί 
ϊτκάϋ Ηοο: ,,ρΓονίιιοί& ιη&πϋπια ϋαίοπιιη, ο^παβ (ϋοίΐι 
I^αηβη8^8; βΙ; νίςίηϋιηίΐϋ βί οβί:βΓαΓυιη οίνϋαίυπι." < 
βίιηϋθ Οιιίάο (ρ. δ04, 10); ,,Οοίανα (Ιβοίπια νίηϋιηΐΐ 
Κίραήοΐυιη Ετιηβηβίδ ςιιαβ 6ί ιηαηϋιη&/' δαιΠΏΐιΐδ ιηαο 
δίπιίυδ ^;ΐοαηηβ8 νίΓ ιπα^ι^ίβ^^^δ (ΐυί ρΓαβίβοίιίΓαβ ί11 
νίοθδ αοίαηΐ8 αάνβηίΐ;" α Ογθ^οπο αρρβ11α1;ιιΓ(^αβ'ίί 1625 

Χβηηβ ιηίηυδ Οαιηραηίαβ (Ιθδοήρίίο ίη οπιπίΒι 
ίβΓβ Γθίουδ ίαΛαία βδί. ΑΙ^θΓΓανβηιηί ορρκίίΐ ηοηηηΐ! 
ίη υΓύίοαηαπί; αϋα ίη Αηηοηαηα,πι^ οηηι δπίδ Ιοο 
Νβαροΐίδ βί Μίδβηηπι βχδίβηί. Ι1)ίάβηι ΒΓθϋίΐηία Ραι 
ηοηία 0&1&1)η3. Αρυΐία Υβηβϋα Ιβ^αηίυΓ ρΓονίηοίαηΐ] 
ηοιηίηα. Έχ (][υίΙ)η8 Ραηηοηίαπι οηιίϋο, (^πΕβ άία ί 
ρ&Γίί1)η8 δίία (][ηί(1 ίοο 8ίΙ)ί Ιοοο νβΐίί ηοη Ιίί^αβί; ι 
αηίβηι ρΓ&βδθδ Νβαροΐϋαηπδ δίπιίΙίίβΓ α^ςαβ άυχ ΙΪΒ,Ιη 
ίηίβποη ρΓαβροδίίπδ βιαί;, οιιγ Εβ^ίιιπί; 8θ7ΐαοίαΕ 
Ύλμτο,ϊο., Βπιϋίίοπιηι (ΒΓβϋαηίαβ) ορρΐάει Γβοβρία δίη 
ίηίβΠβ^ϋ^ΐΐΓ. νβηβίίίίπι €α8ί;ηιηΐ0[ηθ θΓ&άηπι 1ίΙ)ΓαΓ 
ΘΓΓΟΓβ ίιτβρδίδδβ αρραΓβ^. 

Οαΐαϋηα βϊ δίοίϋα. ίηίβηηι ρΓΕβύθΓπιίβδίδ αά Αι 

ηοη&Γίαπι νβηίηιπδ. Ουίηβ (^ΐΐίηίίΐ υΓΐ)8 Πεκίνονς ά 

οϋιχτ βδδβ. δυηί; οβίβη βίυβ Γβί ίβδίβδ α(11ιίΙ)βη(1ί. Ι 

ηοίίίίο. άί^ηϋ^&ίίππι Ιίαΐί&β (Νοί. ΌΊξη. Οο. Π, 14, 16 

(^αατία βύ δβχύα ρΓονίηοία: Εΐαηιίηία βύ Ρίοβηαηι αϊ 

κ* ηοηαητιηΐ; Ρίοβπΰΐα 8η1}ΐιτΙ)ίθ3χίτιιη ία1}6ηύιιτ. Ραηΐ. 
Οίαο. 11^ 19: ^^^βΐιίηο τιικΙβοίτηα ρΓθτίηβί8χτϋη ββί ΕΙ&ιη- 
πιίηία, ς[η3.6 ίη^βΓ Αρρβηηίηαβ ΑΙρββ βί ιηαχβ ββί 
ΗϊκΙηαϋοηπι ροβϋα. Ιη ςπα ]ΐοΙ)ϋί88ίπλα ιΐΓΐ)ίυιιι Κα- 
γβηηα βύ οιτάικ^πβ 8ΐί8>6 οίγίίαίββ οοηβΐδύτιπί; ςτιαβ Ογθοο 
γοοα1)η1ο Ρβηίαροΐίια αρρβίΐαηίιιτ . . . Ροδύ ΕΙ&ιηιιιίιιί&ιη 
οίτιοάβοΐπια Ρΐοβηηδ οοοιιιτϋ;, Ηαύβηδ β\) ατιβ^ιο Αρρβη- 
ηίηοδ Ώΐοηίιβδ^ βχ αϋβια υ6γο ραΓ^β Ηαάηαϋοιιιη ηιατθ. 
Ηαβο ιΐ8(][η6 αά δηγίυιη Ρί80&τία.ιη ρβΓίβηάϋ;. Ιη ς[Ό& 
Βΐιηί οίνϋαίβδ Γΐηηηδ; Αδοτιΐυβ βύ Ρίηηίδ &ϊ ίαιη υθ^ιι- 
8Ϊο,ϊβ οοπδΐιηιρύα ΗαάΓΪα.^ 

Αηοηνιη. Καγβηιι. IV, 29 ρ. 247 Ραι•ί1ιον: ,,αά ηιβ,Γβ 
ιηα^ηηι ΑάΓίαΗοιιπι βδύ ρΓθγίηοίαΓ1αιηίηίαΒαν6ΐιηα.ϋ8: 
ϋβιη Αηηοηαηα Ρβηίαροίβηδίδ βδί δυρβΓ ίρδαηι Ρβηία- 
ροΗπι, 1(1 βδί ρΐΌνΐηοία. οαδίβΙΙοΓαηι, <ιιιςιθ λ1> απΰοιπίδ 
ϋα γοοα1)£ΐ1;ιΐΓ." 

βαΐιΐο 66 ρ. 501 Ραΐ'ΐιΐιβ^: „^ι1&^^2ι αά δΐηυπι πιαΓίδ 
Αιίτίαϋοί βδΐ; ρΓΟγίηοία η8,ιηπιί& . . . . ίη Ιι&ο οΐτοβ. 
ρούβηϋδδίιηα βΐ; £ΐιιΰιβηϋο& υΓΐ)ίιιιη βϋα οοηδίδϋύ Βα- 
γβηηΛ, ίη <ιιια Γθί^ιιίβδοβηδ ριαβδίι! βί ιηαΓί7ΐ• Αροΐΐί- 
ηαηδ. ^ιι^111;8, ρΓΟΥΐηοώηιιη Καΐίαβ Αηηοηίοα Ρβηίβ,- 
ροίβηδίδ βδύ, δΐιρβΓ φιο,ΐΏ. νβζίο β5ί (][α&6 οαδύβΠαηοηιιη 
αρρβΠα^α βδύ αϊ) 8αιϋς[τιίδ. δβχία α ιπατίδ δίηυ Αάήαϋοΐ 
ίιιχ^α ρΓαβάίο^&ηι Ρβη^αροΐίιη ρΓΟΥΐηοία Ρίοίηηιη δρο- 
Ιβϋί δαποίβϋδίβ 6δ1;/' 

Οοηδβηϋτιηί Ραηΐπδ βί ψύ ηοϋϋαια δοηρδϋ;; βί- 
βηίιη άιι&8 π1;6Γ(][ιι6 ρΓΟΥΐηοΐαδ ]ι&1>6ΐ;; βί Ραηΐιΐδ (][ΐιο- 
ς[ΐιβ ρήοήδ ρΓΟΥΪηααβ ρ&Γίβδ, Εΐβιηπιί&ιιι δβίΐίοβ^ βί 
Ρίοβηιιιη αηηοηατίτιιη (€[ηα8 ίΐΐβ ΡΙ&ιηίιιΐ&β ηοιηπιβ 
60ΏΐρΓβ1ΐ6η(1ϋ;), 1}ί£8α^8ΐη ίη Β&γβηηαηι βί ΡβηΙ&ροΗηι 
(ϋβύΓΐύιιϋ. ΟοδηιοςιαρΗο Β&γβηη&ύβ αποίοιβ ρΓΟγίηοί&β βίιιβάβιη ρ&ιίββ, ί 6. Ε1&ιιιίιιί& β&γβηη&ϋβ βΐ; Αηηοι 
Ρβη^ΑροΙβηβίβ, ίρδοβ βηί ίτυτίβ ριονΐηοΐαβ ββδβ βχίβϋι 
Ιητ. ^α&β <][αί(ΐ6ΐιι ίη οοβηιοςτ&ρΐιί ΗΒγο βχβίαηί β^ ι 
6^ 1&οιιη& αββούα βτιηί, ςα&β ίηιτΒ&β ίαιη Οαίάο 
γβηβπιί 8ΰος[Π6 ιηοΓβ βΐ^άηβπιί αά ίηίβξταιη γ6υο< 
Οηί 6ζ ρατίβ οδββηβηβ 8ίο ίβΓβ Ιβςβηάτιιιι ββββ €βη8< 
^^ίβχΏ. Αηηοηαήα Ρβηίαροίβηβίδ δηρβΓ €|Όαιη ίά 
βαρβΓ ίρβ&Ώΐ Ρβηίαροΐίιη ββί ρΓονίηοίϋ οαβίβΐΐο: 
(^ααβ αΐ) αηϋοιτιίβ .... Υ0€α1)&{}ηΓ.^^ Ιη Ιαοηηα ΗΒη 
γοοβιη ^^ΪΛ^ ροδαβπιηί, <ιηίΐβ Γ[ΐιίη ρΓΟ ηοιηίιιβ οπ 
ίηββι^α 3ϋ γιχ (]υ1)ίηιη ββί; ({παβ θηίιη ρΓΟΥίηοία 
δίβΙΙοηιιη ϋΐα αβίαίβ υπΙ^ο ηοιηίηατί 8θΐ6ΐ)&1;, 6ίπ£ 
δοΐΐβιηηβ γβίυβίυιηοιυβ ηοπιβη ίη Η1)γο αο11ιί1)ϋηιηι 
Αΐϋ αΙϋβΓ Ιοοιιπι Γβδ^ϋηβΓαηί. ΒβΓθϋί (ΜηΓαίο 
ρ. ^^I^IX) ϋ ^ηοοΐ ηβ Γβοί:ππι ηοη βϋ; υθγθογ, Ρίοβ 
ίηίβΐΐβ^ί νηϋ; Μοηιπΐ86ηυ3 (Ββηοΐιίβ άβΓ Κσΐ. 8α< 
βοΐιβη βθ8β1ΐ8θ1ι&ίΙ; (Ιθγ νΓί88βη8θ1ι&£ίβη: 1ιί8ί;οΓ. ρ1 
01&886 1851 ρ. ΙΟδ) ϋπι1)π&πι, Γ8,1)Γβ (Μβίαη^β 
Γβοοίβ άβ Κοπιβ 1884 ρ. 401) Αηηοη&π&πι Ρβηΐ 
Ι6η86ηι 6586 Ρο,πϋ Αρβηηίηα8 ΑΙρβδ βαηιπΐ€[Π6 (^ηύ 
ορρίά» ρβΓρβΓαπι οοηίβοϋ;, ^υ&ηι ρΓονΐηοίειπι ίη αβί 
ροβίί&πι 6886 Μοπιπΐ86ηα3 (Νβιΐ68 ΑΓοΙιίγ ν ρ. 
ίπ(1ίο&1;. Νβοιυ6 ΓβοΗηβ Αιιηοη&ηαπι Ρβηί&ροίβι 
Ι)ί6ΐι1 οοΓταρΰδ οοδπιο^ΓΕρΙιί γβΛίδ ιΐ8υ8 ρΓΟΥίη• 
Οαβίβΐΐοηιηι β88β οβηββΐ;. 8βά ΓΓοηοοπιπι Ρβηίαι 
πι&ηϋηι& 681;, ουίυδ ατίίβδ Απηιίηυπι, Ρίδαυπιπι, Ρβι 
86ηβ2&11ί&, Αηοοηα. Κβοϋπδ ί^ϋηι Ιιαυά (1υ1)ί6 Ι 
&ϋ;6Γ&ηι Ρ6ηί3,ροΗηι ΟΒδίβΙΙοηιπι ρΓονίηοίαηι ίηΐ 
56η(1&πι 6886 6χί8<:ίηιαί, 6χ ϋΛίηο, Γογο 8βπιρι 
Αβδίο, 0£ΐ1ΐ6, Εα^Βίο οοπιροδίί&πι. 06ίβηιπι Ρ< 
ροΐ68 (Ιπειβ 3ηί6 Οατοΐίηςοπιηι ίβπιροΓα ίίιίδδβ ρπ — χχπ — 

ηοη ρούββϊ^) υΓΐ>68 ϋ1&8 χη&ήϋιη&β ί&ηι δβχϋ οοη- 
οϋίί &6ί&ί6 ρΓΟΥΪηβίαβ Ρβηίαροΐϋαιι&β Αιίβββ βρίβοο- 
ροπιιη 8αΙ>86ΓίρϋοιιίΙ>ιΐ9 βνίηοϋπΓ. Ιηοοςηϋυιη Ιιαπιβη 
1(1 ΟβΟΓ^ίο <][ΐιί <1η8.8 βχ]ιί1)β1; ρΓθγίηοί8.8: Αηηοηατίαιη, 
οαίιΐ8 Βανβηηα^ Ρίδαηπιιη, Γαηιιιη, €68βη& υΓΐ)68 8ΐιηί•, 
Ρίοβηπδ €ΐιίπ8 Όλχοϋαα (ί. β. Αβοιιΐιιιη). ΙΙΙα ί^{;τιτ 
βα 68ύ; ς[ΐΐ8.β Γίαιηίιιία βί Ρίοβηητη αηηοηαηιιηι ίη ηοϋϋα 
άίςηϋαύιιπι γοβαύηΓ; ]ΐ8.6ο ς[Ό&β Ρίοβηυιη 8ΐι1)ΐΐΓΐ)ίοαηιιιη 
ίη ηο(ϋ;ί8.; Ρίοβηυδ α Ρααΐο. ^αο(1 ροδί; Αηηοηαηαιη 
Ρβηίαροίβηδβιη βαίάο Ρΐοβητιιη δροΐβϋ δ&αοΐβηδίδ &ρ- 
ρβΐΐαί, β^ο Ρίοβηιιπι οοηίβοΙαΓ&β ϋϋιΐδ (1β1)βή ηοη ραίο, 
86(1 0.(1 1(1 ίβηιροΓΪδ ϋΐ8. γβΛα δρβούαηύ, οηηι ίΠΐηδ 
ρΓονίηοίαθ ιηαχίηια ραΐ'δ Οταβοίδ α άυοΐΐ^τΐδ δροίθίαηίδ 
βΓβρίίΐ θί (Ιηοαίηί αάίΐίοία βΓαί. 8 οία βηίηι Ρίοβηί ιιι•1)δ 
Ααχίπιυπι αά ΟΓβ^οηί II βί ΙίίιιίρΓαη(1ί ίβηιροΓα δυΐ) 
ΟΓ&βοοΓηηι ίιηρβήο ηιαηδϋ-) Εβοΰδδίηιβ ί^ϋυΓ βΐ'β- 
ζονη II ύίο^Γ&ρΙιηδ Ρίοβηο δη1)ηΓΐ)ίθ8.Γίο α, Ι<αη§οΙ)αΓάίδ 
οοοηραίο Έηιϋίαβ βαδ^Γ^; Ρβη1;&ρο1ίηι^ Ααχίηιαηαηι οίνί- 
ίαίβπι (Ιβίηοβρδ βηαπιβΓαί (ϋηοΐιβδηβ Ιι. Ρ. ρ. 405). 

Ιη ΑτΊΤΊοη&παιη Ρο1&, ΤβΓ^βδίβ, Αα^αδίοροϋδ (?) 
Ιδ^παβ ηΓΐ)β8 (Ιβίαρδαβ δΐιηΐ:. 

Ιη ρΓονίηοϋδ Ι^αΐίαθ ριαβίβοίο δυΒίβοϋδ 8ίοί1ίδι 
ηηηιβΓαύηΓ*, δ6(1 δίοίϋαβ ρΓαβ^ΟΓβηι, α Ιηβϋηίοιιο ίηιρβ- 
Γ&ύοΓβ ίρδί δΐι1)(1ϋιιπΐ; βϋαηι ροδί 6Χ3.Γθ1ιειίηηι ίηδίϋη- 
ίηηι βΛ) βχ&ΓοΙιο ίιηπιηηβηι ίηίδδβ β( βχ δοϋηδ ίιηρβ- 1) ϋ1;τ8.ηιιης[ΐιβ Ρ6ηί8.ρο1ίιη. Όαβίιββηβ, ΙίϋθΓ ροηϋί. Ζ&οΗα- 
η&.8 XII ρ. 429. Οίνϋ&ίββ υίτιΐηιιηςτίθ Ρβηίαροΐβοβ. Οοάβχ 
0&το1ίηα8 βρ. 61 ρ. 188 ^α£Γέ. 

2) Αηοοηα 88.βο. VIII οαιη Ρ6η1;&ρο1βη8ί8 ριονιηοία οοη- 
8ΐ;ϋιιβΙ)&ύατ , Αηηοη&ή&θ τίάβίπΓ 8.άίτιηοί8. 688β. Όίβΐιΐ 1. ο. 
ρ. 61 η. 6. — ΧΧΙΠ — 

Γ&ίοηβ ροίββίιαίβ ρβρβηάίβδβ Οίβΐιΐ (1. ο. ρ. 169 8( 
ρΓοΙ)ωΓθ βίιιάηϋΟ; <1ΰ» νβΓΟ *Επΐ(ϊη&ιη &Γ8τιιηβη4ο ιΐ8 
ββί βρίβίπιία (Ταβίβ 1465); βχ βα ίρβα ροϋυβ δίβίΐί 
ρΓ&βίβοίηιη Βαγβηη&ϋ ραηιίβββ βο^οδβϋατ. Οοι 
ιηβηάαί βηίιη βχατοΐιο ΟΓεςοητιβ; βηρβηοη τίάβΗΰ 
ιιια^8ΐπ:^ίιιί; I^^ι>6^^;^ηαπ1. ^αοη10(1ο υθγο <][υαβ Οο 
8ί&ιιϋιιιΐ8 ΡοΓρΗ^Γοςβηηβίιΐδ άβ (ΙιιοΙ)ΐΐ8 ρΕίηοη8 Ε 
ιηαηίβ ί&ιίοΙαίιηΓ (χαΐ 6 μεν εΐζ παχρίκιος έχράτεί τ 
Σίχελίαν χαΐ την Καλαβρίαν χαΐ την Νεάπολιν α 
^Αμάλφην^ ό ίέ έτερος τίατρίχιος έχαΟ'εζετο είζ Βει 
βενδον χαΐ ίχράτει την Παπίαν χαΐ την Κα-πναν τί 
τα λοιπά πάντα) ρΓΟ οβΓίο Γβπιιη (Ιοοιιιηβηίο εβι 
&(11ιί1)βΓί ροίδίη^, νίχ ίηίβΙΙβ^ϋαΓ. ϋΐ; βίυβίΐβιη δίοΐΐΐο 
βί; ϋαΐίαιη ΟΓάΐηίδ ρΓονίηοίαδ βδδβ άβιηοιίδίΓαΓθί;: „Α 
νβιϋθ," πΐ€[υϋ, ,,βηίιβ Ιβδ άβηχ ρΓονίηοβδ \)γζΐίηύιι 
81 νοίδίηβδ Γιιηβ άβ Γ&τι^Γβ, Ιβδ ταρροΓίδ βίαίβηί έϊνοί 
Ιβδ άβυχ ζΟϊΐνβπίΘΐηβη^δ εβ ρΓβίαίβηί: ιηυίυβίΐβιηβ 
αρρυϊ ροιιτ Ιβδ ορβΓ&ϋοηδ ΏΐίΙϋαΪΓθδ ίιηροΓί8ΐι1;( 
Γβχ&Γς[υ6 αΐΐαϋ ραιίαΐδ άαηδ Γίΐβ ίαίτβ Ια ςαβη-β α 
δ&ΓΤ&ζίιΐδ; βί 1β ραίποθ άβ δίοίΐβ νβηαίΐ; ΓβρπιηβΓ ] 
Γβνοϋβδ άβ Κανβηηβ." 8βά βχβιηρία ψχο,β »£ΓβΓί, ηίΐ 
θτ^ηιβηϋ ί&ύβηύ. Οΐ7ΐηρίιΐδ βηίιη ^ηί δαιηιηηιη Ιί&ϋ 
ίιηρβήαπι 1ι&1)β1)3•ί, ίη δίοϋίαιη ρΓοίβοίαδ βδί; ριορ^βι 
<1πο(1 ρΓ&β^ΟΓ; ^υί ί1)ί ^τΒ,ί, ιηαξίδΙίΓ&ίηδ οίνίϋδ; δατ] 
οβηοΓπιη ίπιρβω ρβτ βδδβ 1ι&ηά(ϊΐι&(ΐυίΐηι νίάβΒαΙη 
βί &πιί8δ& Αβ^τρ^Ο; Αίηοα, νβχαύα δυιηιη& ^ταϊ 
δίβί1ί& δοΐϋοϋιιάο. Αί(][ΐιβ ίπιρβΓαΙιΟΓ ίρδβ βϋαπι ίηίι 
άηχη δγΓΛουδίδ άοιηίοίΐίυπι οοπδίϋαϋ;. \]ί &υ1;βηι Τ1ΐ( 

1) ΡβΓΥβΓβθ βίί&χη ΗαΓίιηειιιη: ϋηίβΓβπεΙι. ζ. ΟββοΙλ. 
1)7Ζ&ηί. ΥβΓ^αϋιιιι^ ρ. 3β άίοίΐ;: ,,Τνβηη αίβο δίοίΐίβη ατ 
&ιιΓ86τ1ι&11) άββ δρΓβο^βΙβ άββ ϋαΙίβΏίβεΙιβη ΡΓ&ίβεΙβη Ια^/* — XXIV — 

άοπίδ ραίήοίτΐδ Βαγβηηοθ ββάίϋοηβιη βχβϋη^βΓβΙί, γ&- 
οαηίβ βχατοΐιί Ιοοο ίαοίπιιη βδί. (Ηατίπι&ιιη^ ΙΙη^βΓβ. ζ. 
ββ8θ1ι. άβΓ ΙογζοιΛ. Ύ^τπΒ,Ιϊ^, ρ. 21) ^α^ηοίπβ βί 
8ΐ;Γ3.ϋ^ιΐ3 ίηβιιΐβ δίοιΗο^^' αηίβ δ&βο. ΥΙΠ ηοη οοπι- 
ιηβιηοΓα1;ιΐΓ (710 ΊΊιβοάοηιβ; ?— 718 δβΓδίιΐδ; 718 
Ρ3.11Ι118; 732 δβΓ^αδ). δίοίϋαιη βχ&Γοίαίιΐδ γβΐ ρηιβ- 
ίθούπΓαβ ϋαΐίαβ ραιίειπ ίηίβββ βχ ίρ8& ΟΓβςοήι άβ- 
8οηρϋοη6 ίη^βΠβςϋιΐΓ. Οβίικίβ ουιιι ΑΓα1)ηιιι ίηοητδίο- 
η68 ιηα^δ ιηαςίδςηβ ίππηίηβΓβηύ; Οοηδύαηύίηο Ροςοη&ίο 
ίιηρ6Γαί;0Γ6, ρΓορηαιη δίοίϋαβ ηιαςίδίβήιιπι πιίΐίϋαβ 
οοηδϋίηίιιιπι β88β νΐάβίτιτ, αί(ΐιιβ αϊ) ίΠο 1;βιηροΓβ ΰιβηια 
δΐοίϋίΐθ βίυ8ςιαβ πατριχίος καΐ ύτρατηγός ροΙ;ιιβηιιι1ϊ 
οοιηιηβπιΟΓαπ. Οιιί ίη νϋα, δ. Οτθ^οπΐ Α§π§θηϋηί 
(Μίςηβ ΟΧλ'Ι ρ. 180 8Γ[.) ^.εξαρχο^^' ηοιηίηαίυι•, ίάβιη 
ιηα^ίδίίΓαίιΐδ βδδθ νκ1θ1;ιΐΓ. Οαί βρίδοορο Γβο ίαοϊο ΐρββ 
Αδή^βηίυιη ρΓοβοίδοϋτΐΓ, ίΐίίςιιβ, Κοιηηιη ίΐΐο 1;Γαη8- 
ροΓίαίο, Γβιηαηβί;. ^ιι^^ι, θχςιγο1ιιι8 Κ&νβηη&δ Γβιηαηβΐ; 
ίη δίοί1ί&? Ιηιπιο ρΓ2ΐθ1;οΓ (βτρατηγός) ναΐ^ο-ή άίοβηάί 
πιοάο έ%(χρχοζ αρρβΙίΕή νί<1β1;ιΐΓ; ηαιη βί 88,βο. VII 
{;βΓϋα8 βχ8.Γθ1ΐ8.ίιΐ8 δίοίΐίθπδίδ Αιίδδβύ; 1ίΙ)6Γ ροηϋΰοαίίβ 
ρΓαβίθοίο δίοϋίβπδί <ιιΐ3. βίυδίηοάί Γβηιιη βάβ 68Ϊ, βχ3.Γθ1ιί 
ίϋηΐιιηι {;ήΙ)υίδδ6ύ. Εχί^ο βχ&ΓοΙιιΐδ ροβηαβ ίιΐΓβ ιΐδτιβ 
βδΐ;. ο£. ρ. 243 ο. XI^III: έπεί μηδέν εΐχεν 6 έπαρχος παρ* 
έαυτον άποφηναύ^αι. Ββδ &(! ραραιη δτηοάιιιη^ιιβ 
Βοιηαη&πι (ΙβίβΓ^ιΐΓ δίηιίΐΐίιηβ αίςυβ Οιβ^οη! Αηϋο- 
οΐιβπδίδ Γ63 α Ιοαηηβ ίβίτιηα^οΓβ βύ Οοπδύαηΐ^ιιοροΐϋ&ιια 
δτηοάο άηηάίοαία βδύ. Νϋιίίοιηίηυδ 6χατο1ιιΐ8 βρίδοο- 
ραύαιη ύοτοζ^λχπη. βΐ; €[ΐιίδ βί βιιοοβδδΐιηΐδ δϋ Οιβ^οηο 
ίηάίοδ,Ι;. Ροδίβηοήδ ί^ϋπΓ 1;βιηροηδ, €[ΐΐ£ΐιιι €[ΐιο Κάβο 
άβδοηρϋο οοηίβοία βδί, ίηδί^ίδ ίΐΐα ριαβδίάΐδ δίοίΐίβηδίδ 
ρούβδύαδ βδύ. — XXV — 

'Επ€ίρχ£α ΚαΛαβρία^ ψΐΒΐϊΐ οπχη &^ο Βη 
βίλϋςΰο οοη^ρηβΓβ βχ ορρίάίβ αρρβίΐ&ϋβ οο^οε 
ρΐαηβ οιηϋ;ί6]ΐ(1& ββί. Ναιη <][ηο ϊβιηροΓβ ββοι^αβ 
βϋ; 8ΐιϋ€[ηηιη ηοιηβιι βϋ&ηι βοΠβιηηβ ίιιίδδβ βα < 
ςααβ ϋαϋ&β ίηίβηοηβ ίη Οαχηραηίαβ ύ&ΒαΙα £ 
βαηΐ}. ΟαΙ&Βηαβ ηοηιβη αη^β ΥΠ 88.60. ίη η8η 68 
006ρΐ1;, ρΓ3.6ν&ΐ6ΐϊ οοηοίΐϋ VI. ΰίΒΪαίβ, ίπήίψιο. ι 
ο&ϋοηβ η6ςυ&οιυαιη 6χϋη6{;&. Αθ66(1ϋ ΙιιιΟ; ςαι 
^η6ηϋθΓ68 ίη Ιιαο ίρ8& ρατίβ ς6η6ϋγί 606ΐ68Ϊα8ϋ€ 
αί Σχυλαχίαζ^ Κοτρώνων^ Τροπαίων^ Βιβώνων. 
οτϋη ιίΛ ΒΪηί^ 0α1αΙ)Γ6η86ΐη ρΓονίηοίαιη α(1(1ίία.ιη 
6886 αϊ) 60 0611860, ς[αί, οηιη 8ηα, αοίαίβ ϋ;α1ία6 ίηί 
ίιηρ6ηιιπι ίοίυιη Β^ζαηϋηί ο1)ύίιΐ6Γ6η1} ^ ρίοηίυδ 
ρατίβιη ο,ίφχβ πΙ)6ηη8 (ίβ8οη1)ί νοίηϋ Ιίΐβιη 1 
<}ΐΐ6πι ρΓΟ 6θθΐ68ία8ϋοο ]ιαΙ)ΐιϋ 6Χ 6θοΐ6δί3,8ύίοα ; 
βηρρίονϋ;. Χυ11α6 ί^ϋιΐΓ ιιΛβδ 6ηιιιηβΓ8ΐιίυΓ ηίδ 
βρίδοοραΐοδ 618 ί6ΐηροήΙ)ΐΐ8 ίαί886 βϊ ηοιηίιια 
Ιΐοηιιη αοϋδ δΐιΙ)8θΗρί;α βϊ ηοϋϋαβ 06ί6Γ8.6 Υ6ΐη1ϊ 
ηωόίζ Αεοντοζ ^βηιιίηα νβΐ Ν. Χ, 562 8ς[. ΡαΓίΙι. (3 
(ΐ68τιιιί οο,ΒΪΐΒ., ({ώΆμβ 8ΐία6 ρΓΟΥίΐ1θία6 &1)1ΐη(ΐ81ΐ1 

Εη ί&1)ΐααιη ρΓονίηοί&ηιιη ςηΜ οοδίηο^ιαρΗ 
νοηηαδ Οαί(1θ(ΐιιβ 6-ϋ1)6ηΙ;, ηοπιίιΐ£ΐ€[ΐιβ ββΟΓ^ϋ αάδ 
(][ΐια6 άί^οδοί ροίηοηιηί: ρΓΟν. νβηβϋ&ιαιη Αηοη^ιηαβ ΒΑΤβηηαδ θαίύο ΟβΟΓ^Ιηβ 

Ι4ί9αιί& ϋ^τίΓία — Ι 

/ΗίβύΓΐαοϋΐηΝβΏ• Βενετία Ι 
βυτία ^118.6 νβ- 
ηβϋαΓαιη αηίί- 
(^ϋ&άί^ηοβοίΙαΓ 
1 βυτία αρρβΠαηΙπίΓ, Ι 

Τίρ)'ί<ττη,7Τ<)• 
Χους — XXVI — Αηοητηιηβ ΒΔΤβηηΑβ ΟαΙΑο 

ΕπλίΙίΑ ειηί1ί& 

Ρ1&ιηίηί& Β3.νβηη&- η&ιηίηί& 

Αηηοη&Γί& Ρβηί&ρο- 
Ιβηβίβ ρΓθΥίηοί& 
οαβύθΙΙοΓίιπι 0«0Γβ;Ιιΐ8 ΡγοτΙποΙαθ 

Αίμιζλί'^α Εοχηαηα ΑηηοηίοαΡθη- 
ί&ροίβηβίβ 
τβξξίο ο&βΐΐβΐ- * Άννωναρία Εοιη&η& •( Ιοταιη 

Ρίοίηαιη Πεπίνονς 

δροΐϋίαχχλ δααοβη- { δροΐβϋί δαηοί- — 

818 ι θηβΐβ 

06ηθΓ8ί8 Ό8.ΐά6η8ί8 — 

Αραΐία Αραΐία ΆπονλΧία 

0αΐ3.1)ΓίαΒΓίη(ϋο6η3ί3 — 

Ρτϋαβ Κί^ίβηθίδ Οαΐαΐ^τία (^ιιαβ Ι^ηοαηία 
βαχηραηία (χυαθ ηυηο 

ΒβηβΥβηίαηοΓαιη 

άίοϋτιτ ραύηα 
Οαχηραπία Ταταβί- 

11611818 

Κοχηαβ Ταββία 3.1> αηϋ€[αί3 Βτί- 
ύαηία οΐίοΐα ββΐ; 
Ιιΐιοαηία 
δαιηπίαιη Κοχηαηα 

Κοιη&ηα. 
Καλαβρία Βοιηαηα 
ΒρΒχχανία Κοιηαηα ΐ4αη^οΙ)αΓ(1ίο 
Ι<αη£;οΙ)αΓ(1ίο Οαιηραηΐα*) Καμπάνια Εοιη&ηα Ναιηαηϋα ίη (^αα Οί}ρβί•Λαρία Εοιη&ηα 

οαραΐ; 1;ούίη3 χηυηάί 

ρΓ&θΐηίηβΙ; ηΓΐ)3 

Βοπια 
Ταβοία Ταβοία — Ιί£ΐη^οΙ)2ΐΓ(ϋο 
ζηαιίϋιηα. ϋαίοιαιη Υπιϋιηϋί& Βίρατίο- &.ρρβ11αηίατ: Κοιηαη8. 
(][τι&β άΐοϋπΓ 14011611818 βΐ; Ιυπλ Ι4ίιΐ6η8ί3 ς[ααβ Βινημιλίω, 
Υίς^ϋπιίΐϋ βΐ; ββίβια- β^ χηατϋίχηα Γενονης,Λον- 
ηιιη οίτϋ&ίηΐΏ. νης, κάστρο ν 
Ίλβας 

1) Ουί ριονίηβίαβ (^αοά Οαίάο Ο&ρηαιη 8τιΙ)ίτυι§^ί, βύαάίιιχη 
8ΐιϋο[ηϋ&.ϋ8 τβάοΐβί; άία βηίιη ΐ4αη^ο1}αΓάοπιπι βτΛί, Ιάβχη 
ρΓ&βίβτ Τυβοίαιη βΐ; δροίθίααι Είτητίαιη „ς[ααθ βί ΤίΓ8ίηί(1&** 
(«■ Τνρσηνίδά) θύ ϋιηΐΐή&ιιι ς[Ώ&8ί ρΓονίιιοία3 ριορή&β ηοιηίηα^. — XXVII — 

Αρρατ6( ρΓΟγίηοί&ηι αΐίαικίβ οο^ίαιη Κοιηαιιοπιιιι 
ηηΐΐ&ιη α ΟβοΓ^ο ηβ^ΐβοίαιη 6886. 

Υ6ηίπιη3 ίαηι αά ρπΐ6{6θ1;ιιτ&6 ΑίΓίθ8.6 (ΐ686ηρϋοιΐ6ΐχι 
ρ&ηΐο πΐ6ΐίθΓ6ΐχι, (ΐη8.πιγί8 ηοη ίηίβ^πιπι. ΈηηιηβΓ&η- 
Ι;ιΐΓ &η{;6Πΐ νπο τον ένδοξάτατον Ιπαρχον ^ΑφριχΫ^ζΐ 

1) έΊίαρχία Βνζακίας 

2) επαρχία Νονμίδιας 

3) επαρχία Μαυριτανίας α 

4) επαρχία Μανριτανίαζ β 

5) νΤιαοζ Σάρδων. 

ΟοηίβΓβηύο. δΐιηύ Γ[ΐιαΘ ο.ΗΙ}ί άβ Αίτίοα (ϋθ6068ί 
ίΓ&άαηύιΐΓ^ ίιηρήιιιίδ Ιιΐδίίηίαηί αά ΑΓοΙιβΙααιη ρΓ&6- 
ίβο1;αιη ρΓαθί;οήο ΑΓηοαβ ιηίδδο. οοπΒϋίιιϋο, ο^υα Αίιιοα, 
ηΐ; Οήβηδ θί ΙΙΙνήοαιιι, ρΓίΐθ£θθίιιι•α ρι-ορηα οοϋδϋίαί- 
ίατ, 3,1) ΙΙαϋα — ηοηάαηι βχρυ^ηαία — ρΐίΐηβ δβρ&- 
Γίΐί&. ΡΓαβίβοΙίο ΟαΓίΙια^ο δθάβδ αδδί^ηαίιΐΓ, Οοάβχ Ι, 
27, 1, 10: „ρβΓ Ηαιιο (Ιίνίηαιη 1β§βιη δβ,ηοίιηαδ, υί 
οιηπίδ Αίηοα . . . ορϋπιαιη δηδοίρΐα.!: ΟΓάίηβιη βί ριο- 
ρή&ιη Ιιαϋβαί; ρΓαβίβοίαιαιη, αί δίοαί Οιίβηδ 9.ί€[α6 
ΙΠτηοαιη, ϋο. βί Αίήοα ρΓαβίοηα ιηαχίιιια ροίβδύαίβ 
δρβοίαΙίίθΓ α ιΐ03ί;Γ8. οΐβιηβηϋα άβοοΓβίιιτ. Οαίπδ δβάβιη 
ίαΒβπιυδ βδδβ ΟαΓίιΙΐίΐβίηβιιι." Ριαβίβοίο ρίΐΓβηΙ; δβρ<;βιη 
ρΓθγίιιοί8.Θ, ο. οοιΐ8αΐ8,ΓίΙ)ΐΐδ βί ρΓα6δίάίΙ)αδ αώηίηίδίΓα- 
ίαβ 1. ο. 1, 12: ,^ί αΐ) βα αιιχίϋ8ΐηύβ άβο δβρίβιη ρΓΟ- 
γιηοΐαβ ουιη δοίδ ίιιάίοίΙ)ΐΐ8 άίδροηοαιίαΓ, €[ΐΐ8,ηιιη Ζβα^; 
<][π&6 ρΓΟΟοηδίιΙαήδ απίβα νοοαύαίιιΤ; Ο&Γϋιαςο βύ Β^ζα- 
οίτιιη 9.0 Τπροΐίδ ΓβούοΓβδ 1ιειΙ)63ΐι1; οοπδαΙαΓβδ: Γ6ΐί(][υα6 
νβΓΟ, ίά βδίϊ Νυιηίάία βί ΜαπΓϋ&ηίαβ^) θΙ; δαΓοΙίηίίΐ α 

1) δίο. οοά. Ο&βίη&δ; ίάβιη ,,Ναιηίάίαθ", οβίβη ,,Μ&ιιτί- 
ί&ηία**. — χχνιπ — 

ρπΐ68ί<1ί1)τΐ3 οηιη (Ιβί αυχίΠο ^1)6ηιβηίιιτ.^ Ε( αββπηιΙιτίΓ 

ββρίβΏΙ ρΓΟνίηοίαβ Υ6Γΐ)ί8 618 €[1106 ΠΟΠΟ Ειτΰ^βΓ ίη ^0Ώ^ 

ϊβχίΆΐνΟί Γβοβρϋ ^Τ10(1 ίη ιη&ίοΓθ βάϋΐοηβ ^Τίηφ,'^ ριο 
^βί^ί" νβΐ ,,ζβ^Τ^^ νβΐ ,,ΐίβ^ί" ιη&ηα8οπρ1;οπιιη ΗΙ)Γθπιιη 
δοηρββηιύ, α ΡαΓίβοΙιίο (Οοπρρί ρΓοοβιη. ρ. ΥΠ) Μοιηπι- 
8βηο αοΐδβηϋβηίβ (0. Ι. Ι^. ΥΙΙΙ ρ. XVII) βαο ίπΓβ 
ΓβρΓθ1}αίΐΐτη ββί, οαιη (^αοά 8βρ1;βιιι ορρίοίαιη οοοηραί;αιη 
Μ8,ιΐΓϋ:αηία.ιιι Τίηςϋαηαιη ηοη Γβδϋύιιϋ;; ύυιη (][ηοοΙ Κάβο 
ρΓονιηοία ηβςαβ ϊηΙιβΓ οοηβιιΙαΓββ ηβ(ΐαβ αηίβ 0£ΐΓί1ι&- 
§ίηβπι ροηί ροίτιϋ;. ^αο^I α.ιιίβπι αϊ; δθρίβιη βχίβΙίβΓβηί 
ρΓονίηοίαβ, ίιΐβιη ΡΓΟΟοηδπΙαΓθπι ίη ίΐιια.8; Ζβη^ϋίΐηίίπι 
βί; Οαΐ'ϋΐίΐ^ίηίβηδθπι, Ρατίβοΐιΐιΐδ οΙίδρβΓϋί, Μοπιπΐ8βηη8 
Γβοίβ ΓβρΓβΙιβηάϋ:. Ιβίοΐοη νοΓΟ ίβδϋπιοηίιιπι ρΓΟ ηίΐιίΐο 
άηοθπίΐιιιη βδί:, οιιιη ΟΓΟδίιιπι θΧδΟΓίΙ^αί; αίομίθ θϋαπι ίη 
βίδ ςιααθ βχ ΟΓΟδίο Ιιαιτδία ηοη δΐιη^, βχ αη1;ί€[ηίθΓί1}α8 
ίοηϋΐίπδ δηα ρβ1:αί, νβίαί Τίη^ίίαηα. βχ ΟΓοΙίηβ ϋίο- 
ϋΐβίίαηβο Ηίδραηίαβ ριονίηοίίδ αηηβοίίίηΓ; ββά Ργο- 
οορίηβ (άθ αβάίβο. VI, 5) ΡΓΟΟοηδηΙαΓβπι ρΓονίηοί&πι 
αρβΓίβ ΟαΓΰι&^ηίβηδβηι δίςηί&οαί. Μαηηίαηίαδ αΙίβΓ&ηι 
Ο&βδαηβηδβπι, αΙίβΓαπι δίϋίβηδβπι βδδβ οβηδβί ίάβπι τίΓ 
άοοίηδ, αίψιβ Ιιαβο οοηίβοίηΓβ. νβΓα βδδβ νίάβΙπίΓ. Αο 
ηβ ηυίδ 8ίϋ£βηδβηι »ηηο 540 άβπιυπι βχρυσηαίαπι βδδβ 
ορροηαί, Ι^ίΐ^ϋί βί 8&1(1α8, ορρίάα πιαηΰπΐίΐ, δίπιηΐ 
βηηι ΟαβδαΓβα οαρία, ίη Βοηιαηοπιηι ροίβδίαίβηι ιβ- 
άαοΪΒ, βδββ βί; ,,οππιίηο Ιηδίίηίωιηπι Γβοίβ ρΓονίηοίαδ 
δίΒ,ίίπι ί1;3, ΟΓάίηδΤΘ ροίηίδδβ" ίαάίοαί, ,,αί Βίίίίβηβίδ 
(5[ηο(ΐηβ ί&πκιηβ,πι ρ&Γ8 ίπιρβπί Ιι&ΒβΓβΙπίΓ^'. Ββοίβ ίά 
ςηίάβπι. Οοηδίίϋηίίοηβπι βηίπι δοπρδβπιηΐ; €[ηί ηοΰ- 
ΰαηι ρΓΟγίηβίαπιηι βί βχρη^αίαπιηι βϊ βχρη^αηάθχηπι 
βχ αβίίδ γβίβΓίΙ)η8 ρβϋβΓοηΙ;. Νβ(][ηβ ηια^δ ο1)68ί (][ηο(1 
αΙίίβΓ ροδίβα ριογίηβία ϋίρβΓίίία βδί; βίυδάβηι βηίπι — XXIX — 

Ιαβϋηί&ηί οιάίηβιη ηβ Τηροΐϋαηα <][ΐιίά6πι ρΓονίποία 
άίιι 86Γν&γϋ. Ιαπι Ιηβϋηίαηβ&ιη οοηβϋίπιϋοηβιη οτιχη 
ΟβΟΓ^ 1ίΙ)Γ0 00Ώΐρ&Γ6Πΐη8. Τϋυΐιιπι ^βηβπιΐβπι: ύπό 
τον ενδοξότατον ίπαρχσν ^Αφρικής ΒχΑββψύϊητ επαρ- 
χία Βνξακίας άη^φΐΒ φχΒ&ί ηιϋβ ρηπια Καρ%αγέννα 
Πρνχοννόονλείρέα, ^α&β υ6γΙ)ο. Ιιοο ιηοάο οοιπιρία 
68δβ νίίΙβηίαΓ. Ρήιηα ρΓονίηοώ, (ΐα&β, υ^ ιηϋί&ιη 
Ζβη^ί ϋΐτκΐ οϋβοΙβίιιιη βοάβιη ηοιηίηβ άαρίίοί αρρβί- 
Ιαύιιτ^ ριαβίβιϋα 1ίΙ)Γ8.ήη3 ίη αΗβπιιη Β^ζαοεη&β οο- 
Ιαιηηαπι αϋθητατϋ;. ΔΙίαβ ηιαςηαπι ΟαΓίΙια^ηίβπδβ 
ηοιηβη ηβ (ΙβδίοΙβΓαΓβΙϊΐΐΓ^ ίη χααΓ^ίηβ αοΐάίάϋ ίά€[ΐΐ6; 
ίηάίοβ ιΐΓΐ)ίαπι ρΓθοοη5ΐι1ο.Ηδ ειπιίββο, ίη ΒτζΣίοβηαηι 
ροδίβα ίιτβρδϋ;. ϋαί^ηβ ίηίβ^Γο. νβΓί^α Ηαβο ίυβηιηί: 

^Τ.Ύο τον ίνόοξότατον ί'.ταρχον '^1<ρρ<κ/}ς. 
^ί. επαρχία Καρ^αγεννης πρνκονναονλαρέας, 

Καρ%'αγέννα 

Β, επαρχία Βνζακίαζ 

Σονβίβα 
Καμψία κτλ, 

ΙΆί Β 7Ζ8.06η& ρΓονίηοία, θί Νιιπιί(ϋ&, 2ΐ'2<νίθΓίΙ)ΐΐ8 βΓτο- 
π1)ΐΐ8 ΟΕΓβηί, ηί8ΐ ςυοοΐ Ιιυίο βϋίβδ 8τι1)ίυηοίει βί; άυο 
Ιιτιίυδ ορρίά» ίη ϋίαπι άβίαία βηηί. Ρίπδ 1ΐ8ΐΙ)βί άίίδ- 
οτιΐίαίίδ ρΓονΐηοί» Μαιιήίαηία. Οαίιΐδ ραΐδ οοοίάβη- 
ί&ΐίδ ίαηι ν&ηάθ,ίοπιπι Γβ§ί1)ΐΐ8 ηΐϋηιίδ ίη 1ί1)βΓί3.ίβηι 
8β νίηάιοανβΓίΐί;. δβρίβπι, ηιηηίϋδδίηΐΒ, πΛδ, ρΐαηβ 
ηβ§1βοί& βΓίΐΙ; (ΡΓΟοορ. άβ αβάίΓ. VI, 7). ΙδίάοΓΟ αιιοίοΓβ, 
ρήιΐδςυ&πι α ΚοπίΒΐιίδ οοοαραΓβίητ, ίη βοίοπιηι ρο- 
ίβ8ΐ;&ίβ ίαϋ (Ιιίδί;. Οοϊ. ΑθΓα 569: πιίΐίίβδ (ΐιιί 8βρίβπι 
ορρίάηπι, ριιΐδίδ βοίΐιίδ, ίην&δβΓαηί). ΡβΓίίηβΓθ ααίθηι — XXX — 

1ίΙ)6πιπι Μ&τιτίΙαηί&χη μ^χ^ί τ&ν Κιαβαρείας 60ίαν 
Ριοοορίτιβ άίοϋ (άβ 1)β11ο Υαη(1&1. ΤΙ, 20). Ε( <][η8.ιη<][τι&χιι 
ίάβηι ΙηίβΓ Μανριτανίαν τήν πρώτην^ μητρόπολίν Σίτι- 
φιν Ιχον6αν βύ Μανρι,τανίαν τήι/ ίχέραν^ ί^ζ Λρώτη 
Καί6άρΒΐα τυγχάνει ον6οί^ άίβοβηιϋ^ ηηιη αά ρηΜίοηιη 
ρΓονίηοίαηιιη ΟΓάίηβιη ςπι ίαιη βτνΛ βρβοίανβιϋ; ίη 
άαϋιο ΓβϋηοιαϋίαΓ, €[ΐιθ(1 βηιάϋ;ί ςυί ΡΓΟοορϋ βοηρία 
ΙβςβϋαοΙ}, ρηοή8 αβίαϋβ 0Γ<ϋηβπι Ηαυά ί^οπιϋαηύ. 
Βοιηοηοπιπι βίί&ιη ρο8^ πιαχίπιαβ δοΐοηχοπίβ ραύηάί 
νίοίοηαβ ηίΐιίΐ ηίδί δίϋίβηββιη ίτιί88β ΡΓΟΟορίο ίββύβ 
οοπδίαί; ρΓονίηοία Οαββαηβηβίδ ριαβίθΓ ιΐΓΐ)6ΐη ραα6α(][ηθ 
ίοΓίαδδβ ΟΓαβ ορρίάα ίη ρ9.ΓϋΙ)υδ βταϊ, Ριοραςαϋ δηββ 
ροδί Ιιΐδϋηίαηυιη νίίΙβηίυΓ βδδθ, (ΐαού ίβιηροηιιιι άβ- 
80ΐΊΐ)βη(1οηιιη βχ ρΐΌνίηοίαΗ αβια ηχϋο Καο ίρβα Β}•- 
ζαηϋηοηιιη αβ1;ιιί;θ ίη ορρίίΐο, ς[ΐΐοί1 ηιιηο Τΐβπίδβιι 
νοοα^υΓ, ίηοΓβ1}ΐιϋ; (0. Ι. Κ 9931; 9953; 9934; 9949; 
9920; 9935). Νθί^ηβ υη^αα,ιη ίαιηβη ιιηίνβΓδα Ματιτί- 
ίαηία οαρί^α βδΐ;^ οαιη ςτή δοΐοζηοηί δτιοοβδδβηιηΐ: (^[ΐιίϋηδ- 
(^αβ νβΐυΐ; ΤΗβοοΙίίδίο βί; Αιη2ΐΙ)ΐΗ πιίηαδ ρΓΟβρβΓβ Γβδ 
οβδδβηιηί ίη ρΓονίηοϋδ ΡΓΟΟοηδυΙαΓί, Β^ζ&οβηα, Να- 
ιηίάίοα α Μααήδ άβΓβηοΙβικϋδ οιηηβηι ορβΓαπι οοηδίιιηβ- 
Γβηΐ;. Αίςαβ ίρδαιη ΟαΓίΗ&βίηβιη Ιιοδίβδ ϋΐοβ οοηΙίΓβ- 
ιηιιίδδβ ΊΤιβορΙι^Ιαοίαδ αρβι^β άίοΐί; (VII, 6, 6). Ρΐαοανϋ; 
ίαπάβια ρΓΟΥίηοί&ιη γβΧ8.ίαιιι Οβηη&άϋ, πιίΐίϋαβ ιη&ςίδίη, 
ίΐΐιΐδίπδ νίοί;οήα. ΝίΜΙ ί^ϋϊΐΐΓ πιίή ςυοά ΡΓΟΟοριτιβ 
Η1)Γ0 ΥΙ άβ αβάί&οίίδ Ιτΐ8ί;ίηί&ηί αβάίδοίοπιπι πιιιΗοηιιη 
βί Τηροΐϋαηαβ βϊ ΡΓΟΟοηβηΙαηβ βϊ Β7ζ&06η8.6 βί 
Ναιιιί<1ίθ3.β ιηβηϋοηβ ίαοία 1)Γ6Υίδδίιιΐ6 δβρίβιη ς[υ&8ί 
ρβΓδΙηηςβηβ αά δαΓάιηί&ιιι ίΓοηδϋ. ςααβ οιηηία Γ6ΐ)α8 
Μ8.αηί;8.ιιί&6 δαϋβ Ιυοβιη α&πιηύ. 

Οαρίβχ ίςϋαΓ ΜαηΓϋ&ηία α ΰβΟΓ^ο (ΙίδοβηιϋπΓ, — XXXI — 

η6<][η6 ύ&ιηβη βχ οΓάίηβ Οίοοίβϋαηβο. ^ηο(1 δίΰ&β ΰ 
Ναππάίαροβϋα β8% ϊά ςηίάβιη 6χ ίΐΏρ6ΓαίοΐΊ8 (][υί ρο8 
Ιαβϋηίαηπιη τ^ριατϋ βάίοίο &ούηιη 6886 6οηί666ή8; 86< 

ςτία 68ί 1ίΙ)6Γ 6]ΤθήΙ)Π8 ά6ρΓ8.Υ&ί;Π8 ίΐ166Γί& &η6ίθΓϋ;&ί€ 

8.{&ηη&τ6 Ιιοο 8ΐη6 66Γϋ8 αΓ^ιηβηϋβ ηοη αηά60; η6< 

8610 αη Γ6θϋη8 Σιτιφνον ^ί έηα^χιαν Μαυριτανίας ^ 

αϋβπιιη ίη αϋ6ητΐ8 Ιοοηιη άβοββδίβδβ ραίβδ. ^υοά 8 

ϋα 86 1ι&1)6αύ, Μαπηίαπία Ι βχ δίϋίβηδί βί ΟαβΒαήβπδί; 

6Λ "ρ^τίβ ψχΛβ Κοιηιιηοηιηι ίαϋ οοιηροδϋο. δϋ. ϋηαΏ 

Μ&ηΓϋ;αηία6 Ι ββΟΓ^ίπδ ΚΙιίηοοοπίΓίΐβ ηοπιβη ΙιαΒβΙ 

6Χ 6ρίπΐ6ηδΐηί8 ({υίϋυδ Οαάβδ βί ΚΙιίηοΰαηίΓα ηηα 16§ 

δοΐ6ηί; ίηίβιηρβδϋνβ Γβρβϋίτιιη. Έί ηιιιη 

ΡΙΝΟΚΟΥΡΟΥΡΟϋΝ 

δοηρίιΐΓίΐ βχ ΡΟΥεΟΚΚΟΥΡωΝ (1θρΓαναί*α δϋ 

άιιΒϋο, ο£ ά6 Καδίιοουηι 0. Ι. Ε. VIII ρ. 766 8(] 

ΟαβδαΓβα ίρβα, α Ριοοορίο οβΓϋδ τβΛίδ Εοιηαηα αρ 

ρβϋαία, α Ιοδϋηίαηο ΜαιΐΓϋ:3.ηία6 άηοί δβιΐβδ άΒ,ίΛ, (][τιο< 

ηοη Ιβ^ίιΐΓ άρπα ββοΓ^ηπι Ιίοβΐ; πιίΓαΓί. Εί; ηίδ 

Η1)Γίΐπυ8 βίΓΟΓβιη οοιηιηίδβήΐ;, αΛβιη ίΠαπι 1>β11ί8 ροδ 

Ιυδϋηίαηί αβία^βια οηιη Μειηπδ δβ,βρβ ίηίβΙίοϋβΓ ^βδϋ; 

&ιηί8δ8.ιη βϊ Βηδτιοουηι άηοίδ δβάβιη ^Γαηδίαίαιη 6δδ€ 

&6ϋ6 οοηίοίίΐδ. ϋβ Μαυήίδΐιία II (}ΐΐίΐβ άίουηίιΐΓ, 8ί( 

Γθδϋύτιβηάα δοπύ: 

Ε^Ύαρχία Μαυριτανίας Β 

Σεπτό ν 

Μεαοποταμηνοί 

είζ το μεροζ Σ%ανίαζ 

Μαϊονρικα νηβο^ 

Μηνν<^ρί)>κα νηόος. 

Ηαβο ί^ίτΐΓ ρΓονίηοία βχ βίδ ραιϋΒιΐδ οοιηροδϋίΐ ίαϋ 
ςαω ρ&υο£ΐ3 βχ Τίηβϋ&ηα Β 7ζαηϋηί ΓβϋηαβΓαηί. 8βρίβΓ — χχχπ — 

ορρίάτιπί; 6οϋ3 βΓβρίηιη, <][τιί(1 τ&ΙβΓβί Ιτιβϋηίαιιηβ ρβΓ- 
βρβχβΓαύ. ^ιι^ ^ϊ Οβίρ&Γαβ ίβιηρίο ορρίάηιη οηι&γϋ βΐ 
£ηιιί88ίιητιιιι ιιηρβΓϋ ρΓορη^&οπΙηπι Γβάάίάϋ, βχ (ιόο 

(7θίθ8ΓΓ&η608(][ΐ16 βί ΐρββ βϊ ψΧΙ 61 811066886ηΐηί^6Χ6ΐηρ1ηΠ1 

βίαβ 8βουίί, οΙ)8βΓν3.νΘηιη1; βϊ οο'έτοηβτηιή. Εχ βοάβιη 
δβρίβτη 6ί Βοΐβατβδ ίπδΐιίαβ βϊ βα (][η&6 ίη Ηΐ8ρ8ΐιί& 
Β^ζαηύίηί οϋϋηαβηιηΐ: &άιηίιιίδίπιί& δοηί. Οβ (;ιιιίΙ)τΐ8 
ραιιοί88ΐιη8. ιηβιηοηΣίβ ρΐΌοΙϋα 8ηίιύ βί ϋα ρΙβΓπιηοιιιβ; 
αί; ηοη απίβα ς[η&ιη αιηϋίαηύυΓ, Βοιηαηα ίαίδδβ 
οοιηρ6Γίαιιιυ8. Ναιη άβ οοοηραϋοηβ ίΐΐα Κοιηαηοηιιη 
Α^ίΐα βί Αϋιαηα^ίΐάο ίτάβτ 86 άβ γ6^ο οβΓ^αηϋϋηδ 
£αοί;α, βΐ; Ιδίάοηΐδ (Αθγο, ϋΧΟΙΙ) βϊ ΟΓβ^οηαδ Ττιτο- 
ηθηδίδ (IV, 8) ηίϊίί ^θΐιβΓαϋιη ηοη 1θΓ[ηηηίιΐΓ ηβ€[ηβ 
ομια. ίη ραιίβ Ηίδραηίαβ ία'αβοί οοη^βοίθΐ'ίη^ άββηίηηί. 
8θ(1 ροδδθδδίοηβδ ίΠοηιπι αοίπιοάππι ίπιηιίηιιίαβ δΐιηί; 
1)β11ίδ οιιπι 1ιθΐινί§ί1(]ο Ιιαικί ρΓΟδρβΓβ §βδϋδ, νβΐυί; 
Ιοαηοθδ Βίοΐαήθηδίδ 3.(1 αϋοπιπι Ιιβαγί^ίΐάί αηηιιπι 
(570) αάηοίαί Ιι&θο: ^Ιιβονβ^ϋοΙηδ Γβχ Ιοοα Βαδίαηίαβ 
βϊ Μαΐαοίίαηίΐβ ιιΛίδ, Γθρτιΐδίδ ηχίΙϋΛυδ, ναδίαί."^) 
3,ά ίβΓϋηπι αηηηπι (571): ,^βονβ^ίΙΛηδ Γβχ Αδίηοάαπι 
(1. Αδίάοη&πι) ϊοΓίίδδίπιαηι οίνίίαίβπι ρΓΟίΙίΰοηβ οτιίοδ- 
ά&ιη ΓΓ9.ιηί(1&ηβί ηοοίβ οοοαρ&ί βϊ πιίΙϋίΒΐΐδ ιηίβΓίβοϋδ 
πιβηΐ0Γαί8.ηι υΛβηι αά ΟοΛοπιηι τβγοοο,ϊ ίιΐΓίΐ.*^ αά 
IV αηηιιπι (572): Ιίβονβ§ί1άα8 Γβχ ΟοΓάηΙίαπι οίνίί&ίβπι 
(ϋα ΟτοΟιίδ ΓβΙίβΠβηι^' (ο^παβ ίαηι οοηίΓα Α§ϋ&πι ίηίπιί- 
οίδδίπιβ δβ ^βδδβΓαί;) ,,ηοοίβ οοοιιρ&<; βί οαβδίδ ΙιοδίΛυδ 
ρΓορπαπι &οϋ;, πιαΗ&δςαβ ΟΓΐ^βδ βί ο&δίβΐΐίΐ, ιηίβΓίβοΙ;» 1) Μβχίαηίΐ (Υ, 11) ς[ΰ6ΐη ιβοβηϋοίθδ 860[ΐιιιηίΰΓ, υ1 Β. I^6Iη1εθ, 
6χριιΐ303 6886 (7Γ&6608 6χ υτ1)ίιιιη ίΠθχιιζη &ιιίΙ)ΰ3 ηατταΐ;; Ιοαηηββ 
ηοη ϋβηΐ; ββά γ6χ ουπι αοίβ γιοίββθΐ;, ατΙ)ίυπλ ηιηηίηιβηϋβ ίπι- 
ρβάίίιιβ γίάβίατ θβββ. — χχχιπ — 

πιβϋοοηπα χηηϋϋιιάίηβ, ίη βοΰιοηιπι (Ιοιηίηίηιη γ6υο- 
6ε1^^) Οοη(τ& ίη οοοίάβηίαΐί Ηί8ρα]ΐί& Γβιη ρΓ08ρ6Γ€ 
Οιαβοίβ 06381886 ίάβΏΐ &(1 ΥΠΙ Ι^βηγί^άί αοπηχη (576] 
«Ιηοί&ί: ι;Βοπι&ηη8 δΐίαβ Αηα^αβϋ ραίήοη πι&^ύβχ 
ιηίΐιϋαβ ^βηϋβ δυβνοπιιη Γβςβιη νίναπι οβρϋ, (][α6ΐχι οιηο 
βαο ΰιββ&ητο υχοΓβ βί δΐϋβ 0οη8ί;&ηϋιιορο1ίπι αάάηοϋ 
6( ριονΐηοίαπι βίυβ ίη Βοπιειηοηιηι άοιηίηίιΐΏΐ Γβάί^^/' 
06 διΐ6Υ0ηιηι Ηί8ραηί6η8ίαπι Γβϋαβ ^68^3 ηοη 8αϋ£ 
ίη8ύηιοϋ 8ηΏΐυ8. Ββχ βΓ&ύ ίΐΐο ύβηιροΓβ Μίτο, αά (][ΐΐ6η] 
Ιιαβο Υβτ\)Β, ηοη ρβιίίηβηί. Ώβ αΐϊβτο δηβνοηιηι τβ^ηο 
&1ίΙ>ί ηιβηϋο ηοη &ϊ. 

ΟατίΙιαφίϊβτΏ. δρ&τί;&ή8.ιη Ιιβανί^ΐάιΐδ ηαηι^υαη] 
ρθ886άί1;. ^αα^6 (][αοά Ιιίοίηίαηιιηι, ςιυί βρίδοοραβ ίΙ)ί 
βΤΛΪ, αΐ) ίΠο ίη βχίΐίαηι ραΐδαηι Εβηιύΐίβ άίχίί;, νοηβ 
68^ ορίηίο η6<][η6 η11ία8 ίοηϋδ ύβδύίιηοηίο ρΓοΙ^αύητ 
ΚβοοατβάΟ; ίΠίυδ ΰΐίο^ Γβ^αιιίβ 589/90 υΓϋβπι ίΐΐαη] 
ΒοηιαηοηΐΏΐ ίυίδδβ οοηδίαύ άίηςηβ Βοηχαηα γίάβύηι 

1) Ιβίάοηιβ (Ιιί8ΐθΓί& άβ Γ6^ίΙ)α8 ΟοϋιΟΓαιη ; Ρίοιβζ, Εβραήβ 
Β&ςρτ&άα ΥΙ ρ. 498) άβ I^6υγ^^^1ά^ ίχηρβήο ^βηβΓαίίιη Ιιαβο 
,^αάϋ θ[ηοο[Π6 άίνβηο ρΓαβΗο Ιιιβϋηί χηίΐίίββ 0[Π08 Αίΐιαηα^άαί 
βνοο&νβΓ&ύ βί ο[η&6<1αιη οαβίΓα αΙ) βίβ οοοιιραίΑ άίιηίθ3ΐιάο τβοβρϋ.* 
Οβίβηιιη υύ δττί (νθίαύ Ιοβυα βί^ΐϋββ) ,35ιη&3β** νοοθ ρπ 
„ατρατιώταί^^ ιιϋ βοίβηί, βίο ίη οοοίάβηύβ ,,πιίΐϋββ** ίίάθΐη βυηί &( 
Εοπιαπί, οΐτ. Ρααΐ. ϋίαο. III, 18; IV, 23; 28; 40. Ιοαηη. Βίοΐατ 
Εά Λ. Γν βί V Ιυβΰηί Ιιηρ. ; ΙβίάοΓ. ΙιίβίΟΓ. ρ. 496, 498 (1)ί8) ΠοΓβζ 
ο&ηηβη δί86ΐ)ηϋ ▼. δ; ρίβηίαβ: ,,ιηίΐίίββ Βοζηεαιί". Ιο&ηη. Βίοΐ&τ 
&ά α. Υ ΤίΙ)βΓίί, IV Μ&ιιήοίί Ιιηρ. ΙβίάοΓ. Ιιίβ*. ρ. 497 (ν. 1. πιίΐί 
Ιββ), 601 (1)ί8) Εοηΐ3ΐιη8 πιίΐββ. ΙβίάοΓ. οΐιτοηίοοη ρ. 457 Βοη 
οαΠί. Βοηι&ηα ηιαηηβ. ΙβίάοΓ. Βίβ^.' ρ. 503. ηιαηαβ ρΰΙ>ϋβι 
(» ίιηρθήιιπι Βοπι&ηιιπι) ΕΓβάβ^αΓ IV, 33, 69. <1θ Α11ιαηαβ^<1( 
Ιβίάοηιβ ίη Ιϋβίοιία (ρ. 497 ΕΙοΓβζ): άαιη βχβιοίύΰπι βίαι (Α^μΙ&β 
οοη^η 86 Ηίβρ&ΐίηι ηιίββηηι νίτίηίθ ηιίΐϋ&ή (^ αηχίΐίο Βοπια 
ηοπυη) ρΓΟβίταββθΙ. 

Οβοτιτϋ ΟτρΓϋ άβ•οτ. ογΙ)1• Βοιηαηΐ βά. ΟοΙζβΓ. Ο — XXXIV — 

Ώΐ&ιΐ8ί886• Ναχη <][ΐιοά βιιηάβιη&τί' γ6{^8 άβοτβίο^) απηί 
610 (Μ&ηβί Χ, 510) ρΓΟΥΐηάαβ Οατύΐιι^ίηίβηβίβ ρο^ββΐαβ 
χηβ^ΓοροΙϋαηα ιιιιίΥ6Γ8& Τοίβίαιη (]'αχΐ8ί6Γί;υΓ, ίά τίτί 
άοοϋ Γβοίβ ϋα ίηίβΓρΓβύ&ηίτιΤ; ηί ρΓί8ϋη&πι ιηβίτοροΐίιη 
ίη &1ΐ6η& χηαηιι ίαίδδθ βχίδϋιηβηί. βπιβοοηιιη Γ68 
άβηηο 0Γ6Υ6ηιηύ Ηβηηβηίςϋάίβ ββάιϋοηβ; (][ηί οοηβϋία 
οαιη 618 οοιηπιυηίθ£ΐνί<; (βΓβ^ΟΓ. ΤυΓοη. V, 38; VI, 18; 
ΥΙ; 43), ϋ;3. αύ ΟθΓ<1αΙ)α βϊ Ηί8ρ&1ίί>, ιιικίβ οιτία 68( ββάί- 
ϋο, 3. Ιιβητί^ΐάο Γβοηρβταηάαβ ββδβηί.^ Όβ Ββοοατβάο 
(586 — 601) ηίΐιϋ Ιβίάοηιβ (ρ. 500) ηίβί Ηαβο: ^88«ρβ 
βϋαιη βί ΙαοβΓίοδ €οη1:ΓαΙΙοιιΐ8.ηοηιιχιπΐ8θΐ6ΐιϋα8 ..ιηογϋ^ 
ϋΛίππι (ΐηαβ βΓαβοοηιιη β,μϊ ίαβΓαηΙ; βλχϊ ίυίβδβ άΐοβ- 
1)αιι1:ιΐΓ βρίδοορί αηηο 589 Τοίβίιιιη αά οοηοίΐίτιιη οοη- 
νβηβπιηί: Ρθίπΐ8 θ88οηο1}βη8ί8^), Α^αρίτΐδ 0θΓάυ1)βιΐ8ί8, 
Τ1ιβθ(1οηΐ8 ΒΒδϋί&ηαβ βοοίβδίίΐβ βρίδοορηδ. δβί^ιιϋαΓ 
Βαδίοδ ρβΓρβίιιαιη ίη βούοηιιη ροίβδίαύβιη οβδδίδδβ. 
Οβδίιηύ ΟΒ,τίΙΐΒ,ζο, Μθίαοα, Αδδίάοηα. ^11α^τιIX1 ριίιη&πι 
Ιιοο ί;6ΐιιροΓ6 Κοιπαποπιπι Αιίδδβ οβιϋδ ίβδϋηχοηϋδ οοη- 
δίαί); ο.Η6Γαιη(][ΐΐ6 Οιβ^οπί Ι βρίδΐϊυΐίδ (Ταββ 1912, 1913). 
Ναιη Ιοαηηβδ άβίβηδΟΓ α ραρα Μοιίαοαιη ιηίδδΐΐδ ς[ΐιί 
ΐ8ΐιιιο.ηιιιιι βρίδοορτιπι άβροδϋπιη ιβδίιϋαβΓβί; χηοηα- 
δίβήαιη Οαρπαιίοαβ ίηδίιΐ&β ,^ίτιχία ΜαΙοΓίοαιη ίη- 
δυΐα,ιη" νίδϋαΓβ, ί. β. ίηϊτο, βηβδ Κοιηαηοδ πιηηβΓβ βο- 
οΐβδίαδϋοο £ιιη^ ίπδδπδ βδΐ:. ϋηαδ βχ ϋδ <][ΐιί Ιαηαατη 
βρίδοορί ςιιβιη Γβδίϋτιύηπίδ ΟΓβ^οηιΐδ βπιί;, άβροηβηάί 1) ^αοά αάπΙΙβηηΌΐη ββββ οβηββί Ε. Ββΐιη, Βίθ Εδηί^β 
άθΓ ββηηαηβη VI ρ. 440, 441. 

2) Έο βρεοΐι&ηί ςυαβ ίη ητιιηιηίβ πιβοήρία Ιβ^υη^ητ Ιι&βο: 
„ΟθΓάοΙ)& 1)18 ορϋητιϋ;.** 

8) ΟιΐΓ Μβη^θ-δρηιηβτ, Ώ8ΐιη, ΏΓ078θη, αΐίί θ88θηοΙ>8.ιιι 
θΓαβοί8 αάάίοαηύ, β^^ο ηββοίο. — XXXV — 

ρηηοίρββ ίαβπυιύ^ ^1οτίθ8ΐΐ8 Οοπήϋοίηβ^ &ρρ6ΐ1&(;ατ. 
Αρρβίΐ&ηύατ αηύβπι ίη βΓβςοήί βρίβίοΐίβ (^&£Γβ 1117, 
1187, 1188, 1297) ^ΙοήοΒΥ' νβΐ ,,^ίοπα νββίΓα^ βί 
πυΐϋαιη χηι^βίή βί (Ιηοββ. ^ηα^6 Οοπήϋοίαιη ββββ 
άηοβιη, ίιηρβτίο Μ&ΙαβϋΕηο ρπιβάϋπηι, αρρ&Γβί. ,^η 
ηοιηίηβ άοιηίχιί ίιηρβΓαίοΓβ ϋΐο^' βίο. ίοπηιιία ββηύβηϋαβ 
ίηαρϋ. ΡΓ68ΐ)7ί6πιπι α ραρα ιηίδβιιπι Μ&Ιαο&ηι αρριιΐ- 
βιιιη 6886 Ββ60&τ6<1η3 (][ΐιο(][η6 Γ6Χ βρίδίηία αά Οιβ^ο- 
ήχπα άαία (Μαη8ί Χ, 199; ΕΙοΓβζ ΥΙ, 359) ηυηϋ&ί, 
ηικίβ Μ&ΐαοα ϋτΓΟβοίβ ςαί ίη ϋαΐία 6^ Ηίβραηία βΓ&ηΙ;, 
οοιηιηβΓοη 8β(ΐ68 ορροΓίυιι& ίίιίβδβ οο^οβοϋαΓ. Εα- 
άβιη οοηοϋίί Ηίβραίβηβίδ II (619) αοϋδ βάοοβιηιΐΓ: 
„Ρηπια &οϋοη6 Τΐιβοάυΐίι Μαΐαοϋαηαβ αηϋδϋϋβ βοοίβ* 
βίαβ θα ηο8 οΜαύα ριβοαϋο βδί^ ο,δδβΓβηϋδ Ε]ΐί;ί€[υαπι 
6ίιΐ8(ΐ6ΐη ΠΓϋίβ ραΓΟοΚίαιη ιηίΙϋαΗβ (= Βοιηαη&β) 
ςηοηάαιη Ηοβϋΐϋαϋδ άίβοηπιπιβ ίίιίδδβ άβοίδαιη, βί βχ 
ρ&τίβ αΐίςηα εΛ) βοοίββϋβ Αβϋξϋβαιειβ, ΈΗΙ>6Γϋ&ηα6 
ΈΛχίηβ ΑςαΙ)6η8ί8 ιΐΓΐ)ίιιιιι 6836 Γ6ΐ;6ΐιί&8. Ργο ςιια Γ6 
ρΐαοηϋ; ιιύ οιηπίβ ραΓθθΙιί&; (^[τιαβ αΙ) &η1;ί(]ηα άίοίοηβ 
&]ΐί6 ιηίΙϋ&Γβιιι Ιιοδϋΐϋ&ύβιιι Γβίίηυίδδβ βοοίβδίαιη 8ΐιαιιι 
οοιηρΓθΙ)&Γβ*, 6ίυ8 ρΓίνίΙβ^ίο Γ68Η1;α6ΓβίαΓ." Αρρατβί;, 
οίγιί&ύβιη Μ&1αοϋ8«η&ιη, οτιιη α 6πΐ6εί8 οοοηρ&ΓβίτΐΓ, 
£ιιίΙ)ΐΐ8 ηοη ϋδάβιη αο άίοβοβδίηι οΪΓοηιηβοήρίαπι £αί886. 
86(1 (1ίθ66686θ8 ραΓίθδ, (][υ&6 ΟοίοΓπΐΏ ίπιρβΗο 8υ1)άί1;Ε6 
βπυιί, 86ρ3χ&ί&β ϋΛ) βοοίβδίο. ιηαίΓβ βύ βοίοπιιη 6ρί- 
8€θρί8 γίοίηίδ ΛάάιοΪΒ,β βΓ&ηί;. Υβίυδ Κοιη&ηίδ άβνίοϋδ 
βϊ βίβοϋδ 66θΐ68ί&6 ΟΓάο ΓβΥθο&ί;τΐΓ. Έχ ςτιίϋιΐδ Γβ1)υ8 
βοί;θΓπιη τβ^βδ ίά αοπίθΓ δβοηίοδ βδδβ νίάβπΐϋδ, αί 
Γ6ςιιί 8111 £η68 6Ι1ΙΙ1 βοοίβδίοβ οοηςπιβΓβηί. ΡΓορίβΓβα 
Μ&1&6& Β606&Γ6(]ί αβΪΛΪβ ηβφχβ αηηο 589 ίη οοηοίΐίο 
Τοίβίαηο ^βηβΓοΙί η6€[υ6 ίη Έΰδραίβηδί ρΓονίηοίαΙί, ςηοά — XXXVI — 

I^6αII(16^ οοητοοατϋ; 8ΐιΙ)8θτίρίο ηοιηίηβ οοηπηβιηοΓ&ίτυΓ 
(Μ&ηβί Χ; 451). Α1:<ιιιβ Αββίάοη&ιη, ςτιαιη βχρτιςηΕί&πι 
6886 Ιθ8ΐιη68 Βί6ΐ9.ή6η8ί8 άί86Γϋ8 Υ6Γΐ)ί8 λΆτώχλϊ^ φχοά 
ϋ8ά6πι 10618 ά68ίά6Γ8.ίιιτ, 1)6ΐΙο 611Π1 Η6ηη6ηί^άί ^Τ1γΙ)11- 
ΐ6ηί6Γ ζβΒΪΌ Γ66τιρ6πιύ8.ιη 6886 & Βοπιαηίβ 6χί8ϋΐΙ1&]1- 
άυιη 68ί. Β6008.Γ6άη8; γ6χ ρ&οί8 &Π10Ι13, 1(1 6^9 ηί; 
ραοία (][υ&6 ϋτοίοηυη 16^68 οηιη Ια8ϋιιίαηο ί6θί886ηί 
ιη οίαΓίορΙιγΙαοίο 0οιΐ8ΐ;αιιϋηορο1ϋ:&ηο ^6(][11^^6^6η^11^^ 
ηΐ: 6χ Ιιίδ οόϊϋζβτβϊ, ({νάά α 6οϋ8 86ΓΥ8.η ά6ΐ)6Γ6(. 
δβά βρίδοορυδ Εοιηαηηδ; α ς[ηο ηί; ίπιρ6Γα{;οη <16 Ιι&ο 
Γ6 80Γί1}βΓβ1; ρβίίϋ;, 86 ίηίβΓροδπϋ; ρήιηυΏΐ ,,ςηία οΐι&τΐίο- 
ρίνίαοίτιπι ρΓα6(1ίοϋ ρίαβ χηβιηοηαβ Ιαδϋηίαηί ριιηοίρίδ 
ίθΐηροΓθ ϋα δΐίΓηριβηίβ δυΐ^ϋο βαπιχηο. ίηοβηδτιιη 681;, 
υΐ; οιηηίηο βχ βίιΐδ ί;βιηροπΙ)α8 ραβηβ ηαΐΐα οί&Γία 
ΓβιηαηβΓθΙ;," άβίη — ίά €[αθ(1 ραραβ αιηοΓβιη ΘΓ§α Κο- 
ιηαηίΐιη ρϋίιί&ιη ιπιγο ιηοάο ί11ιΐδί;Γ8.ί; — >;^^ί3•; €[110(1 
ητιΠί άίοβηάαιη 68^, 6α φχΒ,β οοηύΓο. ϊβ δηηί, &ρα(1 

ίβΙΙ16ίίρδαΠ1 (ΐ6ΐ)6δ (1θ011ΐη6ηί8. Γ6(][ΙΐίΓ6Γ6, ΛΪφΐβ 1ΐ8.60 

ρΓΟ ιηβ ιη πιβίΗυπι ρΓθ£6ΓΓ6" (Τα£Εβ 1757). 

ϋ6 Ύνϋ;1;βπο1ιο (603—610) Ιβιάοπίδ (ρ. 501) 1ια6ο: 
,;8.(1γ6Γ8τΐδ ιηί1ϋ;6ΐη Κοπιαπτιχη ρΓ8.6ΐίιιιη δ&6ρ6 χηοΐϋηδ; 
ηίΐιίΐ δαίίδ §Ιοηοδ6 ξβδδίί; ρΓαβίιβΓ (][ΐιθ(1 ηήΐϋβδ (][τΐ08- 
ά&,Ώΐ δα^οηϋαβ ρβΓ (1ιΐ668 ο1)ϋη\ιϋ;/^ ^ιιο ηοιηπιο 
ορρίάαιη Οίδςοηζα α(1 &6ίτιπι Οαάϋαηιιιη δϋαιη Ε6Γ- 

Γ6Γ8.δ Γ66ί6 ΐηί6ΐΐ6Χίδδ6 γί(ΐ6ΐΐ11Γ. δίηιί1ϋ;6Γ ίά6ΐιι Ιδίάο- 

Γαδ (16 6αη(1οιηαΓθ τβΐβτί (610 — 612): ,,Ηίο Υ£ΐ86οη68 
τιη8. 6χρ6(1ϋ;ίοη6 γαδίανϋ; αΐία πιί1ϋ6ΐχι Βοχη&ηηιη ο1> 
δβάίί/^ 

8ίδβΙ)ΐιίαδ (612—621) γθχ, οτιιη Η6Γ8.ο1ίυδ α ΟΗοδΓοβ Π 
6ί 0.1) Αναήδ ίη βτυηιηαδ αη^βϋοδ &ά(1η6ύιΐ8 6δδ6(9 ^^^^'' 
ίο,τη Γ6πιιη οοηνοΓδίοηβιη 6β66ϋ; ιιύ (7Γ&660πιιχι ίιη- — χχχνπ — 

ρβτίϋχη Ηίβραηίβηββ ραβηβ άβΙβΓβύ. Όβ φΐΑ Γβ οοη 
ίβΓ&β ίχηρήιηίβ Ιδΐάοή οΙίΓοηίοοη (ρ. 460 Βοηοαίΐί) ολ 
ΈΟϊΏχπΩ. 616: „δί86ΐ>τιίιΐ8 βούΐιοηιπι ^Ιοηοβίββίιηιιβ ρηιι 
οβρβ ίη Ηίβραηία ρίητίιη&δ Βοιηαηαθ ιηίΐϋά&β ηΓΐ)63 βίΐ) 
1)6ΐ1αιι<1ο 8111)16611;^^ (ϋα ιηββ. Οαβββηαβ βί υΓΐ)ίη8β). Ιιί 
βίοήαπι (Ιβ 16^1)113 Οοϋιοπιιη Γρ. 502 ΕΙοΓβζ): ^,δίββ 
1>ιι1;ιΐ8 άβ Βοιηαηίβ ςυοί^ιιβ ρΓαβδβηβ 1)18 ίβΙίοϋβΓ ίηαιη 
ρΐιαγϋ, βί ς[ΐι&8(1&ιιι 6θπιιη ηΓΐ)β8 6χριι^αη<1ο βίΐ) 
8ΐιΙ)ί6θϋ^ Γ68ΐάιια8 ίιιίβΓ ίτβύιΐΏΐ οιηη68 βχίηαηίγϋ^ (^ηα: 
ςβηβ βοί;Ιιοπιιη ροβύ ίη άίαοηθίη 8ΐιαιη ίααΐβ τβάβ 
φί.^ Γβοαρϋηΐίΐϋοηβιιι ίη Οοϋιοηιιη Ιατιάβιη (ΓΙοΓβ! 
VI ρ. δ06): ,,δβύ ροδίίΐηαπι 8ί8βΙ)ΐιίη8 ρπηοβρβ οαβ 
ΐ68ϋ ^ταϋα γθ^ δηπιρβϋ δ66ρ1;Γα; βίυδ βίικίϋδ α< 
ίαηίαπι ί6ΐίοϋ;αϋ8 τίΓίιιίβιιι ριοίβοϋ δΐιηί;, αί; ηοη δοΐαυ 
ίβητοδ, 86οΙ 6^ ίρδο. Ώίαιία αηηίδ αάβαηί;^); δαί^αούαδε^αι 

1) ^α8.Iη βχρεάίϋοηβιη ιηαήϋιηαιη, 81 δί8θΙ)ΐιϋ γθ^8 οατ 
ιηίηίβ Υβηιιβ δ — 8 (οΓγ. 6. Οοβίζ, Ιηά. Ιβοί, Ιβη&ηβ. 1887! 
ρ. Υ8€[.) Γβί^ρβχθΓίβ, οοηίπι 0Γα6003 άίτβοίαιη {αίδββ ηοη ίυάί 
οαΙ)ί8. Οίου βηίηι τβχ: 

Ρβιτ&ίαβςιιβ ρΓβηιυηί ηιίΐίβηο ηιϋϋθ οππιβ: 
Ιιβ£^6Γ6ραβ ίαηάηηύ, Ι&ίπιηΐ ίοια, εΐαββίοα ίΰΐΙ)&ηί; 
£ί Ιχαηβ Οοβαηαπι ίβήπιηΓ ροητο, υ80[ΐΐ6 ηίνοβιιι 
Οαηι ίβΏΒ&ί Υαβεο ηβο ρατεαί €αηίαΙ)θΓ Ηοητβηβ. 

Εί Γθοϋββίηιβ Βαπηαηηυβ (Αηίΐιοΐ. Βτιηηειηη. II ρ. 323) αοαίοηη 
ίβΐίοβηι ίπ(ϋο&ύ ηηί 1ταηο[ΐα1Ιο Μα3&τηιη οϋο 1;6&ίπ8 τίνβΓβΙ 
άαηι ίρβθ ΓβΓοηι ίυΓΐ)ίάαπιπι οπηβ ρβΓ Ιβ^οιβροβ ίοια βί οίαββίοι 
ρτβηιβΓθύατ βϊ Ιτβλβ Οοβαηιιπι οαηι Υ&86οηί1)η8 εί 0&ηία1)ή] 
οοηΔίοί&τβΙαΓ. ΡβΓρβΓ&ιη Μββπηαηη (1. ο. ρ. 325) βχρβάϋίοηβη 
ίΠ&πι οοηίτα ,,ΜαηΓΟππη ίηναβίοηβιη** οοηνβΐ'δβιη ίιιίβββ ρυΐα 
βϊ Βοάβήοαπι Τοίβίαηαηι, ίββίβηι βειηθ 1α€ΐιΐ6•η1ηηι , &ΰαί (^α 
(Ηίβΐ Ηίβρ. II, 24) Ιιαβο 1ιαΙ)6^: ,,Ηίο δί886ΐ)αία8 ίη ρΓορήα ρβι 
•οηα 1)18 <κ)η^πι Εοπ]&ηθ8 ίήπηιρίι&νϋ &ί &1ίςιαεΐ8 βοταιη ιιτΙ)βι 
βζρη^η&νϋ: άβίηάβ ίη Αίηεα 1πιη8 ίΓβίυιη η&τί^αηβ ρ1η]Γίιη& — ΧΧΧΥΗΙ — 

86ΓΠ&( ίΠΙδ Βοιηαηηδ ιηίΐβδ; <][ΐιίΙ>η3 ββΓτίτβ ίοί (^βηύββ. 
6^ ίρβαηι Ηίδραηί&ιη (τ. Ι ίρ8& Ηίβραηία) τίάϋ (τ. Ι 
γίάθύ). ΓΓ6(ΐ628χίιιιιι ΙΥ; 33: Εο αηηΟ; ώιογΙπιο Ββ^ύβ- 
ηοο, δίδβϋύάηβ δρβιιίαβ βηοοβββϋ ίη τβ^ο, τίτ βαρίβηβ 
6ί ίη ϊοίναη δραηίαιιι 1αη(1αΙ>β1ί3 ΥΒΐάβ, ρίβίαίβ ρίβηίββθ- 
Ώ1113. Ναιη βί; εκΙτβΓβαδ πιαηιυη ριι1)ΐ608.πι ΓοΓίϋβΓ άβ- 

πιίοανϋ: βί ρίητββ οίτϋιαύβδ αϊ) ίπιρβηο Βοιηοηο 

8ί86ΐ)0(1ιΐ8 ΙϋοΓβ ιηαηδ αΙ)8ία1ϋ βί η8(}ΐιβ ίιιικίαιηβηύιιιιι 
(Ιβδίηιχϋ). Οαηκ^ηβ Βοιηαηί αϊ) βχβΓοϋο δίββϋοάί ί;ηιοί- 
άαιβηίαΓ; δίδβϋούαδ άίοβΒαΙ; ^ίβίαίβ ρίβηιιβ: Έα ιηβ 
ιηίδβΓΟ^ €111118 ί;6ΐηροΓ6 ϊαηϊβ δαη^ίδ ίαηιαηαβ βίΡίΐδίο 
βθίιιτί' Οιιίαδοαπκιιιβ ροίβ1)αί; οοοιιιτβΓβ, άβ πιΟΓίβ 
1ί1>θπι1)αί;. Οοηβπηαίιιιη βδί; Γβ^ιιιη Οοίΐιοηιιη ίη 
8ΐ)αηίαηι ρβΓ ηιαιβ ΙϋοΓα ιΐ80[ΐΐ(? ΡαβΓβηβοδ ηιοη1;β8." 

^ααθ Ιιίί^ιΐΓθδ Κοϋιαί'ίδ βχρβιΐίϋοηβ, βαάβηι Ιιοο 1)β11ο 
Κοηΐίΐηί ίη Ηί^ριιηία ρβΓ2)β88ί δΐιηΐ;. Ιιΐ βηίηι οοηβίΐίί υΐ £^6ηΐ63 8ίΙ)ί βί άοιηίηο Οοίΐιοπιιη 3ΐι1)ί6θϋ;." ^αβIη Μαη&ηα δβουίαβ 
οίαβββιη ίΐίαιη ίη Αίήοαιη χηίββαχη ββββ ίαηίτηχιιηοάο βυβρίο&ΐηιτ. 
Ν60[ΐιβ ]ι&1)6ί ο£Γθη8ίοη6ΐη, βί οίαβδίβ Οούοηιιη ίη 0&ηίαΙ)Γοηιηι 
ηΐ£ΐΓί γβία ραηάίβδθ οο^ίία,ίιΐΓ. ^υ^άθηίη1? Γτ&ηοοΓοηι γ6£^8 Οηηί- 
οίπλίηηί ο1&386ηι α Οοΐιίδ άβίβίαηι 6886 ΟΓβ^^οήοδ ΤαΓοη6η8ί8 
Ώ&ττΛί ΥΙΙΙ, 35 : ,,ηανίδ 0[ηα6 <16 Ο&ΙΙβίδ ίη ϋ&ΙΙίοίαηι αΙ)ί6ΐ:&ηύ, 
6χ ίη380 1^611 νίβΐάί Γ6^8 ναδί&ίαθ 8αηύ, Γ68 &\Λ&ί&β, Ιιοπιίηίδ 
οαββί αίθ[ΐΐθ ίηίθΓίβοίί, ηοηηηΐΐί ο&ρύίνί αΐχΐιιοϋ 8ηηύ. £χ ς[ΐιίΙ>η8 
ραηοί ςποάαάηιοάο 8οα£8 6Γ6ρίί ρα1η&6 (^ιιαβ &αί& ία6Γ&η^, 
ηοηοί&νβΓαηύ/* Οίδοβηιϋ βϋαιη δί8θΙ>αία8 γ6χ 1>6ΐ1ιιηι οτυη πιί1• 
Ιβηο πιί1ίΐ6 (» Βοηιαηίβ) ^ββίπηι βί 6χρ6άίϋοηθηι ί11&πι πιαή- 
ϋπιαηι. Ώβ ηιίΐίβηο οίτ. Ιβίάοιί οη^^. IX, 8 „πιίΐ68 άίο^πδ ς[ΐιί& 
ιηίΠβ βΓοηί αη1;6 ίη ηαηΐ6Γ0 υηο/* Έύγπιοΐο^^αταη! ααίβηι 1ίΙ>ή 
6ί8ί ηιηΐίο ρο8ύ δί86ΐ>α<»ηη τβ^βχα ά6£ιιηοίυηλ 6άίϋ 8ηηύ, βα 
ί&ηχβη ίη1;6Γ γ6^6πι βί Ατοΐιίβρίδοορηηι ί&ηιίΐίατϋ&β ^η^θ^^θ896^&^, 
ηύ ΙδίάοΓΟ ίαν&η1;θ ίαοΰΐίπΐθ ίΐΐθ άοοίΐίη&πι ιη&πι απιρίίατβ 
ρο1;π6Γϋ. — XXXIX — 

I^8I1^;οι)α^άοη1IX1 ίία βοίοπιιη τβ^ββ 86ςιΐ6ΐ)αιιύηΓ; ηί 
ΐιτίιίηιη ζηιιιιίιιΐ6ηί& βοΐο &,6(][ηατ6ηύ; γίοί ιηο6ηίΙ)ΐΐ3 ηοη 
ζηυηίϋ άβίβικΙβΓθ ββ ηοη ροΙ^Γοηί. Εχ Οαββατη ρ&ίτίοιί 
βρίβίαΐίβ Γβηιηι ίηαηίϋηβ ηιίββηα Βοηιαηοηιηι ψχοιιία 
ίοβήϊ 6θ^θ3θϋ;ιιτ; ο^ιιοδ ηηίοβ ραοβηι οηιρΙβχηΓΟδ ^αίβββ 
06Γΐπιηι 68^. ςηαβ βηρβΓβΓοηΙ: άβ ΰπΐ6θοΐΊΐηι ίηιρβηο 
Ηίβραηίβηβί, διιίηίΐιϋα (621 — 631) αΐίβίιηΐϋ, οί. Ιβίάοπ 
Ιώί. (ρ. 503 ϊΊοΓβζ): ,,Ροδίί^ηαπι νβΓΟ αρίοβηι ίαδΰ^ίί 
Γβ^βΐίβ οοηβοβηοΐϋ;; ηΓΐ}63 τββίοΐιιαβ ε^ιιαβ ίη Ηίβραηία 
Βοηιαηα ηιαηπδ α^βΐ^αύ, ρι-αβΗο οοηδβΓίο οΒϋηιιϋ, 
αηούαηιοιηβ ί;παπιρ1ιί ^Ιοπαηι ρπΐθ οβίβηβ Γβ8ίΙ)η8 ίβϋ- 
ύίο,ίβ πιίΓΕΐ)ί1ί ΓβροΓίανϋ. Τοϋιΐδ Ηίδραηίαβ ίηίτίΐ 
Οοβαηί ίΓβίιαηι πιοηαΓοΙιία Γβ^ηί ρηπιυδ ίοΐβιη ροίϋιΐδ, 
ςαοίΐ ηηΐΐί γθΙγο ρΓΐηοίρηπι θδί οοΐΐαίιιπι. Ααχϋ θο 
ρΓΕβΙίο νίιίηϋδ θίαβ ίϋηίαπι ίΐυοηιηι ρα^ποίοηιιη (ν. 1. 
ρΓΕβίβοί;οηιηι) οΙ)ίβηίιΐδ ςιιοηιιη αϋθπιηι ρηκίβηϋα δτιαηι 
ίβοϋ, α,ϋβΓοπι νίιίιιίβ ρΓαβΙϋ δίΙ)ί δΐιΙ)ίθθϋ" Εί αάάίΐ; 
Ο&θδβηαβ 1ίΙ)βΓ αά Ιδίάοη ΟΙιτοη. (ρ. 460 Κοηοαίΐί ροδΙ; 
νβΛα: ,,αύ βάβπι ΟΙιηδΗ οοηνβΓίϋ"): ,,Ροδί (^ηβπι Γβϋ- 
^Οδίδδίηιιΐδ δαίηΟιϋΕηιΐδ ρηηοβρδ Ιίβΐΐηπι οηπι αΐίςηί- 
Ιηβ Βοπιαηίδ ιΐΓΐ)ί1}υδ ίηίϋ, οβΙβΓβςιιβ νίοίοήα ί;οϋη8 
ΗίδρΒηίαβ πιοη&ΓοΙιίαηι τθ^ηί ρΓπηιΐδ οΙ)ϋηιιϋ."*) 

Εχ ςιιιο ίβπιροΓβ βρίδοορί βχ ορρίάίδ, (^ααβ Οπιβ- 
οοπυη ίιιβΓοηΙ;, αά οοηοϋίίΐ Ογο^ογοπι οοηνβηίτβ δοΐβηί;, 
νβίαί; αά IV (α 633) Βαδίιβηδίδ βΐ; Αδδίάοηβηδίδ, αά V 
Βωί;βη8ί8, α,ά VI (α. 638) Μαΐαοϋαηηδ, αά νΠ (α, 646) 1) ΥβτΒα βχ ρ&τίθ οοηββηϋαηΐ; ουιη Ιβίά. Ραοβηβ. ρ. 286 
(ΡΙοΓβζ): ,,δαίηΐΐιϋα ίη Αβπι ΟΟΕΙΧ . . . . ίη τβ^ο ΟοΙΙιοππη 
βηβοβρίύ θοβρίτα, άβοβηι αηηίβ Γ6^8.η8. Ηίο εο6ρ1;ηηι 1)6ΐ1ιιηι οποί 
Κοηι&ηίβ ρ6Γθ£^1, οβίβηςηβ νίοΙΟΓία ίοΐίίαβ Ηίβραηί&β ηιοηατοΐιί&ηι 
οΙ)ϋηαϋ.'* — XI, — 

ίάβιιΐ; αά ΥΙΠ (α. 653) Μαΐαοϋβιιιιβ^ Βαβίβηβίβ βϊο. 
^τ1&,11^ο 1(1 Η6πΐ6ΐίαη8,6 βϋτρί ίαβτϋ άοίοιί^ Ιιιβϋηί&ηηβ Π 
οβίβηάϋ, ^τή Εροα (687—701) β* ΨιΐίζΛ (701—711) 
Γ6^1)ΐΐ8 Ηίβραηί&,ιη οίαβββ ίη ροίβδίαίβιη βιι&πι Γοάι^^βΓβ 
£ηΐ8ί;Γ3. οοηΐϊβηάϋ;. Ώβ (][ΐια Γβ Ιβίάοηιβ Ραοβηβίβ ρ. 301 
ΙΊοΓβζ: ,,δβά βϋαηι βαΐ) Ε^ίοα βί Ύνϋίζα. βοϋοπϋη 
Γβ8ίΙ)ΐΐ8 (ΤΙιβιιάίιηβΓ) ίη βπιβοοβ €[111 αβςηοΓβο ηαναΠ- 
(][ηβ άββεβη^βΓαπύ; 8ΐια ίη ραί;ηα άβ ρ&ΐηια γίοΐΐοηαβ 
ίήαηιρίι&νβπιί;." ^) 

^αο^I αϋιίηβί; αά οίτίΐββ γ63 ΰπιβοοηιηΐ; Ηίβραηία 
ρΓορΓία ρΓονίηοία ίαίβββ ηοη νίάβΙίΐΐΓ. 8βά ^ηαβ ρβ,ιι- 
οίδδίιηα. ^ΓίκΙιιηίιτΓ (Ιβ ιηα^8ίΓαΙ;ί1)α8 Β7Ζ8ηίίηί8^ Γ68 
ΗίδραηίιΐΘ 5βΐ'βη<;ί1)ΐΐ8, ίη βί8 ηιιΐΐα ίβΓβ ηίδί πιί1ίί;αηιιηι 
ηΐθπϋυ Ηί, ίΐαοιιηι, ο^ηί Ι^βΐΐίδ οοηίπι Ουίοδ ^θΓβηάίδ 
ρΓαθβηιηί:, Ιιοηιίηιιηι ΟΓίΙίηίδ αηιρίίδδίηιί. 1ιίΙ)Θηιΐ8 ρα- 
ίηοίιΐδ αηηο 557 Αίαηα§ί1Λο 8β(1ϋίοηβ ηιοΐια 8ΐιοοιιιτβΓβ 
ίπδδτΐδ βδί (ο£. ΙθΓ(1αη. Οβίίοα ΓιΥΠΙ, 303), ηβ€[τιβ ίαπιβη 
ίΠιιπι βο ρβΓΥβηίδδβ βχ Ιοιάαηίδ νβΛίδ δαδρίοίο ββί 
(Μοπιπίδβηί ρΓ8.βί. ρ. XV Ν. 31). Ι^βτινί^ίΜο τβρβ αηηο 
576 Βοπιαηηηι Αηαςοδίί ραίιηοίί δΐίαηι ηιίΐίϋαβ ηΐ8^- 
δίηαη Γαίδδβ ΒβΠαηκιιιβ οιαη ί^ηοίο (ΐηοάαηι 8ηβνοηυη 
ρηηοίρβ ρΓΟδρβΓβ ςβδδίδδβ Ιοαηηβδ Βίοΐαηβηδίδ ατιοίοΓ 
βδί. Οίνίΐί 1}β11ο ίηί;βΓ Ιίβανί^ίΐίΐηηι βί ΗβΓπχβηί^ίΙάβηι 1) δ. θΓ6£^οηί Α^^θηϋηί ί6ΐηρθΓί1)υ8 ί β. Οοηβίαηϋηο 
Ρο^^οηαίο βί Ιιιβίίηίαηο θίιιβ &Πο Γ6^&ηϋΙ>α8 βοβ ο[υί θχίΐίο ιηιι11ί&- 
ΙΐαηίυΓ, ίη ΗίΒραηίαιη ββββ άβρΟΓίαίοβ, ιηίηιιη θβΙ, οίτ, τϋ&ιη 
δ. ΟΓβ^οιιί Α^^βηίίηί. ΜίςτΏθ ΟΧΥΙ ο. ΙιΙΥ ρ. 261. Σαβίνον 
δϊ τίοΐ ΚρίΟΐαντίνου 'δπερορίαν χαταψηφίξοντοα^ ώς τόν μίν εΙς 
Θρόίτίτιν, τόν δΐ Βίς ^Ιαηανίαν «αρα«€μφ'θ'ί}ΐ'αΑ. ο. Ι^ΥΙΙΙ ρ. 266. 
τονχον ^Βν {ΛΒνϋΐον) εΙς *Ιαπανίαν φεύγειν ϋαχεψηφίααντο. Όθ 
£8ΐ6£ΐΓίΙ)ΐΐ3 αη οο^ίαηάτιζα βϋ, άη1)ϋ;ο. — ΧΙιΙ — 

(582 — 584) οτίο, οηχη Οπιβοοπυη τββ άβηηο οτββοβΓβηΙ; 
ρτ&β&ούαβ Κοιη&ηιιβ ΓβΙ)6ΐΐ8ΐι(6ΐιι κάίτιτϋ, (ββύβ βΓ62θτί( 
Τατοηβηβί Υ, 38: ^β υθγο Ιιαβο ίηίβΠβ^^βηβ, αά ρ&Γίβπ 
86 ίιηρβπιίοηβ ίτιη^^, Ιβςαηβ οτιχη ρηιβίβοΐΏΐη βίπί 
αιηίοίοί&β, ςηί ύυηο Ηίβραηίαιη ^Iηρη$ρ18.ι)&^^ Ρταβ 
ίβοϋ αη^βηχ Υ066ΐη ηοη ββββ Ιιοο Ιοοο άί^ϋαϋβ 06Γία< 
&α1; ιη&^ύπιίιΐ8 ηοιηβη τβΐ βχ 60 Ιοοο ίη^βΠβ^Ιΐΐιτ^ ο^η 
τβΓΐ>οπιηι ιηοάο αΐΐαύοηιηι ηιϋοηθπι ΙιαΙ)6ί, (τΓβ^. Τυι 
ΥΙ, 18: ,^αιη Ιιίο €[ΐια1ϋ;6Γ οτιιη (1η6ί1)η8 ίιηρβπιίοή 
ΤίΙ>6Γϋ (αβιϋ οοηίιιηοί;ιΐ8, ίαιη βαρβηιιβ βχροβηίιηιΐδ.' 
Νοιηίηα βηίιη αριιοί ΰΓβ^οηυιη ρΐαηβ (Ιββτιηΐ;. Οβίβηιιι 
Ηβπηβηί^ΐίΐίβ βχ Οπιθοοπιπι αιΐ^ϋηο ιηίηίιηβ ρβηάβΐϋ 
8αο οοηβίΐίο 1)θ11υιη ςβδδϋ:^ Ι^βαηιΐιηιιηοιυβ Ηίβραίβηββπ 
αηϋδϋύβιη Ιβ^αίιιιιη Οοηδίίΐη^ίηοροϋιη ηιίδϋ;, ηϋ 8. Ογ© 
^οηιΐ8 Μα^οδ ρΓαβί'αϋοηβ α(1 βχροδϋίοηβπι ΙιΒγ 
1)6αί;ί ΙοΙ) αρβιτίβ ΙίβδίαίηΓ: ,,ϋυΛαιη ίβ, ίταϊβτ 1)60.1:18 
δίιηβ; ίη Οοπδύαοϋιιοροΐίίειηα ιιγΙ)6 οο^οδοβηδ, ουιη ηκ 
ίΠίο δβάίδ Αροδίο1ίεα6 Γβδροηδα οοηβίιηηςβΓβηί; βί; ί< 
ίΠηο ίηίηηοίίΐ ρΓΟ ο&οδίδ £άβί Υίδί^οίΐιοηιιη ΐ6^ϋ( 
ρβΓοΙηχίδδθί;; ΟΏΐηβ ίη ύαίδ 8,ιΐΓίΙ>η8 ςαοιΐ ιηίΐα οΐβ πκ 
(Ιίδρίίοβϋαί;, βχροδπί." Εί; νβΓδαΙ^αίτΐΓ ίρβο Ββΐΐί οίνϋίι 
Ηίδραηίθΐΐδίδ <:θπιροΓβ α. 584 (^αββ 1052) 8. (ΪΓβ^οπυί 
Οοηβί&ηίίηοροΐί. Αηηο (ϊβιιί(}ΐιβ 589/90 Οοιηβηοίοΐιιβ 
ίΐΐβ άυχ Μαιιήίϋ ίιηρβΓΕίοηδ, ιηαρδίβΓ ιηίΐίΰίΐβ Ηίδρα 
ηίβηδίδ ίαίδδβ, νβΛίδ ίϋυΐί Οαιτίΐι&ρίιιίβηδίδ οο^οδοϋηι 
Ηίδ (0. Ι. Ιί. II, 3420): Οοπιβηοίοΐαδ δίο Κάβο ίτίδδί 
ρα^ποίυβ, ιηίδδΐΐδ 3. Μαυηοίο Αιι^• οοηίπι Ιιοδίββ 1>&γ 
1)&Γ08, πιαρι^^^ νίιτίαίθ πια^ίδίβΓ ιηίΐ. 8ρ&ηί&β." 

Ρηιηα Ογοθοοπιπι ιιγ1)8 βί ιηαρδ1;η ηήΐίϋαβ (Ιοιηί 
οίΗτιιη ΟθΓ(1ιιΙ)& ίαίδδβ νίάβΙιιΐΓ, (}ηαβ βί; βοίοηιιη αβ1»ίβ 
ηαππηίδ βί; ΙδίάοΓΟ Ραοβηβί ίβδϋΐ^υδ, ίηο1υ1;ιιιη ηοιηβι — ΧΙιΠ — 

Τ&ΐηά&' Γβίάητιϋ;. ^11& ιιτ1)6 α Εβητί^άο ϋβηιιη 
οαρία ΟεΜιλ^ο δραιίαιία ίιηρβηί Βοιηαηί οαρηΐ: £^(Ηπιιΐλ 
ββΐϊ. Έο ρβΓίίηβηΙϊ Οοιηβηοίοΐί ορβΓα βϊ Λβίά&ΟΛΆ, ^η8,^6 
(^ηοά 1ΐ03ύ68 ίΐΐοβ 1)8x1)8X03 τίή άοοϋ Ηί8ραηί6ΐΐ863 Οοίοβ 

ίΐΐύβΓρΓβίδΙίΙϊΙΙΤ^ ΓβΟίβ £601886 τίάβΙΐΙΠΙΤ (6&. ΒεΙπΙ, ϋΐ6 

Κοηίςβ ιΙβΓ 06Γΐηαη6η V ρ. 166 β* Ν. 2). 8α1)ίβοΰ 
610111; ,,ιηα^βύΓΟ χπίΠύαιη δραπΐαβ^' άα668, ΰ[ΐιί ορρίάίβ 
ιηαιϋιίιηίβ ρπΐ66πιη1;. Ουχ Μ8ΐ&6ϋ;8ΐιιΐ8 60δ Οοχηίϋοΐαβ 
ίαϋ; (Ταββ 1912). ϋ6 86νβπ8ΐιί, Ιβίάοή ραύηβ άαοαϊη 
ΟαΓύΙια^ίηίβηβί^ οηίηβ τβί η6(ΐη6 ΰϋηβ ηοϋίίαιη 1ια1)6ΐ;, 
η6(ΐα6 6^0 ίβδύβιη 8ΐι1;6 Β.0(ΐ6ή6ΐΐΏΐ Τοΐ6ί8ΐιιιιιι (Π^ 14) 
υΐίπιη Γβρβηο, Άοϊα £αΙ)π1α 8.1) 613 681; (][ΐιί βαηάβιη α 
Τΐιβοάοηοο τβ^β ΟΓίυιη 6886 β1ίαιης[ΐΐ6 Τ1ΐ6θάοη3ΐη γ6- 
§ίηαιη §θηαί8δ6 οοιηιηβηϋ δΐιηΐ;. 0α68αήιΐ8 ραίηοίιΐδ Η6- 
Γαοΐίο ίιιιρ6Γα1;οΓ6 ίη 1)β11ο οοηίπι δίδβΐ^υίιιιη ^βδίο, (^υο 
αίΐ ίηίθΓϋιυη ΟτΓαβοοηιιη ίιηρ6ηηιη Ηί8ρ3.ιιίβη86 ιηα^α 
οαβάβ Γ6(Ια.6ίιιιιι 681); 6Χ6Γθί1ηιί 6οηιιη ρπΐ66πι1;; 86(1 <][ΐιο 
0Γάίη6 αιιί (1ί^1;αί6 £α6Γϋ;^ 6χ 6ρί8ίτι1ί8 61118 οΛ Γ6ς6ΐιι 
Υί8ίςο1;οηιιη (1αίί8 ηοη &ρραΓ6ΐϊ. 

ϋιιο (16111(1X16 ρα1;ποϋ Βοιη8ΐιί α 8ιώι1;1ιί1α 1636 (ΐαί 
ίοίαιη Βΰδρβιιίαιιι 8ίΐ)ί 8ΐΐ1)ί6θί1; νίοΗ 6886 1;Γα(1ιιιιίιΐΓ. 

ΡΓ86£6θίθ8 ί11θ8 αρρ6ΐΐ8Ιΐί Η1)η (ΐ6ί6Π0Γ68. Ν6(ΐα6 

1ιαΙ)6ηύ ραύηοίί ώίΤίίΙ ο£Γ6η8ίοιιί8. €868αηιιιιι ίΐΐτιιη 

(][αί(ΐ6ΐη ρ3.1;η6ίιιιιι £αί886 6ρί8ύτΐ1ί8 6ίΐ18 βί δί86ΐ)1ΐϋ 88- 

ϋδ 08ΐ;6η(1ϋ;ιιτ. 86(1 ιη&^8ΐ;6ήιιιη ί11α(1 ιηίΐϋηιη 8ραηί8.6 

(ϋαίΐΙΓΠηίΙΙ £ΐΐί886 ηοΐί ρα^αΓ6. ^ι1^(1? 81 Ιί8ϋ86 6Χ8Γ6ΐΐ118 
886ρί88ίΐη6 ρα1;η6ίΐ18 8ίΐΙΐρ1ί6ϋ6Γ Υ0(3α1;τΐΤ^ 08.688χίΐ18 

ηοηιΐ6 ροίαϋ; 6886 Α£Γίοαβ? Ν60 ν6Γ0 8ΐιιιο 621 61; 8(1•, 

ΟΙΙΏΙ Η6Γ8.6ΐίΐ18 ΙΏΑ^ΠαΠΙ 1118.111 ΟΟΠ^ΠΙ Ρ6Γ888 6Χρ6(1ί- 

ϋοη6ΐη £α66Γ6ΐ;; χηα^ηιη 60(ΐ6ΐη ύ6ΐηροΓ6 ίη Ηί8ραηί8. 
6Χ6Γθϋ;ΐΐηΐ ρΐ1^8.886 Υ6ή8ίιηίΐ6 681;. ^ιι8X6 (Ιαο ίΐΐί, — ΧΜΠ — 

ςηοβ „(ΐαί 8118. 1»ιιΙ;& ροπιρα 08^;6η^»^β βοίβηΐ;, Ηίβρ&ι 
ίη ρ&ΐΏοίοΓοιη οιάίηβπι ρΐΌΐηοΥβηιηΐ!, (ΐταη ιηαήϋη 
Γοιη ατοίηιη α Οηι^οίβ {κ1 βχίΓβπλχιηι άβίβηβαηιιη άιΐ( 
ίαβηηΐ} άιι1)ίιιιη ηοη ββί. ^ιι&θ ραιιοαβ ατοββ Ηίβι 
ηίβιΐ8β3 ρηττβςααιη β. δηίηύΐήΐα βχρηςηαΓβηύιιτ, αϊ) βχατο: 
Αίτίο&β ρβηάθϋαηί; Ματιτϋαηίαβ δβοαηάαβ^ Οβοι^ο ίββ 
αάάίοίαβ. 

Αΐκ^ηβ ιιγΙ)68 ({ΐιαβ α1ί(}ΐιαιη(1ία ίηύηι δερ^αο^^ία ί11 
αιιηοδ Βοιηοηοπιπι ίιηρβήο ραπιβηιηύ („Κοιιιαη& οαβύι 
ΙβίάοΓ. Ιιίδί. ρ. 503) άίδβΓίβ ηπΠαβ ίύίβββ ^πκίπη^ητ, ηίβί Ιλβ 

1) €θΓάιιΙ)3, 2) ΟαΓίΙια^ο δρατύαηα, 3) Β&Βΐίγ 4) ]νΐ 
ΙαοΕ; 5) Αδδίάοηα^ 6) δί^οηϋα.. 

ϋΛδ δθρίβιη νθΓΟ η8(|ΐιβ αά ΑΓαΙ)ΐιιη ίηνοδίοηΰ 
δβιηρβΓ (Ιίοίοηίβ Κοιηαιιαβ ήιϋ, ηυοκ^ιταιη 3. Οούίβ βαρ 
θδί. δβρίβηδίαηαβ οορίαβ ρΓαβίβΓ Αδίαβ, ϋαϋαβ, 8ί 
(1ίιιία6 θχβΓοϋιΐδ Ιίϋβηδ Ιπδίίηίαηί β,Λ Ιοαηηβιη ραρο 
άαϋδ οοηΐΏΐβιηοπιηύιιτ (Μαηδί ΧΙ^ 737): ^^ίηδίιρβΓ βϋα 
({αοδάαιη άβ Οΐιτίδύο άίΐβοϋδ 6Χ6Γθϋ;ίΙ)ΐΐδ; ίαιη αΐ) α 0• 
οοη86Γναη(1ο ίιηρβηαΐί 01)δ6(][ΐιίο, (ΐιΐ3.ιη(][Π6 αΙ) Οηβηία 
ΤΙιπιοίαηΟ; δίιηϋϋβΓ βϊ β\) Απηβηί&ηο^ βύίαιη αΙ) 6Χ( 
οϋη ϋαΐίαβ; άθίικίβ βχ ΟαΙ^Εηδίαηίδ (Ι ΟαΙαΓΐβίαπίδ) 
δβρύθηδίαηίδ, δθΐι άβ δαΓάίηία. α1;(][ΐΐ6 Λβ Αίηοαηο 6Χ( 
οίΐη." Ναιη δβρίβιη βί Οαταϋδ, Οβχίΐιαριιβ αΐ) Αταΐ 
1)118 βχοίδο^ βίηβ ραΓϋδ ψιο,β άβ εχΕΓοΚαύα Αίτΐοοηο ι 
8ίαΙ)α1;, οίΐρϋα βΓβιιί. Εί €[ΐιθ(1 οοιηβδ Ιηΐίοιιιΐδ Υίδί^ούοηι 
ρπιβίθούιΐδ δβρύβηδίαηπδ βΛ) Ατ&1)ίΙ)ΐΐ3 βϊ Ηίδρ&ηίδ αβί 
Ιίδ ίηίθήοηβ ίπιάϋητ, ηοίδ νβΓβ ϋΐβ ίαβπΐ;, ϋοζ7 Ιί 
ιΙοΓΟ Ραοβηδί (ρ. 302 ΓΙογθζ) θρ:β^β βιηθη(ΐ8,1;ο οδΐιβ 
άϋ). Υ6Γΐ)α δοηύ Ιιαθο: ^,οοπδίΐίο ηοΙ)ί1ίδδίιιιί γιτί υΓΐ)& 
(Ι Ιαΐίαηί)^ Α£τίθ8ΐΐ£ΐ6 Γβ^οηίδ δηΐ) άο^ηιαύβ Οαϋιοΐίο 
βάβί βχοιϋ (1. 6χ&Γθί) (][ΐιί οιιιη βο οιιηοίαβ Ηίδραηίι — χυν — 

οάγβηύ&γβΓαΐ! ραΙτίοΰ/' δ6(ΐη6ΐ)&ΙηΐΓ ί^ϋπιτ οοιηββ ΙτΟίβτ 
ητΐ3 Μιΐδαπλ ρβΓ Ηίβραηί&θ ρΓΟγίηοίαβ ϋ6Γ &οί6ηύ6ΐη^ 
οτιίτιβ ηοιηβη ίη Ιβίάοή ΙίΙίΓο άβρπιγαίπιιΐλ Όηιιηλ ίΙΗυβ 
γίη οβΓίιηιη ίβδϋπιοηίιιιιι οϋβοιιηιϋ&Ι;. Τη ^^βχοιϋ^ τοοβ 
δί^ηίβοαϋοηβιη ιη&^βίπιίτιβ ΙαύβΓβ οοπΒΪνΛ^ βϊ βπιβη• 
ά&ϋο Όοζγο,ηο, ιηαηίίθδΐια. ββΐ;. Αϋτίοα ροβύ ΟβιΟιβγ 
^6ΐη βχριι^αίαιη ραβηβ ϊοϊα ΑΓαΙ>πιιι άίοίοηίβ ίαοία^ 
βχβχοΐιαβ ίη οαβύπιιη δβρ^βιη ({ΐιαβί ίη ρΓορπ^αβαΙηπι βάβί 
ΟΙιτίδϋαιίΕβ ιιΐϋπιιιιιι 86 ιβοβρίβββ βϊ ({τιαβ άβ ρπιβ- 
ίθούητα Αίηοαηα Γ68ΐ;8.1)αηί 8.1ί(ΐιιαηΐ(1ίιι τίιΐβΐιιιτ {κ1- 
ιηίηίδίΓΟδδβ. ^τ1α ιβ ΐαούπηι β8Ϊ, ηϊ ίιηρβίιιί Ιιοδϋιιιη 
βχροδϋιΐδ ουιη νίδί^οίοπιιιι Γβ^ίΐ^ιΐδ οίλτίδϋαηίδ δοοίβ- 
ίαίβιη ίηΐΓβ δίαάβΓβΙ; (Οοζν: ΓβοΙίθΓοΙιβδ δΐΐΓ ΓΙιίδίοίΓΘ 
βί Ια ΙίίίθΓαίιΐΓβ άβ ΓΕδρα^ηβ ρβικίαη^ 1β ιηογβη α^β Ι 
ρ. 70). 

δβοιιιίίιΐΓ ΜαιίΓϋαηίαιη Π ίη ββΟΓρί ΗΒγο νηύος 
Σάρδων (^παβ ϋβιη βχ£ΐΓθ1ια1;ιΐ8 Α&ίοαηί ρΓονίηοία ίαϋ. 
διιΙ)(1ί(ΐ6Γ&ύ 68.111 Α&ίβ&β ρΓ&6{66^ο ίαπι Ιιΐδϋηίοιιιΐδ 
βί(ΐ6ΐη<][ΐΐ6 ραΓ6ΐ)8.^ δ. (τΓβςοΓίί Ι αβίαύθ. Έϊ ριαθδίιϋδ 
δ&Γίϋηίβηδίβ βί άαοίδ βί ιηβηΰο (βαδέ 1802, 1116, 
1117, 1595). ϋβ άαοβ (^ιιβηυιίιΐΓ αρτιά βχαΓοΙιιιιιι 
(Ταββ 1129), άβ ιηαβίδ^Γ&Ιιαιιιιι οίνίΐίηιη νβχ&ϋοηίΐ^υδ, 
άβ ίυάίοίΙ)υ8 Αίτίοαηίδ αραά ρΓαβ£βο1;ιιιη, (ϊΐιί (^υοδί 
δτιιηιηιΐδ ιηα^δ^πιίτΐδ ίηδυΐαβ 8.άιηίηί8ίΓ8ΐιάαβ ρΓαββδΙ 
ΟοΓδίοα, βαίιΐδ πίδηίαβ άηχ βίάβιη βχατβΐιο δΐιϋάϋιΐδ 
βΓαί, α (τβοι^ο δίίβηϋο ρΓ&β^βιϋα ββΐ;. 

Τπρο1ϋ;8ΐΐ£ΐ ρΓονίηοία ίη Οβοιρί Η1)γο ροβί Ι4ί1)7απλ 
Ρβηίαροΐίηι Ιβ^ύιιτ: αηάβ αρρ&Γβί βαηι ροβΙ; ίβηιροΓα 
Ιαδϋηίαηί αϊ) Αίτίοα ββραΓαύαηι βί άίοβββδί Αβίτγρϋαο&β 
αάβοήρί^ ίαί83β. 

ΒΓβνίιΐδ άβ Αβ557ρϋ β* Οπβηΰδ άίοβββδίϋηβ άίδ- — ΧΙιΥ — 86Γ6Γ6 ορηβ ββί, ιιΙ)ί €Γ60Γ^ιιιη ΟΏΐη ΗίβΓΟοΙβ ραβηβ 
ΰοηββηϋτβ βχ ίηάίοβ οο£ηο8668 (ΐαβπι 8ιι1)86]ίΙ)&ιιι. 

Ηί6ΓΟθ1ί8 


ββΟΓ^ϋ 
ρΓονίηοίαβ 
Οίθ66686θ8 Αβξγγϋ 


^π^^ρχ^α Αιγυπτιακής 


Αίγύπτου ά (3)^) 


Αιγύπτου β (4) 


η 


Ανγονότα ά 


Αύγουόταμνιχής α (1) 


?? 


Αύγονότα β 


Ανγουόταμνικής β (2) 


99 


^Αρκαδίας 


Αρκαδίας (β) 


99 


Θηβαΐδοζ εγγιύτα 


Θηβαΐδος (6) 


99 


Θηβαΐδος της ανω 


Θηβαΐδος ανω (7) 


99 


Αιβνης της ανω 


^^βύης (8) 


99 


Αίβνης της κάτω 


Αιβύης Πεντάπολις (9) 
Τριπόλεως (10) 
Οίοβοβδβοδ ΟΓΪβηϋδ 


έπαρχι 


^α Κιλικίας α 


Κιλικίας (1) 


99 


Κιλικίας β 


Κιλικίας β (2) 


^9 


Κύπρου 


Κύπρου (17) 


99 


Ίΰαυρίας 


^Ιόαυρίας (3) 


99 


Συρίας ά 


Συρίας α (4) 


99 


Συρίας β 


Συρίας β (δ) 


99 


Εύφρατηόίας 


Εύφρατηύίας ί^τοι 
^Αγιουπόλεως (6) 
Θεοδωριάδος (7) 


99 


Όΰρωηνής 


Όόροηνής (8) 1) Ναιηθήβ οιάο ΟβΟΓ^&ητιβ βίςπ^^&^^ι &^ ΗιθγοοΙθ άίβ• 
ΟΓβρ&ηβ. — χΐινι — 

ΗίβΓΟοΙίβ ΰβΟΓ^ίί 

ρΓΟτίηοί&β '' 

επαρχία Μεόοποταμίαζ ΜεόΟΛοταμίας &νω 

9^x01 δ ^Αρμενίαζ (9) ^ 
8 Αρμενίας Άλλης (10) 
„ Φοινίκης Φοινίκης Παραλίας (11) 

„ Φοινίκης Αιβανηύίας Φοινίκης Αιβανηύίας (12) 
„ Παλαιότίνης Παλαιστίνης α (13) 

„ Παλαιότίνης β Παλαιστίνης β (14) 

„ Παλαιότίνης γ Παλαιότίνης γ (1δ) 

„ Αραβίας ^Αραβίας (16) 

Αθ§7ρίιιιη ί§ίίιΐΓ (χθ0Γ§ίιΐ8 ίη ρΓονίηοίαβ ιΐιιαβ α 
Ιιΐδϋηίαηο (1ί8ΐ;η1>ιι1;αιιι ηονϋ (Νονθίΐ. VIII ηοϋΐ;. 3δ, 36). 
^11αηυη βηβδ θχ ιιηο ορρίίΐοηιηι ίηοΐίοβ ΟθΟΓ^ίαηο οβΓίο 
οο^ηοδοίιηιΐδ. Οβ Τηροΐϋαηα ρΓονίηοία ίαιη άίο^υπι 
βδΐ Ιη δττίίΐ Τΐιβοάοηαβ αοοββδίΐ; βϊ ϋ7ρηΐ8 βχ βίαβ 
(][ΐιί 1ί1)ηιιη νβϊτη,οΪΒΎϋ αΛϋτίο ίη &16 ροδϋα βδΐ;; ίάβηι 
0Γΐ)ί8 άθδοηρϋοηί (τθΟΓ^αηβ,β αάηο^αϋοηθδ βΛ ξβοζτοτ 
ρΐιίαηι δαοΓαηι δρβο^αηίβδ άβ ΑχΊηθηία ηιασηα βϊ Ογρτί 
πηηπιηϋαίβ αίΐάίίΐϋ;. 8β(1 ρΓΟΓδίΐδ Γβοβάϋ} 8,1) ΗίβΓΟοΙβ 
ββΟΓ^ίί (Ιβδοπρϋο ίη ΙίΓαο^αηάίδ Μβδοροίαηιία βϊ Ατ- 
ηιβηία IV ρΓονίηοίίδ. ΜβδοροίαπιίΒΛ ΗίβΓΟοΙβδ υηοιη 
Αηιίάαπι πιβ^ΓοροΗηι αΰβτϊ, οαίοδ άθδοπρϋοηβπι ΙιίαΓβ 
ίοΓίαβδβ Γβοίβ οοηίθοίΐ; Τνβδδβΐίη^^αβ. ββοιρτιβ οοηΙίΓα 
άίΐί^βηϋδδίηιβ βί άβ Μ68ορο^8.ηιί8. (][α£ΐπι βηρβηοΓβηι 
αρρβΠαί βϊ άβ Ατηιβηία IV ριονίηοίβ, ροβΐ; ΒΰβΓΟοΙίδ 
&6ίαί6ηι οοηδίί^ηύα άί8ρα1;α1;. 

Αηίβ Ιηδ^ίηίαηηπι IV Ατηιβηία. οηηιίηο ηοη £αί1;; 
ββά 8. Ριοοορίο αρρείΐα^ητ: ^ή &λλη ^Αρμενία ίΐηερ 
έντος Εύφράτου ηοταμον οίόα διήκει εΙς "Αμιδαν — χινπ — 

χόλιι^ (Ρτοοορ. άβ &6(1ίί. ΙΠ^ 1). ^11^Iλ(1116 ρτίχιοίρββ 
Αηηβηϋ, α Βοπι&ηίβ βαύπιραβ άίοϋ, 8πι^&8 ρΓΟτίηοίαβ 
ιβ^^οηββ αάιηίιιίδΙίΓ&ϋαηΙ;. Έχ Ιηβϋηίαηί ΥβΓϋίβ 6£&οίιητΐ3 
οτώκιηβ βαίπταρΐαβ ίίιίδδβ Τζορίιαηβηβη (ΤβορΗΙεΙι ΜβΙιβΧ 
Αηζίίβηβη (Εοχιάήϊΐοί), Τζορίιβηβη (Τβορίιΐ^ΐι δαίιτιηί); 
Αβίίίαηβηβη (Ηαβϋβϋΐ^ΐι)^ Βα.1αΙ)ϋ6η6η (ΒαΛαΙιογϋΙεΙι)^ 
οηίηβ βί ΡΓΟΟορίηβ 1. ο. ιηβπώιϋ;. ^110Iη^.Iη νβΓΟ βα- 
Ιταραβ ίΐΐί α ραΓίβ ΙΠί Ιι6οη1;η€[ΐΐ6 8^;6^6^αη^; Ζβηο ίιη- 
ρβταίοΓ 86(1ϋ;ίοη6 ββιίαύα ρηηοίρχιηι ίικίίςβηαηιιη ίτιβ 
λβΓθάϋιαηιιιη ρταβΙΐθΓ 66ΐαΙ)ϋ;6η6ΐΐδί3 Γβ^υΐί βιΐδύιιΐϋ; 
ιη&^8ίπι1;τΐ8(ΐιιβ 6Χ ίιηρβπιίοηβ &Γΐ)ϋηο πιογθ Κοιχι3ιιο 
ρΓονίηοίαβ ρπιβίβοϋ; 0[ΐιίΙ)ΐΐ8 1;απιβη η8ς[ΐιβ αιΐ Ιιΐ8ΐ;πιίαιιί 
αβίαύβιη ηοιηβη 8α1;Γαραητιιι ήιϋ. Α. 536 Ιιΐδϋηίαηιΐ8 
ςιιαΓίαιχι Απηβηίαιη V βα^Γαρϋβ α1)Γθ§αΗ8 ηοναιη ρΓΟ- 
γίηοία.ιη οοηδϋίιιϋ ΡΓονίηοίαβ ρπίθδίοΐβιιι ΟΓάίηαηιιιιι 
ρπιβίβοϋ•, Γβ8 ιηίΙϋ&Γβδ €ΐχιο1)ΐΐ8 (1ιιοίΙ)ΐΐ8 οοιηπιίδϋ (^ιιο- 
Γοιη οΙίβΓ ίη ο&81;γο Οϋΐιαηζοη 8βάβΙ)α1; (ΡΓΟοορ. άβ 
αβάιί. ΙΠ, 1; 3). ΥβΛα Ιτίδϋηίαηί Ιιαβο 8ΐιη1;: Ιαδϋ- 
ηί&ηί ηονβΐΐ ΧΧΧΤ, 3. Σχτνεότηόάμ,εϋ^α δΐ χαΐ τετάρ- 
την Άρμενίαν^ ί) πρότερον ούκ εΙς ^Λαρ;|^ία5 όννεχειτο 
όχημα^ άλλα τών τε εϋ'νών ^ν χαΐ εκ διαφόρων 6ννεί- 
λεχτο βαρβαρικών ονομάτων^ Τζοφανηνη^) τε καΐ 
^ΑνζΎΐχΎΐνίι^) ^ ΤζοψΎΐνίι^) καΐ ^^^ύ^ιανηνή^) ^ χαΐ Βαλα- 
βιτηνί}^) καλούμενη καΐ νπο όατράπαΐζ ονόα' άρχήζ 
δΐ τοντο ΰνομα ^ν ούί^ ^Ρίομαΐκόν ονδΐ τών ^ιμετέ- 1) γ. 1. τζοφανην ητε, τζοφάιτην η τ8, τό φαινίνιν Ζορ&ηβηθ 

2) Υ. 1. Άνζητίνή, άνξητίνίν, Αηζϋβηβ. 

3) Υ. 1. τζοφανή, χαΐ όφηνη, ξοφάνιν, Ζορβηβ. 

4) Υ. 1. Άα^Βίανίνη^ άαϋ'Βίανεινη, άαιανίντ\ν, Αβαϋΐθπία. 
δ) γ. 1. ^αΧα^ιχΎΐνή, γαΧ^ίιτιντ^, Βα11)ίΐ6ηθ. — χΐινιπ — 

ρων προγόνων^ άλλ* ^ξ Ιτερας Λολιτείαζ είόενηνεγμένον* 
χάκείνην τοίνυν άρχί^ς Λολιχιχ,^ς έκοόμή^αμεν 6χήμαχι^ 
Άρχοντα τε ηολιτίΗον έγκατα6τή6ανχες οίοί ηόλνν τε 
αντχι τίιν τών ΜαρχυροΛολιχών Τίαΐ τό Κίϋ•αρίζον 
δόνχες φρουρών χαΐ αυτή δΐ έν τώ τών όρδίναρίοίν 
άρχων χατεότη όχήματι^ χονόουλαρία Λαρ' Ί^μών γενο- 
μένη, ώότε τεούάρων ^Αρμένιων ούόών δύο μεν είναι 
ύπεχταβίλίας^ την τε τοϋ αν^υηάτου^ την τ ε του χό- 
μητοζ^ χαΐ αν^ύπατον μεν είναι τον της Λρώτης ηγού- 
μενον ^^4ρμενίαζ^ χόμητα δΐ τον της τρίτης^ τον δΐ 
της δευτέρας χαΐ τετάρτης ορδιναριους χαϋ'εύτάναι. ϋηιΐβ 
δΐια. δΐιιηρδϋ Εαδίίΐίΐιίαδ αά ϋίοη78. Ρθπθ^. 694 ρ. 234 
ΒβΓπΙιαΓίΙν. χάχεϊνο δε Ιύτεον οτι την ^^4ρμενίαν χώραν 
εις τεββαρα διελεΐν λέγεται 'Ιουΰτΐνος (1. ^Ιουστινια- 
νό ς) δ βαοιλεύς .... έπέατηαε δε χαΐ τετάρτην ^Αρμε- 
νίαν νπό βατράπαις ον6αν^ αυγχειμένην εκ διαφόρων 
και λεγομενην Τζοφανην καΐ Βαλβιτηνην καΐ τοιαύτα 
τ&ι/α βάρβαρα όι/ό/ιιατα. 

8ίη^8,8 Απηβηί&β IV ιβ^ίοηββ βηυηιβΓαΙ; ^^ο^γε- 
ρΐιία 0111118 αιιο1;οΓ Μθδ68 ΟΙιΟΓβηβηβίβ ίβΓ^ιιτ (ίνΐιίβίοη 
ρ. 358 81;. ΜαΓ^ίη, ιηβιηοίΓβδ δυτ Γ Απηβηίβ Π ρ. 361): 
Απηβηία οραΓία (ΟοΓτοΓά Ηα,γΐίΐι) Αηηβηίαβ αΐίαβ βηί- 
ϋιηα βδί αίςιιβ ίη βα δΐιηΐ} οοίο ρΓονίηοίαβ: ΟΙιοΓζίΒΐιβηβ 
(ΧοΓάζΘΐι), ΑδίΙιΪΒΐιβηβ (Ηαδϋαηΐίΐι), Ραΐίηβ (Βαληαίιιη), 
ΒαΙαΤ^ϋβηβ (Βαλαίιονί&ΐι), δορίιβηβ (Τβορϋ δβ,άαχ), 
ΑηζϋβιΐΘ (Ηαικίζϋΐι), ΟαΓίαβ (βοΓβΙίΙι), ϋί8ί8πιβ (ϋβ^ίΐε). 
Ρ. ΑΓδβηίιΐδ 8οιι1ΐΓ7 ίη ηονίΐ ^βορΓ&ρΙιίίΐβ Μοδαιοαβ βάί- 
ϋοηβ (νβηβίϋδ 1882) οοηίβχ^ιιιη ιηιιϋο ιιΙ)βηοΓβιη 
ρΓαβ1)Θί; οοιηρίυτα αάάίία 8ΐιη1; (ϊΐιί1)ΐΐ8 ίβδίβ ίρδο Ραίτθ 
8οιι]ίΓ7 (Ρ• III ρκιβ£) ίαϊτΒ, βιιηοβ 600 βί 700 ρ. ΟΙιτ. η. 
νβ1;βηιιη Η1)γοπιπι νβΛα αιηρϋβοαία βϊ οοιπιρίβ, βυηΐ;. — ΧΙΙΧ — 

Υβταιη οιιπλ 1ΐ8«6 ββηοηιιιι λοππηηιη οοππηβη^α &<1 
^ ί11α8(τ8ΐιάαιΐλ τθπι ςβο^ταρίιίοαπλ ιηα^ βίηΐ; ιχιοιηβηϋ; 
.ί&ιιι οοάΐοίβ δοιι1α7αηί ΥβΓΐ)α Ιαϋηα &ο{;& (ρ. 30 6<1ί- 
ϋοηίβ «Β ρ. 40 γβΓβίοηίδ Επιηοο^αΐΐίοαβ) ίίο αρροηαιη: 
9^οτίη(ήα Απηοηίαβ ({οαβ Απηβιιία IV (αρρβΠαΙπίΓ)^ 
68ί Γβ^ίο Τβορίιΐΐΐι (ς[ΐιαβ ροπί^ϋπΐΓ) δβοτιιιάιιιη Απηβ- 
ηίαιη αΐ^αιη οχιπι ητΙ)6 Μθΐϋίηβ (Μβϋίηβ); αΐ) Ο6θίά6η1;6 
βϊ &\) αυβίΓο Μθδοροίαιαίαβ ΰηΐϋιηα ββί^ έΛ) οήβηύβ 
ΤαΓοηίϋάί (ΤαΓδηον); ΙιαΒβΙ; οο1;ο Γθ^οηββ: Χοτάτνίγη 
ς[ΐιαβ ΰΛ οή6η^6Ώ1 βϊ δβρύβιηύηοιιβδ (δρβούαί), ρβτ (][υαΏΐ 
άβίβΓίπΓ αΙίβΓ βανί βιινίηβ, οίΓοηιηβιιβηδ ΚολοΙ)βΓά; 
Ηοδί^αηΐνΐι, ηηιΐβ Τί^τίίΐίδ αιηηίδ £οη^β8 ρΓοβιιιιηύ. ΑοΙ 
οοΰίάβηύθΐη (ίβΓταβ) ΧοΓίΙζαρι βρβοίαί Γβ^ίο Ραλη&ίηη 
βχαοΙνθΓδυιιι οαδίηιπι οο^ηοηιίηβ; αΛ αυδίηιιη Βαΐαχο- 
νϋ; Γθ^ο; αά οοοίίίβηίβιιι Τδορίιΐνΐι, βί α<1 αιΐδίπιιη 
Αη(1ζϋ;1ι γθ^γκ», ίιι φΐ^ (δΐιηΐ;) Τδονίίΐι βί Ηονθ1)βΓ(1; 
ϋδίΐβιη α(1 οοοίιίβηίβιη βδί ϋβ<ρ1ν Γβ^ίο, ιι1)ί οαδίπι 
£ηιί βί Κ1ιηΐ7ΐν ^ϊ 8υ1ν; θχαάνβΓδοιη αά αιΐδίηιιη γθ^ϊο 
ΟτανΓβΙε (βδΐ;), θ[υαιη ιηβοΐίαηι ίηίβΓβιιϋ ΑΓδοηίίΐδ ίΐυνίιΐδ 
(Απιάζαιή) (][ΐιί ίη ΈιιρΙίΓαίβη αϊ! τΐΓΐ)6ΐχι ΐ4ΐΐ8α1;1ΐ{ΐηο 
βδΕαηάϋιΐΓ; αά οοοίάβηίβιη δβ νβΓίβηδ (δο. βυνίιΐδ) Ρβχν&β 
Απηβηίαβ βηβδ ίη ρ&Γίβ οήβη^αΐί ηΛίδ Μβΐϋίηαβ (Μβΐ- 
ΰιι§) αίίίη^ί•, ροδίβα ίη βηιη ίηβαϋ; Κανίίαδ βηνίιΐδ, 
(^υί 8. ραΓίβ οοοίάβηίαΐί βχ ιηοηίβ οηί ηοιχΐ6η Ζί^οη 
ναδίΛθοη άβίθΓίιΐΓ. Ρπιΐ8€[ΐΐ£ΐιιι ίη Ειιρ1ΐΓ&1;θΐιι ίηβπϋ;, 
ΕΕπιιιιίιιοη βυτηιηί πήδοβίιΐΓ; ςυοοΐ βχ ιηοηίβ ΤααΓΟ 
ρΓΟΓπιηρβηδ ΕηρΙίΓαϋ ιηίδοβίιΐΓ βί ίη ιηβπίϋβΐϊΐ ρΓΟ- 
βαβηδ ιηοηίβιη Ταυηιιη ίΓαηδ^ΓβοΙϋπΓ (νβΐ δβοαί)." 

Ε&βιΙβιιι Απηβηίαβ IV τβ^ίοηβδ αρυά δοπρ1;οΓβδ 
βαβρβ Γβοβηδϋοδ ίηνβηίβδ. Ιιαζαηΐδ ΡΙιαΓρβηδίδ (ο. ΧΧΧΤΤΤ 
ρ. 184 βά. Vβηβ^ 1873) ν^βαΐί Απηβηίηπι ΙίϋβΓΟδ ιΐβ- 

ΟβΟΓ^Ι Οτριϋ (ΙνιοΓ. οτΙ)ίι Βοιηαηΐ οά. Ουίζβτ. ά — Ιΐ — 

άίβββ Γβίβιί 0(1 τϋαχ&ιη Αΐζ&ιιβηββ (Ιχΐβ&βχ ΑίΙάζηίΙελ); 
ρηηοίρββ Ιη^βηββ (ΑηςβΛ-Ιηιη); δορΗβηββ (ΤβορΙιΜι); 
Αδίιΐιίαηβηββ (Ηα8ϋ3ΐι]£ΐι), Αοίϋββηββ (ΕΙεβΛβαΙ») οβύβΓΟβ- 
ςτιβ ρηηοίρββ. Ιάβιη (α ΚΚΧΧΙΥ ρ. 469) τβ^οηββ 
Ηαϋίαηΐ^ΐι, Ηαηάζϋΐι, Τβορίι^ βηηιηβηιύ. δΐιβρίι&ίληβ 
Ταιοηϋββ (δύβρΗαηοβ Τοχόηθΐ;»! ΑβοΛίΙε ΙΠ^ 36 6(11^• 
Ρβίιοροΐϋ ρ. 263) αηο^ΟΓ ββί αηηο 444 Αηηβηίοηιηι 
(«8 995) ϊβττοΛ ιηο^ιι ί6ΓηΙ)ί1ί γβχαΐ^^ ββββ Αηηβηίαβ ΙΥ 
Γ6^οη68 Ηαβϋαηΐίΐι, Χοτάζ^οιι, Τβορίιΐίΐι^ Βαίτι βϊ ΈβΙ- 
ηα^ηη^ ίάβπι: ΙΠ^ 8 ρ. 182 βΛ ^γαοΛηπι δύβρΗοιιί III 
ΟαϋιοΗοί (970 — 972) οοηνβχώββ 6ρΐ8θορο8 ρα^οπυη 
ΤαΓοη, Ηαδϋαηΐίΐι, Τβορίιΐίΐι, ΧοΓάζθοη 1;Γα(1ϋ;. 

Ορϋηιβ (1β Απηθηίαβ IV βηί1)α8 βΐ; δίη^αϋβ βίαβ- 
(Ιβιτι ρΓονίηοίαβ βί ΑΓζαηβηβδ ρα^ίδ ^φ.ϊ Η. ΚίβρβΓ^ 
(ϋίβ ΙίαηίΙδοΙιαίίδ^Γβηζβ ίΐβδ δϋάΐίοΐιβη Απηθηίβηδ ηαοΐι 
βίηΐΐθίηιίδοΐίθη ^ιιβ11βη: Μοηαίδΐ). ά. ΒθγΙ. Αΐίαά. ιΐ. Τν. 
1873 ρ. 192 — 202). Ιαιη βίιΐδάβιη ρΓονίηοίαβ βηββ 
^υα,ΐβδ α &βθΓρο άβ8οη1)ΐιιι1;ιΐΓ ρΐαηβ οοηνβηίαηΐ; ουίϊΐ 
Αηηθηία. ^βο^αρίήθ.^ οαπι Ιιΐδϋηίαηί ατιίβιη βχροδίϋοηβ 
άίδΟΓβραηΙ;; αοοιίΓαϋιΐδ ί^ίιΐΓ ίικιιιίΓθηάιιιη ββί; βΛ ψΐΆΏΐ 
ίιηρθηί Βοιηαηί αβίαίβΏΐ δηβδ α (τβΟΓ^ο οίτοηπίδοήρϋ 
οοηνβηίαηί. 

Ρθδί;(ΐχιαιη ΟΙιοδΓΟβδ Γβχ α Μαιιηοίο ίιηρθπιίοΓβ ίη 
Γβ^ηηιη Γβδϋίιιίιιΐδ βδΐ;, οοηίΓονβΓδίοΛ δηίυπι ϊιιΙιθγ Κο- 
ιπαποδ Ρ6Γδαδ(ΐιΐ6 3ΐιϋ(][ΐιϋιΐ8 ιηο1;8.β οιηιΐθδ 6θΐΐλρο8ϋ;8.β 
δΐιηί. δβά ({ποδηαηι ραοθ ϊΰ^οϊο, Βοιηαηί &ΐ6δ οϋϋ- 
ηιιβήηί^ Αηπθηίί ίβιι^ιιηι ααοίοΓβδ ^) VII; ΙΧ^ Χ βαβοπΗ 

1) δ7Γοηιηι 8θήρίθΓβ8 η&π&ηύ Οαπυη βύ Μ8>ΐΓί7Γθρο1ίιη 
(Β&γ1ι61)γ. οΙιγοιι. ΑταΙ). ρ. 166) γβΐ Βατ&χη βί Εββαίη&ιη (Β8χΙιβΙ)Γ. 
οΗτοη. 87Γ. ρ. 97; Μίοΐιαδί Μα^αβ ρ. 215 Ι&ιις^ΐοίβ) & Οΐιοβτοδ 
Βοιη&ηίβ τβάάϋαβ βββθ. δβά ϋατα βϊ ΜαΗττοροΗβ ίαπι απίβ — II — 

ιηβιηοηαβ ρΓοάαηί. ^110Π1η1 αηϋ(ΐτα88ίιιιη8 δβϋβοβ 
βρίβοοριιβ (Ηβπιοΐη Ιιίδίοηα. βά. Ραί^αηίαη Ρβίιοροΐί 
1879 6. 3 ρ. 45) Ιιαβο <1β ΟίοβΓΟβ ββάβιη Γ6^8ΐη 
ϋβηιπι οοοαρβϋίβ ώβ,ττβ,ϊ: „^\ιαβ ιπϊρβτ^ά,οτί ρΓΟίηίββπιΙ;^ 
ββΓΥανϋ;; άβάίύ βίβ (816) ϊοϊβ,ϊώ. (ρΓΟτίηοίαιη) Αηι&δίαη 
αβ^ιιβ αά ΝίβΛίη (Μΐ;8ΐ)ίη) βί Απηθηίαβ ίιηρβηο 8χιο 
οΙ)θ6(Ιί6ΐιϋδ (1;βιτ3.ιιι φΐαβ νοοαίατ) άοιητίδ ΤαηυίβπιΙίαη 
(βχοτίΓΓβηβ) αοΐ βυιηβη ΗπΓοζάαη^ Γβ^ίοηβιη Κοί3.7ΐί1ι 
(^ηαβ ροΓη^ϋητ) τΐδηιιβ αά οαβίηυη Οαπιί β^ 1ϋιΐ3 
ιηατίδ Βζηυηίΐίΐι βΐ ΑΓβδίαναη, Γβ^ίοηθίη Κο^ονίΐ; Μίη.- 
^θΐιύΘΐη Ηα|δίνη βϊ λίαΐνΐι. Αίομίθ ρΓονΐηοία, ΥαβραΓα- 
Ιίαη ίη Γβ^ίβ ΡβΓδ&πιιη βίΐβ Γβιιιαηδϋ;; α ραΓίβ Οπιβ- 
οοηιιη ιηιιΐϋ, α, ραΗ;β ΡοΓδίΐηηη ραιιοί δαίπιραπιπι 
Απηθηίοηιιιι δίβίθπιηί. ϋβοΐϋ: (δο. ΟΙιοδΓοίδ) βί ηιαχί- 
πιαιη ραΓίβηι ΙΙ)(?ΐΊαθ ιιΛβ Τίβίδ (Τρίιχίδ) ίβηιΐδ." 
Ιοαηηθδ ΟαίΙιοΗοιίδ ^) (ΙιίδίοΓ. Απηθηίαβ βίΐίϋο Ηιθγο- 
8θΐ7ηιίίαηα α. 1807 ο. ΧΛΤ ρ. 87) ίία τβηι ηαιταί: 
„01ιθ8Γθί?δ ΟΙιοδΓοίδ β(1θ1ίδ ηβροδ δοΐίο ΡθΓδαηιηι γθ^ϊο 
ϋβηιπι ροίϋιΐδ θδΐ;. Ιαηι αΐ) βοάβηι (ΐαί ρταίαπι (βΓ^α 
πηρβπι1;0Γβηι1 νοίιιηίαίβηι οδίβηοΙβΓβΙ; Μαηποιιΐδ ρβϋνϋ, 
(αϊ; δίΙ)ί ΙίΓΕίΙβΓβΙ;) Μβδοροία,ηιίαπι ηηα οηπι Βεγε βί 
Νίδί1)ί (ΜίδΙ)ΐη) θί Απηβηίαβ βαπι ίβιτ&πι φΐΰυβ Ταηα- 
ίίταΐίαη-^αηίΐη (ν. 1. ΤαηηϋΓΟ,ΙνΗΐι-^ιπιίιι) αρρβίΐαίητ 
ρΓΕβίβΓ οαραί ίβΓΓϋοπί Οηίη (( V; οδίαιίθη *ί ϋηίη 
ϋιαλαΐίΐιβ) βί άη&δ ρΓονίηοίαδ, δοίΐίοθΐ; Μοδβίΐίδοΐιι βί 
Γθ^ίοηθπι Αγε^^^^' ΡιιίΙ>ΐΐ3 βχοβρϋδ οβίβΓΕ οπιηία 
ΟΙιοδΓΟβδ ΜΕΐιηοίο οοηάοηανϋ} ((^τιαβ ρβΓίίηβηΙ:) ε ηιοηίβ 

ραοβιη ίαοίαιη ίη Κοιηοηοπιπι ροΐββίαίειη οβδδβηιηΐ. ΤΙΐ6θρ1ΐ7ΐ. 
8ίιη. IV, 13, 24; 15, 13; V, 3, 10. 

1) €ί. ^6αη 0α1Ιιο1ίεθ8 Ηίβίοίΐθ άΆπηβηίβ ραι* δ(. Μ&Γϋη 
ρ. 57 θύ πιέιηοίΓβ3 Ι ρ. 25. — III — 

Έηί88.]ϋιί88.Γ ιΐ8<|ΐΐ6 οά βαβίτηιη Ατββίη βί Ηα^δίνη.^ 
ΕβΓβ βίκΐβπλ αριΐ(1 Τίοιηαπλ Ατίβηιηβηββπι (Ηίβίοηα 
δύίτρίβ Ατίδπιηβηβίδ 6<ί Ραύΐεαπίοη Ρβ^ΓοροΙί 1887 
Ιι. Π 6. 3 ρ. 88) ίηγβηίτιηίπιτ: ^,ΟΙιοβΓΟβδ ροδ^ι^ηαπι 
Γβ^ηιη 8ΐ;8.1)ί1ϋιιιιι ββΙ; ρΓΟίηίβδίβ βίβίϋ ίιιιρ6Γ3.1;οη(|α6 
άβιϋί ίο1;αηι (Γβ^ίοηβιη) ΑΓ6γα8ΐ;8.η Νίβίΐ)! (Μιιίδυίη) 
ίβηηβ βϊ 1;βιταηι Απηβηίαβ αά Ηιιπΐ8ΐ;αη βηνίαπι (ροι- 
Γβοίαιη), ρΓονΐηοίαιη ΚοΙ;α7]£ΐι (βΐ; ίβιταβ ίη^Θηαοβη^ββ) 
υ8€[Π6 α(1 Οα.ηιί οαβίηιιη (βΐ; ιΐδ^ιΐθ αά) Ιίίηβ πιαη8 
Βζηυηίΐλΐι βί αβο^τΐθ αά ΑΓ6δ1;η οοδύπιπί; ρΓονίποίαιη 
Κο§ονϋ; χΐδί^ηβ Ηαίδίνη βϊ Μαΐεα." 

ΑΓΘναδίαη Αδ87ηα βδΐ;; Κοίίΐ7ΐί1ι ρα^ηβ ο^υΘίπ ιηβιΐίιιιιι 
ΗιίΓαδίίΐη βιιηιβιι ίηίβΓβιιϋ ίη οπθΐιίαΐί ρΓονίηοίαβ ΑίΓαΓαί 
ραι-ίο ίι-απδ Αι•αχβη ροιτβοία ροδϋυδ βδΐ;; δΐιηί Ιοοα ιιγΙ)! 
Εΐ'ονιιη οίΓοιιιηίιιΟϋΐιϋα. „Ινο1:αν1ν1ι Γθίίίο ίιιιη ΕΓβναη 
οιιιη ίθΓΓίίοηο δυο βδί" (Λ^απΙαπ Λ'^αΓάαρίίί αριιά 81}. 
ΜαΓίίη II ρ. 420). Ιιαοπδ Βζηιιηίΐνΐι Τΐιοδρϋίδ (^λίμνη 
ή καλούμενη Θωοπΐτίζ Ρίοΐβιη. V; 12 (13), 7) θδί. ΟοδΙια 
Αιβδ^η βΐ; Ηαίδίνη ίη Τχιηι1)βΓ8ΐι ρΓονίηοία δϋα βηηΐ;. 
Κο^ονϋ; ρα§ιΐδ ΑίταΓαί ρΓονίηοίαβ βδί: ,,ΙΙ)ί βϋαιη Μαδίβ 
ιηοηδ 3Χ(1υιΐ8 βδί ς^ηβια α, ραιίβ ηιβη(ϋοηίΐ1ί Αταχββ 
(Ει•α8;|τ) ρι-αβίβΓβυϋ. Α ραΓίβ ανβΓδα Κο^ονϋ; Γβ^ίο 
βχίθηάϋιΐΓ; άθίπ Αταχβδ (ΕΓαδ;|^) αά οπβηίθία ιιΛίδ 
ΥαλαΓδαραί άβββοϋίπΓ" (Μοδίδ ΟΙιοΓβηβη. ^βο^τ. βά. 
Ρ. Α. 8οιι]£Γ7 ρ. 34). Μαΐίτι ορρίάυιη ρα^ο νοδραταΐίίΐη 
ρΓονίηοίαβ αί;1;Γί1)ΐιί1;ιΐΓ οιιί ηοιηβη Ατίαζ. Μα8βα^8θ1;η 
^ϊ Ατα^αίδοΙ^ι τβ^οηβδ ρΓονίηοί&β ΑίτατΕί; δοη*. Εηίδβ,- 
ΗιίδαΓ ιηοηδ ίη οοοίάβηίαΐί ρΓονίηοίαβ να,δριίΓαΙίοη ρα^ο, 
ΕΓδίηηίΙίΙι ηοπιίηαίο, ίη 1ί1;0Γβ αιΐδίΓαΙί Ιαοηδ Τΐιοδρίίί- 
άίδ δίίηδ βδΐ;. ν. Κίβρβιΐ; ί ο. ρ. 206. 

8ί 8β1)βοη θρίδοορυηι βί ΤΗοπι&ηι δθίΐιώηητ, Ιίπίθδ — ΙΙΠ — 

ίιηρβηί Βοπΐ8ΐιί ητϋβ Οαηιί, αυτίο ΗπτΕβίαιι, οαβίτο 
Μ&Ι^η^ Ιαοη ΤΗοβρϋίάβ άβίβπηίηαίτιτ. Είηββ αηβίπιΐββ 
ιηοηί6Έη{;88.1(1ιί88χΙθ8ΐιη68 αοοηπιϋδδίιιιβ ίηάίοαΐ;; νβπιηι 
ςηοά <1ίΰϋ^ Γ6^οη68 ίη πι<ϋαΙ)ΐΐ8 ιηοηϋιιιη Μα8η βϊ 
Ατα^ίδ ρο8ίία8 (Μαββα-ί^οίη βΐ; ΑΓα^αΙίδοίη) α ΡβΓδίδ 
Γβίβηίοδ β88β, ίά ίΐβ^β ουιη Γβυς[ΐιοηιιη αυοίοπυη (Ιίοϋδ 
βοιηροηί ρο1;β8ί. Ναιη Ηιιπΐ8*αη βιινίτΐδ βί ρΓονίηοίίΐ 
Κοί£ΐ7ΐί1ι α(1 οπθη*βιη ιηοηϋβ Απι^αίδ δρβοί&ηί. ΑΙία. νβΓΟ 
ιηαίθΓ(}ΐΐ6 (Ηίβοηΐίαδ ίηοΐβ οΐ^οηίιΐΓ ς[ηοοΙ Ιοαηηβδ οίαήδ 
νθΛίδ ΡβΓδαδ Κοιηαηίδ ίπκϋοΐίδδβ Νί8ί1)ίη ΓβίβΓί, οιιιαβ 
ηηιηςιιιαιχι Κοιηαηοπιιη ίαοία βδ^. Υίάβ ομιαβ Λοοίβ 
βχροδίάΐ; ΤΗ. Νοβυ(?1νθ Ταΐ^αη ρ. 28δ. Ββά Ιοαηηβδ 
νβίθπιπι δοηρίοηιηι νβΛα ηιαίβ πιίθΐΐθχίδδβ νΐάβίατ. 
8θ1)βθδ βί €[ΐυ ρΓβδδβ βηηι δβφΐϋιΐΓ ΊΤιοηιαδ ΡβΓδίΐδ 
ΑδδρΊίίπι ΝίδΛι ηΓΐ>β ίβηιΐδ οβδδίδδβ ΓθίβηιηΙ;, φΐαβ ΐία. 
θχρίίοαη ροδδΐιηί, ηί πΛδ Νίδί1)ίδ ίηϋίιιηι Γβ^ηί ΡβΓδίοί 
δϋ;.*) ^ηο ηιοάο οηιηίδ (ϋίβοηΐίαδ ίοΠίίηΓ. Ββά Γβϋίίχια 
οοηδίάβΓβπιηδ. νίίΐβδ ΗπιϋΘηι (Ιβδοπρ^ιυη θ[ΐιο ηοη 
πιοάο ρΓονίηοίαβ ΑίΓίίΓα^ βί ΤηπιΙ)ΘΓ&η ίβΓβ ίηίθ§ι•αβ, 
δθά θίίαπι ραΓδ Υ&δρηταΙίΗΐι ρΓονίηοίαβ Κοπιαηοηιηι 
ίαίδδβ οΙίοηηίπΓ. Νοβίάβΐίβ Ιιαβο αΙ) Απηβηηδ (ϊηίΙ)η8 
πιοπδ βδί α, νβΓϋαίβ (ΙθδβοίβΓβ βοία βδδβ οβηδβί. ^η8. 
ίη Γβ πηο[αίιΐδ ^υαπι νβπηδ ίικϋο&δδβ νίάθίητ. Η8.1)θ- 

1) Ρ1υτίθ3 ηιοηΐ63 ο&δίτα ίΐΐα, (^υαβ βχ ίοβοΙεήΒ Υ6Γΐ)ί8 ίη 
τι1ήα8(ΐαβ ίιηρβηί Ιίηιίίβ ρο8ί1;& βαηί, οηιπία Ρθη&τηηι ίαίβββ 
οβηβαβήηι. ϋϋ Αβδ^Ηα (»> ΑΓζαηβηβ) Κοηιαηίβ εοηοβββα θβύ 
τΐ8(ΐαβ αά Νί8ίΙ)ίη ΐ}Γΐ)βπι ο^ηαπι ΡθΓβ&β Γ^τίίητιβΓαηί, ίία Αγ- 
ηιβηί& ΟίοθΓοί άαία βδί „?ως τον Τιβη^^, (^υοά ϋα βχρίίοαηάαηι 
ββί, ηΐ ΌτΙ)3 Γθ^α ίη ηιαηη Ρβη&ΓΌπι Γβηιαηδθήί. Ν&ηι Ιοαηηββ 
Ο&ΐΗοΙίεηβ (ϋββΓίβ (Ιίοίί Ουίη Ρ6Γ8&γόπι ίοίδββ. Οαβίτα ί^ίπΓ 
Ο&τηί, Μ&](α, Αι-βδίη, Ηαύβίνη, πιοηβ £ηΐ8α](1ιίδαΓ ίηϋία Γβς^ί 
ΡβΓδίοί ίαίδδβ τίάβηίυτ. — ΐιΐν — 

ιηιΐ8 βηίιη ίββύβπι βτ&βοχιηι Ιιιοηίβηίαπι Ιιαικί βρβηιβη- 
άαβ 3ΐιϋ(ΐιιϋαϋ3, (^ιή γ68 &1) Αηηβηϋβ 8.ιιο1;οήΙ)ΐΐ8 ηβχ- 
Γαίαβ ρΐ8ΐΐ6 οοώ&τώϊβ,ϊ: ηατηιϋοιιβιη άβ Γβϋιιβ Αηαθηίαβ 
(Ρ. 0οιηΙ)668 Ο. Ρ. Ιήδύοήα ΙιαβΓββίβ Μοηοΰιβίίύαπιιΐλ 
Ραήδ 1648 ρ. 272 δο^.) ({ΐιαβ Ιοδϋηίαηο II ίιηρβιαϊοΓβ 
6^ Ιδααο ΙΠ οαύΐιοΐίοο οοηβοηρίια ββί.^) Ναιταύ ί^ύατ 
αηοίοΓ άβ ΟΙιΟδΓοίί ρ. 280: δ^ εδωχε την *Αρμενίαν 
π&όαν Μαυρίκίω Καίόαρί €ω$ του Τίβί}^ &ν%'^ 
ων υπ αντον χατέότη βαΟίλεύς^ χαΐ δώρα πολλά Λορ* 
αύτοϋ ελαβεν αύτό^ χαΐ τα ότρατεύματα. Υίάβ3 ψχο,ιη 
1)βηβ Ιιαβο οηιη Αηηβηίοηιιιι τβίαϋδ οοη^πιοη^. Ροηο 
οοηίβΓαβ (ΐυαΘ ιΙβίηοΘρβ ηαΓΓαηίιΐΓ. Μαιιηοίο οοηοϋίχιπι 
ΑΐΊϋΘΐιίοηιιη βρίιβοοροηιιη ίη ιιΛθΐη Γβ§ίαιιι οοιι^τβ^αηίβ 
νβηίιιηί βρί^οορί Γθ^ίοηί^ ΤαΐΌΐι (= Τιιπι1>θΓαιι) βϊ ({χά 
Κοιηιιηίΐβ ίΐίοίοηί^ θΓαηί, οοϋίνα οΙβίΓβοίαηί βρίδοορί Γβ- 
^01118 Άαποηράν (= ΥαδριίΓαΙνίΐη) ομιί ΡβΓδίδ βυΐχΐίϋ 
δηηί. Οοη^ηιβηίΘΓ 8β1)έθδ ηαιτανβΓαΙ; ρΓονίηοίαιη Υαδρα- 
Γαίιαη ίη ΡβΓδαπιια £(16 Γβιηαηδίδδβ. Μοδβδ οα^ΐιοΐίοιίδ 
(•|- 594) ίη ΡβΓδίιΙβ ιΐβ^βηδ (Ιίοίΐ;: ,,ού μίι γαρ παρέλθω 
τον ηοταμον ^Αζάτ ούί^ μη φάγω φονρνητόριν ονδ% 
μίΐ ηίω ^ερμόν^' (ρ. 281). Ιοαηηβδ οαΛοΙίοιίδ Ιώ νβΛίβ 
Ιποβηι α&βγϊ, ^αί (ΙίοίΙ; βιυηβη Αζαΐ; (ηπηο ΚαΓίιηί ίδοΐιαί 
ΚίϋβΓ ΕΓίϋναηάβ Χ, 399)-) Εοηιωιοηιηι ΡβΓδαηιηκ^υβ 

1) δτιηραϋυβ ρΓαβίθοίαβ Αηηθηΐ&θ α. 696 ίαοίαβ & Ι^βοηϋο 
ίΐΏρ6Γ8.ίθΓβ οατορ8ΐ£ΐύ&β άί^^ϋαΐθ οπιαύτιβ ββύ (δ^. Ματϋη Ι 
ρ. 416). Ιαιη ουιη Αηι&ζ&(8)ρβ8 ςαίάθΐη λ\} αιιούοΓβ βοάβχη 1ιο- 
ηοήβ ηοιηίηβ ηοίβΐυτ, άβ δτχηραϋο υθγο ύαηύηιη Ιιαβο Ιβ^αιηιιβ: „6 
Πατίρατοννης Συμπάτως^^, ουιαςυβ θοάβιη αηηο Ιαβϋηίαηιιβ II 
16^0 βχαίυβ βϋ;, η&Γτα,ϋο ίρβο &ιιηο &ηΐ6 Γβηιχη Βοχη&ΐλ8χυχη 
ιηαύ&ϋοηβπλ οοηβοήρία ββββ γίάβύυτ. 

2) ΑΙ) βοάβιη (βο. ΜβύβαχηοΓ) Αυιηίηθ αά οήβηύβχη τβηαβ 
Αζαί βανίυβ Θ8ΐ;(ίά ββύ: ΓβτβΓα 1ίΙ)θΓ) βί άίς^αβ Ιιοο ηοιηίηθ Αζ&ί — ΙιΥ — 

βηΐ) £η6ΐχι ίβτή (Ιο&ιιη. Οαίΐιοί ο. 17 ρ. 94). Υ6γΙ)& 
ί^μίιιτ 8ί$;ηί&οαηΙ;, οαΰιοΗοαπι ίβιταιη Βοιηαη&ηι ηοη 
ίη^τα^Ώτυπι β886. 

Ι&πι Υ6Γ0 Αηηβηίοηιηι βχροδϋίοηββ οαπι ΟβΟΓ^ο 
βτρήο οοη£6Γαιηιΐ8. Οηίιΐδ άβδοήρϋοηβιη 81 οηιη αιη- 
1>ϋ;τι ίιηρβηί Βοιηαιιί; Ιιιδύίιιίαηο ίιηρβπιηίβ^ οοιηραπι- 
ιιιπ8^ ρΓοραςαίοδ ο^αίάβΏΐ ΚοτηαηοΓπιη &ΐ68 ίηγβηίιηιιβ 
η6(}α6 1;8ΐη6η ίαιη γοβύοδ (}παιιι Απηβηϋ αιιοίθΓβ8 ίτη,- 
άχχχίί. Ατζαηβηβ ρΓονίηοία αηίβα ΡβΓδαηιιη ροίβδίαϋ 
8α1>άϋ;α ίαιη ΒοιηαηοΓίιιη ίαοία βδΐ;. Ρπαβ ιιηα β ^ηίιι- 
ςυβ Γθ§ίοηί1)υ8 Τπιη8ΐ;ί<;πίίΐιιί8 ίιιϋ; ς[ΐια8 Ιονίαηαδ 
δαροή ίΓαάίίΙβπιΙ;. Αιπηι. Μα,ΓΟ. XXV, 7, 9.^) ^ιια6 
βϊ Ιιΐδίίηίαηί αβίαίβ 8ΐιΙ) ΡθΓδαηιιη ίη§ο Γβηιαηδϋ. 
Περαών χατήχοοζ έκ παλαιού ούσα. ΡΓΟΟορ. άβ 1)θ11. 
ΡβΓδ. II, 15. ΑΓζαιίθΐΐΘ ΡβΓδίίπιιη. Ιοαηη, Ερίιβδ. άβ 
1)βα1;. οΐΊΘπΙ;. ο. ΧΧΥΙΙ. Νβ€|ΐΐθ Ιιΐδϋηο ηΘ€[υβ Τί1)θήο 
ΓΘ^ηαηίϊΛαδ ΚοιηαηοΓίιιη ίαοίίΐ βδΙ;, οί. Τ1ΐΘορ1ΐ7ί δίιηοο. 

ββί, 00108 ίοηίββ ία ιηοοίβ Οβυλ ία Ιοοο οοί αοαιβα δαχΟΓ&Ιε ία- 
νβαίοαίοΓ. Μθ8ί8 ΟΙιογ. ^θο^. βά. Α. δοα1ίΓ7 ρ. 34. 

1) Τούί ίΠί Γβ^οαί ηοπιβα Ατ£ΐΙ)ίαβ 68ί. ,,Οίβ Ρτονίαζ, 
&08 "ν^βΙοΙιβΓ άίββθΓ Μ^ττβΓ 8ΐ;8,πιηιίβ, 'πο.τ άίβ Ρτονίαζ νοη 
*ΑΓΐ)&)β. δίβ 6Γ8ίΓ6θ1ε1; 8ίο]ι ΤΟΠ ΝβιΜο 1)ί8 ζοηι Τί^ί8, θίαβ 
Οβ^βαά, άίβ 1)3.1ά άβα ΚδπιβΓα, ΒαΜ άβα ΡβΓββια οαίβι^^ΟΓΓβη 
ΥΓΐα .... Οίβ Άγ1)&3Θ οαδΓ68 δΙΗοΙιββ α1>βΓ ζ^βοΐιβα άβπι 
ΕορΙιταί οαά Τί^Γί8 8ίαά ΙιίβΓ ζοβιβί γοα ΙοΙ)ίοίαοθ8 &α- 
ς^ββίβάβΐί . . . ϋα(1 68 δααάίβ ΙοΙ)ίαί&αο8 Μβαδοΐιβα ααοΐι άίβ8θη 
Ρτογίαζβα γοη Άγ&Ι), νοα Ατιηη οαά νοα Ββί ΖαΒάαί. ϋηά 
63 8ϋ6^6α ]ΐ6Γ3.α£ άίβ8β Μ6α3θ1ΐ6α νοα Μ&Ηόζΰ οηά ^οτάβη 
ΒβνοΙιαβΓ άίβ86Γ ΡΓονίοζ. Παά 68 ^ατά ^βοαααί άβΓ Ναοιβ 
άίβ86Γ Ρτονίαζ *Αγ&.1); οαά 8ί6 86ίζ1βα &13 ΟΓβαζβα ζ^ίβοΗβη 
άβα 1)6ίάθα δβίίβα, ζ^ί8θ1ΐ6α άβα ΡβιββΓα οαά άβα ΒδαιβΓα, 
άίβ δί&άί Ν8!1)ία." Ηο£Ρϊαααα: Αθ8ζ0^β αο8 Βγτ. ΑΗβα ρβηί• 
ιοΙιβΓ Μ&ΗττβΓ ρ. 22, 23. — χΐινι — 

ΗίβΓΟοΙίβ β-βΟΓ^ϋ 

ρΓΟτίηοίαβ ^ 

επαρχία Μεόοποταμίας Μεόοποταμίαζ &νω 

ΙΙτοί δ ^ΑρμΒνίαζ (9) ^ 
δ Αρμενίας &λλης (10) 
„ Φοινίκης Φοινίκης Παραλίας (11) 

„ Φοινίκης Αιβανηύίας Φοινίκης Αφανηύίας (12) 
^ Παλαιότίνης Παλαιότίνης ^ (13) 

„ Παλαιστίνης β Παλαιοτίνης β (14) 

„ Παλαιστίνης γ Παλαιστίνης γ (1δ) 

„ ^Αραβίας Αραβίας (16) 

Αθ^γρίιιπι ί^ϋιΐΓ (χθ0Γ§ίη8 ίη ρΓονίηοίαβ ιΐυαδ α 
Ιιΐδϋηίαηο (1ί8ί;η1>ιιίαιιι ηονϋ (ΝονβΠ. VIII ηοϋΐ;. 3δ, 36). 
^11αηυη βηβδ θχ ιιηο ορρίίΐοηιηι ίηοΐίοβ ΟβΟΓ^ίαηο οβΗο 
€0§η08€ίιηιΐ8. ϋβ Τηροΐϋαηα ρΓονΐηοία. ίαιη οΐίοίυιη 
β8ί. Ιη δττίίΐ ΊΊιβοιΙοη&δ αοοβββίΐ; βϊ ΟγρταΒ βχ βίαβ 
^ηί 1ίΙ)Γηιιι τβϊταοΪΒ,νϋ αΛϋήο ίη £η6 ροβϋα βδΐ;; ίάβπι 
ογΗ8 (ΐ68οηρϋοηί ΟβΟΓ^ίαηαβ αάηοίαίίοηβδ βΛ αβο^τΒτ 
ρΐώ,α ,^ ,^ * ΑτΜβΛ »^ β» 0^ 
ίηιπηιηι^αίβ αάάίοΐϋ 8β<1 ρΓΟΓδπβ Γβοβίΐϋ αΐ) ΗίβΓΟοΙβ 
ββοΓβΐΐ άβδοπρΰο ίη 1;ΓαοίαηάΪ8 Μβ8οροίαιηΐα βΐ Ατ- 
ηιβηία IV ρΓονίηοϋ8. Μβ3ορο1;3.ηιί8« ΗίβΓΟοΙββ ηηαπι 
Απΐίάαηι ηιβ^ΓοροΙίηι ο£βτί, οηίηβ (Ιβδοηρϋοηβηι ΗίαΓβ 
£θΓία88β τβοϊβ οοηίβοϋ} Τνβδββίίηί^ηβ. ββοιρτιβ οοη1;Γα 
άίΐί^βηϋδδίηιβ ^ϊ άβ Μ68ορο^8.ηιί£ΐ ψλϋυη βαρβηοΓβηι 
αρρβΠαί βί άβ Αηηβηία IV ριογιηοία ροβΐ; ΕΰβΓΟοΙίβ 
&6ί3.^6ηι οοηδϋίηύα <ϋ8ρη1;&^. 

Αηίθ Ιηβίίηίαηηηι IV Ατηιβηία οηηιίηο ηοη £αϋ; 
ββά 8. Ριοοορίο αρρβΠα^τιτ: „ή &λλη ^Αρμενία ίίπερ 
έντΌς Ενφράτου ποταμού ο\)6α διήκει εις ^Αμιδαν — χΐινπ — 

πόλιν^ (ΡΓΟΟορ. άβ αβάίί. ΠΙ; 1). Οτώκ^τιβ ρτίηοίρββ 
Απηβηϋ^ & Βοπιαηίβ βαΐταρα^ <1ί6ϋ, δΐη^ββ ρτονίηοίαβ 
16(^01168 &άιιιίιιί8<τ&1)8ΐιί. Έχ Ιιΐ8ΐ;ίιιί&ηί τβΓΐ)ί8 βΙΚοίιηιιβ 
ς[ηίη(}τΐ6 8&1;πιρία8 {τιί886 Τζορίαηβηβη (Τ8ορ1ι]εΙι Μβΐ»), 
Αηζϋβηβη (Ηαηδζϋί); Τζορίβηβη (ΤβορΗΙίΙι δ&Ητυιί), 
Α8ΐ;1ιϊαη6η6η (Ηαβϋαηΐ^ΐι); Βα1α1)ϋβη6η (ΒαΛα1ιογϋ;1:1ι), 
οτιίηβ βί ΡΓΟΟορίπβ 1. ο. ιηβιηίηϋ:. Ρηοηϊαιη υθγο βα- 
^ηιραβ ίΐΐί & ραΓίβ ΙΠί Ιι6οηϋί(][Π6 δίβΐ^πιηΐ;; Ζβηο ίιη- 
ρβπιίοΓ 8β<1ίϋοη6 86(ΐ8.1:α ρηηοίρηιη ίικίί^βηαπιιιι ίυβ 
ΙιβΓθίΙϋαηιιιη ρπιβ^βΓ Ββ1αΙ}ϋ6η6η8Ϊ8 Γβ^ηΐί 8Π8ΐ;ιι1ϋ; 
ιη&^8ΐ;πλΐΏ8(][Π6 6Χ ίιηρβηιύοηδ αΓΐ)ϋ:ηο ιηοΓβ Βοιηαηο 
ρΓονίηοίαβ ρπιβίβοϋ (ΐιιί1>ιΐ8 ίαιηβιι ιΐ8(ΐιιβ αιΐ Ιιΐ8ϋιιίαηί 
αβία^θΐη ηοιηβη 8α1;πιραηιια ίιιϋ Α. 536 Ιιΐ8ϋιιίαηιΐ8 
ψιατϊο,ιη Απηβηίαιη V βα^ι-αρϋβ α})Γο§αϋ8 ηοναιη ρΓο- 
νίηοίίΐηι οοηδϋίηϋ. ΡΓονίηοίαβ ρΓαθδίίΙβιη ΟΓίΙίηαηυιη 
ρπίθίβοϋ;•, Γβ8 ιηί1ϋίΐΓθ8 ο1ιιοΙ)η8 (1ιιοί1)ΐΐ8 οοιηιηίδϋ (^υο- 
Γπιη &11;βΓ ίη οοδίΐΌ Οϋΐιαηζοη 8βο1β1)αί (ΡΓΟοορ. ιΐβ 
&6<ϋί. ΙΠ, 1; 3). νβΓΐ)α Ιυδϋηίειηί Ηαβο 8υη1;: Ιπ8ϋ- 
ηί&ηί ηονβΐΐ ΧΧΧΤ, 3. Σχτνεότηόάμε^α δΐ χαΐ τετάρ- 
την ^Αρμενιαν^ ί) ηρόχερον ουκ, εις επαρχίας βυνέκειχο 
6χημα^ άλλα τών χε ε^νών ^ν χαΐ εκ διαφόρων βννεί- 
λεχχο βαρβαρικών όνομάχων^ Τξοφανηνη^) χ ε καΐ 
^Ανζψηνίι^) ^ Τξοφι^ι/ή^) καΐ ^Αβ^ιανηνη*) ^ καΐ Βαλα- 
βιχηνή^) καλούμενη καΐ νπο βαχράπαις ονόα' άρχης 
δΐ χονχο Ζνομα ^ν ονδ^ 'ΡωμαΙ'κον ονδΐ χών ίιμεχέ- 1) γ. 1. τξοφανην ητε, τζοφάνην η τί, τό φαινίνιν ΖορΒηβηθ 
&ιΐϋι. 

2) γ. 1. Άνζτιτινη, άνξητίνιν, Αηζϋβηβ. 

3) Υ. 1. τζοφανη, χαΐ όφηνη, ξοφάνιν, Ζορβηβ. 

4) Υ. 1. Άαϋ'Βίανίνη, άα^ει,ανεΐνη, άαιανίντιν, Αβαϋίθηία. 
δ) Υ. 1. βαλαβιτην'ή, γαλβιτινή, ΒΛΐΙ)ίΙβηβ. — χινιπ — 

ρων προγόνων, άλλ* έξ ετέρας χόλ^ζδίας είόενηνεγμένον* 
κάτοείνην χοίννν &ρ%^ζ χολνχΜτΙς εχοόμήόαμεν όχήμαχ^, 
Άρχοντα τε πολιτιχον έγχαταότήόαντες χαΐ ηόλι/ν τε 
αύχΎΐ χ^ιν τών Μαρχνροηολιτών χαΐ τ6 Κι^αρι^ζίτν 
δόντες φρονριον χαΐ αυτή δΐ έν τψ τών 6ρδίναρίων 
άρχων χατεότη βχηματί, χονόονλαρία ηαρ ίιμών γενο- 
μένη, ωβτε τεββάρων ^Αρμενι&ν ονόών δύο μεν είναι 
όηεχταβίλίας, την τε τον άνΰ'νηάτον, την τε του χό- 
μητοζ, χαΐ άνϋνπατον μεν είναν τον τηζ πρώτης {^γού- 
μενον ^Αρμενίας , χόμητα δ% τον της τρίτης, τον δ% 
της δευτέρας καΐ τετάρτης ορδιναρίους χα^εβτάναι, ϋηιΐβ 
δΐια, δΐιιηρδϋ Εαδίαϋιίιιβ αιΐ Οίοη78. Ρθγιθ^. 694 ρ. 234 
ΒβΓίιΙιαηΙ ν. χάχεΐνο δε Ιβτέον οτί την Άρμενίαν χώραν 
εις τέαααρα διελεΐν λέγεται ^Ιονβτΐνος (1. ^Ιουβτινια- 
νυς) 6 βαΟίλενς .... έπέΰτηαε δε καΐ τετάρτην ^Αρμε- 
νίαν νπο <5ατράπαις ονύαν, αυγχεψένην έχ διαφόρων 
χαΐ λεγομένην Τξοφανην χαΐ Βαλβιτηνην χαΐ τοιαϋτά 
τίνα βάρβαρα όι/(5ματα. 

δίη^υΐο,δ Απηβηίαβ IV Γβ^ίοηββ βηιιιιιβΓ2ΐ4 ^βο^το.- 
ρΐιϊα ουίιιβ αιιο^οΓ Μοβββ ΟΙιοΓβηβηβίβ ίβιτίτιτ (Υνΐήδίοη 
ρ. 358 8^. ΜαΓϋη, ιηβιηοίΓβδ βυτ Γ Απηβηίβ Π ρ. 361): 
Απηθπία ο^ιιαι^α (Οογγογ(1 Ηαγίίΐι) ΑηηβηίεΐΘ αΐ^αβ βηί- 
ϋιηα θδί αίί^ιιβ ίη βα δΐΐϋ^ οο^ο ρΓονίηοίαβ: ΟΗοΓζίαηβηβ 
(ΧοΓοΙζΘη), Αδίΐιίαηβηβ (Ηαδϋαιώΐι), Ραΐίηβ (ΒαληΕΐ;ιιη); 

ν 

Βαΐ£ΐΙ)ϋ;θηβ (ΒαΛαΙιονίϋΙι), δορΗβπΘ (ΤδορΙΛ 8αάαχ), 
Αηζϋθπθ (ΗαηάζϋΗ), Οαπηβ (βοΓβϋι), Οί^ίδίηβ (Οβ^ίΐε). 
Ρ. ΑΓδβηίηβ 8θΐΐ^Γ7 ίη ηονβ, ^βορ^ρΐιώβ Μοβοίοαβ βάί- 
ϋοηβ (Υβηθϋίδ 1882) οοηίβχίηιη ηΐΐΐϋο ΐΐΙ)βηοΓβιη 
ρΓαθ1)θί; οοιηρΙτίΓα αάάίίβ, δυηί <ιιιί1)ΐΐ8 ίβδίβ ίρδο Ρ&ίΓθ 
8οιι]ίΓ7 (Ρ• III ρπιβί.) ίηΙίΓΟι ίΐιιιιοδ 600 θΙϊ 700 ρ. ΟΙιτ. η. 
νβΐίβπιηι Η1)Γοηιιη νβΛα αιηρίίβοειία βΐί οοχταρία βυη*. — ΧΙΙΧ — 

Υβηηη οηηι Ιιαβο ββηοηυη Ιιοιηίητιιη οοιηιη6η{;& αά 
^ 31η8Ϊτ8ΐιάαιιι τβια ςβο^πιρίιίοαχιι ιηο^^ βίηΐ; ιηοιηβηϋ, 
ίαιη βοάίοιβ δονύατγ^^^ τ6γ1)& ΙάΟωά ϊλο^λ (ρ. 30 βάί- 
ϋοηίβ — ρ. 40 γβηίοηίβ Ρπιηοο^αΐΐίοαβ) Ιιίο &ρροηαηι: 
^Γονίηβία Απηβιήαβ (^ιιαβ Αηηβηί& IV (αρρβΙΙαΙπίΓ), 
ββί; Γβ^ίο Τβορίΐίΐι (€[ΐιαβ ροιτί^ϋπΐΓ) ββοτπκΐηηι Απηβ- 
ηίαηι αϋαιη ουιη ητΙ)β Μβΐίϋηβ (Μβΐϋηβ); αϊ) οΰοίάβηύβ 
^ί αϊ) αυβίτο Μβδορο^αιηίαβ δηϋίπια &3Ϊ, αΐ) οήθηΐιβ 
ΤαΓοηίϋάί (ΤαΓόηον); 1ια1>β*; οοίο Γθξίοηββ: ΧοτάζΛγη 
(ΐααβ αά οήβη^βιη βϊ 8βρΙ;βιη1;ηοηθ8 (βρβοίαί;), ρβΓ (]ΐιαιιι 
άβΓβΓίητ αϋθΓ βαγί βιινίηβ, οίΓοιιιηΙΙιιβηδ ΚολοΙ>βΓ<1; 
Ηαϋί^αηΐίΐι, ιιηιΐβ Τί^ίίΐίδ αιηηίδ ί()η1;68 ρΓοβιιιιηύ. ΑιΙ 
Ο6θί(1θηί6ΐη (1;βΓΓαθ) ΧοηΙζανιι βρβο^αί; Γβ§ίο Ραληαίηη 
βχαιΙνβΓδαηι οαδίηιπι οο^ηοηιίηβ; αΛ αιΐδ^ηιιη Βαΐαχο- 
τϋ Γθ^ίο; α^ οοοίιίβηίθΐιι Τδορίιΐνΐι, βί α,ά ανΐδ1;ηιιιι 
Αηίΐζϋΐι Γθ^ίο, ίη ομια (δΐιηί) Τδονίίΐι βί ΗοΓβΒβΓά; 
ίίδίΐθΐη αιΐ οοαιίβηίβιη βδί; ϋ^^ίΐί τβ^ίο, η1}ί οαβίιπι 
ΚΓηί βί Κ1ιηΐ7ΐί βί 8υ1ν•, θχαάνβΓδπιη αά ατίδίπυη Γβρο 
βαΥΓβΙί (βδί;), (][τιαιη πιβάίαιη ίηίθΓίΙιιϋ; ΑΓδοηίαδ ήιινίιΐδ 
(Αι*α(1ζαηί) ςηί ίη ΈηρίΓαίβη αιΐ ητΙ)6ΐη Ιιΐΐδαίΐιαηο 
βδΡαηάϋυτ; αΛ οοοίάβηίβιη δβ νβΓίβηδ (δο. βανίηβ) ΡαΓναβ 
Απηβηίαβ δηβδ ίη ραιίβ οήθηίαΐί τΐΓΐ>ί8 Μβΐίϋηαβ (Μβΐ- 
ΰη§) αϋίηι^ί^•, ροδίβα ίη βηηι ίηβηίΐί Κανίίαδ βανίτΐδ, 
ςηί α ραΓύβ οοοίάβηίαΐί βχ ηιοηίβ οτιί ηοηιβη Ζί^οη 
ναδϋΗθοη άβίθΓίιΐΓ. Ρητίδίΐηαηι ίη ΕηρΗπιίβηι ίηβυίΐ;, 
Εαι-αηιίηοη βαηιίηί πιίδοβίιΐΓ; (^ηοά βχ ηιοηίβ Ταητο 
ρΓοηιπιρβηδ ΕηρΙίΓαίί πιίδθβί;υΓ βϊ ίη πιβη(1ίβπι ρΓΟ- 
βηβηδ πιοηίβηι Τααηπη ίΓαηδ^ΓθάϋηΓ (νβΐ δβοαί;)." 

Εοδίίβηι Αηηβηίαβ IV Γβ^ίοηβδ αρηά δοπρ^ΟΓβδ 
δοβρβ Γθοβηδίίοδ ίηνβηίβδ. Ιιοζαηΐδ Ρΐιαιτρβηδίδ (ο. ΧΧΧΤΤΤ 
ρ. 184 βά. νβηβΐ 1873) ναβαΐί Απηβηίαηι Ιίϋβταδ άθ- 

ββΟΓ^ϋ Οτρι^ (1«•0Γ. οτΙ)ί• Βοιη&ηΐ βά. ΟοΙζθγ. ά — ΙιΧ — 

•ιιέη 'ί Ογίη Ι^ΐιαίΐαΐ^ΐιέ) ίιι Ρ6Γ88χιιιη ροίββίαίβ τβιηαη- 
31886^ <1πο(1 ίβδϋιηοηίο ηαΓταϋοηίβ ά. τ. Α. 60ΐι£ηιι&{;ΏΤ 
(εως τοϋ Τίβή), ΌΛβ ίη οήβηίαΐί βιιπιίιιίδ Αζαί ιίρα 
8ϋ;& β9Ϊ, ψχοά Κοιηαηοηιιιι Ρ6Γ8αηιιη(][Π6 δηβ8 άίνίίΐϋ;; 
οίτ. Ιοαηηβδ οαίΗοΙ. ο. ΧΥΠ ρ. 93. ,^Ι; πια^ηβ Οαύίοΐίοιιβ 
Α1)πϋΐ8.ιη ηΐ} αη1;6 άίοίηιιη βδΙ; ίη ηΓΐ)6 Ουίη 1ια1)ϋ;αΙ)&1; ίη 
Οι^ΓοΡβΓδίοο; ηαπι Πυηιβη Αζαί; ίπιρβτίηηι ηί;ηιπι- 
<ΐχιβ άίνίίΐίΐ;/* Ρηοά ίία βχρίίοαηάυηι οβηδηβηπι, ηΐ; 
ιιγ1)3 ίρβα ςηίάβπι ΡβΓβαπιπι Γηβηΐ;, Γβ^ίοπίβ νβΓΟ ψιοβ 
3, Οηίη ηΓΐ)β ηοπιβη ΗαΒηίί ρβ,Γβ οοοίΛβηίαΙίβ ίη Κο- 
ηιαηοηιηι ρο^θδίαίβπι οθδδβηί. Ιη οοοίιίθηίαΐί ιίρα βίηβίίβηι 
Αζαΐ; ήηηιίηίβ οοηιοροΐίβ Αναη βϋα θΓαί;, α1)ί οαϋιοΗοηβ 
Κοηιαηοηιηι Ιοαηηβδ (Υονίιαη) δβιΐοηι δΐιαιη ϋχϋ: (Ιοαιυι. 
οαίΐι. XVII ρ. 03) δίηο ο1ιι]3ίο θο οοηδίΐίο, ιιΐ; θΙ; Κυηια- 
ηοηιηι δΐιιηηιιΐδ δίΐΟθΓίΙοδ βαηιΐβϋΐ ρΓονίηοίιιηι ίη1ιαΙ)ί- 
ίατβϊ οηίηδ οαριιΐ; ίηάβ α β-ίιιί; οαίΐιοΐίοί (405—475) 
1;βηιροΓί1}ηδ δβίΐβ ρα^ηαΓοΗαΙί οίαηιϋ 

δβά ίαηι αά ββΟΓ^ίηπι ΓβνβΓίαπιηΓ. Οηίτΐδ βχ ιΐβ- 
δΟΓίρΰοηβ αρρβ,ΓβΙ; Μβδοροίαηιίαβ δαρβηοιι αΛίβοίαδ βδδβ 
ΑΓζαηβηβη βΐί δορΗαηβηθη (Τδορίιΐίΐι Μβίδ) ρΓονίηοί&δ. 
Ατζαηβηβδ αηιΐϊίίαπι ϋα άβδοηΐίίί Μοδθδ ΟΙιοΓβηβηδίδ 
(ρ. 358 λΤΙιίδίοη): ,,ΑΓζαηβηβ (Αλοίζηίΐίΐι) δβοηηάαηι 
βαηιβη Τί§ηπι (Τί^πδ) ίαοβΐ:, Γβ^ίοηβδηπθ ϊβηβϊ άβοβηι: 
ΑΓζη, ΝρΙΐΓίνθΓΐί, ΙΟιβλ, Κβίΐΐθΐε, Ταϋΐί, ΑζηοναίδοΙζοΓ, 
ΧθΓΐιβΛδ; β-ζβ;υ, 8α1ηο7άζοΓ, δοιδηη. βί ("ρ. 30 8οιιΐ£Γ7): 
Αλάζηίΐίΐι 3,(1 οηβηίθηι ΜβδοροΙίΟιΠιίαβ (Μίί&^βώίδ), αά 
8βρ<;βηι1;ηοηβδ ΰυηιίηίδ Τί^τίάίδ (ϋΐίλειϋι) νβΓ^ϋ, Ηίΐ- 
1)βί Γθ^ίοηβδ (Ιβοβηι: ΝρΙΐΓβί; βί Αλάζη, ηηαπι ίηίβι- 

ν 

βηίί ΚΙιαλίΓϋι ΰηνίαδ €[ηθηι ΑΓα1)βδ 8ϋ1ιηια ί<1 βδί 
δοη^ηίηοίβηΐιηηι αρρθΠεαιί. ϋθίη νβηϋ; Γβ^ίο ΚΙαλ, ηηαβ 
1ΐ£ΐΙ)βί ίη πιοη1:ίΙ)αδ Κθ^ΚίΙτ, Ταίίΐί, ΑζηηαίδΐΙζοΓ, ΕΓ%β1;1ΐ8 — ΙιΧΙ — 

(Ν. ΈιχβΟύύϊ), δα1&(1ζοΓ, 8«.ϊΐΐΐ8ηη. — 8&η&δΐιη ιβ^οηβηι 
άίββΓύβ Βοιη&ηοηιιχι ίαίβββ ύβδΙιαΙπίΓ (χβοι^ιιβ. Ιάβπι 
άβ δορίιαηβηβ υβΙ^ϊ. Ναπι Μίΐτί^τοροΗβ οαριιΐ} δο- 
ρίαηβηββ ίιιΙ^Γ Μββορο^αιηίαβ ητϋββ αϊ) βοάβιη αηβΐΌΓβ 
ΓβοβηββίϋΐΓ. Ρυοά Αηιΐ6ηί& ςβοςπιρίιία β^τβ^β οοη- 
βπηαΙίΐΐΓ. Η. ΚίβρβΓί οβηββίί ορβηβ ραΓΐ:€ΐη Απηβηίαβ 
ίρβίιΐδ ρΓονίηοίαβ 6η8.Γπιηύ6ΐη 63.ά6πι αβίαίβ οοιίδοηρίαηι 
βδδβ €[ΐια ηο3 ΟβΟΓ^ίπιη Οτρπιιπι βοηιίβδβ οοηίβοίπιιΐδ 
(ΜοηαίδΙ). ά. ΒθγΙ. Αΐίαά. (Ι "ννίδδ. 1873 ρ. 599). Υίάβδ 
φίαιη 1)βιΐ6 Ιιαβο ϊηίβΓ δβ οοηνβηίαηί. δορίιαηβιιβδ 
ηοιηβη φίαιη Ιοδϋηίαηιΐδ IV Απηβηίαβ αάιϋχβΓαΙ; Ργο- 
οορίηδηηβ οοπιηιβηιΟΓα^, ηβ€[υβ αρη(1 ββοΓ^ίηηι ηββ[ηβ 
αρηά Απηβηίηηι ^βο^ταρίιηηι βχίαί;. 8β(1 ΐΐϋ ββΟΓ^ίτΐδ 
Μαΐ'ί}'ΐΌρο1ίη Μβδοροίαηιίαβ αϋ;ΓίΙ)ηϋ;, ϋα βΐ; ΑΓηιβηίηδ 
αηοίοΓ ίηί;βΓ ρΓονίηοίαβ Αλιίζηίΐνΐι (ί. β. ύίοίοηίδ Εο- 
ηιαηαβ) ρα§οδ ΝρΙΐΓίνβΓί (= βορίιαηβηβη) οοηιρΓβ1ιβη(1ϋ 
ΡΓονίηοία ϋα οοηδϋίηία ηοηιβη Μεβοποχαμία <ή> &νω 
ί) ζ/ ^^^ρμενία (= Μί]α§βϋ1ι Ηαγο^δ, Μβδοροί;απιία 
Ατηιβηίοπιηι 8^. Μαι-ίίη Ι, 157) αοοβρϋ Εα ραΐδ 
Απηβηίαβ IV ψχαβ δπί ίτίΓΐβ ρΓονίηοία ίαοία βδί, επαρχία 
ζ/ '^ρμενίας άλλης αρρβίΐα^α βδ^. Κλίμα βΓ^ο Σοφήνηξ 
ψιοά ΟβοΓ^ίηδ ΐν Ατπιβηίαβ δΐιΙ)ίαη2ϋ;, ηοη ρο^βδίί ηοη 
βδδβ ΤδορΗϋι δαάαχ Απηβηίί ^βο^ταρίιί, ΤδορΗΜι 8α]ιη- 
ηίΐίΐι Γατίδΰ Β7ζαηϋί.^) 8β<1 Ηαβο 1ιαο<;βηιΐ3. 1) Οίτ. ΚίβρβΓί 1. ο. ρ. 202. „Εηί\^βίΐΘΓ β,ίΒΟ πιαβδ ιηαιι 
^βδίΰίζί ατιί <ϋβ ηπΓ βίηχηαΐί^β Νβηηαη^ νοη Όζορίιίεΐι ίη Αγ- 
Ώίβηία ΙΥ ίη άβΓ Οβο^αρίιίβ άββ βο^. Μοβββ, 36η6η Ναιηβη 
ηίοΜ αοί άαβ ^Σΐηζβ, βοηάβηι ηπΓ 8.τι£ άίβ Έιιρίιηιϋαηάδοΐι&ίί, 
<18,8 Βζορίι^ΐι δο]ΐ8ΐιτιηί άββ Γααβίιιβ Ιΐβζίβΐιβη αηά ίη 36η6πι 
ΥβΓζθίοΙιηίΓθ θίηβ Ππιηβηηηη^ γοη Οζορίι^ΐι-πιέάζ ηαοΐι άβΓ 
ηβαβη Ηαπρίδίαάί ΝβρΙΐΓ^^Γΐ; αηηβΐιηιβη: αΐΐθίη άαβ βίαηάβ ίη — Ιι — 

άίβδβ τβί^τί αά γϋαχαπλ ΑΓΖ82ΐ6η68 (Ιχΐβαβχ ΑΑάζηΰεΗ), 
ρηηοίρβδ Ιηρίβηββ (Αη^βλ-ίπη), δορΗβηββ (ΤβορΜΛ), 
Αδΰιίαηβηββ (Ποδϋαϋΐ^ΐι), Αοίΐίββηββ (ΈΙεβΛβ&Ι») οβΙιβΓοβ- 
<][η6 ρηηοίρββ. Ιάβηι (ο. Ι^ΧΧΧΙΥ ρ. 469) ιβ^οηββ 
Η8.§{;ίαηϋι, Ηαηάζϋιΐι, Τδορίιΰι 6ηιιιη6Γ8.1;• δ^βρίιαηηβ 
Ταιοηϋββ (δύβρίιαιιοδ ΤαΓόηβύβί ΑβοΑίΙε ΠΙ; 36 βάϋ. 
ΡβίΓοροΙϋ ρ. 263) αηοίοΓ βδύ αηηο 444 Απηβηίοηιιη 
(«β 99δ) ϊβΓηυβ ϊηοίη ϊβτή\}ϊα γβχαίαβ ββδβ Αηηβηίαβ ΙΥ 
Γ6^οηβ3 Ηαβϋαιιΐλΐι, Χοτάζβοιι, Τδορίΐ^ΐΐ; Βαΐη &ϊ ΡαΑ- 
ηα^ηΠ; ίάβιη: ΙΠ; 8 ρ. 182 αά δ^ηοάιπη δύβρίιαηί III 
ΟαΛοϋοί (970 — 972) οοηνβηίδββ βρίβοοροβ ραςοηυη 
ΤαΓοη, Ηαδϋαηΐίΐι, Τβορίιΐίΐι, ΧοΓάζβαη 1;Γα(1ϋ;. 

Ορϋιηβ (1β ΑηηΘίιίαβ IV βηί1)ΐΐ8 βϊ δίη^αϋδ βίιΐδ- 
(Ιθΐη ρΓονίηοίαθ αί ΑΓζαηβηβδ ρα^ίδ β^ϋ Η. ΚίβρβΓί 
(ϋίβ Ι<αηο1δ€ΐιαίίδ§Γθηζβ ίΐβδ δαίΐΐίοΐιβη Απηθίιίβιΐδ ηαοΗ 
βίηΐΐθίιηίδοΐίθη ^ιιβ11θη: Μοηα1;δΙ). ά. ΒβΓί. Αΐίαά. ά. Τν. 
1873 ρ. 192 — 202). Ιαιη βίχΐδάβηι ρΓονίηοίαβ βηβδ 
€[α3;1βδ α ββΟΓ^ίο άβδοηΙ)ΐιηΙ;αΓ ρΐαηβ οοηνβηίιιηί ουιιι 
Απηβηία ^βο^αρίιία^ οπιπ Ιιΐδ^ίηίαηί ατι^βιιι βχροδίϋοηβ 
(ΙίδΟΓβραηύ; αοοτίΓαϋτΐδ ί^ύιΐΓ ίικ^αίΓβηάηιη βδί^ αά «[πάχη 
ιιηρβΓϋ Κοιηοϋί αβ1;α1;βηι βηβδ ε ββΟΓ^ίο οίτοηηίδοπρίί 
οοηνβηίαηΐ 

Ρθδί(][ΐιαηι ΟΚοδΓΟβδ ιβχ 3. Ματιηοίο ύηρβΓαίοΓβ ίη 
Γβ^ηιη Γβδ1;ϋιιΙ;ηβ βδί, οοηΙίΓονβΓδί&β βηίυιη ίη1;βΓ Εο- 
ιηαηοδ Ρ6Γδαδ(][η6 απϋ^αϋτΐδ ιηο1}3.6 οιηηβδ βοιηροδϋαβ 
δΐιηΙ}. 86(1 <ΐΐΐθδηαιιι ραββ ίαο^α Βοιη&ιιί βηβδ οΙ)ϋ- 
ηηβιίηί, Αηηβηϋ Ι;8η1;ιιηι 9.ηοίθΓβδ^) VII, ΙΧ, Χ βαβοπΗ 

1) δγΓΟίΌΐη 3θήρίθΓ63 η8.η:&ηύ Οαπυη βί Μ8,]:ί7Γθρο1ίιη 
(Β8.γ1ιθΙ)γ. οΙίΓοη. Ακλί). ρ. Ιδβ) νβΐ ΡαΓΟίη βί Εβδοίπαιη (Β&τ1ΐ6ΐ)Γ. 
βΐιτοη. 8^1. ρ. 97; Μίοίχαδί Μα^αβ ρ. 215 ΐ4&ιιςρ1οί8) & ΟΙχοβΓοδ 
Βοχηαηίβ Γβάάϋαδ ββββ. δβά Βάτα βί Μ&ΓίττοροΙίβ ίαχη αηίβ — ΙιΙ — 

ηχβιηοΓίαβ ριοάιιηύ• ^πο^υIη αηϋί^ταββίιιΐΌβ δ6ΐ)§08 
6ρί8θοριΐ8 (Ηβπιβϋί 1ιί8ΐ;οη& βά. Ραϋεοπίαιι ΡβίιοροΗ 
1879 α 3 ρ. 45) Ιιαβο άβ ΟΙιοβΓΟβ ββάβηι ιβ^απι 
ίΐβπιιη οοοηραηίβ πεγγεΙ;: ,,ςααβ ίιηρβΓ&1χ)π ρΓΟπήδβκιΙ;, 
ββΓΥανϋ; άβάϋ βίδ (δίο) ίοίαιη (ρΓΟτίηβίαιη) ΑπίΣΐδίαπ 
η8<ιιΐ6 αά ΝίδΛίη (Μί;8ΐ)ΐη) β* Απηβηίαβ ίιηρβηο 8πο 
ο1)θ€(ϋθηΰ8 (ίβΓταιη <ιιιαβ νοοα^τΐΓ) άοιητιβ Ταηυίβπιΐίαιι 
(βχοτίΓΓβηβ) αά βυηιβη ΗτίΓο,ζΛαιι, Γβ^ίοηβιη Κοία7ΐί1ι 
(<ΐπαβ ροιτί^ϋιπΓ) υβί^ηβ ο,ά οαδίηιιη βαπιί βί 1ϋ;ιΐ3 
ιηαηβ Βζηυηίΐίΐι βϊ ΑΓθδία,ναιι, Γβ^ίοηβιη Κο^ονϋ; αϋίη- 
^βηύβιιι Ηα^ίνη βϊ Μαΐνΐι. Αίομιβ ρΓονίηοία ΥαβρυΓα- 
Ιίίΐη ίη Γθ^ίδ ΡθΓ8ίΐηιπι βίΐβ Γθπιαηδϋ;•, α ραιίβ Οπιβ- 
οοηιιη ιηιιΐϋ, α ραΓίβ ΡβΓδαηπη ριιιιοί βαίπιραηιηι 
Απηβηίοηιιη «ίβ^βηιηί. Όαά'ύ (δο. ΟΙιοδΓοίίδ) θί ηιαχί- 
ιηαηι ριχΓίθΐη Ι1)βήαβ ιΐΓΐ)β Τίβίδ (Τρίιχίδ) ίβηιΐδ." 
Ιοαηηθδ ΟαίΙιοΗοιίδ *) (ΙιίδίοΓ. Απηβηίαβ βίΐίϋο ΗίβΓο- 
8θΐ7ηιίίαηα α. 1807 ο. ΧΛΤ ρ. 87) ίία τβηι ηαΐ'πιί;: 
,,ΟΗοδΓΟβδ ΟΙιοδΓοίδ β(1θΗδ ηβροδ δοΐίο ΡβΓδ&ηιηι τβ^ίο 
ίίβηαη ροίϋιΐδ βδί. Ιαηι αΙ) βοάβηι θ[ηί ξταίο.Ώϊ (βΓ^α 
ήηρβΓαίοΓβηι') νοίαηίαίβπι οδίβηάβΓβί Μαηποίιιβ ρβϋνϋ, 
(ιιί 8x1)1 ϊτ^άβτ&ί) Μβδορο^αηιίαηι αηα οηπι ϋαηι βί 
ΝίδίΙ)! (ΜίδΙ)ΐη) βί Απηβηίαβ βαπι ίβπαηι β[ηαβ Ταηα- 
ϋπιΐίαη-^υκίη (ν. 1. ΤαηιιΰΓα1ναη-^ιη<1η^ αρρβ11αί;ηΓ 
ρΓαβ1;βΓ οαριιΐ; ^βΓπίοηί ϋηίη ((ν;οδίαηβη 'ί Οηίη 
ΙίΗαλαΙνΙιβ) βί άηαβ ρΓονίηοίαβ, δοίΐίοβΐ; Μοδβα^δοΐιι βί; 
Γβροηβηι Αια^α^δ. ^υί1)η3 βχοβρ1;ίδ οβίβΓα οπιηία 
ΟΗοδΓοβδ ΜαιίΓίοίο οοηάοηανίί; (€[ηαβ ρβΓϋηβηί) α ηιοηίβ 

ραοθοι ίαοίαιη ίη ΚοχηοηοΓυπι ροί68ΐ&ί6ΐη εβδβθπιηύ. Τ1ΐ6ορ1ΐ7ΐ. 
8ίιη. IV, 13, 24; 15, 13; V, 3, 10. 

1) Οί. ^6&^1 €αί]ΐοΗεθ8 ίίβΙοίΓβ ά'Απηβηίβ ραι* 81. Μ&Γϋη 
ρ. 57 βί ιηέχηοίτβδ Ι ρ. 25. ^ * — ΙιΙΙ — 

Εη{;88ι]£ΐιί3αΓ ιΐ3<ιη6 αά οαβύπιιη Ατββ^η βί Ηα^βίτη/' 
ΕβΓβ βαάβπι άρπα Τίοπιαιη Ατύβηιηβηββιιι (Ιήβίοηα 
δύίτρίβ ΑΓίδπιηβηδίβ βά. Ραύΐεαηίαη Ρβ^ΓοροΗ 1887 
]^. Π 6. 3 ρ. 88) ίητβιιίτιιιΙπίΓ: ^^βΗοδΓΟββ ροδίςα&ηι 
Γβ^ηιη 8ύ8.1)ί1ϋηηι 681; ρΓΟίηίβδίβ βίβϋΐ; ίιιιρ6Γα{;οή<ιιΐ6 
άβάϋ; ίοίαιη (Γβ^ίοηβπι) Ατβγ&βίαη Νίδίΐ)! (ΜηΙδηίιι) 
1ίβηιΐ3 βϊ ίβΓταιη Απηβηίαβ αά ΗηπίδΙαιι βυνίαπι (ροΓ- 
ΓβοΙ:αιη), ρΓονίηοίαιη Κοία7]£ΐι (βί ίβιταδ ίηίβηαοβηί«δ) 
ηδ€[τΐ6 αά βαηιί οαδίπυη (βί ιΐδ<ΐΐΐ6 3.(1) Ιϋτΐδ ηιαΓίδ 
Βζητιηίΐίΐι β^ ιΐδς[ΐΐβ αά ΑΓβδί;η οοδ^πιπι, ρΓονίηοίαιη 
Κο^ονϋ ιΐ8€[ΐΐΘ Ηαίδίνη βϊ Μαίευ." 

ΑΐΈναδίαη Αδδ^ηα βδί; Κοία^ΐίΐι ρα§ιΐδ (^αθπι πιβίϋιιιιι 
ΗιΐΓίΐδίίΐη βιιιηβιι ίηίβΓβηϋ; ίη οΓίθηίαΙί ριονΐηοΐαθ ΑΪΓαΓαΙί 
ραΓίΐϊ ίι•αηδ ΑΓαχβη ροΓΓθοία ροδϋιΐδ βδί; δΐιηί Ιοοα ιιγΙ)! 
Εγουιιιι οίΓοιιιηίαοΐίΐιίία. ,,Κο^ανΙνΙι Γθί^ίο ίαιη ΕΓβναη 
οιιιη ί;θΓΓϋ:οπο δαο βδί" (ΥαΓίαπ Λ^αΓοΙαρ^ί αριιά 8^. 
ΜαΓϋη II ρ. 420). Ιίαοιίδ Βζηιιηίΐνΐι Τΐιοδρίϋδ (λίμνη 
ή καλούμενη ΘωαπΖτίζ Ρίοίβηι. V, 12 (13), 7) βδί. Οαδίια 
Αιβδίη βί Ηαίδίνη ίη ΤΐΐηιΙ)βΓ8ΐι ρΓονΐηοία δϋα δυηί. 
Κο^ονίί ρα<§ηδ ΑίΓαιαΙ; ρΓονίηοίαβ βδί: „Ι1)ί βϋαιη Μοδίδ 
ιηοηδ αΓάιιιΐδ βδ^ €[ΐιβηι α ραΓίθ ιηβηάίοηίΐΐί Αταχβδ 
(ΕΓαδ;υ) ρΓαθίβιΰυϋ Α ραιίβ ανβίδα Κο^ονϋ; Γβ^ίο 
θχίθΠίΙϋαΓ; (Ιβίη Αταχβδ (Εταδχ) αύ οηβηίβιη ιΐΓΐ)ίδ 
ΥαΛαΓδαραΙ; άβββοϋίχΐΓ" (Μοδίδ ΟΙιΟΓβηβη. 8^ο§γ. βύ. 
Ρ. Α. 8οτιΐ£Γ7 ρ. 34). Μαΐίτι ορρίάηιη ρα^ο ναβραταΐεδαι 
ρΓονίηοίαβ 3.1;1;η1)ΐΐϋ;υΓ οηί ηοηιβη Ατίαζ. ΜαββαίδοΙη 
βί ΑΓα^αίδοίη Γβ^ίοηβδ ρΓονίηοίβ,β Αχτζΐ2ά, δΐιηί. Εηίδα- 
ΙίΙιίδίΐΓ ιηοηδ ίη οοοίάβηίαΐί ρΓονίηοίαβ ΥαδρηΓαΙίεϋ! ρα^ο, 
ΕΓδΙιτιηίΙίΙι ηοπιίηβ,ίο, ίη ΙίίοΓβ αιΐδίΓοΙί Ιαοηβ ΤΗοβρίΰ- 
άίδ δίίτΐδ βδ*. ν. ΚίβρβΓί 1. ο. ρ. 206. 

8ί 8β1)βοη βρίδοορΐίπι βί ΤΗοπιαπι 8β<ι\ιίηιιΐΓ; Ιίπιβδ — ΙΙΠ — 

ίιηρβηί Βοιηαηί ηΓΐ)β Θαηιί, δηνίο ΗτίΓαβίαιΐ; 033«γο 
Μαΐ^τΐ; Ιαοα Τίοδρίϋάβ άβίβπηίηαΙπίΓ. Ρίηβδ αηβίπιΐββ 
ιηοηύβΈηίβαΙ^ΙιίδατΙοαηηββ αοβτιταϋδβίιηβ ίηύίοαΐ;; νβπιιη 
ς[ποά άιοϋ, Γβ^οηββ ίη Γαάί6ίΙ)τΐ8 χηοηϋυιη Μαβη βϊ 
Ατα^ίβ ροδϋαδ (Μαββαί^οίη βί Ατα^ίβοίη) α ΡβΓδίδ 
Γβίβη^οδ βδδβ, ίΛ αβ§Γβ ουιη Γβ1ί€ΐηοΓηιη αποΐίοηιιη άίοϋδ 
οοιηροηί ροίβδ*. Ναιη ΗιίΓαδίαη βανίτΐδ βί ρΓονιηοία 
Κοία7ΐ£ΐι αά οηβηίβηι ιηοηϋδ Απι^αίδ δρβοίαηί. Αΐίο. νβΓΟ 
ιηαίθΓ(][Π6 (ϋίβοηϋαδ ίηοΐβ οΙ)θΓϋιΐΓ (^ιιοιΐ Ιοαηηβδ οίαηδ 
νβΛίδ ΡθΓδαδ Κοιηαηίδ ίΓαάΐίΙίδδβ Νίδί1)ίη γθΓθγΙ;, Γ[υαΘ 
ηαηΐφίαπι Κοηιαηοηιηι Γαοίίΐ βδί. Υίίΐβ ηηαβ €ΐθ€ίβ 
θχροδίιϋ; Τ1ι. Νοθ1ί1ί?1νθ ΤαΙ)αή ρ. 285. 8θΛ Ιοαιιηβδ 
νβίθηιιη δοηρίοηιιη νβΛίΐ ιηπίβ ίηίθΠθχίδδβ νίίΐβίηι•, 
8βΙ>βθδ βί φΐί ΡΓΘ88Θ θηηι δβφπίηΐ' Τ1ιοηια« ΡθΓδίΐδ 
Αδδττίαιη ΝίδΛί ηΛβ ίβηιΐδ οβδδίδδβ Γθίθπιηί;, φΐαβ ίία 
θχρΗοαΓί ροδδΐιηί, ηΐ; ηΛδ Νίδϋ^ίδ ίηίίίιιιη Γθ^ηί ΡβΓδίοί 
δίΙ;.*) Οόο ιηο<1ο οιηηίδ ιΐίίβοιιΐίαδ ίοΠίίιη•. 8β(Ι Γθϋίΐηίΐ 
οοηβίιΙθΓβηιυδ. νίίΐβδ Ιίιηϋβιη άθδοηρίαπι €[110 ηοη 
ιηοάο ρΓονίηοίαβ ΑίΓαπιΙ; βί Τιιηι1)ΘΓΕη £βΓβ ίηίθ§ι•αθ, 
δ€(1 βϋαιη ραΓδ ναδρηταΐΐαη ρΓονίηοίαβ Κοηι&ηοηιπι 
ίαίδδβ €ΐίοιιηΙ;ιΐΓ. Νοβίάβΐίθ Ιιαβο αϊ) Απηβηηδ (^ιιίΐϊΐΐδ 
ιηοηδ βδί; α νβπίαίθ άθβθοίθΓβ βοία βδδβ οβηδβΐ;. ^νι8, 
ίη Γθ πιί€ΐΐΐίαδ β[υαιη νβηιΐδ ίικΗο&δδβ νΐάθίχιτ. Ηα1}β- 

1) Ρΐΰτίοβ χηοηί63 οαείτα ίΐΐα, (^υαβ βχ ίοβάειίβ Υ6Γΐ}ί8 ίη 
ιιΐΓία8(ΐα6 ίχηρβιϋ Ιίιηϋβ ροβϋα βυχιί, οιηηία ΡβΓβαπιιη ίαίβββ 
εβηβπβηιη. ϋϋ Α887Γί& (»> ΑΓζαηβηβ) Κοιη&ηίβ εοηο6888. Θ8ύ 
ιΐ8(][αθ &ά Νί8ίΙ)ίη υΛβιη ηυαιη ΡβΓβ&β ΓίίίίηυβΓαηί, ϋ& Αγ- 
]ΐιβηί& ΟΙιοβΓοί άΰά,ο. βδ( ,,ίως του Τιβη", (^υοά ίΪΒ. βχρίίοαηάαιη 
ββΙ;, πΙ; ιιγΙ)8 γ6^& ίη πιαηα Ρ6Γ3&π2ΐη ΓβιηαιίδεΓϋ. Ν&χη Ιοαηηββ 
Ο&ΐΗοΙίουβ <ϋ86Γΐ6 άίοϋ Βαίη Ρειβαπιπι ίοίβΒβ. €&8ί;Γ8. ι^^όγ 
(}&Π^, Μα^π, ΑΓββΙη, Παΐβίνη, χηοηβ £ηΐ8&^Ιιίδ&Γ ίηϋ;ία Γβ^ί 
ΡβΓβίοί ίαί88Θ νίάβηίυΓ. — ΐιΐν — 

ιηιΐ8 βηίιη Ιιβδίβιη (τΓ&βοιιιιι Ιαοτιίβηύιαη Ιιααά βρβηιβη- 
άαβ αηϋ(][ηϋαϋ8; (^ηί 168 βΛ) Απηβηϋβ &πο1;οηΙ)ΐΐ3 ηατ- 
Γαίαβ ρΐαηβ οοη&ηη&Ι}: ποχιαϋοηβη! άβ Γ6ΐ)\ΐ8 Δηηβηίαβ 
(Γ. βοιηΐ^ββδ Ο. Ρ. 1ιί8ΐ;οΐΊ& ΙιαβΓββίβ Μοηο1;1ΐ6ΐϋ;8χτιιΐλ 
Ρ8.η8 1648 ρ. 212 3({.) φιαβ Ιοδ^ίηίαηο II ίχηρβιαΙιΟΓβ 
βί Ιδααο ΙΠ οαΛοΗοο οοηβοηρία β8ί.^) Ναπταί; ί^ϋπτ 
£ΐνιοί;οΓ άβ 01ιθ8Γθίί ρ. 280: δ^ εδωχε την ^^^ρμενίαν 
παβαν Μανριχίω Καίβαρι εως τον Τ^/3ι)> άν&* 
ων ντί^ αντοϋ χατεβτη βαόιλεύζ^ χαΐ δώρα πολλά παρ^ 
αντον ελαβεν αντος χαΐ τα Στρατεύματα. Υΐάβδ (^υαιη 
1)βηβ Ιια,βο οιιιη Αηηθηίοηιηι Γβίαϋβ οοη^ηιαηύ. Ρογγο 
οοηίθΓαβ β[νιαβ (Ιβίηοθρδ ηαΓΓαηίτίΓ. Μαιιηοιο βοηοίΐίιιιη 
ΑηπΘηίοηιηι βρίίοοροηιιη ίιι ιιΛθΐη Γβ^ίαπι οοη^β^ο-η^β 
νβηίπηΐ; θρί^οορί Γο^ίοηί^ ΤιίΓοη (= Τιιηι1)θΓαιι) βί (][ΐιί 
βοηιιιιιιΐθ ίΐίοίοηίδ θΓαη^, οοιιίι-α ο1β1;Γθο1;αηί; Θ2)ί8θορί Γβ- 
^ίοηίδ ^Αύποχ^ράν (= ΥαβρηΓαΙίαιι) ο[ΐιί ΡθΓδίδ δτιΐχΐϋί 
δχιηί. Οοη^ηχβη^ΘΓ 8βΙ)έοδ ηαΓΓπνβΓαί ρΓονίηοίαιη Υοδρΐ!- 
ΓΕίίαιι ίη ΡβΓδίίΓυιη δάβ Γβιηαηδίδδβ. Μοδβδ οαϋιοΚοτίδ 
(•{• 594) ίη ΡβΓδίάθ άβ^βηδ (ϋοϋ: „ον μή γαρ παρελΰ•ω 
τον ηοταμον ^Αζάτ ονδε μη φάγω φονρνητόριν ούδΐ 
μίΐ πιω ϋ-ερμόν^' (ρ. 281). Ιοαηηβδ οα^ΐιοΐίοχίδ Κίδ νβΛίβ 
Ιτιοβιη αβθΓί, (^ιή άίοϋ; ΰιιιηβη Αζαί (ηηηο Κατίπή ίβοΗ&ϊ 
βίϋβΓ ΕΓ<1]νΐιη(1β Χ, 399)-) ΚοιηοηοΓοιη ΡβΓ83.ηιιη(][ΐιβ 

1) δτιηραϋΰβ ρΓ&βΓβοίυβ Αηχίθηίαβ &.. 695 ίαβίτιβ & I^6οη^^ο 
ίιηρβΓαίοΓβ ουτορ8ΐ&ύ&6 άί^ριϋαίιβ ΟΓπαύιιβ ββί (δί. Ματϋη Ι 
ρ. 416). Ιαιη οαπι Αιη&ζ&(8)ρθ8 ςαίάβιη &1> ααούοΓθ βοάβιη Ιχο- 
ηοήβ ηοχηίηβ ηοίθίυτ, άβ δτηιραϋο νβΓΟ ί&ηίυιη ΙϊΑβο Ιβ^οιηυβ : ,,ό 
Πααρατοννης Συμπάτιος^^, 6τιπις[υθ βοάβιη αηηο Ιαβϋηίαηιιβ II 
16^0 βχαίιιβ βϋ, η&ΓΓ&ϋο ίρβο οηπο &ηίβ Γβηυη Βοιη&η&ταιη 
ζηαίαϋοηβχη οοηβοήρ^β. ββββ γΐάβΙτίΓ. 

2) Α1> βοάβιη (βο. ΜβύβαιαοΓ) &τιχηίηθ &ά οήβηίβχη τβηαβ 
λζΛΪ βιινίΰβ 68ί(ίά ββί): ΓβΥβΓΟ. ϋΙ)βΓ) βί (ϋ^ριτιβ 1x00 ηοιηίηθ Αζ&ί — ΙιΥ — 

8ΐι1> βηβηι ίβητί (Ιθ8ΐιιι. ΟαύίοΙ ο. 17 ρ. 94). Υβιΐ): 
ί^ΙΐΏΤ βίςηί&οαηΐ;; οαΰιοΗοηπι ΙιβΓΠϋη ΒοιαΗ,η&ιη ηο] 

ίη«Τ&<Π1ΓΏΙΙΙ 6886. 

Ιαπι Υ6Γ0 Αηηβηίοηιπι βχροδίϋοηββ οηπι α60Γ^. 
βτρηο οοηίβπλίηιΐδ. 0ιιίιΐ8 <ΐ68θηρϋοη6ΐη 81 οηιη απ] 
1)ϋ;ιι ίιηρβΓϋ Κοιηαηί^ Ιτίδϋηίαηο ίιηρ6πιη1;6; οοιηραπι 
ιιια8^ ρΓορ&§αύθ8 (][αί<ΐ6ΐη Κοιηαηοηιιη &ΐ6δ ίηγβηίηΐΐΐ 
η6(][ΐΐ6 ίαιηβιι ίαιη γοδ^οδ (][α&.ιχι Αηηβηϋ αιιοίοΓββ ίπι 
άιιηΐ;. Ατζαηθηβ ρΓονίηοία ίΐηίθα ΡβΓδαηιιιι ροίβδίαΙ 
δπίκΐϋα ίαιη ΒοιηαηοΓίιιη ίαοία 6δ1;. ^ιιαβ ηηα. β (^υίΐ] 
(1116 Γ€2ίοηί1)αδ Τπιη8ίί<ρΊίίΐηί8 ήιϋ; 0[ηα8 Ιονίαηυ 
δαροή ίιαάίίΐβπιί. Αηιηι. ΜίίΓΟ. XXV, 7, 9.') Οιια 
βί Ιιΐδϋηίαηί αβίαίβ δΐιΐ) ΡθΓδαηιηι ίιι^ο Γβιηαηδϋ 
Περόών κατήχοοζ ίκ παλαιού οναα. ΡΓΟοορ. άβ 1)θ1 
ΡβΓδ. Π, 15. ΔΓζαιίθΐιβ Ρ^Γδαηιιη. Ιοαηη. Ερίιβδ. ά 
1)βα1;. ΟΓΪθΐιΙ;. ο. XXVII. Νθο^ηβ Ιιΐδϋηο ηβο^αβ ΤΛβιί 
Γβ^ηαηϋΐίπδ ΚοιιΐίΐηοΓίιηι ίαοία θδΐ;, οί. Τ1ιβορ1ΐ7ΐ δίιηο( 

ββί, βΌΪΰβ ίοηίθβ ίη ]ΐιοηί:6 ΟβοΑ ίη Ιοοο οαί ηοοιβη δαχΰΓα^ ίι 
γβηίαηίπΓ. Μθ8Ϊ8 ΟΙιογ. ^βο^. βά. Α. δοα1(Γ7 ρ. 34. 

1) Τοίί ίΠί Γβ^ίοηί ηοιηβη ΑιαΜαβ ββί. ,,Οίβ Ργουϊιι: 
&α8 "ντβΙεΙίθΓ άίβββΓ Μ^{;7Γ6γ βίαιηιηίβ, νατ άίβ Ρτονίηζ νο 
*ΑτΙ)&3β. δίβ βΓβίΓβοΗ Βίοΐι τοα Ν8!ΐ}ΐη 1)18 ζαιη Τί£^ί8, βίη 
Οβ^βηά, <1ίθ 1)&Ι<1 άβη ΕδιηβΓα, 1)&1(1 άβη ΡβΓββια υηΙβΓ^ΟΓΓβ 
\7&τ .... ϋίβ *ΑΓΐ)^3β ΰη8Γ68 δ1ήο1ΐ69 8>1)6Γ ζτήδοΐιβη άβι 
ΕιιρΙΐΓ£ΐί ηηά Τϊ^γϊβ 8ίηά Ιιϊθγ ζιΐ6Γ8ί Υοη Ιο1)ίηίαηθ8 αϊ 
ςρββίβάβϋ; . . . ϋηά 68 βαηάίβ Ιο1)ίηί&ηο8 ΜβηΒοΙιβη ηαοΐι <1ί68θ 
Ρτοτίηζβη Υοη 'Αγ&Ι), Υοη ΑΓζύη τυκί νοη Ββύ Ζ&1)ά&ί. ϋη 
63 βϋβ^βη ΙιβΓααΓ άίβββ Μβηβοΐιβη νοη Μ&Η6ζϋ υηά ^πΐΓάβ 
ΒβνοΗηβΓ άί686Γ Ργουιοζ. ϋιΐ(1 63 νατά ^6ηαηηί άβι Ναιη 
άί686Γ Ρτονίηζ *Αγ8.1:); αηά 816 86ίζ1βη &.13 6Γ6ηζ6η ζ^ί3θ1ΐ6 
άβη 1)6ί<ΐ6η δ6ϋ;6η, ζ^ί8θ1ΐ6η άβη ΡβΓββΓα αηά άβη Εΰηΐ6η 
άίβ δί&άί Ν8ίΙ)!η." Ηο£Ρηΐ3,ηη: Αα8ζα^β αη8 87γ. Α]^ίβη ρβηί 
βοΙιβΓ Μ&ΗτΓβΓ ρ. 22, 23. — ΙιΥΙ — 

Ι, 14, 1; Π, ν7, 1; ΠΙ, 15, 14; 16, 1 βίο. νβήβίιηίΐβ 
ί^^ύτΐΓ 681; βαπι ραοβ {βλ\ά Βοιη8ΐιί8 ίταάϋβιη ββββ. 
ΡΓαβίθΓβα Αηηβηίαβ Βοιηαηαβ αϋήϋηιιηίΏΤ Γβ^ο Μιιζη- 
Γοη (Μηάζτιτ) (^τιαβ αΗαβ Αηηβηίαβ ββί, ιβ^ο 01ιοί]ΐ8Ϊ- 
ίαηιπι (Οΐιο^ίΐι) βί ιιγΙ)8 Βαίθϋβοη (ΒαΛββ) (ΐυαβ ριο- 
νίηοίαβ ΤαΓοηίϋ(ϋ3 (Τηηιΐ^βπιη) βυη*. δβά 8ΐη1)ϋπ8 
ίβιταηιια φια^ ίη Βοπιαπαιη άίοίοηβιη γβηβπιηί, 81 
Αηηβηίοβ δβί^ιήιιιιιτ α.η6ΐ;0Γ68, ηιηϋο ιηαίοΓ ββί. Νβί^ηβ 

βδύ ΟΠΓ θ£Γ6η(ΐ8.ΙΙ1113. 

βθΟΓ^ίιΐδ βαβ ίαηίιιιη ίβηταβ (ΙβδοηΙ)^ ψχαβ νβΐιι* 
Μθδοροίαιηία βί Αηηβηία IV ίη ρΓονίηοίαηιιη ίοπηαηι 
Γβίΐαοίαβ θΓαηί. Τιιηι1)βΓαη υθγο βί ΑίΓαΓαύ ,,ούκ εΙς 
επαρχιών αννεχειντο αχημα^ άλλα των τε έ^νών ηόαν 
κοά ίκ όιαφόρων ηόαν βννειλεγμέναι βαρβάρων ονο- 
μάτων και νπο ΰατράπαις ονβαι,^' Νοναβ ίΠαβ ρΓΟ- 
νίηοίίΐβ αηί;β ί(1 ίθΐηριΐδ ραίιϋδ ιΐδίΐβ ίηδΰ^ιιίίδ ροβίτ 
<}ααιη Βοηιαηοηιιη ίη οΐίβηίβίαιη αο Μβιη δβ οοπι- 
ηιβη(1α.νβηιηί ίηίϋο βοάβιη ιηοώο αίΙιηίηίδίΓαΙίαηίτιΓ 
ς[ΐΐο Αηηβηίαβ Μα^αβ ραΓδ Βοηιαηα ίβηιροΓβ Ιαβϋ- 
ηίαηί. ΙηιρβπιΙοΓ βηίηι ίΐιβηιπι οοηδτιΐ (528) ίΐΐί Γβ- 
^οηί α<1 ί(1 ίβηιρπδ α <1ΐΐοίΙ}ΐΐδ οοηιί|}ί1)ηδ€[ΐΐ6 αώηίηί- 
ΒίτΒ,ΪΒ,β πια^ίδίηιηι πιίΐίίηηι {ότρατηλάτης — ότρατηγός) 
ρΓαβίβοίΙ;, β[ηί ίβηαηι ΒαΓί^β,Γαπι α\> Ηοδΰηηι ίηοτίΓδίοηί- 
1)ΐΐδ (ΙβίβηάβΓβΙ; βΐ; ίηοοίαδ Βοηιαηίδ ηιοη1)ΐΐδ αβδηβίαοβΓβΙ. 
υητιπι βχ ρΓΟΟβηηη ίηάί2βη8,πιηιηηπιβΓθΤζίίαπι(ΤζΛα^, 
Ζτίττας) ηια^δίπιπι ίββίύ, οϋτ. ΜαΜαβ Π ρ. 157 βά. 
Οχ. = Τΐιβορίιαη. 175, 5; ΡΓΟοορ. άβ ίΐβ(1ί£. ΙΠ, 1. 
Υβηιηι ηια^δίβηί ηιηηηδ εκί ίβπιρπδ ίαηΐηιπι άβίαίηηι. 
Οοίο βηίηι βηηίδ ροδί Βοηιαηα Αηηβηίαβ Μα^αβ ραχ» 
— I^βοη^;ορο1ίδ β4 ΊΊιβοάοδίοροΙίδ — Αιηιβηίαβ Ι ρΓΟ- 
νίηβίαβ Γβοβηδ οοηδϋίηίαβ αίΐίιιηοία βί α ηια^δίταίπι — ινπ — 

οιάΐηοηο ρΓΟΟοηβηΙβ αάιηίιιίβΐχ&ία ββί. Ιηβϋηίαη. ηοι 
31. Ρΐαηβ βοάβιη ιηοάο ηοναβ ρΓΟΥΐηοία^ & Μαατ 
ίη8ύϋιΐ6ΐ)αη1ηιτ, ^ηίύυβ πια^δύπιπι ιηΠϋηιη Μιιβίΐβ: 
6χ ςβηίβ Μαιηίοοηίοηιιη οΗτιικΙιιπί; ρηηοίρβιη Τ) 
ηίίαιη, ρΓαβίβοϋ;. 6βθΓ^ιΐ3 ρτογίηοίαβ <ιαίΙ)ΐΐ3 ιιΐ8^ 
ί;ιΐ8 ΟΓίϋηίΐηί ηοη ρΓαββΓαηί βοάβηι ίιιτβ οιηίϋϋ; <ια< 
ΗίβΓΟβΙββ άίοίοηβιη οοιηίϋβ Αηηβηϋ βί βαίΓαρΐαβ 
Απηβηίαβ βίίβηϋο ρΓο,β^βηβΓΟ.^. ΡαίΙ)ΐΐ3 οιηιιίΙ)Ώ3 ^ 
^βηίβΓ ρ€Γρβη«ί8 ηοη ββί οπγ Απηβηϋβ 8οηρ*;οπ 
δάβΏ! άβηβ^θπιαδ. 

Ιαηι ν€Γ0 οηυιίηηι Αηηβηιαηιηι ρΓονίηοίαηιπι ς 
Κοηιαηίδ ραΓβΙ^αηί £[η63 βύ ηοηιίηα πιπία^α 6886 Ιοαι 
οαϋιοΗοηδ ρΓοοΙίΙ;, νβηδ ηοηηηΐΐα ρΓ0Γ8ΐΐ8 ίαίβα 
ηιίδοβηδ, ίία (βιΐϋ. ΗίθΓΟδοΙ^ηι. ο. 17 ρ. 88): ,^Ρο; 
ίηιρβΓο,ίοΓ Μαηηοίπδ ηοηιίηα Ιιαηιηι 1;6ΐταηιηι, αΐ) Α 
ηοδίΓΟ ίηδίϋαία, οοηιηιηίαΓβ δηδ06ρϋ;. Αί;β[η6 ρΓΐη 
Απηβηίαηι οιιί οαρηΐ; 8β1}α8ϋα (δβναδΰα) δβοηηάαηι 
ρβΐΐβ,νιΐ;, βί Οαρρεκίοοίαπι (Καραοΐονίάίΐ) οαί α 
Οα6δαΓ6α (Κβδαηα) Π ΑΓηΐ6ηίαηι αηίβα ηοηιίηαΐ 
ΠΙ ΑΓηιβηί&ηι νοοανϋ; ρΓονίηοί3.ηΐβ[αβ (Ερα,ΓίεΙιί) £ 
Έί Μβ1ϋβηα6 (Μβΐϋίηβ) οηηι ρΓονίηοία οο^ηοΒ 
ΠΙ Απη6ηίαβ αρρ6ΐ1αία6, Ρηηιαβ ηοηΐ6η ίηίΐίάϋ 
Ροηίηηι (Ροηίοδ) οηί οαραΐ; ΤΓαρβζιΐδ (ΤΓαρίζοη) Ραι 
^ΐΒ,ξΠΆβ Απηβηία6 ηηηοηρανϋ ^ιι3,^^3Iη Απη6η 
οηί ΜαΓί^Γοροϋδ (Ι^ΙαΓϋΓΟδα^δροϋδ) ί. β. ΝρΚτ 1) ν6Γΐ)α οαΓΓα,ϋοηίβ ρ. 280 οοιταρία βίο ίβΓβ θΐηβηά 
βυηί: τον δί ατρατηλάττιν Μουαίλην (ΛΓουσίκλης 8βά ρ. 281 1)18 
ΜουαίΧης) τον Μα(^μ,ι^%6νι τον έπιτιληϋ'Βντα Ταρωνίτην άπέλι 
(80. ό Χοαρ&ης) ζβν τ} μεγάλτ] Αρμενία καΐ αΰτός^ έν Πβ 
§τη Χ' έβααίΧευαΒν χαΐ η', Όβ Μυβίΐβ (ΜόοθΖ Μαιηίΐεο] 
€&. 8βΙ)β08 VIII ρ. 51. — ΓιΥΠΙ — 

οαρπί^ Ιιΐ8<πτιΐΛτι<ιτη (Υΰ8ΐή«ηητιΐΗί) βοήΜ ίηββϋ Ροπο 
Γβ^οηβιη Καηη οτιί οαρηύ ΤΗβοάοβίοροΙίβ (ΤΗέοάηροΙίβ) 
Μαςηαπι Μοφίαβ Απηβηίαβ Ροτίβια ηοιηίη&γϋ Εύ β&ιη 
ρατΐβια ΜΕ8η^ Απηβιώιβ ςοαβ ΚοπίΒηοΓοια βηΐ, άί- 
οίοηβ Γ6ΐιιαιΐ86Γ3.Ι;; α Ρΐιββίαηβ (Ββ^βη) τιβί^ηβ αά Α887- 
ηαβ (ΑδΟΓβδίαη) £ιΐ68 ρβΓΙάιιβηίβηΐ; Μαςηαβ Απηβηίαβ 
ηοιηίηβ οπιανϋ Κβ^ίοηβίΕ Ίαγ]άι ουιη £ιιίΙ)η8 βιώ 
Απηβηίαιη ΡΓοίτιηάωη νοοανϋ Ε* Γβροηβπι ιΐΓΐ)ί8 
Οιώι (Ιίολιηιι Ονίη ΙΛαλαΙΛί) Απηβηίαιη ΙηίβήοΓβιη 

άίχϋ" 

86(1 ίαηι 8πι^α ρβΓίπδίΓβιηιιβ. Νοη ρΓ0Γ8ΐΐ3 Γβοϊβ 
Ιοαηηβδ ρΓΟτΐηοίαπι φιαβ αηύβα Ατιηβηίίΐ Ι ί\χβτ^1, α 
Μααηοίο άβιηιιιη ηοιηβη ββουηοΐαβ αοοβρίδδβ (Ηοϋ; 
ηονυηι βηίιη ηοιηβιι ίαηι α. Ιτίδϋοιαπο αοοβρβπιί, ηβφΐβ 
ροδί Μαιιηοίηιη ηιιιία1;ιιιη βδδβ δΐιΐίδοπρϋοιιβδ VI υηί- 
νβΓδαϋδ οοηοϋη βί Οηίηίδβχϋ ρΓθΙ)αηί, €[ααβ Ββήδδαηι, 
δ6ΐ>αδϋ&ηι^ Οοιηοιια; Ξβπιοΐβοροΐϊιι ίη^βΓ Αηηβηϊαβ II 
ορρίάα Γβοβπδβηΐ}. ΜβΓβ δοϋβία άβ Οαρραάοοία Ι ϊτΒΔϋ, 
<ΐηα6 ητιιιις[ηαιη η6(][η6 Π η6(][τΐ6 ΙΠ Αηηβηία αρρβΠαύα 
ββΐί. Κβοίβ νβΓΟ Αηηβηίαβ III Ιτΐδίίηίθΐιί (οΐίιη 8βοηη- 
άαβ) ηοιηβη Ρηπιαβ ύκϊϋτιπι βδδβ πΆτταϊ, Ναπι οοη- 
οϋίοηιηι δΐι1>8οηρΰοηί1)η8 &ϊ Μβΐϋβηβ β<; Ατοα β<; Ακι- 
1)ί8δη8 β<; Οηοτίδΐΐδ Απηβηίαβ Ι αϋ;ηΙ)ηηηίιΐΓ. ΡΓονίηοία 
IV (ΡοηΙίΐΐδ) βΐί VI (ιβρο Καηη) ίάβηι ίβΓβ ηοηιβη 
1ιαΙ)βη1; ϋα ίαηιβη, ηΐί Ροηίηβ Ρβχβ, Γβ^ίο Καηη νβΓΟ 
Ρβχδ Μα^α Αηηβηίαβ Μα^αβ ηηηβηρβηΙιηΓ. Ιτίδϋηίδηηδ 
Απηβηίαηι Ι βχ Αηηβηία ΙηίβήοΓβ (I^βοη1;οροΚ8 =» Ιηβίί- 
ηίαηοροΐίδ — Τΐιβοάοδίοροΐίδ), βχ ραΓ^β Αηηβηίαβ Ι 
νβίβΓίδ (δαΙίαΙα-ΟοΙοηία-ΝίοοροΙίβ) βί βχ Ροηΰ ραι^β 
(Τπιρβζηδ-ΟβΓαδηδ) βοηβϋύηβπιΐ Εχ 8η1)8βηρϋοηίΙ)ηδ 
βρίδβοροηιηι βνίηβίηιηδ; Ιπδϋηίαηί Αηηβηίαηι Ι δοββτιΐο — ΜΧ — 

ΥΙ Τ6 Υβπι τβύηβ ηοπιβη ίη ηοτηηι Απηβηίαβ Μαςι 
ρβπηηίαβββ. Ργο1)8ιι1; ρπιβεηιΐηιη βτιΒδοηρϋοηββ: έχί 
του κλίματος ^αρανάλεως της μεγάλης * Αρμενίας ^) (Μα 
Χ^ 645) — εη. Καμάχης τί^ς μεγάλης τών *Αρμενέ 
χώρας (Μαηβί XI; 993) <ιηί Αηπθηίαηι οΐίιη Ιη^βήοΓ 
ΎΟοϋΒΛΆΠί ίηοοίιιηΐ}. δίιηίΙϋβΓ Μα^α,β Αηιίθηίαβ 
86ήΙ)τιιιίιιτ 8ΐιϋ8ϋ1;63 βίηβ ριονίηοίαβ (][118.θ ίαιη £ΐ] 
Ιαβϋιιίαηί αβίαίβπι Ι &ρρ6ΐ1αΙ)&1;ιιτ: έπ. της Κολωνέ 
τών πόλεως της μεγάλης τών ^Αρμενίων χώρας — 
της Νιχοηολιτών φιλοχρίατον πόλεως της μεγάλης τ 
^Αρμενίων επαρχίας — έπ, Ίονταλεων (γρ. Σαταλέι 
πόλεως της μεγάλης τών ^Αρμενίων επαρχίας (Μα 
XI, 997). Ιϋηιιη Ροηϋ Ροίβηιοηίαοί ραΓδ (^ιιαηι Ιιιι 
ηίαηαδ Αηηβηίαβ Ι αάίιυιχβπιΐ; ίη θαίίβηι οοηάίοί( 
ρβΓ8βνβΓ9.ν€Γϋ αη, ηϋ Ιοαηηβδ οοηίθπάϋ;, βαί ίατίβ ρ 
γϊηοία ίαοία δϋ, (ΙϋικΙίοαΓβ ηοη ροδδπιηιΐδ, (][ΐιοηία]η δΐ 
86ΓίρϋοηίΙ)υ8 δαββΓάοίηιη ρΓΟΥίηοίαβ ηοιπθΐι ηοη 
άϋηηι βδύ. ΡαΓδ Μαςηαβ Αηηβηίαβ ψχο,β Κοηια 
ραΓβΙ)αί δυηί; ρΓονίηοίαβ ΑίΓοταΙ; ^ί ΤιιηιΒβΓαη, δ 
ηια^^ΓΟ πιίΐίίηηι οοηβϋ^τιίαβ. Τα7ΐί1ι-) νβΐ Απηβηίι 
ΡΓοίαηιΙαηι Βοηιαηοηιηι (αίβδβ βϋαηι βχ δβΐ^βί βρί80< 
ηαιταϋοηβ ο. 3δ βίΒοί νίιΙβίπίΓ. ΡΓονίηοίαηιηι €[τ 
Γβοβηββύ Ιοαηηβδ ηϋίηια βδΐ; Γβρο ηΓΐ)ίδ Οαίη {ίολ: 
Όυιώ. ΙίΗαλαΙεΙιί;. ^αί ρα^δ (Οδίαηη ϋνηο]*) ίη 
ΧΤΧ ΑίΓαΓαί ρΓονίηοίαβ Γβροηβδ Γβοβηδβ^ατ (ννΐιίδΐ 
ρ. 361). Ιοαηηβδ ίρδβ ηαΓτανβπιΙ; ητΐίβιη ϋηίη (Οβ 1) Αηίβοβάϋ έπ. τής Ίονατινιανονπολιτών πόλίως (^ Ι^βοι 
ροΙίβ-Βαζ&ηβ) ηγονν του γ,λίμχίτος Έτιτιλενζινής (^ Ά%ιΙία% 
Κελτζηνή), 

2) Βίς τήν Τάεις η&ιτ. ά. Γβΐ). Αηη. ρ. 284 ίοηηα βχ Αο 
8&ϋγο Αηηβηίο ί&οία. — IX — 

•Ώβη 'ί Ονίπ ΙεΙιαΛαΙεΙι^) ιη ΡβΓδβχηιη ροίββίαΐβ τβιηαη- 
81886^ ο^ηοά ίβδϋιηοηίο ηαητ&ϋοηίβ ά. γ. Α. οοη&πηαΐητ 
(^ω^ τον Τίβή). Πγ^β ίη οηβηίαΐί βηηιπηβ ΑχΰΛ ηρα 
δϋα 68^^ €[ηο<1 Κοιηοηοπιπι ΡβΓδοπιιηοιηβ £η68 άίγίοΐϋ;; 
οίτ. Ιοαηηβδ οαίΐιοΐ. ο. XVII ρ. 93. ,^ΕΙ; πιαριυβ ΟαΛοΚοαβ 
ΑΙ>ΓαΙιαιπ ηί αηίβ άίοίπιπι βδί ίη ιιγΙ)6 Οηίιι ΙιαΙ)ϋαΙ)αύ ίη 
α^ΓοΡβΓδίοο; ηαιη ίίαιηβη Αζαΐ; ιιηρβΓίιιιιι ηΐιηιιη- 
(^αβ (Ιίνίίΐίΐ;." ^αοά Ηα βχρίίοαικίιιιη οβηβυβπιη, αί; 
ιιΛδ ίρ83, ([αίάβιη ΡβΓβαηιηι ίηβπί, Γθ^ίοηίδ νβΓΟ €[υ£ΐβ 
α ϋιιίη ηΛβ ηοιηβη 1ιαΙ)ηί1; ρα,Γβ οοοίίίβηία,ΐίδ ίη Κο- 
ιααηοηιηι ροίβδίαίβιη οθδβθηί;. Ιη οοοί(ΐ6ηί;αΚ ηρα, βίυδάβηι 
Αζαΐί Ληηιίηίδ οοηιοροϋβ Αναη δϋα βΐ'α^, ηΙ)ί οα^ΗοΗοηδ 
Κοηιαηοηιηι Ιοαηηββ (Υονίιαη) δβίΐοηι δΐιαηι Ηχίΐ; (Ιοαηη. 
οαίΐι. XVII ρ. 93) δίηο ι1ηΙ)ίο θο οοηδϋΐο, ιιΐ; βΙ: Κυηια- 
ηοηιηι δΐιηιηιηβ δαοθΓίΙοδ βαηιίβηι ρΐΌνίηοίιιηι ίη1ιιι1}ί- 
ϊίίΥβϊ οηίιΐδ Οίίρηί; ίηίΐβ α βίαΐ; οαίΐιοΐΐοί (40δ— 47δ) 
ίβηιροηΙ)αδ δβίΐβ ρΕίηαΓοΙιαΙί οίαηιϋ. 

8βά ίαηι Β,ά ββοΓ^ίηπι ΓβνβΓ^αηιηΓ. Οιήυδ βχ άβ- 
δοηρϋοηθ ο,ρραΓβί Μβδοροίαηιίαβ δηρβηοή οάίβοίοδ βδδβ 
ΑΓζαηβηβη βϊ δορίιαηβηβη (ΤδορΗΙίΙι Μβίδ) ρΓονίηοίαδ. 
Ατζαηβηβδ αηιΙ)ί1;αηι ϋα άθδοη1)ϋ; Μοδβδ ΟΙιΟΓβηβηβίδ 
(ρ. 358 \νΐιίδίοη): ,,ΑΓζαηβηβ (Δλ(Ιζηί1ί1ι) δβοηηάαηι 
βηηιβη Τί^ηηι (Τίρ-ίδ) ίαοβΐ;, Γβ^ίοηβδοιυβ ίβηβί άβοβηι: 
ΑΓζη, ΝρΙΐΓΐίβΓίι, ΒΙθλ, ΚβΛβΙί, Ταϋΐί, ΑζηοναίδοΙζοΓ, 
ΧθΛβϋδ, &ζβ%, δα,ΙηογάζοΓ, 8αδηη. βί (ρ. 30 8οαΐ£Γ7): 
ΑΑάζηίΙιΙι ει<1 οιίβηίβηι Μβδοροΐιαηιίειβ (Μίία^βώίδ); &<! 
δβρίβηιίηοηβδ βηηιίηίδ Τί^τίάΐδ (ϋΐίλο,ίΐι) νβΓ^ϋ, Ηα- 
1)βί ΓΘ^ίοηβδ άβοβηι: ΝρΙΐΓβΙ; βϊ Αλίίζη, (ΐυπηι ιηίβΓ- 

ν 

βηϋ; Κ1ιαλίΓΐ;η βανίαδ €[υβηι ΑΓαΙ)βδ 8ϋ;1ιηια, ίά βδί 
δβη^αίηοίβηίηηι αρρβΠαηί. Όβίη γβηϋ) τβ^ο ΚΙι&Α^ €[η&6 
1ΐ8ΐΙ)βί ίη ιηοη1;ί1)ηδ ΚβίΗίΙί, Ταίίΐΐ, Αζηηβ,ίδίΙζοΓ, Έτχ^ϋΐδ — ΙιΧΙ — 
(Ν. Έτχβ^ϋαϋύϊ), δαΙ&^ΙζοΓ; δβϋοβιιη. — δοηβδίπι Γβ^οηβπι 

άίββΓΪβ Κ0Π18Ι10Π1ΙΙ1 Αΐ1886 ίβδίαΙπίΓ ΟβΟΓ^ΤΙβ. Ιιΐβπι 

άβ δορίΐίΐιιβηβ ναΐβί;. Ναπι Ματύττοροΐίβ οαραΐ; δο- 
ρΐιαηβιιβδ ίηίβΓ ΜβδοροίαιηίΕβ ιιτΙ)β8 αΐ) βοάβιη ααοίοΓβ 
Γ6€6η86ΐ;ιιτ. ^αοά Αηηβηία. ςβο^ταρίήα β^τβρβ οοη- 
£ηηα1;ιιτ. Η. ΚίβρβΓ^ οβηββΐ; ορβηβ ραΓ{;6ΐιι Αηηβηίαβ 
ίρδίαβ ρΓονίηααδ βηαχΓαηύβιπ βαάβιη αβίαϊβ οοηβοηρία,ιη 
β88β €[ΐΐίΐ ηο8 ββΟΓ^ίηιη Οτρηηιιι βοηιίβδβ οοηίβοίιηιΐδ 
(Μοηαίδΐ). ά. ΒθγΙ ΑΙ^αίΙ. ά. ΛΤίδβ. 1873 ρ. 599). Υΐάβδ 
(ΐηαιη 1)βηβ Ιιαβο ίηίβΓ 8β οοηνβηίαη^. δορΗαηβιΐθδ 
ηοιπβη <ιιιαπι Ιιΐδ^ίηίίΐηυδ IV Απηβηίαθ αάιΗχθΓαί; Ργο- 
€ορίαδ(][αβ οοιηιιιβιηοΓίΐΙ;, ηβ^υβ αρικί ββΟΓ^ίιιπι ηβ(ΐιιβ 
αριιά ΑηηΘηίιιιη <τβο§πιρ1ιιιιιι βχίαΐ;. δβ(1 ιιϋ βθθΓ§ίιΐδ 
ΜίΧΓίνΐΌροΙίη Μοδοροίαιηίαβ ίΐϋΓΛιήΙ;, 'ύα οί Αηπ^ηΐιΐδ 
αη€ΐ:οΓ ίη1;θΓ ρΓονίηοίαβ ΑΑιΙζιιίΙνΙι (ί. <?. ^^^^011^δ Κο- 
ιηαηαβ^ ρα^οδ ΝρΙιιΊνθΗ; (= δορίιαηθηθη) οοιηρΓβΙιβηάϋ 
ΡΓονίιιοΐα ίία οοιίδϋίπία. ηοηίθη Μεαοποταμία <ή> ϋνω 
η ζ/ ^Αρμενία {= Μίία^θίΐίΐι Ηανο^, Μβδορο^αIη^Ε 
Απηβηίοηιιη 6^. Μαι-ίίη Ι, 157) αοοβρϋ Εα ραΓδ 
Αηηβηίαβ IV ηηαβ δοί ίηΓίδ ρΓονΐηοίΕ ίαοία βδΐ;, επαρχία 
/ύ Αρμενίας άλλης Β-ρρβΠα^Ε βδί. Κλίμα βνξο Σοφήνης 
φχοά ΟβοΓ^ίιΐδ IV Ατηιβηίαβ δη1)ίιιη2ϋ;, ηοη ροίιβδί; ηοη 
βδδβ ΤδορΗΙΐΙι 8αάα% Αηηβηίί ^βο^ΓαρΚί, Τδορίιΐίΐι 8α1ιη- 
ηίΐνΐι Γααδϋ Β^ζαηΐιη.^) 8β(1 Ιιαβο Ιιαοίβηιΐδ. 1) Οίτ. ΕίβρβΓί 1. ο. ρ. 202. ,,Εηί^βάβΓ αίβο ιηαδδ ιηοη 
^βδ^ΰίζί £ΐιιί (ϋβ ηυΓ βΐηιηαΗ^β Νβηηυο^ νοη Οζορίιΐίΐι ίη Αγ• 
ζηβηία 1Υ ίη άβΓ Οβο^ταρΠίβ άββ 80^. ΜοΒββ, ^6η6η Ναιηβη 
ηίοΐιΐ; &αί (Ιαβ ^αηζβ, βοηάβηι ηυτ ααί (Ιίβ ΕαρΙίΓΔϋ&ηάδοΙι&ίΙ;, 
ά&8 Όζορίιίεΐι δοΗβΙιυηί άββ ΡαυβίιΐΒ 1)6ζί6ΐΐ6η αηά ίη ^βηβιη 
ΥβΓΖθίοΙιηίΓβ βίηβ ϋπιηβηηυη^ τοη Οζορίιΐίΐι-ζηέάζ η&οΐι άβΓ 
ηβυβη ΗαΌρίβί&άΙ; ΝβρΙΐΓΐι^έΓί αηηβΐιχχιβη: αΐΐθία ά&β βΐιΰηάβ ίη — κχπ — 

ΗίβΓοοΙββ ιιηαιη Διηί<ΐ8ΐιι ιηβύτοροΐίιη, άβοΓ^ηβ ΐτβ3 
ιιτΙ)68^ οαβίπι ΧΧΧΠ βηηιηβηιΐ;^ Ιιαβο (][ΐήά6ΐιι βχ ρατϊβ 
ροδί Ιυδϋηίαηιιιιι οοπάϋια. ΗίβΓοοΗδ άββοηρϋοηβια ΙιίαΓβ 
Γβοίβ Τνβδδβϋη^ίιιβ τ^άβ^Σι^ 

ΟβΟΓ^ί 1ίΙ)Γ0 αάίβοία. ββί ίη ιιηο Οοίβΐίηίοιιο οοάίοβ 
ηοϋϋα γβιβ βοβίβδίοδϋεα Ιιίδ ΥβΓΐ)ί8 ρπιβιηίδδίδ : ταϋτα 
μ,εν τά παλαιά ταχτιχά' Ιδού χαΐ τα νέα. ^αα6 ηοϋύία. 
ιπΕφία ίηίβΓ δίιηίΐβδ 1ίΙ)Γ08 αηο^οηύαύβ ρηπιαιη Ιιίο 
βάϋ^τίΓ. Ναιη οηιη Ιδίαιηίϋαι ΓβΗ^οηβ ριορα^ύα^ ριο- 
νίηοπδ βΓοβοίδ 3. δθάβ ΙΙοιηαηα ανιιΐδίδ, νβίαδ ρΓονίη- 
οίαηιιπ ογ(Ιο Ιιΐδίίηίαηβαδ οΐίδδοίηύιΐδ βδδβύ, ίιηρβΓαίοΓβπι 
Ιίβοηβιη 8αρίβη<;βιη ί;οΙ;αιη Γβια άβηιιο οοηιροδϋίδδβ οοη- 
δίαΐ;. ΕίΙ)θΓ ίΐη^θΐη (^ηί (Ιπιΐηιη β(1ίίιΐ8 ίη8οηΙ)ϋίυΓ ή γΒγο- 
ννϊα δίατνχωαις παρά τον βαβιλέω^ Λέοντοξ του Σο- 
φού §θηιιίηίΐιη ΟΓίΙίηΐδ Ιιβοηίιιί ίοηηαιη ηοη ρΓαβ1)β1ί, 
86(1 ρηιηο Οοιπηβηοπιπι 1;θΐηροι•β οοηδοπρίπδ βδΐ;. ΜυΗο 
νβίπδΰοΓίΐ ίηί;β§ηθΓ£ΐ(ΐιιβ τά νέα ταχτικά οοάίοίδ Οοίδϋ- 
ηίαηί^ ο^ιιαβ^ ϋοηδίαηϋηο £1ίο ίΐΐίιΐδ ίιηρβΓΕίοΓβ δοηρία 
ρΓα6ΐ}6Γ(][ΐΐ3,ιη €[ηοά ραηοίδδίιηα ηήηίιηαοιαβ Υβΐ ιπη^αία 
γβΐ &(1(1ϋ;α δτιηύ^ βοοίβδΐαβ ΟΓάίηβιη ε Ιιβοηβ ίπδί^ϋιιιίιιιη 
νβπιιη θί δίηοβπιιη βχ]ιίΙ)βιιί. ΕΛηδ ϊηίβΓ δβ οοιηρΒ.- 
Γαΰδ οαιη πηιΐία ίη οβίβπδ ριονΐηοϋδ ρβΓ άυο δαβοαία 
αϊ) ίιηρβΓα1;οηΙ)α8 βϊ ρ&ίιη&ΓοΙιίδ ιηυίαίΣΐ βδδβ οο^ηοδοί- 
ίυΓ, <;αιη ίη Τΐιβδδαΐοηίοαβ, I^Εηδδα6; ϋ^ιτειοΐιϋ, Νονβτ 
ΠΙΠΙ Ρα.ί;ΓαΓτιιη, ΤΓΟ,ρθζτιιιϋδ, ΟαιιίΕοΙιοπιιιι ρΓονίηοπδ; 
νβΐηί οοη^ίηβηΰδ ΟτΓβ,βοίΐθ ιηβίΓοροΙίίαηίδ (ΐηαίίηοΓ ίη άίτβοίίίΐη "ννΊάβΓβρΓαοΙίθ ιηϋ ΡΓΟΟορ." (<ιαοά ηιιΙΗυβ χηοζηβηϋ 
681;) ,,ηηά Ιεΰηηΐιβ Ιεβίηβηίαΐΐβ Μγ βίηβ ΙτΰΙιβΓθ Ζβϋ, ]ι0ο1ΐ8ύβη8 
ίΟτ άίθ Ιβύζίθ Ζθϋ; τογ άβχ &τ8.1)ί8θ]ΐθη £ΓθΙ)6Γαη9 ^βΐΐιβη". 
(Ββοίβ; οαπλ βία8<ΐ6πι ίβιηροηβ 8αηί; €[ΐιί ηονοθ ρΓΟτίαοί&Γαπι 
άίτίβίοηίΒ 1;θβ1;θ8 8ΐιηί!, ΟβΟΓ^^ίππι άίοο βί: Ρδ6αάοιηο86ΐη.) — ΙιΧΙΠ — 

0οί8ΐίιιί8ΐιο τί^ίηϋ βιιί&αςαηβί, ({χΐΒάτϋΐφχίίο, ββχ ίη 
<ϋ&^7ρο8ί 8.1;ΐ!τίΙ)ατιη1πΐΓ; Τπιρβζιιηϋο βί Οαιηαοΐιβηο Ιιίβ 
ββρ^βιη (ΐιιπΐ(}ΐΐ6Υβ βη&α^&ηβί; ίΙΗο (][τοιι<1βοίιιι οοίονβ. 
ΐ46οη6 βηίιη ίπιρβπιίοΓβ ραβηίηβηία Ηαβιηί ιηοηϋβ ραβηβ 
ίοΪΆ ίη ρ&τύίΙ)τΐ8 ί β. Βηΐςατοηιπι βΓ&Ι;; ριορα^ίοβ 
Βαβϋη Π γίοίοηίβ £ηβ3 <ϋαΙ;7ρο8ί8 ρπιβ ββ ίβιί. δ^ιβ- 
οηΐο Χ βί XI ίηβιιηίβ ουιπ ίιηρβηηΏΐ Β7ζαηϋηοηιιιι 
οήβηίαΐβ ΟΓβδΟβΓβΙ;, ρΓονίηοιαβ ΤΓαρβζαηϋα βί Οαιηα- 
οΐιβιια 8,ιηρϋ&6αίαβ δαηί}.^) 

Μαίαιη ΙίΕβο ηοϋύία ορΗπια ίοΓίηηαιη δΐΐδίίιιιιϋ}. 
^ϋαIη <ιιιί ρπιηπ8 βάίάϋ^), ΟαΓοΙαβ α 8. Ραιιίαδ Ο. 0., 
ροδίβα ρΓαβδυΙ ΑΙ^ήηοβηδίδ, ίη ^βο^αρΗία δΐια δαοια βχ 
οοίΐίοβ Κβ^ο Ραπδίηο, ϋαϋιιιη βί Αίποαιη (530—684 
Ερπ(1 Ρατίΐι.) οιηίδϋ^) Ιαοοίίοβ (τοαι• Ο. Ρ., δ^ηοθΐΐί 
θ(Ιϋ:οι% 111 β(1ϋίοηθ δΐια ροδ<; Οοάίηηιη (^β οίίίοϋδ β(1. 
ΟοϋΓ ρ. 335 — 362) θάίίίοηίδ ρπηοίρίδ Ιαοαηαδ βχ 
1)νΙ)1ίοϋΐθοα6 Κθ^ίίΐΘ Ραπδίηαβ οοιΗοθ βί ορρίάοηιιη ηο- 
ιηίιια νβΐ οοΓπιρί;» νβΐ δίΙ)ί πιοο^ηϋα ίη νθΓδίοηβ Ιίαίίηα 
αιιάίΐοίβΓ αίί^ιιβ ίβπίθΓβ βιηβικίανϋ;. 8ο1ιβ1δίΓ&ίβ (μηί. 
βοοίβδ. Π ρ. 072 — 688) νθΓδίοηβιη I^Ε^^I1ΕIη €[ααιη δοΐαιη 
ρΓΗβΙ)β1;, βχ ΟαΓοΙί 3. 8. ΡετιΙο βοαηοιιιβ β(ϋΰοηί1)α8 
άβδαιηρίίΐιη βδδβ ίρδβ ρΓοβίβ^υτ. ^υ3.^β ίη1;βΓ ίοηίβδ 
βυιη ΓβοίρβΓβ Ρ£ΐΓΐ;1ΐ67Πδ ηοη (ΐ6ΐ)υϋ Οοηίβχίιΐδ (ΐηβιη 1) Οΐχ. ς[αα6 άβ 1ιί3 Γ6ΐ)ΐΐ3 ίαβίαβ άίδρυίανί ίη Ι&ΙιγΙ). £. 
ρΓΟ*. ΊΤιβοΙ. ΧΠ ρ. 530-638; 561— δδδ. 

2) Νοϋϋα ΒΐϊβτΒ, θοοίββί&δϋοα βχ Γβ^ία. 1)ίΙ)1ίοί1ιβο&. Οβο^. 
8&0Γ& αρρ. ρ. 39—63. 

3) ,,Ηίο ίη Μ δ. Κβ^ίο ΓβοβηδβηίυΓ ητΐΐββ βρίβοοραΐββ Ιία- 
1ί&6 βί ρΓΟτίηοί&ταηι Κοηιαη&ταηι Αίηοαβ, ββά β^βο οοπαρίο 
ώ1 τίχ αΐίςυοί; υ6γΙ)& ίηίβ^Γα ΓβπιαηδβΓίηί, ηηάβ ΙιαΓαπι ηοίίϋαπι 
^α&βί ίηαϋΐβπλ οοηβηΐίο οπιίβίπιαβ/* 1. ο. ρ. 64. — ι-χιν — 

βάίοΐϋ^ ηίΐ βδί ηίβί γβΓδίο βΌ{ΐηαη& Γβρβίϋια, 6ΓΤοη1)τΐ8 
οοιηρ1ηηΙ>ιΐ8 ατιοία. Οοιίβχ Υαϋοαητιβ 1184 (ΐηί ίββίιβ 
βοΐιβίδίπιϋο Βοδίΐη ηοϋϋαπι Ιΐ£ΐ1)βί; Γβνβπι Χβοηίβ ίιη- 
ρβΓΕίοπδ ιΐίαίτροδίιι (™ Νοί. Π, ΠΙ Ρατίίΐι.) βχΜΒβΙ;, ΰί 
ιηβ Ητιιηαιιίδδίηιβ οβιϋοΓβηι ί^οϋ Ότ. ΎΒοΜβάβΙ, Βοπιαβ 
άβ^βηδ. ΟρΗιηαιη ΒοίΠβίαη&β 1)7ΐ)Ηοί1ιβοαβ οοάίοβιη 
β. ΒβνβΓΘ^ίυδ αάΗΛυϋ ίη βα βάίίίοηβ €[α8,ιη Συνοδι- 
χοϋ δΐιί α(1ιιοί£ΐϋοηίΙ)αδ οΐ^ηιϋ ^η8.6 βάίϋο €[τιαιη 
ΚΙιαΠίδ β^ Ροϋίδ (ύννταγμα τών κανόνων Υ ρ. 45δ) 
ιπαχίιη3,ιπ ραΓίβπι δβοιητιηίυτ άοίβηάαιη βδΐ;^ €[ηοά ίβδϋ- 
ηαηίβΓ βί ηβ^Ιθ^βηίβΓ οοηίβοία βδί; δαβρίδδίιηβ βηίιη 
ίΐΐθ οο(1ίοβιη ηιαίβ Ιβ^ίί, ΟΓάίηβηι ρβΓίτιτΙίανϋ Οβηί<ιιιβ 
ΡαΓίΙΐθγ οοηΐίθχίιιιη βχ ^θο^ΓαρΙιίίΐ δαοΓίΐ βί βοαπαιια 
θίΐϋίοπθ, Γϋΐι1;ί1)ΐΐ8 ρΐιΐηθ ίηηϋΙΛιΐδ, 1ιαη?<ϋ:, ΒβνθΓβ^ϋ 
νιΐΓία^ Ιθοϋϋΐΐίίϊ; ίη ϋιιο ορί^Γΐκ δΐιί αι1ίαιι»^Θη8. 

Οοίΐίοθδ νβΓο ({τιΛιΐδ ιΐδΐΐδ δΐιιη ίη βχοΓηιιηςΙα Βαδίΐίί 
ηοϋίία, 1ιί δηηί: 

1) οοάθχ Βατοοοίαηιΐδ ΟΙιΧΧΧΥ δοβο. XI πιβηι1)Γ8τ 
ηαοβηδ ίη ίοΗο; (^υο ΒβνβΓβ^ίπβ ιΐδηδ βδί. Νοϋίία 
βχΪΆί α ίοΐίο 16*' — 23*'. Ιη οοΐυτηηίδ δοπρϋ δηηί 
ηιβίΓοροΙίίαηί βί ρΓαβδηΙθδ δηί ίηηδ, α νβΛίβ 
επαρχία καΛΛαδοχίας 6 καιόαρείαύ^ 6 τών βαόιλι- 
κών %Βρμ,ών οβίιβΓα νβΓδίΙ)ηδ οοηίίηηίδ; ίίίαΚ ηι1)Γ0 
οοΙοΓβ ρίοίί. 

2) οοάβχ Οοίδΐίηίβ,ηηδ ΟΟΙΧ δοβο. XI ηιβπι1)Γαη8,- 
οβπδ ίη (ΐηαΓίο. Εχίαΐ; ηοϋϋα ίη £ο1. 268 ' — 285'. 
δοηρία βδί ίοία 1)ίηίδ οοίηπιηίδ νβΓδηηηι 26 — 28•, 
πιαητίδ ίηηίοΓ δοηρδίί ίηάθ &. £ο1. 284^^ δί^. £ι(;γε- 
πιβηίο ηί^βΓΓίπιο; ραΓδ ρηοΓ ορίίηιβ θί άίΐίββηίίδδίπιβ 
δοιίρία βδί. Τίΐιηΐί βί; ηιβίΓοροΙβδ ρΓονίηοίβχηπι ηιΙ)Γ0 
οοΙοΓΘ ρίοία δηηΐ;, ίΐΐθπκιυβ (ΐηαβ άβ ρΓονίηοίίβ βοοίβ- — ι,χν — 

βίαβϋοίβ & Βοπια βί Αιιϋοο1ιί8, ββραταϋβ/ ςτιαβ άβ 
Μββοροίαιηία, Απηβηία ΙΥ^ δβ οΗιηαΙιβ δορΗβηββ, 
Αηηβηία ιπο^ιιε^ ΟτρΓΟ ίηίβηβοία βιιηί. 

3) οοάβχ Υίη<1οΙ>οηβη8ί8 Οαβδ&τβιΐδ Νββββΐ 
ρΗίΙοδ. β* ρΗϋοΙ ΟΟΟΧΧΠ ίοΐ 207'— 210' βαβο. 
XIV δΐιΐ) δηβιιΐ; 1)οιη1)νοίιιιΐ8 ίη €[υίΐΓίίο. Οοηΐΰιβΐ; 
βα (ΐααβ Ρο,γΗιθυ Ν. Ι, 7 — 529 βχ1ιί1)βί. 

4) οοάβχ Οοίβϋηίαηαβ ^^^XI^VI £οΙ 299' 8(ΐ. 
8&60. XI ηιβιιιΙ)πιηεΐ06η8. ^ηο οοάίοβ ίαηίαιη ίη 
άβ8οηΙ)βηάί8 Ραΐαβδ^ίηίβ ίηΙ)ΐΐ8 Απι1)ίίΐη\ιβ ρΓονίηοία 
118118 8αιη. Οοη^ίηβΙ: βηίιη ρΐαηβ αΚαιη ηοΰΰαιη 
(Ν. V ΡβΓΐ;1ΐΘ7); δβά αηοίοΓ ίη βιιηάβιη οαιη Βα- 
δίΚο πΐ(1ιιοίιΐ8 βΓΓΟΓβιη 6βθΓ§ίαηαιη ίπχρβηί <1β1ί- 
ηβαίίοηβιη ρΓΟ βοοίβδΐαβϋοα ηοΗϋιι ΙιαΙ^υϋ Οηαιη- 
οΐ3ΓΘΐη ίη θχροηβικίίδ ραίηαΓοΗαίπδ ΗίβΓΟδοΙ^ιηίίαηί 
ρΓονίηοϋδ 6βθΓ§ϋ ηοίϋίαιη βχδοηρδϋ 

5) ΙίΛβΓ ιηαηηδοπρίηΐδ, 0|ηο ηοη πιθ(1ο ΟαΓοΙηβ &. 8. 
ΡαηΙΟ; 86(1 βί Οτοαπίδ — ο^ηοιηνίδ οοηίΓαπαιη άί- 
οαΐ;^) — 1181 δτιηί, αάιηοάαιη Γβοβηδ ηβ(ΐιιβ 1)θητΐ3 

1) Οοατ αά Οοάίη. ρ. 335 „. . . . ίη ρήιηα &οηύβ (ϋαί^- 
ρθ3ί3 I^6οη^8 Αιι^βϋ (οΒ Νοί. Ι) αηίβ ΌΟΟΟ οίτοϋ;6Γ αηηοβ 
άί^ββία, ς[υαχηνί8 Γβοβηΰοή οΙιαΓίίοίβΓθ οοηβΟΓίρΙ^πλ τβρβΓβηιη, 
6ζ)ιίΙ)6&ίαΓ, ςπαιη, βί υθΗβ, βυρπι Ιααάαίο ά6ΐ)6ΐ)ί8 ΑΙ)Γίηο6η8ί 
ρΓ&ββαΙί (βχίαύ βηίιη ίη βΐαβ βαοπι ^βο^^τ&ρΗία) βίη πιίηπβ βι 
ρ&τύβ ηιίΐιί γίη<1ίο&1>ο, οβη βχ άίτβΓβο οοάίοβ, ς[ηβχη 
τ&Γίαβ Ιβοίίοηββ αΓς^αηηΙ;, οοηβοτίρίαπλ θί!ίη1;6^η8 (ΐη&ηι 
&ηίβ1ι&ο, τβΐ Ογοθοθ ίχ&άίίαηι, τβΐ Ι&ίίηβ βχροβίίαπι." ΥβΐΌΠΐ 
Ιιαβο ρΓΟΓβηβ ί&ίβα βηηΐ;. ΕηοΓββ ηίτίςυβ βάίίοη οοηιηιαηββ 
τβΐηί ΒασινονπόλΒως 194 Άνδραπόδων 239 βίο, οοπιηιαηί βοε 
ίοηίβ 0808 6836 άθολοηβ^τ&ηί. 81 ηίΐιίΐο ηιίηηβ οΐίβτ οηηι &ϋ6το 
ίη οοηβϋϋηβηάο οοηύβζίυ β&βρβηαοίθΓΟ άίβΟΓβραί, ίά ίηά6 βχ- 
ρΐίο&ηάηηι 63^, ςαοά Οατοΐαβ & 8. Ρ&αίο βαύ ΙβτϋβΓ, Οο&τ πιογθ 
8θ1ί1ο ί. 6. ίη€Γ6άίΙ)ί1ί ηβ^^Ιβ^^βηΗα ηβ^^οίίαηι 3ηαηι οοηίβοϋ. 

Οβοτβϋ Οτριϋ άβ•0Γ ογΙ)!• Βοιη&ιχί βά. ΟβΙζβΓ. 6 — ι,χνι — 

η6(][ΐΐ6 ίηύβςβΓ ίυίύ. ^ιι6Iη (][ΐι&πιγί8 βύαάίοββ Ρβαπβϋβ 
οοη(][ΐιίτ6ηΰ ίίβιηιιη ίη Ιηοβπι ρΓοίιαΙιβΓβ ιηίΐιί ηοη 
Ιίοηϋ. Ιη οοηβΐϋαβικίο ί^ίπιτ 8.ρρ8Χ8.ίπ οήΰοο Ιιίβ 6<1ί- 
ϋοοίΙ)ΐΐ3 ιι^βηάτιιιι βταί, βϋαπίδί βχ βοηυκΙβιη υιγο- 
ηΐΏΐ ορ6Γ9. 8£ΐϋ3 £ΐρραΓ6£ΐί, βί οοηίβχίηιχλ ΙίϋΓοηιιχλ 
ίΠοπηη α ββηοηβ αβίαϋβ 86ηΙ>α βαβρβ ιιια1;αίιιιη βϊ 
άβρΓαγαίΐΗΠ 6886 βί} 6<1ϋθΓ68 ίρ803 6α (ΐηαβ ίη 1ίΙ>Γ0 
36ηρίο πΐΥ6η6ΓαηΙ;^ ηιαίβ βί ίη<1ί1ίς6ηί6Γ Γ6<ΐ€ΐί(1ί836. 
0οάί66ηι αΓοΙιβίγριιηι 6Χ (ΐηο βϊ Β£ΐΓθ6θίαηιΐ8 6^ 
€οί8ΐίηί3ηιΐ8 ά68οηρϋ δτιηί^ ίη ραςίηίβ Υ6ΐ 6θ1ηηιηί8 
δίη^υΐίδ XXXII νθΓδτιβ 1ια1)ηί88β βχ ραΓίίοιιΙα δηϋοΐίϋοία 
ΜαυΓϋαηίαβ II (ΐιιαβ βχϊϋΛ ίη ΒαΓΟοοίαη^ οοηίοίίτιτ. 
ΟοίδΠηίαηί πιίίο α,ΓοΙιβίνρο δίηιίΠίηια νίάοίαΓ βδδβ βί 
1ιαΙ)6ί ηοηηιιΐΐα, αί Χαηιίίΐίαβ οαδΙίΓυηι Σονφίτηχα, 
Αιηιβηίίΐβ IV κλίμα Παλίνηζ^ (^ΠΕβ άβδπηΐ; ίη Βςιγοο- 
οίαηο. 8θ(1 ίΐΐβ ουηι ηιηΐίαδ Ιαουηαβ Οοίδΐίηίαηί (νβΐυΐ; 
Μηννζρι)χα νήαος^ δβρίβηα οαδίτα Μβδοροίαπιίαβ βίο.) 
οοηιρίβί, ίηηι οοηδβηίίί ίη ρο,γϊβ ρηοπ, α νίηάο1)θ- 
ηβηδί ΒβτΥΒ,ΪΒ,^ αΙ)ί ΒαΓΟΟβίαηπδ βί Οοίδΐίηίαηιΐδ ίηίβΓ δβ 
άίδθΓβρ8ΐιί, οπυιίΙ)ηδ ραβηβ ΓβΙ)τΐδ οαπι νίη(1ο1)οηβηδί 
οοάίοβ, α Β&δίΗο ηοη ρβηίίβηίβ. ^ιια.1ηοι)^6Π1, ηίδί οβΓίίδ 
οα,ηδίδ νβίϋηδ, Βατοοοίαηηηι ίβΓβ ββπιρβΓ ββοτιίηβ βηηι. 
Οοίδΐίηίαηοδ 209 βί 346 α. 1884 1<ιιίβί;ίαβ Ρατίδίο- 
ηιπι ίρ8β άβδοηρδί; τιίηιηκιυβ ίίβηιπι αοοηκιΰδδίηιβ 
β-. ΟηηάβΓηιαηηηδ βχαηιίη&τίύ*, ίάβπι 1)6ηί^6 ηί θοΐβί 
Οχοηίί Βοχοβοίαηηηι οοηίπιΐίΐ;. νίη<1ο1)οηβη8ί8 1ίΙ)βΓ8ΐί1;αίβ 
Ι)7ΐ>Ηοί;]ΐ6οα6 Ατιςπδϋδδίηι&β ΟαβδαΓβθ,β Ιβηαπι ηιίβδτΐδ βδΐ 
Εβδίαΐ} τιί γίηδ ιΐοοίίδ δηηηηαδ ΓβίβΓβιη ςταϋεΐδ (ΐηί 
ηΐ6 ίη βχοηιαηάΕ ία,ο ΟβΟΓ^ βάίίίοηβ ΙίϋβΓδΙίδδίηιβ αάίη- 
νβπιηί: ββοΓ^ίιιπι Οοβίζ Ιβηβηδβηι άίοο, ΤΗβοάοΓηπι 
Νοβίάβίεβ Ατ^βηΙιοΓαΙίβηδβπι, ββοι^ίππι Ηοίίπιαηη — ιχνπ — 

Κίΐοηίβηββιη^ (][αοΓαιη ρηιηιιβ οοηβϋίο βί <1οοΙ;ηιΐ8. 8α& ί 
(οΙο ορβΓβ οοη&άβΐΜΐο ιηϋιί αηχίΐίο Ιυϋ; Νοβίάβίεβ υθγ 
βί Ηοίίιηαηιι ίοί <1οοίηιΐ3« Γβοοηάϋαβ αάιιιοιιΐϋοιιίΙ)Ό 
αηιιοΙ;&ϋοηίΙ)τΐ8(ΐα6 ιηβ άοηαγβηηιΙ;, ιιί (ΐηβιη ίη οοηπηβι 
ίατίο Μβδοροίαπιίαβ; Ραΐαββϋη&β ΙΠ^ ΑπιΙ)ί&β άββοηρϋο 
ηβπι βχΙιίϋβΟ; ραβηβ ηογα βϊ οβτϊβ ιηιιϋο ιηβΙίοΓ βΙ; αοοαη 
ϋοΓ ίαοία βϋ Ιη ίΓαη86ηΙ)6ηάί8 ηοιιιίηίΙ)ΐΐ8 δτήίδ € 
ΑπιΙ>ίί8 Γ6 ίαβάϋ ρίβηα Ιιοπιίηί ίΐΐαηιιπ Ιίη^αηυη ηι<1 
Ιιιιιηαιιίδδίηιβ ιηβ αιΐίηγϋ ΗβηΓίοηβ Ηϋςβηίβίοΐ^ οίοούο 
ρΐιίΐ. Ιβηβηβίβ. Ιη 1;πιη8οηΙ)βηάίδ ηοπιίηίΙ)η8 Αηηβηϋ 
Ηΰΐ38θ1ιπιαηηί πιϋοηβηι δβοηίηδ δίπη. Ιη γβΓίβηάίδ Αι 
ηιβηίοηιηι δοηρίοηυη γβΛϊδ ΗΙ)βΓαϋδδίιηβ πιίΐιί ρΓοβδί 
ίαιί γΐΓ αηιίοίδδίπιηδ Ατθα-οβδ Τβτ Μϋ^βϋαη 8α8£ΐηιΐ5 
8θγο άθπιιιπι βίαδάβηι γίη άοοΗ 1)βηθβοίο Ιιΐιοαβ Ιηοίοβο] 
άβδΟΓίρϋοηβιη γβίβΓΪδ Απηβηίαβ ηαηοίηβ δΐιηι, Ιϋ^ηιαι δα( 
ρίοδ α γΐΓΐδ βηκίίϋδ Ιαικίαίηπι (^ηαπι Ιβούηιη. δβά οαι 
ιη&χίηιαηι ραΓίβηι Ιοοοηιηι ςκΙ τβηι ξβο^αρίιίοαηι δρβοΐιαι 
ϋιπη ίαπι βχ δθίρ1;οηΙ)ΐΐδ ίρδίδ οοηςβδδίδδβηι, ρ&ηοα ίαι 
ίηπι ηογα ιηίΐιί αύίηΐϋ ^βο^ειρίαδ Αηηβηίηδ. 

Οθηί(ΐηβ ο£βοίιιπι πιβυπι βδδβ ρΓοβίβοΓ, ιιί; ^τα^ία 
&£8ΐη ριι1)ϋοβ 1)7ΐ)ΚοΛβοαηιηι ρπιβίβοΰδ Οτοίϋη^βηδί 
Μοηαοβηδί βί νίηΛΓίβηδί, (ΐηί Ιβηθηδίηπι Ιαοπιηβ 
1)ί1ί ρβηιιτίαβ βύ ηοη άίοβηίΐίδ 8ΐιςαδϋίδ 1)6ηί^6 δαΙ)Υ6ηίτ 
βοίβηΐ;^ δίπιιιΐ αηύβιη 1)7ΐ)Ηορο1α6 I^^ρδ^6ηδ^ Ιιοηβδίίδδίηιο 
(}ηί τηίΐΐΐ 1ίΙ)6ΓΕΐϋ}6Γ οοηοβδδϋ}; ηΐ; (^[ΐιαίίαοΓ ία1)ΐιΐ8,8 ιβι 
ςβο^ταρίιίοαιη ίΐΐπδίπιηίβδ οοπιιηβηίαϋοηί αοΙίοβΓβιη. 

Ιβηαβ Νοηίδ Ιαΐϋδ α. 8. ΜΌΟΟΟΧΟ. 

Η6ηηοα8 ββΙζβΓ. ΙΝΒΕΧ δΙΟΝΟΕϋΜ. Α — Βατοοοίαηαβ ΟΙιΧΧΧΥ 

Β η 0οί3ΐίηίαηιΐ3 ΟΟΙΧ. 

Ο «= νίιιάοΙ)οηβη8ί8 Νββββί. ρΗίΙοβ. Βί ρΐιίΐοΐ. ΟΟΟΧΧΙΙ. 

Ώ — Οοίβϋηί&ηαβ ΟΟΟΧίνΐ. 

Ε «Β Οατοΐί α 8. Ρααίο ^βο^αρίιία. βαοηι βάϋ α. 1641. 

Γ «1 Οοάίηυβ βά. ΟοαΓ. Ρατί8ϋ3 α. 1648. 

Ο η» ΟαΓοΙί α 8. Ραυίο ϋί Οοαη οοηδβηβυηι δί^ηί&οαί. 
^ > = ς[υαΘ άοβυηί ίη 1ίΙ)η8 πίδδ. 
(* ) »=. ηυαβ ίη δοΐο 1ίΙ)Γ0 Β βυηΐ;. 
[ ] =: (χιιαβ 1)13 βΟΓίρία. βιιηύ αιιί 8υΙ>άϋ;ίοία. Α1)α1ί6ά& ΒΒ Οβός^Γ&ρΙιίθ ά'ΐβιη&ϋΐ ΑΙ)οαΊ Γέάά. βη 8χα1>θ ρυ1)1ίέβ 
ά^αρτέβ άθΐιχ ιηιιηιΐ5θΗ1;3 άα ιηιιβέβ 1)Γϋαηηίς[υβ άβ 
I^οη<1^68 βί άθ Ια 1)ίΙ)1ίοί]ιέ(ΐα6 Γ07&16 άβ ΒΓ63άθ 
ρ&Γ €1ιατΐ63 δοΙιίβΓ. ΒΓββάθ 1846. 
ΒβΓβϋί <-^ Ώβ ΙϊβΜλ ιηβάϋ αβτί άίβββΓ^αϋο οΙιΟΓΟ^πιρΙιίοα 
αυοίοΓθ ιιηοη7ΐηο Μβάίοΐ&ηβηβί (ΜοΓαίοή: Ββηιιχι 
Ι1»1ίο&Γαπι 30Γίρ(;0Γβ3 Χ ρ. Ι — ΟΟΟΧΥ). 
Β. Μ. «Β ΒΓθνί8Λ*ίηιη α Μβίβϋο άα^υχη ΑΙβχαηάΓο βρίβοορο 
(ίη δ. Αίΐιαη&βϋ Βχοΐιίβρίβοορί αροΐο^^ οοηϋτα 
Αηαηοβ) «<- 8. Αϋιαπαβϋ ορβια οζηηία ορβια βί: 
βίΐΰάίο ιηοηαοΐιοηιιη ΟΓάίηίβ 8. Ββηβάίοϋ. Τ. Ι 
ρ. 187 8ς[. 
Ο&ί, ΑΙ. »Β Θρόνος Αλεξανδρινός ' ααχάλογος των ηόλεων, μη- 
τροπόλεων %αϊ έπιατίοπών ύπό του πατριάρχου 
Αλεξανδρείας ίη: Ε. Ροοοοί^β, Β63θ1ΐΓ6ίΙ)ηη£^ άββ 
ΜθΓ£^6η1&ηά68 ΕΗοης^βη 1754 Ι ρ. 423 βς. — ΙΧΙΧ — 

[. Οΐι&οιροΐΐίοη: ΓΕ^τρ^β 80ΐχ8 Ιββ Ρΐιαι&οηβ 
α τβοΗβτοΙιββ 8μΓ Ια ^έο^&ρΗβ, 1& Γβΐί^οη, 
ι Ι&η^^θγ Ιββ έθΓϋατ68 βύ ΓΗίβ^οίτβ άβ 
Ε^ιΤΡ^β αταη^ Γίητ&βίοη άβ 08ΐηΙ)78θ. ϋβ- 
Βτίρΐίίοη £;έθ£ρΓαρ1ιίς[Ώβ Ι. II. Ραήβ 1814. 
ιΔ&ΙθοΙα Νίοαβηα: ίια^^βηίβ τβίαϋης^ ίο 
16 οοαηοίΐ οί Νίεβι ίιΐΐθ &γή&ο ϊβτ^ ίτοχη 
α αηοίβηί πΐ8. ίη ίΐιβ Βήϋβΐι Μυββυιη νϋΐι 
^^&η81&^^οη, ηούββ βίο 1>7 Η. Ηαητίβ Οογτρ^τ. 
ιοηάοη 8Αά Ε(1ίηΙ)ΐιτ^1ι. 1857. 

Ιίο,ί άββ ρτονίηοββ βί άββ ▼ίΐΐα^ββ άβ 
Ε^ρ1;6 άΓ6884ίβ βη Γαηηέβ 1376 βουβ Ιβ 
^^β άιι δυϋαη Μέΐίο-Αΐαβεΐιπιί δο1ι&1)αη 
Γαάιιϋ άθ ΓαΓαΙ>6 ρατ δίΐνββίτθ άβ δ&ογ. 
ΙβΙαϋοη <1θ ΓΕ^ρίο ρατ Α1)ά- ΑΙΙαίίΓ. Ραήβ 
810 ρ. 581—704.) 

ίΐβχηβηίίδ Οαΐαηί, δαΓΓβηϋηί, Οΐβήοί γρ^- 
^ιήβ, Τίβοΐο^ί &ί δ. δβάίβ Αροβίοΐίοαβ αά 
ιπηβηοβ Μίβδίοη&Γη Ηίβίοήα Απηβηία βο- 
ΐ68ί&5ϋο& βϊ ροΐίίίοα ηυηο ρήχηιιιη ίη βθΓ- 
ι&ηία 6Χ0Ό8& βί ο,ά βχβιηρίατ Βοοααηιιιχι 
ϋί^^βηίβτ 6χρΓβ88&. Οοΐοηίαβ. 1686. 

Γββ^α οοΐΐ&ίίοηίβ ΟοΜίΛ^ηβ ]ι&νύ&β Ηοηοηί 
!&68ατί8 ίιΐ33α ίηίβΓ ΟαίΙιοΗοοβ βί Όοηα- 
Ι8ί&8 οοπϋη Ματοθΐΐίηο τ. ο. (ήΙ)ΐιχιο βύ 
ίοΐΆτίο ρο8^ οοηδαΐαύαιη Υ&Γ&ηί8 τ. ^. 
ίαη8ί ΐν, 7—276. 

)ί6 δοΐιήίΐβη άβΓ Γδζηίβοΐιβη ΡβΙάζηββδβΓ, 
ΐ6τ&ϋ8£^6£^6ΐ)6η τιηά βΓΐ&ηύβΗ τοη Ρ. Βίαιηθ, 
[. I^&^11Iη&ηη ιιηά Α. Βαάοι:£ Ι ΒβτΗη 1848. 
[ ΒβΓϋη 1852. 

ΓβθΓ^ιΐ8 Ηο£Ρζηαηη. 

ι68 &οίθ8 ά68 χη&Γΐ7Τ68 άβ ϊΕ^^ρίβ ϋτέα 
68 ζη&ιια8θηί8 βορί68 άβ Ια ΒίΙ)Ιίοϋι^ς[ΐΐθ 
^&ϋο&ηθ βί άα Μαβέβ Βογ^, ΙθχΙθ οορ1;6 
ί Ιτ&άΏοϋοη ίπιη98^β ατβο ίηίτοάΰοϋοη βί -. Οχίβ'^» *^^*'ίο β»^*""" ?α\ββ ^ο^'^' " α^. 
^. α-'^'^ - 4ΐβ«β^- ^,...0 η"ί ^ν^αβ^ν. Γ ^^. ,. 

^^^£: Β^^νί^ί ,^^^^- — ΙιΧΧΙ — 

ΐΑτβηη&ϋβ αηοητιηί οθ8ΐηοςρ»ρ]ιί& βάά. 
'ίηάβτ βΐί Ρ&ΗΙ1Θ7. Ββτοΐίηί 1860. 
I^8^ο^^λ ραίή&τοΐιαηιιη Αΐ6ζαη<1ηηοπιιη Ι&- 
οΙ)ϋ&ηιιιι & ϋ. Μ&Τ60 ιΐ8<ιαο μΙ δηβχη 
αββαΐί ΧΤΐΙ ουχη ο&ίαίος^ο 8β€[α6ηϋαπι 
Α^ήατοΙι&ταιη βύ οοΐΐββύαηβίβ Ιιίβίοήοίβ αά 
1ϋιη& ίβχηροΓα 8ρ6θί&ηϋΙ)ΐΐ8. Ρ8χί8ϋ8 1713. 
'αΐΕ8ϋηα αηά άίβ 8ΰάΗο1ι αιις^τβηζβηάβη 
ι&ηάβΓ. Τ&96ΐ>αο1ι βίηβΓ Κβίββ ί. ^. 1838 
1 Βθζα^ αυί άίβ 1)ίΙ)1ί8θ1ιβ 6βος;κιρ1ιίβ 
Δίβηιοζηχιιβη τοη Ε. ΕοΙ)ίη8οη αηά Ε. διηϋ;1ι. 
ΙηΛΪί άβη Οη^ίηαΙ-ΡαρίβΓβη ιηΗ 1ιί8ίοή3θΙΐ6η 
ιΓΐΙΙιιίβπιη^βη ]ΐ6πιη8£^6^6ΐ)βη τοη Εάαατά 
:οΙ)ίη8οη.Ι; II; III, 1; 111,2. ΗαΙΙβ 1841-1842. 
Ι. Ι. δαίηί-ΜαΓίίη: πΐϋπιοίΓ63 1ιί8ΐοΐΓίς[η68 
Ι: §ϋθ§^ρ1ιίθ[α68 8υΓ ΓΔΓπιϋηίβ. ΡαήδΙ 1818. 
[ 1819. 

ίΐΓκΙι ^α8ρ6^ δββίζβη'β Εβΐββη άπΓΟΙι δττίβη, 
αΐίΐδϋηα, ΡΗϋηίοίβη, άίβ ΤΓϊΐη«>]0Γά!ΐη-ΐ4^- 
6Γ, ΑπιΙ)ία Ρθίπιβα ηηά υηΐ6Γ•Α6£;7ρί;6η, 
θΓαα8£^θ^6ΐ)6η ιιηά οοπιπιβηϋτ^ τοη Ργο£. 
τ. Γγ. Κταββ. Ι— IV. ΒβΓίίη 1864—1859. 
. Β&βάβΙεβΓ: Ραΐ&βίίηα ηηά δτήβη. I^6^ρζ^^ 
876. 

οηιη8 Αϋι&ηαδϋ ίίΓοΙιίβρίδοορί ΑΙβχ&ηάήηί 
1 Αηϋοοίιβηοβ =» δ. Αΰι&ηα8π ορβη βίο. 
. Ι ρατ8 II ρ. 776. 

1ιβοάθ8ία8 άβ 8Ϊ{;ώ Τβηταβ δ&ηοΐαβ πη 
3]ιίβη Ύβϋί ηηά άβι ΒΓβτίαήηβ άβ ΗίβΓΟ- 
Λγτη& τβΓνοΙΙβΙϋηάίςί 1ΐ6Γαη8^ς^6ΐ)6η τοη 
Γ. ^. βίΙάβηιβίβίβΓ, ΡγοΓ. ίη Βοηη. Βοηη 1882. 
ίδίοίτθ άβ Γέ^1ί86 ά'Αΐβχ&ηάτίβ ίοηάέβ ρ&τ 
, Μβχο, ςηβ ηοαβ &ρρβ1οη8 οβίΐβ ά68 Ιαοο- 
ϋ68-€ορίθ3 άΈ^^ρ^6, έοηΐβ αα Ο&ΐΓβ ηι^πιβ 
1 1672 βύ 1673 ρ&Γ 1β Ρ. ^. Μ. Υ&η8ΐθΙ>, 
οηιίηίοαίη άα Οοηνβηί; άβ Ια ΜίηβϋΤθ λ 
οηιβ. Ρ&η8 1687. υ*»^• 10 >. δ Τροάλλον. 
δ ίάλ•^^• 

^ δ '^ιταλίΐαδ- 
'£. δ Βκν^δ• 

--- δ ^άλληδ- „ ΤΑΞΙΣ ΠΡΟΚΑΘΕΔΡΙΑΣ 
Τί^Ν ΟΣΙί^ΤΑΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧίϊΝ. ό 'Ρώμης, 

6 Κων0ταντινονπόλΒως. 

6 ^Αλεξανδρείας, 

ό ^Αντίοχειαζ. 

ο Αιλίαο: ^το6 Ίερούολύμων, 

Τ«ξ6? προχαϋ'εδρίαξ μητροπολιτών καΐ αντο 
χεψζίλων καΐ έτΰΐβκόπων τελούντων νπό το 
άποότολικόν ϋ'ρόνον ταύτης της ^εοφυλάκτο' 

καν βασιλίδος πόλεως. ά. Επαρχία 
β. επαρχία 
γ. επαρχία 
δ. ^Λαρχια 
ε. επαρχία Καππαδοκίας ά 

^Αόίας 

Ευρώπης 

Γαλατίας α 

^Ελλησπόντου 

Αυδίας 6 Καιβαρείας. 

6 ^Εφεύου. 

ό Ηράκλειας Θράκης 

6 Άγκυρας, 

ό Κυξίκου. 

6 Σάρδεων. 1 — 6 οχη. 0. 1 άγιωτάτων Ο. 7 τελούντων'Ι τελονμί 

χ 

νων 0. ταντης — πόΧΒως] Κωνΰταντινονπόλεως Β. 8 ίηαρ ϋ 

Ιπαρ Β, ^παρ Ο, επαρχίας Ο ϋα ββιηρβΓ. ηαιηβΓΟβ xη6^^ορο1^ 
ϋβ αάάιιηί; Ο Ρ. ά ροβΐ; Καππ. οιη. Β€0. %αιβαρίαςΒ. ααι,σΰα 

ρΒίας 0. 9 ^η. άαίασ β ό ^φ. Α. 11 δ ροβί Γαλ. οιη. Β Ο 
άγχνρων Β. άγγνρας Ε. 12 ελλίσπόντου Β. ίλιαπόντον 0. 

Οβοταϋ ΟτρΓϋ <1β«οτ. οτΙ>ί• Βοιη&ηί βά. ΟβΙχβΓ. 1 12 ΒΑ8ΙΠΙ 

διέφνγον χαΐ ωχη6αν τάζ Λαραταψίνας πόλεις χαΐ 
ή χώρα αντ&ν χατεΰχάφη, μετά 61 τήι/ ^^ίλεξάνδρον 
τελεντί^ν έχτία^η υπό Αυβψάχου χαΐ ώνομάόϋ•η Νί- 
χαια από της ^Αντιπάτρου ^νγατρός. ' έχ ταύτης 6 <ίτωΓ- 
10 χόζ φιλόσοφος ^Απολλω ^Απολλώνιου τον μετά Αάρδανον 
γνώριμος^ Ανκων χαΐ Ανκανδρος^ δμοι'ως (ίτωΓκοΙ φ^- 
λό6οφοι^ 'Ιε'ραξ, ^Ηλιόδωροζ^ δόκιμοι γραμματικοί.] 

δ Νιχαίας, 

α. 6 Μοδρινής ^τοι Μελίνων. 

205 β, 6 Αινόηζ. 

ζγ.^ ό του Ταΐον, 

<[ό.> ο Μαζιμιανών, 

<ί.> ο Γορδονι^ί-ρβών. 

(β,^ ύ \οναΕρικών. 

•210 Θ. Επαρχία Παμφυλίας. 

ό Σίδης. 

α. 6 ^Ααπένδου. 

β. ο Έττενης. 

γ. 6 Όρνμνης. 

216 ί. ό Κύβύων. 

ε. 6 Σεμνεων. 

ζ. 6 Καραλλίων. 

ζ. 6 του Κοραχιββίον. 

6 βιέφνγον] ^φνγον 0. 8 ίτιτίατη 0. λυαομάχου 0. 

ιτΛαια Α. 10 άπολλώ 0. 12 ίλόδωροσ ΑΟ. 204 μοδρί- 
νησ Β. 206, 207 οιη. Β. 206 ο αηίβ ΓαΓον οιη. ϋ. 
208, 209 αηΐθ 206, 207 ροηίύ Ο. 207 αι μαξιμιαναί Ο. 

208 γ. 6 γουρδοναερβών Β. γορδοσέρβων Ε. Γοδοαέρβων ¥. 

209 ^. 6 ΐΌν,α. Β. νονμαρι%ών Ε. 210 ηαμφιλίασ 0. 214 
Έρνμνης Γ. 217 παραλίων Ο. 218 τοΰ οιη. Β. 

ΝΟΤΓΓΙΑ. 
χγ, έηαρχία 


^ίνχαονίας 


6 του *Ιχονίου, 


χδ. έηαρχία 


Πιόίδίας 


6 ^Αντιοχείας, 


x^. επαρχία 


Παμφυλίας 


6 Περγης ί^τοι Συ 
> 


λαίου• 


χ?. επαρχία 


Καππαδοχίας β 


6 Μωχη66οϋ, 


χξ. επαρχία 


Ααζίχης 


6 του Φάόιδος. 


χη. επαρχία 


Θράχης 


ό Φίλιππουπόλεως, 


χϋ: επαρχία 


^Ροδόπης 


ό Τραί'ανουπόλεως. 


λ. επαρχία 


νηόων Κυχλάδων 


6 ' Ρόδου. 


λα. επαρχία 


Αίαιαόντον 


δ ^Αδριανουπόλεως, 


λβ. επαρχία 


της αντης 


Μαρχιανουπόλεως 


λγ. επαρχία 


Φρυγίας Κάπα- 
Τίανης 


6 'Ιεραπύλεως. 


(* επαρχία 


. Γαλατίας 


6 του Άαωρίου.) Μέχρι, τούτων οι μητροπολυται χαΐ λοιπόν εν 
τεϋ^εν άρχονται οί αύτοχέφαλοι. επαρχία 


Μυόίας 


6 'Οδνβ^ου. 


επαρχία 


Σχυ^ίας 


ό Τομής. 


επαρχία 


Ευρώπης 


ό Βιζύης. 


επαρχία 


Παφλαγονίας 


ό Πομπηί'ουπόλεως. 


επαρχία 


Άόίας 


ό Σμύρνης. 30 τοϋ οχη. Ο. 31 πιααι8ίασ Ο (τ. 32 παμφίΐίαα Ο 

αυλλέονΒ, 33 β οχη. ΒΟ. μωχισονΒΟ. μωιαασονΟ. 34 Χα£η• 
χής 0. τοϋ οιη. Β. 38 ίμιμυνντων Β. άν9ριανουπόΙεως ύ 

40 χαπτιάν Β. ηατΛοιτιανΤ^α Α. χατύπατιανΤις 6. 40 α τ6γΙ)& 
Ιπαρχ/α — Άμωριον & ΓβάαοίοΓβ α(1(1ί1:α 8υη(; άβδυηύ ίη 111)ή8 
Α Ο Ο. άμορίον Β. 41 μέχρα Β. χαΐ λοιπόν οιη. Β. οΓ οηι. Έ. 
42 αυίοεβρΙι&ΙοΓαηι ηππιβΓΟβ οζηϋϋΐ Ο, οοηϋοααύ Ρ. μΐύναα Β. 
όβίσαον Ε. ροδί Όδνααον: Άρχίξπίααοπος Χβ' αάά. Ρ. 43 τό- 
μηα Β Γ. τομής Ε. 45 παμφλαγωνίασ 0. πομπιονπόλίως Β Ε, 
4β σμνρνής Ε. 

1 • επαρχία 

επαρχία 

επαρχία 

50 επαρχία 

επαρχία 
επαρχία 
επαρχία 
επαρχία 

5δ επαρχία 
επαρχία 
επαρχία 
επαρχία 
έπαργ/α 

00 έπί-,ρχία 
ίπαρχία 
επαρχία 
επαρχία 
επαρχία 

6δ επαρχία 
επαρχία 
επαρχία 
επαρχία 

69 επαρχία ΒΑδII^II 

Ίόαυρίαζ 
'Ρόδόπηξ 
Βί^ννίας 
^Ροδόπης 

Γαλατίας β 

Ενρώπΐ]ξ 

Θράκης 

νήοον Αέΰβου 

^Ελληΰπόντον 

Καριάς 

Θράκης 

νήαον 

'Ρυόήπης 

Ευρώπης 

νηύον Αεαβον 

Βίΰ'ννίας 

Ευρώπης 

^Ροδόπης 

Ζίκχίας 

της αυτής 

της αυτής 

'Ιΰανρίας 

^Ελενοπόντου Ι & Αεοντουπόλεως. 
δ Μαρώνειας. 
6 ^Απαμείας, 
ό Μαξψίανονπό' 

λεως. 
6 των Γερμίων. 
6 ^Αρκαδιονπόλεως. 
ό Βερόης. 
6 Μίτνλήνης. 
δ του Πάριου, 
δ Μίλητου. 
6 Νικοπόλεως. 
δ Προικονηβου. 
δ ^Αγχιά/.ου. 
δ Σηλυιίρίας. 
δ Μεϋ'ύμνης. 
δ της Κίου, 
δ "Απρου 
δ Κνφάλων, 
δ Χερβώνος. 
δ Βούπόρων. 
δ Νικόφεως. 
δ Κοτράδων. 
δ Ενχαΐτων, 48 ό Μοί^ωνΒίαζ] ό μαί^ονύαϋ 6. άμ,αυ^ωνΒίας 0. 49 άπα- 

μίας 0. 51 β οιη. Ο 6. 53 β£ρώ7]σ Β. 54 ΝΒσαονλέα- 

ϋον Ε. μητυλίνησ Β. 55 είλίαπόντον Β. ίλίσπόντου Ο. 

56 παρειάς 0. μηλίτον ΑΟ. μίλίτου Β. 58 προτιονηαου Β. 

ό οπρίΉ,ονησου 0. 59 ροδώπ Β. άγχιαλον Δ. 60 Οίλνβρίαα Β. 
αηλυμβρίαα ΑΈ, 61 μη^ύμνησΒ. με&ύμνων 0¥, 63 αττρον Β. 
64 ροδώπησ Β. τίνφέλίων 0. 66 οχη. 0. βοαπόρον Β. 68 
χοτίά^ωι/ Ο. 69 έλΒοπόντου ΑΟ. ροβύ Εύχαΐίων: επαρχίας 
αρμενίας ό ροΐνων (ξγ' Ρ) Ο. 

ΝΟΤΓΠΑ. 


Ο 

ι 


επαρχία 


νηόων Κυκλάδων 


ό ΚαρπάΰΌν. 


επαρχία 


^Ροδόπης 


6 Αϊνου. 


επαρχία 


Ευρώπης 


6 ^ριξιπάρων ^τοι 
Μεόήνης. 


επαρχία 


^Ημιμόντον 


ό Μεσημβρίας. 


επαρχία 


* /αρμενίας β 


6 Ήρακλουπόλεως 
ήτοι Φιλαχϋ'όης, 


επαρχία 


^^βαΰγίας 


ό Σεβαστουπόλεως. 


εποίρχία 


Πόντου Πολεμώ- 


δ Τραπεζούντων. 


■ 


νιακοϋ 


, 


επαρχία 


Παφλαγονίας 


^Αμάβτριδος. 


επαρχία 


Αυκαονίας 


ό Μιο^ιων. 


επαρχία 


Πια ιδίας 


ό ΝΗΐπόλεως. 


επαρχία 


Αιγαίου πελάγους 


δ Αίγίν)^ς. 


επαρχία 


Φρυγίας Σαλου- 
ταρίας 


δ Κοτυαείου. $ επαρχία Παμφυλίας δ Σελγης, 71 νηαον Β. 72 ροδώπηα Β. 73 δρι'ζηπάρων 00. μεσ- 

αν Β. μίΟίν 0. Ι^ημιμόντου ΧΟ. ήμιμοντούΒ. ^Ιμιμύντου Θ. 

7δ ^οιη. 00. φιλαχ^ο Α. πιδαχ^ο Β. φνλαχ^ο 0. ΦυΧα- 
χ<9ό^$ ε. ΦνΙαχ^ότ^ς Γ. 76 σίΙ^αατοτζ. Ο. 77 πολεμονίίί- 
χοϋ Β Ο Ο. 79 μίο^ίαα Β. 80 πΐΰβιίίίας Ο. 81 αίγέον Β. 
(χίγαιοπελάγονς Ο. αίγένησ Α. αίγαίνηα 0. 82 αντυαείου 
(βίο!) Α. Κυτναίου Γ. τίοτιαείου 0. κοτοιαΐου Β. χοτναΐΐΌν Ε. 
83 ηαμφιΧίας 0. Σελγων Γ. ροδΙ σίλ'/'ΐί ^^<^^• ^^•• *^ δελν.ων 
άπό τής προς παρακείμενης (-ων Ρ) λίμνης τής δεΧχοΌ' οντω 
γαρ α'ύτην (ύ αάά. Γ) διογενιανός ΐίατονομάξει $εΙ%ην, άμαϋ'ώς 
ονν την άρχιεπιστιοτιην φααΐ δέοτιονς, το ρ άντϊ τοϋ Χ τζαρα- 
Ιαμβάνοντες, 6 ΒΑδϋΠ 

(Τάξις χαϊ όιαίρΒύις τών μτιτροπολιτών ύύν τοΙς νπ 

αύτοίς έ:ιιαχόποις•) 

85 Α. ^Επαρχία Καππαδοκίας, 

ό Καίόαρείας, 

ά, ό τών Βαΰιλίχών Θερμών, 

β. δ Ννβης. 

γ. 6 Θεοδοΰίονπόλεως ^Αρμενίας. 

90 ^. ό Καμονλιανών. 

ε. ό Κΐ(5κι6ον, 

Β. ^Επαρχία ^ Α 6 ία ζ. 
ο Έφεΰον. 

9 δ </!> υ Τρά/.λεων, 

ζγ.^ ό Μαγνηοίαζ προς Μαίανδρον, 

ζβ.^ ο ^Ε?^αίας, 

<?.> ό Άδραμντίον. 

84 ΤίΜυβ ίη 8θ1ο Ο ΙίΙ)Γ0 βχίαύ. 8δ ΝαχαβΓΟβ ΙίΙ)6Γ Ο 
νθΐ ίη ιηαΓ^ρίηβ, νβΐ ίη οοηίθχία, γβΐ πίΓΟί^υβ Ιοοο ροηίί;. I^^- 
}}ΓαΓία8 οοοϋοίδ Β ς[ηί βοβίΐθΐη ροηϋ;, Οαρραάοοίαβ Βί Αβίαβ 
ιιιιηΐ6Γ08 αάάθΓθ οΙ)1ϋαδ ββί. Α θΙϊ Ο ηαιηβήβ ο&γ&ιά,, 
87 δαΰτα^ΣΐηθΟΓαια ηυηΐθή ίη 8θ1ο 1ίΙ)Γ0 Β βχ^βίλΐ. 88 ννσ- 

σησ Β νηβ 0. τ\ι\)τίοοΧοτ ΙίϋβΓαια η ΙίηβοΙα. 1ι*αη3Υ6Γ88. βχραηχϋ;. 
89 Θεοδοβίονπόλεως] μί&οδίονηόλεωσ ΑΟΟτ. 90 Καμουλια- 
νώ Α. 91 ^ίβ^ισσον Α. 94 ΑτοΗβΙ^ρΰθ Η1)Γί Β Ερ]ΐ68ίηθ8 
8α&3.^αη608 ίη ίχ63 οοίηηιηαβ άινίβθΓ&ί: Α. ^ηίπων — τίοίΧάτιο 
Β: ^^^ιονXXων — πρη/ίνηα: 0. άρχαδιονηόλεωα — ηαλαίονηολέωα, 
I^^ι)^^,^^α8 , ς^αα ίηίΐ; βοοοΓάία, ρηηιαηι οοίηηιηαηι Β, άβίη Α 
ίη οοάίοβηι Γβοβρίΐ;, άβηίς^υθ οηιίββα οοΐυηιηα Ο 8ηί&&^αη608 
ΗβΓΟοΙθβηδβδ άβδοήρδίΐ;. Ιία^β οαηι οηιηββ ίαΐβί βίηΐ; ηαπιβή, 
ηονα3 αάάθΓθ ρΐαοαιί. 94 ϊ¥ ό ύπ. Β. ^Τπαιτων Γ. 96 ϊξ. 

ό τρ, Β. τράλεων Ο. 96 ίζ, ό μαγν. Β. μέαν Β. 9τρ. Μαι, 

0Π1. 0. μαιάνδρου Ε. 97 ψ ό ίλ. 98 ϊ¥, ό άδ. Β. άτρά- 
μυττίον ό. άδραμνντίου Ε. \ \ \ ΝΟΤΓΠΑ. 7 

<ζ.> 6 Γάργαρων, 100 

<^.> ό Μαόταύρων, 
<^.> 6 Καλόης. 

<?.> 6 Βρίονλλων. 
<^ϊά.> 6 Πίττάμνη^, 

<(£/3.> ό Μυρίνης, 105 

ζϊγ.^ ό Φωχίας. 
<4ί.> 6 ^ύριΛΛουποΑ^ω^. 
<^Ϊ5.^ ό Νν6ης. 
<ι^.)> 6 Μαβχαχόμης, 

<ιζ.> 6 Μί^τροΛολ^ω^. 110 

<]ϊ^.> ό Βαρεττων, 
<^ίθ•.^ ό Μα^'ΐ/ί^ίίία^ Γί]^ άνη?Λου, 

ζκ.^ ό ^Ανινάτων. 
<^κα.^ ό Περγάμου. 

<κ^.> ό Άνεων. ΐΐδ 

^κί'.^ ό Πριηνηζ. 
<κί.> ό '^ρκαίιονποΑίω^. 
<κ<ε.> ό ^VΪα5 αύΑ))^. 99 χ. ό α(τσ. Β. 100 χα. ό γαργ. 6. 101 -κβ. ό μαστ. Β 

/ϋα(τται;ρων Α. μοαστανρών Ε. 102 χ^. ό ααλόηα κ$. ό χί- 
ρονησαου χ?. ό χνλαα 'τΛς. ό ροδιάΰτον Β. 103 ά. 6 βρ. Β. 

βρνέλλων 0. βριούΧων £ ΒρνονΧωΐ' Γ. 104 β. ό πιτ. Β. 

«ιτταιτησ 0. 105 7• ^ ί^^ρ. Β. Μνρρίνης Γ. 106 ί. ό 

φωχ. Β. 107 β. 6 αύρ. Β. α'έριΧονττόΧβω; Ε. Α'ΰρηΙονπόλΒως Γ. 

108 ?. ό νύσαησ Β. νήα 0. 109 £. ό μασ. Β. μασ;ι;οχώ,α 0. 
μααχα%ώαης Ο. 110 ό ΜητροπόΖ^ω;] η. ό τραπίζονντων Β. 

111 ^. ό βαρετών Β. βερέττων 0. 112 Γ. ό μαγν. Β. τί); 
άνηλ. οιη. Α Ο. ό — άνηλίον θΐη. 0. 113 ά ό. άη». Α. Ια. 

6 άνιν. Β. 114 ιβ. 6 πίργάμον Β. 115 ϊ^. ό άν. Β. 

116 ι^. ό προΐνηα Β. 8 ΒΑδΙΠΙ 

120 Κρ^ζ'^ ^ Αύγάζων. 

ζχη»^ 6 Σιών. 

<κθ•.> ό Κολοφώνηζ, 

<λ.> 6 Λεβέδου, 

<λα.> ό Τέον. 

12δ <^λ/3•)> ό 'ί^ρυΟ-ρών. 

<Αί.)> ό '^τταίρων. 

<λ£.> ό θΒοδούιονηόλεωζ ^τοί Πεπερίνης, 

<λ?.> ό Κύμης. 

Ι3ϋ <(^.ϊ.)> ό Παλαωνπόλεωζ, 

Γ, *Επ(:ρχία Ευρώπης. 

6 Ηράκλειας Θράκης, 

ά. ό τον Πανίον. 
β. 6 Καλλιπόλεως. 
Ι3δ <(/.> ό Χερρονήαον. 

<ί.> ό Κύλας, 
<€.> ό 'Ραίδεΰτον. ς 
1*22 ό 'λωλοφών 0. 123 ό Χ£ν£^ον Α. ό Ιενεδος Ε. ό Αε- 

νέδος Γ. 124 3ΐιί6 τέον Ιϋυπι ία ΗΙ>γο 0. 126 -Λλυξομενών 0. 

127 άντάνδρων £. '^τά^ρωι^ Γ. 128 η \ 6 περιν Ο ΐη ρήηείρίο 
Ιίηβοΐαθ Γα3ΐΐΓ8. βδΐ; ς[α8.β βραϋηχη άαατηιχι ΙϊύίθΓΟΠίιη βζρίβύ. 
ηιΙ>Γί6αίθΓ ό ΐη γ&8ιιγ8. ροβαϋ. 132 ό ^ΗροαιΙείας] ήράκΖ£<α Α. 
^ι^^^'Λλ€ία £. ^Ηράκλεια Ρ. 134 ϋαλίπόλεωσ Β. %(χλλί(Μ>ηό' 

λεως 00. 135 οιη. Β χερροννηαον Α. χερρο \ 6 (βπιβιιχη) 

νησ 0. 137 ροδαιστοϋ 0. {ροδιαατοϋ Β δαρβήαβ, υΙ)ί ΐη &ηθ 
Αδίαβ ρΓονίηοίαβ βαΰτα^ηβοδ ΗβΓΟοΙββηβββ Γβρβϋύ.) /( ι ΝΟΤΠΊΑ. 9 

ΕΛαρχία Γαλατίας Α. 

6 ^Αγκύρας, 

. 6 Ταβίαζ. 140 

. 6 Ηλιουπόλεως. 

. ό ^Αόπόνης, 

. ό Βηρινονπόλεως, 

. ό Μίζζον. 

, 6 Κί,νϊΐς, Ι4δ 

. ό ^Αναϋταβωντίόλεως, 'χαρχία 'Ελληβπόντον. 

6 Κυξίκον, 

. ό Γερμης. 

!. ό Ποιμανινον ΐδΟ 

. ΰ ''£1κης. 

. ό Βάρεω?. 

. ό ^Αδριανού ϋΎΐρών. 

. ο Αααφάκον. 

. ό Αβύδου. 155 

'. ο ^αρδάνου, 

\ 6 '/λί-Όυ. 

'. 6 Τρωαίο^. 

:. ό Πίονίας, 

Ι. ό ινί£λ4του:τολ5ω^. 160 (τ. 141 ίλίονπόλίως 0. 143 βίρινον- 
^ξοΰ Β. μίτξου 0. 145 χιντ^σ Β. χοινήσ 0. 
ίοπόντου ΒΟ. 148 ό χ&£/χον £. Ιη ηιατ- 
ηαηαβ Γβοβηϋβδίχηα βοτίρβϋ. 160 ηοιμα- 
» ΑΟα. 158 Ά9. 9'νρών 0. 166 δαρ- 
ίΐονιασ ΑΟ. 10 ΒΑ8ΙΜΙ 

*?. ^Επαρχία Ανδίαζ. 
δ Σάρδεων. 

α. 6 Φιλαδέλφειας. 

β, 6 Τριπόλεως. 

166 γ. 6 Θνατείρων, 

δ, 6 Σεττων. 

ε. 6 Αύρηλιονπόλεως. 

ζ. 6 Γόρδων. 

ξ. ό Τροάλλων. 

170 η. ο Σάλων. 

%". ο Σίλάνδον, 

ί, 6 Μαιονίας. 

ια, υ \4π6λλωνος ιερού, 

ι β. ύ ^Τρκανίδος, 

Ι7δ ιγ. 6 Μονβτίνης. 

ίδ. 6 ^Αχραύον. 

Ζε. ό Άπολλωνιάδος. 

ϊζ. ό ^Ατταλείας. 

ιζ. ό Βάγης, 

180 Τη. 6 Βαλάνδον. 

ιΌ". ό Μεύοτνμόλου, 

κ. ό ^ Ιεροκαίύαρείαζ. 

χα. δ Αάλλης. 

163 φίΧαδελφίαβ Β Γ. 165 ^νάτηρων 6. ^Βίατη^ων 0. 
166 βΒττών 6. αέτων Ο. 167 α'όρ(Ζ(ονπ<$Λ£ωσ Β Ε. αύρίλ- 

9 
λιονηόλΐωσ ΑΟ. Αύρηλιοντιόλεως ¥. 168 γορ^ώΐ' Β. γορδ 0. 
169 τρωάΛΖων Ο. 171 αίλανδοϋ Β 6. σίΧαΐ'^δι^ 0. 172 μβο- 
νίαϋ Β. μαίωνιας 0. 174 όρτίανίδοσ. Β Ε. Αρχανίδος Έ. 
176 άχρασσον Α. 178 άτταϋ^ίκσ Β. άταΧβώίς 0. 179 βαγήα Β. 
180 βαλάνδον ΑΟ. βλάνδου Β. 183 ^άΙΧης] δάΧδεων 0. ΝΟΉΤΙΑ. IX 

χβ. 6 Στρατοννχαίας. 

χγ. '6 Καιραόέων. 185 

κ9. ό Σαττάλων. 

Χ£• ό Γαβάλων, 

χς. ό ^Ερμοχαπηλίας. 

Ζ. Επαρχία Βιθυνίας. 

ό Νίχομηδείας. 190 

α. δ Προνόης ΙΙτοι Θεονπόλεως. 

β. 6 Πραινέτου. 

γ. 6 ^Ελενονπόλεως, 

δ. ό Βαόίλίνονπόλεωζ, 

ε. ό τον ^αόχνλίον, 19δ 

ζ. ό ^Απόλλων ιάδοζ, 

ξ. 6 Άδρίανών, 

η, 6 Καιόαρείας. 

^. 6 Γάλλου ^Γοι Λόφων, 

ΐ, 6 ^αφνονόίας. 200 

Ζά. ό Έριότης. 

Η, ^Επαρχία της αύτης, 20 

[Τνικα^α, πόλις εν ττ] κατά Βν^ννιαν Μνόία' έχτί6&η2* 
ύπό Ανόιμόχον έπΙ τη§ ^Αύχανίαζ λιμνης' έχαλείτο δ^ 
χρότερον ^Ελίχόρη, χαΐ έ^'ανμύξετο ύπό τών* Ελλήνων 
ίπ' ανδρεία χαΐ ενδαίμονία' δόλω δΐ ληφ^εΐόα νπό 
Μυβών, χαΐ τών ανδρών ο[ μεν διεφ&άρηόαν, οΐ δϊ 

186 χίρασβων 00. 186 αατάΧων 00. 188 Ιρμοχοητι- 
ΙίαςΟ, 191 ^Οί θεονπ. οζη. Ο. 193 ό {Χίνοπόντον (βίο Π Β 
194 βίαλινουπόλίωσ Α. βαοινουπόίΒως Ο. 195 τοϋ οιη. Β. 
197 Αδριαψής Έ. 201 άρίατηα Β. 202& Νί%οαα — γραμ,μοηιηι 
Οίη. Βϋ-. 1 νηααία Α. μ,υαίαα (βίο!) Α. 4 ανάρια Α. 12 ΒΑ8ΙΠΙ 

διεφνγον χάΐ ωχηβαν χάς παραχΒψένας πόλεις χάΐ 
ή χώρα αυτών χατεύκάφη. μετά δΐ Ζ'^ν ^Αλεξάνδρου 
τελευτίιν έχτιό^η υπό Αυόίμάχου χαΐ ώνομάό&η Νί- 
χαια άπό τήζ ^Αντιπάτρου ^υγατρός. ' έχ ταύτης 6 ότωϊ- 
10 χοζ φιλόσοφος ^Απολλώ ^Απολλώνιου του μετά ^άρδανον 
γνώριμος ^ Ανκων και Αύκανδρος, δμοι'ως Στωικοί φι- 
λόσοφοι ^ 'Ιερα^^ ^Ηλιόδωρος ^ δόκιμοι γραμματικοί.] 

6 Νικαίας. 

ά. 6 Μοδρινης ί^τοι Μελίνων. 
205 β. 6 Αινόης. 

ζγ.^ ο του Ταΐου. 
<^ό.^ ο Μαξιμιανών, 
(β.^ ο Γορδονα&ρβών. 
<^?,^ 6 ΛουιΐίΟίκώι/. 

210 Θ. Επαρχία Παμφυλίας. 

ό Σίδης. 

ά. δ ^Ααπένδου. 

β. 6 Έττένης. 

γ. ό Όρύμνης. 

21δ ί. 6 Κάβόων. 

ε. ό Σεμνεων. 

ζ. ό Καραλλίων. 

ξ. 6 του Κορακιόόίου. 

6 δίέφυγον] ϊφυγον 0. 8 ^χτΛττη 0. λυΰομάχου 0. 

νί'Λαία Α. 10 άπολλώ 0. 12 ίλόδωροΰ ΑΟ. 204 μοδρί- 
νηα Β. 206, 207 οιη. Β. 206 ο 3.η1;Θ Ταΐου οιη. Ο. 
208, 209 αηΐβ 206, 207 ροηϋ (τ. 207 αΓ μα^ψιαναί Ο. 

208 7. ό γουρδονσερβών Β. γορδοαέρβων Έ. Γοδοβέρβων ¥. 

209 ^. ό νονμ, Β. νουμαρίΊΐών Ε. 210 παμψιΧίαα 0. 214 
ΈρνμνΊ\ς Γ. 217 παραλίων (χ. 218 τον οιη. Β. ΝΟΤΓΠΑ. 13 

η. 6 ΣνΒϋ•ρων. 

9•. 6 Μνλώμης ίΐτοι ^Ιονβχίνιανοχ^πόλεως. 220 

ϊ. 6 Ούαμάνδων. 

ϊα. 6 ^αλιόάνδου. 

φ. δ 'Ίΰβων. 

Τγ, 6 Ανρβηζ. 

ιδ. 6 Κολνβρά60ου. 225 

Ϊ£. ό Μανανων, 

Ι, Επαρχία ^Αρμενίαζ Β, 

6 Σεβαοτειας. 

«. ο Σεβαβτονπόλεως. 

β. 6 ΝικοπόλΒίΟζ. 230 

γ, ο Σατάλων. 

δ. δ Κολωνείαο:. 

6. ό Βηρι6(5)]ζ, 

ΙΑ, ^Επαρχία Έλενοπόντον. 

ό ^Αμαβείαζ, 235 

α. δ Άμίόόοϋ. 
β. δ Σινώπης. 

219 ανέ^νων Β. αιέ^ρων 0. 220 μνΧό|ϋ Β. Ιονατινον- 
πόλεως Β. ό μνράβης οιη. ή'τ. Ίονστ, Ο. 221 ούαμανδών Β. 
οναμνάνδων 0. όναμάνδων Έ. 222 ^α^^σαι/^οΰ Β. ^αΖ»/- 
σά^ον Ε. 223 ^σ^ώι/ Β. /σνι/ώι^ Ο. 224 λ/ρβτ^ς Έ. 

225 χοΧνβράσσον Α Ο Ο. 7ίθλο•κραα6ν Β. 226 μαναίων Ο. 

μανάμων 0. άβίηάβ ρθΓ^ϋ: Ιατέον οτι μετά τόν νί%αίας ϊατι 
τήσ αύτήσ ίπαρχίας ήτοι βιϋ'ννίαξ ό τιαλχηδόνοςι (θ[ααθ νβΛίΐ ροδΙ; 

ό νονμΒρι%ών ροηβη(ΐ8. βυηΐ;.) 227 Β οιη. ΑΟΟτ. 232 χοΖω- 
νείασ ο βχ ω οογγ. Α. κοΧονείασ Β. κοΖωι^ιΓα^ 0. 233 βη- 
ρίασησ Β. ^Γηρ£σσή? (τ. 235 άμαοίαζ 0. άμαβαειας Ε. 236 

ς 

ό μισσοΌ 0. 237 σινόπησ Β. αννωπ 0. 14 ΒΑδΠιΠ 

γ. 6 Ίβόρων, 

δ. ό ^Ανδράηων. 

240 ?• ό Ζαλίχου ί^χοι Αεοντονηόλ^ως. 

ζ. 6 Ζήλων. 

ΙΒ. ^Επαρχία ^Αρμενίαζ. 

ο ΜΒλυτι,νΎ^ζ. 

ά, ο "Αρχής. 

24δ β. 6 Κονκονΰον. 

γ, 6 ^Αραβιααον. 

δ. δ ^Αριαράΰ^ης. 

ε. 6 Κεοαανών, Ι Γ, ^Επαρχία ΚαχτίαδοΆίαζ, 

2δΟ ύ Τυύνων ΐ]τοι Χρίύτονπόλεως. 

α. ο ΚνβίΟτρών. 

β. ό Φαν0τίνον:ίόλεως, 

γ. 6 Σαόίμων. ] ΙΑ. ^Επαρχία Παφλαγονίας. 

2δδ ό Γαγγρών. 

ά. 6 'Ιννοντζόλεως. 
β. 6 Ααδνβρων. 
γ. 6 Σωρών. 

238 ^ιβόρων Β. Ιβ6(^νων Ε. Ίβύρνων Γ. 239 άνδρα- 
πόδων Ο. 240 'ήτοι 6 Α. 6 βπιβαιη 0. 242 άρμ^νείαΰ 0. 
243 μελιτηνήσ οιτουιηββχαβ Λ ιηοΑίι ιβο. ροβϋπιβ Β. μελίτηνής (^. 
μεΧιτινήσ ΑΟ. 244 αραηα Β. 246 άραβηαοϋ Ο. 248 χαιό- 
μανών Β. αεομ^αννών Ο. 261 %νβ{στρων Β. 254 τταμφΧα- 

νοιτ^ς 0. 255 ΓΌίγγρών] 0αγρών 0. 256 ίνουηόίΒως 0. 
Γούσν()'ΐο;ΐ'ονπ()Ζ£ως Β. ΙννουπόλΒως Ε. 257 δαδίβρων 0. 
258 σορών Β. ΝΟΤΓΠΑ. 15 

ΙΕ. ^Επαρχία Όνωρίάδος. 

6 Κλανδιονπόλεως. )βο 

α. δ Ήραχλείας Πόντου. 

β. δ Προνβιάδος. 

γ. δ Τί-Όν. 

^. ό Κρατείας. 

ε. δ Άδριανουχύλεωζ. 265 •.— »1 /•γ. Επαρχία Πολεμωνιαχή. 

6 Νεοχαιόαρείαζ. 

«. ό ΤραΛ^ζουι/τωι/. 

β. ϋ Κεραόούντων. 

γ. ό τον Πολεμωνίον. 270 

ί. ό Κομάνων. 

ΙΖ. Επαρχία Γαλατίας Β. 

6 Πίύίνούντων, 

α. δ του Μηρνκίον. 

β. 6 Ενδοξίάδος. 275 

γ. δ Πίτανΐ66οϋ. 

δ. 6 Τροκνόδων. 

ε. δ Γερμοχολωνείας. 

ς. 6 Σπαλείας <|[τοι ^Ιονότινίανονπόλεωζ, 

ζ. δ ^Ορχιύτον, 280 

259 όψορίΜδοσ Β. ώι^ορια^οσ 0. ώνορ^ά^ο^ 6. 264 χ^α- 
τίάα ΒΟ. Κρατηίας Ρ. 265 ά^ρίΐΌνπόΖίως 0. 266 πόκτον 
3ΤθΧ£μο«τ<αχοι^ Β. ποΧίμονίαχη 0. Πολεμονια'Κ'ή Ρ. ποί^μονιάχσν Ε. 

270 του οιη. Β. πολ^μονιον Β Ο 6. 272 7<^^7£<<κ? 0. Β οιη. 
Α Ο Ο. 273 πισσινονιττων ΒΡ. 274 τον οιη. Β. μν^μ%ίον Οβ. 
275 Έν^ο{ίά^ος Ρ. 276 πίχαμιααοϋ Ο. 277 Τρωχνά^ωιτ Ρ. 
278 γίρμοχολωψίαα 0. γ^ρμοχολοΐ'βιας £. 279 απαλάχϋ Β. 

απανίασ ΟΟ. ιον^ιψιανπ Β Β. 280 όρταατοϋ Β. 16 ΒΑδΙΠΙ 

ΙΗ, ^Επαρχία Ανχίας. 
6 Μύρων. 

α. δ Μαβτανρων, 

β, '6 Τελμηόόοϋ. 

285 γ. ό Αιμνρων. 

δ. 6 ^ΑράΙηξ. 

ε. 6 ^Αχριλλων. 

ζ. ό Ποδαλίας. 

ξ. δ Όρνχάνδων. 

290 η. 6 Τύτλων. 

θ. δ ^Αρνέων, 

7, ο Σίόνηων. 

Τα. ο Ζ}ρ'ωνον7ίύ?.εω^, 

ίβ. () 'ΌλνμΊίον. 

•21)5 Τγ, ο 'Ότλων. 

ιδ. δ Κορνόάλλων. 

ϊε. 6 Καννοϋ, 

Τς. δ Άχραΰόον. 

ιξ. δ ^άν^ον, 

300 Ττ]. δ Βώβον ητοί Σοφιανονηόλεως. 

ιΰ". δ Μαρκίανης. 

κ. δ 'Ονοννδων, 

κά. δ Χώματος. 

κβ, δ Κανδάνων. 

284 τ£λ|ΐϋσσοΰ 60. τίΛμησοΰ (τ. 287 άπρ^'λωΐ' Οτ. 289 
6ρυ%ανδων Α. όρνκαΐ'^Ο'δ Β. όρ^κάν^ον 0. 290 τατΧώι^ Β. τα^ 
πων Ε. Τάπωΐ' Ε. 292 αειδύμ^αν Β. αίδόμ,ων 0. αιτνμων Ο. 
293 ζηνονονπόΐεωα ΑΟ. ^^ι^ουπόλβοσ Β. ί;77)'ον3ΓΟΖ£ωί Οτ. 
295 ότΧών Β. 296 χορν^άλων Α. χοροτ^άίΐων 0. 297 ά%ά- 
νου Β. αανοϋ 0. και/^ον ^το( τ^$ ά%αλΒίας Ε. !^Λ£<χι;9 Ε. 
300 βόβον Β. Βώβον ^τοί οιη. Ο. 302 άννοννδων βρίήίπιηι 6ί 
αοοβηΐΌΐη ηιαπαβ ΐθοβηβ αάά. Β. Ούνιώδων Γ. 303 ;|τ<$/ϋοτπΕ>σ Β. ! Ν0Τ1ΤΙΑ. 17 

_ 

χγ. ο Φελλού. 305 

χ8. 6 ^ΑντιψΒλλον. 

χ£. ό Φαόίλίδος. 

χζ. ό ^Ρόδιαπόλεως. 

χζ. 6 ^Αχαλίύόον, 

χη, 6 Αδβιόόον. 310 

κ-θ•. δ ^Αχανδων, 

λ. 6 Παλιωτών. 

λα. 6 Ενδοχιάδοζ. 

λβ. ό Πατάρων. 

λγ. δ Κόμβων. 315 

λδ. 6 Νήόόων. 

λε. 6 Βαρβονρων. 

λζ. 6 ΜηλοΓτών. 

λζ. 6 Κιανβων. 

ΊΘ. Επαρχία Κ άρια ζ. 320 

δ Στανρονπόλεωζ. 

α. δ Κιβύρας. 

β. δ Σίξων. 

γ. δ ^Ηράκλειας ΣναλαβιΧΊ]ζ. 

ό. ό ^Απόλλων ιάδος. 325 

ε. δ ^Ηραχλείαζ Ααχύμων. 

ζ. δ Ταβών. 

305 φύλλου Β Γ. 306 άντιφίλλον Β Ο Ρ. 307 φααιλίβοα 
ΑΒΟΓ. φασηλίδος Έ. 308 ροδοπόλίως (χ. 309 άχαΧισοΟ Ο. 
310 Αφβοϋ Ε. 312 παλιότών Β. 314 Κατάρων Ρ. 315 
%ομβών Β. %όμβρων 0. 316 νν(Των Ο. 318 μτ^Χωητών Β. 
/ϋίΧοΙ'τον 0. Μ7]ΧωΙ'τών Ρ. 319 χυανεων 0. χωανίον Ο. 
821 αταυροπ. Ε. 324 άΧ^άχησ Β. βναλβάχης Ο. 324 βΐ 325 
οχη. 0. 326 ό ήρα%λ€ίαα λατίίμων 0. ό ήραχΧΐ/ασ ό λαχύ- 
μων ΑΟ. 327 τά^ωι; ΑΟΟ. 

6•0Γ9ϋ Ο^ριϋ άβιΟΓ. οτΙ)1• Κοιηαηί βά. ΟβΙζβΓ. 2 18 ΒΑδίυι 

-~ * 

ξ. ο Ααρβων. 

η. 6 ^Αντιοχείαζ τη^ Μαιάνδρου. 

330 ^. δ Ταπα66&ν. 

Γ. δ ^Αρτναόόών. 

Τα. δ ΝεαηόλΒως. 

ιβ. 6 Όρΰ'ωόιύδοζ. 

ΐγ. 6 ^Ανωτετάρτης. 

33δ ίδ. δ Άλαβάνδων. 

ί€. 6 Στρατονιχείας, 

Γ?. δ ^Αλίνδων. 

υζ. δ Μυλάοοων. 

Τη. ο Μή^ζω. 

κ. ό του Β((ρβν?Λίον. 

κΤί, ο Ά?ακαρναΰον. 

κ/3, ό 'Τλαριμων, 

κγ. ό Κνιδων, 

345 κί. δ Μετάβων, 
κΐ'. δ Μονίον. 
κ?. δ του 'Ιερον, 
κξ. 6 Κινδοάμων, 
κη. δ Κεράμων. 

350 κθ. δ Προμίΰαον. 

328 λαρ^ών Β, 329 μίαί ~ Β. 330 ταπασών Β. 331 
άρποίοών Οτ. 333 δ^^οαιάδοα ΑΒΟ. 334 άι/οτ£τάρτ7;σ Β. 

335 άλαβανδών Α Ο Ε. 337 άλινδών Α. άΛίΐ/^ώι/ Β Ρ. 338 
αυλασσών Α Ο Γ. 339 μι^^ω Α. μηζον Β. μείζων 0. μ£^ω Ο. 
Αμνξών ΗίβΓΟοΙββ. '^νίρεου Χαυ^ώνος Μαηβι VIII, 879 Α. 340 
ίασσοϋ (χ. 341 τοϋ οιη. Β Ο. βαρβνλον (χ. 342 άΛικαρ- 
νκααον 0. 343 ύλαοτί/ϋωι/ Β. ΐλαρίμων 0. 344 τινίδον Β. 

346 μονδοϋ Α Ο Γ. μννίον Β Ε. 349 κεράμον Ο. 350 προ- 
μιαοϋ (χ. ΝΟΤΠΊΑ. 19 

κ. ^Επαρχία Φρυγίας Καηατίανηζ. 

ό Ααοδιχδίαζ, 

α. δ Τιβεριουπόλεως. 

β. ό *^ίξανών. 

γ, υ '^ΐγχνροΰνναοϋ, 355 

^. ό Πελτών. 

?. ό ^Αχύδων. 

ζ. 6 ^Ιχριων. 

ή. 6 ^Ιλούζων, :>ΰθ 

9•. υ Τρανονηόλεωζ. 

7. 6 Σεβαύτης. 

ίά. ο Ενμενειας. 

ίβ. 6 Τίμενου ΰ^ηρών, 

ϊγ. 6 ^Αγα^ΐΐζ κώμης. οΰ3 

ίδ. 6 ^Αλίνων, 

ΐε, δ Τριπόλεως, 

ϊζ. 6 Άτταναααοϋ. 

ίξ, δ Τραπεζονπόλεως. 

'Γή. ό Σιβλίας. 37<> 

οδΐ κάπα Β. -Λαππατίανης β. 353 ύ ό τν^ί^ιυνπόΧίως 0. 
354 άζάνων ΑΟίτ. αλανών β. 3δδ άγ'/υ^οανναον 0. άγ-^ν- 
ρων αυναοΌ Β. άγ'Λνροανναοϋ Ο. 356 πίλτων Α Ο Ο-. 8δ7 
άαπίασ Β. 358 ά/Μβών Β. '^κ^'θ'ων Γ. 30θ ^Ζον£ώ1; Β. 
^ΓίΙον$;ων 0. χάρτας Ο. 363 Βνμενιαα ΑΟ. 864 τια£νο0 20 ΒΑ8ΙΙΠ 

ΚΑ* ^Επαρχία Φρυγίας Σαλονταρίας. 

ό Σννάδων. 

α. ό Δορυλαίου. 

β. 6 Ναχωλείαζ. 

37δ γ. 6 τον Μηδαΐον. 

δ, 6 ^Ιφον. 

ε, 6 Προμιόόον. 

ς. ό Μηρον. 

ξ, ό Σίβίνδοϋ. 

380 η. δ Φυτείας. 

ϋ". 6 'Ιεραπόλεως. 

Τ, ο Εύκαρτίίας. 

ίά, δ Αυαιάδος, 

φ. ο Ανγονοτοπόλεω^!» 

385 Τγ, δ Βρνξοϋ. 

ίδ. 6 Ότρον» 

Τε. δ Ανκάονος. 

Τζ. 6 Στεκτορίου. 

ίξ. δ Κι,ναβωριον, 

390 Τη. δ Κόνης. 

ίΟ•. ό Σχορδαπιας. 

κ. 6 Νίχονηόλεως, 

393 κά, δ Αύροκλών. 

373 δορονλλαίου Α. άορνλλαίου 0. δωρνλέον Β. 374 
νακολβι'ασ Β Ε. 875 μηδαΐον ΑΟ. μ,ιδαΐου Β. μηδαίον Θ. 
376 ύ'ψοϋ Β. 377 η^^ομηοον Β. η(^ομισοϋ Ο. 379 σίβεν- 

δον Β. σιβίλδον Ο. 383 λισιά^ος Ε. 384 α^γονστονττό- 
Λίω^ Ε. 385 ^ρν^ον ΒΟ. 386 δίτρον Β. δτρον £. 387 λν- 
χαόι/09 Ε. 389 αιναβορίον Β. 390, 391 ΓαΙ)ήοαΙ;οΓ ό αάάβΓβ 
οΜϋαβ 631; 0. 392 νί%ονηόλεωσ ΑΟ. νΐίίοπόλεως Β. 393 
αύροχΖώι/ 0. α^ροχ^ώΐ' Α. αυρ6%λων Β. ά^οοχΑώι/ ό. ροβΐ 393 
αάά. Ε: α ηιατιόηος %αδημνών — ό άλώπη^ Τ: ό *Έπία%οηος 
Καδημνών ό Άλώπηξ. ΝΟΤΠΊΑ. 21 

ΚΒ, ^Επαρχία Αυχαονίας, 396 

ό τον Ίχονίον. 

ά. 6 Ανότρων. 

β, ό Ούαόάδων. 
<^.> 6 Άμδάδων. 400 

<ί.> 6 Οναμανάδων. 
<£.> 6 Ααράνδων, 
<ς.> 6 Βερετης. 
<ξ;.> 6 Ζερβής. 

<^.> ό Ύδης. 405 

<^^.> ό Ζ'αυ«τρωι/. 

</".> ό Κανοϋ. 
ζΤά.^ 6 5ι;ρΜ/ου:τ()λ£ωϊ,\ 
<Α/Ϊ.> ό Γαλβάνων ί^τοι Εύόοκιάδος. 
(Τγ,^ 6 ^Ιλίύτρων, 410 

<ίό.> ό Περτων. ΚΓ. Επαρχία Π ιΰ ίδιας. 
6 ^Αντιοχείας, 

^. ό ΣφζονΛολεως, 415 

7• δ ^ΑΊΐαμείας τΎ^ς Κφον. 416 417 

396 ίπαρχεία 0. 399 ούαάδων 6. άαάδων 0. δΐ'ασά^η; Ε. 
Άναϋάϋης Ρ. 400 βί 401 οιη. ϋ; ίηάϋ οιηηβδ ηαιηθή ίάΐβί. 
400 άν6άβων(^. 401 όναμαι^ά^ων (χ. 402 γ. ό Ζα^αν^ών Β Ο. 

403 |. 6 βαρέτηα Β. 404 ^. ό ^£ρ. Β. 405 ?. 6 ^β. Β. 

406 ζ. 6 σαν, Β. ααβάτρων Ο Γ. ααβατρών Ε. 407 τ), ό κά- 

νον Β. 409 Γ. ό γαΧιί' ^^ ^ ίύίοκιαί. Β. ό οχη. 0. 410 ία. 
ό ηλυστρώ Β. ό λιατ^^ων 0. ύ ήΧίατρων Ο. 411 ό ^τίΧτών 
ηηιηβηιχη οπι. Β. 412 πιααιόίας Ο. 414 άγαΧαβϋον Β. 415 
σω^οπονΖίως 0. 417 κιί(?ον Β. ό τήσ τιιβοϋ Γ. ό τής κιβνρας Ο. 22 ΒΔδΙΙιΠ 

δ. 6 Τνραΐνσυ. ι 

£• ό Βάρεως. 

420 ζ. 6 ^ΑδρανονπόλΒωζ. 

ζ. δ ΑιμΒυων. 

η, 6 Ααοδίκείαζ τήζ κεκανμ^νηζ. 

ϋ•. δ Σελευκείας τηξ όίδηρας. 

Τ. 6 1^ί«δων. 

425 Τα. ό Ζαρξήλων. 

ίβ. ό Τιμβριάδων. 

ίί. ό Κονάνης. 

ΐε. ό Μαλοϋ, 

430 Γ^. ό Σινιάνδον. 

ιξ, 6 Τιτνάααου. 

Τη, 6 Μητροπό?.εωζ, 

ίϋ". 6 Πάτίτιων. 

κ. ό Παράλλης ^μοί Πάραλλα. 

435 κ«. ό τον Μννδενον. Κ^, ^Εηαρχία Παμφνλίαζ* 

δ Περγης ί^τοι Σνλαέον. 

α. δ ^Ατταλείαξ. 
β. δ Μαγνδον. 

418 τνραΓι/ον; δβά ι/ ρ&,βηβ βν&.ιιίάυιη Α. τνραΓον Β. 

420 άδ^^ιανονηόλΒως Β 6. άνδ(^ανον 0. 421 λιμένων Β β-. 
422 Χαο^^χ/ας Β. 423 σηόι/ίρας Β. 424 άδαδων Β. 426 
τιβρι&δων Β Ε. Τιβεριάδων Ε. 427 τψάνδοϋ Β. τιμάνδον 0. 
τομάνδου (τ. 430 σ^ι^^ά^ον 0. 431 τντιάσσοι; Α. τιτνασ- 

«του Β. τντιασσοί; Ε. Τίτιασσαδ Γ. 434 πραΛ/ Β. ^τοι Παρ. 
οχη. (χ. 435 βινδεον Β 6. 486 «αμφ^Χ/ας ^ΓΓ; βχίηάβ οχηηββ 

ηηιηθη ίη 1ίΙ>π) Ο ίαΐβί βιιηί, 0[αθ8 αάάβΐ'β οχηίβί. 437 σνλ/ Β. 
438 άτταλίασ Β. 439 μαγυδοϋ Β. Μαγείδον Γ. ΝΟΤΙΤΙΑ. ί 

γ. δ Εύδοκίάδος. 4^ 

^. δ Τελμίόοϋ, 

ε. δ 'Ιόίνδον. 

ζ. δ Μαξιμιανουπόλεως. 

ξ. δ Ααγίνων. 

η. δ Παλαιονηόλεως. 4- 

^-^.^ δ Κρημνού, 

<Γ.> δ ΙίορυίάΑα}!/. 
<ία.)> δ Πελτινίββον. 
<^ίβ*^ δ ^^ικιτανάβρων. 
<^Τγ*^ 6 ^Αριαβ<5ον. 4Ι 

<ίί.> δ Πονγλων. 
<ΐί.> δ '^^δριχνί]^. 
<ΐ?.^ δ Σανδίδων, 
<4ξ;.> δ Βάρβηζ. 

(Γή-^ 6 Περβαινίον, 41 

<^ίΟ•.)> δ Χώον. 

ΙΓΕ. ^Εηαρχία Καηζαδοκιας, 

δ Μωκηααον, 

α. δ Λ^αζίανξου. 

/3. δ ΙίΓολωι/ίία^. 4( 441 τελμισαον Β. τ^ρ/ιισου Ο. 442 σινδοϋ 0. 444. 4^ 

Οχη. Β. 446 ξ. 6 χρ. Β. 447 ή. ό αορνόάλλων Β. 448 • 
6 πεΧτινιαον Β. ηίίτινηααον 0. 449 διγ,ιτανοίί^ων Α. ^ 
χιτιναΰρον 0. ίηαοζανά^^ων Ε. /^ιγ,ίοτανάβ^ων Ρ. 7. ό ^4Χ. ! 

450 ϊΰ. ό ά^. Β. άρισσοΰ 0. 451 ι^. 6 πονγλών Β. 41 

ϊν• ^ <!^^9• ^• ά^διοίνής (χ. 453 (^. ό αανάιόων Β. άν^ 

^ωιτ 0. 456 Κώων Γ. 458 μωκισοΰ Β. μωιασαοϋ Ο Ρ. (|ϋ 
σιααοϋ Ε Ιιτροϋιβ^&θ βη-ΟΓβ, η^ τίάβ^υι*) 459 ναζιαζοϋ 
460 %ολονέαα Β. χολοι^βάΐίς Ε. 24 ΒΑδΙΙ^ΙΙ 

γ. δ Παρνα66σν. 
δ. ό ζίοάρων. 

Κό. Επαρχία Ααζικήζ. 

ό Φάόίδοζ, 

465 α. ό 'Ροδοπόλεως. 

β. ό τ^5 ^Αβιβϋηνών. 

γ. ό Πετρών. 

δ, 6 τη^ Ζιγανεων. 

ΚΖ, Επαρχία Θράκης. 

470 ό Φίλιππονπόλεως, 

471 γ7. 6 ζ/ίοκλ>ίτΓαι/ουΛ(5λ£ω?. 
47ΐίΐ (*β. υ Σεβαύτονπόλεως.) 

472 7• δ ζ/ίΟ<ΤΛΟΑ£ω^. ΚΗ, Επαρχία Νήύων Κυκλάδων. 

6 Ρόδον. 

475 ά. ό Σάμου. 

β. 6 Χίου. 

γ, 6 Κώου. 

δ, 6 Ναξίας. 

ε. 6 Θήρας. 

480 ς*, ό Πάρου. 

ζ. 6 Αέ%'ρου. 

461 9ταρι/ασοΰ Β Ο Ε. 4€6 — 468 οιη. ό 0. 466 άβιααι- 
νών £. άβιαηνών (χ. 468 ζηγανέων 0. ό τζυγανίων Ε. 

ό Τζιγγανέων Γ. 471 ^ιοχλ^ιτ ια νονπ6ΐ£ω4Τ 0. 47 1 & οιη. Α Ο Θ ; 

86<1 οίτ. Ηίβιοοί. 635, 7. 478 «τγ}4Τοι^ ΐίν%1α Β. 477 χώοι; Β. 
Κώων Ρ. 481 λ£>ον Β. Ν0Τ1ΤΙΑ. 


— 


η. 6 "Ανδρου. 
». 6 Τήνου. 
7. 6 Μήλου. 
τα 6 Πιόύνης. 


485 


{"^ϊβ. 6 Νηύύραζ. 


485α 


ΐγ. 6 ^Αότυπαλίας.) 


4851) ΚΘ. Επαρχία Αίμιμόντου. 
δ ^Αδριανουτίόλεω^. 

α. ό Μεσημβρίας. 

β. δ Σωζοχίπόλεως. 
ζ^γ.^ δ Πλουτινουπόλεως. 490 

<ί.> 6 Ζωΐδων. 

Α. ^Επαρχία της αντίις. 

δ Μαρχίανουπόλεως. 

ά. δ 'Ροδοότόλου. 

β. δ Τραμαριΰχον. 495 

γ. δ Νόβων. 

δ, δ Ζεκεδεπων. 

ε. δ Σαρχάρης. 

ζ,ΑΑ.^ ^Επαρχία της αυτής. 

δ ΤραΙ'ανονπόλεως. 500 

<δ.^ 6 τον Πήρου. 

ζ^β.^ δ ^Αναβχαύίονηόλεως. 

483 τίνου Β. 485 πησννησ €. 4858. βί 1) Β βοΐαβ 

ρπΐ6ΐ>6(. 486 ίμίμοϋνΨ Β. αίμιμόντου Θ. 49 ) Οίη. Β. 

491 Ρ. 6 τζωίδων Β. 494 (οδιατόΐον 0. 495 τραμαριίιτχον 
Β Ο. 496 νο^ών Β. 499 — 502 οχη. Β, ο[ΐιί άααηιιη αΚί- 
ιηαηιιη ρΓΟτίηοίαηιχη ηηιηβΓΟβ ηοη αά(1ί(1ί(. 26 ΒΑ8Ιΐαΐ 

<^Α> Επαρχία Φρυγίας ΚαπατιανΨ^ξ. δ ΊεραηόλΒως. 


605 


α. 


δ Μετελλουπόλεως. 
ι 


δ ζίίοννόουπόλεωζ. 
Ϋ• 


ό ^Αναύταβιοντίόλεωξ. 
δ. 


Άττονδων. 
ί. 


ό Μοόννων. 


510 


15. 


6 Μαρχιανονπόλεως. 
ι 


6 'Ρόδοότόλον, 


512 


ν- 


ό Τραμαρίόκων. 


δ12ίΐ 


^. 


ό Νόβων. 


6121) 


Γ. 


ό Ζεκεδεπων. 


5Γ2ο 


ι α. 


Σκάρηζ.] 513 <^^0• Επαρχία Γαλατίας Β. 

δ τον ^Αμωρίον. 

515 ά. δ Φιλομηλίον. 

β, δ του ^οκψίον, 

γ. δ Κλανέον. 

δ. δ Πολνβώτον. 

ε, 6 Πιβύίαζ, 

503 παχατίαι/ί}σ Α. Καηπατιανής Γ. 606 βιόνυοίονηό- 
λεως Β. οιοι^νσονπόΛεως 0. ^ιοι^ισονπό^ΰως Ε. 507 άνασ^ον- 
ττόλεως 0. 508 άττοί^ίων Β. άττοίδων Ε. 510— 512ο Ειη- 
1)1βιηα ίΐΐηά, βχ ρΐ'ονίηοία. XXX Γβρβίϋηιη, α 1ί1)Γ0 0. οιηίϋϋτίΓ. 

Ογ. Ιιαίϊβί: * Μαρ%ιανονπόλΒως * 
* *Ρο9οστόλον 
. Τ^αμαρίσ%ων ,,ϋα ριιηοϋβ Ιηοΐαβα . 0θηΐθΙ)8ΐιίιιτ Ιιαββ τοοαΙ>ιιΐ8. ραιιΐο βαρηι 

βοηρΙα/' Θοαι ίη πλαι^ηβ Ε. 612λ νοβώνΒ. 513£οιη. ΑΟ. 
514 τοϋ οχη. 0. άμο^^ίον Ε. 515 φ^ομαΖών 0. 517 χλανεοδ Β. 
κλάνξ Θ. 518 πολν|3ο)Γοί) Β. ηολυβότον 0. ΝΟΤΙΤΙΑ. 27 

ΕΙόΙ δ^ χαΐ ο[ άπούπαόϋ'εντεζ έχ τ91$ ^ΡωμαΐκίΙς 520 
^£θίχι{<Τ£α)^, νυν ϋ χδλοϋντες ύπο τον ϋ'ρόνον Κων- 
0ταντίνουΛΟλξωζ μιγίροπολΐταί χαΐ νφ* έαντονς ΖρτΒς 
έπίόκοΛΟί * 

α. δ θεόόαλονίχηζ, 621 

β. 6 Συραχούαης. 
{*γ. 6 Κρήτης.) 6220. 

ί. 6 Κορίνθου. 
<?.> 6 τοϋ 'Ρηγίον. 

<§.> δ Νίχοπόλεως. 625 

<^§.> ό '^ίϋ'ηνών. 

ζτ}."} 6 Πατρών. 627 

οντοι ηροβετέ^ηόαν τ§ όννόδω Κωνύταντινουτ^ό-^^ο 
λεως δίά το νπο τών ί^νών χατέχεβ^αι τον ηάτία.ν 
της πρεαβντεραζ 'Ρώμης, 

^ίΐόαντως καΐ άηο της ανατολικής διοικήσεως άπο- 
6ηαβ^ε\ς δ Σελενκείας 'Ιαανρίας καΐ αυτός τελεί νπο 
τον Κωνόταντινονηόλεως μετά τ&ν νπ αυτόν δντων 
χδ έπιόχόπων. 

620 οΓ οιη. Α. ^κ] άπό 0. τΒλοϋνταα 6. ύπ Β. %αι οι νφ' 
Ι. Θ. εαντοίς Ε. δντες οχη. 0. 522& οιη. ΑΟΟ. 624 οιη. ϋ. 

626 ?. ό νιτί. Β. 626 ?. ό ά». Β. 627 ξ. 6 ττατ. Β. ροδί 
Πατρών αάά. Ο. ό νέων πατρών. 629 προαετέ^ειααν ο, 

χατεχ^σ^Ο'έ Β. πατεκεα^αι Ε. ττρ Β. ώσαντοσ Β. ώς α^τός Ε. 
όηοΐχήαεωα Β. άποσποία9^|σ Β. αυτό τΐΧ^Γ Β. νπό τάν ^Ο'ρό- 
νον ΚΠ. Β. νπ* α-ύτόν] νπ' αυτών Ε. νπ* αΰτω Γ. ει%οαι, 
τεσσάρων Β. 28 σΕΟκβιι 

ι 

ι 

630 *Τλο τον ένόοξόχατον Β:ζα^χον 'Ρώμης ίίτοι ^Ιταλίας• 

531 ^Επαρχία Ούρβιχαρίας. 

632 'Ρώμη. 

α. Βρνττίων. 

533 β. Μιχανρία. 

γ, Αοννη. 

535 ί. Νεάπολί^. 

£. Γάραντα, 

?. ΒιντιμΜω, 

\. Γενούηζ. 

η. Σίπόντος. 

540 θ. Πόρτου ' Ρώμης. 

Τ. νΓ^ΰος Κεντονκελλε. 

54-2 ίίΐ, κάύτρον Ενορίας^ 

ενϋτί ο άγιος Αονκιανόζ. 

543 ίβ, κάύτρον ^Αμάλφης, 

Τγ, χάΰτρον Γεττέων. 

645 ίδ, κάβτρον Τιβερίας. 

ϊε. κάΰτρον Νεπης. 

ΐζ. νηΰος Κωμανίκεια. 

ίζ. κάατρον Μούλων. 

Τη. κάβτρον Κάμψας. 

550 ιϋ'. κάΰτρον Σωρεών. 

530—684 οηι.Ε. 630 Ιηα^χία ύπό ΑΡ. 631 οΰρβικα- 
ριασ ρώμηα Δ. ζοβίααρίας Β. 632 ηηιχλθΓ03 8θΙτΐ3 Β 1ΐ8.1)θύ. 
534 λοϋνη Β. 536 Τάραντα Γ. 632 'Ρώμη Βριττίων Ρ. 
533 Νίτιανρία Ρ. 537 βεντψηλία Β. Βιγιντιμίλια Ρ. 538 
γεννούησ Α. Γενούη Ρ. 539 σηπεντόα Β. 540 πόρτου 
ρώμη Β. ποντονρώμη ΑΡ. 541 νήασοσ Β. %εντουΉ,έλε ΑΡ. 
542 ενορίας Β. Ενωρίας Ρ. ^ν^α — ΛοντΛίοίνός οηι. Ρ. ό 
«7*05] ® Β. 644 γετών Β. Γ£ττα•.'ωι^ Ρ. 647 Κομανιχεία Ρ. 
650 σωρεων ΑΡ. ϋΕδΟΒΙΡΤΙΟ. ' 29 

χ. χάότρον Σούδας, 
χα. χάότρον "Ιλβας. 
χβ. τίάότρον Άνάγνια. 

^Επαρχία Καμπάνιας. 

Νεάπολίς. δ5δ 

α. Βρεττανία. 

β. Παννωνία. 

γ. Καλαβρία, 

ό, Βενετία. 

ε. Μηόίνα. 560 

-?. Βίχοβαρίνα. 

ξ. Τανράτα. 

η, ^/4πον?Μα. 

θ. χάΰτρον 'Οπι,τέρβψον, 

Τ. χιιί<7τροι/ Σάμνιον, 565 

Τα. χάΰτρον Σονβίας. 

φ. χάΰτρον ^Ρήγιον. 

[χάΰτρον Τανρατα.] 

Τγ. χάΰτρον Σιγνίας. 

ιδ. χάΰτρον Γράδων. 670 

ΐε. χάΰτρον Πατριχίας. 

Ίς, χάΰτρον Σχνλάχιον. 

ίζ. χάΰτρον Μαρτύρων, 

ΐη. χάΰτρον Ονρβόβερα. 

551 βοναονα Β. Σονβας Γ. 552 τίλβαα Β. 553 άνα- 
7ν£ΐα Β. 556 βφιττανίαΒΥ. 557 παννονία Α. τνανωνίαΒΤ. 
660 μησινα Β. Μεαήνα ¥. 561 βίτιουβαρίνα Β. Βίκοάαρίνα Ρ. 
663 άπονίλια Β. Απουλία Ε. 564 όπίτέρβητον Β 'Οπιτέρβα- 
τος Ρ. 565 αάμνιοα ΑΡ. σαμνίον Β. 568 οιη. Β. 669 στ]- 
νι^ίαιτ Β. 671 πριχΐας Α. 574 ούρβοβερα Β. όρβόβερα Α. 
Όρβοβέρα Γ. 30 αεοΒΟπ 

675 ι^. χάότρον Ί9ρτοι/ο^. 

[τίάύτρον ^Οππιτερβιτόν.] 

Νήόοζ Σιχελίαζ. 
Συράκονόα. 

Κατάνη. 
580 Τανρομενιον. 

Μεόόίνη. 

Κεφαλονδιν. 

Θερμών. 

Πάνοοαοζ. 
585 Αιλνβαιον. 

Τρόκαλι^, 

Άκράγαντοζ, 

Τυνόάριον, 

Καρίνης. 
590 Αεοντίνη. ? ^1 ' Αλε0ΐζ. 
Γανδοζ. 
Μελέτη. 
ΑίΛαρις. 
595 Βονρκανός. 

δίδυμοι. 
Οϋότίχα. 
τα Όναρέα. 
Βαόίλονδίν. 510 όρτόνοσ Χ, Ορτώνος¥, 616 πάατρονΌσπητίραητόνΈ', 
0X11. 6. 580 τανρομενη 6 Ρ. 581 μεσηνη ΑΡ. 582 ταφα- 
λονδία Β. Κεφαλοηόιν Γ. 585 λιλνβιον Β. 587 άπραγαντόα Β. 
Άτίράγας Γ. 589 Χεοντίνησ Β Ρ. 590 άλεσις Α. 595 βουρ- 
καϋαοσ Α. ΒονοΉ-άνος Ρ. 599 βασιλονδιν Β Ρ. ΒΕδΟΕΕΡΤΙΟ. ι 

^Επααχία Καλαβρίας. *τ> * Ρήγων 

Αούκρίζ 

Σκνλακίας. 

Κοτρώνων 

Κωνόταντία. 

Τροπαίων. 

Τανρίανα, 

Βιδώνω ν. 

^Επαρχία ^Αννωναρίαζ. 

' Ραβέννα, 

Φάνονς. 

Όλχονΰα. 

Πόλονζ. 

Πεκίνονς. 

Πίβανρον, 

Τεργέαχρα. 

Αύγουατόχολίζ, 

Ταλβίτάου. 

κάότρον Τερεντίνων. 

κάΰτρον Σολερνόζ. 

κάβτρον Τονλέρικον. 600 %^ίλα^^^€ία της κατά ρηγιον Β. 601 ρηγιον οοα. Β 

602 Αοντιρης Ε. 604 "κρότωνον Β. Κοντρόνων Ρ. 605 κωι^• 
ατάννεια Β Ρ. 606 τρόπαιον Β. 607 ταυρίανον Β. 60$ 
βιβωνον Β. Κίβώνων Ρ. 609 Άννοναρίας Ρ. 611 Φανούς Ρ 
612 ολχονσα Β. 613 Φολοϋς Ρ. 615 ηισανρων ΑΡ. 61 ( 
τεργεσνρα Β. Τεργέστα Ρ. 619 τιλβίταον Β. ΤοΙβίτάου Ρ 
620 σίλΐρνόσΒ. ΣοΙίρνυςΈ', β21 τονίέρνίτίον Μ, ΤουΐΒρί>ίον¥ 82 αεοΒαπ 

χά<ίτρον Σάγγα, 


623 


τίάότρον Νοβώ. 


623α 


κάότρον Εύρενιτία, 


6231) 


χάότρον Σημανία. 


623ο 


κάύτρον Βιόιμάντω. 


624 


χάατρον Βενερης. 


625' 


χάατρον Ταβια. 
χάότρον Βαραχτηλία. 
χάύτρον Σαμονργια, 


628 


χάβτρον Σώρα. 


632 


χάΰτρον Σανογαλλία. 
χάότρον Κίόίνης. Επαρχία Αί<^μί}λίας. 

63δ χάατρον Φοροπόμπος. 

χάΰτρον Βριξίλων, 
χάβτρον Βρίντον, 

622 ΰάγγαον Β. 623 νο^ώ Β. νωξίω Α. Νοξίώ Γ. 623α 
Ρ οαδίτα: Έ^εννιν,α, — Σημανία — Βιαιβάντω ίηΙβΓ Σώρα βϊ 
Σαιογάλεια ροηϋ. ίοένι,ίία Β. Έρεύνΐίία Ε. 6236 βισί- 
μαντών Β. Βιαιβάντω ¥. 624 βερένησ Α. 625 Ταμία Γ. 
Ι(ίΙ)Γαήτΐ8 οοάίοίδ Β α ΗϋβΓαιη ίη ηηβ ΥθΓΐ)θπιιη ροβϋαιη βαβρβ 
ϋα 80ΓίΙ)ϋ; ,,α^" νβίαΐ 533, 562, 625 τβΐ βϋαιη ,,ομιλ." 547. 
626 βαραχτηλία Β. Βορατιτηλία Γ. 627 Σαμονργια Γ. 

632 σαβογαλια Β. Σαιογάλεια Ε. 633 Κηοηνης Γ. 634 

Αιμιλίας Γ. αΓ/ιι^ασ Α Β. 635 %άατρον Φοροπομπόλεως αηίβ 

634 Ιια1)6ΐ; Ρ. 636 βριξαων Β. ΟΕδυΚΙΗ'ΠΟ. 


83 


ΪΠΟ ΤΟΝ 


638 


ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΟΝ ΚΠΑ-ΡΧΟΝ ΑΦΡΙΚΗΣ. 


^Επαρχία Βνξαχίας. 


• 

β39 


Καρταγεννα, 


640 


Πρνχοννβουλαρεα. 
Σούβιβα. 
Καμφία. 


043 


Κίλεωζ, 


643ίΐ 


Ίούγκη^. 
Ταλεπτη^. 


045 


Κάόκαλα. 
Καατέλλαι, 
Πετζανα, 
Μάμιδα, 
?^αδα6ονβν:. 


ΟδΟ 


Κολούληζ, 
Κάψηζ. 
'^^δραμνττώ. 


653 


(^Κάύχρον Σονφίτηχα.) 


653α 


Επαρχία Νουμιδίας, 
Καλάμα, 


655 


Τεβεύτη. 

638 ίνδΙ'^Β. ναρΒ. 639 βιζααίασ Α Β. 640 ααρ^α- 
γίννα Β. Καρτάγίνα Ρ. 641 πρναοϋν: σονία^ία Α. προχόν 
Ο σονΧα^ία Β. ΠριτιονναονΧαρέα Ρ. 643 Κανταίΐίλίως Ρ. 
643α %ίλΒοσ Β. 644 [ονγ%ηϋ Β. Ιονγ^ιη Ρ. 647 κάστίΧλαί Β. 
648 π£τ£αιτα Β. Πέξανα Ρ. 649 Μάμηδα Ρ. 650 μαδά. 

ϋονβ& Β. 651 Κοντίονλης Ρ. 652 ηύ'ψισ Β. Κάμ\1>ης Ρ. 

653 άδ(^αμ\ητον Β. Άδραμύτης Ρ. 653α οιη. ΑΡ. σονφίτηχ^ Β- 

%άΧαμα Β. 656 ηβιστη Β. Τελίστη Ρ. 

ββΟΓ^ϋ ΟτρΓϋ άβ•0Γ. οτΜι Κοπίλη! βά. ΟβΙιβΓ. 3 34 


. βΕΟΒΟΠ 
'Ίηχων Νονζίδίας, 
Κα6χαβάγαι. 


659 


Βάδης. 


6δ9α 


Μήλδον. 


660 


Αηράδονς. 
Κάύχρον Βέδερα. 
Σχήλψ 
Ήγηρινήσιον. 
Τίτή66ίν. 


665 


Βάγης. 
Κωνόχαντίνη. 
Σίτιφνοξ. ^Επαρχία Μανριχανίας Α, 
'Ρινοκονρούρων, 

670 ^Επαρχία Μανριχανίαζ Β, 

Σέπχον εΐζ το μέρος [Θενηβόος»] Σπανίας, 
ΜεόοποχαμηνοΙ εις χ6 μέρος Σπανίας. 

Μαΐονρίχα ντ^ύος. 

Μήννκα νή6ος, 

657 ΐππον Β. Νουξίβίοία ίη ηογα Ιίηβοΐα ροηυηί ΗΒΗ Α 
θί Β οιη. Γ. 658 Κασζαβάγε ¥. 659 Βάόος Μηλεων Ρ. 
6598. μηλεων Α. 660 λη^αάονσ Β. ΆΧ%άΟους Ε. 663 ηγη- 
ρηνίαιον Β Γ. 664 τηττίαιν Β Τίτιαν Γ. 667 σιτιφνοβ Β. 
668 ά οιη. Β Γ. 669 (ινοτιονρουρον Β. Ρίν^7ίο^ον^ων Γ. 

ς _ 
670 ίηοί(^%ία τής αύτ Β. Β. 671 σέητον εΐα τό μέροσ ^ένησ- 
674 μηνυ%α Α. οιη. Β. ΒΕδΟΚΙΡΤΙΟ. 


• 


•8δ 


^ν^^ο^ Σάρδων. 


675 


Κάραλλος μηχρόπολίς. 


• 


Τονρης. 
• 


Σανάφαρ. 
< 


Σίνης, 
• 


Σσυλχης. 
680 


Φζχν6ίάνη. 


Χρν60Λθλις. 


^Αριότιάντίζ. 
683 


λίμνη. 
6.^3λ 


χάότρον του 


Τάρων. 

ΔΙΑ ΊΤΤΣ αιγυπτιακής ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ο.^δ 

Επαρχία ΑύγονόταμνιχίΙς. 

Πηλούοιον μηχρόηολίς. 

Σε^ροήτης, 

Τάνης.• 

Θμονης. 600 

'Ρίνοχούρονρα. 

Όαχραχίνη. 

676. 676 ΓπΙιηοαύοΓ ιηίιιίο ϋη^βΓβ οΐ^ϋίυβ βιΐ; ίη ΙϊΒγο Β. 
676 Οίχ^δώ Β. Ζάρ^. νί). Γ. 676 Κάραλος Ε. 677 Τοϋρις Ρ. 
678 σαμαφάρ Β. Σουμάρφα Ρ. 680 αονληησ Β. 681 φαυσιανή Β. 
Φαϋίάψη Γ. 682 χρνσόηοΧησ Β. 688 άρίοτηάνήσ Β. Χρί- 
στίάψης λίμνη ηηο τβηα Ρ. 684 %άστρον τοϋ τάρωψ Β. ηά- 
ατρον τοΰταρ Α. Κάστρον Τοντα Ρ. 686 Ο. Ιιηηο οπϋηβηι 
ί&1>6ί: Α6β[7ρίυ8 1 Αυ^8ΐα]ηηίο& Ι Αα^^ίαιηηίοα Π Αβ^/ρ^α• Π. 

686 δηα Β. 687 €(ύγοΌΐηαμνΑ Β. αύγοναταιιψήηηα Α Ο. 
689 τάνις Ο. 690 ^μουις Ο. 691 (ηψοιιονροΌρα Β Ο. 
692 όστραχινή Β. ό«τραχι{ιτΐ] Ο. 36 • ΟΕοκαπ 

ι 

Πεντάόχοίνον. ' 
Κάόιον. 
695 ^Αφ%•αΐον. 

'Ίφεύτος. 
Πανεφονύος. 

^Ιτάγερο^. 
700 Θενησβο^. 

Επαρχία Αύγονύταμ,νιχής Β. 

Λεοντίο μητρότίοΡ.ίς. 

^Α^ρίβηζ. 
^ Ηλιους. 
ΤίίΓ) Βονβαύτο^, 

ΚάρβενϋΌ^. 
^Αραβίονς. 

^Επαρχία Αίγυπτον Α. 

*Αλε1^άνδρεία, 
710 ΪΠΟ ΔΟΤΚΑ ΚΑΙ ΑΤΓ0ΪΣΤΑΛ10Ν. 

Έρμούπολίζ. 
Μίλλεως, 

695άφ<0'άί.Όι/Β. 69^ ΙφεστόσΒ, ηφαιστοςΟ, 6\ί0 ΙτράγΒ^οσ Β. 

700 ^ένησοϋ Β Ο. 701 α'ύατ<χμ/νή%ης Α. άσταμνίη Β. α^ύγο^- 
ϋταμνήαης Β Ο. 702 λίοντο Β. λεοντώ Ο. 703 ά^ρο^ 

βησ Α. ά»ρη%ης Ο. 704 ήΧ^οΰσ Α. Ιΐίονσ Β. 705 |3<μη 
βαστόσ Β. 706 βαρβεν^όϋ Β. χάρβε'&ος Ο. 707 άραβιοϋσ 

ΑΒ. άραβίονς Έ. Άναβιονς Γ. 708 2 οιη. Β Επαρχία 

Αίγνητον Πατριαρχία {Πατριάρχη Γ) ^£0( τήβ Αίγν«τια%ής διοι- 
τίήσεως (τ. ύπό ^ονχα χαΐ ^'ύ)τονστάλιον αάοΐ. Ε. 710 οιη. Ε. 
ύπό οιη. Β. 712 αιλλεοσ Β. μ£Χεω9 Ο. ΒΕ80ΕΙΡΤΙ0. 87 

Κόότοζ. 
Ψάνεωζ χώμη, 

Κοπρίδεωζ κώμη. 715 

Σάις. 

Αεοντοντίολίζ, 
ΝανκράτΒία. 
^Ανδρονιταονς. 

Ζηνωνούπολις, 720 

Πάφνα. 
"Ονονφις. 
Τανα. 

Κλεοπατρίς, 

Μαρβώτηζ. 725 

λΙαν£?,αντών. 
Σχεδία. 
Τερνού^η£. 
Σόνδρα. 

Επαρχία ΑΙγνπτον Β. 730 

Κάβαύα. 730α 

Φραγόνις. 

Παχνεμονίζ. 

^ιόόπολίς. 

Σεβέννντος. 

715 %υπρίδίωϋ τίώμη ΤΟ068 ίη άαθ8 γβΓβηι <1ί8ΐήΙ)αιιη1; Β βί Ο. 
717 λίοντονπόλίϋ Β. 718 ναυ%ρατεια Β. 720 ζηνονον- 

ηολισ Α Ο. ξηνωνονποΧις Β. 722 ^ουφισ Β. όνοϋφης Ε. 

Ονοϋφις Ρ. 728 σαν$ Ε. Σ Γ. 724 ηΐΛοπάτρησ Β. 

^Ιέόηίχτρις Ε. ΚΧ$ωπατρί'ς Ρ. 725 ^«(ρβώτις Ε. ΜαρΒώχίς Ρ. 
726 μαιτ^Χαίτώιτ ΑΕ. μίνελάιτου Β. Μαν^ΖβίτΑιτ Ρ. 727 σχί- 

διαι Β. 728 τχ^ον^σ Β. 730 Β οη. Β. 731 νπό 

φΐ^αγύψηα Β. φρα)'((νης Ε. 732 ηαχψεμόνηϋ Β. παχν^αονις Ο. 88 


αεοΕΟπ 


736 


Κοίνώ. 
Βσύόίρίζ. 


737 


Έλεαρχία. 


738 739 


^ΡέγΒον Πάραλος. 


740 


Κώμη Παριανή. 


741 742 


Κώμη Άχομήριον. 
εόεως. 
^Επαρχία *Αρχαδίας. 


74δ 


^Οξνρνγχος μητρόπολίς. 


746 


Ηρακλέους. 


746α 


Κοινώ. 
Νειλούπολίς. 
*Αρ6ινοΐτης, 
Θεοδοόίούπολίς. 


750 


^Αφροδιτών. 


751 


Μεμφή. 


7518, 


Αϊτούς. "Εχει 6 Νείλος ότόματα ξ. 

α. ^Αλεξάνδρεια, 
β. Κολύν^ιν. 

735 χοινω Β. %ννω Ε. Κ^ονώ Ρ. 13% βονσιρίο Β. 
737 ΐΧαιαρτώχ Β. 738 (ίγεον Β. ΡξγΒον \ Πάραλος άαο1>α3 
ΤθΓ8ίΙ)τΐ8 ϊ\ 740 ηαρνάνη Α Ε. ΠαρίΜνιη ηώμη Γ. 741 

742 %ν(νη Ο. *Ρηχομήριον Γ. (η%ομ.ήρίον £ άιιθΙ>ιΐ8 ΥβηίΤϊΐιβ. 

743 ξοέωσ Α. 745 ό^νριχ Β. όξύριγχος Ο. 746& κοίνώ 
ΟΜ. Β. %ιι& Ε. Κνα Ρ. 748 άραινοΐτηϋ Β. άρϋΐνοήτηα Α. 

άραηνοι/ίτης β. 749 9'εοδοαιον η Α. 9'ΒοδοσιΟΌ ΛοΧεωσ Β. 
750 άφρόδητον Β. 761 μεμψηΚίτονα Α. μεμφιΧίτονς Ο. 752 
στόματα τοϋ ψεΛον ίητά Οι, 753 &ΧεξιάΐβδρΗ Β. 754 Άολύν- 
^ιν Α. %οΧνν^ν Ο. |}οΖ|}ι$^ίΐτ Β. ϋΕδΟκίρηο. 3{ -• > γ. Αγνον. 7δ( 

δ. Παράλου. 

Β, Χά6μαχος• 

ς. ΤαμίΜ^. 

\ Τενύαη. 

^Επαρχία θηβαΐδος. 76( 

^Αντίνώ μητρόπολίς. 

Έρμονχολίς, 

Θ€θδο6ΐονπολίζ. 

Κοϋαοζ. 

Αναώ, 762 

'Τφτιλή. 

^Ατίόλλωνο^, 

Άντεον, 

Πανόζ, 

^Επαρχία θηβαΐόοζ. 77€ 

Πτολεμαΐς μητρόπολίς. 

Κοντώ ί^τοί *Ιον(}τίνιανονηολίς. 

Αιοχληπανουπολίζ, 

Αιόαπολίς. 

Τέντνρα. 778 

Μαΐς,ιμίανούτίολι,ς, 

755 &γνο^ Β. &γνον Α Θ. 756 ^ταράΧΧον Ε. ΠανάΛΧου Ρ. 
757 9'άβμχίτος Ο. 760 Τ1ΐ6ΐ)&ίάί8 Ι βχροβίϋοηβιη ςη&χη Ι* χη&ηαι 
1ίΙ)ή Α ρβΓ βητοΓβιη οτηίββΓ&Ι, βαάβιη ρο^Ιβα ιη&τς^ οάβοΠρβϋ. 
0Ίβαΐ8οσ Β. Θη. ηρωτης Ε. πρώτη Γ. 761 άντιψο Α Β. όρρ- 

τινώ Ο. ίρμονπόΧ/^ Β. 764 %οϋϋος οχη. Α. %&αος Ε. Κάσος Ρ. 
765 9ΤθΧιη(ώ Α. Ιν%ώΒΕ. ΑυιιώΥ, ηΐ άηοΙλόνιοςΕ. ΆηοΙ- 
λωνως Ρ. 768 άψτεοϋ Ε. 'Λντέον Ρ. 769 ηάψοσ ΑΟ. 

770 9'ίβ(Μοσ Β. θηβαίίας^. Ε. 'Ε^τ. θηβαίδος δ§ντ4ρα Ρ. 

771 ητοΐΒμάισ Β. 772 χ6ιττ Β. 776 μιχέιμηάνοί^οΧίς Β. 40 ΟΕΟΒϋΏ 

Θηβαΐζ. 
Αατώ, 
^Ιάμβων, 


780 


Έρμούνϋ•ης. 
Απόλλωνος, 
Κώμη *Ανά60ης Μεγάλης. 
Θηβαΐδος &νω. 
'ΊβΒωζ. 


785 


Μα%'ών. 
Τριμονν^ων. 


787 


Έρβών. 


787ίΐ 


^Επαρχία Λιβύης, 


7871» 


^αρνιέων μητρόπολις. 


787ο 


Παρατώνιον. 


787ά 


'Οτρανξύλης. 


787β 


^Αμμωνιακή, 


787£ 


Άντίπυργος. 


787» 


Άντίφρον. 


787ΐι 


ΑΙδονιας. 


7871 


ΜαρμαρικΫις. 778 λάχω Α. λατώ Β. λητώ Ε. Αητάί Γ. 779 ίαμ^&ν Β. 
Ιάμβων Α. ΐααβων Ε. Ιάμβων Γ. 780 ί^μον^ηο Α. ^ρ- 

μονν^ήσ Β. £ραοι^^η? Ε. Ε^μον^ης Γ. 782 — 784 κώμη 

άνάσσης — μεγάλης 0•ηβαΐδος — &νω ίβεως άίβϋη^ί β-. <θ^- 
βαϊσ Β. 786 μαύ'ών Α. μά^ων Β. μα^ών 0^. 786 τριμον- 
σ^ών Β. Τ^ιμον^&ν Έ, 787 Ιρμών Ο. 787& Ι4ί1)7&ιη βίο- 
08ΐη Ο ροβί ρΓονίηοίαιη Τήροΐϋαηαιη ροηΗ. 7871> Βοί^^ινίω Β. 
δραψιέων Ο. 787ο ηαρατόνιον Α. ηοιρατώιον &, 787Α ό 
τραι^{;(:έΧ77σ Β. τ^ανίάλης οτα. 6 Θ. 787β άμμονιαηή Α Ε. 
787 £. ιη&Γ&ΗΙηί ιηαητίδ Γβοβηβ α^ΐβοηρβϋ: αατ^αιος άοΜ^οϋντων 
ίηίΟΗοηος ορισας 'δπέγρα'ψοί Β. 787» &ντιφ((ον Α Ε. 787ΐι 
Ιάωνίας Ε. Έδονίας ¥. ϋΕ8€Β1ΡΤΙ0. 


41 


^Επαρχία ^ίίβνηζ Πενχάχολίς. 


788 


Σφζουαα, 
Κυρίνη. 


790 


Πχολεμαΐζ, 
Τίύχηρα. 
^Αδριανή, 
Βερονίκη. 
Έχαρχία Τριπόλεως, 


795 


Τοόίβων. 
Αετίχίδος, 
Ύων. 

ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙνΙΪΣ ΛΙΟΙΚΗΣΕβΣ. -98α ^Επαρχία Κιλικίας, 


808 


Ταρύος μητρόπολις. 


809 


Πομπηΐονπολίς. 


810 


Σεβααχή, 
Κώρνχος. 
"Αδανα, 
Αύγονσχόπολις. 
Μάλλος. 


815 


Ζεφνριον. 

789 σόξουαα Ε. 790 ηνρηνη Ο. 791 πτολΒμάϊα Β. 

792 τ§νχΒΐθ€ζ Ο. Ι^-^ βιρωνίχη Β. 795 Γπόλ^ωα Β, 796 
το σίβων Β. τό σίβων (ά, 798 ύών όίά τής άναηολιηής διοι- 
χησΐοβ Θ. 810 ηομηίϊονπολις Β. 811—814 ά68αη^ ίη Β. 
812 χόριηιοσ Α. χώριχος Ε. 815 μάΧλοσ Β. μάλος Ο. 42 ΟΕΟΚαΐΙ 

*Επαρχία Κίλιχίαζ Β, 
*Ανάξαρβος μητρόΛολίζ, 

Μομψονεατία. 
820 Αυγεία, 

^ΕΛίφάνεια, 

ΕΙρηνονίίολίς. 

Φλαβιάς. 
824 825 '^ίλεξάνδρείοί Κάβι66θζ. 

ΚαΟτάβαλα, 

^Επαρχία 'Ιαανρίαξ, 
ΣελεύχΒία μητρόχο?,ίζ, 

830 Κηλενδρης, 

^Ανεμώριον. 

ΤίΤίουΛολις. 

Αάμος, 

^Αντιόχεια, 
83δ Ήλίον Σεβαύτή, 

Κέύχρα. 

Σελίνονντης. 

Ίωβτάπη. 

Αίοκαιόάρεια. 
840 Όλνα. 

817 Β οιη. Α. 818 άνάβαοζοσ ΑΟ. 819 μίτψονΒΟΧΒία Ε. 
Μό^Ιίου εστία Γ. 820 αΐγια Β. 821 έπίφανεία Β. 822 
δίοίνονηολίς Ε. 823 φλαβίασ Α Β Θ. 824 825 άλΒ^άνδ^εια \ 
%αβίσαοσ Α Ο. άΧ^ξαν^ρ^χΕ^σ Β. 826 ηαστάβαΙΧα Β. 830 
χιΧ^ν^ρησ Α6γ %ιίλ8νδ(ίησ Β. 831 άνεμό^ιον Α Β. 836 

ΗλιουσΒβαστη Γ. 837 σβΖϊ^ι^οι^ντησ Α Ο. 838 Ιωστατή Β. 
840 δΧνα Β. ΟΕ80Κ1Κ1ΊΟ. 


43 


^ΙεράποΙις. 


841 


^αλίϋανδοζ. 


843 


Κλανδίούπολίς. 
ΕΙξ^ψίούχοίΛς. 


845 


Γερμανιχονπολίς. 


846 


Νεάπολίζ. 


84β& 


Ζηνωνόπολίς. 
Σβίδη. 
Φιλαδέλφεια. 
*Άδραύβοζ, 


850 


Μελόη, 
^ομετίούπολίς. 
Νανξάδεαί. 
τα δ χλιματα. 


854 


Κά66ων, 


854α 


Βανανων, 


855 


Γολγο6ον, 
Κοϋτράόο^. 
^Επαρχία Συρίας Α. 
^Αντιόχεια η προς Αάφνην^ 


859 


ϋ'ρόνος πατριαρχίχός. 
[Πάλτος.] 


859& 


Σελενκεια. 


860 841 ι>08ί ίί^^άποΧις ΙιαΙ^βΙ; ν^άπολις Ο. 843 δαίιαανδόσ Β. 
845 οιη. Β. 847 ξηνωνόπα Α. ζινόποΧισ Β. 848 σβι^δη Β. 
849 ψίΙαόίΧφία Β. 850 άδρασόα Β. άδ^ασός Ο. 851 ^- 

λωη. Β 852 δομιτιονη. Ε. 853 Χανζαδί ( '// υΐϋιη&ιη Ιίϋβπϋη 
§ ρηιη& ιηαητιβ θχ α οοητθχϋ; ροβί α ώόΙΧλ Ιίϋβπι, ββά οοΓΟηίι 
ί&ηίαιη &γβλλ ββί. α θηίχη ΙίϋβΓα ίη £η6 ▼βτΙ>οη2ΐη Ηηθθ1&• 
ηιιης[αθ β&βρβ βίο 8θηρί& ολ, ίητβηίΐατ ίη Β. ψανζάδεαι Α Ο. 

854 2] δΐ Α Ο. τίΧι^ματα Β. 854& τιάασον Β. 855 μανανωψ Β. 
βανάβων Ο. 856 βοΧβοσοϋ Ο. 859α ΠάΧτος οχη. Β 6. 44 ΟΕΟΚαΠ 

Χαλχίς. 

^Εηαρχία Συρίας Β. 
^Ατίάμεια μητρόπολις, 

86δ ^Αρέ^ον<5α, 

Επιφάνεια, 

Αάριύ(5α. 

Μαριάμνη. 

Σελεχ^κόβηλος. 
870 'Ραφανεαι, 

^Επαρχία Εύφρατηύίίζς 
και ΆγιονΛϋλεω^, 

'Ιεράηολις <^μητρυπολΐζ^. 

Κύρος ^τοι Άγιοντίολις, 

Σαμόβατα, 
87δ Αολιχή, 

Γερμανίκεια, 

Ζεϋμα. 

Περρη. 

Ενρωπος. 
880 Νιχόπολις, 

Σκηναρχία. 

Καισαρεία, 

861 ρέ(ίθΐα Β Ο. 866 ίηιφανεία Β. 868 μαριάμμη Ο. 
870 ((χαφανέαι Ο. 871 εΊχοοατισίαςΒΟ, άγισπ.Β. 872 ιερά- 
ηολίϋ λ.Β(}, Ιιαηο ητΐϊβζη ΙίοβΓ Β ιηίηίο ηι1)Γ0 ηοη άΐβϋηχϋ, 
ηϋ οβίβπιβ ιηθ^;Γθροΐ68. 874 σαμώσατα Β. 875 όολίχη Β. 
876 γΒ^μανΒίΐίΐα Β. γΒρμανίτιια Ο. 877 ξευμα Β. 878 π«ρ- 
ριη Β. περρι; \ιο>\>βί ροβί σάιττωι/ £. 881 αναναί^χία Β. 
882 χΐσαρεια Β. ϋ£δΟΒίΡΤΙΟ. 45 

έι/θα {ν έν ίξορίψ δ αγΜς Σέργιος. 
Σεργιούπολίς ί^χοι ^ΑνααταύωύποΙίζ, 
ή όήμ^ρον 'Ρατταφά, 
ίν^α έμαρτύρηαεν 6 άγιος Σέργιος, 

'Ορίμων. 
Σάντων. 885 

^Επαρχία Θεοδωριάύος. 

Ααοδίχεια μητρόπολις. 

Πάλτος. 

Βαλανεαι, 

Γάβαλα. 890 

Επαρχία *θ6ροηνης, 

"Εδεϋύα μητρόπολις, 

Κάραι, 

Κωνότάντεια. 

Θεοδούιονπολις, 895 

Βάτναι. 

Καλλίνικος Ι^τοι Αεοντόπολις, 

Νεα Ούαλεντία. 

Βίρϋ-ων, 

Μονι^ίλλα. 90(' 

Θηριμάχων, 

Μονιανγα, 

883 Εν9'α — Σάπιος οηι. (τ. ρααταφά Β. ^το» — Σέργιος 
υιιι. 6. 884 όριμών Β. 885 9•ίθδορίάδος Ε. 888 ΟΠλ. Α. 
889 άαίεψέαι Β. βαΧανία Ο. 891 όσροϊνήσ Α. όϋρωινής Β. 
'Οϋροητή Ρ. 892 αιδίοοα Α. αιόεσα Β. 894 %ων9τάντια Ο. 

897 χαΧΑίόι^ίχοβ β. 2/^^Οοχ Β. Χ£θΐττον9Τθ1ι; Ο. 898 οΟ^ν- 
τία Α. (ΙαΖ^ι^τώκ Ο. 899 βτ^ρ^ων Β. β^^οι^ Ο. 900 μονή- 
9Ίΐ]λΙα Β. 901 ^Βρημάχων Β. 002 μονιανγα Β. 46 ' ΟΕΟΚΟΠ 

Μάχα^χα. 

Μαρχούτίολίς. 
905 *^4να6τα6ία. 

Ήμερίος. 

Κίρκηόία. 
Μέχρι, τ&ν &δε έότι τό πλήρωμα Μεύοποταμίας 
χαΐ άρχίι της γί^ς Περσίδος. 

^Επαρχία Μεσοποταμίας &νω 
ν^τοι ζ/ ^Αρμενίας, 

910 "Αμιδα μητρόπολις. 

Μαρτνρόπολίς^ 
άπο ϊδ μιλίων της αντί^ς πόλεως γεννάται 6 Τίγρις 
ποταμός, 

^αράς, 
άπό ζ μιλίων της αντης πόλεως είόί τα μεθόρια καΐ 
οι οροί Περόίδος καΐ Συρίας. 

χάΰτρον ^Ρί0χηφας. 

χάβτρον Τονράνδιος. 
9ΐδ χάύτρον Μάρδης. 

χάβτρον Αόρνης. 

χάύτρον ^ΡίφϋΌν. 

χάύτρον 'Ίύφριος. 

χάύτρον Τζανρας. 
920 χάύτρον Ανδάύύων. 

907 %ί^%ιαία Α Ο. %ΐ(^%ηαία Β. 908 1<ιτ\ν Β. τυ}<τ μ^α. Β. 

&(ί%Ύ[\ άρχεται τής Α. 909 &νωμ Β. τής &νω Ο. 910 άμιδά Α. 
&μ.ηάα Β. άιιιά& Ε. 911 μηΐίων Α. τίγρησ Α. 912 δάρασ 
Β Ο. ?] 1$ Α. αηλίων Α. είσϊν Β. οΓ οιη. Α. Συρίας] άσυ- 
ρίας Ο. 913 ρισχ'ήφοί Β. *Ρια%ιφ&9 Ρ. 914 τονραψδιοσ Β. 
τοϋ ριτί9θ9 £. Τονριτί9ις Ρ. 918 Τσφριον Β. 920 α^^α- 
<τΑν Β. αύδάσων Ε. χιίοτρον Τξινοβίαί. 

χάατοον Ίν^ίζΛν. 

χαβκρον Βαναβήλων. 

χάβτ^ον Χονδίων. 926 

χάατ^ον Άΐβονβονοί. 

χαβιρον Μααφρόνας. 

χώηρον Βαυιλοίόν. 

χάοτρον Στιηλον χαί Όόί'ιλαν. 

χαστρον Βτιΐον^αί9α;. 930 

χαβτρον Μαναοαάι/ίαν. 

χάατρον Φιρ^αχαβράη;. 

χάϋτρον Σιτέων Χίφας. 

«««ρον Κάλωνος. 

χιίστρον Βιβαϋάρων, •>Λ5 

Μάατρον Τζκνί/αζ. 

χάβτρον Βϊρ^ας. 

χάατρον Άτταχ&ζ. 938 

Κλίμαχος ΆρζαντινΙίζ. 938λ 

χάϋτςον Άφονμών. 
χάβτρον Άριβάχαν. 910 

921 άβαρ^' Β. ΑμάκμΤΛ Ο.. 93! τ£ΐ*>οι-|}ώΐί Β. ι£ι*ο- 
βιαβ Ο. 923 ΐΎζΓ,ιτΛρ Α. /η£[»ο)ν Ο. 024 (Ιονκ^ήί Β. 

926 σχούίβαιρ Β. χούβίαΐΎ Ε. 936 ίΐβονβον Β. αΐββαίοϋοί Ε. 
^ΐΒίαλοϋχ Ε. Β27 μάοφραπια Β. 923 οητιΊβ.οκ όί^^Λ» Β. 
■αϊ ΟίιίΧβί ΟΜ. α. 930 βί-£ου^αα Β. βι,οι-^ΐϊί&ίίί Ε. -»αβ ΐ. 
931 ριαβαρην Β, μοοοκραιν Ο. 932—038 οηι. Β. 833 βί^- 
»»χαβία1)ς Ε. Β.ί)9ίΐο(ϊρΐίΤ) Γ. 983 «χ^ψαι Ο. 986 βιβα- 
βί^ΛΤ Ο. 937 ρ£'9ρ£<( Θ. 938 !ΐβατ(ον ότιπιόϊ χΐ/μαιοβ β. 
Λρ£«Μ)}ί Ε. ^ρίίϊ^ΐΜτΙϊ Ρ. 93βίΐ άρ£ι.»ι.ι5ιι Α. χΐιίίΐβιβ ίίοτ- 
ψίαί Β. 939 ^7«νμο* Α. φβνμών Β. ^«αν^ικν ΰ. 940 

άνι^κχΑ» Β. ^«ι^χβ» β. 911 φία^ιανον Β. 48 . ΟΕΟκαπ 

κάότρον ^αφνοϋδίν. 
χάατρον Βάλανος, 
χάότρον Σαμοχάρτων, 
ΟΙβ^ίΙδε πληρούται ή Μεόοποταμία, %αΙ Ιότιν 6 Τανρος 
καΐ ή κλείΰονρα Βαλαλείόων, καΐ &ρχεταί κατά χο 
946άρκτωοι/ μέροζ ή Μεγάλη ^Αρμενία, είόΐ δ^ καΐ οΐ 
οίχονντεζ εις το ΰρος τον Τανρον πληαίον τον αύτοϋ 
κλίματος λαοί β' ονομαζόμενοι, ό μεν εις ΧοΟ-αΐται^ 
947 6 όέ έτερος Σανα6οννίταί. καΐ Ιατιν 'όρος ύφηλόν, 
ίπονομαξόμενον Μαραϋ'κεν έν φ καΐ ί] κιβωτός τον 
Νώε έπιφερομενη τοΙς νδαβν προόεκρονβεν εις την 
κορνφην τον ορονς καΐ ίβτνν τοντο γνωβτον ηα(5ν τοις 
των έκεϊβε μερών μέχρι τΐ]ς Οήμερον, 048 Επαρχία ζ/ ^Αρμενίας άλλης. 

^αόιμων ννν μητρόπολις, 
9δ0 Άρβαμονβάτων. 

πολίχνη Χοξάνων. 

Χθ(ίομάχων. 

Κιΰ^αρίξων. 

κάβτρον Μερτικέρτον. 

94ίί όαφνοί Β. 943 βαλονοΰ Β. βαλονης Ο. 944 αα- 

μονχαρτου Β. 945 μεβωπό Β. %ληαοϋρα Β. βαβαλίσων Α. 
βαλαλέαων Οτ. άρχεται %ατά το] άρχτ) το Ο. άρτιτόον Β. 

μεγάλη] μ Β. 946 %αϊ οιη. Α. %αΙ οί οιη. Ο. εΙς οπι. Θ. 
αληματοα Β. ό μεν Ιαχ^ομαΐται Α 6. νααοννίται Α Ο. 947 
μοίραΟ"Λε Β. βαρα^τιέν Οτ. %ηβωτοα Β. νωε Β. ^δααιν Β Ε. 
προαέ%ρνοϋν Έ (βίο), ^ατιν Α Β. ίαειβαι Β. την Ο'ήμερον Ε. 

948 αλληα Α. &λλη Β Ο. 949 δαίίημων Β. νυν οχη. Β. δα- 
δήμων Ο. 950 άρμοναάτων Ο. άρααμοναάτων Β. 951 9Γ0- 
λιχνηχοξάνων Α. ηολίχνη | χοξάνων Ο. χαζάνων Β. 952 χο- 
αωμαχων Β. 953 χ^'&οίρι^ώΐ' Α Ο. 954 μερτιτιέρτων Α. μαρτι- 
•αέρτων Ε. χάστροι^ οχη. Ε. ϋΕδΟΒΙΡΤΙΟ. 49 

χάότρον Βαΐσνλοϋος. 955 

χάότρον Παλιός. 

κά^τρον Άρδών. 

χλίμα Σοφήνης, 

χωρίον ύπο τό αύτο χλίμα, λίγόμενον *Ιαλίμβάνων^ 

5ϋ'€ν δρμάται 6 τήν παρονόαν φιλοΛονήόας βίβλον 

Βαόίλείος. 

χλίμα. ^Ανξητινής. 

χλίμα Ζίίγηόίνηζ. 960 

χλίμα Γαριντ^ς. 

χλ,ίμα Βίλαβγιζινής. 962 

(^ χλίμα Παλίνής.) 9628. 

τίλίμα Όρξίανινής. 

χλίμα ^Αότιανίχής, 

χλίμα Μονξουρών. 965 

Επαρχία Φοινίκης Παραλίας. 967 

Τύρος μητρόπολις, 

Σιδών. 

Πτολεμαΐς, 970 

955 βαϊονλου Β. Βαϊονλοίος Γ. 956 πάΧιοα Β. πολιός Ο. 
957άρ^ώνΒΓ. 958 χΧΐ7|ϋα Β. αοφίνησ ΑΒ. σοφηνήςΟ, 958& 

χΑριον — Βασίλειος οιη. (τ. 958α χ Β. χλ'ήμα Β. ζαλήμ 

βάνων Β. 959 — 966 ίίλίμα άρξητινήσ: \ %Χίμα διγησινήα: 

χλίμα γαρινήϋ': %λίμα βιλαβηχίνήϋ : -κλίμα δρξίανινήσ: %λίμα 

ς 
άστιανιτιήσ: \ χλίμα μονξουρών ι -^ Α. χΐημ" άνξι,τίν \ χλήμ 

ς ^ ς ς 

όιγισίνηα | χλήμα γαρίν \ χλημα βιλαβίζίν \ ηλημα πάλιν \ χλ'ήμα 

ς 
όρζιανιΐί | ηλ'ήμα μονζονρων Β. χλίμα άνξιτηνής Ε. Άψζιτινής Γ. 

χλίμα διγηαινίΐς £. ^ιγιαηνής Ρ. χλίμα γαρηνής. χλίμα όρζια- 
χινής, χλίίΐα βιΧα|}ιτγ}ΐτί}ς. χλίμα άατΐ€ίνιχής. χλίμα μαμουζον- 
ο&ν (τ. &α<1. Οτ. χρη (χρΒ^ Ε) $16έναι 3τι ανχη α^οχέφαλός 
»ατι μτ} τελούσα 4ηίό άποστολιχόν ^ρόνον. άλλα τιμη^Βΐίσα δια 
τόιτ αγιον Γρηγόριον Αρμενίας {χονσα πόλεις χαΐ χάιηρα σ\ 
τϋροσ Α. 969 σιδών Β. 970 πτολεμαϊσ Β. 

ΟβΟΓ^ϋ Οχριϋ ά«•€Γ. οτΙ>ίι Βοπλ&ηΐ «ά. ΟοΙχογ. 4 ΟΕΟΒΟΠ 

Βηρυτός. 
Βίβλος. 
Τριπολίς. 
"Αρτίαι,. 
'Ορ^ωόίάς. 
Βότρυς. 

Κώμη Γίγηρτα. 
^Αραδος. 
*Αντάραδος. 
*0 Πανεάς. 

Γόνα0ί τοΙς ^Σ^άλτων. 
κώμη Πολιτιανη, 
κώμη Τριερίζ. 

Έχαρχία Φοινίκης Αιβανηβίαζ, 

985 'Έμιββα μητρόπολίς. 

Ααοδικεια. 
^Ηλίονπολίς. 
Άβιλλα, 
^αμαΰκός, 
990 κλίμα ^Ιαβρονδων. 

Εύάριος ί^τον ^Ιονόχννιανονπολις. 

Παλμνρα. 

κλίμα Μαγλονδων. 

971 βνριτοσ Β. Βήρννος Γ. 972 βίβλοσ ΑΒΟ. 975 
όρ^ωβίασ Α Ε. άρ^οσίαα Β. 977 γίγηρτα η ίη ΓΟβατα; οαίβα 
βΓ8.1 £ οοττ. Β, ιη. Ι* Β. γηγαρτα Ε. ΓΥ^ναρτα χώμη Ρ. 979 
αντάρα Α. 9Β0 ηανέας ΑΒΟ. 991 τοισαλτων Α. τοιΰ άλτό^Β. 
γονάσίτίΟί βάλτων Ε. Γάναα ^το» Σάλτων Γ. 982 ηολιτιάνη Β. 
9Β3 τρίΒριαΒ. 98^ λίβανισίάσ ΒΟτ, 9Β6 ^μιαααΑ, αΐμηααΒ. 

ίδίσα Ο. 988 αβηΐλα Β. ΑνβιΧλα Γ. 990 %λΗ Ιαβρουδων Β. 
Ιαμβρονδων Ο. ηαίμνρα Β. 993 κΧι^μα ^7^*7^0^^^^"^ ^• ι ΒΕ80ΕΙΡΤΙ0. 51 

Σάλτον Γονίχΐχιχόν. 

Σαλαμ,ίας. 995 

χλίμα ^Αναχολιηόν. 

^ΕΛαρχία Παλαιστίνης Α. 

ΑΙλια ^Ιεροσολύμων Άγια Πόλις. 

Καισαρεία μητρόπολις. 

^ώρα. 1000 

ΆντίΛοτρίζ. 

Αιόύπολίζ ΙΙτοι Γεωργιούπολις. 

*Ιύμνια. 

Νιχόπολις. 

"Ονους. 1005 

Σωξονόα. 

^ΙόπΛη, 

^Αόχαλών, 

Γάζα. 

'Ράφία. 1010 

Άν^ηδών. 

ΑιοχλητιανονΛολις. 

^ΕλενΟ^ερόπολις. 

Νεάπολις. 

Σεβαστή. 1015 

994 <1β68ί) ίη Β. 997—1043 άβδαηύ ίη Ο. 998 αίΐια Β. 
ί^ροαόλνυίον Β. 999 α1> ίου νβηα βαάβχη ρΜΐ6ΐ)6ΐ Οοίβΐ. ΟΟΟΧ^ΥΙ 
ίοΐ. 299 βς. (— ΡΛΓΐ1ιβ7 Ν. V) (ϋ). 1001 ^<ντ*πατροσ Βϋ. 1002 
γεωργίονποΐις Β. ^τοι γίωργ. οιη. Ό. 1003 'ήαμνηα Β. 1005 
όνοϋα ΒΌ. ΙΟΟβ αωξοναα Β Ο. 1007 Ιώΐίηη Β. 1008 άαηά- 
λων Αϋ. άσπαΐών Β. 1009 γαξα ΑΒ. 1010 (άφια ΒΌ. 

1011 αναιδών Β. άν^ιδων Ώ. 1012 δίοηλιτιανίΧ^ Ώ. 

1013 Ιλίν^Β^οί^^ Ό. 1015 <Τ£|?α<ιτη Β. 

4* 52 ΟΒΟΕαπ Ι 

^Ρεγεών ^Ιερίχώ. 

^Ρεγεών Αφίας, 

^Ρεγεών Γάδαρα. 
1020 "Αξωτος Πάραλος. 

"Αξωτος ή 'Ίπτανος. 

Ενχωμάξων. 

Βίτχνλίθ£, 

Τρίχωμίας. 
1025 Τόξοζ. 

Σάλτων Κων6ταντιαννχΤ]ζ, 

Σάλτων Γεραΐτίχός ήτοί Βαρΰάμων, 

^Επαρχία Παλαίβτίνης Β, 
Σχνΰ'όπολίζ μητρόπο?Λς. 

1030 Πέλλαι, 

Γόδαρα. 

Καηετωλιάζ. 

"Αβιλα. 

Μα^ιμίανονηολίζ. 
1035 Αιοχαιαάρεια. 

Τφεριάζ. 

Γάβαί. 

1016 άηαϋΌύς Β. άπα&οϋς Ό. 1017 αριχώ Β. 1018 
λψύηα Β. 1019 Γα"/ϋ. 1021 ή οχη.Ο. ζππινοσλΏ. 1023 

βιτίΤ,ιοαΌ, 102^χρι%ομ£ααΒΏ. 102^ ααλ %ων νιατί Β, τιων- 

αταντιανιι Α. αάλτων οιη. χωΐ'στ. Ό. 1027 σαλ γεραϊτίΤί Β. 
γίραϊτι%6ϋ ΑΌ, 1028 Β. αιιίίθ Ρ&ΐαββΰηαιη Π βύ ΙΠ ΑπιΜαιη 

ρΓΟΥΐηοίαηι ίηδβήΐ;. Β οιη. Α. αίΐν&οηόλ^: Α. μητρόπολίς \ 

οιη. ΑΡ. 1032 τίαπΒτολίάσ Β. 1033 &βηλα Β. 1035 ^ιο- / 

τίαισάρια Ό. 1036 τιβερι&α Β. 1037 7<έ^<^^ Ι)• ϋ£80ΒΙΡτΐΟ. * &3 

^ΕλενονΛολίς. 

Τετραχωμία. 1040 

χλίμα Γίχυλάμης. 
χώαη Ναΐς, 

Επαρχία Παλαίότίνης Γ. 

Πέχραι μητρόπολις. 

Αύγον6τόπολις. 1045 

^Αρίνδηλα. 
Χαραχμονδα. 
*ΑρεΟΛθλίζ, 
Μάφις. 

"Ελονόα. ΙΟδΟ 

Ζώορα. 
Βιροόάβων. 
Έλαζ. 

Πενταχωμία. 

Μαμόφωρα. 1055 

Μητροχωμία. 
Σάλτων Ιερατιχόν. 

1038 ίΧ^νονπολίύ Α. 1040 τΐτραχωμια Β. τβτραχομια Ρ. 
1041 χΧη Β. γανλάμηα Α Ο. γανλάν Β. 1042 τίωμηνάϊα Α. 1043 

παΐαι^ Β. 1044 πίται Ο. 1047 χαχμονδ^ Β. πείάχμον Ό, 

Ζ€ί9€ί7μοϋχα Ε. -χά Ρ. 1048 άρ£ώπο1ισ Β. βίριο^ Ό. Λ^^ο- 

ς 

ποίις Ρ. 1049 μάμίρια Β. μ€ΐη^ Ό. Νά'ψίς Ρ. 1050 ΙΧόνσα Α. 

ϋοναα Β£. ^1<Η)<τα Ο. 1051 ζονρα Ό. 1052 βιροσα- 

|7ΔνΒ. |ΐΑρ<ΜίάμωνΟ. ΙΟδΒΐΧάσΒΟ. Ιΐα<τ Ο. 1054 ιτβιττακω Β. 

πίντα%όμΐΛ Ώ. 1055 μαμο'φορ Ό. 1056 μξοΆα Ό. 1057 <ταίΙ 
ΓΕρβίτιχ*^ Β. <ταΧτον Γίρατίχ' Ι). <ταΛτων: ίιρϋηιηόν Α. <τάΖτων 54 • ΟΕΟΕΟΠ 

^Επαρχία ^Αραβίας. 
Βόατρα μητρόπολις. 

1060 "ΑδραόΟζ. 

ζίία. 

Μεδαβα. 

Γέραβα. 

Νενη. 
1065 Φιλαδέλφεια. 

"Εββονς. 

Νεάτίολίζ. 
(^'Ιεράπολίζ.) 

Φι?Λ7ζπον7ίο?.ίς. 
1^70 Φενοντο^. 

Κωναταντινη. 

^ίοννβιά^, 

Πενταχωμία. 

Τρικωμία. 
1075 Κανόνας. 

Σάλτων Βατάνεως. 

Έ^ακωμία. 

Ένακωμία. 

— μαμώ 'φορά — μιτρον,ωμία — ίίρατίτιόν Ε ίάβιη Γ ηΐιί Μαμω 
βί Ψορά άιΐ08 τίοοδ 6336 οβηδβΐ; 61; Τιτρο%ωμία ($6(1 Ιαύ. Μί• 
ΙπΓΟΟΟχηία) 80ΓίΙ>ί1;. 

1068 άρραβίασ ό Ώ. 1060 άδραααόα Β. 6 άδρααός £. 
άδρααός ΏΈ. 1062 μίόάβα Α. μέδαυα 06. 1063 γέροίααα 
Α α. 1064 νεβη ϋ. 1066 φιλαδέλφια ΒΌ. 1066 ίαβοσ Β. 
1066—1069 οιη. Ο. 1067 νεάτζολια ι &χ η οογγ. 8. ιη. Ι». Β. 

1068 οιη.Α&ϋ. 1070 φ£νον<ηΓοσ Β. φε|}οντος ϋ. ψΒνουτόςΟ. 
1071 πωνσταντινη Β. 1072 δίόνυαάχα Β. διονυαίας 6γ. 1076 
—1078 οιη. Ο. 1076 %άνο^αα Β. ηανο^άς Ο. 1076 σάλτων: 

βατάν^ωσ Α 6. σαλ βαντανίασ Β. 1077 ίξατίωμία χ Β. 
1078 οιη. Β. ϋΕδΟΒΙΡΤΙΟ. 65 

κώμη Γωνιάς, 

χώμη Χερους. 1080 

τίώμη Στάνες, 

χώμη Χαβερας. 

χώμη Κωρεά^ας. 

χώμη Βίλβάνουζ. 

χώμη Κάπρων. 1085 

χώμη Πυργοαρετών. 

χώμη Σέτνηζ. 

χώμη ^Αριαχών. 

Νεότης. 

χλίμα άνατολιχ&ν χαΐ όνόμών. 1090 

κώμη ^Αριά^ας Τράχωνος. 

κώμη Βεβδάμον^. 

^Επαρχία ^Αρμενίας Μεγάλης. 1003 

^εΐ εΐδέναι^ οτι αντη ανχοχέφαλό^ έβτι μη τελοϋαα 1094 
πο τον άνατολικον ϋ'ρόνον, άλλα τιμη^εΐόα διά τον 
γιον Γρήγορων * Αρμενίας ^ Ιχονΰα πόλεις χαΐ χά6τρα 
χΐ κλίματα 6, 

'εΐϋαντως και ή 1096 

1080 νίεθ3 ίηάβ α '%ώμη Χέρους^ οοά. Β ρθ8ΐ αάλτων ΐίρα- 
'τίον (Ραΐαβ^ΐίηα. ΠΙ) ροηϋ. χ^^ϋβ ΒΟΟ, ββά β βΓΟβηιη ϋ. 

)81 οτανΒβ Β Ο. 1082 μαχαβΒρώ Β. μαχαβ^ρ ϋ. μαχαβί^ 
}ς £. Μαχαβέι^ως Γ. 1083 χορβά'^Όίΐτ Β. χορ^αθάς Ώ. 

»ρ£αθγ;ς Ο. 1084 βάβανοσ Β. βιλβανοϋσ 00. 1086 χα- 
κρωιτ Ο. 1086 πυργοαρίχών Ο. πΌογο<χ(^(ι Β. πνργο αρετών £. 

)87 αηνήα Β. 1088 αρΒάχών Β. 1089 οιη. Β. νδ^ Ό. 
)91 άρεαέ'αα Β. άριά^αα: τράχωνοα Α Ο. 1092 βββδαμονσ Β. 
ίβδαρΜϋα Ό. 1093 βί 1094 οχη. 6 Ιιοο Ιοοο. ίδεναι Β. αυττ] 
IX. Ο. ^<^τ^1'Β. νπό τόν άν€ηοΧι%6ν ^ρ.] νπό άποστοίΐιχόν^ρό- 
>ν Α. τ09 οχη. Ο. χαΐ %λίμ€ηα οιη. ΑΙ). χΧηματα Β. 1096 ίη 
ι&τβτίηθ ηι. Γβο.: χνπρο<τ Β. άύαντως %αϊ ή οηι. Ο. ροβΐ Κνηρου 
ο 6: ^£Γ εΐδέναι δτι αντη αυτοκέφαλος ίατι μή τ€Χοί}<τα νιτό 
νοστοΐιχόν ΰ'ρόνον άλλα τιμηϋ'Βίαα δια το χτλ. 56 ΟΕΟΒΟΠ ϋΕδΟΚΙΡΤΙΟ. 

*ΕΛαρχ£α τηζ Κύχρον 

1096 δίαμ^μίνηχεν, έχουσα παρ^ £αντ^ χ'^ν δεόηοτείαν δίά 
το εύρε^ηναι έν ανττι τον αγιον άΛ06τολον Βαρνάβαν^ 
έχοντα έηΐ 6τή^ονς το χατά Μάρχον εύαγγέλιον. 

1097 ΕΙύΙ δε έν αύτχι αΐ πόλεις αϋται' 

1008 Κων6ταντ£α μητρόπολις. 

1099 Κίτιον. 

1100 *Αμα%ονς. 

Κονριον. 
Πάφος, 
^Αραεναΐ. 
Σώλοι. 

ιιοδ Αάπι^ος^ 

εν ίΐ εγεννιίΰ^η Γεώργιος 6 Κύπριος 6 γράψας την 
βίβλον, έζ ίίς ταντα μετελήφ^νόαν. 

Κνρηνία. 
ΤάμΜος. 
Κύ^ροι. 
ΤριμιϋΌϋς. 
1110 Καρπά<5ιν, 

1095 τής\ νήβον Ε. Κνη^ονΙνηαον Γ. 1096 διατο'μεμίνι- 
αεν Β. εαύτην την Β. Βτή την Α. ΥβΓί^α ϊχοντα. — ε^αγγέλιον 
]η&ηιΐ3 Γβοβηδ α^ταιηβηίο ηίς^ο ίΐΐβγϋ, ίία αΐ ΙίΙύβΓ&θ βγαηίάαβ 
• ιη8ΛΤΐ3 Ι*® νίχ ίηίβΙΙβίΕηΙιαΓ. Β. Μά^%ον'] Ματθαίον Γ. αγιον 
εύαγ. Ώ. ροβΐ: Βύαγγ, ααά. Ό: έηΐ τής βασιλΧ^βασίλείας ξι/ινωνοζ7^, 
1097 (ΐιιαθ 86(ΐαιιηύατ, άβδίιηΐ: ίη Πογο Β. α£ οιη. Β. πόλΒίς] 

1^1^ Β. 1098 ίίωνσταν Β. 1100 άμά^ουα Α. άμα^ονα Β Ο. 
1102 πάφονσΒ. 1103 ά(^σΒναί:Ε. *ΑραΒνα£¥. 1104 σώλοιΒ. 
ϋόλοι Ο. 1106 έν ^ — μΒτΒλ'ήφϋ^ααν οιη. Ο. 1106 τινρηνία 
Α Ο. %ν^ιν{α Β. 1109 τ^ιμη^ονϋ Β Ο. 1110 %ά^αΰΐν Β Ε. 
ρθ8ΐ Κάρπάαι,ν αάά. Ο: ή ηαροϋσα ί%9'Βσις έγεγόνη {-Βί Γ) έν 
ίτ€* ,ςτκα' (,^τοα' Ρ, ,«^?α' βάίϋο £^βο^. β. &. 1704) έηΐ 
τής βααίλΒ£ας ξ, {Κν^ον Γ) ^€θΐ^ος του αοφοϋ χαΐ Φοτιον (Φοη 
τίον Γ) πατριάρχου. ΝΟΤΑ ΤΑΟΤΊΟΑ. 67 ΤΑ ΚΑίνΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ. 

Ι ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ. 

λτόλ€ο>ν τών ν:€θκ€ίμέ%*ων τφ της 
*€ζύιλίόος 0>ςκ>ναι.^ 

(. Ή Και6άρ6ΐα. 

ϊ. η 'Έφε^ος. 

'. ή Ηράκλεια. . 1 1 15 

ί. η "Αγκυρα. 

':. ή Κνζίχός. 

Γ. αϊ Σάρδεις. 

ί;. ή Νικομήδεια. , 

ί• η Νίκαια. 1120 

^ ή Καλχηδών. 

ϊ. η Σίδη. 

(. ή Σεβάστεια. 

ϊ. ή ^Αμάϋεια. 

λ ή Μελιτινή. 1125 

ί. τα Τύανα. 

?. η Γάγγρα. 

Γ. ή Θε60αλον£κη. 

ι. ή Κλανδιονηολις. 

). ή Νεοκαιβάρεια. 1130 

^ ή Πι66ΐνοϋς. 

ϊ. τα Μύρα. Ιίαχη βοΐαβ ρΓ&6ΐ)6ΐ; ΟοίβΙΙηί&ηαβ €€ΙΧ 

ϋαίαιη οιηίθδαιη α ϋΙ)Πϋίο οοάίοίι Β β 

1113 παισάρΒία. Βΐ αΐίο αίπαηθηΐο οοχτ. 

χ Β. 1122 αίόησ Β. 1124 άμάαια Β. χα. ή ΣτανροναοΧίς ίΐτοι Καρία. 

χβ. ύ Δαοδίχΐΐα. 

χγ. τά Σύναία. 

χβ. τό Ίχόι/ίον. 

χ?. ή Πέργη ^τοΐ Σύλλεον. 

χξ. ή Αϋρινθοί- 

χη. αί '^ί&ήνα^. 

χ&. Ύ) Μαχηαόζ. 

λ, ή ΣΒλεύχΐΐα. 

λα. η Καλαβρία, 

λβ. αί ΙΤάτραι. 

Χγ. ή Γρκητίξονί, 

?.ό. ή Αάριΰΰα. 

}.{. ή Ναύπακτος. 

λζ. ή Φιλιπποντΐολίζ. 

λζ. η Τραί'ανονπολίί- 

Χη. ή 'Ρόδος. 

λβ. ίι Φιλίππου. 

μ. ή Άδριανούπολίζ. 

μα. ή Ίεράπολι^. 

μβ. το ί^υρράχιον. 

μγ. ή Σμύρνα, 

μδ. ή Κατάνη. 

μϊ. το Άμώριον. 

μξ. ή Κάμαχος. 

μζ. το Κοτνάειον. 

μη. ί} Άγια Σενηρίνη. 1146 τραπίξονα Β. 11&Τ άμόφΜ)» Β. 1169 κοτυώ'ον £ 
1160 αιυηγήνη Β. ^• ή Μιτνλήνη. 

Ρ. αΐ Νβμ Πάτραί. 

χ. τα Εύχάϊτα. 

3. ή "Αμαότρίζ. 

ρ. αΓ Χ&ναι,. 1165 

}χΐ€Λΐαχο:€ών , αϊ τώ αντώ της Βίζαι• 
Γος νΛάχανται θ-οόνφ• 

χ. ή Βίζνη. 

}. η ΠομπηϊούΛο?Λς, 

ρ. ή Αεοντόηολίζ. 

ϊ. 1^ Μαρώνεια. 1170 

Ε. 7/ ^Απάμ^ία, 

Γ. τα Πρμια. 

ξ. ή Άρχαδιούπο?Λς. 

7• το Πάριον. 

Κ ή Μίλητος. 1175 

Γ. ή Προκόνη^αος. 

χ. ή Σηλνμβρία. 

3. ή Μή^μνα. 

^. ή Κίος. 

^. ή ΆΛρος. 1180 

Ε. το *1\)υ<ίίον. 

Γ. τα Κύψαλα. 

ξ. ή 'Τβρονς. 

Κ ή Νεόχολις. 1185 

Β. 1164 α|ΐιαστρ<σ Β. 1166 χόι^αι Β. 
((νωι Β. 1168 ηομηιουηολις Β. 117*2 
αιΧυμβρια Β. 1178 μί^νμνα Β. 1183 60 ΝΟΥΑ 

5. ή Σέλγη. 

χα. ή ΧΒρόών• 

χ/3, ή Μεόίνη. 

χγ. 4 Γάρελλα. 

1190 κί. ή 5ρΰ(ί*?. 

κ5. 1^ ^ερχος. 

χ^. α[ Σερραί. 

χξ. ή Καραβίξύη. 

χη. ή "Αμαότρις. 

1195 κΟ•. ή Αήμνος. 

λ. ή Αενχάζ. 

λα. ή Ναχώλεια. 

λβ. η Μίό^εια. 

λγ. ή Κολώνεια. 

1200 λδ. αί Χώναί. 

λε. αί Θηβαι. 

λζ, ή Σωτηριούπολις. 

λξ, ή Πηδαχ&όη. 

λη, ή Πρμη. 

1205 λΟ•. ή Βόβπορος. 

μ. 'ή Κοτραδία. 

"μα, αί Κόδραι, 

μβ. ί} Κάρπαθος. 

μ/Ρ. ή Αΐνοζ. 

1210 μδ. ίι Μεόημβρία. 

με. το ^Ρύζαίον. 

μ?. ή Γοτ^ία. 

μξ. ή Σονγδία. 1192 <τ£ρα^ Β. 1195 λήμνοσ Β. 1200 χώνα^ Β. 1201 
'θτ^βαί Β. 1207 χώ^ραι Β. 1209 αίνοαΒ. 1210 μεαιμβρία Β. • 

» ΤΑΟΤΙΟΑ. 63 

. ^. 6 Χερόονήόου. 

£. ό Καλλιπόλεως. 

ς. 6 Χαρίονηόλεως, 

ζ. 6 Χαλκηδόνος. 

η. 6 Πανιού. 1270 

^. ό Μαδντου. 

ΐ, 6 Παμφνλον, 

ϊά. δ Μιδείας. 

ίβ. 6 Αίξηκος. 

Ίγ. ό Σεργεντξης. 1275 

ίδ. 6 Μέτρων, 

ϊε. 6 Γουρουλλου. 

ζ/. ΤΙ) 1^;^κΰρα τη^ Γαλατίας, 

α. 6 Ταβείας. 

β. 6 ^Ηλιονηόλεως ί^τον Βαβιλαίον* 1280 

γ. 6 ^Λαπόνης. 

δ. ο Κρινονηόλεως Ι^τοί Σταυρόν. 

ε. 6 Μίζον. 

ζ. 6 Κίνης. 

ξ. 6 *^ίνα6τα6ίονπόλεως. 1285 

η. ό Καλούμνης. 

Ε. Τί] Κνξίχω της Έλληόπόντου. 

ά. ό Ποψανινον. 

β, ό ^'Λκης. 

γ. ό £αρ£α}^. 1290 

ά. ό ^Αδριανού %'ηρών. 

%αΧιπ6ΧΒωβ Β. . 1278 αγ^ναα Β. 1280 ^ασιΧ Β. 
αρύιιιη θχ Βη^ινονηόΙ^ωζ, 1287 ΙΧ^π\^ Β. 62 ΝΟΥΑ 

■ • 

1240 Τγ. 6 Αν(^. 

ιδ. 6 Νν60ης• 
Ϊ€. 6 Χο6μαχάμης. 
Τζ, 6 Μητροπόλεως, 
ίξ. δ *Ανινάχων. 
1245 η^. 6 ]3αρ£τωΐ'• 
αΟ•. ό Περγάμου. 
κ. 6 ^Αναιων. 
κα. 6 Προΐνης. 
χβ. 6 ^Αρκαδιονπόλεωζ. 
1250 τϊγ. ό Νέαζ ανλης. 
κδ. 6 ζ/40? [εροϋ. 
κε. ό Αύγάζων. 
κ^. 6 Σίών. 
κξ. υ ϋίολοφώι/οί. 
Ι2δδ κΤ/. Ο Αενεδον. 
κΰ", ό Γεου. 

λ. 6 Έρνθ-ρα^. 
λα. 6 Γάι/ίρου. 

λ/3, ό Θεοδο6ίουπόλεως Ι^τοί Πίπερίνηξ. 
1260 λ^. 6 Κύμης. 

λδ. 6 Παλαίονπόλεως. 

Γ. Τί] ^Ηράκλεια της Ευρώπης. 

α. 6 Θεοδωρονπόλεως. 
β. 6 'Ράιδε6τοϋ. 
1265 ^. ό Πηνίου. 

1240 οοιτυρύαιη βχ ^'ύρ77Χ£θν9Τ<$Χ€ως. 1242 χοσακαατ^σ Β. 

1244 ό άι^τίνάτων £. Β. 1258 οοιταρίυιη βχ Άντάν$^ου νβΐ 
βχ 8βήοή3 8.6^8.^18 ίοπηβ. Άττάνίί^ου, 1259 ΙϋΙβΓ&β βγαηίά&θ 

ϋ& αϊ ίη άαΙ)ίο Γβΐίικιηθηάαιη βϋ, ηύπιιη πιπερίν αη πΒηερίν 
.Βοήρύτυη ίιιβιϋ;. 1262 τήν Β. ήρακλίία Β. ΤΑΟΤΙΟΑ• 63 

. δ. 6 ΧερόΟΊτήόου. 

Β. 6 Καλλίχόλίως. 

ς. 6 Χαρίονπόλ£ως. 

(. 6 Χαλκηδόνος. 

η. 6 Πανιού. 1270 

^. ό Μαδντον. 

Τ. 6 Παμφνλον, 

Ιά, 6 Μιδείαξ. 

ίβ. 6 Αίξηχος. 

Ίγ. 6 Σεργίντζης. 1275 

ίδ. ό Μέτρων, 

ΐε. 6 Τονρονλλον, 

ΤΤ] ^Αγκυρα της Γαλατίας, 

ο Ταβείας. 

6 * ΗλιονΛόλεως {^τοί Εαα ιλαίον. 1280 

ό Άοπόνηζ. 

6 Κρι,νονηόλεως ί^τοι Σταυρόν. 

6 Μίξον. 

6 Κίνηζ. 

ό *Ανα6τα6ίονπόλεως, 1285 

6 Καλονμνης, 

Τί] Κνξίχω τής Έλληόχόντον. 

ά, ό Ποιμανι,νον, 

β, ό "Λχης. 

γ. ό Βάρεως. 1290 

^. ό ^Αδριανον 9'ηρών. 

κόλίωϋ Β. . 1278 άγχνρα Β. 1280 βασιΐ Β. 
η 6Χ ΒηρινονηόλΒως. 1287 Α^»\^ Β. 64 ΝΟΥΑ 

Ι. 6 Λαμψάκου. 

ζ. 6 Αβύδου. 

ξ, 6 ^αρδάνου. 

1295 η. 6 Ιλίου. 

9". 6 Τρφάδος. 

ι. δ Πίονίαζ. 

Τα. δ Μελιτουηόλεωζ. 

ίβ. δ του αγίου Κορνηλίου. 

1300 5. Γ5 Σάρδεων της Λυδίας. 

ά. δ ΦιΛα^£Αφ£ώί^. 

^. δ Τριπόλεως. 

γ. δ Θυατείρων. 

δ. ο Σετών. 

1305 €. δ ΑύλιλιουΛόλεως. 

ζ. 6 Γόρδου. 

ζ. δ ΤραΑων. 

^. δ Σάλων. 

^. δ Ζ!(Ααι/^οτ;. 

1310 Γ. δ Μαιονίας, 

Τα. δ ^Απόλλωνος ίεροϋ. 

Γβ. δ 'Γρκαν^ίο^. 

Ζ^'. δ Μουόχήνης. 

ίδ. δ Άκαραόοϋ. 

1315 ϋ. δ ^Αηολλωνιάδος, 

Τξ. δ '^ττβΐίΑΰώί^• 

^ζ. δ 5άΐί5• 

Ι^. δ Βλάνδεων. 

1299 χορν^Ι Β. 1801 φιλαδΒλφίας Β. 1808 «^νατι^ρων Β. 
1805 — ■ ^ί'όρηΑιονπίίΙΐω;. 1307.&1ία3 τροάΙΙων. 1316 άτα- 
Χ^ασ Β. : ..^ ΙΒ. Τ§ 'Αμαόείοί ^Ελενοχόντου. 

ά. 6 *Αμι6θϋ. 1370 

β. 6 Σινώπης. 

γ. 6 'Ιβόρων. 

δ, ό ^Ανδράχων, 

ε, 6 Ζαλίου ^το& ΖΖΌ/^^ι^Γον^τοΑ^ω^. 

ΐη Τ5 ΜελιτηνΤ} της ^Αρμενίας, Ι37δ 

ά. 6 "Αρχής, 
β. 6 ϋΤονκονσον. 
γ, 6 ^Αραβίόοϋ. 
[δ.] τίάΐ Αν%ών, 

υ. Τη Τνάντι ΚαΛΛαδοκίας, 1380 

α, δ Κνδίότωζν^. 

β. ό Φανσηι/οι^οΛ^ω^. 

^• ό Σαόίμων. 

ΙΕ. ΤΤ] Γάγγρα χΨ^ς Παφλαγονίας. 

α. ό ^ϊοννοπόλεως. 1385 

^. 6 Ααδύβρων. 
γ. ό Σωρών. 

Κ. Τί] Θεόόαλονίχτι της Θε66αλίας. 

α. 6 τον Κίτρου, 

β. ό Βέροιας, 1390 

1369 άμασ^ Β. 1872 ήβό^ων Β. 1874 ζαΐΐ ήπΟίαΟ^ Β. 

* 1375 μ£ΑΓ Β. 1376 α^χησ Β. 1378 άραβησοί) Β. 1881 
ΐίνδί^ω ρθ8ύ ω Γ&βατα ίη Β. 1388 ^Βϋαλωνιτιτι Β, ^εαοίλιασ Β. 
1389 %ητρον Β. ββ ΝΟΥΑ 

ι 

θ. Γ^ Καλχηδόνί τίΐς Βιθυνίας 9'ρόνος 
ύποχδίμΒνος ούχ Ιότί, 

Ι. Τ§ Σίδτι χίΐς Παμφυλίας. 

ά. 6 ^Αόπενδσν. 

β. 6 Κοχαίνης, 

1350 γ. 6 *Ετα£νον. 

δ. 6 Όρνμνης. 

ε. ό Κάόων. 

ζ. 6 Σεμνεων, 

ξ. 6 Καραλλίων. 

1355 η, ό Κοραχηόίον. 

9', 6 Συέδρων. 

7. ό Μνλώνης, 

Τα. ό Ούαμανδών. 

ίβ. 6 ζ^^^αλιόανδοϋ. 

1360 ϊ^. ό 'Ίόβων. 

ίδ, 6 Ανρβης, 

ϊε. ό Κολοβραόον. 

Τς. ό Μανανόων, 

ΙΑ, Τ?ι Σεβαόχεία χΨ^ς ^Αρμενίας. 

1865 ά, 6 ΣεβαόχουΛόλεως. 

β. 6 ΝιχοΛόλεως. 

γ. 6 ΖίκτάΛων. 

^. ό Βερίόόηζ. 

1346 %αΚι 6. ν χ£ΐ Β. 1848 9ΐ , ββά ΙίϋβΓα ι οΙ)8θτιτ& 
68ΐ Β. 1353 ϋεμναίων Β. 1359 μαΧισον^οΰ Β. 1364 

<Τ£βα Β. 1368 βερηαΰηΰ Β. ( ΙΒ. Τ§ *Αμα6ζί(} ^Ελενοχόντον. 

ά. 6 *Α^οϋ. 1870 

β. 6 Σινώπης. 

γ. 6 ^Ιβύρων. 

δ, 6 ^Ανδράπων. 

ε, 6 Ζϋίλίου ^το4 Ι7Ό/Α^ΐ}Γ(η;3Τ($Λ£ω^. ΙΓ. Γ8 Μελίχην^ της Αρμενίας, Ι37δ 

ά. 6 "Αρκης. 

β. ό ϋΓονχον<Τοτ;. 

/. 6 ^Αραβιόον. 

[δ.] τίάΐ Ανπών. 

υ. Γ5 Τνάντι Καππαδοκίας. 1380 

«. ό Κνδίύτωζν}, 

β. 6 Φαν<Ττ&νου;τόΑ£ω^. 

ρ. 6 Σαόίμων, 

ΙΕ, Τ§ Γάγγρα τής Παφλαγονίας. 

α. ό 'Γοιη/ο;Γ($Α£ω^. 1886 

|3. 6 ^αδύβρων. 
γ. 6 ΖΌρών. 

Ι?. Τί] θεόόαλονίχΐ] τίίς θεόόαλίας. 

ά. 6 τοϋ Κίτρου. 

β. 6 Βεροίας. 1390 

1869 αμασ^ Β. 1872 ήβόρωιτ Β. 1874 ζαΙΧ Α ^Ο^Ο^ Β. 

1876 αβίΓ Β. 1876 α^χησ Β. 1878 άραβηαοϋ Β. 1881 
χν^^ω ρθ8ύ ω ΓΜΟτα ίη Β. 1888 ^ίύαλωνιαη Β. θβσο^ιαα Β. 
1389 χητ^ν Β. 

6* ΝΟΤΑ 

γ. 6 ^ονργονβίτίον. 
δ. 6 των Σερβίων. 
ε. ό Καόανδρείας. 

ΙΖ. Τύι Κλαυδίονηόλει *Ονωριάδθζ, 

α. 6 ^Ηράκλειας Πόντου, 

β, ό Προνόιάδοζ. 

γ. 6 Τίον. 

δ. 6 Κρατείαζ, 

ε. 6 ^ΑδρινονΛολεωξ, 

ΙΗ. Τ Τ} <^Νεο^καΐ6αρεία Πόντου, 

Πολεμωναϊχον. 

γ7. ϋ Κεραβονντων, 
β. 6 τοϋ Πολεμωνιον, 
γ. δ Κομάνων, 

ΙΘ. Τι] Πιβινούντων τι^ζ Γαλατίας, 

α. <(ό]> Γερμοκολωνείαζ, 

β, ό Πίτανίβόον, 

γ, 6 Σννοδίων, 

δ. 6 τον ^Αγίον ^Αγαπητού, 

ε. 6 Λωτίνον. 

ζ, ό ^Ορκίότοϋ, 

ξ. ό Σπαλίας. 

1394 ά όνωριαδοσ Β. 1400 παιααρεία Β. 1401 ΐίαιρα- 
των Β. 1404 ηισηνονν Β. 1405 ό οιη. Β. 1408 άγαπΙΙ Β. ΤΑΟΤΙΟΑ. 69 

Γ5 τών Μύρων της Ανκίας, 

κ. 6 Μαΰτανροίν. 

β» 6 '^ίράζης. 

ρ. 6 Ποδαλίας. 1415 

9, ο ^Ορυχΰίνδοϋ. 

£. 6 Σνδιίμων. 

Β. ο Σχάμαων ί^χοι τη^ Άγίαζ. 

ζ. 6 !ίάν%Όν. 

7• 6 Κεναίων. 1420 

Γ. ό Άγιοδούλων, 

3. ό ΌΓΑών. 

ί'. ό Κανδήβων, 14-25 

ϊ. ό Οίνιάδων, 

ε. ό Μόκρη^. 

;. ό ΦιΑι^τωι/. 

^. ό Φοινίκων. 

7• ό Προΐνης. 1430 

Κ ό ^αρ/3υΛωι/. 

«. ό Πατάρων. 

χ. ό Κόμβων. 

/. ό Φ^ΑΑον. 1435 

ί. ό Κορυδαλλών, 

Ε. 6 Αορνέαζ, 

Γ. 6 Πίνάρων, 

ζ, 6 Τίρ^ασον. 

ι6νμ(ον. 1434 χόμίχτοα Β. 1438 «ινι^άρων Β. 70 
ΝΟΥΑ 


1440 


χη. 


6 Ενδοχίάδος. 
χ^. 


6 Νήόον. 
λ. 


6 Παλαιαηών. 
λα. 


6 Μηλαηών, 
λβ. 


6 ^Αχανδών. 


1445 


λγ. 


6 Έλεβίσσον. ΚΑ. Τχι Σταυροπόλει Καριάς. 

α. 6 Κιβνρας. 

β. 6 ^Ηράκλειας *Αλβάκας, 

γ. 6 Άχολλωνιάδος, 

1450 ά. ο ^Ηράκλειας Αακνμων. 

ε. ο Ταβών. 

ζ. 6 Ααρβών. 

ξ. ό ^Αντιοχείας τί}^ Μαιάνδρου. 

η. δ Ταπά66ων, 

1455 ^. ό ^Αρπάόων. 

ΐ. 6 Νεαπόλεως. 

ϊα. ό Όρ^ωόίάδος. 

ιβ. ό Άνατεχάρτης. 

ΐγ. 6 Άλαβάνδων. 

1460 ιδ. ό Στραχονικείαξ, 

ϊε. δ *Αλίνδων. 

Τς. 6 Μυλάόόων. 

ιξ. 6 Μί^ζον ^τοΑ ^Αμίζων. 

Τη. 6 *Ια66θν. 

1465 ύθ". ό Βαρβνλίον. 

κ. ό ^^Λ£Χβ(ρι/α<Τοτ). 

1443 μηλώτων Β. 1453 μ£αν Β. 1457 όρ^Όσιά^οσ Β. 
1460 ϋτρατονειτιείαα Β. 1463 άμίξων Β. ΤΑΟΤΙΟΑ. 71 

χα. 6 Αα^νμων. 

χβ. 6 Κνίδου. * 

χγ, 6 Μύνδον. 

χδ. 6 χοϋ 'Ιβροϋ. 1470 

ΧΒ, 6 Κίνδράμων. 

χ?• ό Κεράμων» 

οδιχεία Φρυγίας ΚαΛατιανής, 

:. 6 ΤραπεξουΛολεως. 

Ι. 6 ^Αχμωνειας. 1476 

'\ 6 Χαιρετάηων. 

Κ 6 Άοπίας. 

ι 6 Πελτών. 

'. 6 Εύμενείαζ. 

\. ό Σονβλαίον. 1480 

[. ό Πνμενο^'ηρών. 

\ ό Τρανονπόλεωζ. 

Γ. ό Άτταναβοϋ. 

': 6 Αοννδων, 

ϊ. 6 Κηδιόόον. 1486 

\ 6 'Λράχων. 

. 6 ^Άρηνων. 

. ό ΣεβαύτΫ^ζ. 

'^ ό Συναον. 1490 

'. 6 θαμψίονηόλεως. 

. 6 Αίοχλείας, 

. ό Άρίότείαζ, - ι 

72 ϊϊΟΥΑ ( 

1 

( 

χα. 6 ΟΙνοχώμης ^τοι Ίου- 
1495 [κ/3.] ότινίανονπόλεως. 

ΚΓ, Τ§ των Σννάδων Φρυγίας Σαλονταρίας. 

α. δ Δορυλαίου, 

β, δ Μηδαΐον. 

γ. 6 'Τψοϋ. 

1500 ί. δ '^ίκροΐνον. 

ε. δ Προμίόον. 

ς. δ Μί^ρον. 

^. δ Σίβίνδον, 

η, 6 Φντείαζ, 

1505 Ο", υ ^/ίραττόλίωί. 

Γ. δ Εύκαρτίίαζ. 

Τά. ο Λναιάδοζ. 

' φ, δ Ανγον<5τοπόλεωζ. 

Τγ. δ ^ρνζον. 

1510 Αί. δ Ίτρον. 

ϊε. δ Αυχάονοζ. 

Τζ, δ Στεχτωρίον. 

ίζ. δ ΓορίορννίΤα^. 

Γϊ^. δ Καβορχίον, 

1515 6θ•. δ ^αφνονδίον. 

χ. δ ΙίΓΑΐ2(^<^^< « Ί ϋΤζ/. Τρ Ιχονίφ Αυχαονίας. 

α. δ Ανόχρων. 
β. δ Βαόάδων. ο ω 1494 όινχ/ Β. 1500 άχροΐνον Β. 1511 Ιυ%άωνοϋ Β. ΤΑ0Τ10Α. 

γ. 6 Άμλάδων. 1620 

9. 6 Μανάδων. 

Ι. 6 Ψφήλων. 

ζ. 6 Σανάτ^ων. 

ζ. 6 Κάνης. 

η. ό Εύδοταάδοζ. 1525 

θ. ό Πύργων. 

Γ. ό Ααράνδων. 

Τα. ό ^Ιλίότρων. 

ίβ. ό Ποαάλων. 

Τγ. ό Τιβαόάδων. 1530 

ι^. ό Παράτων. 

Ϊ£. ό Πέλτων. ΚΕ, Τη Αντιοχεία τι\ς Πιόίδίας. 

α, ό ^α^"^^^^^^^• 

^. ό Ζ'£9ζο;τόΛ£ω?. 1535 

γ, 6 ^Απαμείας τήξ Κιβωτού. 

δ. 6 Τνραΐον. 

£. ό Βάρεως. 

ζ. ό Άδριανοχ^πόλεως. 

ζ. ό Αιμένων. 1540 

ί^. ό Ααοδικείοζ τί}^ χετιαυμενης, 
<θ•.> 6 Σελενχείας τ^Ις όίδηρας ΙΙτοι Αγρών. 

^Γ.> 6 Άδάδων, 
<Γά.> 6 Ζαρξήλων. 
<&/3.> ό Τιμαμβριάδοζ. 1545 

1522 ψη^Οων Β. 1533 άιττιΓ Β. 1536 χίβω Β. 

11 «θ*. χ£χανμ£νησ Β. 1542 Ι. ό σ^Χ. Β. ϊα. <Τ4^ι;ρ. Β. 

13 ι^. ό ά^ά^ον. ίη •6ς[υ6ηϋΙ)τΐ8 1ίΙ)6Γ Β 1)ίηί8 ηαχηβη• α 
οαίο τβτο άίββιΐ. 74 ΝΟΤΑ 

<Ζ7'.> 6 Τνμανδοϋ. 
<4ί.> 6 Κωνάνης. 

<!?.> 6 ΣινΜχνδον. 

1550 <ϊ§.> 6 Τίτυαόοϋ. 

ζϊη.^ 6 Μητροχόλεως. 

<ί'9•.> ό Πάπων. 

ζκ,^ 6 ΖΖαρΑαον. 

<κά.> ό τοϋ Βινδαίον. 

1555 ϋΤ^. Τϋι Περγτι τ^^ Παμφν?.ίας. 

ά. ό Άτταλείας. 

β. 6 Μαγύδον. 

γ, ο Ενδοκίάδο^. 

δ. 6 Τελμηόον. 

1560 ε. ο 'Ιβινδοϋ, 

ξ. ό Μαξίμίανοϋ. 

ξ. ό Ααγίνων. 

η. 6 <ΙΓαλαιου>Λ()λ€ω^ ^το4 ^Αλερονς. 

ϋ'. 6 Κρημνών. 

1565 Γ. ό ΚΌρν^αΑΛωι/. 

Ζα. 6 Πελτινηόον, 

ίβ, ό '^ίίκι^ταναΰρωι/. 

ί^/. 6 ^Αρίκύον. 

ιδ. ό Πονγλών, 

1570 ί^. δ Ιίίίρίανή^. 

ίς. 6 Σανδίδον, 

1556 άττοΓΧ^οτσ Β. 1661 μαξψίάνον Β. 1562 λαγηνών Β. 
1563 η. ό άβίη βραϋαιη ς[ΐιίηο[α6 Ηϋ^θίαππη ονί \ η άΧ/άτ^ Β. 
οί. Ρ£ΐΓί1ιβ7: ΝοΙ;. Χ, 511. 1567 άίικηταναν^/* Β. ι ΤΑΟΤΙΟΑ. 76 

ζ, 6 Βάρβης. 
}. 6 Π^ρβαίνων. 

ρίνϋ'ω της ΠίλοΛονήόυν. 

. 6 χοϋ ^αμαλά. 1575 

. 6 "Αργονζ, 

ι 6 Μονεμβαΰίας. 

. ό ΚεφαΛηνίας. 

, ό Ζαχύν^ον. 

, ό Ζημαινάς. 1580 

. ό Μαίνης. 

'^ί^ηνώς τής Ελλάδος. 

• ό Ευρίπου. 

. 6 ^ιανλείας. 

. 6 Κορίονείαξ. 1585 

. 6 "Ανδρου. 

. ό Άρ^ον. 

. 6 Σχύρου. 

. 6 ϋΓ(τρι;<ττον. 

• ό Πορθμού, 1590 
. 6 Αύλώνος. 

: ό Σύρας. 

)/Ιωκη6ώ Καππαδοκίας, 

:. 6 Κολωνείας. 1595 

ν Β. 1575 δαμαΐά Β. 1589 αχαρν- 
βηΐθ τοββ φχ^ρον οιί^βια άιιζϋ. 1594 76 ΝΟΥΑ 

γ. 6 Πα(/να0ον. 

δ. 6 ^οάρων. 

Λ, Τ^ Σελ^υκεία τίΐς Παμφυλίας, 

ά. 6 Κελεντερεως. 

1600 β. ό ^^ίνεμόνης. 

γ, 6 Τίτνονπόλεως, 

δ. 6 Λάμων, 

ε. 6 ^Αντιοχείαζ. 

?. ό Σελινούντος. 

1605 ^ ό ^Ηλίον(ίεβα<}τής. 

η, ο Ζηνωνοπόλεως. 

-9•. ό Αανβάδων. 

Γ. ύ Αίοχαι6ίζρ£ίας. 

Τα, ό Όλ/ία^. 

1610 ι^. δ Κλανδιονπόλεως. 

Τγ, 6 ^V£α;^($Α£ω^. 

ίδ, ό Ααλίόανδοϋ. 

Π. ό Φ4Αα^£Αφ£6α^. 

ί^. 6 ^Αδρα6ον. 

1615 &ξ. ό ΜΰίΙώγ;^. 

Γ^. 6 Είρηνουπόλεως. 

κ. 6 ΑομετωνΛόλεως. 

χα. 6 Σνβ'ήλων. 

1620 χ/3. 6 Κοδάτίων, 

χγ, ό Σβηδών. 

1598 ηαμφνλίαα βητΟΓ ρΓΟ Ίσανρ/ας. 1608 άντιόχίαϋ Β. 

1606 ζηνοπόλεωύ Β. 1608 ^^όχαισαρ^ασ Β. 1613 φιΧα- 
δίλφίασ Β. 1616 £^9^^^^^^^^^^ ^' ΤΑΟΤΙΟΑ. 77 

ΑΑ. Τψ 'Ρηγίω Καλαβρίας. 

ά. 6 Βίβώνης. 

β. 6 Ταυρίάνης. 

γ. ο Αοχρίδος. 1626 

δ. ο 'Ρουϋίανοϋ, 

€. 6 Σχυλαχίον. 

ς. ό Τροπαίου, 

ζ. 6 ^Αμαρτίας. 

η. 6 Κροτώνης, 1630 

-9•. ο Κούταντίαζ. 

ϊ, ό Νικοτερων, 

Τα. 6 Βιόοννιάνον. 

φ, ο Νεοκάατρον, ΑΒ. ΤαΙ^ Πάτραΐζ τζ»; ΠεΡ,οπονήόον. Ι63δ 

α. υ Ααχεδαιμονίας. 

β. ό Μθ%ώνΊ]2, 

γ. ό Κορώνης. 

δ. 6 '^Ελονς. 

ε. ό Βολαίνης. 1640 ΑΓ. Τι] Τραπεζονντι τΐ]ς Α<^αΙίΧΫ^ς.^ 

ζα.^ ό Χεριάνων. 
<^.> 6 Χαμαχόξονρ. 
ζγ.^ 6 Χάλ. 

1622 ξιγίω Β. 1626 ρονύΐανον Β. 16»δ τκις οπι. Β. 

ς 
1636 Ζαχ^^ΰμονάχσ Β. 1637 μο^ώνησ Β. 1641 τ 1; άβίη 

Ββι^αϋαΓ ΙίϋβΓα &ηιΙ>ί£^ βϊ ίοΓ&ιηβη ίη ιχΐ6χηΙ>Γ&η& 1ίΙ)ή Β. 
1643 ()α&θ 86ς[\ιιιιι1ιιτ, ιη&ηη• ηιαϋο Γβοβηϋοι αίταιηθηΐο ηί^ο 
βοηρβϋ; χΐΌπιβή ρΓΟτίηοίαβ Τταρβζπηϋαβ οχηιββί βιιηί ίη Β. 
χαμάτοζονρ Β. 78 ΝΟΥΑ 

1646 <^•> ^ ΠαίΛΒρ. 

Κβ^ 6 Κεραμέων. 
<ί.> ό Αερίου. 
<^> ό Βιζάνων. 

Α^. Γ§ ΑαρίόόΊ] τή$ Ελλάδος 

1650 ά. 6 Αημητριάδος. 

β. δ Φαρόαύλον. 

γ. 6 Θαυμακον. 

δ. 6 Ζητοννίου. 

ε. δ *Εξερον. 

1655 ς. 6 Αοιδορίχίου. 

ξ. 6 Τρίκχης. 

η. δ ^Εχίνου, 

%•. ο Κολίδρον. 

7. δ Σταγών. 1660 ΑΕ, Τη Ναυπάχτω Νίχοπόλεως. 

α. δ Μουνδίχξης. 

β. δ ^Αετον. 

γ. δ *Αχελωον. 

δ. δ 'Ρογών. 

1665 «. δ Ιωαννίνων. 

ς. δ Φωτ^κί^^ ί^τοι Βελάς, 

ζ. δ '^άρ£αι/ον^($Λ£θ}?. 

η. δ ^ΪΟ'9'ρ(^τοτ;. ^*5. Τή ΦίλίΛΛονΛόλει της Θράχης 

1670 α. δ Άγαϋ-ονιχείας. 

β. δ Αοοντίτξης. 

1661 μοννδίτξίΰ Β. ΤΑΟΤΙΟΑ. 79 

γ. 6 Σκοξμαρίου. 

δ. 6 Αβύχης. 

δ. 6 Βλετπου. 

ξ. δ ^ραμίτξης. 1675 

ζ. 6 *Ιίύανν£ξων. 

η. 6 Κωνόταντείας. 

(Ρ'. 6 Βδλιχείαξ.^ 

ΐ. 6 Κονχούβων. 

Τραΐανονπόλει ^Ροδόπης. 1680 

. 6 Διδυμοτείχου. 

. δ Μάχρης. 

. 6 Μουόινοπόλεως. 

. 6 '^ίναόταόίουπόλεως. 

. δ Πόρων. 1685 

. δ Ααν^είας. 

^όδω τών Κυκλάδων νήόων. 

α. δ Σάμου, 

β. δ Χίου. 

γ. δ χτ^ζ Κώ. 1690 

δ. δ Να^ίας. 

ε. δ θήρας. 

?• δ Πάρου. 

ζ. δ Λέρου. 

η. δ Τήνου, 1695 

θ", δ Μήλου, 

ΐ. δ Πίόύνηζ. 

ΤΓ ^ 
1682 μαχρ£ΐσ 6. 1684 άναςιονΟ Β. 

Ηϋθπι α οοητβοΙΟΓ αάά. Β. 1696 μϋον Β. 80 ΝΟΥΑ 

Ια. δ Νηόνραξ. 

ιβ. 6 Ίχαρίαξ. 

1700 ϊγ. 6 ^Αϋτυπαλίαζ. ΑΘ. Τί] χών Φίλιππων Μακεδονίας. 

ά. 6 Περίϋ'εωρίον, 

β. 6 Πολνότνλον. 

γ. 6 Βελίχδίας. 

1705 ^. ό Χρΐ6τοπό?.εωζ. 

€. δ Σμολενων. 

ζ. ό Καίόαροπόλεως. 

ξ, 6 Άλεχτρυοπόλεως. 

Μ. Τΐι ^Αδριανονηόλει Αίμ,ιαόντον. 

1710 «. ϋ Σωζοπόλεως. 

β. δ ΆγαϋΌπόλεως. 

γ. 6 Αεβελτον. 

δ. ό Τραποβίζύης. 

ε, 6 Καράμον. 

1715 ς. 6 Βονx^λλον. 

ξ. ό Προβάτου, 

η. ό Σκοπελλον. 

%•. δ Βρνόεως. 

Γ. δ Βονλγαροφύγον, 

1720 Τα. δ Τζωΐδών. 1700 άατνπάλΐίχς Β. 1701 φίΐ7^ Β. 1702 περι^εό- 

ρίον Β. η03 ηολλνστύλον Β. 1713 τραηοβίξυ Β. 1716 
α Ίίϋβνο, ΓοΓαχηίηβ ίη ιχι6ιχι1}Γ8.ιι3. ίο,οίο ρ&βηβ άβίβία βδί Β. 
1720 τξοϊδών Β. ΤΑΟΤΙΟΑ. 81 

χπόλβί Φρυγίας Καπαχίανής, 

. ό Μετελλονπόλεως. 

, δ ^Αττονδων, 

. δ Μοόύνων. 

. δ Φόβων. 1725 

. δ ^Αγχνραζ. 

, 6 Σνναον. 

, δ ΤίβερίουΛολεως. 

. δ Κάδων. 

. 6 ^Αζανών. 1730 

1Β. Τώ /ίυρραχίω. 

. δ τών Στεφανιακών. 

'. δ Χονναβίας, 

. δ Κροών. 

. δ Έ?Λ66οϋ. 1735 

'.. δ Φωχίας. 

ι δ Μαγνηόίας. 

^ δ Κλαξομενών. 

ι δ τον ^Αρχαγγέλου. 1740 

^Γ; Κατάντι ττ\ζ Σίχελίας 
^ος υποκείμενος ούχ εότι. 

ιη&ηιΐ8 ίοΓί&ββθ Γθοβηβ οβιύβ αϋο αίταιηθη^ο 
ιΐ&τβχη βηρβηιηροβιιϋ ϋ&: ^ Β. 1731 ^νρ- 

9 Σμνρν^ι] τήα κνρίτη ι βχ οοπβοίυπι 6. 
1739 %Χαξωμίνων Β. 1741 4^ρωνο Β. 

Γ. οτΙ>1• ΒοηίΑηΙ «<1. 6•1μι. β 82 ΝΟΥΑ 

ΜΕ. Τώ Ι^μωρίω τίΐς Φρυγίας. 

ά. <δ> Φίλομηλίου. 
β. δ του Ποταμίου. 
1746 γ. 6 Κλανεοϋ. 

ί. ό Πολυβωτοϋ. 
<£.> ό Πιόόίας. 

3ί9. Τη Καμάχω ^Αρμενίας. 

α. ό Κελιτζ^νίις. 

1750 /3. ό '^ρασροίχωι/. 

γ. ό Βαρξανίαόηξ. 

δ. 6 Μελοϋ. 

ε. δ Μίλου έτερος. ΜΖ, Τώ Κοτυαείφ ττ^ς Φρυγίας, 

1755 α. δ ΖΊ^τορ^^. 

/8. δ ΚονΎ^ς. 
γ. δ ΡαΓχώμ£ω^. ΜΗ. Τη Αγία Σευηρίνη της Καλαβρίας. 

1760 α. δ ^ύρνατων. 

/8. δ ^Αχερεντίας, 

γ. 6 Καλλοπόλεως. 

δ. <δ> τ&ν ^Αηόύλων. 1742 άμορίω Β. 1743 ό οιη. Β. φίλωμηλίου Β. 1747 
ηιΐΏίθηΐδ άββδί ίη Β. 1753 μελον Β. 1754 αοτυαΐω Β. 
1760 βύρηάτων Β. 1763 ό οχη. Β. ΤΑΟΉΟΑ. 83 

ΜΘ. Γ§ Μιτυλήντι Αέόβον της νήόου. 

ά. 6 *Ερί66ον. 1766 

β. ό Στρογγυλής, 

γ. 6 Τενέδου, 

δ. ό Βερβίνου. 

ε. ό Περπερίνης. 

Ν. Ταϊς Νεαις Πάτρανς της ^Ελλάδος. 1770 

ό Μαρμαρατξάνων. ΝΑ. ΤοΙς Εύχαΐταις ^Ελενοηόντου 
ϋ'ρόνος υποκείμενος ουκ εοτι. ΝΒ. Τΐι Αμάότρίδί του Πόντου. ΛΤ. Των Άόαωαάτων. Ν^. Α ι Χώναι. 1775 

1764 αιτνΧίντι Β. νιβαου Β. 1773 άμάατ^ι Β. 1774 
τον Β. 1775 χώναι Β. ΙΝ αΕΟΚαίΠΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. ) ντΐο τον ίνδοξότατον ϋτταρχον ^Ρωμης ήτοι ^Ιταλίας* 
ίτταρχία Ουρβιτιαρίας Ρώμης] Α. 'Ροβιτκχρίας' 'Ρώμη Β. 
ίίοιηβη ρι•2ΐβ1θθίί ^ Ρώμης ήτοι ^Ιταλίας ιηίηιπι βδί. 
ΡυΙ)1ίοβ, νβίαί; ίη ρπι^αϋοα δ8.ηοϋοηβ, ίίρρβίΐαίιιι• 
,^νίτ ιηα^ηίβοΐΐΒ ρβΓ Ιίαϋαιη", Οβον^ήΐδ (^α1^*ύ 1090) 
,,ρι•αβίοο1ιΐ3 ρΓαβΙοήο Ιίαΐίιΐθ.'* Εΐ θχανοΐιιιιη β1 ρΓ•αβ- 
ίβοίηιιι ίίοιηίοίΐία Κανβηηαο Ιι«αΙ)ΐήδέ>β βχ ^αίϊ:V 1:326 
οο^ηοδοίίιΐΓ; ίΙ)ίοΙβηι ΙίΟη^ίηαηι, νίηιιη ίηίθΐ• ρΓαβί*βο1θ8 
ηοΐίδδίιηαιη, δβάβιη Ιιαίίΐιίδδθ βχ δοηρίοήΐ^ιΐδ δαϋδ 
οοπδί&Ι;. 

υιΊ)ίθ3.ήα ρΓονίηοία ββ,άβιη βδί β,ίφΐβ ΚοιηΕ, ιιΐ; 
ρΓΟ 08ΐηρ3.ηίδΐ Νβαροΐίδ άίοϋτιτ: 8ίο οΐίιη δοιήρίαιη 
ίαίδδθ νΐάθίαπ 

νπο τον Ινδο^ότατον Ιτζαρχον ^Ιταλίας, 
Ιπαργ/α Ουρβικαρίας ^Τ04 ^Ρωμης. 

^Ρώμη. 
ϋΛίοαή&θ ηοπιβη ριιΙ)1ίοηιιι — ςπΒ,β ροδίβα Κοπιαθ 
Ταδοίθ. 8.111; άαοαίιΐδ Βοχηαηιΐδ ιιοχχιίηα1)8.ύιΐΓ — βοοίβδία 
Γβίίηιιϋ; ίη διιΙ)ΐΐΓΐ)ίο8.ή8.χχι ιηαίδιίιιιη (άίδίήοίιΐδ ιιγΙ)18. 
δοΐιβΙδΙίΓ&ίβ ΚΏ,ί, βοοίβδ. II, 760). 

2 Βριττίων] βί Ιιοο θί Σπαΐία βΧϊβ, ηοιηίηδ. ρΓονίποΐαβ 
ς[ΐΐ£ΐθ δβςτιϋιΐΓ, ίη Εοζηαπο^η ίαίδο ΙηδβΓίβ. δτιηΐ;. 

3 Μιχαυρίοί] βοδ,ηΐδ Νικαυρία δοήΒθηβ άβ ΝηοβήΒ. υΛβ 
θΓ6§Γθήο Ι ροηίίδοθ Ογαθοδ (^αίΓύ 1569) οοζϊϊΒ,ί, 
^ιιοη^^^η ηιιιϋ;8. Ιίαΐίεΐθ ίηίβήοηδ ορρίάα Ιιίο βηιιηΐθ- 
ΓοηίιΐΓ, ίΐΐα £ΐη Μ8.Ι;βΓ8. βϋ, (Ιιι1)ϋο. ΟΓθοίδ ΜειίθΓθη- 
811)118. ΕΓοΙιβιηρβΓΐ;! 1ι. I^. 57. χχιπιιϋΐ8δίιη8. οαρία ββί ΙΝ ΟΕΟΒΟΠΙΜ ΑΏΝ0ΤΑΤΙ0ΝΈ8. 80 

χιτΙ>8 Μ&ΐ6η&. 6ΐιτοηίο& 8. Ββηβϋοΰ Ο&δίη. 4. Ο&βίπι 
Η&ηχιίΙ)&ϋ8 ςα&θ Μ&^βη68 άίοϋπιτ. ΰηίάο 487, 4. 
Ρ&τ11ιβ7. ίηο6η3& 68ί Μ&ίβηι & Ι^ηάογϊοο ίηαρβπιΙοΓβ. 
I^ιιρτι8 ΡΓΟίοβρ. &ά &• 867 Μ. 88. V ρ. 52. οΙ)8688& 
631 ΑΙ&ίθπι αά &. 994 ρ. 56. ίη οίγϋ&ίβιη Μ&ϋιβήβιη 
Λά Λ. 1042 ρ. 58 βίο. οίτ. ΒβΓβίίί ρ. ΟΟΧΟνίΠ. 

534 Αούνη] I^αηβ Β. Α. 269, 2. 336, 14. Μ&ήϋιη& 11- 
^ατίαβ ΟΓα, Βοίΐιαήο γθ^θ, 3ΐηί85α β8^. Ρααΐ. Βίαο. 
IV, 4δ. Οτί^ο ζ. Ιαη^οΙ). 6. ΓΓβάβ^Γ IV, 71. 

535 Νεάπολις] ηοιηβχι 1)18 δοηρίηιιη, βχ ρΓονίηοία ς[ααβ 86- 
^[ΐιϋτΐΓ ιηβΐθ Γβρβϋίηιη. 

536 Γαραντα] Φίρεντον βθ3τ ίη ιη^. ςυί Τάραντα Ιβ^ί; 
8βά βδί Τα^6η^αζη. Ταταηΐο 1ί, Ρ. νίΐΑΗ&ηιιβ ρ. 343. 
Ταράντον Μαηδί Χ, 865 βΐ; Χ, 1164. Τάραντος 8γ- 
ηο<1ιΐ3 Βοιηοη. α» 680 XI, 300. ίη Ταταηίη — η8<ιιΐθ 
Τβ,ΓοηΙο. Η&(}Γί&ηί βρίδίηΐ. Οοοί. ΟαΓοΙ. ΧΟ (•Ια£Γό: 
ηιοηαηι. Οανοΐ. 84 ρ. 255). ΤαΓαηίηιη ΕΓοΙιβηιρβΓίί 1ι. Ιι. 
38, 80. οΙίΓοη. δ. ΒβηβάίΟνί €8.ϋίη. 2. 4. Ιν τΐ} πόλει 
Ταράντω 0. 1. Ο. 8709. η Τερεντος Νί1α8 ϋοχ&ρ. 217. 

537 Βίντιμιλίω] Α. Βεντιμηλία Β. ΑΙΙ^αηι Ιηϋηιϋίηηι Ρΐί- 
ηίυ8 Ν. Η. ΙΠ, 5, 48. & Τ&νί& νίηϋηιίΐίο (ν. 1. νίη- 
άίηιϋΐα, γίη1ίηιί1ί&, τί^1ίηιί1ί&) — & νΐηϋηηΐίο (ν. 1. 
νί^ηΐίηιίΐίο, γί£[ίηϋπιί1ί&, γίηίίηιί1ί&, νβηΐίηιίΐΐο) ΗβΓοΙβ 
Μ&ηίοο ΙίίηβΓ. Μαήί. 503, 3, 4. Ανίηοώηϋίο Β. Α. 270, 10 ; 
338, 6. νί^ίίηιίΐία 293, 16. Ανίηώηίΐίαπι Οαΐάο 
476, 11. νΐ^βηϋηιίΐΐτιηι 513, 1. Ιπ. της αγίας εχχλη• 
αίας Βίντψιλίου α. 680. Μαηδί XI, 308. ίη ίοίο ηοδίΓΟ 
οοη)ί1&ίη . . . νί^ίηϋηιϋίβηδί ο1ι&τ^& &. 1031• Ηίδΐ 
ρ8.ύΓ. ηιοηηηι. Τ. VI 120 Ιοίι&ηηβδ άβ νίοίίηιίΐίο 
οϊιατ^Λ &. 1164 Ι. ο. Τ. VI, 980. — άβ νίηϋπιίΐίο. 
^&^οι)ί Αηπθ &ηη&1. &ά &. 1285. Μ. 88. ΧνΠΙ ρ. 312. 
ΟΕβΙπιηι νίοΰηιίΐίί Ο&ί&τί &ηη&1. &ά &. 1158 νίοΰηιί- 
Ιίβηδβδ 8.ά α. 1167. αά νί^ηύηαίΐίβηδβηι οίνίίαίβηι 
αά α. 1140. Ι ο. ρ. 27 74, 19. βηίάο ΒοηιΙ>6ΐ1& άβ 
Vίη^ίπ1ί1ίο. οΙίΕτΙα &. 1256 ΗίδΙ. ρ&ίχ. ηιοηηηι. Τ. Ι, 
1441 θΐο. — ,,Ηοάίθ ν6ηίίηιί^ϋ& .... ςηοά ηοη βχ 
Α11)ίηί;ίηιί1ίο οοηιιρίυηι βδΐ, ββά 6Χ Ιηίίηιίΐίο 86 ΙΝ αΕΟΚΟΙϋΜ ΑΒΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 

ορρίάαιη 8&ϋ8 ιηα^αηι αρρβΙΙ&ίιΐΓ βΙχ&Βοηί; βϋτχιη 
&ιιΪ6ΐη Μί ηοη βο ίρβο Ιοοο ς[ΐιο ηηηο ββί νθηϋιχιί^1ι& 
8βά ιηίΐΐβ ρ&88ίΙ)ΐΐ3 ίβΓβ ίηάβ &ά ο^^θη^θIη ίη οαιηρίδ 
ίηίθΓ Βο^8^η ΰτινίαιη βί ίοητθηίβιη ς[. ά. Ια ΝβΓγί&^' 
α 1 Ιί. V ρ. 900. 

538 Σιπόντος] Α. Σιπεντός Β. δβροηίοδ Β. Α. 260, 12. 
δβροηίτιηι Ρααΐ. Βίαο. Π, 21. ηοη Ιοη^θ α οίνϋαίβ 
δθροηίο IV, 44. δβροηΐηηι ΕΓοίβηιρ. Υι,ΐα. 71, α δθ- 
ροηίο 79. Σίτνενδοϋ' Οοηβίαηίίη. ΡοΓρΙιττ. άβ &άπιίη. 
ίηιρ. 27. 

539 Πόρτου ' Ρώμης] ΡοΓ^ηδ Αη^δϋ αρυά Υθ1;6Γβ8, (ϋα 
βίίαηι αρηά Βαγβηη8.ίθηι). Ραηοάοηΐ8 (ο. 8.. 400) αραά 
δ7ηοβ11ηπι 674, 15: ^Ιππόλυτος ιερός φύίόΰοφος ίπίακο- 
πος Πόρτου του κατά την 'Ρώμην θΐ 18 €[ηί 1ίΙ)βΙ- 
Ιαιη άβ ραδοΐια δοηρδϋ, οΙίΓοηίοο ρ&δβΐιαίί ρπίθΐιιίδδΐιηι, 
(ΟΙιΐΌη. ΡαδοΗ. Ι, 12, 21): Ιππόλυτος . . . ίπ. γεγονώς 
του '/Μλουμεΐ'ου Πόρτου πληΰίον της^ Ρώμης. οΓγ. Νίοβρίι. 
03.11. IV, 31: ο Πόρτου της 'Ροίμης επ. γεγονοίς. Ζο- 
ηο,ΓΒ,δ XII, 1δ: ίπ. του κοιτά 'Ροίμην Πόρτου γενόμενος. 
ΟαΙΙααάί ΒίΙ)1. Ραίν, II, 465: του αγίου ^Ιππολύτου 
ίπ. Πόρτου ήγουν του λίμενος ^Ρωμης. (}τ&ξοννΐΒ βρ. 
άθ Ιοοο ςηί θδί ίη Ροι^η Βοηΐ8.θ (οοά. ΟοΙΙ)Θγ1}: θχ ΡογΙιιι 
8.1) υι•1)β) 8.. 314. Μαηδί Π, 477. δίιηρΗοϋ»Γ „ΡθΓίιΐδ" 
1ΐ3.1)θηί οοηοίΐίοηιηι δΐι1)δθΐίρϋοηθ8 ίηάβ &1> 88.βοιι1ο V. 
Μ8.ηδ1 νΠ, 959 (8.. 465); νίΠ, 315 (β.. 502); IX, 
1228 (8.. 590; δθά 8τιΙ}δοηρϋοηθ8 ίηί6Γροΐ8.ί;8.θ δπηί): 
Χ, 865 θΐ; 1165 (β.. 649); XI, 301 (&. 680) βίο. τον 
λιμένα ον δη Πόρτον 'Ρωμαΐοι καλοϋβι. Ρτοοορ. άβ 
1)β11ο αοίία. Ι, 26; οίτ. Π, 7; ΠΙ, 15; 19; 36; IV, 33. 

541 νηΰος Κεντούχελλε] Έθοιάβηι ίοηη8.πι Κεντουκέλλαι 
Ιΐ8.1)βηί ΡΓΟΟορ. άβ ΒβΠο Θοϋΐι. II, 7; ΙΠ, 13 βίο.; 
Α^8.ί1ιί8.δ Ι, 11; ΚεντουκέΙλων (γρ, Κεντουκελλων) 
Μ8.ηδί Χ, 1165. 

542 κάβτρον ΕυορΙας (^Ενορίας Β) Ινϋ'α ο άγιος Λουκιανός] 
' γβΓδΠδ, ΓθΙ)τΐδ ηοηηηΐϋδ ρβΓίτιτΙ)&1πΐ3, βχρΗο&ίιΐΓ ΥθΓΒίδ 

βηΐάοηίδ (467, 13) ίίδ: ,,Βηιηάαδίηπι , ίη ς[τΐ8. βοοίβ- 
818. 88.ηοίί ροηίί£οί3 βί οοηίθδδΟΓίδ Οΐιτίδίί I^6η^ίί β^Γβ^ίο ΙΝ αΕΟΚΟΙϋΜ ΑϋΝΟΤΑΉΟΝΕβ. 87 

ορβΓθ οοηβίηιοΐΑ, αΐιι βί; ΓβςηίβνίΙ;, ββηιϋητ/^ δοήρίταη 
ί^ΙχίΓ οΐίπλ βΓ&Ι: 

τίάατρον ^Βρ^ενζτέΰιον^ ϊν^α ο άγιος Αενκίος 

Ββ Ιιθαοίο οΓγ. υ^ΐΐθΐΐί Ιίαΐία β&οηι ΙΧ^ ρ. 9 βς. 
Βανβηηαβ Αηοη7ΐηιΐ8 ,,ΒΓβηίβδίτιπι^ 3θήΙ)ϋ (261, 10) 
„08.1αΙ)Γία ΒΓΐηάίοβηδίβ" (248, 7). ,,Οιία** ίοηπΕ, 
αβίαίθ (). ά. ιηβάΐα ίη πβιιιη τθοθρία, ρΓΟ Ππα, Η7Γίβ, 
ίη Ιιαο Νοϋϋα, 8. δβηηοηβ ναΐ^^ Ιι&αά 8ϋ6ηα, ηοη 
ο£Γβηάϋ;; β&ηάβπι βί Οχήάο (486, 17) 1ι&1)βΙ: „0ήβ8, 
ίη (][ηα Γ6ϋ<ιιιία.θ β&ηοίοηιιη ζηαΓϋταιιι Οήβαηϋ βί Όα- 
113,6 3ΐιη^/^ ΟβΓβ&ιη τιτΙ}βιη. ΕΓοΙιβιηρβΓϋ 1ι. Ιι. 33. 
Οήβ 3.ηη. ΒαΓβηδβδ αά α. 925. Μ. 88. V, ρ. 52. 
Ιια(1ονίοιΐ8 ίιηρ6Γα1;οΓ ίηίτανϋ; βίνίΐαύβπι Οή&θ. Ιιίτρτίδ 
Ργο1;ο8Ρ. αά α. 867 1. ο. ρ. 52. βαρία βδΐ; Οηα α 
δοτΓαοβηίδ. αά α. 924 ρ. 53. Ε^*6^αιη Ιιαβο τβ^ο 
ΗοIη8^1^δ βοΐβιιι ρΐ'α.6δίϋ;ϋ, άιιιη β, Βοιηπαΐάο, ΐ4αη^ο- 
υαΓάοΓαιη Ββηθνβη1;8.ηοι•ιιιη (Ιαοβ (ο. 672 — 687), βχ- 
ρα§ηα.1αι<9 Οαΐάο 1. ο.: Ιιβιιο ιΐΓΐ)6ΐη (Βηιηάπδίιιιχι) 
Βοιηθ3.1(Ι Βθΐιβνβη1;αηοηιιη ριίηοβρδ οαιη Τατβηίο δίιηιιΐ 
οβρϋ βί άίταϋ, δίιηϋϋβΓ (|ΐιο<ιιΐθ βί οβύθπΐδ οίγίίειίβδ 
δ&1βηϋη8.θ Γβ^ίοηίδ €0 ομοά βχβτάίχιβ Βονηαηοηΐίη αΐ 
ηνίΰ ΟοηδίαηίϋίοροΙϋαηα ηιιββοβ δπδοίρβτβηί €ΐ άβνοΐβ 
οηβιιίαΗ αηίαβ [Β.\χί άβΐ. Ρ8,νί1ΐ67] απϋομϋηδ, άυπι 
I^οη^οι)8.^(1οπ1Iη ^βηβ <ϋνίιι& ρθπηίδβίοηθ Ιί&ΐί&χη ίη- 
ίβδΙαΓβηί, ρατβτβηί. οίτ. Ρ8.π1. Βί&ο. VI, 1. ΜβιηοΓίβ^η 
ΓβΓπιη οίνίΐίιιιη, ιι^ δ&βρίιΐδ^), βοοίββία Γβϋηιιϋ Ν&ιη 
Οήθ. βί Ήοδίιιηαχη (Οβίιιηί) οαιη ηιβ^τοροΐί ρΓονίηοίαπι 
Βπιηάίδίη&ηι (Οίΐ'θίαη&πι) βί&οίαηί β^ βχρίβηί. ΙΙ^ΙίθΙΙί 
1. ο. ΙΧ^, ρ. 6. 

543 %άβτρον ^ΑμΜίφης] ρΓθγίηοί8.θ ρΓΟχίηι&θ ββί. 

544 χαστρον Γεττεων[ Α. Γετών Β. Θ&ίβ1;8. £. Α. 265, 15; 
333, 17. 8&ΐ6Γηηιη, Κβαροϋπι, Οαίβίαηλ, Αιη&ΐίϊτη. 

1) Υβίαΐ: Γ6ίραΙ)1ίο&6 βία^ιι, ς[ΐιί θγ&Ι 1:6ηιροΓίΙ)ΐΐ8 I^&η9ο)>&^- 
άοηιιη, ίαοίηιη ββί, ιι1 άίοβοββίβ Νβ&ροΙϋαηί ρΓΐηιαϋβ αη^αβϋβ 
&ηίΙ)α3 οοηϋηβΓβΙητ, βΐ 8&ΐ6ηλϋ&ηί ατοΐιβρίβοορί, (ΐαί I^&η9ρI^&^- 88 ΙΝ ΟΕΟΚαΐϋΜ ΑΒΝΟΤΑΉΟΝΕδ. 

ΕιοΙιβΏΐρβΓϋ Η. I^. 39. (^&^β^&ηλ οΐιτοη. 8. Ββηβ^ 
€&8ίη. 6; 12. Οαίβί&ζη, τϋα Αί^&η&βίί βρ• Νβαρ. 8. 
της Γαϊττ^ς βί χίατρον . . τ Γαϊτη, Οοηβί&ηϋη. άο 
αάχηίη. ίιηρ. 27. 

545 κάατρον Τίβερίας] ί. θ. 8ίηθ άαϋίο ΤίΙ)ΐΐΓ; Τί1}τιη8 Οαίάο 
483, 11. Τίβούρνον ίπαρχίας Πικαίνης. Μοηβΐ XI, 305. 
ϋβιη αραά Ριοοορ. άβ ϋβΐΐ. Οο1;ϋι. Π, 4; III 11 βί 
Ηοβδοΐιβίϋ οοάίοθβ βί αρο^ταρίιαιη I^6^ά6η8β ρΓΟ Τίβονρ 
Θχ1ιί1)6η1} Τίβεριν. 

546 χάατρον Νέπης] φρονριον Ιν Τού<$αοις^ ο δη Νίηα 
ααλονβι. ΡΓΟΟορ. άβ Ι5θ11. βοίίΐι. IV, 34. Νβρβ Β. Α. 
274, 5. 6Γ6£^οηΐΐδ οΙθγο, ΟΓάίηί ^ί ρ1βΙ}ί οοηδίδίβηϋ 
Νθρ&β. ^8.£Γβ 1166. Νβρίδ ΗαΒβηί βί Ο. ν. Ι, 217,15; 
οΓγ. Μοιηπίδβη 0-. ν. Π, 165. 

547 νηβος Κωμανί'Λξΐ€Ϊ\ (Ιβ ίηδίιία Οοιηαοίηα, €οιηιηα6ίιι& 
(Ρααΐ. ϋίαο. IV, 3; VI, 19; VI, 21) οο^ίίαη ηοη ρο- 
ίβδί, ρΓορίβΐ'βΒ. ςηοά αηίβ α. 590 ίη Ιι£ΐη^ο1}α.Γάοηιιη 
ροίθδίαίθΐη Γβάαοία βδί β<; άυχ ρΓίΐβδίάίιιπιοιιΐθ Εανβη- 
ηαπι δθ Γβοβρβηιηί;. Ρααΐ. Βίαο. ΠΙ, ί7.^) 8βά τβδ 
βδΐ; άθ Οοιηίίίοΐο (Οοιηαοοίιίο) άβ φΐοΒβΓβϋίρ.ΟΙιΧν*): 
,,ΟοιηαοΙιιιη, αί βΐ; ίη 36)ι. νίΠ βρ. 167 (Μβ,ηδί XVII, 
114) 8.1. Οοιηαοαίβ., ρήβοίδ ί^οίηιη, ίάβο ζηθ(1ίο 8.6 νο 
βχ τυιάίδ θχπθΓδυιη, οηιη ηηάίδ Αάη8.θ οοθρϋ ίιηιηβΓ^. 
ΟΒδΟΐΐΓΰΐχι 8.1) οή^^ίηθ δβιηρβΓ, βί ίηηο δοΐηιη ϋΙπδίΓβ, 
βχ €[110 ίη οοηίΓθΥθΓ8ί8.πι ά6άιιο{;ηπι.'' ϋΓβίαηα βοοίβδία 
ίβητίίοηο 0οηΐ8.ο1ί6ηδθ. Α^ηβΠί 1. ροηίίί. θβοΐ. Β8.- 
Υθηη8.ϋ[δ 53. Οοπιίαοΐο Ιλ, Ρ. δ(;βρ1ΐ8.ηυ8 XI^VII ρ. 454. 
Βηοΐιβδηθ. Οοηιίαοοίιιηι. Η8.άη8Ααδ νΐ ρ. 488. Όα- 
οΐΐθδηβ. Όθίηάβ ίη ηιβηδβ Ιτιΐ. (875) δ8.ηΓ&οίηί νβηβ- 
Γοηί θΐ; οίνίΐ^ίθ ΟηΏΐπΐ3.ο1ο ί^β 0Γβηΐ8.γβηιηΙ;. ΑηάΓθ8.θ 
Β6Γ£^οηΐ8.ϋ8 Μδίοιία 18. ίη νίοο 0ΐΐπιί8.ο1ο. &. 896. 

1) Αχηαοίηο. ίηβυΐα — Οοιη&οίηα, 0τιηΐ8ιθίηα ίη άβύθΐίοήΐ^αβ 
1ί1)Γί3 — ο[ηίη ίηβηία 8. Ι48^ίί, Οοιηαοίηα οΙίΜ άίοία, βίί, ηοη 
68^ άιιΙ)ίυιη. 

2) νβίβΓτίηιηδ βδββί ίββίίβ βρίβοορηδ Ρ3.08.1ά8.ηυ8 Οοηιβ,οίβη- 
βίδ ίη δ^ηοοίο δ^ηιηι&οΗίβίλα α. 501 (Μαηβί VIII, 268); αί υθγο 
βηίθηάο,τϋ Μδαιβί βχ Ιηοβηδί βαβο. XI ,,ΟοηιβΙίβηδίβ*^ Μβιΐδί 
νίΠ, 307. ΙΝ ΟΕΟΒΟΠΤΜ ΑΒΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 89 

Ε&ηΐπζζί Ι ρ. 99. βρίβοοραβ δ&ηοΐβ 0απ»α6ΐ6η8ί8 
Εΰο1θ8ίθ. δτηοάαβ &. 955. Ε&2ΐ1;ιιζζί ΙΠ ρ. 1. Οίνί- 
ί&8 ΟοιηοοΠ 3ϋ& 68ί ίη ρΓΟΥΐηοία Εοοααηάίοΐ&β τιϋτα 
Ρ&άαιη ίη Υ&11ί1)ΐΐ8 ίαχί& οοιπϋαίπιχι ΕθΓταη&β βτιΐ)- 
ιη6Γ8& ρΓορ^βΓ ίητιηά&ϋοηθ8 Εςτι&ηιιη άίοΐΑταιη Υαΐ- 
Ηαιη. €&Γ(1. Αη^Ηά άθ$0Γ. Βοιη&ηίαθ ρΓον. (&. 1371) 
Ε&ηίαζζί Υ ρ. 98. 

548 χαστρον Μονλιον] ίά φιο(ΐ\ιβ Ιύα1ί&6 ίηίβηοήδ θδ8θ 
γίάβΙ^τίΓ. Ουίάο 466, 11: ϋβιη ίθπιο ηήΐίαήο α ΙϋοΓβ 
οίγϋ&3 αιηρία βχϋϋί ΟθΗ&, ορρίάηηι Μοΐ€3, Ταη:ί3 
Οαβδ&ήδ. Μοίθΐη Γβοίο ίαιη ΡατύΙΐθγ Μοίαιη 6880 ίηΙ^θΓ 
Βαήιιηι βί Ροΐίηίαηηιη ροδί^αιη ίηΐ6ΓρΓβΙαίτΐ8 βδί. 
αΙϋθΓ ΟοαΓ: ,,ΡαΙβοΙί νβΐ Εοπηίοθ ητιηο ιηοΐα. Μοίββ 
Ριιίβοΐαηα Ιιοάίθ ϋ Μοίο. 0Γ^β1ίιΐ8.'^ 

549 χάατρον Κάμ'ψας] ί. θ. Οοιηρ8α (Οοηζ&). ^ηοά ορρί- 
άυιη, ίη ζηβάϋβΓΠΐηβίδ ϋαΐί&β ίθΓβ ροδϋχιοι, Βοιηα- 
ηοητιη άίεϋυΓ, ιηίηιπι 68^. δβά οοηίβναδ ΙιΙΙ^ητιη 
ροηϋ£οα1βιη (Ώβαβάθάϋ ρ. 319 Βιιείιβδηβ): ^ιι^ 
ΕΙβιιίΙιβηυδ ραίηοίιΐδ θί; οιιΙ)ίοιιΐ8.η3 — άθ Κοιη& νβηίύ 
Νβαροΐίιη, ςαί ^6ηβι)£ι^α^ & Ιοί&ηηβ Οοιηρδίηο (ν. Ι 
ΟαΐΏδΐηο) ίηίαΓίβ.. ^11^ ρυ^αηάο ΈΙβιιίΙιβίΊΐΐδ ρ&Ι^ή- 
οίαδ ίη^θδδΰδ βδΐ; ΝβαροΗιη βΐ ίηίβτίβάύ ί7^82ΐιιτιιη. 
— Ορριάιιιη τΐδςιιβ &ά Ιιιιίαδ νίιί &θΐ3.ίβηι & Βοχηαηίδ 
Γβίβηΐηιη θδδβ οοηίοί&δ. Μηταίοή ίη &ηη3.1ίΙ)α3 αά 
8.. 617 ν^ρ. 323 βιαη αηηπι βχ ρΓονίηοίβ,β ρΓθοβπΙ)τΐ8 
ίύίδδθ οβπδβί ςηί ητΙ)ί8 Νθ8.ρο1ί8 ρΓίηοίρ8.1πιηι 8ίΙ)ί 
γί ατηρτιϋ. Ε^ο ρπιβίβοίηια Οπιβοιιηι Οοπιρδ&θ ο&δίχί 
ίΐΐιιηι ίυίδδβ πι&ΐο ραίατβ, (^υί οηιη ΒβηθΥβηύαηί 1)βΙ1ο 
δαρβηοΓβδ ίαοϋ Θ836η^, Νβαροΐίηι άίβοβδδϋ. Ιη δ. Ββηβϋ. 
€&δίη. οΙίΓοηίοίδ ίάβηι ορρίάαηι Ο&ηϋ&β 16 βύ €οη- 
δία 19 αρρβίΐαίπιτ. 

550 τίάατρον Σωρεών] θί 628 χαστρον Σωρα^ ί&ίδο Ιοοο 
Γβρβϋΐηιη ίη Αηηοη&η&. ΈπιΙ Βοηιαηοηιπι αά &. 702 ? 
Ραηΐ. ΒίΕΟ. VI, 27. 

551 κάατρον Σονύας βΐ 566 κάατρον Σουοίας] ϋβ δηδο, 
ορρίάο ΑΙρίηο, ςυαηιςΌ&ηι δίδίηηίπδ ηι&^^δίβΓ ηίΐίϋαβ 
&ηηίδ οίΓοίίθΓ 575 — 577 ίΐΐηά οοηδίαηίία &<1ηιίπι1)ί1ί 90 ΙΝ ΟΕΟΕΟΙϋΜ Α0Ν0ΤΑΉ0ΝΕ8. 

άθΓβηάϋ (Ογθ^ογ. Ταη IV, 44 — ΡλιιΙ. ΏΙβλ. ΠΙ, 8) 
γβΐ οΐ} ίά οο^ίί&τθ ηοΗ, (^αοά ΰΓβ^τοηαβ δθ^βίιπη, 
Ρ&αίπδ δθοιίδΐιιιη (ν. 1. 8θθΐΐ83ΐιιχη, δβιΐδίτιιη) γοοαί; 
ηοιηβη ί^ί^ατ άία ρο8^ ΘβΟΓ^ Ο^ρήί αβί&ίθπλ ίη 
„3α8&'' ιηιι1;&ίιιιη β3ί.^) Οοηίοί&β ΓαοίΠίιηβ Σουζέβ^αας; 
νβπιπι ηοη ζηαϋηιη ]^&1}θ1ϊ ρΓυϋ&ΒίΗίαϋδ, ςιιοά ορρί- 
άηιχι, ίναηδ I^ί^^I]1 ροβϋαιη, άίοίοηίδ Βοιη&η&θ ίιιί88θ 
ριιΐ£ΐ8, οηιχι ΑΙίηίτιτη8.θ α. 590, Γαηάΐ &.. 592 8. Ιι3ΐι• 
£^οΙ}ατάΐ3 6χρ\ΐ£^ηα.ίαθ βδδβη^. 01) βαη^βαι βαιι^αιη 
Οοαχί ηίιηίδ νίοΐ6η1& βιηβηάαϋο Φούνδας Γβίοίβηάα β8^. 
552 χαστρον ^Ιλβας] Οτθ^οηιΐδ Μα^ητίδ (][αο(][αθ Βοιη8.ηί3 
Ιΐναιη αάοΐΐοϋ;, (][αο ρήχηαίβδ Ρορηίοηίβηδβδ, ΐ4&η^ο- 
1>α.Γ(1ίδ Τιΐδοίαχη ά6Υ3.δΙ;αηί;ίΙ)αδ, οοηίτι^ίδδβ ηαπαί. 
Ογθ^οι'. (Ιίαίο^. ΠΙ, 11: „8θ(1 οαιη I^£ιη^οι)α^άο^αIη 
§βηδ οαηοΐα ναδίαδδβί;, αά Ηβ11)αιη ίηδοίαιη (ΟβιΊ)θ- 
ηίιΐδ βρίδοοριΐδ) Γβοβδδϋ." 

556 Βοεττανία] βί 532 Βρίττίων = 1%αοχία Βριττίων ί. β. 
ρΐΌνίηοία ΒΗΐΙίοηιηι Ο. ν. Ι, 209, 11. Ρηίαδ Κί- 
§1611818 Κ. Α. 248, 9. 03.1ίΐΙ)η3ι φιο,β ρήπιϋιΐδ 8,1) 
εϋΐϋ(|ΐιίδ ΒΓϋ8.ηί8. άίαίο. βδύ ο1) ΙιηιηβηδΣΐηι 8,ί&ιΐ6ηϋ8.ιη 
ίοί^ίιΐδ άβϋίί&β αίίΐαθ π1)βΓί3ι1;ίδ. Οιήάο 503, 3. Βήίϋβ. 
Ρίΐηΐ. ϋί&ο. Π, 1 7. άθ ραΓίΛαδ ΒήίϋοΓαιιι. βρ. βΓβ§. Ι 
(Ρβ,αΐ. ϋίδίο. ΙΥ, 19 = ^3.£^ό 1650). ίπαρχία Βρντίων 
(][ΐιίηςιιί6δ ίη δαΙ)δθΓίρϋοηίΙ)ΐΐδ οοηοίΐϋ Εοιπδαιί 8.. 680. 
Μαηδί XI, 300. 301. 

557 Παννωνία] Ιοίβιη ηοιηβη Παννωνίαν δθπρί;ιιιη βδΐ; 8.ριιά 
ΟοηδίΒΐιί. ΡοΓρΙι^τ. άβ αάηιίη. ίπαρ. 24 ρΓο Σπανίαν. 
Ηοο ^3.Iηθη Ιοοο ^βηιιίηιιιιι νίάβίιΐΓ βδδβ. ΡΓονίηοία 
βηίιη ς[τΐ9.πΐ0[ΐΐ8,ιη ίοίβ. β, δοΐανίδ βχρα^αΐ^α ΘΓ8.1;, ιιΐ8,ηδϋ 
1ϊ£ΐιη6η ίη ί8.1)α1ί3 ριιΙ)1ίοίδ βο ηΐ8.^δ, ς[ΐιοά ΟαΙΙίΏίοιίδ 
6Χ£ΐΓθΙιιΐδ δρΐ6η(Ι1(ϋδ8ίιη& γίοίοήθ. δρθίη ΓβοιιρβΓβικϋ 1) ιηαυπβιιηΒ,ίβ βί, ββ^οίηβ οίνίίο,ίυιη οία&τίο, α. 726 (30. ^8.11.) 
Ιιίδίοι•. ραΐΓ. ιηοηιιιη. Τ. Ι, 1δ οίτ. 16. νβ-Πίβ ββ^ηχίαβ. οΙιβϋΓία 
α. 10ϋΐ'(31. Ιυΐ.) 1. ο. Τ. Ι, 846. 8ί;α*ιιί8, 8βοαδί&β (δοβο. ΧΠ 
— XIV) βίϋΐάβιη ρβΓρβίιιο £οπη&ιη ίαβηΐυτ: ίη βθοαβίθ ΙβΓτίίοπο, 
οίνβΒ ββοπδίβ, γίΐΐβ δβοηβίθ, Ηοιηίαβδ δβεαβίβ βίο. 1. ο. Τ. Π, 5, 
9, 18, 14, 19 βίο. ΙΝ αεΟΒΟΠΙΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0Νΰ5. 

Γβάίηίχβ^ηινβηι^. Οιιού Βοχη&ηοηιπι βηρθΓθΐ&ηί, ίη 
Ι8ΐχί&ιη οοηίας^βηιηΐ. ^αβΓβ 1681. 

560 Μηΰίνα] οαβίβΐΐί Μίβθη&ΰβ βοιηββ. ^&£Γβ 1573. ίη. 
Μίύίνσυ (Ε&ί. Μβδίιιαϋ) Μ&ηβί Χ, 868, 867. ίπ. Με- 
αινον Μαηβί Χ, 1168. ΟοηοοΓάίιιβ Μβββη&β. Μαηδί 
ΥΙΙΙ, 269, 315. Ιτν. της αγίας ίν Μιΰαίντι Ιχχΐ. επαρ- 
χίας Καμ,πανίας, Μαηβί XI, 300. 

561 Βίκοβαρίνα] Υαπα Εοναί. Ερ. Ι, 14, 3. ΥαΓία ορρί- 
άαιη ίη δαΙ)Ιιιί3 οΐίιη, ηηηο νίαί8 ίιηιηίηθη3 Αηίβηί 
8.ά οοίαναιη Ιαρίίΐθΐη ηΐΐτα ΤΛπγ ίη Υία ναΙβΓία. 
Οοηιηι. Οπκι. Υαι-ίβ ΤαΙ). Ρβιιΐ. ηαηο ΥίοοναΓο; (^ααΓβ 
αη Βιχοβαρία Ιβσβηάαπι βίΐ;, άιιΙ)ί1ο. Ορρίάο Οαιη- 
])&ηίαβ ρπΐ66βά6ηίβ, Ιίαΐί&β ίηΓβήοηδ 86<^ιΐ6η1;β, νβή- 
δίπιίΐίιΐδ ίΠαά β3ΐ; (][α8.ηι ς[αοά Ζοδίιηαδ Ιι&Ιίβύ V, 37, 2 
το της Βονωνίας ορμψηριον ο καλοϋβιν Οί'/,ουβαρίαν. 
(ΟοηοοΓάίιΐδ Βαηηιΐδ Μαηδί ΥΠ, 959 βρ. Βαηί ΑραΙΐαβ 
θδί, ςυοά βΐ; ίρ^αιη δα,βρβ Υαπηοι δονίρίιιιη ίηνβηϋιιν. 
οίι•. α. ν. Ι 211, 2; ΕιχΗβπιρ. 1ι. Ία. 20, 33, 38, 66, 76 
ΙοΗ&ηηίϋ Ιναηδίαϋο 8. δβνβήηί 7 Ν. Ι ρ. 457. αηηαΐ. 
Ββηβνβϋί. αα α. 871, 876, 888 βίο.) 

562 Ταύρίαα] βί ΓβρβίίΙηηι ίη οοάίοβ Β&ΓΟΟοίαηο ν. 568 
κάατρον Ταυράτα; ηαηο νοοαίιΐΓ ΤΓ&νίαηο. ,,ΤααΓ&ί&'^ 
ρΓΟ ,,ΤίΐιΐΓίαηυηι" (Μβία Π, 4, 68; ίαιιτίηηηι οοά. Υαίίο.^ 
νβΐ ,,ΤαηήίϋΐΛ" (Ταΐ). Ρβπί;. Νοίίϋαβ; αοί& οοηοίΐ.) 
δοήρίαηι βδί. Ρΐίηίαδ Ν. Η. ΠΙ, 10, 73 Ιιβ,ΒθΙ; Τλπ- 
Γοβηΐιιπι ορρίάαηι; ίίβηι Θαίάο 482, 22: Αη^ϋαΐα 
ςααθ οοηβηαΐτιτ οαηι ίβηϋοήο οίνϋαϋδ Τααπί&η&β, 
<^η&θ βδί ίη ΙίΙοΓβ ηιο,Γίδ ΟβΙΙίοί δβα ΤττΓβηί. 

564 κάατρον ^Οπιτέρβητον] βί χαστρον ^Οπτνιτερβιτόν ν. 576 
Γβρβίίίηπι ίη Α; βχ βιτοιβ νβίθΓβ ρΓΟ Όηιτέργητον 
νβΐ ^Οηίτέργίον. ^Οπετεργίρε. Μειηδί XI, 312. δίηιιιΐ 
οαηι ηιατίϋηι& Ιί&ΐοηαη Εοοΐ3ΐιίδ ο. α. 642 & Κο^ΙιαΓί 
Γβ^θ &άβηιρίαηι βδί. 

565 χάατρον Σάμνιον] 3&πιηηηιοοηιηΐ6ηιθΓ&ηίΑ. Β. 283, 15; 
Οαίάο 486, 16; δααηίαηι ς[ηοά ίάθηι βδί, Οαίάο 
467, 10; 506, 26. Κβοΐβ ίαπι Ρ&ΓίΙΐθ/ οο^ίαΐ; άβ 92 ΙΝ ΟΕΟΚαΐϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΉΟΝΕ8. 

δο&ιηηο ί&1)ΐι1αο Ρβηϋη^θη&η&θ; αά Αραΐί&ιη βηίχη 
ρθΓϋηθίί ορριάοπιιη δβηββ 6^ Η&θο: Ι^οοηρίδδ&ηά&β 
(»8 Ρί8&ηάβ3, Ι4ΐιοο3) δαιηηιιιη, ΙΙΐΊ&β, Αηχία, Μβ- 
δοοΙιΟΓοη, βπηηβηϋιιχη βί Οαίάοηίβ Ιι&θο: Βαήτιχο, 
Αα^αϋτιιη (Έ^αϋ&), δρείπηοα, δ&ιιηίαιη, Υαίθηϋτιχη, 
Βπιιιάίβίαιη• Αΐίαά βΐαβάθΐπ ηοζηίηίδ ορρίάηιη βχ- 
1ι11)6ί Ραηΐιΐδ Βίαοοηπ3 II, 20: ίη δαιηηίο 3αη1; τΐΓΐ)63 
Τΐιβ&ίβ, Αα£άβη&χχι, Ηίδβηιία βϊ Εηϋ(][αί1:α1θ οοηδίιπιρία 
δ&ιηηίιιπι, α ςιια ίοία ρΐΌνίηοία ηοιηίηαίαΓ. Νβφτβ 
&ηχ6Γΰη1ί Ιιοο δαιηηίιιιη νΐή άοοίί; 86(1 οοηοΠίοπυη 
αοία ορρίάαχη βρί8θορα1θ £ιιίδ8θ άοοβηύ. Οοιηιηβιηο- 
ΓίΐίιΐΓ λίαΓ0Π3 δαιηηίηυ8 (Μβ-ηδί VIII, 269, 308), (ΐτιβιη 
ίη δαιηηίο ρΐ'ονίηοία δβοίβηι 1ιαΙ)αίδδ6 ίηάθ ρβΓδρίοί^πΓ, 
ςΐηοςΐ ηιβ(1ίιΐ3 ίηΙθΓ βρίδοοροδ ϋαπιραηοδ δ£ΐπιηίίθδθ[αθ 
δβάβπι οΙ)1ίηθί; α. δ02 : Βοίαηθηέίδ, Αηα^ηίηηδ, ΥιαΙίαΓ- 
ηβηδίδ, δαπιηίηιΐδ, ΧιιοβΓίητίδ. Ρυοά οαδίναηι δαπιηίιιιη 
ίΐΐο βίίαηι ίβηιροΓβ Κοηιαηοηιηι Γιιί^δβ ίΐίοϋηι•, Β,ά Ίά 
οοηνβηίί (ΐιιοιΐ οΐβ ΟοιηρδΒι (οή*. α(1 ν. 049) βχροδίήπιιΐδ. 
Μαπήοίο θί ΡΗοοα ίιηρβι•αΙοΐΊΐ)η8, Εοηιο,ηί οοηιρΙιίΓα 
Ββηβνβηίαηΐ άιιεαίιΐδ οΕδίΓα οΙ)ίίηβΙ}αηί. 

569 κάστρο ν Σιγνίας] Υίίαΐίαηιΐδ ηα^ίοηβ δί^βηδίδ ρΓονίη- 
οία Οο.πιρ8.ηί8.. Ιι. Ρ. Υίίαΐίαηπδ Ι ρ. 343. ΒιτοΙιβδηθ. 

570 'λάατρον Γράδων} (τΓΕάιΐδ ίηδίιΐβ, Ραυί. Βί&ο, V, 17; 
ο£ι•. Π, 10; III, 26; IV, 4; IV, 33. βιαάβηδθ οδ,δίπιπι 
οίΐ'οηίοα ραίΓΐ&ΓοΙι&Γηπι βΓβ,άβηδίηηι 1. 4. κάατρον 
[Κο]γράδον ίν ω ααΐ μητρότΐολις εΰτι μεγάλη υμΙ πολλά 
λεί'ψανα αγίων ίν ταντΎΐ άπό'λείνται, Οοπδίαηΐ;. ΡοΓρΙι. 
άθ αάπιίη. ίπιρ. 27. βταάθηδο ΟΕδίηιπι. Τγο78. οοά. 
Ι^οη^. Χγ. 282. 

571 κάστρο ν ΠειτρίΆίας] Ραίήοιιηι βίνβ Ραΐ^ήοα, δϋηηι & 
ΓθΓβηίίηο 8.(1 πίθΓΪάίθπι. ΒβΓβϋί ρ§^. ΟΟΧΧνίΙ. ΓίοίΣβΓ, 
ΓοΓδοΙιηη^θη II, ρ§. 300. Βίβΐιΐ, Γαάπιίηίδί;. }}γζ. ρ. 67. 
— Βθ ορρί(1ο, €[ΐιοά ΡαίΓΐΕ νβΐ Ιιίίθπηιπι νοο8.1;ιΐΓ, 
οο^ίΐαΐ'ί ηοη ροίβδί;, ς[η3.πις[η3,ηι ρΓονίηοίδβ Οωηρα- 
ηίαβ θδύ (α Ραΐήθηβΐ βοοίβδία. Ιοαηηίδ ^^βδία βρίδο. 
Νβ£ΐρ. 42; ρΙτίΓβδ Ιοοί 8.ρπ(1 Ββιβίίί ρ. ΟΟΟΙΥ). Νβί^ιΐθ 
βηίιη ς^υοά Ραίπα Οαηιρίΐηίίΐθ οαδίπιπι βδί;, πιιιΗηπι ΐΝ αεοακπίΜ ΑΟΝΟΤΑΤιοΝΕδ. 93 

αοίοήΐ&ϋβ 1ι&1)βί, οηιη ΟΓάο ρηοηυη άα&ταιη. ριυ- 
ίηοί&ταιη (ΤΓΓΐ>ίο&η&θ βύ Ο&ιηραηί&β άίοο) χη&^ορβΓβ 
βΓΐτυ:1)&1;ιΐ3 βϋ, θΐί ΙϋιίβΓ&β οοάίβίΒαβ δβΓΤΕί&θ, ορρίάο 
ΓΓΐ)ίθ8χί&θ ί&νβ&η^ (χάοτρον Πατρια^ίας πιεΙθ, ηί 
οΐβί, ΒβνβΓβ^ηβ Ιθ^ύ. ο&βίταιη ββα γίΐίαιη 8. Ρα- 
ήοϋ, ς[ααβ βρ. Ιιηοίβηδίδ Γαίί, ρήιηυιη ίη άβδβήρϋοηβ 
Γονίηβίαβ Βοιη&ηί&θ, ί&οΐα α οαΓάίηαΙβ Αη^Ιίοο: 
'αηίυζζί, ιηοηιιιηβηϋ ΒανβηηαΙί V, 10 ίηνβηί). 
άστρο ν Μαρτνριον] ίηίβΓ δθ7ΐ&οίυιη βί θΓΐ)θΙ>6Γ&ιη 
ΒΟβηδβΙυΓ, ίία υί βί ϋΓΐϊίο&τίαθ βύ χηβήάίοηαΗδ Ιία- 
Λβ οαδίτηιη δηΐ) ίΠο Μαρτνρίω ΙαίβΓβ ροδδϋ. ^αο(^5^ 
ρρίάπιη υΓΐ)ίθ8.ηαβ 3ιάιιιιιη6Γ&η(1αιη βδί, Μαντύριον 
βΐ Μαντούριον Γβροηβηάηιη βδδβΐ;. οαδ^ηυη Μαη^υ- 
Ι&ηβηδθ 1ί. Ρ. ρ. 408 Βαοΐιβδηβ. Ιπ. Μαντονριανον^ 
4αιτουρίνου^ Μαντονρίας Ιταχργ^ας Τονακίας, Μαηδί 
[, 865, 1164. XI, 313. Βοηο βρ. Μβιιΐιιατίαηθίΐδί 
Ιαηδί ΧΠ, 715. δβά βί '^ΛτίηήΒΐιηΌΐ 1η Οϋοηίδ 
[πρβΓαΙοηϋ ρήνϋε^ο; ητιηο ΜοιιίβΓ&ιιο. δοηρίτιταιη 
οάίοιιηι §1 Γβδρβχβπδ, ηβδοίο αη ρΓορΙυδ αοοβάαί 
Εΐδίπυη ΜαΓύιίΓοηηιη γβΐ Ματίοπιηηιη Εά δαΒτι^οιίθΐη 
χιιηβιι (δαναίο) α Οοδβηϋα Εά ιηβιΐάίβιη δϋ^τυη, ς[ΐιοά 
ο<ϋθ Μ&Γϋταηο νοοαηΐ;. δβά ίβδίίχηοηίΕ βίαδ ορρίάί 
αΙΐΕ ηίδί τβββηϋδδΙπίΕ βχίΕπΙ;. Β6ηί(|ΐΐθ Μαηάαή&θ 
Εδ^x^ Τατβηίο βηίϋιηί (Ι^ίν. XXVII, 15. Ρΐίη. Ν. Η. 
Ι, 102, 226) ΥΈά,ίο \ϊθ})βιιά& τίάβίαΓ; ο&. Μανδνριον 
Ιίβρίι. δ. ν. Μαηάαιίδ Ταΐ). Ρβυί. Κ. Δ. 262, 8. — 
^βδ ίη ιηβάίο ΓθΠηςηθίκΐΕ θδΐ;. 

άατρον Ουρβοβίρά] Β. ^Ορβοβίρα Α, 6οητιρ^τιιη βχ 
Ηρβόβετα δίνβ Όρβοβετερα (— Οητΐβίο). ΟΛβνθίηδ 
ί. Α. 285, 17; ϋΛβνβΙ^ΐδ Οαίάο 488, 19. ϋΛδ 
^θίαδ οαιη υεγ. ΙθοΙ;!;. ϋΛίβ βί ϋΛθ Υβίαβ. ΡΕίιΙαδ 
)ίαο. ΙΛ^, 32. ΟΛθΥθΙπίδ Α^βΠαδ 106. ΟνρβΙβεντον. 
^Γοοορ. άβ 1)β11. Οοϋΐι. Π, 11; 18; 19; 20. ε1) ϋΛθ 
Γβ^β^^ ααβΤύ 1079. 

άατρον "Ορτονος] Υβδΰ^^ΐΕ ίτ&άίίΕ ηοη Ε(1 ΟΕδίπιιη 
ΙοΓίΕδ, ΟΓί&δ (Οιίθ) θί ίη 1ίΐ3Γ0 ροηϋ&ο&ΐΐ βί Ερηά 
^ατιίτιπι Βί&οοηαηι βί &1ί1)ί δΕβρίαδ πηρβήο ΒτζΕηϋηο 94 ΙΝ ΟΕΟΕΟΙϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

αάδοήρίηιη, 8θά αά ορρίάαιη 8&ιηιιΰ ιη&ηϋιηαιη Ηογ- 
ίοηαχη — θΓύοη&πλ Γβγοο&ηάα βδδβ αρρ&Γβύ. θΓί;οη& 
Κ. Α. 259, 15; 327, 8; ΤλΙ). Ρβαί,Ό^ωνο^ Μαηβί Χ, 
865, 1164. Έχ ΟΓβ^οηί βρίβίηία ((τΓθ^οήηβ οΙθγο, ογ- 
(ϋηί βί ρΙθΜ οοηδίδίβηϋ θΓ(;οιιαθ Τα£Γό 1311 αη. 594) 
6^ ιηαχίιηβ βχ Τ&£Γό 1101 (αη. 591) οαβίηιχη Βοιη&ηο- 
Γαιη ίη ροίβδί&ίβ ίιτίδΒβ $αϋ3 οοηδίαί. ΕάθΙ)α1πΐΓ ς[ΐιί- 
άβχη: ,,ΒΙαηάιιιη βρίδοορηιη ΗοΓίβηδίβ οινίύϋ.1;ίΒ^\ δβά 
,,ΗοιΙοηθηδίδ^^ ββδβ Ιβ^βηάιιιιι, ΕίγαΙά άβιηοηδίΓανϋ 

577 νηαος Σικελίας] βθΟΓ^ί ΙΛβΓ, ςαο (ΐα&δί ηοίίΐάα 606ΐβ* 
δίαδίίοα Νίΐυδ Όοχαραύήηδ 298 — 319 ιΐδτΐδ βδΐ;, δθ1τΐ3 
1113. XXII ορρίάα, δίοίΐίβηδί ρΓ&βίοή νβΐ ρΓαβΓβοίο 
δΐι1}άϋα, οιηηία ρβΓίιΛβΙ;. ο£γ. Οοηδίαηϋη. ΡοΓρΙι. άβ 
ίΐιβιηαΐ;. II, 10: ειαΐ δε αί υπο Σικελία ν και τον ταύ- 
της βτρατηγον πόλεις κβ . 

581 Μεααίνη] ετΰ, Μεαίνης Μαη8ί Χ, 865, 1164; ο Μεα- 
οίνης Χ. VIII, 247 ΡαΓίΙι. 

Γ) 8 2 Κεφαλονδιν] ΓοΓίηα βαάβιη Κβίαίικίπι αρνκΐ Ο-αίάοηβπι 
496, 6. Κεφαλονδη Χίΐιΐδ ϋοχ. 302. 

586 Τρόκαλις] Ρβίΐ'ο βρ. Τήοοαίίίαηο. ^3^ύ 1327. 1545. 
Τροκάλεως Μαηδί Χ, 865; 1165. Ικκληαίας Τροκαλι- 
τάνης (Ια*. ΤΗοο1ϋ;αη3.θ) Μαηδί XI, 305, 306. δ Τρο- 
κάλεων Ν. ΥΙΠ, 252 Ρ&Γϋι. Τρόκαλα ΝίΙ ϋοχ. 306. 

587 ^Ακράγαντος] Νοπήη&ϋνυδ ίοπηαβ νυΐ^αήδ νίάβίατ 
θδδθ; ο£γ. ν. νίΠ, 253 Ρ&ΓίΙι. δ ^Ακρακάντον. ^Αγρι- 
γεντον (Μαηδί Χ, 865, 1164) ηοη ϋθΐη ρυο ναΐ^&ή 
ίοΓίηα 1ιαΙ)βη(1ιιιη , δβά νίϋο ί§ηοι•3Λϋ3.β θίιΐδ νβΓίβη- 
άιιιη, €[αί 3.61:3, I^α.^;6^αη6η$^3. θχ I^3ϋηο οοηνβΓϋί;. 
Ροηηα Γεργεντιον = (τίΓ^θηίιί (εη. ^Ακραγάντων [άλλα 
και] του νυν λεγομένου Γεργεντίου Νίΐ. ϋοχ. 219) 8.ηίθ 
Νοηη3ΐιιιοηιιη 3ιβί&ίβιη ίη ηδα ηοη ίηϋ. 

589 Καρίνης] ηαηο θ3.πηί. Καρινης Μαηδί Χ, 868, 1165. 
Καρίνης Μβ,ηδί ΧΠΙ, 384. Καρίνη Νίΐ. Βοχ. 309. 
Οιίταπι βδί ηοηιβη θΧ Καρίνα = 'Τκκάρινα. Εχ ο,\)]&' 
ϋνίδ, ςηί ίη ίίίηβΓαπίδ βί ίαΐϊαΐίβ ΓβρβπαηίηΓ, βπιβοί 
αβί&ϋδ ίηίβΓίοΗδ ηοηιίηαϋγοδ η0708 ίη ις υθΙ ης υθΙ η 
βχβαηίθδ £οπη8.νβηιη1;, ηί Αούκρις, Αίηαρις^ 'Αλέαις^ τθΐ ΑζοντΙνη^ Ιη, θέρμης (Ηαηβί Χ, 1168)| Φουρμης 
(— Ροηηί&ηίβ) Χ, 1164. Φοννδης Χ, 868 €Λο. Ταυ- 
ρομίνη τ. 580 Β. Νίΐ. ϋοχ. 300. ΣονΧχης γ. 680 βίο. 

592 Γαύδος] ΈτΛβίβτ 8ΐ;Γ&1)θηβιη (ρ. 44, 277, 299 0) 
Ιι&ηβ ηοιηίηίβ ίοηηαιη ηθΐηο ηοβοϋ;, ηίβί &β1&ΰ8 ίη- 
£ιη&θ δοηρ1θΓ68, τβίαύ ς[ηί βρίιηβήβιηοδ βοτίρββπιηΐ;. 
ΟΙιτοη. Ρ. 53, 5. βτηοβίΐ. 90, 11. οοά, Ρ&ή8. 1712 
£ο1. 25'. Νθο πώιαβ Ηίρροΐ7ϋ ,,βΕαάίαβ^ — ςτιοά 
ηοπιβη Βίβββ Ιιαιιά γθοΙθ ίη ,,Ο&ηΙιιβ^^ ιητιί&Ι — ίη 
,,βααάηβ^ θΐηβηά&ηάαιη ββ^. Οτβοξξτ. Ιι&ϋη. ιηίηοΓ. 
ρ. 164, 7. 

593 Μελέτη] Μβίβ^β Κ. Α. 407, 5. Ηίρροίτ^αβ (Κίβββ, 
Οβο^^'. Ογ. ιηίη• ρ. 164, 7 ). Μ&ΐΐα ί&ιη II:• Μ&ηΙ;. 
518, 2. Μελίτη νηαος η λεγομένη Μάλτα. ΝίΙ. Βοχ. 313. 
Έοοίβδία Μαϋ&ιη ίιΐδαίαιη δίοίΐίαθ αοϋηηχϋ ϋα ρήοΓθ 
αβίαίθ ηΐ; ίηίβήοΓβ. 

594 Αίπαρις] Ι4ίρραη5 Κ. Α. 406, 6. ίηβηία ςιι&β I^^ρα^^3 
αρρβΙΙαΙιΐΓ. Ογθ^ογ. άί&ΐο^. IV, 31. Αιπάρεως Μ&ηδί 
Χ, 1168. 

595 Βονρχανος] Β. Βονρκανΰος Α. ^Ιερα ύνβ ^Ιερα ^Ηφαί- 
ατον Ερτιά αηϋί^αοβ. Υτιΐο&ηί Ιη8α1&. Τ&1>. Ρβαί. ^Ηφαί- 
ατον νήαος η Βουλχά (>«» Βονλχάνον) οοά, Ρ&τίβ. 1401 
Ρίοΐβιηαβί III, 4, 8. Υηίοοηβ. Β. Α. 406, 9. ηαηβ Υηίο&ηο. 

596 ^ίδνμοί] ΏίάΪΏΐί Κ Α. 406, 10. Αρηά Ρίοΐβπι&βτιιιι 
1. 0. βχίαί ίη Ραηβίηο δίδυμος; οβίβηβ Ιοοίβ δίδυμη, 
ΌϊάγΏΐίί. 

597 Ονστίχα] ^ατεωδης αρπά 0πΐ6608; Ρϋιιίαδ ΠΙ, 9, 92 
βί Ρίοίθΐη. III, 4, 8 ηοπιίιΐ3. άαο άα&Βαβ πΐ8τι1ί8 ρβΓ- 
ρβίΓΟχη &ά8αίΙ)υη1;. Ουατίνα Νϋ. Ώοτ. 317. Νοπιβη 
αά &βί&ΐ6ΐ2ΐ Ιι&ηο 8θηΓ&1;ιιιη β8ί. 

598 τα Όναρέα] ΤΑΟΝΑΡΕΑ οοΓταρΙ^ιιιη 68^ βχ: 

ΠΑΓΝΑΡΕΑ 
Β. Α. 406, 8. Ταίναρος Νϋ. Βοχ. 318; &1) αιι1;ίςιιί8 
Ευώνυμος, ηαηο Ρ&η8.ή& άίΰία. 

599 Βααλουδίν] Β&δίΐίάίη Β. Α. 406, 12 το Βααιλούδη. 
Νϋ. Βοχ. 319. ηηηο Β&δΠιιζζο; ίπδπία ιηίιπιη& 8&Χ6& 
& Ρ&η&τΐ& &ά οήβηΐβιη γβι^ί. 96 ΐΝ αεοκαιυΜ ΑυκοτΑτιΟΝΕδ. 

600 Ιτναρχία Καλαβρία] άο Ιιαο ρΓΟΥίηοίΕ νίάβ ρΓ&βΓ&ϋοηβχη. 

611 Φάνονς] Νοχηίηαηι ΐ4Εϋιιοπιιη ςη&θ βχβτιη^ ίη ταη 
87ΐ1αΙ)&ιη, 96ηβϋ703 ϋπιβοί ηοηηαηςπ&ιη γπίς^αή βθγ- 
ιηοηβ ^β^Iη^η&xι^ ΗβίβΓΟοΗϋβθ ς. ▼. ίη ους. Ιη αοϋβ 
οοηοϋϋ ΐ^&^6^8^1θη8^8 &. 649 (Μαηβί Χ, 1165) ίηνβηί- 
ηιηδ: Θωμάς Ιηιακ• Αναιμονς. ^ΑχυλΧίνος Ιταύχ, Αιλι- 
βαίους. οίτ. ▼. 614 Πεκίνονς. βΓ&θοοηιηι ηοηιίηηηι 
87ΐΙαΙ)& ος νβΐ ας ίβπηίηαίοπιπι ^θηβίίνηβ ους οβοατ- 
ηΐ; ν. 704 ^Ηλιους ν. 719 ^Ανδρονιτιίονς. Εϊ ςηοά 
ηιαχίζηθ 1)8.Γΐ)8.ηΐΏΐ ββ^, ηοπήητυη ίθπιίηίηαηιηι ίη α 
θχβαηίίαηι βαάβηι £οηη& ίηνβηίίαΓ. Πόλους γ. 613. 
^ΑραβΙους ν. 707. 

612 'ΟΑχονσα] άβρΓ&ν&Ιιηπι βχ ^Αακλοϋς βαάβηι ^θηβϋνί 
ίοΓπΐίΐ. Αδοίορίοβηο Τ&1). Ρβυί. Αδοΐο. Ιί. Αηί. 307,6; 
317, 1. 

61() Τεργέανρα] Τέργεατρον ΡίοΙβιη. III, 1, 23. δίβρίι. 8. ν. 
Τέγεατρα, ^Αρτεμίδωρος δ^ εν επιτομί} των ένδεκα Τέρ- 
γεατρον αντην %άί κωμην οίδεν' ,,αττο Τεργέατρου 
Άϋίμης καϊ τον μυχον ίπΐ τον ^Αδρίάν ατάδιοι ^εγ,ε' ί"^ 
αατυ Τεγεατραίων ϋίοη78. Ρβπθ§^. 382. Τεγεΰτραΐον βί 
Τέργεατρον Ετίδί&ίΐι. αά Βίοη78. Ροηβ^. 382. Εοηΐ8ηο- 
ηιηι 1(1 ορρίάτιπι ίιιί8δθ, οδίβηάίύ Βΐβΐιΐ Ι ο, ρ. 48 Ν'. 4. 
ϋίιιίαδ ΤθΓ^βδϋηιΐδ ςηί οοηδπίαίαηι Ιυδϋηί Π (571) ίη(ϋ- 

02Λ. ΪΝΒ. V. ΡΟ. ϋΝ. ίνδΐΤΙΝΙ. ΪΜΡ. 0. 1. 1. V, 694. 

617 Αυγουατόπολις] Τϋ Ροΐαηι βϊ ΤβΓ^βδίθ, δίο βχ Ιδίχίδ. 
ίη Αηηοη&.ηαηι Ιιοο ορρίάηπι ^Γ&ηδί&ίιιπι βδδβ βοη- 
ίβοβηδ. Αί Αα^αδίοροΐίδ Ιδίπ&β ηηΐΐα ΓβρβήίηΓ. ^ι]ιΛΓβ 
ςηοά 6θδηιο^8.ρ1ιιΐδ Εανβηηαδ 255, 11, 12 {οίν. 256, 
14, 15 βί 382, 5, 6) 1ΐ8,1)θί „Ηιιπΐ£ΐ§;ο, Νβαροΐίδ", Ιιοο 
Ιοοο Αυγουατόπολις ηβδοίο βη ίαοίιιηι δίύ βχ 

(^Ομ^άγον ζ^Νεα^ηολίς νβΐ ροϋηβ ^Ομ)άγζρν 
^Τ^ουατζιν'^οηολις 

Ιτίδΰηοροΐΐδ, Ραηΐ. ϋί8.ο. II, 9 ρ. 77 8.άη. 1). Ηβο 
(Η1δίτί&) & Iυδ^ίηορο1ίη1 ηβςηθ αά ύηπιβη Οοηδβηίίηηι 
βδί θχίβηδδα, ίης[ΐΐθ δΐιηύ υιΐ^ββ Ιαδϋηοροΐίδ, Ρίτ&ηηπι, 
Ραζβηϋιιηι, ΤβΓ^οδίηβ, Η6ηιοηί8. &ί(][η6 ΡιΠον οΓγ. Βθ- τθϋί ρ. ΟΧυΠ. υ^ΙιβΙΗ, ΙΐΑΐί& 8&0Τ&. Υ% 879^) 
0. 1 Ία. V, 49. 

618 ΤαΙβιτάον] Α. ΤιΧβΙχαον Β. Διιιηίιι& βΐ ρο^^α8 Βοα- 
ϋηαπι, ΤΠϊΕΤθηίιιιη Μ&Ιηβ Μιιιιι8<][πθ• Ρΐίηίιιβ Ν. Η. 
ΠΙ, 18, 126. Είαιηοη ΤίΗ&Βίηύβ ίη Τ&Ι>ιι1& Ρβπί. 
Ηβιη οοβχηοςρπφΜΒ&τθίιη&ϋβ: 290, 16 οοΔοχ ϋΓΐ)ίηΕ8 
Γηΐ Β) ΤίΗ&πλβη^αιη θιΜΙιθΙ;, οβίβή Τ&ϋ&χηβηύαχη 
(Τ&^ΐί&ιηβηίο). ΐ4ίΙ)ΠΐτίΌΐη Οοίβΐίηί&ηί οοάίοίβ ηοχηίηα 
γηΐ^^&τία βροηΐβ ίηίβηίαιη 6ηΐθη<1α38θ πρθΓίηιη ββί. 
^Υβηϋ ρο8^ βηιη Ηϋπβ ςηοά αρρβΠ&ίιιτ Τάίχαηΐ€η^ίη 
ςτπα ΈΙ7&8 ρ&ίη&Γθ1ι& ρβΓ Ηϋοηβ Ιοη^ΐηάο ύαΠίαάα 
ίβοϋ. Τβηβύ πήΗ&ηα ΧΙΙ.^ 6ΐΐΓθΐιί6οη Αΐϋη&ύθ ίοχία 
οοάίϋβχη ΒΓβδάβηδθΐη (&το1ι. 5ίθΓ. Ιΐαί Αρρ. V. 1847 ρ. 85). 

619 χάστρον Τ^ρ^ντ/ι/οον] (χο&τ οοηίβΰϋ: ΦερεντΙνων, Γβ- 
Γβηϋ ο&8ίπιπι («> ΕθΓβηϋηαιη) ϋΓΗοατί&θ βίτ. ΒβΓβίϋ 
ρ. ΟΟΧΙ, ΡίοΙεθΓ Π, 302. β,ϊ ρΓθ1)αΙ)ί1ΐιΐ8 63^ Ρίοβηί 
ορρίάππι ίη ηοηιίηβ οοητιρίο ΙαίβΓβ. Ββ86ήΙ)&5: χα- 
ατρον Τ[ε]ρεντίνων ί. β. βΕ8ΐχηιη Τηιβηϋηιιιη. Οίο. ε<1 
Αί^ νΠΙ, 12 0. οωίΓΟ Τπιβηϋιιο. Ιί. Αηί. 308, 1; 
313, 3; 317, 2. ΤαΒαΙα Ρβαί: οαβ^ΓΟ ΤΓβηϋηο ρ&βηβ 
οοηδβηϋύ οηιη ΟβΟΓ^ οοάίοίΐιηβ. βοδίπτο Τηΐ6η[ώιο] 
Ο. Ι. Ι-. IX, 5185 οίτ. ρ. 492. 

620 χάατρον Σολερνός] Α. Σελερνός Β. Βθ Ο&ιηρ&ηί&θ 
δ&ΐθπιο γίχ ςηίβςη&ιη οο^Ι&τβΓϋ, ςηοά, ςτι&ιιΐ(|τι&ιιι 
ίη ΟΓΟβοοΓοιη ροϊβδίαίβ βϋ&πι Ηοηοήο ρ&ρ& (625 — 
638 ^ει£Γβ 2027) Γ6ΐη&η8θΓ&ί, οαβ^ηιπι ίΐΐπά βο άβχηπχη 
ίβιηροΓβ ηοηηαΐΐίτΐδ ιηοπιβηϋ β88θ οοβρϋ, ςαο & I^&xι- 
^οΒ&ιάίβ Ατίοΐιίδο άυοθ οοοπρΕίηιιη ββί. Νβο πια^ 
αά ίά ορρίάαπι, άβ ς[ΐιο γ68 βδΐ, ρβΓίίηβύ, ςαοά Ιο&οηβδ 
βρίδοοροδ β&ηού&θ θθθΐ68ί&θ δαΙβηιϋΆη&θ ρΓΟΤ. Τιΐδθί&6 
οοηοίΐίο Βοιη&ηο αηηί 680 ίηΙθΓίτιίδδθ {βτίτχτ (Μ&ιιβΐ 
XI, 314). Ναιη ουχη δαίΗιιιη βί ΝθρβΙβ ρι&βοβά&ηί, 
βί 6Γα6€τΐ8 Φαλάρεως Ιβ^ί, ςϋίη Αθ Ρ&Ι&ηβ βίνο Ρ&- 
Ιθήίδ ας^^ατ, άιιΙ)ίιιιη ηοη Θ8ΐ;. (Η&1)θ8 Ιοαοηβιη Ρ&1&• 
Γϋ&ηαηι ίηίθΓ ρΕΐτβ8 οοηβίΐίί ΕοπίΕηί &. 680. Μεχιβι 1) Τϋπίαβ <ιιΐ6ΐη &£ΓβΓί ϋκΐβαβ 6&ί. 0. Ι Ι. Υ, 12*. 

0«οχ|Τϋ €Γρτα άηοχ, οτΙ>1• Βοιη«ηΙ βΔ. Οοΐιβλ 7 98 ΙΝ ΟΕΟΕαΠΙΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

• 

Χ, 179.) ΕθΓί&88β Θ8ί δΰ&πιιη (ο&δίττυη 8. Ρβύτί) 
&ά 8ί1&πιιη Δαιηβη ροβϋαιη. Εΐηιηβη 8ί1&ηιιη ρβΓίιΙΒβΙί 
ί&Ι). ΡθηΙί. Μθάίο <][. ά• &θτο δβΐΐ&ήδ &ρρθ11&^τΐΓ, οοί 
ηοιηίηί ρΓορβ αοοβάϋ βοάίοίβ Β £οηη& Σελερνός. Ββ^ίο 
Βοηοηίβηβίβ β&βίβΙΙοΓαιη ρίθηίδδίιηα θΓ&ύ (ΕιηιΗθ β&8ΐ;ι*& 
I^. Ρ. ΟΓθ^οήηβ ΧΥΙΠ ρ. 405 Βαοΐιβδηβ). 

621 χαστρον Τουλεριχόν] ίοτίΛ83β ΤηάβΓ ηί; ΰοατο νιΑβΙιιτ; 
ΤαάθΓ ςη&β βΐ; ΤικΙβιϋηΛ. βαίάο 478, 13; οίνϋίΐΒ 
ΤαάθΓϋαα βΓβ^ΟΓ. άίαΐ. Ι, 10. νίχ Τοίβηϋηαπι (?). 

622 χάΰτρον Σάγγα] Σάγγαον Β άβρταναίηιη βχ Αιιοοιι&. 

(ΟΟΛΓ.) ^ 

623 χαστρον Νοβω] Οα&ίΓαχη Νονηιη ίη Ριοβηο. Καοτρον 
νόονν 8ίκι1}0 V ρ. 241 0. Οβ,δΙίΓοηονιιιχι Ε. Α. 327, 3. 
Ο&δ^ΓΟ ηονο α. Αηί. 308, 2; 313, 4. Ο&β^γο ηονο 
Ταΐ). Ρβαίί. (Ο&δίτηιη Νοναιη ΐη α^το Αήιηίηθηδΐ Ραη- 
ίηζζί Υ, 100; VI, 141 (α. 1361) βί ΟαδΙηιιη Νονηιη 
€[ΐιοά βρίδοορί δαδδίηαϋ;* βδί; Ρα,ηί;ιιζζί V, 61, ηιιιη 
2ΐηίβ Χ 8α.60ΐι1ιιιη ίαηι ίιΐθΐ'ίηί, άοβϋθΓΐ1)ΐΐ3 άηνιάίοα,ιι• 
άηιη Γθ1ίη(ΐηο.) 

6233. τίάατρον ΕνρένίΤίά] Ι^οίηιη βμϊ ίοιί 3.586 οοΓΠίρύιιιη 
θχ Εθητοιιίοϋί 03.8ίή ηοιηίηθ, ςηοά (^Φ^ερρωνικόν τιί 
Τονδεριτίον (τΓΑθουδ άίχθηί. 
6231) κάατρον Σημανία] ψηοίπιη. (δβρίθΐηρθάα (τ08.Γ.?) 
623ο χάατρον Βίΰίμάντω] ίά ςηοςιΐθ οοιηιρίτιιχι 6386 γίά6ί;ηΓ, 
ηθ(][ηθ 8010, ηηιη άβ ΒίδίηΪ3ΐιο (ηαηο Βίδί^ηαηο ίη 
0&ΐ8.1)η3. οϋ;6ήθΓ6) οο^ίαηάυηι βϋ. 6 Βιαοννιανον 
Ν. ΠΓ, 465 Ρβχϋι. Β6δθθηάθπιη1: 88^τ8.^6η^ οτιηι Ή,^,γοΒ, 
θί οΐϊδβάβηιηΐ; Βίβίηί&ηηηι βί αρρΓβΙίθηάβηιηΙ βαηι. 
I^ηρηδ ΡΓοίοδρ. 8.ά &. 1020. Αί ςυοηίβιη 08.δίηιηι ίη 
ίηάίοο Αηηοη&η3.θ Ρίθ6ηίςηθ 6χί&1;, ρΓθ1)8.1}ί1ίυδ 6δί, 
Υ6ΐ άθ ΤΓηι1)η&θ ορρίάο Ρίίίηο αά Ρίδ&ιιτηηι Δηνίτιιη 
δίίο Υθΐ άθ Ρϋίηο Τ&1)α1&.β Ρβηί. (ίη1;6Γ Επιΐοδ βύ 
Ρτίίβηιηπι) οο^ζϋ^νβ. Υ&ίβηίίηηδ ορ. 6θθΐ68ί8.θ ΑηιϋβΓ- 
ηίη&θ ρτο Βοηιαηο ορ. βοοίβδίαβ Ρίοίηβιΐδίιιπι (Ρίη3.- 
ϋΕΐίπΏΐ Οοά. 0ο11)6γ1;. 962, Βίϋη&η3.ϋτιηι 449, Βίίβ.- 
ηαηαύίηηι 1572) βυΒβοηρδί. Μ3ΐιβί ΥΙΙΙ, 235. 

624 τιάΰτρον Βενέρης] Β. Βερίνης Α. ,,&ά Υβηοήδ" Ιθ^ίητ ΙΝ ΟΕΟΒαΠΙΜ ΑΒΝΟΤΑΊΊΟΝϋδ. 99 

ίη ^&ι). Ρθαί. ίηίθΓ βηαϋθ βί βρβίαηϋ&ιη ρ&ιιΐο ίηίβ- 
ήη3. Υθηβτίβ Β. Α. 283, 4. Ιη οηι οοάάβηί&ΐί ρτορο 
Βηζθηίπιιη ίητβηϋτΐΓ Υθηβήβ. Κ Α. 332, 7. Νθ^ώθ 
Ιιοο ηβς[α6 ίΠαά &ρ1ηιιη ββί. 86<1 ς[αοά ορρίάαιη οπίθ 
ιηαηϋιη&θ Ι4ί£^τιπιιη βηοΰβάϋ, άβ ροΓ^τι Υθηβιίβ (^&£Γέ 
1331) ςαί I^αη6η3^ 6ρί86ορο βϋ&ιηΐιιιη ρΕίβΒ&Ι:, οο^ί- 
ί&ηάηιη Θ33β γβηβίιηίΐΐίχηηιη βδΙ;. 

625 χάατρον Ταβία] α ροΓία Μ&ηήά Τατία, Αανίτιβ — & 
Τ&γία Υίηΐίιηϋίο, ρΐ&^α. Ιϋη. Μαχϋ. 503, 2, 3. 
8. Ββηβάίοίιιβ Α11)ΐη^&ηθηδί3 θρί8θορα3 (ΊΊ3.ΡθΙ)γ.900) 
ηα1ηΐ3 β3ί, 31 ΤαΒίβηβββ 3βςτιίιηιιτ, ίη ορρίάο ,,ςηοά 
βχίτα ίρ8ίυ3 ΤαΒίαθ πιοβηία ίη υΊβ, ({μβ, αά Βαά&ΐηο- 
οαπι ίίβΓ 631;, βχίαί αβάί&οίηπι 8. Ββηβιϊίβίί άοπιιΐ8 
αρρβίΐαΐηη], ςηία ίη βο βάίίηβ ΟΓβάίίυΓ ίάβηι 8&ηοίη3/' 
ΑΑ. 88. Τ. Π ΡβΙ)Γ. ά. ΧΠ ρ. 629. ϋ^ΐιβίΐί ΙΙ^Ηα 
8&6ΠΙ ΙΥ^ ρ. 913. ίαΙ)ία οΐιαιία ο,. 1171 Ηίβί. ραίτ. 
πιοηιιηι. Τ. ΥΙ, 1026. οα3<;ηιηι Ιοοιιηι θ^ νίΐΐαηι ΙαΒίβ 
οΐι&ιία α. 1228 1. ο. 1350. ΤαΙ)ία Ο^βήί Ραηίβ αηηαΐ. 
Εά &. 1303. Τ&οοΙ)ί Αιιήθ Ληηαΐ. β,ά α. 1285, 1290. 
Μ. 88. ΧΥΙΠ ρ. 120, 312, 331. — ηυηο Τ&^^ία, 
716113 α δ. Εβπιο &ά οήβηίβηι 3ί1;α3. ΒβΓβϋί ρ. ΟΊΙΙ. 
— ,,Τανία Αηγίαβ ίβ Θ3ύ ςπί ίοάίθ (1ίοίί;ηΓ Τα^^β» 
Έίυ3 αά οβίία ίΙ)ί ίθΓβ αΙ)ί ίπίί Οοβία 1)8.1αβη&θ ίίίηβ- 
Γ&ήοηιηι ηιιηο αηίβηι β3ί ορρίάίιηι Αηνίο οο§^οηιίηθ 
Τα^^α βί &ά βαιη γίοιΐ3 ΓΑηηα Γ6ρ6Γίη3 63^ 1ϋπι1η3 
ί3 ςηί 3β€[υϋηΓ (= 7809 . . . ο&δίβΠί ΓθδϋίηίοΓ Αηίο- 
ΐ7(ηι[3]) ιιηάθ θί&οίΙ^ιτ ίαηι &η1;ίςαο ίβηιροΓβ ο&βίβΠηηι 
ίΙ)ί δ1:βϋ33θ." α Ι. Ι-. Υ ρ. 900. 

626 χάατρον Βαραχτηλία] ίοτΪΛ&ΒΒ θχ Φοροχορνηλία οογ- 
ηιρίαηι, ςηοά ηοπιβη 8&βρίη8 α βπιβοίδ ηι&ΐβ ιηυ!- 
ο&ίαηι Θ3ΐ;. Φοροχόρνητις Ηοββοΐΐθΐ. βί αρ. Ι46ίάθη3θ 
ΡΓΟΟορ. άθ 1)βΐ£ 6οϋ1ι. Π, 19. Ιη. Κόρνης (Ιί&ί. 
εοηΐ6η3ί8) Μαηβί Χ, 868, 867; 1168, 1167. ίχτίλψ 
οίας Κορνηλίας Μ&η3ί XI, 313. Γογο οβήΐί βί οβγάί 
\ί\)ή Π183. Κ. Α. 272, 11. 

627 χάατρσν ΣαμονργΙα] ίη Ββηηηι βηνίαιη ίηβαίύ ήνηβ 
ςαί Ηοάίθ 8&ηΐ09^& άίοίίυι. Αάίαοβί βί ορρίάαπι τ* Χ) ΙΝ ΟΕΟΕαίϋΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 

θϊιΐ8άθΐη ηοοιίηίβ ιηβάίαιη Γθγθ ίηίθΓ Μαϋη&ιη β^ 
Βοηοηίαιη. 

32 %(ίΰτρον ΣανογαΧΧία] Σαβογαλία Β. δίηο^&ΙΙίβιιβίβ α^θΓ. 
Ο. ▼. Ι, 258, 10. ας^θΓ δβηος^ΙΗβηβίβ (ν. 1. 8ίηο^&1• 
Ιίβηβίβ, βθηίς^ΙΠβηβηδίδ) Ι, 226, 11. δβιίΕ^Ιί Ταυ. 
Ρβηί. δβηο^^αΐία Β. Α. 258, 12. δίηο^αΐίαβ (ν. 1. δβη- 
^αΐί&β) 326, 7. δβηβς^αΐΐΐα (ν. 1. δβη&^&ΙΗα, δ6η&£^&1ί&) 
0[η&θ βί δβηο^ϋα Οιιίάο 462, 12. δβηθο&ΐία ςιι&θ 
δβηβ^αΐΐία 505, 5. δβηο^ΙΙΐα. (ν. 1. δβηβ^αΐΐία) άνϋαβ 
Ιύ. ΑηΙ. 100, 6. δθηο^&Πία (ν. 1. 8βπιί6&11ί&, δβιηί^&Ι- 
Ιία) 316, 3. δβηο^&ΐϋβηδίδ Μαηδί VIII, 268. Σινο- 
γαλλαΐου Χ, 865. Σενογαλλίας Χ, 1165. δίηο^ϋαβ 
Ι(. Ρ. ρ. 454, 475 Βηοΐιβδίΐθ• δ7ηο^α1ί6ηδίθ. οοά. 
ΟαΓοΙ. XIV (^ίιδ'ύ ιηοηηιη. ΟαΓοΙ. 21 ρ. 93). δθηβ^&Η& 
Γαηίτιζζί Ι ρ. 09. δθηθ^αΙΗα ιηέΐαη^βδ άαΓοΙιύοΙ. βί 
οΙΊιίδί; 1884 ρ. 417. 

33 'λάατ^ον Κιοίνης] Οβδβηα. Οβδίηα Κ. Α. 273, 1. ΟαίοΙο 
478, 1. ηαΐ αινά Ήοβδοΐιβίίί. οοάά. βί; αρ. Ιιθίάβηδβ 
ΡΐΌΟορ. άβ 1)β11. Οοίίΐι. II, 11. Κιαίναν Ηοβδοΐιβί. ^^ 
ΜαΙίΓθί. Ι, 1. Κν(5ίνΐ]ν Ηοβδοΐΐθΐ. βί I^θ^^ιβηδθ Π, 19; 
ϋάβιη 1ί1)Γί Καίοίνη ΐί, 29. Κιαίναν Ηοβ86ΐΐθ1. ΠΙ, 6. 
Κηααίναν ΒΙιβάί^θΓαιιτίδ. Κι,αΰηνην θά. I^1:ι^άι1I1. Α^Β,ίΥί. 
Ι, 20. ίπ. ΚεΰΙνης Μβιΐδΐ Χ, 881, 1161. Κεαίτοννης 
Μαηδί XI, 316. 06δίη3.ύ6πι 1», Ρ. ρ. 429, Οβδίηαβ 454. 
Βιιο1ΐθ3ΐΐ6. βρίδοορτίδ δ8ΐιοίθ Οβδδίηαίθ Έθ6ΐ6δί6. 87110- 
άοδ α. 955. Εαηίιιζζΐ III, ρ. 1. 

35 κάστρο ν Φοροηόμπος] νβίιαδ ηοιηβη Ροπυη Ρορϋϋ 
δ&βρίιΐδ οοΓΓαρίιιηι Ιβ^ΐίαι. Ρογο Ρορτιΐί ΤαΙ). Ρβιιί. Ρο- 
Γαιη Ρορηίί Β. Α. 272, 14. Ρααΐ. Βίβ,ο. V, 27. οίνϋαδ 
Ρογο Ροριιϋ Ιϋη. ΒαΓάί^. 616, 1. ίπ, ΠοπλΙας Μ8.η8Ϊ 
Χ, 868; 1168. ίη, της αγίας ίτίχληΰίας ΠοηΙλιος (Ιι8.ί. 
ΡαρΠθηδίδ) Μβύΐδί XI, 316. 315. Ρίρϋίβπδΐδ Α^βΐΐ. 140. 
ΡοΓπιηρορΙί ίη ρήνϋβ^ο ναΐθπϋηίθΐιί ίθίδο. Μθοτίηί 
ρ&ρίτΐ I^VII ρ. 94. Ηοο ββοι^ Ιοοο, ςηαβ δοΐΐβπιιιίδ 
βδί Γοηπο. 3.θί3.ϋδ ίηΓβηοήβ, Ροηιιη Ροιηρϋη (άίοία οϋιη 
οίνϋ&δ ΡοΓοροιηρίΙΙαδ Ρβαιίηζζί V, 45; ΡοΓαιηροιηρϋϋ 
8.. 1292. V, 192. ίη δδ,ΐα. νβίθή Ερίδοορα. Ροπροιηρΐΐ. &• 1290 νΐ, 110 βίο.) ρηιηηιη Ερρ&τβύ. ■ ΟρρίάΌΐη & 
βηπχη&ΐάο άηο6 θχρτΐ£[]ΐ&ίχΰη €ΐίηιΙπιζη<ιη6 68<;. Ρ&ηΐ. 
ΌΐΛΟ. 1. ο.: 8ίβ(}τΐ6 β&ηάβζη \ιτΙ)θΐη άβίβοϋ, όΙ ηδςηβ 
ίοάΐθ ραποίβδίχηί ίη βα βοιηιη&ηβ&ηί Ιι&ϋίΐΑ^ΟΓββ. 

636 9ΐά(ίτρον Βρ4£λίον] ΒριξΟίον Β. ΒηχβΠο ϋ Απ! 283, 4. 
Ββοίΐΐηιη Β. Α. 272, 4 βχ ς[ηο βηίάο 477, 12: Υβώ- 
Ιόπι &οϋ. ΒηβίΙΗ. Μ&τίηί ρ&ρίή 1. ο. ρ. 94. ΒΓβχϋΙυδ 
ΡλοΙ• ϋί&ο. ΠΙ, 18. ΒΓβχιΠί (ν. 1. ΒΓβδΟΙί, ΒΓβχηΐΛ) 19. 
^αοά εΙ) Αηίΐι&χι τβ^ ορρίάηιη ϋΐαά θχρη^ηαύιυη 
Θ88Θ ίταάϋαΓ, Τ^&ϋ^ίίυβ ίά βχ βρϋαρίιίο ΒΓΟοίαΙίϋ 
οοηοίηβηιη δοίππιςΌθ 688Θ ίυάίο&^, ςυο αυβίοΓβ Πΐβ 
ΒΓθχίΙΙτιιη ΒοπίΕηίδ ΓβουρθΓ&νϋ; (αά Ρααΐ. Βίαβ. ΠΙ^ 19). 

637 χάστρον Βρίντον] Βηηΐ» Κ. Α. 290, 12 (Βηηίβδία 
Ταΐ}. Ρβηί.) βτινίαδ βδΐ;. Α^βΐΐτΐδ, ιι1)ί ρ]ίγί1β£[ίτιιη 
Υ&ίβηΐίηίαηί III ίαΐδτιιη οοζηιηβιηοΓ&ί, 40 άίοϋ: ϋηα 
Υ6Γ0 βρίδοορ&ΐί οαίΙιβάΓΕ, βίνϋαΐθ άβδίηιοία, (ϋββδ^, 
Οΐΐίυδ νοο&1)ΐι1ιιιη Βηηΐτιιη ίϋοϋιΐΓ, ηοη Ιοη^β ε Βο- 
ηοηίβη^θ τιτΒθ. — άοηανβπιΐ; ϋΐί ίρδβ Π&γίυδ ίιηρθ- 
Γ&ίοΓ Βοηοηί&ζη θΙ; Υιηοίαιη αίςηβ ΟαδίβΙΙιιιη ^ηοά 
άίεϋτιτ ΒΓβηίηχη ίη ΠΙο βί ίη δυίδ ΙιβΓβάίΒαδ. Μβχίηί, 
ρ&ρίή ΙίΧΙΛ ρ. 104. ΟοδΙπΊπη Βπηίαπι ηηηβ Ο&δίβΐ 
άθ Βήϋί Ερρεϋαή Ιΐαΐί οοηίοίαηί. Ββΐθίΐί ρ£^. ^I^XV. 

639 Ιηαρχία Βνξαν.Ιας] ΒνξαχΙς Ερρείΐαίπν α ΰπιββίβ. Ρ0Ι7Ι). 
αρηά δίβρίι. Β7Ζ. 8. ν. ΒνξαντΒς; Βνααάτις Ρ0Ι7Ι). ΠΙ, 
23, 2; Βυξαχιης Ρίοΐβπι. IV, 3, 26. Β υζαχη νη Ρΐιοί. 
Βί^ΐίοίΐι. 1 4 α 2 ; α I^&^^^ηίδ : Βτζαοίηπι, I^ίν. ΧΧΧΠΤ, 48,1. 
Ρΐίηίπδ Ν. Η. V, 4, 24; Νοί. ΏΊρι, Οοο. XX, 10. 
Οτοδίπδ Ι, 2, 91, 92; Οοά. ^^18^^η. Ι, 27, 1 § 12; Βί- 
ζ&οίηηι 1»Β,ί^γο, Ροίβηι. δίΐνίί ρ. 256 δ666ΐί. ΈΕάβηχ 
ίΐΑί^υθ £οηηΕ Ιβ^ίηΓ Ερηά Β^ζΕηίίηοδ: ΡΓΟΟορ. 1)6ΐ1. 
ΥΕηάΕΐ. Ι, 1δ; Π, 12; Π, 13; άβ Εβάίβοίίδ VI, 6 βίο. 
ΤΙίθορΙίΕηβδ Ι, 331, 8; ΜΕΠδί Χ, 920, 924, 925. 
Βνξάταν Με1ε1ε8 II ρ. 197 βά. Οχ. 

640 Καρ&αγίννα] δίνβ Καρ&αγίν(ν)α δίνβ Καρταγίν{ν)α 
ΕθίΕ^θ Β7ΖΕηϋηΕ άίοί δοΙβ^Εί. Καρ^αγίνναν ΤΙιβορΗαη. 
186, 25. Ιν Καρ^αγίννγ 370, 10. (Τ1ιβορ1ΐΕηθ8 , βί 
1ίΙ)θΓ ςηο ηδηδ βδί, νβΐη* ΡΓΟΟορίί ΒβΙΐΕ, Καρχηίων 102 ΙΝ ΟΕΟΒαΐσΐί ΑΟΝΟΤΑΊΊΟΝΕδ. 

'θχΙιίΙ>θύ, β&ηάβαι ίοηιι&ηι Γβρβίϋ) Ιν Καρ^αγίν^ 
ΟΙιτοη. Ρ&δβΗ. 583, 5. Κα(^αγίναν Νοίϋ. V, 20 Ρ&τϋ1ιβ7. 
χαρθά/βνναν οοά. 8. Ματοί Υοη. ΟΡΧΧΙΙ £ 248 ^ 
χαρθά/βννα Οοίβΐία. ΟΟΟΣΙλΎΙ £οΙ 299^ η Καρ^α- 
γίνα Νί1ιΐ3 Βοχ. 49. ο Καρϊ^αγίνης 128. 130 Ρ&τΰιηΓ. 
χατα Καρϋ'αγίνναν βί ηληαίον Καρϋ'αγίννης μψρο^ 
πόλεως Αο^α ιη&Γί. δοίΐΐϋ θά. ϋββηβΓ (Ιαάθχ βοΐιοΐ. 
Βοηη. αββύίν. 1881 ρ. 5 βί 6) είς Καρ&αγίναν^ την 
Καρ^αγέναν νϋ& 8. β-Γβ^οήί Α^ή^βηϋαί 4. ίν Κιαρ^ 
^αγέντι, εις Καρ^αγένην 19. (ΜΙ^ηβ 116 ρ. 193, 212) 
από Καρθαγένης ττ^ς πόλεως, οοχηολθηί&Γϋ VII άοΓ- 
χηίβηϋυιη 1 (Μί^αβ 115 ρ. 428.) Κετίίλιανος πόλεως 
ΚαρΟ•αγένης Μαηβί II, 929. ίηιααοπος της Καρ- 
θαγένης Μαηδί IV, 1208; Χ, 607; 949. άρχιεπίαχ. 
Καρθαγένης Μαηδί XI, 593. διατίόνου Καρθαγένης 
Μαηδί IV, 1128. της Καρθαγεννηΰίων καθολικής Ικ- 
κληαίας Μαηδί Χ, 797. έν Καρθαγένη Ιαι*. Οταβοο- 
Εοιη. Ι ρ. 41. Καρθαγεννηαίων Μαηδί Χ, 944, 945, 
953 θ1;ο. έν Καρταγένη Μαΐαΐαδ II ρ. 197 βά. Οχ. 
Χαρτάγαιναν Ι ρ. 207 θά. Οχ. τον Καρταγένης πάπαν 
Ρΐιοίίιΐδ 1)ίΙ)1. 15, α, 3. η αγία αννοδος η έν Καρταγένι 
της ^Αφρίκης 0. Ι 6. 8954. εΙς Καρταγένναν Οοπι- 
1)θ&δ: ααοίαηιιηι ηονίδδίηιαηι 324. Ηίδάβηι Οοη3η1ίΙ)ηδ 
ΟΗαΓ^α^ίηα Γθηοναύ& βδί. ΕχοβΓρύ. Β&γΙ). (ΕαδβΙ). 
δοΐιοθηβ Ι Αρρ. 227) ΟΙιαΓίίη^^ίηθ Α. Κ. 348, 13. 

341 πονκοννβονλαρέα\ ςηαβ ρΓΟΟοηδηΙαχίδ αηίβα γοοα1)αίηΓ, 
ΟαΓϋια^ο. Οοά. Ιαδϋη. Ι, 27, 1 § 12. έν 6ε τη χωρά 
τη αμ,φ' αυτήν (δο. Καρχηδόναί) η Προχονύουλαρέα 
ωνό(ΐααταί, ΡΓΟΟορ. άβ αβάίί. VI, 5. Γόλονβος καΐ 
Πρόβος χαΐ οι λοιποί πάντες έπίβκοποι της αγίας 
αννόδον Προκονΰονλαρίας Μ&ηδί Χ, 929. 

342 Σονβιβα] διιΙ)11}& ηιίΐιί γίάθύητ τΐΓΐ)8 3α£θ8 θδδβ, ςηαθ 
ηαηο δΙ)11)α αρροΙΙ&ίηΓ. ,,Εοηίβδ ΑΓ8.1}ί6ί (Ιαΐ^ύ^ β. ν. 
I^η1)ι) α1ΙηΙ)Ιί.Ι) 8. ν.) δα1)ΐΙ)& δ6πΙ)ηη1;; ηαηι οαηι ίοιπια 
δαΙ}11)& ρβΓθ^ηηηηι ςαίάάαηι βοηατθί;, &1) ΑΓ&1)ίΙ)η8 ίη 
δ&1)11}& (γβΐ δθΜΒα) ηιη1;8.ί& θ38θ γίάβίαΓ ςα&θ γοχ 
ηοιηιηί ποδίΓ&θ αβίαΐ^ίδ δΙ)11}& ΓβδροηάβΙ;.^^ Τΐι. Ν. Εογ- ΙΝ αΚΟΒαΠΤΜ ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕβ. 103 

ιη&β . τα1^;&τθ8 ίη Ιιοο 1ίΙ>ιο Ιι&ηά ητ&ο 8Π2ΐ1. ΡβΓβ- 
£^ηιιιΐ8 6ρ. 8α£θί&ιιιΐ8 β-• ο. Εαβ^&ΰαβ δηίβί&ααβ ββί 
βρ. XXI Βτζαοβη&ο Νο^ &. 484. Ιαβϋηί&ηί &θί&Αθ Γββϋ• 
ΙτιΙαηι ββββ ορρίΑαπλ βχ Γοΐίςηϋβ βΐιιβ βθΓΤ&ϋβ οο§;ηοβοί• 
Ιχιτ βί ύίχύΪΒ. 0. Ι Κ νίΠ, 259, 260. οίτ. ρ. 44. 
643 Κάμψια] βίο ΑΒ ριο Κάμψα, ψΐΛβ £οηη& Ιβ^^ϋατ ίη 
&οΙ. οοηο. &. 255 (258): ^οννατουλος αηίο Κάμψης 
Μαιΐ3ί Ι, 987. Ια ίΐύαίο δοΐοιηοπίβ αβύαίθ ϊλοϊο ,^αή 
£θ1ίοί33ί[ιηθ ία8]ϋηί&ααθ β&ρ8θ οβνϋαϋβ]^^ Γβ8<ϋαϋ 
Θ83Θ (ϋοαηίιιτ ϋ. Ι Γι. ΥΠΙ, 101. Ργ&θΙθγ ΤΗβΙβρύβη 
11121 τΐΓΐ)3 άαάβ Βτζ&οβηί ββάββ £αϋ. Οοά. ΙαβΙ. 1, 27, 2 
§ 1. οΓγ. 0. Ι Ι. νια ρ. 23 8φ 

643 Καεως] οοΐοηία Εΐατία ΟΙΠίαιη. 0. 1 1^. ΥΙΠ, 2568,46. 
βΐ; οοΐοηία Οίΐΐϋ&ηα 210 οίτ. ρ. 33. Τθΐϋοΐαβ θρ• ρΐθ- 
1)13 Οίΐΐϋ&ηαο βί ϋοη&^ιΐ8 βρ. 0ί11ϋαηιΐ8 α ρ&ιϋΒαβ 
Βοα&ϋ3ύαηιιη οοιηιηβιηοΓ&αίαΓ ία Οββίίβ ^ο11&^ίοη^8; 
ίη ηο^. &. 484 ΓοΓ^τιηαϋαηαδ Οίΐίύαηαβ βρ. Βγζ2ίθβιΐΒ,& 
Ι4ΧΙΛ^. οΐτ, λΙοΐΌθΙΙί, ΜήοΒ. δοοπι Ι ρ. 139. 

644 ^Ιούγτίης] ηί Ταλέπτης^ Κολούλης^ Κάψης βχ 00ΐΐ3υβ• 
ίτιάίηβ βΙα8 θ[αί ηοίϋί&ιη οοηδβτίρβϋ. ΒγζΒΛβΏΑβ βρ. ΟΥ 
ηοϋϋα α. 484 βί^αίϋοα^ Τθίτύαΐίαπι Ιαη6θα8βιη• Ορρί- 
άιιαι βίτΐ3άθΐη ηοζηίιιίβ ία ρΓΟγίαοία Ο&θβ&ήβηβί (Νού. 
&. 484). Νβςτίθ άίία(1ί68ΐιάαχη Θ8^, τι^Γία8 ν&1θαΰηί&- 
ηα8 βρί8θορα3 (Ιαηοθα8ί8 Μ&αβί IV, 140) ίαθίϋ. οίπ 
ΜοΓΟβΙΙί Ι ρ. 192, 3. 

645 Ταλίπτης] 3θ\βί 3θή\)ί Τ^1θιθρ^θ, νβίαύ Ο.Ι I^. VIII, 211 ; 
216; 2094; 2569& τ. 32 βί 35 βίο. Οοά. Ιαβϋη. Ι^ 
27, 2 § Ια. (Τβίθρί&β τ. 1.) Ρπΐθ1βΓβ& Ιβ^τϋιιτ Τβ- 
Ιβρίβ Ο. Ι. Ι•. νίΠ, 25651); 2568, 44. Ιϋα. Ααίοα. 
77, 4. (νωτ. 1. Τΐιβίβρίίθ) ΤεΙετηη ΡΓΟΟορ. άβ αβάίίΐ νΐ,6. 
Ια1ί&αα8 α Τβίβρίβ &. 256. Μαα3ί Ι, 962. Ια Οβ8ίί8 
οο11&ϋοαί8 α. 411 Βοα&ϋ&ηα8 (ϋ&ύίβΔίιβ 160) βρ. 
βοο1β8ί&θ Τβίβρίβαδίβ Μ&αβί IV, 94; Ββΐΐίοίαβ βρ. Τβ- 
ΙβρΙβοδίβ 147. Τΐιβίβοίβ οοΐ Τ&Ι). Ρβαύ. βχ βητοΓβ 
1ίΙ)ηΓίί ρΓΟ Τΐΐθίβρίβ βοτίρίααι ββύ. — Τ&Ι&ρίβαδίβ 
Μ&αβί Χ, 927. 

646 Κασκάλα] Ηίηο ίηοίρίί ρ&τβ Ναπιί(1ί&β, Βτζ&οβα&β 104 ΙΝ ΟΕΟΕσΠΤΜ ΑϋΝΟΤΑΉΟΝΕδ. 

ρΓθνίη6ίΕβ ρβτ θΐτοΓβιη ίηββιΐ». 0&8ΕΘ ορρίάα ρβΓ- 
ιηη11;& οοοητπιηύ ίη Νηχηίάία; ηοϋϋα &. 484 βηηηΐθΓ&Ιϊ 
βρίβοοροβ άθ βΕθίβ Μθάίαηβηδίδ, ΟΕββηδί β&Ι&ηβηβί, 
€&88θηηί^6η8βπι. ίη Ο. 0. α. 411. ΕοΓίαη&^ηβ βρ. Ιοά 
Οαβθηβίβ Ο&Ι&ιιβηδίβ οίτ. ΜοΓΟβΙΗ Ι ρ. 115. 

647 Καατίλλαι] Νοί. λ. 484 ριον. Νηιηίά. ΙΥ βρ. Ηοηο- 
Γ&ί;Ό8 0&8ίθ1ΐ8ΐιη3. δβτβηηαιη βρ. ΟαδίβΙΙαητιιη (Μαηδί 
IV, 135) 6 Μ&ΏΓθίαηιαβ Οαβδ&ήβηδίδ Οαβίβΐΐο αρρβί- 
Ιαίυιη βδδβ ΜογοθΠΙ Ι ρ. 126 άο^6^. 

648 Πετξάνα] Βοηαίπδ βρ. Αρίδδ&ηβηδίδ Μ&ηδΐ IV, 137. 
Β&ΐηζίηδ αάηοίαΐ;: „I^β^βI1ά11Iη ίοΓίβ βδί α Ρίδδοηίδ. 
ΡθΖ3.η& ίηίβΓ οίνίίαίβδ ΒγζΒ,οβη&Β ηαπίθΓΕίιιτ ίη τθίβιί 
ηοϋϋα (][ηΕΐη ΒβνβΓθ^υδ θάίάί1;.'' Νββοΐο αη βοάβιη 
Ιιιιο ρβΓϋηβαΙ;: δβΛ&ηάαδ Ρηϋβπδίδ Νο*. α. 484 ρΓον. 
Β7Ζ. ΧνΠΙ. Ποντεα Ρίοΐβιη.,ΐν, 3, 39 (?). 

649 Μάμιδα] ^ι1οά ορρίάηιη, ηυο Μαιηιηίΐΐαδ Μβ,υΓβίαηίίΐβ 
δί^ηίήοίΐή Οοβ,γ ρβΓρβΓαιη ορίηίΐίτΐδ βδί, ΚιιίηαΓί ίά 
βδδθ Γβοΐβ ίυάίοαΐ;, ςιιοά Μάμμης νοοαίυν α ΡΓΟοορίο 
(3θ 1)β11ο ναηάαΐ. II, 11; άβ ΕβάίΓ. VI, 6. ^α^ι)αβ βχ 
Ιοβίδ ίη ρΓονίηοία Β7ζαβ6ηα δίίηηι ίΐΐτιά ίηίδδθ αρρ&.Γθί. 
ο£γ. ΟοΗρρ. Γβο. Ρατίδοΐι ρΓΟΟβπι. ρ. XXXVI ηοΐ. 204. 

650 Μαδαβονβα] Ιη ΙίίηβΓ&ηο Αη1;οη. 48, 4 βΐ: 49, 9, οαηι 
ββίβήδ οοάίάΙ)η8 Μ8.€ΐ8.δδτιηι& δίνβ Μ8.ά2ΐδτιηΐ8. (Μ&άιΐδ- 
8&ηΐΕ) ίοηη& οοηιηιβηάβίιΐΓ, Ρ&Γί1ΐ67 Ονβίθηδβηι οοάί- 
οβπι δββηίτΐδ „ΜαθαΓδηηια'' Γβοθρί^. Εαηάβηι Μα€ΐ&.δδΐι- 
ηιαηι ίηίβτ οαίΙιβάΓ&β Βτζαββηαβ γα6η&δ ητιηΐθΓ8.1 ηοϋίί& 
α. 484. Ρήηιιιΐί&ηιΐδ βρ. Μ&ηά&δΐιπιϋ&ηιΐδ Μαηδί IV, 
139. οΓγ. Ι^. Δηί. βά. ^βδδβΐίη^ ρ. 48. ΜοΓΟβΠί Ι ρ. 213. 

651 Κολούλης] Τνί1πΐ8ΐιη8 (0. Ι. Ια. νΠΙ 698 ρ. 87) άβ 
Οίτΐδίτα ορρίάο οο^ί&ί βί Γβοίβ, τιύ &Γΐ)ίίτοΓ, Γβΐιοβηι 
ΟπδίΓβηδβηι (Οηδίβηββηι) βρ. XV ρΓΟΥ. Β^ζαεβηαβ 
ηοΐ:. &. 484 Οηδίτβηδβηι δοήρδίΐ:. ΡΓΟΟορίηηι απίβη! 
Γββϋδδίηΐθ ύΓ&άίάίδδθ άβ Εβάίί. VI, 6: Μάμμης τε καΐ 
Τελετντη^ Κούλουλις, βύ βχ Ιιαβ βί βχ α. 484 ηοϋίία 
βο^οβοίίπΓ, φΐα ρπιβίβΓ βρ. ΟπδίΓβηηπι Β7ζ&ββηεΐθ Ι4νΐ 
ΟοηοοΓάίηδ ΟηΐΌΐίίαηιΐδ αρρβΙΙαίηΓ. β£Γ.ΜθΓ66ΐ1ί Ι ρ. 149. 

652 Κά'ψης] Ο&ρδα ΕΐίβΓΕ ίη ΒτζΕΟβηα ς[ΐιοηί&ηι ηαΐΐα βδί, ΙΝ αεΟΒΟΠΤΜ ΑΒΝΟΤΑΤΙΟΚΕδ. 105 

Ιιίο τβηπδ &τι^ θχ Γθρβϋϋοηθ οιΐυβ ββΐ &αΙ Κάψης 
ρτο θάψος βοήρ^αιη, ςποά ορρίάηιη Ιοοο &ρύιιηι €8^• 
Βθ €&ρ8& Νιπηίάιβα βίΓ. ΜοΓΟβΙΙί Αίτιο, οΐιτίβΐ. Ι 
ρ. 129. 

653 Ιίίδραμυττίύ] Ιέίδραμύτην την πόΐιν, δί&άίαβχηαβ ιη&τίβ 
ιη&§[ηί 116. άπο ^Αδραμντον 117. Ρτοοορίαβ άίοθΓβ 
8θ1θ1; 'Μραμητόν άθ ϋβΐΐο Υατιά. Ι, 17; II, 23; Π, 27; 
^Αδράμντος άθ &βάί£. ΥΙ, 6. αττο ^Αδραμόντον Μ&ηδί 
Ι, 275. ^Αδράμουτον Τΐιβορίιαιιββ 191, 18. ^υ^ι}α3 
οοηββηίίβηϋΒηΒ Ιοοίβ Εριιά Οτθογ^ώπι ίοπη&ιη γπΐ^τα- 
Γβιη &6ίαϋ3 ίηίβήοιί3 βχίατβ &ρρ8Χθ^; €[ΐι&Γβ ί&τιά 
Γβοίο Ο. ΜΐΙΙΙβΓ ((χθο^. Ογ. ιχιίη. Ι, 470) ρπιν&ιη ηο- 
ιηίηίβ ίοηοαιη 1ίΙ>ΐ'&τϋ8 688β 7ίχιάίοαηά8ΐη οβηβθί. 

653& χάατρον Σουφίτηχά] ϋβι 3θ1ιΐ3 Οοΐβΐίηίαηπβ, ηβςιΐθ 
άηΙ)ίτιιη ββί, ςηΐη Σονφίτηλα (= 8ιι£θύτιΐ2ΐ) 8ϋ. 0. 1. Ιι. 
VIII ρ. 40 δφ ΤίϋαητίΒ βρ. 8α£βί\ι1αηυ3 Μ&η3ί IV, 
161. ΡΓα68Ϊάία8 δηίβ^ηΐβιΐδίδ Χοί. α. 484 Β^ζαοβη. XX. 
οοηοϋίϋΠλ δηίβίοίβηββ &. 570. Μαηβί IX, 762. οίΐ'. 
ΜοΓοβΙΙί Ι ρ. 288. 

655 Κύλαμα] 0. Ι. I^. VIII ρ. 521. ΜογοθΙΗ Ι ρ. 115. 

656 Τεβίατη] Ο. Ι. Ία, VIII ρ. 215. οβτ. ϋωοιη δοΐοιηο- 
1113 αβίαύθ οοηίβοίπιπι 0. Ι. Κ νίΠ, 1863: ΤΙίθΥββύθ 
[άνϋοδ] α [Γ|ιιηά&ιηθη1;(ί8) αβάΐήοαία β3ΐ. αμφΐ πάλιν 
Τεβίστην, ΡΓοοορ. άβ 1)β11. νβιιά. II, 21. Τ1ΐθΙ)θ8ί1ΐθ 
Β. Α. 151, 5. οΐτ. ΜοΓΟθΙΙΐ Ι ρ. 308. 

657 '^Ιππων Νονξίδίας] 8ίιΐ6 άιιΙ)ίο Ιε^^βηάαιίλ Νουμιδίας; 

(|ΐιο<1 Ηίρροηίβ Ββ^^ί οο^μιοπίθη &1ί1)ί Γβρβήτβ ηοη 
ροίηί. 

658 Καατάβαγαι] οοιηπιβιηοΓ&ίτιτ ΒβηβηΕίιΐδ βρ. Ο&δθηβίηιη 
Β&ΒίαΙβηβίηζη ίη Ο. 0. 411. Μαηδί IV, 141. Ιί&ί^ηθ 
Κααταβάλαι εοήΒβηάηιη β88β βχ δίιηίΐϋυάίηβ ηοχηίηίδ 
Καατίάλα ίαοϋβ οοηίοΐ&δ. Αί ιΐ68θίο &η οΐίιη θΣίϋβηί; 
χα^ρ βάγαι; ή*β€[ΐΐ6ηϋ88ίηι& βηίιη χάατρον ΒΪ^ϊάΆοΒ,ύο 
ίη 1ι&6 ηοϋϋα. Όβ Β&^&ίβ (ηαηο Εβατ Β&ς[8^) 6ί]\ 
0. Ι. I^. νίΠ ρ. 252. Νοϋ88ίιηιΐ8 68ύ Βοη8.ίιΐ8 Βδ.- 
£01611818. ΕθΗζ & Β&^&ί. &. 256. Μ&ιΐ8ί Ι, 954. Ώο- 
ιΐΕϋ&ηιΐ8 Β&£&ίθη3ί8 &. 411. Μ&η8ί IV, 134. Βα- 106 ΙΝ ΟΕΟΒαΠΙΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

9&[ί]ίθη3ί Ο. Ι. Κ νια, 2291. Β&[£Γ]&1[θη8ί]? 2305. 
άμφί Βάγαϊν πόλιν Ιρημον Ριοβορ. άβ 1>β11• Υ&ηά« 
Π, 19 (Βανγαϊν ΤΗβορΙι&η. 206, 1). οΓη ΜοΓββΙΠ Ι 
ρ. 91. 
659 Βάδης] Βαάίαβ ίη Τ&Ι). Ρβαΐί Βαδιά^. Ρ^ο1θΐη•ΐν, 6, 32; 
ηααο Βαάββ. 0. Ι Ι». ΥΙΙΙ ρ. 275. [ά]θθ. Μαη. Β&(ί 
2451. βρ. Β&ά1θη3ί3 Μαχίδΐ ΙΥ, 135. Ιη ηοϋϋ& &. 485 
ίηίθΓ βρίββοροΒ Ναπιίάίοο3 ηοιηΙααηύαΓ: ΥΙΙ ΕαΕηία- 
ηιΐ3 Υ&(1βιΐ3ί8 ΧΟΥΠΙ ΑηαίΙ)οηία3 Υαάοβϋααιιβ ΟΧΙ 
Εα1^θηϋα3 Υ3.^&άθα8ί3 ΟΧΥΙΙ ΡΓοΕοίαβ Υαάθηβίβ. Ιη 
Ο. Ο. &ρρθ1ΐ9.ηύαΓ βρί3θορΙ: Υας^βηβίβ, Υα^οαύθηβίβ, 
Βαάΐθηδίδ, Βαΐ63ϋ&αα8 (ν3,(ΐ68ϋ;3.ιια3). Μαη3ί ΙΥ, 134, 
135, 152. δίπιίΐία ηοαιίηα ίη Ναηιΐάία £Γβς[ΐΐθηύί& 
£αί33θ αρρ&Γ6(;. Υ&άθη363 άαο (ΐαο3 ηοϋΰ& Θχ1ιι1)θ1ί, 
αϋθΓ Βάδης, αΐίβν Βάγης (ν. 665) ίηύθ11θ^θηάα8 631;. 
ΑΗθΓ ί^ίίαι•, ιιί; ία Ο. 0. Υα^βηδίδ; ίΐβιη Τνίίοιαηηβ 
1. 0. ρ. 154: ,,οιηηίηοί^αθ άίνβΓδί 8αα1; Υαάβηδββ άαο 
Ναπιίίϋοί η. 7 βί; 117, ^αοΓαιη αϋθΓ £οΓί;α886 Υα^θηδίδ 
Ναπιίάίοαδ βΓα1;.*' οΓγ. Οοι-ίρρ. γθο. Ραι•ΐ8θ1ι. ρΓοοθπι. 
ρ. ΧΥ η. 59. ΜοΓΟβΙΙί Ι ρ. 91. 

659 Μηλεον] Μίΐβν δίνθ Μίΐβαπι 0. Ι. I^. ΥΙΠ ρ. 701. 
ΜοΓΟθΙΙί Ι ρ. 228. 

660 Αη^αδονς] Όθ ορρίάο οηί Ιι&γθ3 δίνβ Ιι&ΓίΙ)α8 ηοπιοη 
θδί, οοζ'ύΒ,η ηοη ροίββί, ςηοά ίΐΐιιά Ναιηίάίοτιηι ηοη 
63^. δθά ηβδοΐο; 8.α Ιιιτο ρθΓίίηβαί ίη ΰ. Ο. Βοδίίίαίαδ 
6ρ. I^^.^ίύ6ηδί3 Μαηδί ΙΥ, 161. ο£γ. ΜογοθΙΙϊ Ι ρ. 199. 

661 κάσΓρον Βίδερά] 0. Ι. Ι. ΥΙΙΙ, 9414 ίη Ι&ρίάβ Οαβ- 
8αΓθ&θ Ιβ^ίίιΐΓ Ιιοο: ,,βχ Υθ1;θΓίΙ)α[δ] " βί Μοπιπίδθη 
&άηοίαύ: ,,δί^ιΕοαηίηΓ ίοΓ^&δδβ Υβ^βΓα οα8ΐ;Γ& ΟβΓηια- 
ηίαβ ίη£θΓίθΓί3.'* Νβδοίο, αη θίαδάβηι ηοιηίηίδ ορρίάιυη 
ίη Ναηιίάία £ηθήί, &(1 (|αοά Ιαρίδ ίΐΐθ βύ Ιιίβ γθΓ3η3 

ρ6Γίίη68.ί. 

662 Σκηλη] β£Γ. ϋδοηβή ίηάίο. δοΐιοΐ. Βοηη. αββΐ;. 1881 
ρ. 6 Ν. 13. Ιη ,,λλο Ίσκλή της Νουμιδίας" 'Γσκλή 
6χ Στίίλί άβρτΒ,ΥΒ,ίηπι 6886 ίΐΐθ θχίδώηαί;. Εαάθηι 
£θΓηι& (^Σκηλη «= ΣκΙλί) ίη Ιιοο 1ίΙ)Γ0. Μδχίπιαδ δίΐΐί- 
ί3.ηα8 ΙιΙΥ 6ρ. ρΓον. Νηαιίάί&6 ίη Νοί. &. 484 ς[ΐΐίιι ΙΝ ΟΕΟΕαίυΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 107 

βοίΠϋ&ηαβ 8θτίΙ>6ηάα8 βϋ, άαΜαζη ηοη ββ^ Εχ 8οϋ- 
Ιϋληίβ ίΠίβ ί^ €γ. β. (Μ&η3ί IV, 125 βί 155) &ϋ;θηιχιι 
θχ Ιιοβ ορρίάο ηοαιβη άαχίβββ ραύο, &ϋθΓ, βίΰΐι^ Ρ&- 
ιί&^ΟΓ (Ηαηβί Χ, 940) &ά δοϋίιπη ρΓΟτίηοίΕο Ργο- 
οοηβηίαήβ ρβΓϋηβί. ο£γ. ΜοΓοβΠί Ι ρ. 271 θ^ 280. 
663 ^Ηγηρινήαιον] 80ΐ11)θηάαιιι Θ8ύ 8176 ^ΙξίρινΙύίον 8ίνβ 
*Ιζιριαν£ύιον. Εβίίχ βρ. ρ1θ1)ί3 Ιζίή&ηβηβΙί οοππηβαιο- 
ηΙίαΓ ίη 6. 0. (;\Ιαα8ί IV, 116). Ια Νοί. α. 484 
ΝαιηίάΐΑθ Ι4ν β3ΐ Υί^ΙΙίαβ Ηίζίτζαάβηδίβ. οΓγ. Μογ- 
οθΙΗ Ι ρ. 323. 

665 Βάγης] νίάθ τ. 659 β* ΜοΓΟβΙΙί Ι ρ. 344. 

666 Κωνΰταντίνη] ΛηΙβΛ ΟιγΙ» 0. Ι Κ VIII ρ. 618, 619. 
ΜοΓΟθΙΓι Ι ρ. 141. 

667 Σίχίφνος] δ1ϋ&3 δίηβ άαΙ)ίο ίηίβΐΐβ^βηάα, χηβίΓοροΙίδ 
Μ&αηίαηί&θ δϋί£βη3ΐ8, Ι11)ΠλΓϋ βητοΓβ ίη ρΓΟγίιιοίαιη 
Νιιχηίάίο&χη 11Ια(;&. ΡΓονίιιοί8.3 δϋίίβηββχη βΐ 03.θ3αήβη- 
$6ΐη, 0[ΐτα3 Ια3ίίηίαηιΐ3 ΓθϋηαβΓαΙ, ίη αη8.ιιι ί. θ. Μαιι- 
Γϋαηί&ιη Ι ςαί ροβίβα Γθ^αανβΓααΙ οοηίααχβΓαη^; ϋβιη 
βθ€ΐβ3ία8ϋθ3.ιη ρΓονΐηοίαιη λίααιϋαηίαβ οη^βΕ ββρ&Γαύαβ 
ηιι&ιιι β£ΓθθθΓαιι^. Ιη Νοϋϋ^ι ί^ϋαΓ &. 484 0&Θ3&- 
ήθηδί8 ρΓονίηοΙαβ ΟΧΧ θρίββορί, XI^IV (ΧΙιΙΙ) δίϋ- 
£βη3ί8 ηαηΐθΓ&η^ατ; βρίβίηία αά ΤΙιβοάοΓαιη ραραοι 
(642 — 649) 3. βοηβίΐϋδ ίήΙ}ΐΐ3 Αίιΐο&θ <1&ί& βύ Ιβοΐα 
ίη &ϋ;θΓ0 βοηοίΐίί I^^.^}θ^&ηθη3ί5 8βθΓβί&Γίο ρπλβΙβΓ Βγ- 
ζ&Οθηαιη θ^ Ναηιίάίοαιη ηηαηι ΜαπΓθΙ&ηί&β ίοίίαβ 
ρηπι&ΐθπι &£ΓθΓί. Ββρδχαίιιβ βρ. ρήιη&β ββάίβ οοηοίΐίί 
ΜΕοτίί&ηΙαθ (Μ&ηβί Χ, 919). οΓγ. ΜογοθΙΙι Ι ρ. 283. 

669 ^Ρινοχουρούρων] «= Βα6α6οαΓΓα? οΐν. ρΓ&θΓ&ϋοηβιη β^ 
ΜοΓΟθΙΙί Ι ρ. 268. 

671 Σεπτόν] δβρίθΐη ΕΓ8,*Γβ3 Ρϋη. V, 1, 18. Μθ1λ8 Ι, 29. 
Ρ^οίθπι&βαδ (IV, 1, 5 ^Επτ ^Αδελφοί ορός) βΐ Ρϋοοορίαδ 
(άβ 1)θ11 ν&αά. Ι, 1) ηοηιβη βχ πιοηϋΙ>ιΐ3 (|αίΙ)α8ά&ηι 
ρΓορίηςαίδ άβάαοαηί, δίΓΕΐ}ο (^ΧνΐΙ ρ. 827 0) (Ιίοϋ: 
των ίπτα αδελφών μνημειτα χαΐ το νπερκεΐμενον ορός 
*ΑβΙΙη, αρθΓΐΐθ ί^ίίατ άίδΟθΓοϋ. Όί οίτοα Βθίρ&τ&θ 
ίβηιρίαηι 6&3ΐβ11τιπι Ιηδ^ίηΐΕοί &θ(1ί£ο&&ιιηι 68^, 8ίο βί 
Ρΐιοβηίοηηι οοΙοηΐΕ θ^ ρο3ΐβ& ηιοηύββ Αηίϋηιί βχ 0&- 108 ΙΝ ΟΕΟΚΟΙΤΤΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

1>ίΓοηιχη ββρίβιη ηΕτί^ϋοιιίβ ββοπιχη β&οβίΐο ηο]ηίη&1& 
γίάβηίπΓ 6886. Αά 86ρίβιη Γγ&^τ68 η. Αΐίϊ. 9, 3. 
86ρί6]η ίτ&1χθ8 Β. Α. 163, 1. Ι4&ΰηί οχηηββ 6ΐί&ηι 
&θί&ϋ8 ίηίβήοήβ 86ρί6ΐη 86ήΙ}Ώηί: Οοά. Iα8^. Ι, 27, 2 
§ 2. Ραυί. Βί&β. ΥΙ, 46. Ιβίάοτ. 1ιί8ί. ά6 τβςρ. Οοίΐι. 
ρ. 496 ΓΙοΓθζ; βΓ&βοί ρ6Γρ6Γ&ζη δ6ρ1πιιη: Σίητον. 
ΡΓΟΟορ. άβ 1}β11. Υ&ηά. Ι, 1; Π, 5; ά6 &6άί£ VI, 7. 

671 ιΐς το μέρος Σπανίας] α» Ιν τω μέρει Σπανίας: ίη- 
80ΓΪΐ}ϋτΐΓ ρΓονιηοΐαβ Μαηηίαηίαβ II ρ&Γ8 Ηίδραηίοα. 
οίτ. ν. 672. 

6718. Θενηοοςΐ ίη 8θ1ο Β&ΓΟΟοίαηο; ορρίάυχη Αβ^^^τρϋ Θ8ύ, 
ηΙ}ί Ατι^η8ΐ;Εΐηηίθ3.θ Ι Όΐϋχηβ. ητυηβΓ&ύχιτ. ία. Οοί8]ί- 
ηίαηο ςτιί αιοίβίτρί οΓάίηθίη &άί8δίιηβ δβιτ&γϋ, αΙ) 
Ιιοο ο,ά αϋεπιπι ϋ^έννηαος XXXII Υ6ΓδΌ8 δοηί, €[ΐιο^ 
ίη €[ΐια€[τΐθ ρα^ΐηβ. αΓβΙιβίτριιιη ]ι&1}ΐιί8δ6 νβήδίχηϋβ βδ^. 
ΙιίΙ}Γαηιΐ3 δοήΒβηδ & μέρος γβνίοο γβΐ ρα^ηαβ νβΐ 
οοΐιιιηη&θ τιΐϋιηο ίη ρΓοχίπιαιη 3.1)βΓΓ3.νίί;. 

672 Μεαοποταμηνοί] ρΐαηβ οΙ)δβτΐΓΌπι ηοηιβη βδύ, ηβςιηθ 
δίηιίΐβ τιΠυπι ίηίβΓ ορρίάβ. Εοηΐ8ΐιοηιπι Ηίδρβιιίοα ίη- 
γβηίίιΐΓ. Εις το μέρος Σπανίας 1}ί8 671 βί 672 Ιι&ΒβηΙϊ 
ΙίΙϊΓί. 8ί ρππιηπι βχρτιη^δ, Μεσοποταμηνοί ρΓονίη- 
οίαβ ΑΜοοϋ&θ Απηύ, ίία ηύ ραΐδ Ηίδραηίοα ΒβΙβαΓβδ 
ίη8Όΐ&8 8θ1&8 οοηύίηβ&ί. Εαοίΐΐίηΐθ ίοΓίαδδθ Μεταγω^ 
νΐταί οοηίβΓβϋίυΓ. Ρ0Ι7Ι5. ΠΙ, 33, 13 (τα Μεταγωνία 
§ 12) 8ί;Γ8,ΐ30 ΠΙ, 170 0. κατέχουοί δε της επαρχίας 
τα μεν προς τω πορ^μω ΜεταγωνΓται. Ρίοΐβπι. IV, 1, 10. 

673 Μαϊουρίτια νηαος] Β8.ΐ6αΓ63 ίηδπίδ,θ πιοΙογ 6ί πιίηοΓ 
γβΐ ρούίτΐδ ββ,πιπι ηΓΐ)θ8 ΜδάοΓίοβ. βί Μίηοήοβ. ρΓίηιυπι 
ηοπήη&ηίπΓ α δ. Πίρροίτ^ο: Ιηδπΐ&θ &τιί6Π), ςηαβ ρβΓ- 
ϋηβη^ &ά δρ8.ηί8ΐη Ταητ&οοηβηδβπι, ίτβδ δτιηί, ςιιαβ 
βί &ρρ6ΐΐ8ΐιίπΓ Β&ΐ68.ήοα.θ. 1ΐ8.1)6ηί ααύβιη οίγίί8.ί63 
ςηίηςηθ 1ι&8: Ε1)080, Ραίιη&θ, ΡοΠβηίία, €[τΐ8.6 άίοίίπΓ 
Μ8άοήο&, ΤΙιοπΐ6η8.6 (^αμνα), Μ&ΐΒ^οηαβ, (1Τ18.θ αρρβί- 
ΙαίτΐΓ Μίηοηο&. Οθο^γ. 1&• πιίη. Βίβδβ ρ. 169. Μ8.ίο- 
ηοαιη, ΜίηοηοΕπι. νίοίοΓ Ύϋ. Ι, IV, 13: Ις όί τας 
νηΰους^ αΐπερ άγχοϋ εΐΰι της ωκεανού Ιββολης, 'Έβου* 
αά τε καΙ Μαϊορίκα καΐ Μι,νορίκα έπιχωρίως καλουμέναι. ΡΓΟΟΟρ. άθ 1)611. Υ&ηά&Ι. Π, 5. Μαγνρίηαν. ΕπββΙ). 
ΒοΗοβχλθ Ι Αρρ. ρ. 81, 34 ■-> Μαγειριτίάς Νο^. Υ, 19 
Ρ&τίΗ. μαγίριχαν €οά. 3. Μ&τά Υβη. ΟΙΧΧΠ ίοΐ. 248\ 
μαγειρίκαν ΟοίβΗη. ΟΟΟΧ^ΥΙ ίοΐ 299^ Ιηίβτ βρί- 
Βοοροβ ίηβαΐ&β δ&Γάίηί&θ (Νοί. α. 484) ΙΥ Μαο&Γίαβ 
Αθ Μΐηοήοα, ΥΠ Ηβΐίαβ άβ Μαίοήοα. Βίνίβίο Ιβι-^ 
Εηίηοηιιη άίοβοβδίιιιη β^ ρατοοίιί&ηιιη Ηίβραηί&θ & 
Υγ&]ηΙ}& Γ6^6 £&οί& ίηίβΓ ρΓΟγίηοίαβ Τ&ιτΕ6οηβη3ί8 
Βτιβτ&^&η608 βηηιηβΓ&Ι;: Ιη3α1&8 ΒαΙθ&Γββ, Μ&ΐοήοαιη, 
Μίηοήο&ιη, ΓοπηβηίβΓΟίη, ΐΐδβϋο&οι (Μ&ηβί IX, 822). 
^παθ άίνίβίο, ίηίθΓ ιηιιϋ&β ίΐΐα^ θχ οοάίο11)α8 Τοίβ- 
Ι&ηο 6ύ Ονβ^βηδί α Ο&Γοία Ιιθ&ί5& β<1ϋ:&8 Γβοβηϋδ- 
βίχηα, ιηιιϋο ροδί δ&βοτιΐιιηι ΥΙΙ 6χαπι1& βδββ νίάθίΌΓ. 
οΓγ. Ηβίβΐβ, ΟοηοίΙΙβη^βδοΙιΙοΙιίθ III ρ. 107. Βαίιιι, 
Εοβηί^θ άβΓ Οβπηαηβη Υ, 214. Νοη οοπυηβιηοΓ&η- 
ίατ Β&1Θ&Γ63 η6€[αβ ίη άίνΐδίοηβ ρΓονίηοίαηιιη Ηίβρα- 
ηίαβ (Μαηδί IX, 817), ιΐ6(ΐυ6 ίη ηηιηθΓΟ 86(Ηιυη Ηί- 
βραηίβηβίιυη (Μαηβί IX, 818), ηθ(][ΐΐθ ίη άίνίδίοηβ 
ρΓονίηοίαπυη ΉίβρβιιίαΓηπι 86€αηάιιπι Γβ^βπι Υναπι• 
ϊ)αοι ίαοία ύεηιροΓβ ^αίη^^ ρήαιαϋβ βί ατοΐιίβρίδοορί 
ΤοΙβί&ηί (Μ&ηδί IX, 825); ητιη(][α&ηι βηίζη ίιιβηιηί 
6οί1ιοηιπΐ; δβά βχ Ογ&θοοπιπι ίπιρβήο ίη πι&ηηβ Ατα- 
1}αηι ίΓ&η8Ϊ6πιηί. — Ιη ρήνίΐβς^ ςπαβ ίβηιηίητ 
θοοΙβΒίαβ Οβηιηάβηδίδ: ίηδοΐ&δ Μαίοήο&πι εοίΐίοβί Μί- 
ηοήοαπι. Μαήηί, ραρίτί XX βΐ; XXI. 
Μηνντια νηοος] οπι. ίη Οοίδΐ.; = Μηνυζ^ρί^χα (Μ*- 
ννρ/χα). Μηνιγξ (^Μηνιξ^ Μβηί^^θ Ηίρροΐ.) βηίηι Ιοοο 
ηοη οοηνβηίΐ. 

Τονρης] οο1οηί& αηίβπι ιιηβ. ςα&β νοοαίητ αά ^τυτβπι 
ΐ4ίΙ)ί8οηί8. Ρ1ίηίτΐ8 Ν. Η. ΠΙ, 7, 85. Πύργος Αιβία^ύ- 
νος ΡίοΙβπι. ΠΙ, 3, 5. ΤτίΓηΒηδ Τ&1). Ρθηί. αά Ταττβπι. 
α. Αηί. 83, 5. Ταιτίδ Ι4ί1)η80ηί8 οοΐοηία Β. Α. 411, 13. 
α Ι. Ι. Χ ρ. 826. Ιη Νοίίϋα α. 484 ΥΙ 8ω:άίηίΛβ 
βρ. Γβΐίχ άθ Τη]τίΙ)υ8 βδί. Μαήηί&ητίδ βρ. Ττυτϋ&ητίδ 
(λ. 591) ^α£^ό 1129. Βαλεντίνος ίη. Τούρρης (Ια*. 
8&ηοί&θ Τηητίί&η&θ βοοίθβίαο) &. 649. Μ&ηβί Χ, 1168, 
1167. ΝονβΙΙαδ βρ. Ταπίίωιαδ (ε. 685) ^&IΓέ 2129. 110 ΙΝ ΟΕΟΚΟΙΠΜ Α0Ν0ΤΑΉ0ΝΕ8. 

Τ6§ραιιηι ίητήβ. Ηίβ^ ρ&ίτ. ηιοη. Ι, 768. ηιιιιβ Ρο^^ο 
ΤοΓΓθδ. Βιοθοββίδ ατοΜβρίβοορι δαββατϋ&ηί βϋ&ιηιιαηβ 
& Βοιη&ηίδ ββοΐβδία Τητιϋ&η& αρρβίΐ&ΐιιτ. Α. Ρ. Μα^• 
ϋι&63ί δ&Γάίηία 8&ογ& ρ. 140. 

678 Σαναφαρ] ίη Νοϋϋα &. 484 ΠΙ βρ. δ&τάίηί&θ Βοηί- 
£&ύίη8 άθ δαηοίβΓ αρρεΙΙαίτίΓ. 

679 ΣΙνης] ίηοβΓίυιη ηοιηβιι. δ&η-Οίον&ηηί άί δίηίβ ς[. 
ηιιηο άία, &ρηά αηϋςαοβ ΤΙι&ττοδ αρρθίΐ&ίητ. Οθ 1& 
ΜαπηοΓα: Ύογ^^β βη δ&Γάαί^ηθ II ρ. 358. 

680 ΣονλΛίης] Σολκοί δύβρίι. 8. γ. Σόλκοί ηόλις Ρΐιοίθΐιι. ΙΠ, 
3, 3, 81X16 άιιΙ)ίο δηίοί, ηπηο δ. Αηϋοοο, ορρίάηια ίη- 
δπίαβ &ηϋίιη8.θ &<1 ιηβήάΐθΐη Υθΐ^βηϋδ; (δηίοίβ ορρίάηζχι 
Ιί. Αηΐ 80, 3 &ά ΟΓ&ιη οήβηϋδ 3ϋαχη 68^.) ορίδοορηχη 
1ι&1)ϋϋ; αά α. 1513. Σούλτιης = Σονλχις θχ &1)1&ϋγί 
ίοηηα άβρΓαγ&ύιιιη, ςπαο ίη ίϋηβπίΓϋδ δοΠβιηηίδ βδΙ;. 
Υϋαΐίδ δηίοϋαηυδ ίη Νού. α. 484 V βρ. δ&τάίχιί8.6. 

681 Φανσίανη] ΟΓβ^οήαδΙ (^3.£Γύ 1301) βρίδθορα1;ιιιη Ιιηίαδ 
ηοιηίηίδ ρηδϋηιιιη οοιηιη6ΐηοΓ8.ί;: ,,Ρβιτθηϋ αά ηοδ ίη 
Ιοοο €[υί ίηΪΥΛ ρΓΟΥίηβίαιη δαΓάίηίαιη δϋιΐδ βδί, β^ 
άίοϋιΐΓ Γατιβίαηα, οοηδηβίιιάίηβιη ίαίδδβ βρίδβορηιη 
ΟΓάίηαικϋ, δβά 1ια.ηο ριο ΓβΓαιη ηβοθδδϋαίθ Ιοη^β 
&1}θ1θγίδδ6 ί6ΐηροήΙ)ηδ/' Ι&ηηαηυδ Οαπιΐϋ&ηηδ ηογΰηι 
θρίδοορτιιη βΓβ&τθ ίιιΙ)6ΐ;αΓ. Ε^ βδΐί οτβαίπδ; η&ιη 
α. 600 ίαιη ΥίοίοΓ βρ. Εαηδοηίθηδίδ (ϋβϋιΐΓ. (^&€θ 
1797.) ,,Νί ίαΙΙοΓ; βϋαπι Φαυαανία ΟΙΜαβ ηοπιβη 
ροδύβηηδ ίηβΓϋ; ροΐίπδ Φαααανία β, φάααα, οοΙτιιχώΒ,^^, 
0. ΜΐαΐβΓ &ά Ρίοΐβιη. ρ. 380. 

682 Χρυβότνολις] Ιηοειίαιη, αη ηογτυη ηοπιβη α Β7ζαη- 
ϋηίδ ορρίάο οο^ρήίο ιηάϋηηι βϋ. (Νθ&ρο1ίδ? Μθί&1ΐ8.?) 

683 ^ίρίβτιανης] Οηδύαηηπι (Οηδίαηο; οίπη Οίίοοα Ο.Ι. I^• 
Χ ρ. 822) ρηηιιιπλ τιί γίάβίπΓ Ιιοβ Ιοοο δίβ αρρβί- 
Ι&ύητ. λίμνη ^[ηοά δθ€[ΌϋπΐΓ, Ιιτιο ρβΓϋηβΓβ γίάβϊιΐΓ, 
δθήΙ)βηάιιπΐ€[Πβ βδί: *Αριατίανης λιμην. — ίη ροΓίπι 
ΑΓβδύαηί. ^8.^οι}ί Αυήθ &ηη. &ά α. 1287. οί^. αά 
&. 1289. Μ. δδ. ΧνΐΠ ρ. 331, 318, 319, 320. — 
ίη βοοίβδία δαηοίαβ ιη&ήαβ άβ οιβδίθ^ιο. βΙι&ν1;& 
&. 1131, 31 άββ. Έίίδίοήαβ ρ&ίι*. ηιοη. Τ. Ι, 768. ΙΝ ΟΕΟΚΟΙϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 111 

ηαύτρον νου Τάρων] Τ&ττί Β. Α. 411, 9. ΤΙίΕίτοβ. 
ϋ.. Αηί. 84, 2. Τάρραι τνόλις. Ρύοΐβιη. ΠΙ, 3, 2. ο& 
ςτιαβ &ά λϋΐιβ Ιοοιιιη Ο. ΜΰΙΙβΓ ρ. 374 &ώIΟ^&^ β^ 
α Ι. Ι. Χ ρ. 822. 

δια της Αίγντηιαχης διοιηηύεως] άβ Αβςιτρϋ 6^ Οηβη- 
ϋβ ρΓονίηβϋβ €[τιί& Οθογ^^ώβ οτιιη ΗίβΓΟοΙίβ βχροβίϋοηβ 
8&6ρ6 &ά 76Γΐ)ΐιζη οοης^τοϋ, ρ&αΐΐο 1)Γ6νίτΐ3 άίβρυία- 
1>ίιητΐ8, ηβ \νβ83θ1ίιι^ αϋοηιιη<ιπβ υ6γΙ}& Ιι^ίτιια 
ΓβρβίβΓθ γίάβαιηπΓ. 

Σε^ρσητης] ρτο ^Β^ροΐτης^, οΓγ. θμονης^ Τάνης ίά 
^611X13 βΐίβ. ρτο „Θμονις, Τάνις'^. ^α&θ οιηιιί& ίη- 
ί&οία τθΐίςαί, ηβ ηίηιίο οοιτί^θηάί δ1;τιάίο αΙ)Γθρ1;ϋ8 
Υ6Γΐ)α 8.Όθίοη3 ίρ8α βιηβηθ&Γθΐη. Σεϋ•ρωΐτης δ1χ&.1)0 
ΧνΠ ρ. 804 Ο. Σε^ρωΐτης (ν. 1. Σε^ροΐτης) Ρίοΐ. IV, 
5, 53. δοΐιοΐ. ίη ΡΙ&ίοη. ρ. 425 ΒβΙεΙεβΓ. Σε^ροΐτη 
{ααί9ροϊτη Β) 8 τηοβίΐ. 113.15;115,1. Σε^ροΐτης δίβρίί . 
Β.Υ,Σε^ρόη. ίη ηαπιπιίβ ΟεΘΡωίΤΗΟ βί ε€ΘΡΟ- 
€ΙΤΗ€. Εοΐ£ΐιβ1, Ι, IV ρ. 114. Σε^ραΐτης ΗίβΓΟοΙ. 
727, 8; Μβΐίπι^ϋβχη ΕαββΙ). δοΐιοβηθ Ι ρ. 151, 32. 
Σεβρί^ίτου ΕιΐδβΙ). ρΓ&βρ. βν. IX, 32 τβοίβ ίη Σε^ρωΐ- 
τον βπιβηάαπιηΐ;. ΠγΙ)! ηοηιβη Σε^ρόη (δίβρίι*) νβΐ 
^Ηρατίλεους μιαρα ηόλις (Ρύοΐβπι.) νβΐ ^Ηρακλέους τνόλις 
(ΙοββρΙι. Ι). Ιαά. IV, 11, 5) ββί; ββά αβί&ίθ ίηίβηοΓβ ηοπιί 
ηοιηίηβ υΙοθ τιτΙ}ί3 πίαηίητ, ηί γ. 725 Μαρεοίτης 726. 
Μανελαϊτών νβΐ Μενελαΐτου ν. 748 ^Αρσινοΐτης. Θεω- 
νάς Σε^ροΐτον λ. 431. Μωιβί IV, 1128. 1166. Ισί- 
δωρος Ιη, Ση^ροϊτών α. 451 Μαηβί VII, 52. ηβςυθ 
ί&ηιβη Υβίηβ ηοιηβη ρΓΟΓΒΠβ &1)θΐ6γίύ. ^Ηρακλέους Πο- 
τάμων &. 325 ΜογθΙΠ ρ. 226. Ροί&πιίοη ΗβΓ&οΙβίβ 
(Μαηβί Π, 698) Ρ^ΓΜΧ^Ν ϋ| ΗΚΚΙΓνδ Οο^βΓ 
ρ. 7 ίη ΥθΓδίοηθ Οορϋο& αρροΠαίαπ ΠΟΤΛ]ϋ10ΰΠ 

βΠ ^Ηρ^κλβΤΟ <0β>βρ01^00 Ζοίί^Λ ρ. 244. 
Ιάβπι Τΐιβο βρ. Ηρακλέους του Σε^ροΐτου αρρβίΐαίτιτ 
Μωιβί IV, 1220. V, 589. 

^Αφ^άίον] ^Αφνάιον ΗίθΓΟοΙ. 727, 4. Τ^ββββίίη^^. &ά 1. ο. 
ρ. 727. "Αφεΐς ΟνΧ. ΑΙ. 29. ^ϋραχος Άφναιου &. 431. 112 ΙΝ βΕΟΕΟΙϋΜ ΑΌΝ0ΤΑΉ0ΝΕ8. 

ίΛ.^Αφνα£τών &. 451. Μ&ηβί ΙΥ, 1128; 1221; ΥΠ, 52• 
Αίΐ9(|6η8ί οοά. ΟοιΙ). ΥΙ, 874 άά. 

696 Ύφβστος] "ΪΓφΜστος ΗιθγοοΙ 727, 9. Έφβισνος (χΤίφαι^- 
ατός) 0&1 ΑΙ. 31. ορρίάιιιη Αβ^τΡ^^^^^"^ <^^ ηοιηβη 
ΗβρΗ&θθΙπι. Ιο&ηη. Ερίιββ. άβ 1)θ&ϋ8 οήβηί. ορ. ΧΧΥ 
(6§ρ:6^θ ί&Πϋτιτ γίτ άοοίηβ ςτιί ρ. 113 Ν. 1 ιιτ1)θπλ 
Μθχηρίιίχη ίηίθΠθ^Ι:.) ^Ηφαιστοηολίνης δύθρίι. 8. γ. ^Αδα- 
ρονηολις, ^Ιωάννου ^Ηφαίΰτου &. 431. Μαηδί ΙΥ, 1128. 
^ΗφαΙύτον Ανγουύταμνηκης 1160; της ΉφαίΟτιωτών 
1220. Υ, 589. Ήφαίατου α. 449. Μωίδί ΥΙ, 615; 740. 
Πέτρος Ιη. Ήφαίύτον α. 459. Μδΐΐδί ΥΠ, 920. 

697 Πανέφουβος^ ΠανέφνΰιςΡίόίβιη.ΐν, 5,52; Πανί&υαος 
ρΓ&γβ ΗίβΓΟοΙ. 757, 10. Πάνφυύις θα! ΑΙ. 34. Ρε- 
η6ρ]ΐ78ίπλ .... οαίη3 ύβιτ&δ ίχηιηο θϋ8.ιη οοηϋ^α&θ 
Γβ^ίοηίδ ρΐιιτίιηαηι ραΓίβπι €[ηοηάαιιι ορηίβηϋβδίιηαπι 
. . . Γβρβηϋηο ίβπ'αβ ιηοίη βχοιΐ83ΐιιη ιπι^γθ ίταηδ- 
^Γθδδίδ 1ίιηϋ;ίΙ)η3 οοοαρανϋ αύΓ[τΐθ ίία οοΐίαρβίβ ίθΓθ 
οιηηίΙ)ηδ νίοίδ ορίιηαδ οΗιη ίβη'Οδ δαίδίδ ρα1ιιάίΙ)ΐΐδ 
δπρβΓίβχϋ . . . Ιη 1ιί8 ί^^ϋτΐΓ Ιοβίδ ιηυΐία ΐη ίππο 
ιηοάηιη ορρίάα βιηίη6ΐιίίοιίΙ)αδ ΙιιιηιιΗδ οοΐΐοοαίβ., ία- 
ς^αϋδ Ιΐ8.1)ϋ8.ίοι11)ΐΐ8 βτιίδ θΐηγίββ ϋΐα γβΐιιΐ; ίηδίιΐ&δ ίβοϋ, 
ΟαβδίΛϋ. οοηΐ. XI, 3, 1. οίν. ΥΠ, 26, 2; XI, 2, 1; XX, 
1; 2. Ιηδίϋαύ. ΙΥ, 30, 2. (ραηβρίιίδί, ραηβ&δί, ραηθ- 
ίθδί βίο, 1ίΙ)η.) Πανύφεως Φίλιππος α. 325. ΜοΓβΙΙί 
ρ. 225. ΡΜΗρραβ Ρ3.ηβρ1ΐ7δί Μωίδί II, 698; ΡII^IΡ)Υ8 
ϋ| ΡΝΤ\78ΊΥ8 ΟοίγρβΓ ρ. 7. <φΐλΐΠ>ΠΟΟ ^ΙΛ 
ΠΛΙΐβφβΟΟΧΙ Ζοϋ^α ρ. 244; ^Αμμώνιος Πανεφύαον 
&. 431 Μαηδί ΙΥ, 1221; Υ, 589; Πανεφύαον Ιπαρχίας 
Αύγουαταμνίτιης Ι Υ, 1165. ΕθΓΐη3.8 ΟορϋοΛδ Π^«ί1β- 

φΟΰβΙ θΐ: ΠΛΙΐβφβΟΟΧΙ Οΐι&χηροΐϋοη Π, 201 βί 202 
ίηάίοαύ; οίτ, Βηι^δοΐι Ι, 291; ς[τιαηιιη ρήοΓ ζΤΒ,βακβ 
Πανέφυαος ^63ροηάθ^ Πανεφύαον υθγο Ιι&Ββδ Μ82ΐδί 
ΙΥ, 1128 βί ΙΥ, 1165 I^ίι1)ι)βη8 γ. 1. Πανεφεαων ρΓΛθ- 
1}θί. Εαηάθπι ίόηηαιιι Ραηβίβδί βχ άαοΙ}ΐΐ8 1ίΙ)ΐί3 Μο- 

113.6611811)118 (Β θί Ε) γβΐπΐδί&ύθ ίΐ18Ϊ^ίΙ)α8 ΡθίδΟΐίθΙΐί^ 

αά 0&88ί8ΐι. οοηίαύ. XX, 1, 2 Β,ί[&τϊ, Εϋαιη αΐϋδ Ιοοίβ ΙΝ αΕΟΒαΚΓΜ ΑΒΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 113 

γίάβιβ 68ί, ίοηη&8 ββήοήβ βτ&βοϋ&ϋβ βορϋβ&8<][αθ 
ρΓοηπβ ίηίθΓ 86 οοηγβηίτθ οίτ. &ά 743 Βϋως, £6(ΰβ ; 

^Αραενοΐτης, ΛροβΙΐΟΟβ; 761 Μειιφη, 11611^1; 758 

Ταμαί&η, Τ^ΟϋΙΙΛΤΙ; 759 Τενέύη ββΙΙΙΙΚΟΙ βί». 

698 Προς] Γέρρον ΥβΙ Γέρρα ο£τ. ^688θΙ αά ΗίθΓΟβΙ. ρ. 727. 
ίη ορρίάο βθπΐ8 ρΓΟ Εαάβιηοηβ Ρίτοζηχη. &. 404 
Τΐιβορίιίΐί ΠΙ βρ. ρ&8θΙι. ΗιβΓοητιηί ορ. Ι ρ. 630 
Υ&11ατ8. Στέφανος ίπ. Πρως &. 451 Μαηβί ΥΙ, 572 
Γεριτών ΥΠ, 52. 

699 ^Ιτάγερος] *Ιτράγερος Β. άβθβί &ρηά Ηίβτοοίβιη, (^τιί 
727, 6 Σαάννα ρ^&6ι}θ^ ΡατίΙΐ67 &άΓ6Γί Ιΐανβηίδ 
Β. Α. 127,2; Ν. 2(?). 

700 θενΎΐύ<5ος\ Α τβοϋπβ θίνηαος Β; ηαιη βορϋοθ ορρί- 
άηιη ββΐυΐΗΟΙΠβτ Τβηηίβ βίαββοήοιη Ι υθΙ ΛββΙΙ- 
1160, Τβηηίδ ^1θ88. ΠΙ (ΟΙχαιηροΙΠοη Π ρ. 360, 367) 

γοοαίατ; Ιιοάίθ Τβηηίβ, ίηβαΐΑ ίη Τ&ηίίίοο 8ί&^ο 
(ΒαΙιδΓβί-Μβηζ&Ιδ) 3ίί&, €[ΐΐ8ΐη ορϋιηθ Ιο&ηηθ8 0&8- 
8ί&ηιΐ8 όοηίαΐ XI, 1 Ιιίβ γβιΗβ άβ5θηΙ)ίί: ί^^ίίιιτ 8.01 
ορρίάαπι Αθ^^ϋ οαί Τ1ΐ6ηηθ8ΐΐ8 ηοπιβη β8ί 6πΐ6η8& 
η&γί^ϋοηβ ρβΓΥβηίπΐΌδ. οτάτιβ &06ο1&6 ϋ& υθΙ πλ&ιί 
γβΐ 8ί&£^8 8&ΐ3ί8 αηάίςηβ (ήτοταηίααηίατ, υί 8θ1ί8, 
ςηία ίθίτα άββδί, ηθ9θϋ&ϋοηίΙ}ΐΐ8 άβάίϋ, ορββ αίςαβ 
8ΐιΙ)8^&ηϋ&πι ηαγ&ΐί οοηιηΐθΓοίο ρ&τ6ηί, ϋ& ιι^ &6άί£- 
οϋβ οιιιη γοΐαβηη^ βχίχαθηάίβ ίβΓΠΐ ηοη 8πρρ6ί&^, ηΐβί 
άθ Ιοης^ςπο η&γί^8 &άροΓίθ1;πτ ο£γ. XI, Π, 2 (ίη 
ίϋ. ορ. Ι θβ86ηρΰο ΤΙΐθηη68608 ορρίάί). ΘΙννεύος 
β&ί. ΑΙ. 39. Β&τ1ιβΙ)πιβα8 Ιιίβΐ βοοίββ. Ι ρ. 360 
(■-Β δίΐγθδίτθ άθ 8007: ΓβΙ&ϋοη άβ ΓΕ^^τρίβ ρ&τ Α1)ά- 
ΑΠ&ϋί ρ. 501) ίη βη&ιτ&ηάο ίΰηθΓβ Αβ^^τρϋο Ι)ίοη78ϋ 
ΤβΙπι&ΙΐΓβηδίβ ρ&ίή&τοΐι&θ ΑηϋοοΗβηί: Εχοιία 68^ 
απίβηχ ίθιηρθβί&δ βί ίηίηηιιίθηιηί βηο^ιιβ ηι&τί8 &ίςπ6 
γίχ 8θ ΓθοίρβΓθ ρο^ηϋ &ά ροΓίπυη ητΙ)ί8 Τβηηίβ 
(Τ'ΝΝΙδ θάίίοΓθβ ρΓ&γβ: Τ&ηίβ) ςα&β γβΐιιύ ίη8ΐι1& ββΐ 
ίη Ιαοα ρβΓ ογ& Νίΐί βτηηίηίβ βί ηΐΕ^ρτηη ηι&τβ Αάτία- 
ϋβηηι (^ ηιβάϋβΓΤ&ηβηπι) ββοπη&ύο. — οίγίί&β Τ&η- 
ηίβ (γ. 1. Τΐι&πιηίβ) ίη ςαα βπηΙ; ΟΗήβίίαηί ιηιιϋαηι 

Οβοτ^ϋ Οπ>^ άβιοτ. ογΙ>1ι Βοη&ι&Ι βά. ΟβΙχβΓ. 8 114 ΙΝ ΟΕΟΚΟΙΠΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

Γθΰ^οβί ιιίιηί& 1ΐ08ρϋ&1ϋ&ίθ ίθΓνβηίββ. Ιιβο ατι^βηχ 
άνϋοδ ηΰιίΐ 1ι&1}6^ ύβητο, βζοθρίο πΙ}ί 3ηη^ βοοίθβίβ, 
θί ίΜ χηοηβίτ&ίπΓ ο&ιηρτιβ ΤΙι&ηβοβ (ΤΙι&ιηηβοβ). Βθγ- 
ηατάί ιηοη. ϋ ρ. 313 ΤοΜθγ θ^ ΜοΗηίβΓ. — Τθηηίβ 
(Τίηηίβ Α1)ΐαί6ά& ΤΙ). Π Νγ. 23 ρ. 89) 68^ ίη ίηβαΐα 
3ϋ& ίη πίθάίο Ι&οη. Ταηίάίδ .... ηίΐιϋ Θ8^ ίΙ)ί 3&1κ>ηιιη• 
Ββν&βί&ία 68^ βί ρβηϋ. Εθί8^θ, Α1}ί1ί6ά&θ ορ. §^βθ£ρΓ. 
ρ. 200. — ο£γ. Κβίαϋοη άβΥΈ^γ^ίβ ραΓ Α1)ά-Α1ΐ8,ϋί 
ρ. 142, 372, 449. Ραηΐηβ ρ8.ρα8 Αΐβχαηάηηηδ (538 
—542) Ώηιΐ3 &1)1)&1;ιιηι Τ&.1)θΐιηθη8ίτιχη ιηοιι&οΐιοηιιη 
(ΐ4ίΙ}6Γ&ίπΐ3 ΧΧΠΙ) Τβηηθδίύα ρβΓ θιτογθπι α δβνβΓΟ 
γοοαίαΓ. Εβη&τιάοί ρ. 141. οίτ. ^π&^^θIηέ^θ Ι, 289; 
βΐι&ιηροΐΐίοιι II, 14θ8€[. Εαϋ 8θά68 βρίδΟορ&Ηδ: „Τθηηί3 
βη Ογθο Τθηη68ΐ, βΠβ β8ί βη^Γβ Β&ιηίθϋθ βί 6πι11θ8.'' 
ΥαηδΙθΙ) ρ. 25. '^Ηρων ίη, Θεννηΰου 0.451 Μαηδί VI, 
572; VII, 52. Κβηαηάοΐ; ρ. 354 δΟΐΛθηδ: ,,ίη ηΛθ 
Ταηί (ΐηαιη Τίηίδ νοοβιιί" αρβι-ίβ ΤΗθηηβδαιη βί Ταηίη 
ιΐΓΐ)θδ ίηίθΓ δθ οοηΓιιηάϋ βιτοΓβ Ηαιιά ίη£Γβς[ηθηϋ οίη 
δΐΙνβδίΓβ άθ $3.07 Γβίαϋοη βίο, ρ. 160. Ερίδοοροηιιη 
ί^ίηΓ Ταηβοδ νβΐ Ύβλο,β δαί; ιηηϋοηιιιι αΐ) βοάβιη οοιη- 
ΏΐθΐηοΓ&ίοηιπι νβΐ οιηηβδ νβΐ ρΐ6Γ08ς[ηθ ΤΙίθηιιβδί υθΙ 
&1ίπ8 ορρίάί (οίτ. ^α8.^^θIηέ^θ Ι ρ. 302) ίπίδδθ οοηίοίαδ. 

704 'ΗλΙους] ο€γ. 707 β* β,ά 611. ΗθΗπδ 1ι&1)βη<; θ<; 1ΐΐ3π 
οιπηβδ Ιί. Αηί. 163, 5 θί ί&θΗιΐδ οο(1. Ραήδ. (Ό) 169, 3. 

706 Κάρβευ^ος] Κάρβεν^ος Β. Κάρβε^ος Οο&γ. Φάρξί^ος 
ΗίθΓΟβΙ. 728, 5. Γοηηα αριιά (τΓαβοοδ τΐδϋαία βδΐϊ 
Φάρβαι^οςι Φαρβαϊ&ίτης νομ,ός ΗθΓοά. Π, 166; Φαρ- 
βοίίϋ'ίτης (ν. 1. Φαρβαιΐτης^ Φαρβαιείτης) νομός καϊ μη- 
τρόπολΐ,ς Φάρβαί&ος. Ρίοίθΐη. IV, 5, 52; ΦάρβαιϋΌς 
δίβρίι. δ. ν. νβΐ Φάρβητος: 6 Φαρβητίτης νομός, 8ίΓ8.ΐ30 
XVII ρ. 802 0. ΡΗαΛαβίϋβδ (ν. 1. ρ3ΐ•1)θϋ1;θ8) ηοιηυδ 
Ρΐίηίαδ ΝΗ V, 9, 49; Ρ1ιω:1)Λβί;οδ (ρΙι&τΒοΙίΟδ) 69. τα 
Ιν Φαρβητω μυ<ίτηρι,α ΕρίρΙιαη. περί ηίατεως 12 νοί. III 
ρ. 571 Βίηά. — ίν Φαρβε^ω ΒΜ 188 — Φαρβεϋ•ον 
^Αρβετίων &. 325 ΜοΓβΠί ρ. 225; ΑτΙ)θ1;ίοη Ρ1ΐ8χΙ)8.θϋ 
Μαηδί Π, 698. Οορϋοβ φ^ρβ^ΙΤ Α11)6ΐ€[8. ^Ιοδδ&Γ. Ι 

01ΐ8ΐηρο11ίοη Π, 361. φΛοβΛΙβΟΟ Ζοί^^α ρ. 244 ΙΝ α£0ΒαΠ7Μ Α0Ν0ΤΑΉ0ΝΕ8. 115 

Β'Β'Τ^ Οο^τρβΓ ρ. 7. Ρ&τρΗθί^ γβη. Αηη. Ρϋτα &η&1. 
ηατ. ΙΥ, 237. Ατ&Ιιββ ιιτΙ>β]η Η&τΙ)Αϋ (Η&^ι>6^) υθΙ 
@ογΙ>6^ γοο&ηί „6^ Γοη γοϋ, &π ρΓβιηίβΓ οοαρ ά'οβίΐ, 
<ΐαθ Η&τΙ)&ϋ Γ6ροηά 4 ν^^γρύβη ^ΛΟβ^Τ, πιοί ςτιίι» 

&ΥΘΟ Γατϋβΐθ άπ ηι&8βα1ίη π, <1οηηθ ΙΙ^Λ.ρ&ΛΙΤ οα 
φ^ρβΛΙΤ, ΡΙιαΓΐ)&ϋ, ^Όύ 1θ8 0γ608 οηΐ ίοηη6 Φάρ- 
βαί^ος^ βη α]*οαί&ηί δθπίβιηθηΐ; αηβ άϋ8ίη6ηοθ οοηίοηηθ 
αιι ^έηίθ άβ Ιβτυ: Ι&η^β, 1;αηάί8 (^ηθ Ιββ Αγ&1)68 η'οηί 
ίαϋ ςπθ ΓθΙΐΓ&ηοΙίθΓ Γατϋοΐβ έ^7ρϋ6ΐι Π•^ Οΐιαιηροΐ- 

ΰοη Π, 98• Εοάθοι ιηοάο ίοηη& ΟβΟΓ^^ϋ Κάρβευ^ος 
Υθΐ Κάρβεν^ος θχρΗοαηάα βδΐ. ^ηαIη ο&υθ πθ οοηίαη- 
ά&8 οτιπι Ε1ιαι*1)6ΐ;& ορρίάο: Λρ&^.Τ Κ1ΐ2υ:1}έ^& ^1θ58. 1 

Οΐι&ιηροΐΐίοη Π, 359. Ηοο βηίιη ορρίάηιη ίη οοοίάβη- 
ίαϋ Αθ^τΡ^ ρ&τ1;6 8ϋ& 68^ €1ι&χηρο11ίοιι Π, 256 δς• 
ΗίΛϋΛ Είο,ί άθ ΙΈ^Ιίθ IX, 106 (39) ρ. .663. 8θά 
6χίαί ΕΙΐ8χΙ}θΙ& οηβηίάΐίβ οηίιΐ3 χηβιηίηίΐ; Ιο&ηηβδ Νίοίτι 
6ρί8θοραδ ίη ΰΙίΓοηίοο ΟΥ Ζοίβχώβτζ: II 7 &γ&ϋ ηη 
Ιιοιηιηβ, ηοιηιη^ ΤΙιεορΜΙβ, άθ 1& γίΠβ άβ Μβπιά!^ βη 
Ες^ίβ, ςαί ίίίΒ,α οοιηιη&ηά3ΐιί άβ οίη^ γίΠββ, 30Π8 
Ιβ ΓΟ^θ άθ Ρ1ιοο&8. 1^08 ο1βΓθ8 άβ 1& ρΓΟΥίηβθ 3Ίη- 
βατ^θΓβηύ βοηΐχθ Ιπί, βί, αγθο αη ^^ηά ιιοιηΙ)Γ6 άθ 
ρ&ι1ί8&η3, Γ&ύ1;&ς[τΐθΓβηί βύ 1θ ίτιέΓβηί, &ίη8ί <][τΐθ 8Θ3 
^θη8, θΐ; 3'θΐηρατΟΓθΐιύ ά68 οίης γί1Ιθ8, θ' θ8ί-^^-άίτ6 άβ 
Ε1ιατΙ)6ί&, δ^ Β&8ί^ Β&1ς[& βί δ&ηΐιούτ. Τΐιβορίήΐηβ 
άηχ {ηγεμοίν) Αα^δίαιηηίο&θ Π ίιιί38θ ηοη ροίθ8ΐ;; 
άβ8αη^ βηίιη ατΙ)68 I^θοη^x)ρο1ί8, ΑίΙιηΜδ, ΗβΗοροΙίδ; 
ίαίΐ &αί6πι ρ&ς^οΗυβ, ςπί, άαοί 8αΙ)ίθθύα3, ρ&τϋ 
ί&ηύηπι ριογίηοί&θ ρΓ&βίαΐϋ• £8^ ίοπιο Αβ^υΡ^^^) 
άαβ68 ΥθΓΟ β θΓ&6θία οή^θηι άηχθπιη^ (οίτ. ς[α&θ 
άθ ρ&£^ο]ιί8 άίΐαοίάθ θχρο8ΐιίύ Ε&τ&1)&0θ]ε: Μίϋΐι. &η8 
ά. δ&ππηΐ^. ά. Ρ&Ρ7Χ118 ΈγζΙιθγζο^ ΒαίηθΓ Ι ρ. 7 δς.) 
Ώβ 1ηΙ)ΐΐ3 ορρίάίδ ηαΐίαπι 68^ άαΜαπι. δ&η Ταηίβ, 
Β&8^& ΒαΙ)&8ϋ3, Β&1()& ΑΓ&1)ί& Οπίθοοπηη 8αη1. δ&η- 
Ηούτ ΥΘΓΟ ηαΐΐο πιοάο Τ2γΙ)8 ηοίί88ίπι& Αηίηοϊί&θ ηοπιΐ 
Θ88Θ ροίθ8ί. (βΟΤΑ^ΟΟρ Οΐι&πιροΐΐίοη 1, 327 ; Βπις^θΐι 

Ι, 233; δβηΐιύτ, ςπί θβί ηη Υί11&§ρθ βτΐΓ 1θ Ιαθ άο 116 ΙΝ βΈΟΚαΐϋΜ ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 

Εθπι, β&ηβ 1& Ρτονίηοθ βο Ρίηιη. Υ&ιΐ3ΐθΙ). ρ. 24; 
δβηΐιύτ ΥοηβΙθΙ) Ηθΐ&ϋοη ρ. 270.) ββά οο^ροιηίηθπι 
τιτΙ}βπι ίη ηοιηο ΗβΓΟοροΙίύβ ίαίβββ ίηάίβ&ί Βηι^οΐι 
Ι, 266, ς[η&θ βίηβ πΠο άιιΙ)ίο ατΙ)8 α Ιο&ηηο οΐιτοηο- 
£^Γ&ρ1ιο <κ>ιηιηβιηοΓ&ί& ββί. Ι&ζη ςη&ο Γββίαί, ιιτΙ)8 
Ε1ι&Γΐ)θί&; ίη 6&άθπι Αη^8ύ&ιηιιίο& II ρΓονίηβί& εϋα 
688Θ άθΙ}6ύ, ιιβς[ΐΐ6 ρούθδΐ ηοη 638β ιιτΙ)8 ΗθΓΐ}6ί νβΐ 
Η8.Γΐ}6ί αΙ) ΑπλΙ)ίΙ)α8, Κάρβεν^ος α ΟβΟΓ^ο ηοιηίη&ί&. 
ΤΙιβορΙιϋαδ ρα^^αιοίαβ ί^^ατ ς[αίη(ΐτιβ ηΓΐ)ίΙ}α8: ΡΙιατ- 
1)8.6ίο, Τ&ηί, ΒτιΙ)&8ϋ, Ατ&1)1&θ, δ&ηΙιύΓ ρναβίαϋ. υΐταιη 
Τΐίθοάοηιβ α. 1086/7 βρίδοορτιβ ΕΙι9.γΙ)θ1αθ (ϊϊβ, θηίιχι 
ρΓΟ Κ1ΐ3χίαΙ)&θ Ββηαηάο^ ρ. 458 Ιθ^βηάιιπι 68^ ^α&^^6- 
ιηβΓβ Ι ρ. 44) οοοίάβηίαΐΐδ αη οήβηίαϋδ ΓαβΓϋ;, ηβδοίο; 
ηίπΜίτΐθ βηίιη αΓΐ)8, ίβδίβ Υ&η8ΐ6ΐ}ίο, θρίδοορ&ϋδ ίου. 
Ιηάθχ ορρίάοΓαιη νίϋοηιηιςηβ Αβ^τρίίοΓΟίη α. 1376 
οοηίθοίιΐδ ίη ρΓονίηοία αέ δ&Γΐί1|θ ςιιίικιαβ ηοιηίηΐδ Η8.Γ- 
1>ΰί οαδύΐ'α βητυηβΓαΙ; ς[υαθ βί Ιαΐίΐϋ 1ΐ3.1)6ύ ΕίχιΧ άβ 
1Έ§7Ρ<^β: ρ. 611; III, 186 — 190. ϋηαιη οβΓίθ ΡΙιατ- 
1}&β1;ηδ 111*1)3 βδΐ;. 
707 ^Αραβίους] άβ ηοιηίηίδ ίοπηβ. οίι\ βΔ 611• ^Αραβία 
ΗίθΓοοΙ. 728, 6 ΑΓαΙ)ί& ορρίάαχη. ΙηϋίΗοηοΓϋ οο3ΐηο^Γ. 
44 ρ. 47 Βίθδβ. Ββδίάβή βγ^ο ίαϋ, ηΐ; άβ Οΐβδίηα 
&ά ΙϊθΓταιη ΰθδδθ θχίτθΐηιΐ8, ίά βδΐ; &ά οίνϋ&ίθΐη, ςιι&β 
αρρβίΐβιίτιτ ΑΓ&1)ία, ςτιαο οίνϋβ^ ίη ίβΓτα Οβδδβ βδί: 
η&ηι ίηάθ ίρδίιπι ίβπϋοήιιηι δίο αρροΠαίτιτ, ίά βδί 
ϊβττΒ, Ατ&1)ία6, ίθΓτα Ιβδββ, ς[τΐ8.θ ί&πιβη ίβιτα Ε^τρϋ 

ρ&1*8 68ύ, 36(1 ΠΙθΙίΟΓ 38.^13 (][η8.Π1 οιηηί3 Ε^7ρίΠ3 63ύ. 

δαηΐ; θγ^ο & 0ΐ63ηια, ίά 631; β. ηι&Γ6 ηιΙ)Γ0, η3€[η6 αά 
ΑΓ&1)ί8ΐη οίνίίαίβηι ηΐ8ΐΐ8ίοη68 ςιιαϋηοΓ ρβΓ 1ΐ6Γ6ηιο: 
δίβ ίαηιβη ροΓ ίθΓβηιιηη, ηί 68.1;8. ιη8ΐΐδίοη68 ηιοηα- 
81)6118. δίηΐ; οαηι ηιί1ϋίΙ}ΐΐδ 6ύ ρΓαβροδίϋβ ςπί ηο3 άβ- 
άιΐ66ΐ)82ΐί ββηιρβΓ άθ 68£ίΓ0 &ά οαβίηιιη. δ. δΐΐνίαβ 
Α(][πί1;&η8.6 ρβΓ6^ηη8ϋο &ά 1οο& 88ϋοί8. 6άϋίο &ϋ;6Γ8. 
Ι. Ε. ΟαηιιίΓηηΙ Εοπΐ8.β 1888 ρ. 16. Αο βίβ βτ^ο 
6Χ6ηηί63 άθ ΗθΓΟ ρ6Γν6ηίηια3 έΑ οίνίίαίθπι ς[τι&θ αρ- 
ρθΠαύαΓ ΑιαΒία, ςααβ βδί βίγϋβ^ ίη ί6ΐτ8. Ιθ83θ • • . • 
Ββ ΑΓ&1)ί& 8.ιι1;6ηι 6ίγϋ;8.ίθ €[ΐΐ8.ϋ;ηοΓ ιηίΐίθ. ρ8.83η3 δαηΙ; ΙΝ ΟΕΟΒΟΠΤΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 117 

Β&χηβ886ΐι. Νθ3 ατιίβιη, χΛ ▼βηίτβιηαβ λά χη&ηβίοηβπι 
Ατ&1>ΐ&θ, ρβΓ πιβάία Β&πιβ33θ ^]Γ&ιΐ8ίγίιηιΐ8. 1• ο. ρ. 18 
οίτ. ρ. 20. Εηί^ δθάθβ βρίβοορ&ΐίβ. ,^οβ ατιΐθΐη, ιβίβ- 
Γβηΐθ 5&ηο1ο βρίβοορο άο Ατ&1)ί&, οο^οτίπιιΐ8•'* 1. β. ρ. 19. 
£8^ ιιτΙ>8 ςτι&θ Βοτη&ηοππα ίβιηροιβ Τΐιοιι αρρβΠ&ία 
681;. Μοιηιη8θη δϋζηη§[8ΐ). άβτ ΒβΓΐ Αΐε&ά. ϋ. 'ν7ί83. 
1887 ρ. 362 8ς. Ατ&1>68 θίάβπλ ώγΜ ηοχηβιι Β&1]ε& 
ίηάίάβηιιιί. οίτ, Ιο&ηηββ Νίοίτι 1. ο. *^ΛρΛβΐΛ Α11)β1ςα 

£^1θ88. ΠΙ; Ολ&χηροΠίοιι Π, 367. ^^ΌΐΛΐΙ. λτΒ,\}Ϊ3,1α. 

§^Ιθ88. Π. ΟΗοιηροΠίοη Π, 365. 61θ8δ&τίιιιιι Ι Οορϋοο- 
ΑΓαΜοηιη (ΟΗαπιροΙΙίοιι Π, 361) ρπΐθΙ)6ΐ;: 

'ί"ϋρΛδΐΛ Α11}β1(ΐίΐ 

φΛρ&Λ4Τ Α11}βΐ4α 
Ιάβιη Υέΐη^ΙβΙ} ρ. 19: Ββΐΐ^ βη Οορίβ Β&Γΐ)&ϋ, Ιΐα αί 
&Η(^\ιί8 ΡΙιαΓΐ)&6ΐηηι (»> Β&ΙΙ^α) βΐ; ΑταΙ)ίαιη (»> ΒαΙ^α) 
τιπαιη β&ηοίθπιςηβ ιΐΓΐ}6ΐη βδ§θ οοηίοίαί. ^α&β δ. δίΐ- 
γίαβ νθΓΐ)ίδ ρΐαηβ τβίτιί&ηΐιιτ. δίιηίΐί ιηοθο Ιο&ηηβδ 
Κίΰΐη ιΐΓΐ>6δ Β&1]£& βΐ; Κ1ι&γΙ)61& Γβοίβ άίδΐάη^ΐ;; 
ςΏαιηοΙ)Γβιη Ιιαβο οοηίαδίο δβΓίοηιπι βηοή αάδοή• 
1)6ηάα θδί. 
708 ίπα^ία Αίγνητον Α] Αβ^τρίηδ ρΓονΐηοία ροδί ΗίθΓΟ- 
οΐίδ αβίαίβιη ίη άιιιΐδ αΙ) Ιαδϋηί&ηο ίιηρθΓ&ίοΓβ ρ&Γίβδ 
άίγΐβα 681;, ςη&ηιιη ιηβηϋοηειο ί&οϋ ίη Νοϋϋ& Νονβΐΐ. 
Υυΐ (&. 535) από τον &(ηΐρντος Αιγύπτου πρώτης 
§ 35. από τον άρχοντος Αιγντττου δευτέρας § 36. τέως 
ουν τον περίβλειττον αυγουατάλιον βουλόμεϋ'α αύτης 
τε ^Αλεξανδρείας αρχειν χαϊ απάντων των χατ' αυτήν 
φροντίζειν^ %αΙ προς γε δύο Αίγύπτων χαι μόνων, 
θάιοί. XIII ορ. Ι. 

709. 710 ^Αλεξάνδρεια υπο δουχα καΙ ανγου<ίτάλιον] Ιτίδϋ- 
ηίαηιΐδ βάίοίο ΧΠΙ ορ. Ι § 1 υιγο δρθθί&1)1ϋ &ιι^δί&1ί 
θϋαιη ίηδ ιηα^δίΓΕίαβ ιχλί1ίΐ8.ήί> άβάϋ: τόν π^ρίβλεπτον 
αυγουατάλιον δια το της είρημίνης μεγίύτης πόλεως 
πολυάν^ρωπον Ιχειν τα δί%αια %αΙ της ατρατιωτίχης 
ορχης^ ου διαιρημένου του πράγματος^ ούδΐ εΙς αρχον 
τας δύο καθεστώτος, — τοντο γαρ ηγούμεθα τω παντί 118 ΙΝ σΕΟΒαΐϋΜ ΑΟΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

ου ανμφίρειν — βΧλ' ωατΒ ίνα μίν άνδρα ηραΦεανοί 
τον είρημίνου Ορόνον, Ιχαν δί Ιξονΰί€ίν χατα ηάντων 
των ΙχειΰΒ ατρατιωτών^ των ίδρν μίνων είτε Ιη «ύτης 
της *Αλεξανδρέων μεγάλης πόλεως, Λτε Ιτύ των δύο 
ΑΙγυτντων^ ηα^αηερ εΐρψαι. οίτ• ορ. Π: ΙστΙ δί ούτω 
η τάξις η τε ανγονβταλίϋΐνη, ναϊ μην χαΐ η δο%ηακη 
άχρι μέντοί ίξαχοοίων, ονχ ωοτε Ιδία μίν είναι τους 
δονχιηούς^ Ιδία δί τους αύγουοταλιανους, αλλ* ωοτε 
μίαν γενεβϋ•αι τάξίν χαΐ τίατάλογον !να, 

712 Μίλλεοςΐ 01θ83&ιίτιχη Οορϋβο-Ατ&Μβηπι Ι (01ι&ιηρο11ίοη 
Π, 359) 1ΐΛΐ)θ1;: 

ϋβλ^^ Μβ38ί1-οτΜΐ-1ιοαα-ΡοαΕΐι 
Οηπι ηοπιβη υΛίβ ηοϋδβιπίΕβ Ρύα*) οορϋοαιη δΟΤΛ- 
(^Ιθ33. IV, Οΐιαιηροΐΐίοη II, 372) βϋ, ι-βοίβ ίονίιαβδβ 
όίαχηροΐϋοη οοηίβοϋ, ϋβλ^Ζ ΜαεδΐΙ ηοη βο Ιοοο 

ςαο ηαηο Γύβ. βίύαιη Γαίδδβ, δβά βδδβ ΐϋ:1)6χη νίοΐηαιο, 
Βαιηαΐί^ νβΐ λίαΐΐ^ αρρβίΐαύαιη. (Οΐιααιροΐΐίοη II, 240.) 
Νοιηβη ΟΓ&βοηιη Μέτηλίς δαβρβ οοχηιη6ΐηοΓ3.ίαΓ. (ο£γ. 
8ΐ;βρ1ι. δ. ν.; Ρωβπι. IV, 5, 47; Ρΐίη. ΗΝ V, 9, 49; 
Ε. Α. 123, 15; Μ&ηδί IV, 1128; 1165; 1220 βίο.; 
ηιιιηιηί Μίοηηβΐ: VI ρ. 538.) ΰβΟΓ^αβ υθγο Μίλλεος 
βί ΗίβΓΟοΙθβ 724, 3 Μελέτης ρΓ8θΙ)θη1;, ςαο Ιοοο ίη- 
νίϋβ 1ίΙ)ή8 Ηοΐδύθηίτΐδ οί ΡΒ,τί\ι&γ Μέτηλίς Βθή\}χιηϊ, 
8βά ίοΓίη&θ Μελέτη βί Μίλλεος 01161*8. &Ι1;6Γ8.ζη ^ηβη- 
1;ιΐΓ, 8.οοιΐΓ&ϋ8βίιηθ Αθ^τρϋαοαβ νοοίδ δοηαιη Γβάάβηίβδ. 
Τβ,ί). Ρθηί. 1ΐ8,1)β1; Μβίοβ,ϋ (1. Μβίβ,ϋ = ϋβΤ^^Λ). 

713 Κόΰτος] Οΐιοδίθδ Κ. Α. 125, 18. ,,ίοΓί&δδθ Κόατος Ήο- 
ϋϋ&θ βρίδο." ΡΒχίΙχβγ, 

714 Ψάνεως κώμη] & Ρ&Γΐ;1ιβ70 ηοη Γθβίβ οηπι Ρδ&ηηαοθ 
Β. Α. 129, 2 οοπιροηίίαΓ; ηαηι οηπι &ηίβοθά8.ί 128, 18 
Α^ηνί, Ρδ8ΐιη&0θ βδί: Ψεναχώ, κοίμη του ^Α&ριβίτου 
νομού, δύβρίι. δ. Υ. Ρδ&ηβοδ υθγο γϊοηβ Αβ^γρϋ Ι 
ρΓΟγίηοί&θ 68^. 

715 Κοηρίδεως %ωμη\ ριορβ Αΐβχ&ηάιιαπι. %αϊ ο ποταμός 

1) Ρυτα, &ρρ6ΐ1έ βη I^8,ηξη6 Οτθοςυβ Μβΐιβίίβ, ^ϊ Ααηβ Ιββ 
Όίούίοηηαίτβδ €ορ1;68 Μβ93ί1. ν&ηβίβΐ), Ββΐ&ϋοη ρ. 171. ΙΝ σΕΟΒΟΠΙΜ ΑΟΝΟΤΑΊΊΟΚΕΘ. 119 

ωρύχ&η Ιν 1^ίλεξανδρ€ΐα &ηο νης Χ§ραα£ου (1. Χαίξ^συ) 
!ως του Κοτζρεώνος ΤΗβορΙι&η. βά. άβ Βοογ. 115, 6. 
[Ν'\6ννα αηο Κωβρη&εω. άθ Εθ88ί, ίηβοτ. οΐιηβί. 1, 832. 
*Ιίύάννης !^^]ονν άτώ χωμης Κοβρ[ί\^εος 0. 1. 0• 9640. 
£Α]μμωνιος τριβ(^οννος) ΚοτζρΙ^, άβ Εοββί, ίηβοτ. βΐιηβΐ;. 

1,861. Κοη£&ρις Οβ,ϊ. λ\Λ. 1:ρ^ϊίο7<ωη πιρβ^οοοι 

ΪΪΤ6 ΚΟηΟΗΤ Αταροΐοη ΙβοίοΓ ΟορΓϋθηβίβ. Αοία 

δ. Ι)ίά7ΐηί• Ητνβηι&ί Ι ρ. 301. Σιλουανον Κοπρί^ίδος 
α. 431 Μ&η3ί ΙΥ, 1128; Κοτιρι^Βως IV, 1220; Βρι- 
^ως {ι Κοβρ£9εως) V, 589; Οορίιήίθοδ V, 687; Οο- 
ριϋΜάθηδί VI, 874. ο£γ. ΟΙι&ιηροΙΗοιι II, 232 βί ςααβ 
ίρίίθ άίδριιί&νί ΖΟΜΟ XI^I, ρ. 444 &<][. 

718 Νεηηιράτεία^ Ναναρατίαν. ^Ανδ. Συμβουλεντιχω. Ρ110^. 
ρ. 288, 23 (»> Αηάοβίά. ίτ. 2 ΒΙαββ.) Ναυχρατιώτης 
ώς Πηλουαιωτης , ϊόως άτιο του Ναυχράτων η Ναυ- 
χρατια δίβρίι. 3. Υ. Νανκρατίς, 

719 *Ανδρονιαίίους\ γβίβΓθ ιηβικίο άιιαβ τΐΓΐ)63 (^α&β ίη ίη- 
άίοίΙ)ΐΐ3 ρβηηαΐϋβ 8θ βχοίρβΓβ 3θΐ6ΐι1; (^Ανδρών, Νίχίου 
ΗίβΓοοΙ. ΑικΙγο, Νίοία Ιί. ΑηΚ) ίη τιητιιη 00Γριΐ8 οο&- 
Ιαβηιηί, υί ΓβοΙβ ί&ιη Ο&τοΐαβ α 8. Ραπίο γίάϋ. ^Αν- 
δρών ΗίβΓοοΙ. 724, 8. Αηώτο 1ί. Αηί. 154, 1; 155,3. 
Νοί. Ώίζη, Ογ. ΧΧνίΠ, 18. Αηάτοβ 9. ΑικΙγοοε Ε. Α. 
130, 18. Ανδρών πόλις Ρίοΐβιη. IV, δ, 46. Άνδρο- 
ηολίς Οβ,ϊ. αι. 2. Ζώ'ιλος "Ανδρω. Τ. Α. ρ. 776. 

Νιηίονς] Νίοία II;. Αηί. 155, 4. Προβωτιίτης νομός 
χαΐ μητρόπολις απ ανατολών προς τω ΜΒγάλω ηοταμω 
Νίχίον Ρίοίθπι. IV, 5, 49. ΝιΐίΙον ΗιθγοοΙ! 724, 9. 
Νίοΐιίδ Β. Α. 127, 7. Νιτίίονς^) £οηη&ιη, ςη&ηι ρπίθ- 
1)6ηί Μθ1βϋα3: Ήραχλ$1δης ίν Νιχίονς Β. Μ. ρ. 187 
οί Ρ&Π&άίαβ: ηληοίον Νίχίους της πόλεως ΙήΒΪ, ΙίΒΜΒ. 
XI^VΠ, ίηίπή& \νθ38β1ίη^η8 οογτθχΗ αά 1ί. Αηί. Ι. ο. 
Νίοίτι α υθΙθγΙΙ)ιι3 Οηλθοίβ Προοωηίς^ & Οορϋϋβ ηα|^*^ 

&ρρθ11α1ηΓ. Προαωπΐτις ίκαλείτο η ννν Νίχίον δοΐιοΐ. 
ίη Τ1ιαο7ά. Ι, 109, 4. 1& οό16ΐ)Γθ γίΐΐβ άΆΙ)β&7 οπ 

1) Νίηιος Οαϊ. ΑΙ. 10 Ρο€θο]ά1 τβΐ ^ΤΡ^^^®^" βποΓ ρΓΟ 
^ίχίονς. 120 ΙΝ β£ΟΒαΐυΜ ΑΒΝΟΤΑΉΟΝΕδ. 

Νίΐίίουβ, 1θ Γοί άθ Οθϋθ τίΐΐθ β'&ρρβί&ϋ Ρτοβορίβ. 
Ιοαηηίβ Νίοία οΐιτοη. XXXI Ζοίβήίαβτ^. ^Ιοδβ&ήαηι Ι 
ςαοά ρηΙ)1ίοί ίυήβ ίβοϋ 01ι&ιηρο11ιοιι, ηοηηαπκ^ιίΑίιι 
6^ ηοιηθη Οπιβοππι β^ ηοιηθη βορϋοτιπι ^^βηαίηαχη 
&Γ&1}ίθ6 ίηίθΓρτβί&ίητ, Υβΐπ^ 

£6000 δ&ΐεΐια 

ούοΟΟΤ δ&ΐ£ΐι& 

ΧΙΙΚ62^(ΰ0Τ Α11)οαΓΐοα8-ΑΓηπΐΛΐ. 

ΠΛΟ^λλοΤ Α11)οηΓΐοα8-Αιτίιηα1• 

α|111ΙΙ Αΐεΐιιηίιη 

ΠΛΧΙΟΟ Αΐεΐιιηίιη. 
Ιύα βίίατη ρΓ8.θΙ}θ1: 

Χ11Κ10Τ0 ΧίφΟϊΐδ 

Πα^Λ*^ Ι^διίιαάί 

βίιΐδάθΐη ηΓΐ)ί8 άαο ηοιηίηΛ. οΓγ. γ^ηλθ άίϋ^βηίίδδίιηθ 
ΰοη^θδδβπιηύ ^11^,^;^6II1ϋ^6 Ι, 421 δς. ΟΙιαχηροΙΙίοη II, 
162 δς., υί ρΓθΙ)8.Γ6ηύ, ΡδοΙιαϋ, Νίοία θΙ: ΡΓΟδορίάα 
τιηαιη βαχκΐβιη^αθ θδδθ τΐΓΐ)βιη. Ροπηα Νικίονς (Νί- 
Ηύδ) 3. ΤνβδδθΙΙη^ο βχρίοδα βί ειρηά Οορίϋαδ βί 
ΑΓΛΪ)β8 ν&ΐθΐ;. ΛίΚΙβΤΟ Νίφοαδ §1θδ8. ΙΥ, ΟΙιαιη- 

ροΐϋοη Π, 372. βαάθΐη δβχηρβΓ ίοηηθ. ηϋίπΓ Ιοαηηβδ 
βρ. Νίοία οίΊ•. ρ. 436, 500, 523, 549, 550, 555, 559, 
560, 561, 563, 567, 568, 570 βίο. ΖοίβηΙβΓ^. Νί- 
^ίύδ λνΠ^Ιιί, Οα^&ΐο^ιΐθ ο£ δ7ή&ο Μαητίδοήρίβ ίη 
Ιίΐΐθ £Γίϋδ1ι Λίηδβιιιη ρ. 606. Ε&ηάβιη ίοηηαπι Εβ- 
η&ιιάού 6χ δθΥθΓΟ βρ. ΉθπηοροΙϋαηο Β,^βτί ρ. 128, 
161, 165, 176 βίο. Τναβίβηίβΐά ίη δ^η&χατίο Ναΐείιΐδ 
8θηΙ)ϋ ρ. 35, 117, 140. Νίΐάτιβ βί οοάβχ Ιοβ^ιπίδ βρ. 
Ι47θορο1ϋ8,ιιί 1ι&1)θ1; Υ&ηδίθΐ) ρ. 23 (,,βΠβ βδί ά&ηδ 1θ 
δ&ϊά'^ αάάϋ ν8ϋ8ΐθΙ) ρβΓΥθΓδθ). Ργογ8ιι8 δβίαη^θηάα ββί 
Νΐ'Λίον κϋίμη, Μί ΐθοίθ ιηοηθύ Οΐιαιηροΐϋοη; ςτιί γιοτίδ 
ρΓΟρβ ΑΙβχαηάΓίαιη δϋπδ ίταί. Νίκίον χωμη χαΐ Χερ^ 
ρόνηΟος φρουριον πληαίον ίίδη της ^Αλεξανδρείας %αΙ 
της Νεκροπόλεως Ιν εβδομηηοντα ϋταδίοις, δ1;Γ&1)0 
ΧνΠ, 799 0. Νιχίου^ κώμη ΑΙγνητου, ^Αρίβταγόρας ΙΝ αεΟΚαΠΤΜ ΑΟΚΟΤΑΤΙΟΚΈδ. 121 

Αίγντίχιωίων δίντέρω. ο οΙ%ψωρ Νααωνης, ως φηύιν 
Λρος Ι^ιχών τίρωτφ. δύβρΗ&ηπβ 8. τ. οίτ, 8. γ. *Αργέου: 
της Νιχίσυ Νίχιώται. δβά ΟΓβάίάβιιιη, Οπιιη ατίηβ 
Νίοία πιοο1&8 ίί& &ρρθ11&8δθ, δίβρΗ&ηιιιηςαθ ί&ίβο 
άθ γίο&ιιί8 ίη(:6ΐΐ6ζί38θ. Νικιωτών Μαηδί ΥΠ, 920. 
Νί<ήοΙκ>ηιιη ΥΠ, 530. £χ β&άβιη ιιτΙ)β οιί^^ηβιη άυζϋ 
Ιοαηηββ ραΙτί&ΓοΙια Αΐβχ&ηάηηαβ. οίτ. Ιο&ηηθ3 Νΐοία 
I^XXXΤX ΖοίβΌ\)βν^ Β^ ο&ίβηάαήαπι Οορϋοηιχι ςαοά 
Νϋρύβί βαιη αρρθίΐαί. Μίτβ οο^ηοπιβη βίαδ άθίθΓ<][α6ηΙ 
86ηρίθΓβ8. Ιο1ΐ8ΐιη63 &Ηυ3 6θ£[ηοιηθΐι^ο ΝιοβίΛ. Υίοί^ 
Ταιιη• ΥίοίοΓβ γ. ο. οοηβΌΐβ. Ιοαηηββ Μ&οΙιίοί& ΙάΙ)6- 
ΓΛίτΐδ ΧΥΙΠ (γ. 1. ΝίοίοΐΛ Ββηααάοί ρ. 126.) ^Ιωάννης 
δ Νιχακότης ΤΙΐ6ορΙι&η68 151, 32; 155, 29; 158, 8; 
162, 27 (γ. ι Νιηίότης; 151, 32 1ΐΕΐ)βί οοά. Υβ,ϋο. 
ΡαΙ&Ι. 395 τον ΝίΧίωτου). ββηπίηαιη ίοηη&ιη ρΓ&6ΐ)6ύ 
Ρ56αάθα36ΐ)ίυ8 ρ. 74, 5 δοΗοβηβ: ^Ιωάννης ο Νιχιοίτης. 
οΓγ. φΐ&θ άθ ηοζηίηβ Γβοίβ άίδραίαγϋ Κοηαικίοί ρ. 128. 
Τΐίθοάοηΐδ Νίΐ£ίθ3ϋ& Ββηαηάοί ρ. 278. 

Ερίδοορί Νίοίη τίΓ^ίδ δαϋ3 ιηιιΐΐί ηοΙ)ίδ ηοϋ 3ηηί; 
οαιη ΥθΓΟ δ6Γίθ3 ςπαβ ίη οηβη^β οΙΐΓί3ΐίαηο βχίαΐ; γ&Ιάο 
βϋ ιηαϋΐΕ, ηογ&χη Ιιίβ Α^ροοαιη: 

1. δ. Μαο&Γία3 βρ. Να^ύβ. Τ¥ΐΐδ(θηίθ1ά δ7ΐιαχ&Γ. 
ρ. 35. ^α&^^6Iηό^6 Ι, 465. 

2. δ. δ&Γ&ρ&χηοη ηΐΒχίγτ ΙβιηροΓθ 8. Ρθίή Βχοϊλβ- 
ρίββορί (Ί" 311) ΗτΥθτη&ί Ι ρ. 228; ίη δτη&χ&τίο 
(ρ. 140 ^νΰδίεηίβΐά) δθΓ&ρίο &ρρ6ΐ1&1ιιτ, οτιί βαο- 
οβδϋϋ (Η^νβι-ηαΙ 1. ο.). 

3. δ. Μ&0ΓθΙ}ία8 Ώΐ&τίγτ βί ίρββ; Ρ8.ηθ^7ηοιιπι α 
Μβηα βρίδοορο Νίοία οοηβεηρίτιιη ρη'ΒΙίοί ίαηδ ίβοϋ 
Η^^Υ6^η&^ Ι ρ. 225 8<ι. 

4. ΗβΓαοϋάθβ ΙβχηροΓβ Αΐβχαηάή ραρ&θ (312 — 326) 
'Ηρατιλείόης ίν Νικίονς Β. Μ. ρ. 187. 

5. ΤΙιβορθΐηρ1τΐ3 γ 404. 

6. ΤΗβοάοβίαβ: ίη ιιτΙ)6 ΝίοΙιίιιιη ρΓο Τΐιβορβιηρίο 
ΤΗθοάοδίιιχη. Τΐιβορίιϋι βρ. ραβοΐι. ΠΙ. ΗίθΓοητηι• 
ορ. Ι ρ. 630 νΛΐ1&Γ3, 

7. Ρ1α3&]ηιηοιι &. 489. Πλοναάμμων Ιη, της Νιχιω- 122 ΙΝ σΕΟΚαΠΙΜ ΑΒΝ0ΤΑΏ0ΝΕ8. 

των Μ&ηδί ΥΙΙ, 920. Ρΐυβ&ιηιΐλοη βρ. Iη^^ο^οπIII1 
οίνϋΛϋβ νπ, 530. 

8. ΤΗθοάοΓπβ 6ρ. Νϋείαβ Γβςτη&ηίβ Ρ1ΐ(κ:& ίιηρβ]:&- 
ΙοΓβ (602—610) ΙοΕηηίβ Νίοία οΐιτοη. Ο VII Ζο- 

9. Ρ6ΐ;ηΐ8 βρ. Νίΐαύδ βο ύθΐηροΓθ ςηο 3ηιηηι& ρο- 
ίθ8ΐ».8 ίη Αθ^τΡ^ Ρ6Ι168 Οτταιη ραραπι (630— 
643) Γαϋ, αά δτηοάϋαδ ίπιηδϋύ. Ββηαιιάοί ρ. 161. 

10. Βαδίΐίηβ βρ. Νί^ία3 1;θΐηροΓ6 Βθη]'αιηίηί ρ&ίή&Γ- 
Λ&θ (Ι 660/1) ΚβηΛίκΙοΙ; ρ. 165. 

11. Ιο&ηηθδ βρ. Νί^ίίΧδ, ο1ΐΓοηο^Γ&ρΙιιΐ8• &. 686 οαιη 
Ιοαηηθδ δβιηητιά&βηδ ρ&(Γί&ΓθΙΐ8. ίη ιηθΓΐ)αιη ίη- 
οίάίδδβύ, γβηϋ &ά βιιηι ίηίβΓ &1ίο3 βρίδοοροδ Ιοαη- 
ηβδ Νφύδ. Ββηαηάοί ρ. 176. Οαπι αΐίίδ βρί- 
δοορίδ βί; Ιαίοοηιπι ρηηιοΗΙ>ιΐδ (τΓβ^οΐ'ίυηι άίαοοηηηι 
βοοϊθδίαβ Χοίίαηαβ (δαίια) ρ3.1;ήαΓθ1ΐ3,ιη βΙί^βΓβ 
οοηαίιΐδ βδί Ι. ο. ρ. 177. δίπιοη ραίιίβχοΐια (688 
— 700) βαιη πιοηαδίβήίδ ρΓΟ,βίβοϋ;, δβά ραιύΐο ροδί 
ο1) ηίπιίαπι δβνβΓϋαίθΐη άβροδίιίΐ; 1. ο. ρ. 182. ο£γ. 
Ζο1;βηΙ)βΓ^, οΙίΓοηίίΐυθ άβ ^β3.η όνόςαβ άθ Νίΐείοη 
ρ. 125 δς[. 

12. Μβηαδ ηιοηαοΐιιΐδ πιοη&δύβηί δ. Μαοδχίί, Ιοβιιηί 
δηοοβδδΟΓ οοηδΙίίαΙιηδ βδΐ Εβη&τιάοί 1. ο. νί^απι 
ΙδβΛοί ραίή&ΓοΙι&θ (686 — 688) θΙ; βίο^απι δ. Μλ- 
ΟΓοΒίί οοηδοηρδϋ. ^ιι&^;^6Π1έ^6 Ι, 421. Η3ΓΥ6Γη&ί 
1. 0. 

720 Ζηνωνονπολίς] ^α8.θ υΛδ &1) ίπιρβΓαίοΓβ Ζβηοηβ ηο- 
ιηβη αοοβρβηΐ;, &1ίΙ)ί ηοη οοπιπιβπιοπιίιΐΓ. 

721 Πάφνά] ορρίάιιπι ίηβο^^ηϋιιπι, ηίδί δοήΐ^βηάαηι ΠΑ ΘΝΑ 
= ΠΛΟ^^ΙΟΧΙ^ ο&δίηιιη, βτιίιΐδ πιβηϋο £1; ίη β,οϋδ 

δαηούοηιπι Οορίήοίδ οίτ. βΐιαπιροΐΐίοη II, 161 δ(][. Φα- 
τανος Οαί. ΑΙ. 13 ίάβιη ορρίάαπι βδδθ νίάβίιΐΓ. 

722 "Ονουφίς] οΓγ. ^νβδδθΐ. &ά ΗιθγοοΙ. ρ. 725 Ρ8.γ1;1ιθ7 
γοο&Ι). ρ. 538 Βια^δοΐι Ι ρ. 269. ^Αδίλφιος ^Ονούφεως 
της Αύχνων Τ. Α. ρ. 776. ^Αδελφίον Όνούφεως Μβιΐδί 
ΐν,1128. Όνοι;φίτώνΐν,1220. ν,590. Όνονφεωςδ91. Ταυα] Ταύα Εί^τοοΙ 725, 4 βίβρίι. 8. ▼. Γανα, Ταΰα 
€&1 ΑΙ 16. Τ&1)& Ιί. ΑηΙ. 153, 4. Ταούα Ρ(»1θΐη. ΙΥ, 
5, 50. Ίαααχ Ταβα Λ. 431 Μ&ηβί IV, 1128; Ταυλων 
V, 591. ΤπηΛ V, 688; λ. 449. Τανα VI, 612; 926; 
Τανα 860; &. 451. Τανά VI, 572; ΓβΓναιαητών (γρ. 
Τοίναίοηών) νΠ, 52. ^α&^^βIηύ^θ Ι ρ. 350 βς. Οΐι&ιη- 
ροΙΠοη Π, 174, 175. 

Κλεοηανρίς] Κλεοπάτρα Ηϊθγ. 725, 5. Κλεόηατρις Οαί. 
ΑΙ. 3. Ίσααχ Ιν Κλεοηάτριδί Β. Μ. ρ. 187. Ιη Οΐβο- 
ρ&Μάβ 0£Γθ11αιη ΤΙιβορΙι. βρ. ρ&8θ1ι. ΠΙ ΗίβΓοητιη. 
ορ. Ι ρ. 630 να11&Τ3. ^Αλεξάνδρου Κλεοτζάτριδος α. 431 
Μαηβί IV, 1128; 1220; V, 590; ΟΙβορΛίπάοβ V, 688; 
Θεοφαου Κλεοηάτριδος α. 449 Μ&ηβί VI, 608; 858; 
α. 451 Μαηδί VI, 572; VII, 52. ΤΤΛδ βαοίθΐη ββΐ;, 
(ΐα&χη ΑπιΙ>β3 βΪΓβίηα αρρβίΐ&ηί. ,,δβΓββηηβ, βη Ογθο 
Οίθορ&ίήία^ ναηβίβΐ) ρ. 24. δί&1πΐ8 ρΓονίηοίαηιιη 
Αβς^ΤρίΙαπιηι αϊ ΜΕηύΩ3θ ρΓονΐηοΐαβ βαιη &ϋηΙ)υί1;. 
(Είαί άβ 1Έ^7ρΙθ νΠ η. 68 ρ. 654) 01θ88ίΐπαιη Ι 
(ΟΗααιροΙΙίοη II, 360) ρο8ί Μ&ηύί βαρθήαβ βί Βχιίβ 
Μαηύί ίηίβηοδ ιΐΓΐ>6ΐη φ^ροίπβπβ δαι*8&ηα τβββηββΐ;. 

οίτ. ΟΙιαιηροΙΗοη Π, 154 8(1. 

Μαρεωτης, 726 Μενελαιτών] Β. Μενελαΐτου Ιίβάθΐη 
ηοπήηιηη ίοηηίδ βϋ&ιη Ιιιβϋηί&ηαβ τιΙϋηΐΓ βάίοΐΌ XIII. 
του Μαρεοίτου ο. Ι ο. IX § 2; XIX; XX; ΧΧΤ. τον 
Μαρεοίτην XVIII § 1; XXI. τον λεγομένου Μενελαΐ- 
του της ηόλεως Ι. του Μενελαΐτου της ηόλεως XIX; 
XX. τον Μ£ν£ΐαΓτον της Αίγυτηιαχης τνόλεως XX; 
τον Μενελαΐτην την ηόλι,ν XXI; την Μενελαΐτην ηόλιν 
ΧνΠΙ; Ιν τα Μαρεωτη χαΐ τω Μενελαΐττ^ τ§ ηόλει 
ΧΧΠΙ. ^11αIηοι)^βIη οαυθ ηβ Μαρεό^τ^ς^ Μενελαϊτις 
8θήΙ>&8 (δίβρίι. 8. γ. Μενέλαος). Μθαθ1&1[^βη ηοιηβη 
αΓΐ}ί8 6386, 6χ Ιαβϋηί&ηί ΐ68ΐίιηοηίο €6ηΐ88ίιηο 6γίη- 
οϋιΐΓ. Αηϋςτιίβ ΐ6ΐηροήΙ)α8 ΜαΓ6θί63 Γ6^ο (νομός 
Μαρεωτης) ίαϋ, 6ΐήα8 οαραΐ Μαρεία οΐίιη ατΙ}8 ιη&£^, 
Αί1ΐ6η&6ί &6ί&ΐ6 γίοαβ ί&ηΐηιιι ίύίί. οίτ. Αί1ΐ6ΐι&6α8 Ι 
ρ. 33 Ό. Έί δθ6Γ&ί68 Ι, 27 ίηοο1&8 τΐο&ϋιη 1ι&1>ϋα886 24 ΙΝ βΕΟΒβΠΙΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

ίβδί&ίπΓ; (|η&πιοΙ>τ6ΐη, βρΐδοορο ο&τβηίββ, 8τι1> ΑΙβιοη- 
άηηί ρπλθ8α1ί3 ροίββί&ίβ ίιιβηιηΐ;: Μαρ§ωτης χήρα 
της ^ΑΧ9ξανδρ$ίας Ιΰτί* χώμα ι δί είαιν ίν αύτ^ ΐζολίαϊ 
αφόδρα χαΐ ηολνάνϋ'ρωποί χαΐ Ιν ανταΐς ίχχληαία^ 
πολλαΐ χαΐ λαμπραί' τάχτονται δΐ ανται αΐ Ιχτίληοίαι• 
νπο τω της ^Αλεξανδρείας Ιπιΰχόηω, χαΐ εΐβιν νηο 
την αντον πόλιν ώς παροιχίαι, Ιη&ιηα τβΓΟ βΓ&β- 
οοηιιη β^ ΔπιΙ>τιπι ιΐθίαΐθ ρα^ ηοζηβη Μαρεοίτης (Μ&- 
ήύΐ;) ϋβΓαιη ιΐΓϋβηι 8ί^ηί£ο&ί, αί ιβοίβ 01ΐ8ΐηρο11ίοη 
οοηΐβοίβϋβ νίάθίιΐΓ, ιΐΓΐ)6ΐη νβίθΓβηι Μαρείαν, ίη νίοτιιη 
οϋηι Γ6<]&οίαιη, οαιη ηοιηίηβ Μαιβοίβ άβηαο οίν^Η&ϋβ 
ίιιτα αοοθρίβδθ. Ιοαηηεδ Νίοίιι ία οΙίΓοηίοο (ΟΙΧ) άίδβχϋβ 
γθΓΐ)ί3 αΓΐ)6ΐη β&ιη ίαίδδβ ίτΒΔϊί οίη Ιοαηηββ ΕρΗ. 1ι. β. 
IV, 10. ΔΓαΙ)ΐιιη αβίαίβ δβάβδ βρίδοορ&ϋδ ίαϋ Α• 743. 
οοιηιηβιηοΓαύιΐΓ Ρ6^^αδ βρ. Μαηύΐ. (Ιΐ;& βηίιη αριιά 
Ηβηαικίοΐιιιη ρ. 109 βύ 207, ηοη Ρατοβιιύ .Ιθ^βηάαηι 
βδί;. ^ιι3.ί^6Iηύι•β Ι, 370.) ΟΙοϋδ. Ι (ΟΙιαιηροΠίοη II, 
361) 1ιαΙ)βΙ: ΧΙΐφ^Ι^Τ ΜαηοαίΙι. (^υαιηνίδ οβΓίίδδί- 

ιηίδ ίβδϋιηοηϋδ οοηδίβΐ;, αΐίαδ Ύοοβ ΧΙΙφ^Ι^Τ Ι^ίΙ>73.ιη 

α Οορϋϋδ άθδί^ρι&η (βΐιαιηροΐΐίοη II, 31, 266; ^τιΕ^^θ- 
ιηέΓβ Ι, 371 δς.) ^^ΙοδδαΓη &ιιο1ογ ιΐΓΐ)βιη Ιιοο ηοιηίηβ 
άβδί^ηαί• (ΟΙιαηιροΙΙίοη Ι. ο.) ΑΓαΙ)\ιηι αηοίοΓαηλ (^αί 
Μ&τίύΐ; ορρίάί ηίθηϋοηβιη Γαοίηηύ Ιοοοδ ορη^βδδίί 
^α&^^6η1ό^θ Ι, 375. οΓγ. Νίΐ. Οοχαρ. 118; μητρόηολιν . . 
εβδόμην την Μάριατ. Οθίβπιπι Ιιιδϋηίαηί βάίοίηηι ςαο 
Μαιβοίβδ θί Μβηβίδϊΐβδ ηΛβΗ α ρππια Αβ^τρίο ββ^^θ- 
βτκϊΒ,β 1ίί\>γ2ίβ(ΐ\ιβ α^ίηάίεαίαβ δπηί, ρβΓ Ιοη^πι ίβπι- 
ροηδ δραίίιιπι ηοη γαΐαίύ; ηαηι ΘθθΓ£;ίί 1;8.1)ΐιΙ& ίη 
^ύαίιιηι ριίϋϋηηαι ε&δ Γβδ^ϋηί&δ ββδβ βάοοβηΐΰΓ. 

27 Σχεδία] διίχει δε τετράαχοινον της ^Αλεξανδρείας η Σχε- 
δία^ χατοίχία πόλεως^ ίν τι το ναύαταϋ'μον των θαλαμη- 
γών ηλοίων^ ίφ^ οϊς οΐ ηγεμόνες εΙς ττ{ν ανω χωράν 
άναπλέοναιν' ^ντατίθο; ^ί χαΐ το τελωνών τών άνωθεν 
χαταγο μένων χαΐ αναγομένων ον χάριν χαΐ αχεδία 
Εξενχται ΙηΙ τω ηοταμώ, άφ' ης χαΐ τοννομα τώ τόπω. 
8ίΓ8.1}0 ΧνΠ ρ. 800 0. τω ηοταμώ τω Νείλω ηλενΰαντες ΙΝ αεΟΕαΠΤΜ Α0Κ0ΤΑΤΙ0Ν£8. 125 

§1ς ^Ερμου ηόλιν της Αιγύπτου χαΐ Σχ$δΙαν, Ιμβαλ6ντ%ς 
ίΐς δίω(^α τον ηοταμου χτλ• ΧβηορΒοη Ερ1ιβ8. 1Υ, 
1, 3; Ιτύϋον ΙπΙ Σχίδίορ Υ, 2, 7. Σχ$δία ΟίΛ. Αϊ 15. 
^Αγα^οδαΙμων ΣχιδΙας χαΐ Μ§νΒλαΐτου Τ. Α• ρ. 776. 
Α^ΙΙιοβ δοΐιβοϋ&β Μ&ηβί Π, 698? Σχίδίος ΜογθΙΗ 
ρ. 226, ΟΚΗβΙ^ Ζοβ^ ρ. 244. 

728 Τίρνον^ς] ΤβρβΧΙΟΤβΙ, Τ&ΓΟίιοαϋι, ^Ιοββ. Ι (ΟΙίΑΐη- 

ροΙΗοη II, 359), Τΐιβηβηιιΰιί — ΤβΓβηιιϋιί Νο^• Όϊ^η. 
Ογ. ΧΧνΧΠ, 24 οίτ. Βοβοΐείη^ Λά Ν. Ό. Ογ. ρ. 298. 
μον€ίχοΙ Ιν τ^ Σχητπ γενόμενοι ^ οτε ηλ^ον οί Μάξιχες 
ηαΐ ήοημωύαν αυτήν το πρώτον ^ άνεχωρηύαν Ιχεί&εν 
χαΐ ηλ^ον §1ς τόπον %αΙονμενον Τερενον^ιν ΟοίβΙβΓ. 
6€θΐ68. Ογ. ιηοηιιιη• Ι, 393. παρεβάλομεν εΙς Τερενού- 
^ην Μοβοΐιί ρΓ&ία βρίΓ. ϋΐν άνηλ^εν ο γέρων ίν μια 
εΙς Τερενον^ν ΟΧΧΥ. ΙΙβΓ ςηίικιιιο άίβπιιη άίβί&ί 
&1) Αίθχ&ηάήα. χηατίττίαιη 8. Αρ&1βη8 οί 8. ΙγεΥ, 80- 
Γθή3 βία8. Ητγβηι&ί 1, 91, 93. Τερενον^ις δίβρίι. 8. ▼. 
^ρμων^ις; ςαοά Ηοΐβίβαίαδ ίηγί1;ί8 1ίΙ)ή8 ίη θίρμου' 
^ις^ ηοιηβη χηυΐίοηβ, ίηβρίβ ιηυΐαγϋ, (^αβιη 8βοαία8 
68ΐ Μβίηοΐίθ. — ίη ΤβΓβηυίΙιίάβ Αηίη^αιη &. 404. 
Τΐιβορίιίΐ. βρ. ρα8θ1ι. ΠΙ ΗΐοΓοητιη. ορ. Ι ρ. 630 Τ&Π&η. 
Εύλογίου Τερενον^ίδος &. 431 Μ&]ΐ8ί IV, 1128; Τερε- 
νον^εως 1225; Τερνον^ίως V, 591; ΤθΓοηαϋιοη8ί VI, 
874. ητιηο Τοητ^ηοΗ. ^α&^^βIηϋ^β Ι ρ. 334. Οΐι&ιηροΐ- 
Ηοη η, 244. Βπΐ£^8θ1ι: <ϋβ Οβο^. άοβ &ϋοη Αθζγρί»η9 
Ι ρ. 295. Τ&τάηο ν&η8ΐβΙ) Κοίαϋοη ρ. 215 8ς. 

729 ^όν^ρα] Η&οο ιιτΙ)8 &1ίΙ}ί ηοη οοοαττϋ; ίθ]ΐΑ886 οαάοιη 
68ί (|ΐι&ο οορϋοο 0011($^ρ δαηάί&τ ^Ιοββ. IV ΟΙιαιη- 

ροΐΐίοη Π, 372 αρροΙΙ&ίτΐΓ; δ&η^&Γ ΈΜ άο ΙΈ^^τρίο 
XI, 6 ρ. 670. αΓΐ)8 6ρί8θορ&1ί8: ,,δβη^&Γ οη Οορίο 
8<ήη8θίοη'* ν&η8ΐβΙ> ρ. 24. ίη τβ^οηο Πα^ΙΙΙΙΗΟΤ 

(Ν68ίέπιοιι&1ι ^1088. Ι βΐιαιηροΐϋοη Π, 360) 8ϋ&• 
Έρίβοορί δοηάτοθ (δίη)&τ&ο 8€ήΙ>ϋ ΚοηΑαάοΐ) οοχηιηθ- 
ιηοτ&ηίιΐΓ 1&οο1)α8, ςαί ρο8ί &. 751 ορί8θορα8 &ο1;ιΐ8 
08ί Βοη&αάοί ρ. 227. Τΐιοοάοπιβ α. 1085/6 οί 1088/9. 
Μ&τ(ηΐ8 α. 1239/40. Βοη&τιάοί ρ. 458, 463, 590 οίη 126 ΙΝ ΟΕΟΚΟΙϋΜ ΑΒΚ0ΤΑΉ0ΝΕ8• 

Ββη&αάο^ ρ. 438. ^α&^^βIηό^θ Ι, 279; Οΐι&ιηροΐΐιοη 
Π, 233. 
730& Κάβααα] \νβ88β1. Βά ΚθγοοΙ ρ. 724. 

731 Φράγονις] Β. ννΑ φραγόνηύ 

ίοιία836 βοιίρύυιη βηί: 

Κάβααα υπο ζαρχοντα^ 

Φράγονις 
Φρανννης ΗίθΓΟβΙ. 724, 11. ((ρρανννης Ιιβίά.) Φρα- 
γωνεα Οαί. ΑΙ. 25. *Αγα^6ς Φραγώνίως καΐ ιιερους 
^Ελεαρχίας της Αιγύπτου, Τ. Α. 776. ΠαυΙου Φλα- 
βωνίας α. 431 Μαηδί IV, 1128; 1161; Φραγονέας 
1220; Φραγίως Υ, 590. ΡΙι&πΐγοηθθ3 687. ΝίΟτορίου 
Φραγονέως α. 451 Μαηδί VI, 572; Νβ8ίθΓ Εΐα^οηί- 
ίοΓτιιη νΠ, 530. 

732 Παχνεμονίς] ΠαχνεμόνηςΈ. Παχνεμόης ΗίβΓΟοΙ. 724, 12; 
Παχνάμοννις Οαί. ΑΙ. 23. Παχνευμουνίς Ρίοΐβιη. IV, 
5, 50. ^Αμμώνιος Παχνεμοννεως καΐ του λοίτνον μέρους 
της Έλεαρχίας Τ. Α. 776. 

733 ^ίόαπολις] πληαίον δε Μένδητος χαΐ /ίιος ηόλις %αϊ 
αϊ περί αύτην λίμναι χβΐ Αεοντόηολίς δίΓ&1}0 ΧνΐΙ 
ρ. 802 0. 6£γ. δίβρίχαητιβ 8. γ. Αιόαπολις' εΐαΐ δ^ χαΐ 
αλλαι μικραΐ Ιν Αίγνπτφ τίαααρες. Αιόΰηολις ΠίθΓΟοΙ. 
725, 1. 

735 Κοίν<ο] ΗίθΓΟοΙ. 725, 6 Γβοίβ Κννοί οίτ. \νθδ8β1. &ά 
Αηί. α, ρ. 153 θΐ^ αά ΗίβΓοοΙ. ρ. 725. δβΓς^ο ΓβΥβΓβη- 
άίδδίιηο βρ. Ο/ηοη 8β6ΰηά&θ Αβ^τΡ^ ^• ^^^ Μ8ΐΐ8ί IX, 
175; 192; ηογ&θ Ιιΐδϋηίοιι&θ δβοαιιάαθ Α^^γ^ϋ ρ. 391. 

737 Έλεαρχία] Έλεαρχία ΗίβΓΟοΙ. 726, 1 βί Ολϊ. ΑΙ. 22. 
ΕΙθΑΓοΙιί&πι ηοηιβη ρΓθγίη6ί&θ ααΐί Γβ^οηίδ Θ88θ ιβοίθ 
οΙ)δβΓΥ3.ί 'νν'θδδβΐίηςμιΐδ &ά ΗίβΓΟοΙβηι ρ. 726. Ερί- 
δοορτίδ οοζηιηθίηοΓ&^ηΓ Ίσααχ ^Ελεαρχίας &. 431 Μοιίδί 
IV, 1128; 1163; 1221; V, 589; VI, 875. α. 499 
VI, 612; 857; 924. (^αβιη αιιί ΡαοΙιηβιηιιηίδ ατιί 
ΡΙΐΓ&£^οηί8 βρ. ίύίδδβ 'νν'θδδβΐίης^τΐδ οοηίοϋ δβόΐ (|ΐιοά 
ΕρΙιββίηο οοηοίΐίο βί Ιδ&αο Ε1θ&τ6ΐιί8.θ βί Ραιιίτΐδ Ρ1ιτ&- 
^οηβοδ 8ηΙ)8θήΙ)ηη1}, άβ ΡαβΙιηβζηιιηί ί&ηίηηι οο^ίατί 
ροίβδί. Ι&ιη οτιηι Αιηηιοηίτΐδ ,,Ρβ,οΙιιΐθίητιηίδ βί βϋβ- ΙΝ αεΟΚαΠΤΜ ΑΒΚ0ΤΑΉ0ΝΕ8. 127 

ηηβ Εΐβ&τοΐιί&θ ρΕτϋβ^ βρ• ίη Αιηιηοιιί8 θρίβοορί 
βρί8ίο1& (Α. 83. Μ&Ι Τ. ΠΙ ρ. 71*): ΕΙβ&τοΙήΑθ θρ. 
ηόIη^ηθ^α^ (τω μακαρίω τ^ ^νι;^^ ^ΑμμωνΙω Ιταακόπω 
γΜνομίνφ ττ,ς Εΐίΰααοφίς)^ οιιιη(|αβ ρπλβίθΓ Αιηιιιοηίιιιιι 
ηιιΐΐτιβ ΡαοΗηβιηαιιίβ, ηοηηαΐΐλ &ιιίθΐη Εΐβ&τοΐϋ&θ — 
Πάχας βηίιη Ιη. των Έλεϊτων &. 459 Μ&ηβί ΥΠ, 920 
θίηβάθΐη ρατοοΗΪΑβ ριαββιιΐ θ83Θ νίάβίαΓ — οοχηπλθ- 
ιηοΓβηΙητ, Γβοίβ I^β Οτιίβη Π, 567 βρίβοοραιη ΕΙβατ- 
οΐιί&θ τιτΙ>ί8 Ραοΐιιιβιηαιιίβ αηϋβϋΐβιη ίιιίβββ 6οηί66ϋ. 
8βά 1ι&60 αά τββ βοοίββί&βϋοαβ ί&ηίαιη βρβοί&ηΐ;. Ν6(|ιιθ 
οιυη Τνββββίίηςίο οβηββΓβιη, βΐ Ρ&οΐιηβιητιηίή ^ί Ρ1ιγ&- 
^οηΐη ίη ίρδο Εΐβατοΐιί&θ ρ&β[θ 8ϋα3 Γαίββθ, 36ά ηίπκιιιβ 
ιιγΙ}3 Έΐβατϋΐιίαθ Γθ^οιιί &άίαοθΙ)&1}. ^\10^ί νβχΌ θΐ 
ΗίβΓΟοΙβδ 6ΐ ΟβΟΓ^αβ &1) αίπιςπβ ιιγΙ)6 Εΐβ&τοΐιίαηι 
άίβ^ίη^αηΐί, 6& γθ^ο, βί Γβί ραΙ}1ίοαθ Γ&ϋοηβιη 1ΐ3.1)β- 
ιηυβ, 8αί ίαήβ ίιιΐβδβ γίάβίαΓ; 6ρί8θορ\ιιη ηοη 1ι&1>ιιϋ, 
ςαία, ηϋ ίη Μα^βο^6 τβ^ίοαβ (8οοπι1β3 Ι, 27) ορρί- 
άαπι ηοη ίηβιαί, δβά γίο&ϋπι 1ΐ3.1>ϋ&1)&ηί ίηοοί&β. 
ϋϋ Εΐβατοίία (ΙηοΙ>η3 δηίίίηιίδ Θρί8θορί8, ϋα βί Μα- 
Γ60^68 ΑΙβχαηάΐΊη&θ βοοΐ68ί&θ &άάίοί& ββί. Νοηιβη & 
ρ&1υ(1ίΙ)ΐΐ3 &οοθρίί, ηΐ Γβοίβ 'ν^θ88β1ίη§^α8 (κ)ηίθ€ί88θ 
γίάθ{;ητ; 3ΰήΙ}θηάηηι ί^ίαΓ '£ΐ£<χρχ^ 
738. 739 'Ρέγεον Πάραλος] 8θήΙ)βη€ίπηι ββί ^εάν. Πάρα- 
λος ρ&βηίη3\ι1& ηοπιίηαίηΓ, ςη&θ &1) θ3ϋο δ6ΐ>6ηη7ϋ(κ> 
ίη οήβηίθΐη 8θ1βηλ ροπί^Ι^αΓ. Ρτοηιηηίατίοηι θϊ ορ- 
ρίάηηι νίοίηηηι ηηηβ ίάβηι ηοηιβη (Βητ1θ8 γβΐ Βατοί- 
1θ8; Γ&3 ΒυΓοΠοβ) Γβώιβηΐ; βίηιίΙίΙβΓ Ι&οηβ οάίποοηβ 
&ρρ6ΐ1&1πΓ ,,Β&^^ι^βί-ΒαΓοΠοβ^. Παρουλιον Ο&Ι ΑΙ. 24, 
Πάρολλος 57. Π^Ο^λλοτ^ Α11}οηΓΐοα8 - Αττίηι&Ι 
$1088. Ι Ιΐη^ρ^λ ΑΟΤ, Α11)οαΓΐθ8 ^Ιοδβ. ΠΙ. (ΟΙιαοι- 

ροΐΐίοη II, 360; 367). Ά^ανααΙου Παράλου &. 431 Μ&ηβί 
IV, 1128; 1160; 1220; Παραλίας V, 590; ΡοΓΛϋοηβΐ 
ΥΙ, 874. Πααμηΐου Παράλου &. 449 VI, 612; 859; 
925. &. 451 VI, 572. Παραλ$ωτών ΥΠ, 52. 11Ι6- 

ηΐΟΚΟηοΟ ΪΙ^Ϋ^ΛΧΙ^ Ββτίΐΐοαΐ; Γβν. β^τρί ΠΙ ρ. 19 
Ιι&ηά Γβοίβ ίη ϋΠ^Ο^λΐ^ ηιηί&τίύ βίη Ετ&ΙΙ, Μίϋΐι. 28 ΙΝ ΟΕΟΒΟΙϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

Ρ&ρ. ΒαίηβΓ ΙΥ ρ. 64. -^ ο{τ. Ιιβ ^ιι^6η Π, 570. Οΐι&ιη- 

ροΙΗοη II, 207. 
40. 741 %ωμη Παριανή; κώμη *Ρι%ομηρίθν] ρ&ς^ ί^οϋ. 
43 Βοεως] εόις ΕίβτοοΙ 724, 10; οΓη \νθ886ΐ ρ. 724. 

ΡΗη. V, 9, 49; ΒΙγΛο XVII ρ. 802 Ο. 8ΐβρ1ι. β. ▼. 

εόϊς (1ίΙ)ή εόης)-, Ξοΐς Ρίοΐβπι. IV, 5, 50; ΟαΙ;. ΑΙ. 27. 

Χοίη Β. Α. 356, 2; Χ07 126, 6. Ιήοη Οπΐάο 524, 4. 

Ο. Ι. α. 6284. ίδ' δυναατεία Ξοϊτών δτηοβΠ. 113,10. 

δθΥθπΐθ ρ&1ή&τοΙι& Αηϋοοίίθηαβ Χοίη (Εδ^'^) ίη 

βχίΐίιιιη άθίΓα8ΐΐ3 θβί. Ιο&ηη. ΕρΙι. άθ 1)β&1. οήβηίαΐ. 

ορ. 48. Ββη&υόΐοΐ; ρ. 138. Ιη ηηιηιηίβ ΒΟΓΓ. ΕοΙεΙιθΙ 

ρ. Ι νοί. IV ρ. 115. Μίοηηβΐι VI ρ. 552 διιρρί. IX ρ. 168. 

δτηοάο Οοηδίαηϋηοροΐίίαηαβ α. 394 αΰΤιιϋ Ραιιΐιιβ βρ. 

Χοϋ:αητΐ8. Πανλον Ξέως (Ιιβπηοΐανίιΐδ ΙΰΓ. 6γ. Β. 

ρ. 247; Βαΐβαιηο ίηβρίβ: ^Αλέξανδρων). ^ααIηνί3 βωβη- 

άαϋο Σοέως ίη ρΓΟοΗνί δϋ;, ίαιηβη άτιΙ}ϋο, €[ΐιί& 

£6αΰ0 ί'οΓίηα Οορϋοα βδΐ. §1θ3δ. Ι (ΟΙιαιηροΠίοη II 

ρ. 360.) δίιηίΐί ιηοάο ^ρΟβΛΟΰβ §1οδδ. II ^ρ66- 

ΧΙΙΚΟΐτ §Ιθδδ. IV (ΟΙιαιηροΠίοη Π, 365, 371) ίοπηΕ 

ίηΕπιαθ αβίαϋδ Οιβ^οίδ ίηαηάϋα ηοη βδί. Μέλας 
έν ^Αραενοΐτ'η ΒΜ 187. ^Ανδρέας Άραενοΐτον Τ. Α. 
776. εΙς την ^Αραενοΐτην Μοβοΐιτίδ, ρΓ&1}& βρίτ. Ι4ΧΧΙ. 
^Αραενοΐτης ΗίθΓΟοΙ. 729, 5. ίν τοΐς μερεαι τον ^Αραε- 
νοΐτου ΡβΙΙ&ά. 1ι. ΙίΒ,χΐΒ. 76. εΙς τον Καλαμώνα τον 
^Αραενοΐτον ΟοίβΙοΓ. βοοί. (τγ. πιοη. Ι, 674. Μακεδονίον 
Ξόεως α. 431 Μαηδί IV, 1128; 1165; 1220; V, 590. 
ΧθΟδ V, 687. ^Α^ανάαος ίη, των Ξοιτών α. 459 
Μ8ΐΐδί νΐΐ, 920; ίί&(][αβ Αίΐιαη&δίηδ Ζοϊοβη&β (ίία 
γβίβΓθδ 1ίΙ)η Μδΐΐδί VII, 530) βηιβηάαηάτιβ θδί ίη Αϋι. 
Χοϊίβηαβ. οίτ. Ι^β (^χύβη Π, 573 δς[. ηηηο δ3.Η8.\ ΕίοΛ 
άβ 1Έ^7ρίθ ρ. 640, VI, 222. Ο. ΝίθΙ)ϊΐ1ΐΓ ΒβίδβΒβδοΙιτθί- 
Βιιη^ Ι ρ. 93. ΟΙιαπιροΠίοη II, 211 βς. 

'45 ^Οξνρνγχος] ^Οξνριχος Β. Εί Ρίοίθπι&θί ΙίΒή ^Οξνριγχος 
νβΐ ^Οξνριχος ρΓΛθΙ)βη1;. ^Οξνρίγχον Μδΐΐδί IV, 1128; 
1220; ΌξνρνχονςΥ,δ20. 1Ι611Ζ6 ζβρίΚΟΤ Α11)α- 
Ηηαδα ^Ιοδδ. Π. ΟΙιαπιροΙΙίοη II, 365. ΙΝ βΕΟΕΟΙϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 129 

746 ^Ηραχλίσυς] βίτ. ΙΤ^'θββθΙίη^^ &(1 ΗίβΓΟοΙ ρ. 729. 
746& Κοίνω\ ΗίβΓ0<2ΐ68 729, 2 τβοϋηβ Κννίό. Κόλλον^ος 

Ιν -ήι ανω Κυνώ Β. Μ. ρ. 187. οορϋοβ Κ^Ο (Οΐι&πι- 
ροΙΚοη Π, 362) 'νβΐ ΚΟβΙΟ (Π, 367; Ζο^β^Λ ρ. 244). 

747 Ν8ίλουτΜ}λις] Νίχόηολις ΗίβΓΟοΙ. 730, 1; 8βά ορϋηΐθ 
Ηοΐβίβηίτιβ ίη ^^Νειλόπολις^^ οοητβχϋ. δί;6ρ1ι&ητΐ8 8. ▼• 
Νείλος ^ πόΐις ΑΙγνπτον, Νείλου πόλις ΤΜ,βχχχ, IV, 
5, 56. Νείλου πόλιν ΌΊοά. Ι, 85, 2. Χαι^μων ην 
υηε(^ρως της Νείλου καλούμενης εηίβαοηος πόλεως 
(Οβοϋ ^βIηρο^6). Ειΐδβ^. 1ι. β. VI, 42, 3. 6 άββάς 
^Αδέλφιος ίη. Νειλονπόλεως ΟοίβΙβΓ. Εοοί. Ογ. ιηοη. Ι 
ρ. 667. θέων Ιν Νεύίονηόλεί Β. Μ. ρ. 187. Εναί- 
βίος ίη, Νειλουπόλεως Ιπαρχίας ^Α^αδίας Μαηδί IV, 
1161; 1128; 1220. ΝΠαροΙβοδ V, 687. Αειλονπόλεως 
V, 590. ΝΠοροΙϋαηο VI, 874. 

749 Θεοδοοίούπολίς] ΗίβΓΟοΙβδ 729, 6. Τΐιβοάοδίαηα Χο*. 
ϋί^..0Γ. ΧΧνίϊΙ, 11. θεοδοαιαχη Οο,ί. ΑΙ. 59. λνβδ- 
δθΗιψίτΐδ αά ΗίβΓΟοΙ. ρ. 729 ιιγΒθπι Ατδίηοοθ γίοίηαιη 
6886 θΐί ίοΐ'ίχίδδβ δίαϋοηβιη Ρίοΐβιη&ίάα (Ρίοίθΐη. IV, 
5, 57) ίά ηοηήηίδ δοχϋΐ&ιη βδδβ οοηίοϋ. Ερίδοοριΐδ 
βηίιη θεοδοΰκίνης ρΓΟ ΑΓδίηοϊΙα αηίίδϋίβ αοϋδ 01ι&1• 
6θάοη6η8ίΙ)ΐΐ3 δαΒδοήΒϋ. δβά ουιη δοίβΓ (Σωτηρος 
Θεοδοαιανης επέχοντος τον τόπον ^Ηλιοδώρου *Αμ«' 
Μουντός %αϊ Προεχίου ^Αρϋινόης Μ&ηδί VI, 949) ίηίβΓ 
Ογρνί ίηδαΐαβ ρηΐθδΐιΐβδ Γβοβηδβ&ύαΓ (οίτ. νΠ, 160: 
Τ&ΙΙΙ&8118 — ΤΪΐ6θάθ8ίΑη6 — Αιη&ϋι\ΐ8 — Ι4&ρϋ1ιτΐ3 
— ΑΓδίηο^; — 8ο1ί — (Λ^ίή) Ογρή βρίδοοραιη βηιη 
ίτιίδδθ, οθΓίο οβιϋοδ θδί. Νθς[πβ ί&ιηβη & γβτο &1)βΓπι- 
γϋ Υ1Τ άοούΰδ. Νοη βοίαιη αΙ) Ηίβιοοίβ βί ΟβΟΓ^ο 
Ατδίηο&θ όγΙ)! ΤΙιβοάοδίοροΗδ δί&ϋιη 8τιΙ>ίτιη§^^ιιτ, 86α 
θί τιΐϋιηίδ (τΓ&βοοπιπι ίιηρβπιίοιτυχι ΐ6ΐηροιίΙ)νΐ8 ηηιΐδ 
πίτίςαβ τιγΙ)1 ρπίθίοΓ βί ρα^&ιοΐιτίδ ρπιβίαϋ. Φλαουίφ 
Μηνά τω Ινδοξοτάτω Φεραχηγω %αΙ παγάρχω της ^Αρβι- 
νοϊτών πόλεως χαΐ Θεοδοΰιουπολιτών, Μίϋΐιβίΐτϋΐ^βιι 
ατιβ άβτ δ&ιηιη1ηιΐ£^ άβΓ Ρ&ρτταβ Εγζ1ι6γζο§^ Κ&ίηβΓ Ι 
ρ. 6. Γ6οίβ Εταϋ 1. 0. Π ρ. 59 άίγβΓδ&ιη Ιι&ηο Τΐιβοάο- 
δίοροΐίη 8. Τηΐιό τιγΙ)6 6386 βχίδϋιηα^ 

Οφοτ^ϊΙ ΟτρΗί άβιΟΓ. οτ1>1ι Βοαίληΐ βά. 6«1ιβΓ. 9 130 ΙΝ ΟΕΟΕαίϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

750 ^Αφροδιτών] ^Αφρόδψον Β. ^Αφροδίτης ηόλις (τΠΗ^ 

Αϋι£1ι1ι νοβ&Ι). Π, ΟΙιαιηροΙΗοη Π, 365), ηΓΐ)8 ίηίθτ 
Μβιηρίιίη βί ΗβΓ&οΙβοροΙίη βϋα. 01ι&πιρο11ίοιι Ι, 333. 
Εοηη& &ριιά Α6§^7ρίίθ8 βοΠβζηηίβ 68^ ^Αφροδιτω ΗϊθγοοΙ. 
730, 2. ΑΛτοάίΙ» ΝοΙ;. Όϊ^. Ογ. ΧΧΥΐίΐ, 43. Αίτοάϋο 
α. ληϊ. 168, 5. οίτ. Κοινω 735; 746 &. Άντινω 761. 
Αν%ω 765. Κοντώ 772. Αατώ 778. Κυνώ Ηίβιοβί. 
729, 2. ^Αντινω 730, 8. Ιοαηχι. Μθ3θ1ι. ρτ. δρίτ. 44. 
ΤΙίθοάοΓθί. 1ι. θ. IV, 18. Ανκώ Μθ8θ1ιιΐ3 ρπιύ. βρίτ. 161. 
ΡβΙΙαά. 1113^. Ι^αηβίαο. 43, 150. Ι^&ίο, Ι^^οο, Οορίίο Νοί. 
Βί^η. Ογ. XXXI βίο. ΗΙβΓοητιηιιβ ίη τϋα δ. Εϋβαίο- 
ηίβ βΓθΐηϋαθ ΑρΙίΓοάϋοιι ορρίάαιη αρρβίΐαί: ο. 30. 
Iη^θ (Β3.1)7ΐοηβ) β^Γβάίβηβ ρο8ί Μάαιιιη γβηϋ &ά 
ορρίάαιη ΑρΙίΓΟοΙϋοη. ο. 32. Ι^Ιπγ γ6Υ6Γ8ιι8 αά 
ΑρΙίΓοάϋοη. ^ιιαβ Γοηηα, (ϋβ ψχο, άιινύο,ί Λνβδδβΐίη- 
§1118 α(1 11;. Αηΐ^. ρ. 169, ΟβοΓ^ϋ Ιββϋιηοηίο (ΙβΓβηάϋιιτ. 

751 Μεμφη] = Μεμφίς, Α (βί Οοαι*) ΙιαΙ)βηί Μεμφηλίτονς 
ο£γ. 719 Άνδρονικίους. 8θ(1 Γθοίβ ίαιη 0&γο1\ι3 & 8. 
Ρααίο: ΜβχηρΗίβ βί I^6^\18• Γοηηαιη Με(ΐφη βχ 3θ1- 
Ιβιηηί ϋ;ίιΐ6Γ3.Γΐοηιιη αβη (Αΐβιηρίιί II;. Αηί. 156, 2; 
Μβιηβ Νοί;. ϋί^η. Ογ. ΧΧνίΠ, 4) ΟΓίαιη 688θ νίχ 
ΟΓβάίΕίπι; γ^τϋΆϋ ρΓορίοΓ 68ι θχρίίοαϋο ββδβ νίάβίτΐΓ, 
ς[ΐια6 ΜΒ(ΐφη £οπη&ιη δβηηοηίβ γηΐ^ήβ ββββ οβηββΙ;. 
οίΓ. Ταμ,ιάόη 758, Τενέαη 759. Εαάβιη ίθΓχη& Οορϋί&θ 
1181 8ΐιηΙ;. 11611^1 Η7νθΓη&ί Ι, 94. ϋβ^Ι §1θ88. 1. 
ΛλβΜδβ 8^088. Π (ΟΙΐίΐιηροΙΗοη Π, 361, 365). ΐίΟΐδβ 
βθνίΐΐοαίί ρ. 212. ϋβ^β, Ιΐβδβ Ι^. 8*θΓη, Αβ^. 

ΖΙίδοΙίΓ. 1885, 147. ΜβηίΓΪδ β. Α. 126, 15; ΜθΐηρΗβ- 
ίιιιη 127, 18. 
75ΐ8ι Αίτούς] ■= Αητοϋς, Αιττονς ΗίθΓΟοΙ. 730, 4. 

752 ε%εί ο Νείλος ατόματα ξ] ηοηπηα ΥΠ οδϋοπυη ρΓΟΓ- 
δΰδ άίίΤβηιηί 8. Γ6ΐ1(][αοπιιη βΟΓίρίοΓαιη πιβαιοΓία. 

753 ^Αλεξάνδρείά] αιιηο ρ. ΟΙιγ. η. 467, ΐ4θθη6 ίιηρθΓ&ίοΓβ, 
8. ΟΒ&βΓθΐι \ιγΙ)θ ίοδδβι ιΐδ(][ΐΐθ &ά ΑΙβχ&η(ΐΓίηοΓτιπι πγ- 
1)θΐη ροΓοΙηοία βδΐ;. καΐ ο ηοταμος ώρνχ^ Ιν ^Αλε- 
ξανδρεία ατνο τον Χερβαίον (γ. 1. Χεραέου^ Χέραον ΙΝ ΟΕΟΕαίϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΉ0ΝΕ3. 131 ί Χαιρίον) εως τον Κοηρεώνος. ΤΒβορΙι&η. 115, 6. 
Ν$ίλος πσταμος ονχ άχρι Ις[ίίΙεξάνόρ$ί€η^ φίρεναί^ αλλ* 
}ς ηόλίΰμα Ιπιρρίύαας^ ο Λη Χαιρίον ^Μνομάξεται^ 
}7ΐ* αριατερα το λοΜον ΐήαι^ όρια τά γε ^Αλεξανόρίων 
Ιηολιπων. δώ δη οΐ ηαΧαιοϊ άνθρωποι, ως μη αμοι-' 
}θΙη το ηαράπαν η ηόλις, διωρνχα Ικ της Χαιρίον χατ- 
}ρνξαντες βα^εΐαν τίνα βραχείες τον ηοταμον ίς αντην 
ίχροζ διεηράξαντο ίβιτψα είναι, ον δη χαΐ αλλάς τινάς 
\%ροας ίχ λίμνης Μαρίας ίββάλλειν ξνμβαίνει. ίπι 
:αντης δε της διώρνχος μεγάλαις μίν ναναι πλωϊμα 
)νδαμη γίνεται^ ίς λεμβονς δε τον Αιγντττιον βϊτον ίχ 
:•ης Χαιρίον μεταβιβάΰαντες ^ ονΰπερ χαλείν διαρηματα 
ηνομίχαβίν^ ίς τε την τιόλιν διαχομίζονΰιν^ ίνα δη 
ΙξιχνείΟ^αι δννατά ίοτι τω χατα την διωρνχα ποταμω' 
ιαι χατατι^ενται ίν χωρώ, ονηερ ^Αλεξανδρεις χαλονύι 
Ριάλην. ΡΓΟοορ. ά. αβθ. VI, 1. ΟαηαΙβιη αΓβηίβ οΙ)πι- 
:υιη Μβΐΐθπίθΐΐ-Αϋ ρηηοβρδ Αθ^^ρΐί 1η ρΓίδϋηαιη &!&- 
;ηιη τβδϋΐαϋ. ο£γ. ΚϋίβΓ: ΕΓά1ίΐιη(1β Ι ρ. 864. 
ΚολννΟιν] Βολβν%ίν 6. ^) ηοη ροίβδί ηοη βδ^β οδϋυιη 
ϋϋΕηο1)ίοιιιη ; δβιϊ ιιη(1θ ηοπιβη αοοβρβήί, ρΓΟΓδΠδ ηβδοίο 
κολβ^, Κολβ^^ύ ηοπιβη Ιοοί ίη Αβ^ρίο. Ταί- 

Απι Ιβχίοοη &β^7ρϋαοο•1&ϋητιηι ρ. 160, 838 ?). Ρ&τίΐιβ/ 
^ολνν^ν δβάθπι βρίδοοραίθοι βδβθ οβηΒβί, ^Χ, ορρίιίτυη 
,ΟοΠΗοίδ" οοδηλθ£ρ:&ρ1ιί Καγβηη&ϋβ (127, 17) &£Γ6Γί, 
[ηοά βχ άΰοϋοδ οοηΐ&αιίη&^αηι γοο&^υίππι β8(• 8β- 
[οϋηΓ βηίηι Μβοιρίιβίαηι; ιιηάβ ίηΐβΐΐβ^ίπιαδ, Οοΐΐϋοίβ 
ΌΟθπι δθρ&τ3ηά&πι βδδβ ίη ,,οοΐ" βΐ; ,,ΐϋοίβ*^ »• Αητονς, 
Ιαϋα θίηδάβηι ^βηβηδ 6Χθηιρ1& οοη^^θδδϋ ΒΓα^δοΙι: 
τβο^πιρίιίθ άβι Αβς^ΙβΓ ΠΙ, 42 8ς[. 
^γνον] "Αγνον Α. δ1τ8.1)0 ΧΥΠ ρ. 801 Ο. ρΓΟπιαη- 
ατίί βίοδάβηι ηοπιίηίβ ηιβηΐίοηβηι £&οϋ: μετά δε το 

ϊ,ανωβιχον ΰτόμα ϊοτι το Βολβιτιχον μηα δί 

ο Βολβίτινον ατόμα ίτΐΐ ηλίον Ιχχειται ταηεινη χαΐ Νθ ςαίβ Β οοάίοΐΒ νατία Ιβοϋοηβ ίηάαοίηβ άθ οβϋο ΒοΙ- 
^οβ^^θ^ ρπ>1ιίΙ)βύ οπΙο ηοηίηηιη. Βο11)ίϋηιιπι οβίίηπλ ββύ 
▼. αά 766. 

9• 132 1Ν βΕΟΒΟΙΠΜ ΑΒΝ0ΤΑΉ0ΝΕ8. 

ά(ψωδης ακρα' καλΜίται δΐ * Αγνού τιάρας. 0&• Ηββ^• 
οΐιίαβ 8. ▼. * Αγνού χέρας ' η ΚνΙδος ηροτερον^ οί δ\ 
αχρωτηρων αντης^ τίνες δ\ ττ^ς Αίγνητον, Εβί 
ί^ΙιΐΓ βα ρ&θηπΐ8η1α, οτήιιβ οοάάβηίαΐβιη οπαχι Τ&Ι7 
Αανίτιβ, 8β θ£Γ\ιηάβη8 ρβι ΒοΙΒϋίιιιιιη οβϋιπη, ρπιβίθΓ• 
Ατιΐί. ^ΰ&π1οι)^6Iη €ΐ\ιΙ)ϋ;αΓ6 ηθ(][απητΐ8 (^ιιίΐλ οβϋαιη 
Δ^α ΒοΙΒιϋηιιιη 8ί1;. 

756 Παράλου] 08ϋιιιη δβΐ^βηητϋοιιιη; ηονηηι ηοιπθΐι α Ρα- 
πλίο ρΓΟίηιιηύαηο βί \ιγΙ}θ βρίδοοραΐί (νίάβ αά 738/9) 
&οοβρϋ. 

757 Χάύματος'\ Ιαιη οιιιχι δβί^ιιαίιΐΓ οδϋιιηι ΡΙιαίΏίϋοιιιιι βΐ; 
αηίβοθάαί} δ6ΐ)6ηη7ΐ}1οιιηι, ίη χηθάίο ροβϋαηχ ίτιί88θ 
οδύίιιιη 01ΐ3.δΐη3.ϋ8 βνΐηοϋιΐΓ. Ιη βα ϋίοήδ ρανίθ 
ηηιιιη ύαηίιιχη 'ή>Βυδ6ατομ.α βδί; ςιιοά Ιιοάίθ Βα^Γ-βΙ' 
ΙΙίίαΙ) αρρβΠαΙίΐΐΓ; Ρίοΐβιηαβο (IV, 5, 41) το Πινετιτίμι 
οτόμα βδΐ:. ΟΙιαδίπαίίδ ηοιηβη α1ίΙ)ί ηοη οοουιτϋ. 

758 ΓαιίίαΟ•)/] Ρΐιαίηίΐίοιιιη (Ρβ,ίΙιιηθίίοιιιη) οδϋιιιη αϊ) ΐΐΓΐ)β 
Τϋπιίίΐΐΐιί, (Ταμία&ίς, η γενίκη Ταμιά&εως 8ΐ;βρ1ι. Β^'Ζ. 
δ. ν.; ΤαμίαΟίδος {γρ. Ταμιά^ιδος) Μαηβί IV, 1129; 
1161; Ταμιά^εως 1221; Τ1ιαιηί8.ίίάθδ V, 688; Ταμία- 
&εως {γρ. Ταμιάϋ•εως) VII, 918; Ταμιαν^ίου ΧνΠ, 
436; ΘαμΙαρις (1. Θαμία^ι,ς) Οαί;. ΑΙ. 58; τ] /ίαμιάτα 
Νίΐαδ Βοχ8.ρ. 121. ΒαιηίΛίθ Ιίίη. Ββιτιατάί ιηοη. νίΠ 
ρ. 313 ΤοΜβΓ.) ίη ήρα οοοίάβηί&ϋ βιιιηίηίδ Βΰδίήϋά 
ροδϋα, ηονηηι ηοηιβη αοοβρϋ. Εοηηα Γαμ^άθγ} ρΓΟΓ- 
βηδ οοηνβηϋ Οορϋοίΐβ Τ^ΙΙΙ^^-ΤΙ ο^γ. Μεμφίι^ ΛΑβΙΙ^Ι, 
Τενίοϋ]^ ββϋΙΙΗΟΙ βίο. ΟβΟΓ^ϋ νβΛα ηοη τβοίβ ίη- 

ύβΐΐβ^θηίθδ Τ3.ηιί8.1;Ιι1η τιτΙ)θηι Πβρίαηοηήάίδ νβΐ Ατ- 
0£ΐ(ϋ8.6, ηιαΓϋίπιο ορρίάο οο^ηοηιίηβπι, ίαίδδθ οοηίβη- 
άβηιηί Ι^β ^ιι^βη Ο. 0. II, 589 β<ί Ι. ΡΓ&ηζ &ά 0. Ι. Ο. 
46971). 
759. ΤενέθΎ[\ καΐ ογδόην {μητρότνολιν) το Τονέαιν ίν τα ζ' 
ΰτόματι του Νείλου Νίΐιΐδ ϋοχαρ. 119. Οδϋο Τ&ηίϋοο 
ηοηιβη ίηάϋηηι βδΐ; 3.1) ίηδηία, ςηαβ αΐϋδ Ιοοίδ Τΐιβη- 
ηβδηδ δοήρΐίίΐ ίηνβηϋπΐΓ; 8β<1 οίτ. Φάρβαί&ος^ Φάρβψος; 
βΗ&4^Ι€, τβδ^ιο; 4$.ρϋ^^ΙΟ, βρϋΟΛΤ βίο. ΙΝ ΟΕΟΕΟΙϋΜ ΑϋΝ0ΤΑΉ0ΝΕ8. 133 

.£68(&^| ιιί γβΐθπι οβϋοηιιη ηοιηί]ΐ& οηιη &βί&ϋ8 Β7- 
ζ&ηϋηαβ ηοΰβ βοπιροη&ιηαβ. 

Κανωβίηον ατό μα (^Ηρεαίλειωτιτίον) «> ΚοΙνν^ιν. 

ΒολβίΧίηον ατόμα ■■ ^Αγνοϋ. 

ΣεβίννυχίΜον ατόμα ^» Πίχράλου. 

Πινίτνημι ατόμα ■* Χάαματος, 

Πα&μιτιχον ατόμα «» Ταμιά^. 

Μενδηαιον ατόμα ■■ — 

Τανιτιτύν ατόμα »= Τενίοη. 

ΠηλοναιαΊίον ατόμα «= — 

760 επαρχία θηβαΐδος] άα&β Τ1ΐθΙ)&ϊ<]63 Ιαβϋηί&ηί (Ιβιητιιη 
&βΐ8.1β οοηιπλβιηοΓαηίαΓ: άιωλον&ον τοίνυν ίατϊν Ιν 
τενΰ•εν διαβηναι τ^μας εηΐ το Θηβαϊηον >Ιί|Χ4Τον9 τον- 
τεατι δυο θηβαΐδας^ αΐαπερ Ιπεατη μεν ο ηεοίβλετττος 
δοίζ^ ο ταντην παραλαμβείνων παρ^ ημών την δίοί- 
τίηαιν^ ίηαΐίοναονται δε τοντον και οί τούτων των 
ίπαρχιών επιχωριοι άρχοντες, Ιηδϋηίαη. βάίοί. ΧΠΙ 
ορ. XXII. ΉίβΓΟοΙββ 1ι&1)6ί επαρχία Θηβαΐδος Ιγγιατα 
730, 5 θί Ιτιαρχία θηβαΐδος της ανω 731, 7. ΟλΙ»- 
1ο^8 ρ&ύτίατοΐι&θ Αΐβχαηάτϊηί της α Θηβάΐδος 60 Βί 
της β Θηβαΐδος 69 ρπιβΙ)θ^• 'Ερμοπόΐεως της χατ' 
Αΐγντηον^ ήτις διάκειται Ιν με^ορίοις της τίρωτης Θη- 
βαΐδος. Ιο. Μθ8θ1ι\ΐ8 ρι. 8ρ. 182. — Θηβαΐδι τ^ νπερ- 
θεν ΡΓΟΟορ. άβ 1)β11. Οοϋΐι. ΠΙ, 29. ββοι^αβ ^αί 
άιι&8 6θ£^ηοαιίιΐ68 ρΓονίηοί&β ϋ& άί8ϋιΐ£^α6Γ6 βοΐβί, αί 
αϋβή Ι&ηίαιη άΪΒοήιηπιίβ γβιΒαπι &άά&ί, Υθίαΐ; Αυγον- 
αταμνιηη βί Ανγοναταμνιχη £, Κιλικία βί Κιλικία 5, 
Αιβνη βί Αιβύη Πεντάπολις^ ηίτΒΐαφίΒ ριονΐηοίαιη 
Τ1ΐ6ΐ>&!ίά& αρρβίΐ&ΐ. 86ά γ. 777 ϋβηιιιι Θηβαΐς βϊ 
783 Θηβαΐδος ανω ρΓ&θΙ>6ΐ;. Ιηάθ Υβη8ίιηΐ1θ £ί, 
βιαοίΟΓβιη ίπαρχία Θηβαΐδος ανω 8θήρ8ΐ886; (^η&θ Υ00β8 
ίη ιη&Γ^θ ρθ8ϋ&θ & ΗΙ)ΐ:&ήο ρπιγβ ΰΓΐ>ίτιιη ο&ίαΐο^ο 
. ίηίβΓ ηΚωμη ^Ανάααης μεγάλης'^^ βΐ; ^^"Ιβεως^*" ίη3θΓ^&β 
811111. Ιπ. €Ηίΐβαΐδος ανω ριο της ανω, Υθΐιιί γ. 909 
Ιλ. ΜεαοηοταμΙας ανω, (|ΐιίη βϋαιη 788 Ιπ. Αιβνης 
Πεντάπολις. Εί ΗίβΓΟοΙβδ 730, 5 ίη. Θηβαΐδος Ιγγιατα, [4 ΙΝ βΕΟΚσΐϋΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

ιιΙ>ί ττ,ς Ββΐύίβτ ίηββηιϋ. δβύ ηοηητιιηςα&ιη &υο1οιβ8 
Ιαβϋηί&ηί &θί&1;β απίβήοΓεβ βηρβηοηΗ ΤΙιβίΜΐΙάίβ ιηθη- 
ϋοηβιη ί&άαηί. οίτ. γίί& Ροθΐιοιηη ορ. 3 ορμηαας ύς 
την ανω θηβαΐδα ηλϋ'βν άς Ιιαιλγιαίαν χωμης καλού- 
μενης Χηνοβοαχία. ορ. 20 εΙς την ανω Θηβαΐδα ζως 
Σνηνης βουλόμενος απελ^ειν. Ραΐΐαά.• Ιιίβί. Ε&ηβ. 150 
τΐ γαρ αν τις εϊηοι ηερί της ανωτέρας θηβαΐδος της 
κατά Σνηνην, ίν τι ^αυμααιωτατοι άνδρες τνγχάνουαιν 
τίαϊ ηλή^ος μοναχών άπειρον. Εβί βηρβήοτ ρΓΟΥίηοί&β 
ΤΙιβΒ&Ιάίδ Ρ&Γ8, ιηοηαοΐιοπιιχι οοΐοηίίβ &6ςιΐ6η1;&ί&. 

II ^Αντινώ μητρόπολις] Αηϋηο ςιι&β βΒί πιβύτοροϋβ ΤΙιβ- 
1)3.ϊάί8. Βα&ηιΐΒ νϋ. ραίπιιη 12. της *Αντιν6ον μητρο» 
πόλεως της Θηβαΐδος Ρ&ΙΙαά. Ιιίδΐ;. I^αΰ8. 51. τ^ Ι4ν- 
τινοητών μητροπόλει Μβ-ΓίνΗτιπι 8. Τΐιρ'δί 46. (Μί^β 
ΟΧνί, 557.) 

13 Θεοδοαιονπολις] τΟΤ^Ο Οβν^ΟΰΟΙον Τΐιουΐιΐια (δίο) 

^Ιοδδ. II ββΟλΟΟΙ Μ6<ϋηβ1;•Τα1ιΙια ^Ιοδδ. IV (ΟΙιαιη- 

ροΙΗοη Π, 365, 371) ίτιϋ; δβάβδ βρίδοορ&ΐίδ. „Τα1ι1ι&ί1 
απλίιάβίη^ βη Οορύβ Τ1ΐ6θάθ8ί&^^ ΥαηδΙβΙ) ρ. 25; τον 
^εοδοαιοπολιτου νομό — . Μίύύΐιβίΐ. ααδ θ. 8αιηιη1. ά. 
Ραρττιιβ ΕγζΙιθγζο^ ΒαίηβΓ V, 18 βΐ; ΤαΙ). Ι, 3. Ιηίβι 
ηοιηοβ 07ηορο1ϋβη βί ΗβηηοροΗΐβη Οορϋί&θ ηοιηοη 
\ΐΓΐ)ί8 ΤηΒό ίηδθπιηί φοΛ βδί Τΐίθοάοδίοροΐίδ. Βηι^δοΗ 
Οθο^αρίιίθ άθ8 αϋβη Αβ^τρίθηβ Ι, 116; Οΐι&ιηρουίοη 
Ι, 299; ^τ1Λ1^^θIηύ1•θ Ι, 367. ^α^£ι υθγο Ο^ηο ιη•1)8 
3λ) ΗίθΓΟοΙβ βί' Β, ΟβοΓ^ίο ΑΓΟ&άίαβ ρΓονίηοί&β ^ϋή- 
1)αϋηΓ, ηοιητίδ Τΐιβοάοδίοροΐϋδΐιτίδ ρ&Γδ ίηήιηα Τίβ- 
1)&ϊ(ϋδ Ι δϋ ηβοθδδθ θβΙ;. Τ&Η& αΐ-ιηβάΐη&ΐι Ε^3Λ, άβ 
ΓΕ^ρΙ» XVI, 114 ρ. 690. οίη (^ηβ-θ 8ίΙνβ8ΐ;Γβ άβ 8αο7 
8\ιΙ) η. 8 &άάϋ;, ηιιηο ΤαΙιΑ β1•^Αιηιιάθίη. 

>4 Κονΰος"] ^βηιιίη&ιη ηοιηίηίδ ίοπηαιη δοΐπδ Γβϋηιιϋ 
Οοίδΐΐηίαπΰδ. Οαδδα Νοί. Όί^. Ογ. XXXI, 9. Οηδββ 32. 
βΐιαδίδ. 11;. Αηί. 157, 5. %ωμη Αίγνπτία ΧονααΙ το 
όνομα — τελεί δε Ις τον ^ΕρμονπολΙτην νομόν Αβϋαη. 
η. 8. Χ, 27. *Αίίοναΰα ΗιθγοοΙ. 730, 9. ^Αχονβαα 
Ταυπη, Κονααι οογγ. Τνβδδθΐ.) Κονΰις ΟνΛ. ΔΙ. 63. *ΑχύίλΒυς Ιν ΚονύαΣς Β. Μ. ρ. 187. ΤΗβοηΑ τοτβΓβη- 
άίββϊιηο 6ρ.θ78οη &. 553 Μ&ηβί IX, 176. Οαββοη 193. 
Οηβϋ&ηοπηη 392. ΚΟΟΟΚΟΟΟ ΑΙί^αοαβήΑΐι §^1θ88• ΙΠ 

ΓΟΙι&ηιροΙΙίοη Π, 367). Ατ&1>ίοαιη ηοηίθη &1 Εαββ^'β 
(εΐ&ί <16 1Έ97ρ^β ΧνΐΠ, 5 ρ. 698) βδΐι, Οαββίό Υοηβ- 
1βΙ> Γβίαϋοη ρ. 382. οίτ. Βηι^ΒοΙι Οβο^τ. άββ οϋβη 
Αθ^. Ι, 222. 

766 'Τψηλη] ΗίβΓΟοΙ. 731, 2. Ρίοίθΐη. IV, 5, 64. δίβρίιαη. 
8. γ.ΙΟψηλίς Οβ,ϊ. ΑΙ 65. ηερι την θηβαΐδα Βίς^Ίψηλιν 
πολιν Ερίρΐιαη. βοη^τα 11&θ^65.I^XVI,2 νοΙΠΙ ρ. 18 Βίηά. 
της 'Τψηλοπολίτών πόλεως ίπ, δοοΓ. Ι, 32. οίτ. Υαΐοβίαιη 
αά 1. ο. \νβ83β1. αά ΗίβΐΌοΙ ρ. 731. Ιη ηιιιηιηί8 ΥΗΉΛΙ 
βί ΥΥΗΛΗ Μίοηηβί VI, 530. „8οίοίΙ} (αίοοτπ) 

θη (τΓββ Ητρδθΐίβ" ν&ηδίβΐ) ρ. 24. ,,Νοτΐ8 1&ί88αηΐ63 
βη αΐίαπύ 4 ηοίιβ ^ιιοΙιθ 163 πιϊη68 άβ Γ&ηοίβηηθ 
νίΐΐθ άβ δοίοΐΐ), 8.ρρβ1έ6 βη Οορίθ ΐψελις.^^ ν&ηδίθΐ} 
Γβίαϋοη ρ. 366. 

767 ^Απόλλωνος] ^Απόλλωνος μίκρά ΗίθΓΟβΙ. 731, 3; ^Απόλ- 
λωνος πόλίς η κάτω Ο&ύ. ΑΙ 62. Αροΐΐίηοδ πι1ηοη8 
1ί. Αηί, 158, 1. €1ι&πιρο1Ηοα (1, 274) βαπι ηΓΐ)βπι β88β 
ρηίαί, οαί Οορϋί&β ηοηιβη ΚΟΟΚ^Μ. Ιηάίάβτχαά,; 

Ι4βρ8ία3 βΐ; Ρ&Γί1ΐθ7 Ατ&1>ηπι γίοηπι δαάίό β88β οβη8βηί. 

768 Άντίον] \7β88θ1. &ά ΗίβΓ. 731. &ά Ι*. Αη*. 166. ,,ριο 
^Ανταίου βοίβηιηί ΓβββηϋοηΙ>α8 πιογθ.'^ Μαχαρίξίυ ^Αν- 
τέον Λ. 431 Μωίδί IV, 1128, 1221, Αηίβοη V, 687. 
ΛΛΤΗΤ ΟορϋίΛβ (§1θ88. IV ΟΙιωηροΙΗοη Π, 370). 

771 Πτολεμαΐς] Πτολεμαΐς η ^Ερμείον Ρΐ»1βπι. IV, 5, 66. 
Ιν δΐ Πτολεμαΐδί της θηβαΐδος Νοϋβ68 βί ΕχίΓοϋδ 
XVIII, 2 ρ. 130. ^β88β1. &<1 ΗίβΓΟοΙ ρ. 731. ψαοι 

Οορϋί&Γαηι, Σύϊς δ^βρι1. 8. ν. βχ Ηβο&ύ&βο, Σόϊς 
01ιοβΓθΙ)θ8οα8 Ββ^ΙίβΓ ρ. 1192. 

772 Κοντοί] Ιβ^. Κόπτω Ρΐηΐ άβ Ιβίά. βί Οδίτίά. 15 βί 55. 
(κβδταο ?1θ88. IV Οΐιωηροΐϋοη II, 370) — ΚίΛ Ε<ΛΙ 

άβ ΙΈβτρίίβ XXI, 36 ρ. 704. ΑΙ>η1ΓβάΛ ΤΙ). Ιΐ| 1 ρ. 87. 

773 ^ίοτίλητιανούπολις"] ΗίβΓΟβΙβδ βί Οβοι^αβ ίη Γβοβη- 
8βηάί8 Τ1ΐ6ΐ>&1άί8 ίηίβηοήδ βί βηρβήοήδ ητΙ)ίΙ>α8 βπηι 136 ΙΝ ΟΕΟΚσΐϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

ΟΓάίηβιη 8β<ιτιιιηίηΓ, α^ 8βήβ8 &1> αςαΠοηβ &ά &τΐ8ίηιιη 
Αάβββηά&Ι Ιη βη&ΤΓ&ηάα Τ1ιβΙ)&1άβ Ι ηηο Ιοοο »1> 
ΟΓάίηβ ^0§ρΓ&ρ1ιΐ60 &1)βη:&η^, (^ιιοά Ηβηηαροΐίη ρτίοτί, 
Τ1ΐθθάθ8ίιιρο1ίιι ρο8ίβήοη Ιοοο ροππηύ; άβίη πιογθ βαο 
060Γ^ιΐ8 Αηϋηοαροΐίη ρηιηο Ιοβο ροβηϋ;, (|τιί& ο&ριιί 
ρΓονίηοί&β 68^. Οβ^βπι Ββηβ 3β 1ι&1)6ηύ. Οοηίπι ίη 
Τ1ΐ6ΐ)αϊάθ Π ΟβΟΓ^ί ονάο ίιιτΙ)3.ϋ88ίιητΐ8 ββί, (^ιιί οοιη- 
ρ&ταϋ8 ΗίθΓοοΙίβ ν6Γΐ>ί3 ίαοϋθ 8&η&ή ροίβ8ΐ.^) 
772. 773 βί 774 — 776 Ιοοαιη πιαί&ΐθ οροΓίβΙ;, υί 8θή68 
οτυη Ηίβΐ'οοίβ ίη ιιηηηι οοης^τπ&ί. Β6ΐί(][ΐΐ8ι ηοηαίηα — 
ο&δβοη ορρίοΐα ίαιη ρΓ8,6ί;6ηιιϋίο — άααΙ)υ8 οοίαιηηίβ 
ίη οοάίεβ αΓοΙιβί^ρο δοηρ^α βι&ηύ ϋα: 

Θηβαΐς Έρμονν^ης 

Αατω ΐΑπόλλωνος 

Ιάαβων Κώμη ^Ανάβΰης Μεγάλης 

ΟβθΓ^ιΐ3 νβΐ ροϋιΐδ 1ί1)Γαπ\ΐ3 ρΓΐιηιιιη ρΓίοΓβιη, άβίη 
ροδύβιίοΓβπι ϋοΐαηιηαιη ίη ίιιάίοβιη 8ααιη Γβϋιιΐίΐ. 0Γάο 
Γθδϋΐιιίιΐδ Ηίο θδί: 

Πτολεμαΐς μητρόπολίς 

^ιόΰτνολίς 

Τέντνρα 

Μαξιμιανονηολις 
Κο[π]τω ήτοι ^Ιονατινιανονηολις 

Αίοκλητιανονηολις 

Θηβαΐς 

ΈρμοννΟΊίΐς 

Αατω 

^Απόλλωνος 

^Ιάμβων 

Κώμη ^Ανάΰύης Μεγάλης. 

Ιαπλ δηηο δύ&ΒίΙίςηβ £\ιηά8ΐη6ηίο ηίΙ^ίηιτίΓ ίη ρβΓδοΙ- 
γβηάα (][η&θδίίοηθ (][ηαθ Υ6ί6Γ& δηΐ) ηοναπιηι τΐΓΐ>ίηπι 1) ΗίβΓΟοΙίβ 732, 2 Φίτίαί (Φίβαή Λνββββίίη^ιΐθ ίη Φίλαί ηιη- 
Ιαί;, €[η8> βπιβηάαΐίοηθ οιηηί3 ΟΓάο ΐίατίϊ&^ατ. δ6]ΓίΙ)θ Φιζ^νί'^'και. 
Εοβηίάοηίβ Νοί;. Βί^η. Ογ. XXXI, 49; ΡοβηΙοοηοη Ιί. Αηί;. 172, 2; 
Ρΐιβηίοθ ΤλΙ). Ρβαΐ).; Ρΐιίηίοβ Ε. Α. 59, 17. ΙΝ ΟΕΟΕαίϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 137 

ηοιηίιή1}α3 ί. β. Οίοοίβΰαηοροΐίβ β^ ΜοΣίιηί&ηοροΙίδ 1&- 
1;θ&η1 Οίοοίθΐ^&ηοροΐβοβ, βί ΗίβΓΟοΙβηι ΟθΟΓ^τυηςτίθ 
θχοίρίιηιΐδ, ηιι1ΐ8. £1^ χηβηϋο; Μαχίπιίδΐιοροϋη οοιηπίθ- 
ιηοΓ8.* Νοϋϋα ϋί^. Ογ. XXXI, 21, 29, 48. οΓγ. Μάξι- 
μιανονηολις Οαί. ΑΙ. 73. Βθίη ς[ΐιοά ηιαίοήδ χηοιηβηϋ 
β3ί Μβίβϋπδ (Β. Μ. ρ. 187) ίη ΒΓβνί&ηο, ΡΛθ1ΐ7ΐηβη 
ιΐΓΒίπιη Τθηίττοπιιη βί Μ&χίιηί&ηοροΐίδ (^ν Τεντύραις 
εν Μαξίανονηόλεί 1. Μαξιμιανουτιόλεί) βρίδοοραιη ίτή88θ 
ριοάΐί. Ιηάβ Μαχίιηί&ηοροΙίη Τ6ηί7η8 νίοίη3ΐη ίιιίδδβ 
Γθούθ 00111^3.8. ϋΓΐ)β8 ί^ύαΓ Μ&χ1ιΐ]ί3.ηορο1ίιι ίηίθΓ 
Τβηίττα θΐ; Οορίοη, ϋίοοΙβϋ&ηοροΗη ϊηίβΓ Οορίοη βί 
Τ1ΐθΙ)8.8 8ϋ:3.8 £αΐ88θ ρΓΟ οβτίο 1ιαΙ)βο. Ιαιη ιηίηιιη βδΐ^ 
ςυοά βί ΗίβΓΟοΙβδ βί ΘβΟΓ^ηδ Αροΐΐΐηοροΐίδ ηιαίοήδ 
βί; ηιίηοήδ^ ίη Τ1ιβΙ>&ϊά6 Ι βϋαβ, ιηβηϋοηβιη ί&οίαηΐ;, 
ΑροΙΗηοροΗη ιηίηοΓβιη Τ1ΐθ1}&1(ϋδ Π δίίθηϋο ρΓαβίβΓβηηί 
(χηαβ ίαιηβιι βί ίη&ιηίδ δαβοτιΐίδ Κ(00 δίρδίρ 3• Οορύίϋδ, 

Κήδ (Α1)α1Γβάα Τΐ3. Π, 2 ρ. 87; Εΐαί άβ 1Έ^>-ρ1;θ 
XXI, 1 ρ. 702) 3.1) ΑΓ&1)11)ΐΐδ αρρβίΐ&ύα., τΐΓΐ)δ δ&ϋδ 
£Γ6(][τΐ6ηδ θύ οαριιί ρΓονίηοί3.θ ίαϋ. Ε(][αίοΙθΐη οοηίβίο, 
Αροΐΐίηοροΐί χηίηοή (Κύ^) ηοιηβη Οίουΐβΐιίαηοροΐΐ ίη- 
άϋτιπι βδδβ, θ^ Μαχίιηίαηοροΐΐη βδδβ ιΐΓΐ)6ΐη Οαθηβροΐίη 
(ΚΟΟΙΙΗ, (^οηηέΐι Οΐι&ιηροΐΐίοη Π, 362; ηιιηο Κβηηβ 

Υβιΐδίθΐ) Γβΐ&ϋοη ρ. 412, Γθοίίιΐ8 Κβηό) ε1) ηηο ΡΙό- 
Ι6ΐη8.60 οοΐΏιηθίηοΓαύαιη. Οαβηβροϋδ βΐ; ΑροΠίηοροΙίβ 
ηοιηίηα 1ιοηοή£ο& αοοβρίδδθ γίάβηίπΓ (][ΐιοά ΓβΒβΙΙαη- 
ϋΒιΐδ ρΓΐιητιιη Ρ1;οΐ6ΐηθηδίΙ)ΐΐδ, άθίη ΟορίΗίδ 8. Βοα3&- 
ηοΓίιιη ραΓϋΙ)αδ δίβίβηηΐ^. οή*. Ζοδίιη. Ι, 71. Υορίδβηδ, 
ΡτοΒαδ 17, 3. ΗίθΓοη7ΐΏ. ο,ά α. 2309. 'ν^θδδβΐίη^ίαδ αά 
ΗίβΓοοΙ. ρ. 732. Κβνϋΐοηί, τβνπβ ό§^7ρίο1ο§. V, 1887 
ρ. 123, 125. 
Γ4 ^ίόβ7Vολίς] βδί ΒίοδροΗδ ρατνα ηυαβ βί αρηά Οορϋίαδ 
ίάθΐη ηοιηθη Γθϋηβί. ^Ιοδδ. II. ΤΙΟΟΠολίΟ ^410 
Μβ<ϋιιβ1;-Ηοιι ^Ιοδδ. IV 2^ΙΟΟΠθλΐΟ Μβάίηθί-Ηοιι. 
0Ιΐ3ΐηρο11ίοη Π, 364, 370. Οο^οιηοη ^4ΐο 6Χ Ιίη^α 

Αβ^γ'ρύΆΟΒ, βχρϋοαΓβ οοηα^ηδ βδΐ^ Οΐιαιηροΐϋοη Ι, 239. 
δβά βδί ^ίόαπολις η ανω τΛ 2λ) Βθϋαβ τΐΓΐ>θ άίδϋη- 3 ΙΚ ΟΕΟΒΟΠΙΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

^α&ίατ. ^ιοΰηολίνης νομίος καΐ μψρόηολίς 8νω τόπων 
^ιος ηόλις μιχρά Ρίοΐβχη. ΙΥ, δ, 67. ^Αμμώνιος Ιν 
ΑιοαηόλΗ, Ιν Πτολίμαΐδι Β. Μ. ρ. 187. Ηύ Υ&ηβίβΐ) 
Γβίαϋοη ρ. 413. 

Γ θηβαΐς] ϋϋβΓ&6 ρηΒΙίοαβ β^ νθ^αβ ηοχηβη ^θηβϋο,^ 
Βί ηογαιη ^^^ιόοηολίς ή μ^γάλτι^' ίη ηβα Ιι&Ββηί: 
Ο. Ι. Ο. 4717 ▼. 2, 4, 21. Νοϋοββ βΐ Εχΐίπιϋβ ΣΥΙΙΙ, 2 
ρ. 172. Βοχη&ηοχιιιη βί Βτζαηϋηοπιιη αβίαίβ ααϋςιιιιιη 
ρΓΟθΥΛίαϋ ϋ. Αηί. 165, 4. ΡΗίΙοβίοΓβτ. VII, 13. ΡΗο- 
ϋαβ ΒίΙ>1. ρ. 561), 62, α. βίο. Νθ(][αθ Γβ^οηΐβ ηοχηβη 
Τ1ΐθΙ)&ΐ3, τΐΓΐ)ί ίηάϋπιιη (οίι. Μαρεώττ/^, Μεν^Χαΐττις, 
^Αρϋίνοΐτης) ριΟΓβαβ ίηατιάϋιιιη. 'Ήρων . . . Θηβαίος 
ίηίβϋοπος ΟΙίΓΟη. Ρ. 548, 20 ΤίβορΗ&ηί 51, 4 '^Ηρων 
ίπίατιοηος της Θηβαΐδος βδί. Ιαϋαβ Ηοηοήαβ 44 ρ. 47 
Κίβδβ. Τ1ΐ6ΐ)β ορρίάαπι, Τ1ιβ1}αί8 ορρίάαπι 1ιαΙ)6ί. 
^αα111 οΙ) οαιίδαιη νοχ Θηβαΐς ίη ΟβΟΓ^ϋ οοηϊβχίιι Γβοίβ 
δβ 1ΐ3.1)βί. (ΜαΓΟοΙιίιιηι βρ. Τ1ιβΙ)αϊ(1ί8 ιπα^παβ 0. α. δ. 
Ραυίο §βο^Γ. δαοΓ. ρ. 283 ίηνβηΐΓβ ηοη ροίτιί.) 

Β Αατώ\ Β. Αατώ Α. Αατόπολίς τιμώΰα ΐΛ^ηναν καΐ 
τον λάτον 3ϊυβ.\>ο XVII ρ. 817 ο£γ. 812 0. Αάτων 
ηόλίς Ρΐίοίθπι. IV, 5, 70. 8^βρ1ι. 8. ν. ^Αγκύρων ηόλίς, 
Ι^&ίο Νο*. Ώϊξΐί. Ογ. XXXI, 28. Ιί. ΑηΙ;. 1 60, 2. Ύ&\>. Ρβα*. 
I^α^;οη Κ. Α. 133, 10. Ααττων ΗίβΓΟοΙ. 732, 5. της 
Αατοϋς οΐ οίκητορες ΤΗβοάοΓθί. Ογ&θο. ΛΪεβοί, οχιτΒ,ϋο 
ΠΙ ρ. 784 δοΐιαίζβ. μοναχοΐς ενΰεβίϋίν οίαι τνερί τον 
Αατοπολίτην ν^μ6ν νϋα 3. Ραοΐιοηιϋ 23. το λεγόμενον 
Πίχνονμ (^μοναβτηριον) ανω ηερί Ααττών 52. ίν τ§ 
ίκτίληΰία Αατών 72. βτρΰηηγος Έρμων&ίΙρ]ς τε [χαΐ] 
Αάτων'ηάτρης Ο. Ι. Ο. 4721 ο£γ. 4722; 4732; 4736. 
ΝιιπιπιίΛΑΤΟΠΟΛΜίοηηθίνΐ,530. 8ϋρρ1.ΙΧ,147. 
8^1088. Π. λ4$.Τ0Λ ΟΛΗ Α8η&. IV λ^ί-ΤΟΟΛ Αβηα 
ΟΗαπιροΙΙίοη II, 364, 369. ,,Ιβηέ άϋβ βη Οιβο „I^^,^;οη^' 
νβΛδΙθΙ) ρ. 21. ΑΓβ,Ιίΐιηι ΑβηΑ (ΑΙ>α1ίβάΛ ΤΙ). Π, 10 
ρ. 88) νβΐ Ι8η& (Ε1»<; άβ ΓΕ^τρίθ XXI, 5 ρ. 702). 

) ^Ιάμβων] Ιβζ.Άμβων ^^"Ομβων ΑηιΙ>03 Νοί. Ώϊ^, Ογ. 
XXXI, 20 βί 31. ΑηιΙ)08 ρπΐθΙ>θηί ΙϋηθΓ&ήί Αηί. 
1ίΙ)Γΐ οηιηβδ ρΓ&οΙθΓ Ονθ1;βηδβηι. 165, 1. ΙΝ σΕΟΒαΐΌΗ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8• 139 

780 ^Ερμονν^ς] Ηβηηπηϋ (0▼θ^6η8^8 Επηηηϋ) ϋ Αηΐ 
160, 1. ΗθπηπηΙΙιι» Νοί;. Ώϊφϊ. Οτ. XXXI, 4. Ηθγ- 
ιητιηϋιί 39.^ ΚάΙης Ιν 'ΕρμΙ^ (▼. νΕρμΙ^Η) Β. Μ. 187. 

782 Κώμη Ιίίνάααης Μίγάίης] Ο&τοΐαβ & 8. Ρ&ηΐο, 6ο&τ, 
Ρ&χίΐΐθ7 Ρ6ΓΥΘΓ86 Ολ άίβϋιι^αηΐ: ηωμη ^Ανάϋύης^ Μβ• 
γάλης θηβαΐδος, ανω 'Ίβεως «» τίοαβ Αη&ββββ, χηΔ^- 
η&θ Τλβ^&ίάίβ, βηρθήοήβ 11>θ08. ΒβοΙβ (ϋβϋη^πηί 
1ίΙ)Γί βοήρϋ. Οαί ίαβήΐ; νίβαβ λία^αβ Βθ^^ηαβ, ηβδοίο; 
ίοΓί&ββθ ΙβχηροΓβ 1&1>6ηϋ3 ίιηρθΓϋ ςαο ΡΜΙ&β οοιη- 
ιηοΓοίαιη βί Ιοοαβ 8&οθγ βηϋΙιηοΓαιη 1)&τΙ}&Γθηιιη 
ίαβΓαηί; ίηβιιΐ&θ ηοχηβη ίηάϋιιιη 68^ οίτ, Ρήβοτίδ 
ίΓ. 21. Ρ. Η. Ο. IV, 100. α Ι. Ο. 4943. ΡΓΟΟορ. άβ 
1>θ11ο Ρβη. Ι, 10. Μ&ήηί νϋα ΡγοοΗ 19. Ιβίβ άβα, 
Ρΐιίΐίβ οαϋα, βαβρίδδίηιβ „^εα μεγίστη^ 0. Ι. Ο. 4896, 
4900, 4913, ,,μεγάλη" 4936 βί ^νρία" 48971). 4898, 
4903, 4911, 4912, 4939, 4940 βίο. ηοηήηαΙαΓ. 

783 Θηβά^όος ανω] ν. αά 760. 

784 "Ιβεως] Αία ρΗηια ΑΙ)α5^οηιιη ΗίΒβοβ — 0&8Θ08 ιηαΐοήδ 
Νοί. ΏΊ^ξΏ. Οτ. XXXI, 41. ΙΙ^ίη ίη οοδίη Νβδίοήοδ Γβ- 
Ιβ^αίιΐΓ: οααν την χα! 'Ίβιν ίχ ^εβπίβματος βααύίίχον 
%€ίτοίχοϋμεν £α&^. λ. ββοΐ. Ι, ΥΙΓ. οάαεως της '^εως 
1% ηοΙΧών τνρωην άφανίύ^είαης τον των νομάδων ηλψ 
^ονς Ιπ (χντην αναδραμοντος ΕχΐΒ^ζτ, 1. Ο. υ'Γΐ>8 Κ1>ΐ8 
(οθ^Τρϋαβθ ΗβΙ) Υβΐ ΗθΙ>ί) οαραΐ; ο&8ί8 68ί ^α&β ηαηο 
\ν&1ι β1 Η&ή^θ ηοιηίη&ΐατ. Ι4θρ8ία8: Αβ^. ΖίΒθ\χτ(ί 
1874 ρ. 80. Ιαάθ Αιηιηοη, αΙ) ΗίΙ)βί3 ΟΌϋαβ, Ααίθ- 
η6ΐ)ί8 αρρβΙΙαΙαΓ 0. 1. 0. 4955. οίη ΏβίτοΏηβ: Γβο1ΐθΓθ1ΐ63 
ροατ 86ηΓΐτ έ ΓΜδίοίτβ άβ 1Έ^7ρί6 ρ. 236 8<}. Βηι^8θ1ι 
Οβο^. ά. &1ί6η Αβ^. Ι ρ. 278. Βοββίπη^ αά Ν. Ί), 1. ϋ. 
ρ. 326 8(][. 

785 Μίκθων] βί 787 Έρβών] &1ίΙ)ί ηοη οοχηιηβιηοπϋΐίτίΓ. 

786 Τριμοννί^ων] Τριμονσ(^ών Β. Νοί. Ώϊ^ρΛ. Ογ. XXXI, 56: 
Α1& ρηπια Οααάοηιιη, Ο&βί χηίηοΓΟ — Τηιηϋΐ603 
(▼. 1. (χίΙ11ΐ608). θερίνονντίς Οαί. ΑΙ. 79. Ιαιη οτιιη 
άαο ορρ1ά& ΗίΙ>ί8 βί Τηιηηηΐΐιίβ ίη Ο&βββί βϋ&β βίηί, 
ίάβιη ίθΓί&88θ άθ Μ&ϋιίβ βί ΗθΓΐ)ί8 οοηίββΓβ Ιίοβί. 
Ογ<1ο ςηθίη 3βςαϋπΓ ΌΓΐ)ίαιη ε&ί&Ιο^Όδ &1> Ααέίτο &(1 10 1Ν ΟΕΟΚΟΙϋΜ ΑϋΝΟΤΑΉΟΝΕδ. 

ββρίβιη^Γίοηθχη ρΓΟ^βάίύατ. Οη&ϋ;τιθΓ ιιτΙ>β8 βηαιηβ- 
Γ&ηίοΓ; ςη&θ 81 Ι^βρβίαπι (Αο^. Ζ^8θ1ιτ. 1874 ρ. 828ς[.) 
ββςηίπιτίΓ, ίία άί8ΐχίΙ>τιβηά&θ 8ΐιηί: 

1) η πρώτη Λνααις 8^τβ\)0 ΧΥΙί ρ. 813 0. 

"Οαΰίς θηβαΐδος 0. Ι. Ο. 4956, 4957. 'ίΐαΰίς της 

θηβαΐδος ΤΗθορΙιαη. 157, 23. 
"Οααις μ,εγάλη ΡίοΙβιη. IV, 5, 3 7. 8οογ3.1;. II, 28. ΑίΗαηβΛ. 

αροΐ. αά Οοηβΐ;. Ι, Ι ρ. 316 βά. Ββη. Οαί. ΑΙ. 67. 
η ανω'Ώ.αύις ΑίΙιαη. Ι. Ιιίδΐ;. Αη3.η.1, 1 ρ. 386 βά.Ββη. 
"Λαβίς μεγάλη ΗϊθγοοΙ. 731, 6. 
η ίνδοτέρω Θηβαΐδος χωρά, ^ν ονομοί- 
ξουαιν "ΟαΟίν ΒίοάοΓ. Τϊιγβ. αρ. Ρΐιοί;. 212, α. 24. 
Ον^^β ψΟ! ϊϊ^β-ΐι ίΙ>8αί, βη Οορίβ Οναχρδοί". 

ναηβίβΐ) ρ. 25. 
α) 'Όαβις μεγάλη η ε'ξωτερω «» "Ιβεως = Ε1-\νΓιΙι β1 
ΗΛήί,'β. 
(ΟΙνιηρίθ(1οι•. &ρ. Ρΐιοϋιιιη ρ. 61 α. 38.) 
Οαδίδ ιηαίοι• Χοί. Τ>ϊ§η. Ογ. XXXI, 41,55. ΜάΟ^ων, 

\)) 'ΌαΟίς μεγάλη η ίβωτέρω (ΟΙ^πιρ.) = Τριμονν^ων 
= Ε1-\νάΗ βΐ ΓαΜΙβ. 
08,818 ιηίηοΓ Νοί;. ϋί^η. Ογ. XXXI, 56. 

2) η δευτέρα Αναβις η χατα την Μοίρίδος λίμνην 

8<;γλΙ)ο XVII ρ. 813 0. = Έρβών = Ε1-\νδ.1ι β1 

Β8.1ιηβ8δ.. 
'Όασις μίκρά Ρίοΐβιη. IV, 5, 37. 
'Όαβις τρίτη μίκρά (0ΐ7ΐηρ.). 
08.8ίδ πιίηοΓ Νοίι. Βί^η. Ογ. ΧΧνίΠ, 22. 
'Άααις ΗίθΓΟοΙ. 725, 8. 
**0α<5ίν την γείτονα των Μαζικών. Ρ8ΐΐ8.άία8 ν. 

01ΐΓ78θ3ίοιηί ρ. 194 βά. Έ. Βί^ού. 
Οά&ο, \ι\)ί ζ&η\ΐΒ 68ί Μβ^ίοοπιπι νϋαβ Ρ&ίηιιη VI 

6. 12 ρ. 655 θά. Η. Βθ8ΐν67<1ΐΐΒ. 
Ον^^β νοο. ΠΙ (ΟΗ&ιηροΙΗοη Π, 367) ,,ν&Η, βη 

Οορίβ Ουαχ^'' νοϋδίβΐ) ρ. 25. 
ϋΓΐ)θΐη βί βρί&οοριιιη βοιηηΐθπιοΓαΙ; Ιοαηηβδ Μθ8θΙι\ΐ3 
ρΓαί;. δρίτ. ο. ΟΧΙΙ. 1Ν αεοΒαιυΜ ΑΒΝΟΤΑτιοΝεβ/ Ι4ΐ 

Βθΐη&ηβηΐ ηοηηαΙΙ&β άίί&οαϋαίββ. Οα&ιης[ΐιαηι βηίπι 
Ι4βρ8ί!ΐηλ Ο&βίη ιηίηοΓβηι, ίιι ς[π& ορρίάηιη ΤΓπηηηϋιίβ 
ίαϋ;, &1> Ο&δί νηΐ^ο ραητΑ άίοία τθβϊίββίηΐθ άί8ίιΐ]ΐχΐ886 
οοηβθάίιηαδ, ί&ηΐθΐι άαΙ>ϋ&ή ροΐβδί, ηαπι ίατβ ο&8ί]ΐ 
ιηίηοΓθΐη Τιίπιΐΐίθοβ βί ο&βίη ιη&ίοΓθίχι ίηίθτίοΓθχη. 
6&ηάθΐη 6886 οβηβαβχϋ. ϋ&(][ϋ6 ατΒβιη Τηιηιιηϋιίη ίη 
ο&8ί (111&6 ητιηο ΕΙ-ττίϋΙι βΐ Ε&Γ&ίΓδ ηοιηίηα^ατ δϋαιη 
£αί§86 α1ίΓ|ηί8 οοηίοίαί. δ6ά ςηοηί&χη ιΐΓΒίηιχι ΟΓάίηβιη 
ίη ρΓονίηβία Τ1ΐ6ΐ)αίάβ Π ιη&χπηβ ^Γΐ>&1;αιη ββββ νί- 
άίαιτίδ, βοη&άβηίθΓ ίτιάίβ&τ6 ηοη 1ίβ6ύ οί ίη άιιΙ)ίο Ηαβο 
οπιηία Γ6ΐίηΓ[ΐΐ6η<1& δοηΐ. 

Ιτναρχία Αιβνης] Νοπιίη& ραΙ)1ίο& ίαβηιηί ΐΛ\}γ3, 8ηρ6- 
ηοΓ βί ίηίβηοΓ. ΙιίΙ}ία δηρβήοΓ — Ιιί1)ία ίηίβηοΓ 
Ιι&ίβΓΟ. ΥβΓοηβηβ. 3. 4. της όΐ Λιβύης της ανωτέρας 

— Αιβύης χατω ίη αβϋδ Νίο&βηίδ ΜοΓβΙΗ ρ. 226 
Ία'ώγΒ. βηρβήοΓ — 1»ϊ\ίγΛ ίηίβήοΓ Νοί;. Ώίξζη. Ογ. XXIII, 
9, 10; Ι, 81, 82. άπο του άρχοντος Αιβύης της ανω 

— α ίαάίοβ Ιι11)ναβ δαρβήοήδ Ιαδί^ίηίίΐη. Νονβΐΐ. VIII 
Χοίίΐ;. 34 (22). Ιπαρχία Αιβύης της ανω — ίηαρχία 
Αιβνης τϋς κάτω ΗίβΓΟοΙ 732, 8; 733,4. Ρπιβίβιβα 
βχ δηΙ>δθΓίρίίοηίΙ)Ό8 δθ1βαοί6ηδίΙ)η8 α. 359 (ΕρίρΙιαη. 
οοη^τα ΙιαβΓβδ. Ι^ΧΧΙΠ, 26 ρ. 317 ϋίηά.) βάοοβηιπΓ 
ηοηιίηα ΙιίΙ)7&β Ι βί II ίη ηβιι ίαίδ86. ίτν. 1% Παραι- 
τονίον της Αιβύης — Ιτν. Πτολιμάίδος της Αιβνης — Ιη. 
ΙπαρχΙας δευτέρας Αιβύης — ίπ. ^Αντιπύργου της Αιβύης 

— ίη. Σωξούαης της Πενταηόλεως, ΜαίοΓ ραΓδ βρίδοο- 
ροιτιηι νβ1;βπι ρΓονίηοί&ηιηι ηοηιίηα — „Ρ6η^&ρο1ίδ 

— ΙιίΙ)7£ΐ" — Γβΐίηβηΐ ςιΐΛβ η6 V ςαίά6ηι βαβοτύο 
6χοΐ6νβηιηύ. Έρΐιβδί α. 431 δηΙ}δ<ηίΙ)ΐυιί βρίβοορί Πτο- 
λεμάιόος της ΠενταηόΙεως ^ ^υΰ^έως Πεντϋοιόλεως^ 
Βάρκης της χατα Πεντάηολιν^ Οαΐϋβηβίδ ΙιίΙ)7&β Μαηβί 
IV, 1128, 1162, 1168, 1219, 1221, 1222. νβΓαπι 
άηο ηοηιίηα δβίβηοβηδίαηι άί£Γβηιηί: Στέφανος Ιη. 
Πτολεμαΐόος της Αιβύης — Πολυδεύκης έη. έηαρχίας 
δευτέρας Αιβύης — Ροΐΐαζ βρίδοοροδ ΙιίΙ)7&β ίηίβήοιίδ 
ίηίΐ; (Ιίβ ^η^6η Π, 638); ςαο ηιβίιίίβδίηιηι βΐί, δοήΒβη- 
άαηι ββδβ: Στέφανος ίη. Πτολεμαΐδος της ζηρωτης^ 42 1Ν ΟΕΟΚΟΙϋΜ ΑΌΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

Αιβνης. Ρτίιη&ιη βί ββοαηά&ιη Ίαϊ\)γΛΊη βί ο&ί&ΐο^β 
ρ&ίτί&τοΐι&θ Αΐβζ&ηάηηί άίβϋη^ϋ: Πτολ$μ4ΐίϊς μψρο• 
ηολις της Αιβύης α ^ Πβνταττόίίφως — Αά^νις μ^ψ^^ 
ηοΧις της β' Αιβύης Ολϊ, ΑΙ. 82, 96. Αΐϋ βαροήοΓθχη 
]^ιΙ>7&χη-Ρθηί&ρο1ιιι, ίηίοήοΓβχη ήββ&ιη αρρβίΐ&ηί: ]^^I>^& 
βίοοα — I^^ι)^& ρβηΙ&ροΗβ Ροίθΐη. 8ί1γ. Χ, 5, 6. Ιη Ρβη- 
ίαροΐί Ίαϊ\}γ2ί — ίη βίοβίοΓβ 1»ί\)γΛ Αιηπιίαιι. Ματο. ΧΧΠ, 
16, 4, 5. ^α^ι)118 ρΓοχίχηο ββοΓ^ηβ αοοθάίΐ, Αίβνην 
βί Λι,βνην Πεντάηολίν άίδϋο^βηδ. ΙιίΙ)7α ίηίβήοΓ α 
δ. ΑίΗ&η&βίο ίη Τοχηο αά Αηϋοοίίθηοβ Αφνη η Ιγγιστα 
αρρβΠαΙυι*, £>ιιρβΓίθΓ η ανω Λ, αροΐ. £ΐ(1 Οοηβί. ρ. 387. 

371) ^ρανιέων μητρόπολις] ^αρινέω 6. ^άρνις ΗίθΓΟοΙ. 
734, 3. {δάρνηβ Βηιχ. βί: Ι^βίά). Οζ,ϊ. ΑΙ. 96. Βαηιίβ 
!<;. Α*. 68, 3 βί; 70, 9. Αιηιη. Μάιο. ΧΧΠ, 16, 4. /Ιάρνις^ 
^άρνίδος Ρίοΐ. IV, 4, 5, 6. ^άρνζως IV, 5, 1. ^ανίήλον 
^άρνεως Μαη5ί IV, 1128. Μάρνης 1220. Θεόδωρος 
ο υΟίωτατος επίΰαοτιος της :ΐολεως Μάρνης της εν Αιβύη 
Ιοίιαηη. Μοδθ1ι\ΐ8 ίη ρΓαΙο Βρίήί;. ΟΧΙ* VIII (ΟοίθΙβΓ. 
Εοοίβδ. Ογγ. Μοη. II ρ. 417), ^ιόακορος 6 ^αρδανίτης 
87ηβ8. βρ. 67 ρ. 678 ά. ΗβΓοΙιβΓ. του ^αρδανίτον 679 ο. 
8βιίΙ)6η(1τιιη /ίαρνίτον, 

37 ο Ώαρατονίον] ίοηη&ιη Παρατόνιον 1:\ιβηί;τΐΓ ΡΓΟΟορ. άβ 
αβάίί. VI, 2; ΟΙίΓοη. Ραβοΐι. 62, 15; Ρβ. Οαΐΐίβίΐι. Ι, 31. 
Τβ,ιιηηβηδίδ ΗίβΓΟοΙίβ Ρ&τ(;Ιιθ7 733, 5 Ν. ΡαΓ&ίοηίοη 
Ε. Α. 139, 5; ηοηηιτίΐί 1ίΙ)Γΐ II;. Αη^ 72, 4: ραιβ.- 
οοηίο Υβΐ ρ&Γ&οοπιο. Τίτος Πατρονίον ΜοΓβΠί ρ. 226. 
2.100 ^η ΤΠι^ρι^ΤΟΠΙΟΙΙ β.. 325. Ζοβ^α ρ. 244. 
ΡαιΊ;8.ηιι6 ΡίίΓΒ. ρ. 237. Γάϊος Παρατόνιον της ίγγιατα 
Αίβύης Τ. Α. ρ. 776. Παρατόνιον^ Παρατόνιον ΐη&ύ' 
τήοΛ. θοϋοΐ:. ΧΠΙ, 18. Βαχ Ιίιηίύδ Ιιί\)γοί Ρ&τ8,1:οιιίί 
δβάθΐη 1ι&1>ιιϋ Ιαβϋηί&η. Ι. 6. 

37 ά ^Οτρανξάλης] 6 Τρανξάλης Β. Ζίογροξαγονλης Ήίβγοοί. 
733, 6. Ηοΐδίοηίιΐδ ριαββΙαΓΟ βιηβικίαγϋ;: Ζωγρα. Ζά- 
γονλις. Εοάθΐη ιηοάο ίη ΟβΟΓ^^ άβδοηρϋοηο Ιβ^βη- 
άπιη θδί: <Ζ>ΟΓΡωΝ ΖΑ<ΓΥ>ΛΗε. ΖνγρΙς 
χώμη Ρίοΐβιη. IV, 5, 4. Ζνγιρις Οαΐ ΑΙ. 102. Μάρτιος 
Ζνγρων της ξγγκίτα Λιβύης Τ. Α. ρ. 776. ΛοντίΙον ΙΚ ΟΕΟΚαΠΙΜ Α0110ΤΑΉ0ΝΈ8. 143 

Ζυγρων Λ. 449 Μ&ηδί VI, 612, 860, 926. ΖαβίΗ8 
(Ζί^τϋίβ) ϋ ΑηΙ;. 72, 1. Ζαγνής %ωμη Ρίοΐβχη. ΙΥ, 
δ, 4. Ζοιγνλός Ο&ύ. ΑΙ. 101. Ι^α^τοβίηίο Ερλββίηο 
λ 449 8αΙ>86ηΜί ΦιΙόχαλος ΖαγνΙέων Μαηβί ΥΙ, 612, 
927. Μάξιμος Ιη. ΖαγυΧίως &. 459 Μ&ιιβί VII, 920 
(ρ. 530 Οαζαΐίβηαβ :=» Ζ&^βηιιβ). 

7 θ ^Αμμωνίαιΐίτ(\ ΗίθΓΟβΙ. 734^ 4. Εβύ Ατητηοπίε ηοϋβ- 
βίχηα 00813, αϋ ρ&ίβΐ βχ δ. Α1;Ιΐ8.η8,8ϋ 8.ρο1ο^α αά 
0οη8(;αηϋιιιη ίιηρ. Ι, 1 ρ. 316 Ε οΙ: 317 Α βά. Βοη. 
οΐ μεν γαρ {Ιπίβχοηοί) απο της Αιβνης εΙς την μεγά- 
λην "Οαύίν^ οΐ δε ατεό της θηβαΐδος είς την ^Αμμωνιακην 
της Αιβνης απεατάΐηααν. οίτ. ΙιίδύοΓ. ΑήαηοΓαιχι αά 
Μοηαοΐιοδ ρ. 387 6. χαΐ εξώριβαν μίν εηοίχόπονς γψ 
ράσαντας ίν τω χληρω χαι τίολυετείς ίν τη ίπιακοπη 
.... εις την ανω "ΩΜύιν^ Μονιν δΐ χαΐ Ψενόοίριν .... 
εις την ^Αμμωνιακην' δι* ουδίν ϊτερον η Γνα δια των 
έρημων διερχόμενοι τελεντηβωαι, ϋηάβ οΙαΓΰΐη £1:, 
Αιηιηοηίαο&ιη, ίη άβδβΓίο ροδϋ^ηιη, Αιηιηοιιί3 Θ886 οαδίη. 

7ί ^Αντίπνργος^ ^Αντίπνργος λιμην Ρίοΐβιη. IV, 5, 3. ^Αντί- 
πύργος Οαί. ΑΙ. 98. εις ^Αντίτονργον δίαάία8ΐιι. ιηαιίδ 
ιη. 38. ^ΑντΙηνργον Ρτοοορ. άβ αβάίί. VI, 2. Αιι1:ίροβ^ο 
Ε. Α. 134, 13. Αηϋρβ^ο ΤαΙ». Ρβιιί. δοΓαρίοη Αηϋ- 
ρ&Γ^ α. 325 Μαηδί Π, 698. Σαρατνίων ^Αντιπνργου 

ΜοΓβΙΙί ρ. 226. Ο4$•ρ4$•πιαοπ ^Λ ^Λτιπνρΐίοο 

Ζο^^ ρ. 244. Σεραπίων ίη. ^Αντιπνργου της Αιβνης 
Ερίρΐι&η. ΗαβΓθδ. ΙΧΧΙΠ, 26ρ.317,318 ϋίηά. Αβιηί- 
ϋβιιο Γ6ΥθΓβηάίδ8πηο βρ. Αηΰρ7Γ^ α. 553 Μβαιβί IX, 176. 

7^ ^Αντίφρον"] "Αντιφρον Α. ^ΑντΙφραι δίΓ&Βο XVII 
ρ. 799 0. ^Αντίφρα 8ΐ;θρ1ι. Β7Ζ. 8. ν. Ο&ί. ΑΙ. 97. 
^Αντίφρα κώμη Ρίοΐβιη. IV, 5, 7. εΙς ^ΑντΙφρας 8ί8,άί8.8ΐη. 
ιηοήδίη. 8. ΐΛντιφρω ΗίβΓΟοΙ. 734, 2. Μηνάς ^Αντί- 
φρων Τ. Α. ρ. 776. ΐΛπάλλων ίη. ^Αντίφρων Μβιΐδί 
VII, 920. 

71ι ΑΙδονίας] Πιδονία ΗίβΓΟβΙ. 734, 1. Ρθάοηβ II;. Αηί. 
73, 2. Πηδωνια χωμη Ρίοΐβιη. IV, 5^ 32. Ι4πάλλων 
ίπ. Πι&αν£<χς Μαηδί VII, 917 ηηιη ΐθοίβ & 'ννοδδβΐίη^ο 44 ΙΝ ΟΕΟΕαΠΙΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 

&Ι1αία8 βϋ, άτιΙ}ϋο. Αηίοοβάαηί βί Β^φχχχηίητ βρίβοορί 
Αθ^Τρϋί, ϋα αϊ: άβ ιΐΓΐ)ί8 Π^β^^ΙΟΙΙ (Οίαιηροΐΐίοιι 

Π, 161) &ηϋ8ϋ1;θ οο^ϋαή ροβδϋ;• 

87 Μαριιαρίκης] Μαρμαριχης νομοϋ ΡίοΙβιη. IV, δ, 1. 
Μαρμαρίχη Οβ,ί, ΑΙ. 99. η Μαρμαριχη αρηά ΥθίθΓβδ 
8θήρ1:θΓ68 Γβ^οηίδ ηοχηοη 681;, βίυδάβπι ςπαο ίηάβ &1> 
Λβνο Βίοο1θϋ8.ηβο η Αίβύη η ίγγίΰτα νβΐ χάτω νοοί- 
ίαίαΓ; Ιιοο νβΓΟ Ιοοο ατΒδ βδΐ; ςνιαβ ηοπιβη & Γβ^οηβ 
ίΓ&χϋ ΟοιηηιβηιΟΓ&ίαΓ ίη βρί8ΐ:ο1α δτηοάί Νίοαβη&θ 
&ά Αΐβχαηάηιιη βρί8ϋοριΐ3 ββοΐβδΐαβ Μ3.ηχι&ήβθη8ΐ8: 
κα< Θ(ωνας Μαρμαρίχης. ΤΙίθοάοτβίηδ ίη 1ι. θοοί. Ι, 7 
βιτιη Θεωνάς 6 Μαρμαρίτης ηοχηίηαύ, 8βά Ι, 9 Γβοίβ: 
ώς χαΐ τίαρατΐολανααί Θεωναν τον άπο Μαρμαριχής. 
Θέων ο της Μαρμαρίχης ΡΙιίΙοδίοΓ^ίιΐδ Ι, 9. 

89 Σωξοναα] ΗίβΓΟοΙ. 732, 9. Οο-ί. ΑΙ. 93. Ηλιόδωρος 
ί-χ. Σωζονοης της Πεντοττόλεως 8ΐιΙ)δθΐ•ίΙ)ϋ: δ7ηθ(ΐΙο 8β- 
Ιίίαοίβπδί. Ερίρΐιαη. οοη1:ι•α Ιΐίΐβΐ'βδ. ΙιΧΧΙΙΙ, 26 νοί. III 
ρ. 317 ϋίηάοΓί. Σωαίας Σωξοναης α. 449 Μβ-ηδί 
VI, 612, 859, 925. Α1ίΙ)ί τιΛδ δοζαδβ. ηοη οοιηπιβ- 
ιηοΓ8.1;ιιτ; Θ8.(ΐ6πι βδΐ; ςτιαβ ύ6ΐηροΓίΙ)ΐΐδ αη1:ίθ[ΐιί3 Αροΐ- 
Ιοηία νοοϋαίαΓ. Μοήδ βηίιη ίηϋ 67ζαηϋηίδ, ίη Ιοβαπι 
ηοιηίηηιη, ^βηϋΐβιη βηϋτιιη οδίβηίαηΙ^ίΰΐΏ, ο1ΐΓίδύί8.η& 
ηοιηίηα 8τι1)δί;ϋηθΓθ, γθΐιιί ΑρΙίΓοάίδίαάίδ 08.Γία6 ίη 
δίαιίΓοροΙίη, Αροΐΐοηίαάίδ Βίίΐιτηίαθ ίη Τ1ΐθο1οοί8.ηα, 
ΡΓΌ.δ8,θ βί Αηύίοοίιίβ,θ ίη ΤΗβηροΙίη ηοπιίηα ηιηύα- 
ηιηί βίο. 

90 Κυρίνη] ϋα 1ΐ8,1)β1; ΤΒ,ΠΓίηβηδίδ ΗίβΓοοΙίδ, 87ηοθ11. 403, 5 ; 
ΗίβΓοη7Πΐ. αά σι. 1385/6. Κυρίνην ΤΗθορΙίΒΛίδ ορίίπιί 
ΙίΒή 95, 10. Κνρίνης Οοηδίαηύίη. άβ 8.άπιίη. ίπιρ. 
ορ. 25. Ε1;ί8.πι ΙίΒή ΜηβΓ&ήί Αηίοηίηί 68, 1 βί 70, 6 
ναή&δ Ιβοίίοηβδ βττίηβ, οίήηβ, 07Γίη8.θ, οίΓίηαβ ριαβ- 
1)θηί. ΑπιΙ)θΙ)ΐΐ8 Ιοοίδ 07Γίηβ Ιι&ΒβΙ; οοάβχ νίη(ϊοΙ}θ- 
ηβηδίδ δβ,βο. Υΐΐΐ. ΕοΓηια ηοπιίηίδ ί^ϋιΐΓ 8θθ[αίθΓθ 
β,βίαίθ Κνρίνη ίχια (βΐίί&πι Οορϋοβ ΚΤΟΙΧΙΛΗ Η7- 
νβτΏΒ,ί. ι ρ. 263). 

92 Τεύχηρα] βαάβπι ίοΓπια οοοϋπήΐ; ίη Γα,Γηθδίαηο θΐ; ΙΝ ΟΕΟΕαΠΤΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 145 

Τ&Ώηηβηδί ΗίβΓΟοΗβ 1ίΙ)Γί8; Τανχηρα 01ι. Ρ. 62. 14. 
,,ΤίβηοθΓα" νοχ ςπαζη 6θ8χηο^8.ρΙιτΐ8 Βανβηη&β 137, 16 
1ι&1>θί, 6Χ Τενχηροί &Γ6ΐιβ1:7ρ1 (τΓαβοί οήφηβηχ άηχϋ. 

793 Άόρίαντ] ΗΙβη 733, 2. Αάπωΐθ !(;. Αηί. 67,2. Αάήαηί 
Β. Α. 137, 17. Αώ:Ιαηορο1ί3 353, 14. Ηαάήαηοροΐί 
ΤαΙ). Ρθαί. 

794 Βερονίκη] ίοπηαιη ίιιβηίιΐΓ ΗιθιόοΙ. 733, 3. ϊί. Αηί. 
67, 1. Ιυΐ. ΗοηοΓ. 44. ϋαοΐιίδ ΒβΓοηίοίαβ α. 325 
Μαηβί II, 698. Προβατίον Βερονίκης α. 394 Ι^βτιη- 
οίανϋ ΙυΓ. Ογ. Βοιη. ρ. 247. 

795 ίπαρχία Τρίηόλεως] Αβ1ΐ8,βί Τηροϋιη Ιίη^α. 8αα 8ί§- 
^η3ΐιΐ άβ ίήηιη αιΒίαιη ηηιηβΓΟ, ίά βδΐϊ Οβαβ, δα1}Γ£ΐ1;3.β; 
Ιιβρϋβ Μα^3,6. δοΐΐη. ο. 27, 8. 

796 το Σίβων] ηοπιβη 3.111)1 ηοη οοοηπ'βηδ οοΓΠίρίιιιη Θ83Θ 
νίάβ^υΓ. 

797 Αετζτίόος] Ι^βρίίβ πια^ηα. /ίιογας απο Αεπτιμάγνης 
Μαηδί Ι, 991. οΓγ. 0. Ι. I^. VIII ρ. 2. 

798 "Των] βΓΓΟΓ ηβοίθήοοηιιη Οΐ'αβοοηιιη δοΙΙθίηιήδ ρΓΟ 

Οϊων = Οβα. ο£γ. 0. Ι. I^. VIII ρ. 5. 

7983. δία της ανατολίχης δίΟίκηΰεως] ίαιη δ6ς[ΐιϋιΐΓ άθ- 
δοιίρϋο 68X111X1 ρΓονΐηοίαιτιπι ςηαβ δυΐ) άίβροδϋΐοηθ 
γίΐΊ 8ρβοί8.1)ίΙίδ βοιηίϋδ Οιίβηϋδ ίτίθΓαηί. 

814 Αυγονατόηολίς] ΐ4γοναία ΗιθγοοΙ. 704, 7. Ανγονΰτα 
Ρίοίθΐη. V, 7 (8) 6. Αα^8ΐ;3. Ρϋηίτΐδ ΝΗ. V, 26, 93. 
Πίαων Ανγονατης &. 363 8οογ. ΙΠ, 25. Ταριανος 
Αυγονατης 8.. 431 Μαηδί IV, 1269. Θεόδωρος ίπ. 
Ανγονατης ηόλεως α. 451 Μαηδί VII, 144. άβ δϋιι 
ο£γ. κ. ΗηΐΏΣΐηη βί Ο. Ραοΐΐδίθίη, Εβίδβη ίη Κΐβίηαδίβη 
1111(1 ΝοΓάδττίβη ρ. 411. 

817 1%, Κιλικίας β'] βαδάθΐη ηονβιη τιΛβδ βΐ; ΗίβΓΟοΙβδ 
Θχ1ιί1)θί ηβο ηοη δηΊ}δθΓίρϋοηβ8 87ηο(ϋ Μορδΐΐ68ύ3ιη8,6 
(550) Μ3Λ8ί IX, 827. 

818 Ανάξαρβος] ιΐΓΒδ ίβηταβ ιηοίτι οοηοηβδΣΐ, & Ιτίδϋηο Ι 
α. 525 Γβδίϋηίϋ, Ιτίδϋηοροΐίδ γοοϋα1:& θδΐ;. Έαα^. IV, 8. 
ΤΗθορΙιαη. 171, 17. Ιάβιη ηοιηβη, Γβ^αηίβ Ιτΐ8ϋηί8.ηο, 
Υ8ΐιιϋ;, ηϋ βχ αοϋδ 87ηο<ϋ Μορδηβδύαηαβ βί V ^βηβΓαΙίδ 
οοηοίΐϋ βάοβθΐηηΓ. Ργ&υθ I^3.^^ηα 8.οί& ΙηδϋηίαηοροΗη 

<9Γ60Τ£;ϋ Οτρηί Αθβοχ. 0x1)13 Βοιηαηί βά. Οθίζβτ. 10 146 ΙΝ ΟΕΟΕαίϋΜ ΑϋΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

Θ&Π1 &ρρθ11&ηί. Ιοαηηββ ρβι ζηίδβΓίοοΓάίαπι Οβί βρ. 
Ιηβϋιή&ηοροΐϋ&η&β ιηθ^ΓοροΗβ &. 550 Μοϋβί IX, 276. 
Αβίίθήτιβ ιηίδθτίοοΓάία Ββί βρ. Απαζοχ^θηβΐαπι δίτθ 
Ιπδϋϋί&ηοροΐίίαηοηιπι ιηβίτοροΐβοδ α. 553 Μαηβί IX, 
391. Αηϋςααιη ηοχηβη Γβϊίηο^ ΗίοΓΟοΙββ 705, 2. 
Νογηιη, Ιιΐδϋηίαηο άβίιιηο1;ο, ϋβιηιη αΒοΙθνίβδθ νίάβΙπίΓ• 
οίτ, Ιο&ηη. Μθ8θΙι. ρτ. δρίΓ. 51. Ι4ναξαρβ6ς μητρό7^ολίς 
Ιατιν δευτέρας Κίλίχίας. — Στέφανος . . ίτν. της ^Ανα- 
ζαρβέων μητροπόλεως της δευτέρας των Κίλίκων έηαρ^ 
χίας Λ. 680 Μαηδί XI, 672. βίι\ XI, 989 βίο. 

819 Μομψουεβτία] Μοχη3ΐΐ68ΐ:ί& Ε. Α. 93, 4. Μοχηρ8ί8ί6& 
Τ&Ι). Ρβϋΐ;. Μαη8ί8ία Ιϋη. ΒιΐΓάί^. 580, 4. Έί Ρίο- 
161X13.6118 V, 7, 7 ναπαιη 1βο1;ίοη6ΐη Μομψουεατία ρΓΛβ- 
\)&ί \νί11}6Γ5^ ρ. 345. Μομψουεατίαν τιΐίίςΐΐβ Τ1ΐ6θρΙΐ8ΐιί3 
βϊ Οοογ^ϊί Μοηαοΐιί 1ίΙ)ή 8θπρϋ θχ1ιίΙ)6ηί;. άβ Βοογ 
Τΐιβορίιαηβδ II ρ. 673 8. ν. Μομψουεβτία. Μαδίδία 
Τ1ΐ6οάο8ίαδ ρ. 30. Μαοβ(1οηίιΐ8 Μαηχίδίοη α. 325 Μαηδί 
II, 699. Οΐ7ΐηρίη8 ΜοπίΕΐΐθδϋαδ α. 381 Μαηδί ΠΙ, 
569. Τΐιοπιαδ 6ρ. Μοη3ρδα6δϋα6 (ϋα ΟΌγΙ). Μαπιρδΐΐ6δίίο 
Ραπδ.) α. 445 Μαηδί VII, 218. Θεοδώρου του Μομ- 
ψουεατίας Ογτϊί]. ν. 8. δαΒαβ 72. Βαδδίαηηδ 6ρ. Μοπι- 
ρδτίθδϋαδ α. 451 Μαηδί ΥΠ, 740. 

820 Αΐγία] ν6Γα ηοπιίηίδ ίοπηα 6δί Αίγαι νβΐ Αιγαιαί 
{Αιγέαί Οαδδίπδ ϋίο ΧΙ^ΥΠ, 30, 1; Ραυδαπ. V, 21, 11; 
Ηί6Γθθ1. 705, 4. Αιγέων ΜογθΙΗ ρ. 228. ^ν ΑΙγέαις 
τνόλεί αούα 88. Οοδηιαβ βϊ Βαπιίαηί Ι, 1 ; 4 =» ΑΑ. 88. 
86ρί. Τ. ΥΠ ρ. 469. Ε^6α αοί;. ΙΥ, 2 1. ο. ρ. 475). 
Ιοαηηβδ ΜοδοΙιπδ δίπιίΐί πιοάο Αίγιάριος δθηΙ}ί1; ρΓα(:. 
δρίΓ. 0. ^^^ 86ά ραηΐΐο ροδί; Γβοίβ από Αιγαίων, ίη οίνί- 
Μθ Ε§ία ΑΑ. 88. 1. ο. ρ. 473. Γαίδο Ιβ ςιιίβη II, 896 
ΡοδοΙιαδίαπι Α6^ϋ (Μαηδί IX, 176; 393) Αβ^αηιηι 
6ρίδθορηπι 6886 ορίηαίπΓ. Οιιπι αηί666άαη1; Μθ^^ατοπιηι 
61: Οριιηίίδ ρΓαβδίιΙβδ, βυηι Αβ^ϋ πιΐϊίδ Αοΐιαιαβ ρΓονίη- 
βίαο αηύίδίίίβηι Θδδ6 06η8η6Γίη]. Οτιίιΐδ (][Όίά6ηι ιΐΓΐ)ίδ αΐίαδ 
6ρίδ6ορτΐ8 ηοη οοοιιηβιηοΓαίυΓ; 86ά(7Γα6βοπιπι αηϋδΐϋιιηι 
αάιηοάιιηι ταΓα &ύ πΐ6ηϋο, γβΐιιύ Τθ§6α6 ηηιΐδ 0ρ1ΐ6ΐίΏΐιΐδ, 
Ταηα^ΓΟΓαιη ρΓαβίβΓ Ηββγοίιίαπι. ηηΐΐαδ ίην6ηίΐΐηίτΐΓ. ΙΚ αΕΟΒαΐϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 147 

824. 825 ^Αλίξάνδρίία Καβιααός] ιηαηβίο ΑΙβχαηάηΑ 8ο&- 
' Μοβα ϋ^η. ΒτίΓάί^. 580, 8. Τλοοάοβίιιβ ρ. 30. ΐΑλεξάν- 
δρ€ΐ€ίν την Καβίωύίχν ΟΙιτοη. Ροδολ. 321, 11• Αΐβχ&ιι- 
άτί&ιη ςηι ο&Μοβηπι 6&τΙ>. δοαίίς^. £π8θΙ>. θά. δβλοβηβ Ι 
Αρρ. ρ. 210. *Αλ£ξάνδοΒΐ€ίν την Καμβναου Μα1&1&8 Π 
ρ. 113 βά• Οχ. Αίθχ&ηάήα οαία Ιβοη. Β. Α. 358, 9. 
Αίθχαηάτία ο&ϋβδοη Τ&1>. Ρβτιΐ:. ^Αλεξάνδρεια η χατα 
*Ιααόν Ρίοΐβιη. V, 14 (ΐδ) 2. Ηββ^οΗίιΐδ Αΐβχ&ηάηαο 
ιηίηοήβ &. 325 Μαηδί II, 694. ^Αλεξανδρείας μικρας 
ΜοΓβΙΙί ρ. 228 ^ΚίΟΟΟ . . . Ζοΰ^& ρ. 245. 

835 Ήλιου Σεβαατη] "Ιονλιοαεβαατη ΗίβΓΟοΙ. 709, 4. Ερι- 
βίοΐ&θ θρί$οοροηιιη Ιδ&αήαβ Ιιβοτή ίπιρβιαίοή άαΐ&θ 
8ΐιΙ)δοήΙ>ϋ δβΐιαδϋαηηβ βρ. δθΙ)α5ϋ&6 Μ&ηδί VII, 563. 

840 Όλνα] = "Ολβα, νλβη. 

847 Ζηνωνόπολις] Ζινότίολις Β. ββηηαάίο ΓβνβΓβηάίδδίιηο 
ορ. Ζβηοροΐϋαηο α. 553 Μαηδί IX, 176. οίνίίαϋδ 
Ραιηρίιίΐίαθ ρι-ονίηοί&β IX, 393. Είλάλίος ίλεω θεοΰ 
^7^. Ζηνωνοττόλεως ^Ιΰανρίας 3. 680 Μβιΐδί XI, 680. 
Μάραος ελάχιατος ίη. Ζηνοηόλεως της ^Ιβανρων ίπαρχ, 
α. 692 Μαηδί XI, 1000. Ζηνούπολις τετάρτη της 
Αεχίχπόλεως, Οοηδίαηϋιι. ΡθΓρ1ΐ}Ύ. άβ ΤϊιβίΏΈΛ, Ι, 13. 
Ζίηοηοροϋδ (ν. 1. δτηοροΐί) Ιΐίη. ΗίβΓΟδ. ρ. 335. 

848 Σβίδη] Σβηδη Β. Ζεέδη ΗίβΐΌοΙ. 710, 7. δ Σβηδων 
Νοί. Χ, 802. ο Σννηδων III, 745. ο αβηδων Ρα- 
ήδίητίδ 1356. 6 ββηδών €οίδ1ίηί82ΐηδ 209. Κόνωνος 
Είδης ίη αοίιίδ ΟΙιαΙοβάοηβηδίΒυδ (Μαηδί ΥΠ, 166) 
▼βίαδ ιηβηάυιη ρΓΟ ΚΟΝωΝΟΟ ΟΒΙΔΗΟ ββί; ϋί- 
νίοηβηδίδ Βαΐτιζϋ 1ια1)6ΐ;: ΙβΒίάαβ, ΟθΓΐ)θί6ηδίδ: Υδίάαβ, 
Ρ&τίδίηαδ Βίάίδ. — 81>ίάί. Ιϋη. ΗίβΓ. ρ. 335. εϊς τε 
Σβίδην ΤΗβορΙιαη. 120, 31. 

852 Αομ^τιονηολις^ ^ομιτιόπολίς Ρίοίθχη. V, 7, 5 βδί ιιΛδ 
ιηθάϋβπ'&ηβα. ^ομετιονηολίς τρίτη της ^εχαηολεως 
Οοηδίαηί. άβ Τΐιβχηαΐ:. Ι, 13. 6 ^ο^ιτιονηόλεως Νοί. 
III, 742. (6 δο^ετ• Οοίβϋηί&ηιΐδ 206.) ^Αντωνίου Αο- 
μετίοντΐόλεως &. 451 Μ&ηβί VII, 165. ΟΓβηϋο βρ. 
ΟοηήϋοροΗβ Μ&ηβί VII, 563. Ρβίιο ΓβΥβΓθηάίβδίχηο 
βρ. ΒοιηίϋοροΙί(&ιιο &. 553 Μ&ηδί IX, 177. 394. 

10• 148 ΙΝ ΟΕΟΕΟΙϋΜ ΑϋΝ0ΤΑΉ0ΝΕ8. 

Κοαμας Ιλίφ θβον Ιη. ΑομεϊΐίΜόΙίως α. 692 Μαοή 
XI, 1000. 

853 ΑανζαδίαϊΙ Ααύζαδος ΗίθΓΟβΙ. 710, 9. Αανζαδος 
Ινάτη της ^ίχαπόλεως Οοηβύ&η^. άθ ΤΗθπι. Ι, 13. 

854 τα δ^ χλίμ4χτα] οxη^^^;τιη^α^ &1> ΗίβΓΟοΙβ. 

855 Βαναύων] Μανανων Β. £ογ1;&88Θ Μοη&Β&θ οτιίαβ χηβη- 
ϋοηβιη ί^οϊϊ 8ύβρ1ιαηα8 Β^Εζ. 8. ▼. ΜοναβαΙ, τνόλις 
^Ιύανρίας, Καπίτων εν *ΙβαυοιχοΙς. 

857 Κοατράδος] δοήρίοπιπι ν6ί;α8ϋ38ίιηη8 ςαί Οοίχαάοπυη 
ιιτ1)ί8 ιηβιηίιιϋ, βδί ΟαρϋΌ Ιι7θία8. Κότραδίς, πόλις 
*Ιαανρίας, Καπίτων ^Ιαίχνρίχών πρώτω 8ύ6ρ1ι. 8. ▼. Εζ 
ΟβοΓ^ί 8.αί6ΐη ηοϋϋβ. οοΠϊ^θγθ ϋοβί τοΓ^βηΙίθ ρ. ΟΙιτ. 
η. ΥΙ δαβοιιΐο ΟοίΓοάα οίγϋαϋδ ίητα ηοηάαιη αοοβρίδδθ, 
δβά ίη γβίβπ ρα^ δίαία ρβηηαηΒίβδβ. ,,ΟοίΓαάοπιιη 
ηιιΐΐαδ ιηίΐιί οβοαιτϋ; βρίδοορηδ αηίβ δ6χ1;8.ιη δτηοάαιη 
^βηβΓαΙβιη" (= 680). Ι^θ ΰαίεη Π, 1031. Αβίαίβ 
Ια3ΐ:ίηία.η63. νβΐ ροδϋιΐδϋηία,ηβα βρίδοοραίιι^ ΟοίΓαάβπδίδ 
βΓβοίυδ ρΓ3.βδυ1ς[ΐιβ, €[ηί ίηίθΓ Ιδααηοοδ βρίβοοροδ, 8β- 
Ιβαοΐαβ ιη6ίΓορο1ί1:3.θ δαΒάϋοδ, ηαδ<][ΐιαιη οββιιητϋ;, β 
γβδϋ^ίο ίηΐβτ αιιΐοοβρίιαίοδ Γβοβρύτΐδ βδδβ νίάβίαΓ. 
Εχίηάθ ίΓθ(][ΐΐθηδ βίαδ ιηθΐχιοι1& βί ίη ηοϋίϋδ βοβίθδία• 
δϋοίδ βί ίη 8.οίίδ βοηοίΐίοπτπι. 

874 Κνρος] Μτ\)Β Κνρρος α δβήοήδ αβύαύίδ δθΓίρΐΌΓίΙ>ιΐ3 
Κύρος νβΐ Κϋρος^) 8θτίρ1;& ίηνβηϋπΓ. ΡίοΙβπίΛβί (V, 
14, 13) οοάβχ Ραηδίητίδ 1401 αά νοοβπι Κνρρος βΛ- 
άϋ: η Κύρος, — ^ημ,ητρως δε ο ΐΛντιγόνου το Κν 
ρηβτης δια του η φηβΐ καΐ καθ' νζιφεΟίν τον ίνος ρ ?^ 
8.άά. Μ6ίηβ]ί:θ 8ί6ρ1ΐ£ΐη. δ. γ. Κύρρος, η\)ί Ε1ΐ6(1ί^θΓ3.ηιΐ8 
1ί1)6Γ Κνρέΰτης, Κνρεΰτίς, Κνρεατικη ρΓ&6ΐ)6^. ^αί 
δ0Γί1)6ηάί ιηοδ ίία ίηΥ8ΐιιίύ, ηΐ: τίΓ^ίβ οοηάίίοΓβηι 07- 
Γΐιαι ΡβΓδαΓΟΏλ γθ^θπι αΐΐΰοίηαϋ βίηΐ;. ην δέ τι Ι;γΙ 
Σνρίας κομιδγ απημελημένον ηολίχνιον^ Κνρος ονομα^ 
οτνερ ^Ιονδαΐοι ίν τοις ανω χρόνοις Ιδείμαντο .... ηαρα 
Κύρον δΐ βααιλέως αφειμενοι ηολλω νατερον' διο δη 

1) ΟΐρίΚΟΟ ^η ΚνπρΟΟ Ζο'^^Λ^^Λ^Ι,ΣυρίτίίοςΚνηρου 
ΜοΓβΠί ρ. 227 Υβύυδ ηιβηάυιη ριο Κύρρον ββί. ΙΝ σεΟΚΟΕυΜ ΑΒΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 149 

καΐ Κν(^ν το χωρίον Ιχαϋ^ΰβτν, ταντα τω εύίργίιτι Ικτ 
νίνοντΒς χαραηηρίο• Ρτοβορ. άβ &6άί£. Π, 11. Ορβηιιη 
ΤλθοάοΓθϋ βάίϋοηθβ Κνρρος βρ. 113, 114, 115, 138 
ΒΪ Κϋρος Μβί. βοοΐ Υ, 4; ΙιίβίοΓ. τθ1ί§^. 2; 24 ρΓ&β- 
ΒβηΙ;• Αοϋβ Ολ&1οβ€ΐοηθη8ίΙ>ιΐ8 (Μ&ηβί ΥΙΙ, 145) 8ηΙ>- 
ΒΟΓΪΒϋ;: θεοδώρητος Ιη. Κνρον. (Βαδϋβί Γβοβηβίο 
νΠ, 741 : Τ1ΐ6θάθΓϋιΐ3 βρ. Ογή,) θεοδωρψος Κνρου 
Μ&ηδί IV, 1269. οίτ. V, 768. Κύρος ΗίβΓΟοΙ 713, 1; 
0. Ι. α. 8610 (ίϋηίαβ ίη^ΓΛ α. 374 βΐ; 378 οοηοβρίπβ); 
Εαος^τ. Ι, 10; Μ&ηδί IX, 348; λί&1&1&8 Π ρ. 405 βθ. Οχ. 
Τΐιβορλαη. 29, 16; ΕηβοΙ). βά. δοΐιοβηβ Ι Αρρ. 82, 46; 
ΡΛΐ•ϋιβ7 Νοί. V, 66. — ίηρΓΟΥίηοί&ΕοίΓαΙ^βηδθ βη!) οίνίΐαίβ 
Ο'ΤΓΟ. ίίί\>• ΡοηΙίί. δίΙνβδίβΓ 20. Ορρίάυιη ηοιηβη Ηλ^ο- 
ροΐίβ α δαηοϋβ €θ8ΐηα βΐ ϋαιηίαηο (οΓγ. ΡΓΟΟορ. 1. ο. 
βί δτηοάίβ. αάν. ΐΓβηαβί ίτ&^οβ^. βρ. 133. Μ&η8ί V, 912) 
Εΐοοβρίδδθ οοηίοϋ I^β ^η^6η II, 930. Ερί&1;ιι1αβ οήβηία- 
Ιίαιη βρίβΰοροπιχη αά Α^ρβίιιιη άαίαβ δυΙ)8βιίΙ)ϋ; Συμεω- 
νης διάκονος '/μΙ α^ιοκίρίΟίάρίος της κατα^Αγίόηολιν αγίας 
^χκΑ»;σ/αςΜαηδίΥΙ]Ι, 919. Αηΐβοβάυηΐ; αροβηδίατϋ Αιηί- 
άβηαβ βί Ειηίδβηιΐδ, δβςιιιιη^ατ Ρΐιοβηίοίαηιιη ιΐΓΒίαηι. 
Ζενμα] ρηιναιη ίοπηαχη ^αβηίιιτ δβήρίοΓΌΐη ηοηπαΐΐα 
ύβδίϊίιηοηία. Ζβιιιηα ρΓαβ^βη!; 1ίΙ)ΐΊ Ιί. Αηί. οιηιιβδ 
184, 1 (ρΓαβίβΓ Β); 185, 1 (ρίΕβΙβΓ Ρ); 189, 2*; 
190, 2 (ρίΕβίβΓ Β Ρ); 191, 2 (ρΓ&βίβΓ Β). ΕΙ; Αιη- 
χηί&ηί 1ίΙ)Γί ΧΥΙΠ, 8, 1 Ζβαιηα βχΙιίΒβηΙ ΑόοΙογ Τ&Β. 
Ρβηί. νίαβ ςτι&β ΗίβΓ&ροΙί Ζβυ^α ίβΗ ο^δοήΒϋ: „&1> 
Ηίβΐ'αροΐί Ζβηιη&'^ δβά ορρίάαιη ίρδίιιιι Ζβτΐ£^]η& Αρρβίΐαΐ;. 
Αηίοηίιΐδ βρ. α Ζβυιη&Ι^β Μ&ηβί III, 138. Ζβιιιη& Ιϋη. 
ΗίβΓΟδ. ρ. 333. οίη ^βδδβΐ. Λά Ιϊ. Αιή, ρ. 185. 
Πέρρη] Ρβηβ ϋ. Αηί. 210, 3; 215, 10; ΡβΓτβ ΤαΙ). 
Ρβιιί;. ϋερρι/ ΗίβΓοοΙ. 713, 6. Ρβιτί Ιϋη. ΗΙβΓΟδ. ρ. 333. 
^ιι&^β ίη £η6δ Εάβδδβηοηιχιι βί δαχηοδ&ίβηοπιπι βί 
ΡβΓταβοηιιη ειίςνιβ Μβΐϋβηβηβίτιχη οΐίνίδΐ δΌηύ. Ιοαπη. 
ΕρΙι. άβ 1)β&ί. Ογ. ο. 37. ^Ιοβίνω ίπ. Πίρρης I^β ^11^βη 
Π, 943; Αθανάσιος Ιη. Πέρρης Μ&ηβί ΥΠ, 145. οίη 
317, 320, 324, 325 β1;ο. Σαβίνΐ€ίνος ίτιίοχοηος Μαηβί 
ΥΠ, 314 8(ϊ. βοοίβδίαβ Ρ&τβηβίαπι ιβάάίίαιβ ββύ δανί- ) ΙΝ ΟΕΟΕαίϋΜ ΑϋΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

ηί&ηιιβ βρίβοορτίδ. I^^ι)6^&^^^ Βγθυϊ&γ. ΧΙΠ αΙ)1 Γβοίβ 
Τνθβδβΐίη^ιΐδ „ΡθΐτΙιβη8ίτιιη'' θχηβηάανϋ;. 8. β&ιη&1ίηπ3 
(βωηΐΐηό) βρ. Ρβητίιοηιιη (ΡλγΙιι)^) Αββοχη&ηί Β. Ο. Ι 
ρ. 410. £α3ΐ:&ί1ι1\ΐ8 βρ. Ρβιτββ α 518. Αβδοχη&ηί Β. Ο. 
άί88. άβ ΜοηορΗ. 8. ▼. ΡθγγΙιΙ \νΓψ1ιί; ΟΒ,ί;. Μα8. Βήί, 
ρ. 970. Μίοΐιαβί Μα^ηιΐδ ρ. 177 Ιι3.η^1οί8. Εαάβχη 
τΐΓΐ)8 βί ΡβΓ^α αρρβΙΙιιύτίΓ. δίβρΗ. 8. ν. Πέραα, ηόλις, 
ΌΊ/λνχώς, Γταρα τω Ενφράττ} χαΐ Σαμοαάτοις, τα Β&νΐ' 
ΐίον Περύαίος, δυνατόν δε χαΐ Περαηνην είπείν. Ββοϋδ- 
8πηθ βΐιΐδάβιη \ΐΓΐ}ί8 βρίδοορυιη Ιοαηηβιη ΡβΓδίάίδ α. 325 
(Μαηδί Π, 699 ^Ιωάννης ΠεραΙδος Μοτβΐϋ ρ. 228) ββδθ 
οθΠδθί ΡϋΓ3. ('ΒρίοΠβ^ίυχη δοΐββιη. Ι ρ. 533 ΰ.) ψύ ία 
ίηάίοβ οορϋοο (Ζοΰ^α ρ. 245) ςιιίπίυδ Μβδοροίαιηίαβ 
ρΓονίηοίαβ ρι-αβδτιΐ βηαιηβΓα1;ιΐΓ : Ιϋΰ4$4υΐΗ0 ^ΪΧ 
ΠβρουΐΟΟ Γ= Περαηνης). Νοιηβη 1ίΙ}ΐ•αΓίθ8 ίη βΓ- 

ΓΟΓοιη ίηιΐιιχίΐ: ϋα ιιί ..ρΓονιηοΐΕθ Ρβΐ'δίάίδ" ηάίοηΐβ 
ίηδοηΙ)βι•θηί. Οβίβηιιη βιτίΐΐ; δίβρίιαηη^ Ειιρ1ιι•α1:ί ιιΛβηι 
αοϋαεθΓβ αί&ηηαηδ; ίη1;6ΓΥ3.11ο βηίιη Ιιαιιά πιβάίοοΓΐ αΙ) 
βο άίδίαί. δϋηιη άβίβχθΓοηΙ; Ο. Ριιοΐΐδίβίη βΐ; Κ. Ηιι- 
ιη&ηη; βδΐ; νίοτίδ Ιιοοϋθ Ρίπϋη &ρρβ1ΐ8.ίιΐδ ρΓορβ ΑοΙί)α- 
ιη&η δϋιΐδ. Ήιιιηαηη βί Ρτιοΐΐδίβίη, Ηβίδβ ρ. 124, 193, 
401. ,,οί. Βθζοίά, δοΐιαίζΐιδίιΐθ ρ. 37. Εαί7θΙι. αηη&Ι. 

1, 73." α. Η. 

} ΕΐρωποςΙ ηιιηο ΟαΓ^Ί}1δ Ηο£Γιη8.ηη: Αηδζΰ^θ αιΐδ ΑΙ^ίβη 
ρθΓδ. Μδι-ί. ρ. 161 δς. δαοΐιαιι: Εβίδβ ίη δ7Γίβη αηά 
Μβδοροίαιηίβη ρ. 168 δφ 

3 Νιτίόπολίς] ϋβιη α Νίοοροΐί Εάίδδα ιηριη. ΟΧΧΧΥΠ 
ϋ Αηί. 190, 6. Νίκόπολίς ΗίβΓ. 713, 7. Νίοοροΐίη 
ρΓορβ Μορδαΐΐθδϋαιη δϋαιη οοπιιηβιιιΟΓ&ηΙ δ1τ3.1)0 ΧΙΥ 
ρ. 676 Ο βί Ρίοΐβπι. V, 7 (8), 7 (ΐτι&ιη "ννβδδθΐίη^ιΐδ 
(οίΓ. &ά α, Αηΐ;. 791, αά ΗίβΓοοΙ. ρ. 713) θαηάθΐη βδδβ 
Γθοίβ οοηίθοϋ Νίοοροΐίη τιτΙ>6η], ςιιαιη Ιοδυα δ1;7ΐϋ6δ 
ίη οΙίΓοηίοο (ορ. 34) οί οΙίΓοηίοοη Εάβδδθηηπι αά 
α. 810 (76) ίβΐΎΕθ πιοίυ άίπιίθιΠί βδδβ ίΓαάτιηί, ίάβηι 

1) οίτ. ΡΙιαΓίδ (ΡΈΐ8) οοβηοΊ^ίαιη ίη τβ^^οηβ Ηββη Μαηδύτ. 
•1ιβΐ3Γ. ΙιίδΙ. βοοί. Ι, 438. ΙΝ ΟΕΟΕΟΠΤΜ ΑϋΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 151 

1τ άοοίπιβ Εαρ1ιπιίθη8ί8 ρΓονίηοί&β ορρίάαπι θ88θ 
6X1861;. δ6ά οηχη βρίβοορτιβ 6θχηζη6ΐηθΓ6ίτυ:, ηθςΌθ 
ιΐ6Γ ΗίβΓ&ροΙίί&ηί ρπΐ68Όΐί8 8ηβπι^&ηθ08 Νίοορο1ϋ;αητΐ8 
Θ66η8θ&^ιζτ (ο£γ. ϋίη. Ηίβτ. ρ. 333) Ματϋη 6ΐ ^η^ΐιΐ, 
ι886αι&ηίηιη εβοαϋ, Ρα1&63ϋιιβη8θΐχι ηιΐιβιιι βίηβ άτιΙ>ίο 
^οίβ ίαίβΐΐβξνοαί; ηαηο ΝΐΙ)θ11 (Ιβΐάΐιΐΐβ). 

^χηναρχία] ΣχΒναρχαια ΗίβΓΟοΙ. 713, 8. "ννβ83β1ίη^η3 
"^τζηνη αρχαία^ Ι. ΒβΙίΙεβΓ ΣχηναρχαΓα δοΗΒηηί. 

ίαίοάρεια] = ι/ Νεοτιαιαάρεια της Ενφραιτηαίας, — 
άί Λολίοματα δε γ,αϊ φρούρια πάντα Ιν Ιαχατιαις των 
^^υφρατηο^ας υ οίων οντά τ»]» όμοιας επιμελείας ηξίωαε, 
Ιαρβαλιΰον τε '/.αι Νεοκαιΰαρείας και τον Γαβονλων 
αλουμενον χαΐ της προς τω Ευφράττ^ Πενταχωμίας 
αί τον Ενρωπον^ ετι μεντοι τον καλόν μενον^Ημερίον '/,τλ. 
'ΓΟΟορ. (3β αβάϊΓ. Π, 9. Ραηίαβ Νβοοαβδίΐήαθ α. 325 
[αηδί Ι Γ, 698. Πανλος Νεοχαιααρείας Μοί'βΙΗ ρ. 227. 
[^τλοο ^Λ ΛβΟΚΛΙΟ^ρΐ^ Ζοϋ^^ι Ρ 244. Ρη,ιιίαδ 
Ι^βοοαίίδαήβηδίϋ (ΡΓονίηείαβ δ^ηαβ Οοβίβδ) α. 341 
[αηδΐ Π, 1308. Μελέτιος ΝεοΥΜίΰαρείας α. 431 
Γαηδί IV, 1209; 1472; V, 776. Πατρίκιος ίπ. Νεο- 
ίίΐααρείας α. 451 Μβιΐδί ΥΠ, 141. (Χβοοαββατβαθ 
.υ^δ1;α6 ρΐΌνΐηοιαβ ΕιιρΙΐΓα1;6δία6 ΥΠ, 712.) Ιοοιιηββ 
. βρ. ΝβοοαβδαΓβαβ Εαρ1ΐΓαίβ8ί&6 α. 553 Μ3ΐΐδίΙΧ,393. 
ίοϋδδίιητΐ8 βδί δί7ΐ1{ΐηπ8, ατοΐιβρίδοοριΐδ Νβοοαβδ&τίβη- 
18, Ι^ηαϋαηοηιιη ριίηοβρβ. Κβοοβδ&Γβα Ιΐίη. ΗίβΓ. 
.333. Ο&θδΟΓβα 1ιαΙ>βί βί δ7ηο(1ίονιιη αάνβΓδίΐδ ίπι• 
06άί8.ΐΏ Ιΐ'βηαβί: Μβίβϋαδ βρ. Οαβδ&Γβαβ Αη^δίαθ 
!αρ1ΐΓαίβ8ί3.θ Μαηδί V, 768. Αοία 88. δβΓ^ϋ 6ί Βαοοίιί, 
α&6 δΐιΐ) δ7ΐη6οηί8 ΜβίαρΙίΓαδί&β ηοιηίηθ ίβπιηΐιιτ, 
πΐϋ Νβοο&βδ&τίβηδίδ ηιιΐΐ&χη ί3.οίιυιί ιηβηΐ^ίοηβιη. 

",εργιονπολις] 'Ρηΰάφα Ρΐίοΐβιη. V, 14 (15), 24. ΕίδαρΑ 
αΙ). Ρβηί. Ι1ίδ£ΐρ1ι& Ε. Α. 89, 1. Εθδ&ί8. Νοί. Βί^. 
>Γ. XXXIII» 27. Εοδ&ρΐια 5. 'Ρωααφών ΙΙαχί, 83. δβτ^^ 
ί ΒΛΟοΙιί (Μί^θ ΟΧν ρ. 1005 δ(ΐ.) 16; 19; 20. ίατι 
ί τις νεώς Σεργίω ανειμίνος ίν τ^ Ενφρϋττηόία ίπι- 
ανεΐ αγίφ^ 6ν δτ ύίβοντίς η χαΐ τε^ηπάτες οί πάλαι 152 ΙΝ αΕΟΕαίϋΜ ΑΌΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 

αν&ρωηοι Σε^ίουπολίν τη Ιπωνόμαΰαν το χωρίον χαΐ 
τζιγίαμαχι βραχυτάτω Λ€ρίβ$βλή%ααίν. ΡΓΟΟΟρ. άβ &6άίί. 
Π, 9. Ις ΣεργιονηοΙιν την ^Ρωμαίων χατητίοον^ η 
Σεργίου Ιηιφανονς αγίου Ιπωνυμός έΰτι, Ριοοορ. άβ 
1)611. ΡθΓβ. II, 5 οίη Π, 20. χατα την Σεργίουπολίχών 
Εαα^. IV, 28. οίτ. Αβδβιη&ηί Β. Ο. Ι ρ. 117. εις 
τον αγίον Σεργιον εΙς το ζΡη^ααφας, Ιο&ηη. Μοδβΐι. 
ρΓ. βρίΓ. 180. (Οο1;β1θΓ. βοοί. ίξτ. ιηοη. Π, 437.) Ερί- 
δοορηχη δβΓ^ίοροΙί Ιοαηηβδ Αηϋοοίιβηιΐδ ίηνϋο Αίθ- 
χαηάΓΟ ΗίβΓαροΙϋιιηο ρηΐθβιιΐθ ίηδί^ϋαϋ;: Ρβιγαβϋ; υθγο 
βύ ιη&Γίτήιιιη δαηβϋ β^ Βοηί νίοίοήδ δθΓ^ϋ ιη&Γίτηβ; 
(^ηοά δΐιΐ) Ηί6Γ&ρο1ϋ8,η8. θΓαί βοοίβδίδ., βΐ; ηογί1:θΓ ϋΐίο 
οοηίΓα ιηοΓβιη οΓ^πανϋ βρίέίοοριιιη. Μαηδί V, 915. 
Νοηηβ ιη8α'ί7ήδ βεοΐβδίαιη ζ ιηβ α1}δίιι1ϋ;, ίη ςιιαιη 
ίβΓθ 1:Γβ06η1αδ 3.τιΐ'ί 1ίΙ)Γαδ βχρβηοΐίηιτίδ βί βοοίβδίαιη 
δϋΐ) άβ1)ίίο £βοίιηυδ? V, 943. Μα^ιανοΖ ^Ροααφας 
Μαηδί VII, 32 δ. Κάνδιδος δε ο Σεογιονττόλεως ιερεύς 
ΡΓΟΟορ. άβ 1)β11. ΡβΓδ. II, 20. ΙυδΗηίαηί αβίαίβ 8θγ- 
^ίοροϋδ ιηβίΓοροϋδ ςαίικ^τΐθ (ΕιΐδθΙ). 8ο1ιοβηβ Ι Αρρ. 
ρ. 82, 39) νβΐ ς[υαίϊΐθΓ (Ιϋη. Ηιθγ. ρ. 336) βρίεοορα- 
ϊτιαιη Γ&οία βδί. Α1)Γ8,1ΐ8.ιηΌδ (1. Α1}Γα3.ιηίτΐδ) ιηίδβΓί- 
οοΓάία Βθί βρ. δβΓ^ίοροΙβοδ ιηβίΓοροΙϋ&ηαβ βίνίύαϋδ 
8,. 553 ΜΒΐΐδί IX, 390. ΚίϋβΓ ΕΓάΙειιηάβ Χ, 1087 £Γ. 

884 'Ορίμων] Οΰρψα?ίο\βτη.Υ,1^{16\ΐ4:. Ζνρί^ ΗίβΓΟοΙ. 
713, 10. (ΐϋοά Τνβδδβϋη^πδ ίη Οΰριμα βιηβηάανίΐ;. 
Οήιηοη Ιίίη. ΗίθΓ. ρ. 333. Αδββπιαηί Β. Ο. Ι, 561; 
II, 75. Άβράμιος Ονρίμων 8.. 363 δοοί'αΐίθδ ΠΙ, 25. 
Μάρα Ονρίμων 8». 445 Μαηδί νΠ, 325. Μαρά πόλεως 
^Ω,ρψών (ΐ3.ί. ΟηηιΟΓαηι, άβ ΟΗηιο) α. 451 Μαηδί 
νΠ, 169, 170. Ν. 1ι. δίΐναηαδ βρ. ϋήπιοηιπι ('\\^βΜ) 
ίβηιροΓθ δβνβή ραίτίαΓοΙιαβ. Τνη^Ηί; οαί. Μυδ. Βτύ. 
ρ. 970. Οηόδίηΐθ άβ Ζθτι^α βί ά' ϋΓβπια (?) α. 518 
ΜίοΙιαβΙ Μας^τΐδ ρ. 177 Ι<αη^1οίδ. Βανίά βρ. ΙΓηηιαθ 
οαβω ('λνΕΜ ΚδΤΕ') α. 845 Αβδβπιαηί Β. Ο. Ι, 172 
= Τνή^ΐιί οαί;. Μηβ. Βηΐ;. ρ. 427 δς. Οαιβπιη. Μα*- 
ίΗ&βηδ Έάβδδ. ορ.209Βα1ατΐΓί6Γ. ΗοπιηιΚαΙ^θβί, ΚίβρβΓ^• 

885 Σάντων] ίηοο^ίύηπι. ΙΝ ΟΕΟΒατυΜ ΑΟΝ0ΤΑΤΙΟΝ£δ. 168 

^αλανί€ίί\ ΒαΙανία Ήίβτ. 712, 7. ορρίάαζη ιιιι& βαιιι 
Ρ&ΐίο θί Ο&τηθ Ατ&άίοηιιη Γβ§[ίοηί ιη&ήϋιη&θ (γ{[ '^ρβ- 
ίίων ηαραΐία) Λϋήΐ^χάίατ & δΐΓ&Ικ)ηθ ΧΥΙ ρ. 753 0. ς[αί 
Βαλαναία Βθή\)ίί. Β&Ι&ηβα Ρΐίηίαδ V, 20, 79. Βαλανίαι 
Ρίοΐ. V, 14 (15), 3. δίβρίι. 8. γ. Βαλανίαι^ πόλις Φοι- 
]^ίκης η ννν Αίνκάς. ΙηΙβΓ Ρ&ϋαιη θΐ Αηί&τ&άτυη 
Γ&Ι). Ρβαί. 1ι&1>θί Β&ΐηβίβ; Β&ΐΑηθ& ϋ Αηί. 148, 2 ίηΙβΓ 
5&1)&1&ιη βί Αηύ&Γοάυιη; ΒλΙ&ηβίΒ ίηίβΓ ,,ΡαϋΙιοΏ^ βί 
,ΑηίΙι&ΐΕΠίάα^* Β. Α. 88, 2; οίνϋαβ Β&Ι&ηβαβ ΙϋηβΓ. 
ΒυΓάί^. 582, 7. τι^ν ΒαΙαάμαν Νϋυβ Βοζαρ. 97. 
νΌΙ&ηβα Ιΐίη. ΗίβΓοβ. ρ. 333. Έαρίιπιϋοιι Βαΐ&ηβηβίδ 
λ. 325 Μαηδί II, 698. Τίμο^ίου Βαλανεων &. 449 
λΓ&χΐ8ί ΥΙ, 609. Βαλαναίων &. 451 ΜοΑβΙ ΥΠ, 144. 
Θεόδωρος . . ^:^. της υμετέρας Βαλανεωτών α. 536 Μ&ηβί 
ΥΙΠ, 983. 8ίβρ1ι&ηα8 . . Β&ΙαηβοίαηοΓηιη α. 553 Μαη§ί 
[Χ, 393. ηηηο Βαηίοδ. Βϋίβι ΕΓάΙπιηάβ ΧΥΠ, 886 δίΐ. 
Κωνατάντεια] τούτω τω ετει (α. Μ. 5832 «=» 340) 
Κωνατάντιος . . . κτίξει χαΐ Κωναταντίαν^ την πρώην 
/ίντωνίον πόλιν (ΑηΙοηίηιιροΙίιη Αιηιη. Μ&ιο. ΧΥΠΙ, 
}, 1) λεγομενην^ Ιηονοαάβας αυτήν Ιαντω, δαατώύαν 
<ίμίδης αταδίους ψ'χατα μεοημβρίαν. Τΐιβορίιαη. 36, 10. 
λ. 661 αβάί&ο&νϋ; βίίαιη Οοη&ΐαηϋηβ Τβίαιη ιΐΓΒβιη ςαοθ 
[)1ίιη Αηίίροϋδ (ϋοβΙ)&ίιΐΓ. ΟΙιγοιι. Εάβ38. ο. 20. Κωνύταν- 
ζίνης πόλεως αφιανουνται ηΧηβΙον του ^άρας αφεατωαης 
ϊς δυόμενον ν,λίον (ίταδίο^ς ίννενηχοντα χαΐ τετρατίο- 
Ίίοις. ΙοΒΧϊΏ. Ερίρΐιαη. 5. 0. Μοίίβι Ρ. Η. Ο. IV, 276. 
Ιν Κωναταντίντι ^ αταδίοις φζ' χατα δύαιν αφεΰτώαης 
Νίοίβης. Τΐιβορίι. 145, 1. 0οη8(;&ηϋηοροϋ8 ιηίηοΓ (][υ&6 
ήγϋάβ ρ&ιιΐο &ιιίθ Τβΐΐα άθ Μααζβΐ&ί; Υ00&1)&(;ιιι% 
Ρ86ΐιάο•Ιο&ηηί8: γϋ& ΙαβοΜ Β&τΕΐΙ&βί ρ. 204 I^&η<^. 
νθΓ&οι ηοιηίηίδ ίοπη&πι, ςπαζη ββοΓ^ίιιβ 6ζ1ιίΙ)β^, γθ- 
ϋηβηί ΗίβΓΟοΙββ 714, 2. Κωνστάντια βί ΤΙιβορΙι&ηβδ 
36, 11 (Υαϋο. 154 ΚωνσταντΙναν); 145, 14; 260, 18; 
340, 23. (ΚωναταντΙνη 134, 3; 145, 1, 292, 10.) 
ΐοη8ί&ηϋ& Ιϋη. ΗίβΓΟβ. ρ. 332. ϋδϋαϋοΓ ίοπηα 68^ 
Κωναταντΐνα δ^βρίι. 8. Υ. Νιηηφόριον (]ί\)ή Κωνϋταν- 
^Ινα)^ ΡΓΟΟορ. άθ &βάί& II, 6. άθ 1)θ11. Ρθγ8. Ι; 8; 154 ΙΝ ΟΕΟΕΟΙϋΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 

Ι, 22; Π, 13; Κωνσταντινίων Π, 13 ίη βάίϋοηΙΒπβ, 
ββά ΡΙιοϋιιβ ΒίΙ>1. 25, 12 Κωνίίταντιοίίους; Τ1ΐ6ορ]ΐ7- 
. Ι&οίυβ 8ίιηο6&ϋ& τιΙ)ίς[τΐ6 ίοηη&ιη ^£!ωνστ<τντΓνβ^ (Υ&&. 
Κων<ίταντΙνα) ρΓ&6ΐ)6ί. Κωνσταντίνα Μβη&ηάή ρπ)!. 
ίτ. 46. Ρ. Η. Ο. IV ρ. 248. Κωναταντίνη ίτ. 60 ρ. 263. 
Κωνσταντίνα Μ&ΙαΙαβ II ρ. 10 βά. Οχ. (Βίηάοιί οογτ. 
Κωναταντΐνα). Οοηβίαηϋηα Αιηιη. ΜαΓΟ. Χνΐΐΐ, 7, 9. 
Σωφρονίου Κωναταντίνης &. 445 Μαηδί ΥΠ, 325, 332. 
€οη3ΐΑηϋαβ ΟογΙ). Βίνίοηβηβ. βί νβίβΓβδ βάίϋ. ρ. 325 
οί 1ίΙ)ή οιηηβδ ρΓ&βίβΓ ΟοΓΒβίβηββιη ρ. 331. Κωνΰταν- 
τίνης &. 451 Μ&ηβί VII, 141 (βί Βαβϋουβ: οίιτϋαϋβ 
Οοη3ΐ»ιιϋηαβ VII, 712). Σωφρονίου του Κωνϋταντι- 
ναίων ίπιο'λοπήααντος Εηα^. Ι, 10. Οοπδίαηϋηοροΐίδ 
Βίοην8. Τβ1ιη3.1ιι*. αά &. 331 Αδδβιηαηί Β. Ο. Ι, 395, 4. 
Ρδβιιάο-Ιοαηηβδ 1. ο. ; Οοηϋίαηΐίηοροΐίία,ηιΐδ (ίηίβΓρνθϋδ 
I^ίι1^η^ βΓΓΟΓβ) Μαηδί VII, 403. οΓι\ λνβδδβΐίη^. αά 
ΗίβΓοοΙ. 714; ΚίΗβΓ ΕηΙΙίηηάβ XI, 370 δφ \νη^1ι1; 
3.ά Ιοδίιαιη 8ί;7ΐ. ΧΧΧΥΙΠ ρ. 27 Ν. §. Νυηο ΥίΓαπ- 
δβΙΐΓ Ηυηιαηιι βί Ρηοΐΐδίβίη, Εβίδβη ρ. 402. 
895 Θεοδοσιονπολίς] \νβδδβ1. αά ΗίβΓΟοΙ. ρ. 714. ΒϋίθΓ 
Ει-άίπιπάβ XI, 375 δθ[. 

899 Νέα Ούαλεντία] Νέα Βαλεντία ΗίβΓΟοΙ. 714, 6. Εναάίπβ 
βρ. Ναΐβηϋ&β &. 431 Μωίδί V, 768. Ενα^αβ βρ. 
Βαίβηϋαβ V, 776. Νοϋϋα ΑηϋοοΙίθηδίδ βρίδοοραίυιη 
ν&ίβηίΐηί (ν. 1. ναΐβηϋαιη Ιϋη. ΗίβΓΟδ. ρ. 336), δβά 

ίηίβΓ Απΐίά8.θ 81ΐΰΓΓ9.^8,ηθ08 ΓβΟβΠδβΙ:. 

900 Βίρ&ων] Βίρ^α ΗίθΓΟοΙ. 715, 2. ΒίΓίλ ΐΣ8.δίΓ& β,ά 
ΕαρΙίΓαϋδ ήραιη δίία Ιοδπα 81;7ΐ. ΧΟΙ ρ. 71 ο£γ. ^ΥγΙ^ΗΙ; 
1. ο. ςηί ορρίιίαιη βδδθ οβηδβί ςηοά ηαηο ΒΙγ δίνθ Βί- 
Γβάδοΐιίΐε Β,ρρθΙΙβ,ΙπίΓ. Τνβδδβΐίη^ιΐδ οοηϊτο, Βίηίΐΐδ. (Νοί. 
Βί§η. Ογ. XXXV, 28) άα1}ίίΕη3 οοηίτιΐίΐ;, οτιί αβϋρηΙαίτΐΓ 
Βοβοΐίίη^ ρ. 403. ΡιΟΓδαδ &1ϋβΓ άβ οίΐδίβΐΐί δϋα ίη- 
άίοδ,ηΐ; ΕϋίβΓ ΕΓάΙεηηάβ Χ, 975 δί^. βί ΚίβρβΓΐ;. Νο^ 
Αηϋοοίι. Γοπη&ιη νίτοΐιί βχ Βίρϋ'η οτΪΒία ρτΕβΙ^βί; 
βρ. ΒίΓίΙιοηιιη ρΓΐιηιΐδ Εάβδδβηί ρΓ8.6δα1ίδ δη^Γπι^ηβιΐδ 
βδί Ιϋη. ΗΐθΓΟδ. ρ. 332. 

900. 902 Μονι^ίλλα^ Θηρίμάχων^ Μονιαύγα] (^ααθ 0£ΐδίι•£ΐ ΙΝ ΟΕΟΒαΚΓΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 155 

ΙίΜ οοιηιηθίηοΓ&ία ηοη ίηνβηί. Τΐιβοάοδίοροΐίβ ητΒίβ 
θ^^οηβιη ρβπηηΐϋβ βΕβίτίβ Ιαβϋηί&ητιβ ίιηρβτ&ίοΓ πια- 
Ιτίί. οίτ. ΡΓΟΟορ. άθ Οθάϋΐ II, 6: τρότνω όί χω αύτφ 
αΐ τα φρούρια ^ οαα δη ά(ΐφί τζόλιν θεοβοαιούπολιν 
αται^ .... το τκαραηαν άπροαβΰΐτα τοίς ΙτΜίναίν είργά- 
οττο* το τζ Μαγδαλα^ών ανν ίτέροίν δνοΐν^ απερ 
ντον Ιχατϊρωθβμ τυγχάνει οντβ, %αι θαννονριος δνο 
ίχρόν τε %αΙ μίγα^ %αΙ Βιόμιδέων χαι θημερες^ Ιτι δε 
Ιιδάμας χα! ^ανααρών καΐ θιόλλα^ Φίλας τε %αΙ Ζα- 
αρ^ας %αΙ τα λοιπά ώς εΙπειν άπαντα, ηθηρί' 
άχων ΓθΓί&88θ δθή\>6ηάη]η βδΐ ΘηΙιμάχρων*^ ΤβΙΙ 
[{φΓθ, γίουδ αά ΒβΙΐΚ Αιιτίαιη βϋυβ. Ιά^αί βύο. «» 
>τ μέρες ΡΓθθορϋ?" β. Η. 

Ιάχαρτα] Μαοΐιαχία ΤαΙ). Ρβαύ. ίη γί& ςηαβ & Εθδοίηα 
ιίδίΙ)ΐη νβΓ&αδ ίβΓΐ;. Μ&ηαο&τία Ε. Α. 79, 13. ο£γ. ΤΕ. 
Γοβίάβΐίβ ΖΟΜα. XXXIII, 144 Ν. 4. 
Ιαρ'Λονπολις] Κνρος Μαρχονπόλεως α. 431 Μαιι§ί ΙΥ, 
269; V, 776; 797. Καϊονμας ίπ. Μαρχονπόλεως 
1ι&1οβ(1οηθ δ\ιΙ)δθΗΙ)ϋ ίηίβΓ ρΓ&θβαΙβδ ΟέΓο^ηβδ (δβ- 
αηηίαΓ ΟαίΓαπιοι βί Οίτββδϋ &ηϋδϋΐ6δ) Μαπδΐ VII, 
48. VI, 572; 944. 

ίμέριος] ηοχηίηίδ ίοπηα ίη οοηοίΐίοηιαι &οϋ3 *Ιμερία^ 
[ίιηβη& 6δ1 (δθά γ. Ι. Ειηιη&η&δ Μ&ηδί ΠΙ, 569; 
6ΐηαη8,δ, Είιηαηαδ VI, 1177, ϋ& ηΐ; βϋαιη &6ίοπιιη 
βηπίηα ίοηηδ. Ηβιη6ή8, δϋ.) Ορρίάαιη ρΓορβ Ετι- 
ΙίΓαίθη Αιιτίαιη βί Εατορηζη τΐΓΐ)βιη δϋιιιη ίαίδδθ 
ίάβίιιτ. οΓγ. ΡΓΟΟορ. άθ &θ<ϋ£. II, 9 {της προς Ενφράτ'^ 
α ποταμω Πενταχωμίας %αΙ τον Ενρωπον^ Ιτι μίντοι 
ΰίΐ τον χαλονμένου Ήμερίον τα χείχη ενρών πη μίν 
αρεργως τε χαΐ ίπΐ αφαλερας της οικοδομίας γεγενη- 
ένα κτλ,). ΡΓΟοορίαδ βιτ&Ι;, ςηί ϊηίβΓ ΕαρΙιπιίβηδίδ 
Γονίηοί&β ο&δίθΐΐα Ηβιηβήιιιη νβοβπδβΐ. Εί Μβδο- 
οί&ιηί&θ ρΓ&γβ &(1^ι1(1^^81I^ αοία οοηοίΐϋ Π. (Μ&ηβί 
[Ι, 569.) ΒβοΙθ ίη^6Γ ΟβΓΟϋηβδ δθάβδ βρίδοορ&ΐββ 
ίρϋιηο Ιοοο „Τιη6Γί&^^ &1) &αβ1θΓ6 ηοϋϋ&β ΑηϋοοΙίθη- 
ίδ (Ιϋη. ΗίθΓ. ρ. 332) ΓθΟβηδθίαΓ βί ίη αο^ίδ Ι&ίΓΟοίηίί 
!ρ1ΐ6δίηί Ηίπΐ6η& ΟβΓΟΰηβδ πτΙ)δ βδδβ άίοϋητ. Ούρα- 156 ΙΝ ΟΕΟΕαίϋΜ ΑϋΝΟΤΑΉΟΝΕδ. 

νιου ^ΙμερΙας ΙτναρχΙας ^Οαδροηνης Μαηβί ΥΙ, 609; 
δττί Ιιοπιίηΐβ, Ογ&θοαθ Ιίη^αθ ί§[η&ή, υ6γΙ)& ίηίθΓ- 
ρΓθί&Ιηιτ Έα1θ£^ιΐ8 Εάθδδβηηβ , θίαδάβιη ρΓΟΥίηοί&θ 
ρΓ68ΐ)7^6Γ: Ουράνιος Ιη. ^Ιμερίας ίηαρχίας *Οαρσηνών 
ίρμηνενοντος αυτόν Εύλογιου ηρεαβυτέρου *Εδίϋ<ίης, 
Εύΰτα^ίφ Ίμερων Β&δϋ. βρ. 30. ΙοΜ&ητιβ Ηυηβ- 
ήθηδίβ &. 381 Μ&ηδΐ ΠΙ, 569. Αυαόνιος 'Ιμερίας 
α. 431. IV, 1269. Ηίπίθηαβ V, 776. ϋπιηίαβ Λαίβπι 
ΗίχηβΓΟπιιη ίη 37ηοάο Αηϋοοίιβηα α. 445 (Μαηδί VII, 
326) ιη6ΐιάθ8\ΐ3 θδί; ΟΓ&βοπδ βηίοι οοηίβχύπβ θύρας 
θί Βαΐηζϋ γβίβΓβδ 1ΙΙ)ή Ββπιβ, ναβΓαβ, Πγ&θ βχΙχίΒβηί;. 
δίιηίΐθ ιηβη<1ιιιη οοοαπϋ ίη αούίδ ΟΙι&ΙοβάοηβηδίΒαδ: 
υΓδ,ηίυδ βρ. ΗίπίθΓΟΓαιη Μ&ηεί VII, 147, ΟΓ&βοα νβΓ- 
810 Ίβοίρων^ Βαίαζίί ΗΒΗ: ΥΙ)6Γ0Γαηι, ΗίΙϊβΓοηιιη, 
ΕΙ)0Γ0Γαιη; €[ΐΐ3,ιη Ιθοϋοηβιη Γβοίαιη βδδβ βο ρΐΌΐ)&1;ιΐΓ 
(1110(3 αηίβοβάιιηί Ηβίβηοροηϋ, δβθ[αυηίιιι• Απηβηίαθ Π 
ρΓ3.Θδΐι1θδ. Μάνος ^Ημερίας ΤΙιβορΙΐίΐη. 134, 3. Ββ 
Ιοαηηβ Αιηπιοηαθ νβΐ Αιηιιηηο18 αΐιΐδϋηο ίιηρβΓ8.ίθΓθ 
δβίΐβ ραίδο οΓγ. Αδδθΐη3,ηί Β. Ο. άίδδ. άβ Μοηορ1ΐ7δ. βϊ 
δ. ν. ΗίιηβΓίίΐ. (ΕπίΓίη Μίοΐιαϋΐ Μα^ηιΐδ ρ. 177 I^£ιη§1ο^δ.) 
δβΓ^ίαδ . . . βρ. ΗίιηβΓΘΟδ α. 553_Μ3,ηδί IX, 393. 

909 ίπαρχία Μεβοποταμίας ανω ητοί Α ^ΑρμενΙας\ άθ ^β- 
δοροΐ8.ιηί8.β δπρβη'οΗδ θί Αηηεηίαθ IV ίαίίδ ίιΐδίτΐδ 
βχροδυί ίη ρΓαβί&ίίοηβ ρ. XI^VI δ(ΐ. 

913 %άοτρον^'Ριθ%'ί\φας\ Μβ^ηυιη ο&δίΓΟΠιιη ητιπιβηιιη Ργο- 
οορίτΐδ Γθοβηδβί (^ηαθ α δίδααΓαηα βύ Β3.Γ& ιΐΓΐ)ίΙ)ηδ 
116(^116 8.ά Αιηίάαπι ρθΐϋηβηί, άβ αβάίΓ. II, 4: %α\ τα 
άλλο; ^ε φρούρια πάντα έν ορεί κείμενα ^ αηερ Ιν&ένδε 
τε 'ΛαΙ ίκ Ααρας τνόλεως άχρι ίς "Αμιδαν διητίειν Συμ- 
βαίνει^ τό τε Κίφας χαΐ Σαύρας και Σμάργδις τε %αΙ 
Αουρνη τό τε Ίεριφϋ'ον καΙ ^Αταχας και Σίφριός τε 
καΐ 'Ριτνάλϋ'ας καϊ Βαναβυμέων ^ ϊτι μέντοι και Σίνας 
και 'Ράαιος και Ααβανάς και οΰα αλΑοί Ιντανθο; ίκ 
παλαιού ίατι, ΒβδίοΙθΓαηίυΓ ίη ίηάίοθ Ο-βΟΓ^ίβίλο ηοη 
πιθ(1ο οαδίΓ8. οοπιρίητίβι α Ριοοορίο οοπιιηβπιΟΓ&ύδ., δ6(1 
βί αΐία 6εΐ(][ηβ ηο^ίδδίηιβ. νβΐηΐ; Μοηοο8.Γί3., ΜαυΓοηυη 
08,δίΓαπι, δίδειιίΓαηα, Τ1ΐθ1>6ΐ:3, βίο. ΟοηίΓα ρίτιτίπια ΙΝ ΟΕΟΒαΠΤΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 157 

ιαπίθπιί οαβΙτΑ ς[τιοηιπι χηβηΰοιίθΐη &ρτιά Οτ&βοοβ 
γτοΒ Αηηβηίοβ βοτίρίοτββ ύπιβίΓα ςπαββίγΐ. Αοβοάϋ 
αοά ΟθΟΓ^αβ ηοιηίχι& ί&αίηηι Γβββηβθί ϋ& ιιί οαιη 
^ ΟΓάο ηοηηαιηςτι&ιη &ριιά βαχη ίαΓΐ)&(α8 8ϋ άβ βϋα 
ιβίχοπιπι χηίηίχηβ θάοββ&ιηητ; βί ςπί ηοιηίη& ^&η^ι1Iη 
ί]ηί1ί& ίηίοΓ 8θ βοιηροηϋ, β&θρβ Υ6116Iηθη^6^ βηταΐ 
Ιθίη οοηβίάθΓββ ςυ&β ιηβ τίτ Ιιαηιιη Γβηιπι ρβΓϋίδβί- 
1118 ΤΙΐ6θ<1οπΐ8 Νοθΐάθίεβ ηιοηβΐ;, ςηί <ϋοϋ ηιίηίπλθ 
ιίηιιη 688Θ (χποά ζηα£(ΐιιΐ3 ΐΠοΓαιη ο&8ΐ3:οηιιη ηπιη6πΐ8 
ιγβηίή ηοη ροί63ί. βοήρίοΓββ θηιπι 87η οορίοΒθ βί 
ίΙί^βιιύθΓ άθ 8ηρ6ήθΓ6 Μθ3θρού&ιηί& ηοη β^βπιηί; 
οηηαΙΗ βοηιπι πιηΐϋβ ε&θοα]ΐ8 ροβί Μ&ηήοίτιπι ίηιρβ- 
ΕΐίΟΓθοι %ί (τβοΓς^ιπη Οτρήαπι &οηΐθΓαη{;. 81 (χιιοη- 
Αηι ΜθδοροΙαηιίαβ ύβ,ΒιιΙ&β ^6ο^Γαρ1ιίοα3 αοοΐρίθοιτίδ 
ειάθΐη 8ηΙ)1ϋϋαίθ άοοίήη&ςτίθ βχατ&ίαβ, ςηαΐββ Ρ&• 
ιβδύίη&θ ρΓονίηοί&θ 1ι&1>6γθ ηοδ ^τκίθοιαδ, Ιηηι ββιί 
οίβήΐ:, ηύ ηοηηη11& ίΐΐοηιηι οΙ)δ6αΓοπιηι ηοπιίηηιη 
ίΙίοϋβΓ βχρΙίοβηίυΓ. 8α6ρθ βϋαπι ηοπιίηα δτήα 8.η- 
[(][ηα πιηίαΐα βί ίπιρτΐηύδ α ΟηΓάίδ ίοβάβ οοιταρία 
αηί, ϋ& αί άθ ηιηΐϋδ ο&δΐιίβ ίη ρπιβδθηϋαπιηι οηιηίηο 
ΒδρθΓ&ηάαηι δϋ. — Νοπιβη Γβ^ίοηίδ ίΠίαδ πιοηίαοδ&β 
0% βαβίχίδ πιπηϋαβ οπάϋϋατ α ΡΓοοορίο. Εδί Ιζ&1& 
αοηδ (Αηιοιί&η. Μ&τβ. ΧΥΠΙ, 6, 12; XIX, 9, 4) οηίυβ 
ί ο&δίΐΌπιηι (ΠΓΟίιοιί&οβηϋαπι 6γθΙ)γ& &ριι<1 Τ1ΐθορ1ΐ7- 
ΕΜ^^αηι δίπιοο&ϋ&πι πίθηΰο. Ιη δοηιιη&ηι &ραά δττοθ 
'βηϋ ^Ιοιίαηι 6θβηοΙ)ϋ8 ηοΒϋίββίπιίδ, ίη ηιοηίβ ΙζαΙα 
'βΐ Ιζία οοηάίϋδ; ίηάβ ρο8ΐθ& νβ^ο ηοηιβη Τύτ-*Α1>ά1η 
χϊοβρϋ. Ο. Ηο£Γηι&ηη, δττ. Αΐείβη ρβΐδίβοΙίθΓ Μ&τ^ττθγ 
κ 167. Α. δοοίη: ΖαΓ (ϊβο^πιρίιίθ άβδ ΤϋΓ-^ΑΙ^άΙη. 
^^Μ^^. XXXV ρ. 238. „Ιζ&1& ηιοηδ θ& ρ&τβ Γβ§[ίο- 
118 ΤύΓ-^ΑΙ)άΐη θδΐ (^οεθ & ΜαΓάίη ιιγΒθ &ά Τ^£ρ^ηλ 
ιηιηβπι ροιτί^ΐύητ, βχοβρίο ^&^αάδ^ι1& Β&^ΐι πιοηίθ 
^Αϊαονμας Οπιββοπιπι)^*. Ο. Η• δθά 1ι&60 1ι&οίθηπ8; 
αηι &ά 8ίη£^ιι1& &06θά&ηιπ8. Βΐδ06ρ1ι& ο&δίχηηι &ϋΙ)ί 
ιοη οοηιηΐθπιΟΓ&Ιπιτ. 6&τ1ι61)γ&θιι8 ίη 1ιί8ύ. βοοίθβ. ρ. 318 

!&οοΙ)αηι θρίδβοραηι Βίδ ΚΙίΙ (Κβδ Ε6Γ& ^^ ο&ραί δ&ζί, 
Λι^ξίΐΚ^ηηον) Ι8&&0 ηονο ΟΓίΙιοάοζοπιηι ρ&ίή&ΓοΙι&θ 158 ΙΝ ΟΕΟΚαΐϋΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 

ιη&ητιιη ίιηρο8Όί88θ ΓβίβΓί. Ιάβιη ρ. 398 Β&βίΐίτιια 

ρ&ίτίατοΐι&ηι ίη ΜοηΙ}& 0&8ίΓ0 Βΐ8 ΚίΓα (Κδβ Ε6ί&^ 

ΟΓάίη&ύηιχι 6886 άίοϋ; υηάθ γίάβδ Β&τ1ΐθΙ)Γ&6ί Εΐ8 Κΐί& 
ηοη ο&δίβΠηιη, 86<1 Γβ^οηβιη 688Θ. Ιάβιη χηβ άοοβί 
Ο. Ηο&ηαηη, (^αί άίοϋ Β&ΓΐΐθΙ)Γ8.βί Βθί Κ&Ά 6886 
Βα8 ΕίΓα ΑπιΙ)ΐιιη: ΒβΙαάδΟΓΐ 175. Ι1)η ΕΙΐ0Γ(1ίλάΙ)6ΐι 
73, 11; 11)11 αΙΓαΙ^ΙΙι 5, 136, ΐΛ^ύύ β. γ. βία, Γβ^ΐο ς[ΐιαπι 
ίηίθΓ Ιίηβαιη α ΗαΓΓ^η βύ δΓύ^ βί οΙίβτοΛΏ. α Ηαπ:^ 
αά^Ατά &11)&ίθ&, γβΓ8ΐΐ3 Εαρίιπιίθη βί Κοίίι,ί βη-Νβ^ιη 
(6ί3Γ ΜαζηΙ)!^) άηούαιη ί6Γ6 ίη Βΐ^ίλΓ Μαάατ ρΓΟ- 
γίηοία ροηίί;, Ιί& ιιί γθ^ιο Ηδέ Κ^Γα ηοη Μββοροία- 
ιηΐ8.θ δαρθΓίοπ, 36(1 ΟδΓΟϋηαβ αάάίοβηάα βϋ. Ο. Ηο£Γ- 
ιηαηη οβηδβύ ΕίδΟβρΙίΣΐιη 63δθ το Κίφας (Ρροοορ. 
Νόης Κηφάς^ Οβρίια Οίΐδίθΐΐΐ Μαηδί VII, 147, 148; 
Κίρΐια = Κίρΐια Ιϋη. ΗίβΓ. ρ. 330 οΓγ. Αδδβιη&ηί 
Β. Ο. II άίδδ. άβ Μοηορίι^'^δ. δ. ν. ΟΙιίρΙια, III (1ίϊ•δ. 
(1β ΝίίίϊΙοΓίίΐηίδ ρ. 736, 756, ηαηο Ηαδαη Κοί οαδίηιιη 
Άά ΤίδΓΪιη βιινίηιη δϋηιη); δβ(1 άίίήουϋαΐβιη ρΓαβ- 
1)βι•Θ δ7ΐ1ίΐΙ)αιη ρια ς[υα ΟΕΓβί οαδίηιιη ίΐΐαοί ηοίίδδί- 
ΧΏυ.111. Οοηίτο. ίη γία ςη&β α Μίφ'αά ορρίάο Μαιοΐΐη 
νβι•8ΐΐδ £θγ1;, νίουβ ΕβδΙιΐΙία ηοπιίηβ οοουΓηί (ιτιθπι οαπι 
οαδίΓΟ ΕίδοβρΙια οοπιροδηϋ Ε. δαοΐιαα: Ρίβ Ιια^β νοη 
Τί§Γ£ΐηοΐ£θΓία ρ. 53. 

► 14 κάατρον Τουράνδίος] β§Ό δθΓίΙ)βηθηπι οβη^χιίτον^Ράβδίος, 
οΓγ. ΡΐΌΟορ. άβ αβάίί. II, 4: ίκ ^άρας πάλίως Ιάντι 
ίς τα Περΰών η&η χώρα ης εν άρίΰτερα ίΰην άναμά- 
^ευτός τε καΐ αφίηπος ολως^ κατατείνουαα μεν Ις ημέ- 
ραιν οδίιν δυοΐν εύξωνω άνδρι μάλι,ατα, τελευτώΰα δε 
Ις χώρον βιμον καΐ άηΌΥ,ρτιμον 'Ράβδιον όνομα, ταύ- 
της δε της ΙτνΙ το ^Ράβδιον φερούαης οδον ίφ' Ιχ(π:έρα 
τα Περαών όρια ίπΐ μακρότατον ξυμβα£νεί είναι .... 
το μεν ονν 'Ράβδιον ίπΐ πετρών οίκείταί απότομων τε 
ααΐ όλως αγρίων ^ αΐηερ ίνταν^α ίπανεΰτηχαΰι &αυμά' 
Οίον όσον. ΤΓί1}ΐΐ3 πιί1ί8.ΓίΙ)υ3 α δίδαυΓβ,ηα ορρίάο 
άίδίαΐ;. ΡΓΟΟορ. 1. ο. Ε1ΐ8.1)άίιιπι 08.8ίηιηι (τ. Ηο&ΐ£ΐηη 
οηηι Εαρρϋη γίοο οοηιροηίί ς[ηί αά 3θρ1:6ΠλίΓίοηβ8 νίοί ΙΝ ΟΕΟΚαΐϋΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 159 

Η^ΰηι Τ&ί Ύοτφ. (δοοίη ίη ΖΒΜα. XXXV, 260 η. 18.) 
8βά ίάθπι γίτ άοο1τΐ3 ςηία &Γϋβιι1ιΐ8 ίη Ιιοο οαβίΓΟΓΟιη 
ίηάίοθ &1ίΙ)1 ηοη οοβπιτϋ Ε1ι&1)άίυιη οαβίηιιιι & ^Τηπυι- 
άίοδ^' βαβύβΠο άίγθΓδπιη θ88Θ οβηββί; οοηίοϋ άαΒίίαηύθΓ 
8θήΙ}θηάυιη β83θ Τονραύδίος ί. β. ΤύΓ-^ΑΙχΙΙη ςυ&β 
ιιιοηορ1ΐ7δίίαΓαχη δβάθ3 θρίδοορ&Ηδ ίίιϋ. 

5 τίάύτρον Μάρδης] Ρΐ'οοορίαδ οοΓΠίρ^θ Σμ,άργδις, του 
Μάρδιος Τ1ιβορ1ΐ7ΐ. δίπο. II, 2, 5; το Μάοδης ΙΓ, 3, 8; 
το Μάρδες III, 11, 2; το Μάρδες . . . πόλεως δε ^άρας 
αφείΟτηκεί το φρονριον ηαραΰάγγας τρεις V, 3, 1. ες 
τε φρονριον έν ορει %είμενον . .• Μάρδης νπο των Ινοί- 
χονντων ονομαξόμ,ενον. Ιοαπη. ΕρΙρΙι. ίΐ'^ιη. 5 Γ. Η. Ο. 
IV, 275 βίο. δ&.6ρί88ίΩΐθ οοιηιηβιηοΓαίιΐΓ αϊ} ααβύοή- 
1)ΐ)ιί 87113. Εδί ιυ:1)8 ηοϋβδίχηα Μα,Γάΐη. Είϋθΐ* Εγ(1- 
Ιευχιάθ XI, 380 δφ δαοΐιαυ: ΤΙο^ΓαποΙΐβΓύα ρ. 54. 

6 κάστρο 1/ Αόρνης^ Αονρνι^ς ΡΓΟΟΟρ. 1. ο. ^ιιΟ(^ ρΓορθ 
Μαΐ'οΐΐη δίίιιιη βδδθ ίβδίαίιΐΓ βί ΑιηιηίΛηιΐδ Μαΐ'ΟβΙΙίηιΐδ 
(XIX, 9, 4): ί(1βο £απιί1ί3.Γ6πι δΐιιιηι ρβΓ(ΐιΐίΐιη βϋαιη 
Γ6^οη\ιιηο|α6 Μβδοροίαιηίαβ ^αηιιη ρβι* Ιζαίαιη ιηοη- 
ϊβΏϊ ΙηΐθΓ οαδίβΐΐα ρΓαβδΙοϋατία άαο Μανΐάβ βί Σονηβ 
ίηίΓοϋιίΓαιη ΝίδίΙ)ίη οαοαίίβ άίιηίδϋ;. „β&δ1:6ΐ1υιη δρβοΐαύ 
αά οηβηύθΐη ΊΐΓΐ)ίδ Μ&ΓάΙη οαί νίοίηιιιη βδί η6€[τιβ 
ΐΏαΗαιη α Ώβτβ, ϊιτΙ)Θ 8ιΙ)βδ^. οίη Ιηνείοιη ίη ί&ΒηΙα 
ΜοϋΙίβ-ΚίβρβΓί θί ς[ΐΐθπι ρΓ£ΐθ1)βί Ηαπδίπιβοΐιΐ; νίουιη 
ΥπΓβΙοηι ςιτιί ίηίβΓ δβρίβιηΐιήοηβδ βΐ; οηβηίβπι δοΐθΐη 
οβ,δίϊί ΗοΓΓθη (= ΗοΓΓβ) νθΓ^Ι; — ?" Ο. Η. 

7 κάατρον 'ΡίφΰΌν] ^Ιεριφ^όν ΡΓΟΟορ. 1. ο. νβηιπι αραά 
ΡΐΌΟΟρίαπι δθΓίΙ)βηάαπι βδδθ ^Ιδριφϋ-ον οβπδβί (3•. Κοΰ- 
πιαηη; ,,ηαιη 3, 87116 αρρθΙΙ&ΙπίΓ 'ϋΚΒΤ, Ιάή^ί Ιιαηά 
Ληβοά. ΠΙ, 256. ϋπάβ οη^ίηβπι (Ιαχίΐ; δοΐοαιο (8α1πιοη) 
θΐιηαοΐιιΐδ ς[υί Τ1ιβορ1ΐ7ΐΛ0<^ο ίθδίβ (II, 3, 13) ίη νίοο 
Σολάχων^ δβοαηάαηι ΡΓΟΟορίιιοι (1). ν^ηά. Ι, 11) ρτορβ 
Όβγάώ! ιΐΓΒβιη ηαίυδ βδΙ:. χωρίον Σολάχων δα1ι\1ι νίοηδ βδύ 
€[\3ί αά πλβήοΐίθπι ηΓΗδ Ματάΐη δρεοίδ.!:. δαο1ια\ι Κβίδθ 
ίη δ7Γίθη υ. Μβδορ. ρ. 400, βί ίη ί&1}υ1& Π οοηιπιβη- 
1;8.ίίοηί8^ς[η3,θ ίηδοήΙ^ίίαΓ: Οΐ)βΓ άίθ Ιια^θ νοη ΊίξΤΒΛΟ- 
ΙεβΓία; Οβπιίΐε βΙο. Ιάπρ1ιί1ιοη-ΙάπΙ)1; ίοιίαδδβ Κ&δΓ ίΙ)η .60 ΙΝ αΕΟΕΟΙϋΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 

Μβΐί^ Β&Γ& 681;, β&δΐ^πιιη ίηίβΓ 8&1&1ι βί Β&Γ& βϋτιιη; 
ΔΟΟθάϋ; ςαοά ο&δίηιιη βί Ρτοοορίηιη 8θ(ΐτιίιητΐΓ γίοίηπηι 
Άταχας ηοιηπιβ ίάθχη Θ88Θ γίάβύιΐΓ (^ποά ηηηο ίηοοίαβ 
ΜθΗ^ Η&ύβίε ηαηοαρ&η^ δ&οΐιαα Βθί86 394; δοοίη 
ΖΒΜβ/ΧΧΧν, 263 η. 69: Ηδάώ; άίνβΓδππι ββί & 
Φαθαχων οαδΙίΓΟ Τ1ΐθορ1ΐ7ΐ2ΐο^. Π, 9, 17 βί αϊ) ^Ατταχάς 
ΕΛϋα'^ϋ άθ (ΐυο νίάβ αά ν. 938." 6. Η. 

>18 κάατρον "Ιαφριον] ΡΓΟΟορίυδ δ6ΐίΙ>ϋ Σίφριος 1. β. βί άβ 
1)β11. ΡβΓδ. Ι, 8, αΜ ΟΛΟΐίΓαϋαβ άβ οαδίθΐΐί δϋτι άίδρα- 
ίζ,ί: ι ν %(ορίω Σιφρίω οηερ ^Αμ,ίδης πόλεως ονχ ήττον 
τ, πεντήκοντα %αΙ τρια%ο<5ΐονς ΰταδίονς άπεχεί, Βγϊτβ^ 
οαδίθΐίαιη. ΜαΓΟθΠίη. οοιηβδ αά α. 503. οαδίηιιη Αέρα- 
Γΐη (ΕδρΓίη, 8ίίΓίη) Ιοδυα 8^71. ρ. 46 \νή§1ι1;. Ιοαηηβδ 
ΟΓίΙιοάοχοηιιη ραίήαΓοΙια (740 — 754) (^ιιίικιαθ ρ3.^δ αϊ) 
ΑΐΏΐάβηα (Ιίοθοβδί ανηΐδίδ ηοναιη βρίδεορΕίβιη δβάβιη ίη 
οαδίΓΟ ΑέρπΓΐη οοηδίϋαϋ. Βαι•1ΐθ1:Γ. ΙιίδΙ;. βοοί. ρ. 309 
„Ρβ δίίιι ΟΗδίη Γ[ηοΓΐ ρΓορβ ϋΟι-οΙί ΐηίβι• Μαι-θΐπ βΐ Τβΐΐ 
ΜΕυζαη Β,ά Γαάίοβδ ^α^Ε^ιΕ§11 ιηοηϋδ ίιιϋ, Τνή^ΐι^ αά 
ΙοδαΕΘ 8ί7ΐ. 1. 0. Γθοίβ θχροδαϋ οίι•. Ιιο,ηά Αηβοά. III, 
211, 9: Ιη ρΓορ1ιΐ€[ηο ίαθ6ΐ)3ΐι1: ΤβΙΙ Κ&δΓ& βί Τέϋδ. 
Ρατηβ 8ιηϋ1ι ίΐιβδ. 1532, ροιτο το'Ριπάλ&ας (= ΕαΙ)- 
1}\ι1; Τ3.7Ι0Π νβΐ ΚόΙ}&1 νίοπδ ίη ίναηδϋπ ^Ε^αάδ^11αάα§11 
πιοηϋδ ροδϋπδ. ν. Ργοο. άβ αβά. Π, 4.)" Οτ, Η. 

119 χαστρον Τξανρας] Σαυράς Ρροοορ. Ιοαηηβδ δ&ηιαβ 

(δαιίΓα) βρ. ΒεγΙι61)γ. 1ι. β. ρ. 834, 836. ΑβδθπίΕηί 
Β. Ο. II άίδδ. άθ Μοηορ1ΐ7δ. δ. ν. δαανα βί II ρ. 221, 228; 
ηυηο δααι* νίουδ ίηίβΓ Ματάΐη βί Κ7ΐ1ϋ;1ι δϋιΐδ. δαοΙίΕη. 
ΤψΓΕηοΙεβΓία ρ. 54; 8δΓ δοοίη ΖϋΜα. XXXV, 265. 

121 κάατρον *Αβάρμης] δοηΐ). ^Αβάρνης. δυηί ίΙΐθΓΠΐ&θ 
Α1)&Γη63 ίη Οηπι&ίΙίθηΕ τβ^οηβ δίίαβ. β-ηπιαίΐιβηαπι 
οοηίίη^ίί Γθ§[ίοηθηι ιι1)θγθπι βί οηΐύτι ίπχία ίβοηηάαηι, 
ίη (][ΐΐ8. γίουδ θβΐ; ΑΒαηΐθ ηοηιίηβ δΟδρίί&ΙΙιυη 3,ς[η&ττηη 
ΐΕΥΕοήδ 68.1βηίί1}ηδ ηο1;αδ. Αηιηιίαη. Μεγο. XVIII, 9, 2. 
Ιη ίΐΐθ ηιοηίΐι οί ίΐύΐ (δβρί;. 499) ΙΙιθγθ ντο,α 8. νίοίβηί 
Θ8ΐϋΐ(][τια1ε6 .... 8αιά, 8.δ δοπίθ δαίά, α ηιαΓΥθΠοτίδ δί^η 
τν^αδ 3θ6η ίη ύ1ΐ6 ητβΓ ΈιιρΙΐΓ&ύθδ αηά Εί ίΐιβ Ιιοίδρηη^ ί ΙΝ αΚΟΕαΠΙΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0Ν£8. 161 

ί Α1)&ηι6 ("ΒΒΝ') ίη ϋι&ί ίΐιβ ^ταίβτ ιιτΗίβΙι Δονβά 
Γοχη ϋΐθίτ Γοηιιί&ϋΐ3 ΐ¥&8 άήβά τιρ ϋιίβ ά&7. Ιθ8τι& 
*7ΐ. ορ. XXXIV ρ. 24 (οαπι ηοΐ ΥΤή^Ιίί.). &. 810 
. αοάάϋ ρπΐθ1;6Γβ& ίη^ηβ ίβιταβ ιηο^αβ βί Β&ΐηβαπι 
1)βΓοηιιη ('ΒΒΓ 1θ^. *ΒΒΝ' Τνη^^ΐι* Ι ο.) *ήάαο 
Γοϋ. Οΐιτοηίβοιι Έ<1θ98. 76. Αβδβτη&ηί Β. Ο. Π, 406. 
?α]η ίη β& Γβ^οηβ ςααθ Αϋ&ιίβ (Μαά1)1ι&) νοοαίατ . . . 
1 αΐϋιηίβ &]ΐίΙ)τΐ3 Αιηίά6η8ίΙ)ΐΐ3 ίη ίπιο^Ώ οοη^τα [Γοηίβπι] 
Ε^ίάαπι Α1)&ηΐ68 ('ΒΒΝ') δρβοΐαηΐβ. Ιοαηη. Έρ1ΐ68. άβ 
β&ϋ8 Οήβηύ. 0. 36 ρ. 210. ΚίβρβΓί 1. ο. ρ. 199, 2. 
οάίβ Τδοΐιβηηΐΐε. Υβπηη (χ. Ηο£Γηιαηη 8(ΜΓίΙ)ϋ ραηηη 
ΓθΙ)αΙ)ί1ί1α1ί8 1ιαΙ)6Γ6 γοοβπι Α1)αηηβη θχ Α1)αΐ'η6 οογ- 
αρίαπι, <ιαί& αΐία Οαπχ&ίΐιβηββ Γβ^οπίβ οαβίπι ίη ίηάίοβ 
οη οοοαιτυηύ. δβά Οιπηαϋιβηβη Γβ^οηβιη ρΓονίηοΙοθ 
[θδοροίαπιίαθ δηρθήοήβ ρ8.ιΐ6ηι ίιιί85θ οθΐΐχ) οθΓίίιιβ 
3ί; ηβο οΰΤβηάϋ ΟΓάο ^βο^ταρίιίοιίδ ίη ίηάίοβ ύαΓΐ)&ίυ8; 
αηι θΐ; α1ίΙ)ί ίαΐββ βΓΓΟί'βδ 33,^ ηιη1(05 ίη ΟβΟΓ^ί 1ίΙ)Γ0 
ηίηιαάγβΓίίιηιΐδ. 

άατρον Βαναβήλων] ΒθηίΙΙ)β1 οαείΓαπι. Ιοαηηβδ Μδ,Γάαβ 
ρίδοορηδ ρπίθ^βΓ ηια^υιη αΐίοηιηι οοθηο1)ίθΓαπι ηη- 
ΐθχτυη βΐ; δ. 8^6ρι1&ηί ηιοηοδίβήιιηι οοηδύΓοχίί ς[ηοά 
3ί &ά Ι&ύυδ Ββηέ^Ι)^! βί; Βίδηιΐΐ^) ρα^ΟΓοηι. Αδδβηι&ηί 
1. Ο. Π, 222, 228. „^Γί§1ιί; ο&ί&Ι. Μυδ. ΒΗΐ;.16δΙ)." 
ΓΙι. Ν.) δίύηπι θπιί ίη δορίι&ηβηβ ρΓονΙηοία (Τδορίιΐώ 
[βίδ) βί ΙΥ ρ. ΟΙιτ. δ&βοαίο Αηηβηίοπιηι Γβ^βδ ηοη• 
απιςη&ηι ββάβηι ίΙ)ί οοΠοο&Γαη^ Ρο8ΐ;(][\ιαηι Υυβίΐε 
ιίΐιοΐίοηβ (330—336) ίαδδα ΤίΓοηί (Τίπω) Απηβ- 
ϊοΓοηι Γβ^δ (325 — 341) &<! ηιοΓίβηι γαΐηβιαίηδ βδύ, 
ι&66Γάοί68 θοοίβδί&θ ρ&ΐάϋη&6, ((^ιιαβ Γαίύ) ίη ο&β^ΓΟ 
)^ο ΒηαΒθλ Γβ^ίοηίδ Τδορίΐεΐι ΜβΙδ, δπΜθτ&ηιηί 
ιηι βί ροΓίαηιηί ίη τίοαηι ΤΙιΟΓά&η Γβ^οηίδ ϋ&τ&- 
ϊΐβοδ (1)&πϋΐ8^) υΙ)ί ρ&αοοδ άίβδ ροδύ £&ίο ίηηοίαβ 
ιν Ρααδ1;αδ Β72. ΠΙ, 12 ρ. 28 βύ. ΡβίΓοροΙ. Εϋαπι 
Όδθδ ΟΙιοΓβηβηβίβ (III, 14) ατιοίοΓ ββί, Τίτ&ηηηι ίη 

Ββίχηΐΐ (Κββίιηιίΐ) 8θήΙ)αηί Οοΐάβχηίά βΐ Ο. Ηο&η&ηη» 
ςαοά ίάβηι ββί, δοοίη ΖΒΜΟ. XXXV, 258, 264. 

^ϋ €π>ιϋ ά••οΓ. οτ1>1α ΒοπιαβΙ «ά. 0•ΐΒβτ. 11 ί 162 ΙΝ ΟΕΟΚαΐϋΜ ΔΒΝ0ΤΑΉ0ΝΕ8. 

Γβ§^οηθΐη Τβορίιΐιΐι γβηίββθ βί ίη θ€6ΐ68ί& Γβ§[ΐι]1 βίχηα- 
Ιαοταιη ίιηρβπιίοήβ ροβηίββθ ς[τιοά Υαβί^ βαϋιοΐίσαβ 
ρΓοΙιίΒυϋ; ηοαιβη υθγο βθάίβ Γβ§^8.θ ηοη ίηάίο&Ι Εοάβηλ 
Τίταηο βί £11ο βίτιβ Ατβ&ββ Γβ^&ηϋΙ)α8 ^[)^8^&ι^&^ 
θοηϋβΐιιιβ ρΓΟΥίηοί&θ ρΓ&βίαϋ (οιΐ8ίθ8)ςτΐθ βηί £άθ1ί8 
£^&ζ&β Γβ^ί&θ οα3ΐή Αη^θλ βί; οιηηίαιη οαβ^τοπυη γθ- 
^ΟΓπιη ίαηιιη Γβ^οηηιη; ςυίιι βϋαιη ^αζα βαβύτί 
ΒηαΒβλ, (^ηοά ίη Γβς^οηβ Τβορίιίεΐι 63^, βίάθΐη οοιηπαβη- 
άαί& βτ^ν Γ&ιΐ8ίυ8 Β^ζ. V, 17 ρ. 173 θά. ΡβίΓοροΙ. 
„Β6η&1)6ΐ ο&δίΓαοι 3ϋηιη βτζ,ί ρΓορβ Εββιηίΐ νίοπιη (^ηί 
αά οηβηίβιη ηΓΐ}ί8 Μ&Γάίη βί &ά ββρ^βιηίήοηθβ τίοί 
ΒβΓ Ζο,ΊβΥϋί,η βρβοίαί. δοοίη ΖϋΜΟ. XXXV, 258. 
264 η. 96.^^ δαοΐιαιι Ηθί36 407. Ηατιβίεηβοΐιύ νβΓΟ 
Βίη3.1)ϋ (δίο) αά ιηβΓίάίβιη ιΐΓΐ^ίδ ΜαΓάΐη βί ΎΪοί Ώ&τ 
Ζ&^ίβΓοη οοΐΐοοαύ; 3βά ίη ίαΙ)ΐιΙα (^α8.ιη δβοαηάτιχη Ηα\ΐ8- 
Ι^ηβοΐιί:! ϋίηβΓΕί'ίτιιη Η. ΚΙβρβΓί (Ιθΐίηβ&νίί, ηοηηηΐΐβ. 
ιηίηαδ αοοιιΐ'α^θ ροίίία δαηί/* Ο. Η. 

)26 κάατρον ^Αϊοονδονος] ηοιηβη Γοιίαδδβ οοητιρίαιη ο&δίή 
οτιίτΐδάαιη ίη πιοηίβ ^Αϊαονμά ροδίίί? 

)27 κάβτρον Μαοφρόνας] ,,ίθΓδίύ3.η Βα8ΐ)Γΐη^, Β6δ6ΐ}1ΐΓΐη^ 
ΖρΜα. XXXV, 240, 241, 259 βίο.?" α. Η. 

)2δ τκίατρον Βαΰίλι,κόν] ϊίΒ,υά άηΙ)ίθ το Βαΰίλέων φρονριον^ 
(|ηο(1 Β,ά άβίβηάβηάοβ Ιίηιίύίδ ίηοοΐ8.δ Ιη.δίίηίαηη3 ίπι- 
ρθΓίΐίοι• 9,βάίβθ3.νϋ Οιιίυβ βίίαηι αοοπΓαίίαδ άβδθΓίΙ)ϋ 
ΡΓΟΟορίπδ άβ Β.βάίϊ. II, 4. ,,βί ηοπιβη ΟΓαβουηι ΗβδπέΙ 
ά| Μειίΐίό νβΓύίδ, ηίΐ ΙηοΓαηιιΐΓ; η&ηι Μαι Μαΐΐεό ΖΟΜΟ. 
XXXV, 262 α δαηοίο ^[αοάαπι ηοπιβα αοοβρίΐ;." (τ. Η. 

529 τίάατρον Σπήλον καΐ ^Οδηλων] Α. Σπηλαιον 'Οδηλον Β. 
,,ΥθΙΙβπι: Σπηλαίων Όδηλων? ο£γ. Μ*&η'6 (Μ^&ΓτΙη), 
ς[υοά ηοπιβη δ^ΓΟί-ηηι Ιίη^ια δρβίυηο&δ ναΐβΐ;. (χ. Ηοί- 
πι&ηη, ΑΙείθη ρβΓβ. Μ9.γ1;7γθγ ρ. 170. δίίηδ ίηάίοαίπδ 
ΖΌΜΟγ, XXXV, 262 οαβίηιπι ίη 6ηίΙ)υ8 ΕοπιοηοΓοπι 
ΡβΓδβ-πιπκΐϊΐθ ίηίδδθ Οδίβηάίί." Ο. Η. Όδηλων £θΓΐ»δδθ 
θδί χωρίον ^Ενδίηλων δίέχον ^Αμίδης ημέρας οδόν. 
ΡΓΟΟορ. άθ 1)θ11. ΡβΓδ. Ι, 7 (^αοά ΚίβρβΓίι 1. ο. ρ. 198, 4 

1) Τ8.1)α1α άβΐίηβαΐα & Η. ΚίερβΗ Κίδίηίΐ γίοηιη χηβάίαπι 
3θηϋ; ίηίβΓ Μδ,Γάϊη θΙ; Μβΐιβδωίβ. ΖΟΜΟ. XXXV. ΙΝ ΟεΟΒΟΠΙΜ ΑΟΝΟΤΑΊΊΟΝΕδ. 168 

Λαά ^θο^β οιιιη Ιης^Πίβ οοχηροΒοίβΒβ γίάβ^αΓ. ββίΐ 
ΐΕθβ ρΓοηαβ άαΙ)ί& βτιηΐ. 

Ιηϊουβαΐ^ας] Α. Β ΓβοϋπΒ: Βιϊου^ας; η&ιη Τ1ιβορΙΐ7- 
λοίαβ (Π, 187) \ίΒ.\)βί φρούριον Βεϊουόαίς, ,,βοήΒβηάηιη 
ς^ϋητ Θ8ί Βηιονδαΐί Βθ]'ύ(1&β γίοπΒ Ιαά&θοπιηι.^ (Τ1ΐ• Ν. 
ι &. Η.) 

αστρον Μαναααάρων] Β Γθοίάυδ: Μαααάρων; γϋ&ίην 
ηίχη το Μεηξάρων φρονριορ β88β ςαοά β Γβ^οηβ 
&8ΐή Βθΐαά&08 ΐΛΟβί. ΤΙιβορΙι/1. δίχη. II, 18, 7. ΒϋίβΓ 
ΐΓάΙηιηάθ XI, 84 ο&^Ιτυπι θ88θ 0θη8θ^ (^υοά ηπηβ 
ί&ϋΐΓ& γοοαίατ; ,,νβηιιη Ιιοο ηαΐΐβιη 1ι&1)6ΐ ρΐΌΐ>&1)ί• 
ί1&ϋ8 δρβοίθΐη; η&ιη ΤΙιβορΙι/Ι&οίηδ δ1ιηοο*αϋ& οοδίππη 
Γορθ ΡθΓ3&ηιιη £η68 ίηίβδβ ηο8 βάοοβί; &η68 υθγο 
ΐΑ^αιη & Μ&11ΐΓ& 0£ΐ8(β11ο δραϋαιη άίβίαηί βί &ά 
ιβπάίθΐη θίαδάβιη ο&βίβΐΐί ροβίΥί βυηί ίηίθΓ Μίάάό 
ΖΒΜΟ. XXXV, 246, Μίάαη δας-ΐι&α Ββίδβ ρ. 412 — 
^ίνδονος ΡΓΟΟορ. Ι). Ρβΐ'δ. 1, 13; 16) ϋΓΐ)βιη βί Τί^ιη 
>Γθρβ Εόίά, άβίη Τί!^Γίηι αηιηβηι ϋβ^υυηίαΓ &<! οοη- 
ηβηΐβιη Ν^ααρίιίυιιι (Βα1ιηαη-δα). Μάτξαρα ί^ξϋνιτ 
\αζϋΛ 6336 ρο1β3(; ΖΟΜΟ. XXXV, 263 αρικί Τα/Ιοπυη 
οηηι. Οβο^. δοο. XXXV, 52 >» Β&Ζ&Γ& ςαοά 8υΙ)1θΓ 
[&ϋιη Τ&ί οαβίΓυιη βίΐυιη βδΐ. ΓογΙθ ίά ίρδαιη ο&βίηυη 
6ί6ηιιη Μάτξαρα ^ΒίΤ* Ο. Η. 

άατρον Σιτέων Χίφας] οαιη δϋίβ ςοαβ ααοίοΓ Τ&1)ό1&6 
'θα1ίη^βη&η3,6 ίη τία Τίκπιηοθ6Γΐ& Αιηίά&ιη άαοθχιϋ 
ιΙθΓ Τ1ι&11)&8&Ηη 6ύ ΑάίρΙβη 6ηαιη6πιύ, Η. ΚίβρβΓί 
\, δ&οΐιαη οοιηροχιιιηί: οΓγ. δαοΐι&τι, Τί^ρΓ8ΐιοοθΓί& 
. 53, 54. α. Ηοβίηαηη δϋ& οοιηραΓ&Ι, Ζ0Μ6. XXXV, 
63 η. 59 6ί Σινά Ριοοορϋ Ιζ&1&6 ζηοηϋβ οα8ΐηιιη? 
δ11&6 1&1}ΐι1&6 Ρβαϋη^βΓί&ηαβ ίη 8ίηί8ΐΓ& Τι^ήάίδ 
[ηηί3 ήρ& 8ί1&6 θΓ&ηί 6( &ά οεο&δτιιη Ν7ΐηρ1ιϋ 8ρθθύ&- 
Εϋΐί; βοάβιη ιηοάο &ί(ΐιΐθ Τί9Γ8.ηοοθΓί&. ΓοΓδϋ&η 
'Ιφας ηοχηβη δί^ίβοαί ο&8ΐηιιη 6Χ Κβία ο&8ΐ6ΐ1ο 8.(1 
ί^ηπι 8ϋο ρ6ηϋ6Γ6??** Ο. Η. ΤΙ). Νοβίάβΐίθ &ιι(6& 
3ζη6η 6χ Η68η& ά| ΚόΓΑ (Η86η ΚαΓα Ατ&1)ΐιιη) οογ- 
ιρίαιη 6886 οοηίβοϋ; ίαιη Η6ΐιη6ί Κί6ρ6Γΐ βύ Εάιι&τάί 
ΕίοΙίΕη 86ΐιΐ6ηϋ&ιη Ίη^φΑ ρΐΌΐ)&ί. 

11* 164 ΐΝ αεοΒαπτΜ αονοταήονε8. 

935 ΐίάαχρον Βιβααάρων] ΒβΒαββ τί11& Αχηιηί&ιιιΐ8 Μ&το. 
ΧνΐΠ, 7, 9; 10, 1 τβΐ Βφας β&βίηπη Τ1ΐθορ1ΐ7ΐ Ι, 
16, 16; 8βά Ιι&βο ρΓοηαβ ίη6βΓί&. 

936 χάστρον Τζανρας] ηοζηβη ρβΓ βιτοίΓθπι βχ 919 χθρβ- 
Ιϋαχη• 

937 χαστρον Βίρ^ας] γιάβίατ Υίτία ΟΕβΙχιιχχι 688Θ ς[αοά 8&- 
ροΓ68 Γθχ &. 360 ίταβίηι οΙ)8θ(1ϋ: ιη1;βπϊ6ρϋ8 β&8ίθ11ί8 
αΐϋδ νί1ίοχΊΐ}α8 ΥΐΓίαζη &άοηή άίβροδηϋ, ιηαιιίπιβη- 
ίπιη γαΐάθ γθίπδίτιιη, τιί &β(ϋ£θ8.ίυιη α Μ&οβάοηβ ογθ- 
ά&ίατ ΑΙθχ&ηάΓΟ, ΐη βχίνβηιο ομίάβτη Μβδσροίατηΐαβ 
δϋηιη. Αιηιηί&η. Μάνο. XX, 7, 17. Ιηάθ βθςτιϋατ άί- 
Υ6Γ3ΐιιη 6886 Βυρ^ορ ηολίχνιον ςιιοά ΡΓθ6ορίιΐ8 (άβ 
αβάΐί. II, 4) Αιηίάαθ ιιγΜ 8.<1ία66Γ6 άίοϋ: τα αμφΐ ηόΐχν 
"Αμιδαν φρούρια, 

938 κάστρο ν ^Ατταχας] *Αταχας 08,8ύΐΊΐιη ίη ιηοηύβ Ιζ8ΐ& ρο- 
βϋιιπι (ΡΓΟΟορ. άθ αβάίί. II, 4) ρΓ0Γ8ΐΐ8 άίνθΓ8Πΐη 68ί. 
οίΓ. (ΐα3.θ Ο. ΗοδΤιηαηιι αά ν. 917 άοοίβ θχροβηϋ. Αά 
Ιιιιηο νβΓΟ Ιοοιιπι ς[ηίΐάΓ£ΐΓβ νίάΘίιιΐ'' ς[αΛΘ Ρι•οοορί\ΐ8 
άθ 1)θ11. ΡβΓ8. Ι, 21 ρΓαθ1)θί: χωρίον ^Ατταχας Μαρτν- 
ροηόλεως εκατόν αταδίοις δίέχον, ΒγήΒ Ηαϋέΐ1ε£ΐ 68^: 
Α886ΐηαιιί Β. Ο. ρ. 454 (ϋδ8. άβ Μοιιορ1ΐ78. 8. γ. — 
Ηοο ίβιηροΓθ Β,τχ Η8.ίβΙια (ΗΤΚ') Τ6ΐηιιτί&8θ1ιο & Οτιτ- 
άαβο (^ιιοάαιη θίιΐδ άοπιίηο ίτ8.άϋ& θδί. Β8τΙΐ6ΐ>Γ. οΙίΓοη. 
β/Γ. ρ. 329 (336 ΥβΓδ. Ιαί.) — (01ΐ3.1;αη) Γο^δ,νίΐ; αί 
8ί1}ί Γθΐη8.ιΐ6Γθ^ ο&δίβΐίαιη Ηα^αοΐιαθ (ΗΤΚ'). Τηιάΐάϋ 
ί^ϋτΐΓ Μ&ίρΙΐ6Γ]£&ίο.ιιι δΕίαάίηο βί ίρδα Η£ΐίαο1ΐ8ΐχι (ΗΤΚ') 
αΙ)ϋ1;. ρ. 394 (402). — Ηαίβ,οΐια (ΗΤΚ') ιιΛβ δτιρΓΒ. 
ΜαίρΙΐθΓοαίαιη (ΜΙΡΒΚΤ) υΓΐ}6ΐη. Β8.γ1ιθ1}γ. Ιιίδί. βοβίβδ. 
ΠΙ, 510. ΑΙ} Ατιηβηϋδ Αί\ΐΛχ υθΙ ΑίΙιίΙι&χ &ρρθ1- 
Ι&ύιΐΓ. δί. ΜαΓϋη Ι ρ. 94. ,,οΐ Η8.ϋ}8.οΙι (Ή.Μ^'ή. Α1)ΐι1- 
£β<1& ρ. 160, 12) 8.ΓΧ ίοτίίδ ίη ^θ^α^ Β&ΐεή/* Β6ΐ8]ε6, 
Α1)ί1£6ά8.θ ορ. ^βο^Γ. ρ. 242, ηαηο Αί&οΙι γβΐ Αύαίε 
(8.β6ΐΐΓ8.ϋιΐ8 Η&ϋ&^) ΕίϋβΓ ΕΓάΙεηηάθ XI, 39; ΚίβρθΓύ 
1. ο. ρ. 184 Ν. 2 ,,δαϋδ πιίηιιη ββΐ; (][ΐιοά αηηιη ^Αττα- 
χας οβ,δ^ηιπι (Ηαϋβ,Η Τε^Ιογ ^οτ1^η. Θβο^. 8οο. XXXV, 
39 βίο. β» Εηΐβ,οΐι, τιϋ £&1δθ Η. ΚίβρβΓύ ίη ύ&ΒηΙα 
6 1)8.Γοηίδ άβ Μοίύΐεβ ίϋηβΓαηίδ οοιηροδϋβ. 8θήΙ)ϋ;) ίη ΙΝ ΟΕΟΒαΐΌΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 165 

ήρ& Τί^άίβ Δαγίί βίΐϋβίπι ροβϋταη ββί βχ βοηπη 
ο&β^τοπιιη ηηιηβπ) ς[ηοηιιη βϋαιη τβΐ οβτϊβ τβΐ σαιη 
ς[τι&ά&ιη ρΓθΙ>&1)ϋϋ&ίθ άββχιίτβ ροββαιηιιβ•^ Ο. Η. 
ΐίλίμανος ^Αρξαπηινης] χλημαζα ^Αξανίας Β. Ιη θάίϋο- 
ιιίΙ)Ό8 Ο&τοΐί &. 8• Ρ&αίο βί Οο&τί βοτίρύαιη βπιί: 
%ά<ηρον ^Ατχαχας τιλίιαχτος ^Αρξ€ίνι(7ί)ης. ^α& ίη τβ 
Γβοίβ Κίθρβιί (ι ο.) ο£Γθηάϋ; Μ7£^άοηία8 βηίιη Αανίτιβ 
Ατζαηβηβη & δορίιβιΐθ βί ίθΓηΙίοήο Βοζη&ηο άίνίάϋ 
(1οοο3 οοη^βββϋ ΕίβρβΓί 1. β. ρ. 184 Ν. 1). €&8ΐχιιιη 
ΥθΓο Αϋ&ο1ι&8 ίη ]ηοχιϋΙ>ιΐ8 θϋηπι ββί ςαί &ά οοβί- 
άβηΐβιη ΥΟΓ^ιιηΙ;. Πήβοη ς[ηο(ΐυθ 8.γχ, Αϋοοίιαβ ο&8ΐχο 
γίοίηα, 8ορΙιβη&θ ρΓονίηοί&θ 8βχηρ6Γ &ϋήΙ>αϋιιτ. δβά 
ΒοηΙ 1ίΙ)ή άίΐαοίάβ τβς^οηβζη ΑΓΖ&ηβηβη & ο&βίτο Αί- 
ΐΕοΙια (ϋδοβηιυιιΐ, τθΐΐι&ςιΐθ ηλίιαχτος ^Αρξανινης ιηίηίο 
πιΙ)Γ0 ίη οοάίεβ Β&τοοοί&ηο βοηρία βηηύ, ίία ηί οηηι 
8βςα6ηϋΙ)η9 6οηίυη^6η<1& 8ίηΙ. Τϋηΐί Ιοοο δηηί υ6γΙ)& 
9ίλ. ^Αρξανηνης βϊ ΓβνβΓα ο&δίηι (]υ&β άβίηάβ ΟβΟΓ^ηδ 
βηαηιβπιύ ίη ΑΓζ&ηβηβ ρΓονΐηοΙα δίία 8ηηί, γβΐηΐ; 
Αρίαηιοη, δαηιοοίι&τίοη θί ΟΜοηιατοη (δί Γβοίβ ίί& 
Φλωριανών βηιβηάαγίηιηβ). Ατζαηθη& Αηιηιίβη. ΧΧΥ, 
7, 9. Έαίτορ. VI, 9. ^Αρξανηνη Ριοοορ. άθ 1)θ11. Ρθγβ. 
Ι, 8; II, 15. Ρθίτηβ Ραίχίοίηδ ίη 14 (ΡΗΟ. IV, 189). 
ΜθηΕηάβΓ Ριοίβοΐί. ίτ. 64 (ΡΗΟ. Γν, 255); ίτ. 55 (257); 
60 (260). ΙοΛηη. Ερίρΐι. ίτ. 3 (274). Τ1ιβορ1ΐ7ΐ. δίπιοο. 
Ι, 14, 1; Π, 7; ΙΠ 10, 2; 14, 11 βίο. Άρξάνη ΡΓΟΟορ. 
<ϊθ αβάίί. ΙΠ, 2. "Αξαζηνη δοοτΒ,ί. νΠ, 18*); VII, 21 — 
Τ1ΐ6θρΙι&η. 85, 33, ςαί 1ι&1)6ί Άρξανίνην (ίία οοά. ν&• 
ϋο&ηοδ, Γ6ΐί(][αί ^Αρξίχντ^ν^ ^Αρξάνην^ ^Αρξάνην 0&. 254, 
16 τιΙ)ί ΑΓχαηθηβ Αη&βί&β•)• ^Αρ^ιαντι ΚΙΐθάί^θΓ&ηηΒ 
Α^ίΙιί&θ ΐν, 29. Τοί& ρΓΟΥίηοία £άθί 6ΐιτί8ΐά&η&β 
Λάάίοία βχΛί. ϋβηωιά. ίτ. 57 (ΡΗα. IV, 258). 8711 
6&ηι ΑΓζύη αρρβίΐ&ηί. Ιο&ηη. ΕρΙιββ. 1ι. θ. νΐ, 15, 17, 
27, 34; Ατζ&ηβηβ Ρβη&ηιηι (Αηύη ά. Ρατββ^β) Ιο&ηη. Ι) Άρζατηνι^ ({Μοά ρ^&βι)θ^ άθ Βοοτ ίη ηοϋβ Λά ΤΗθορΙλ&ηθπι 
θΐτοΓ 68^, αί ηιβ Ιίϋβιίβ &ά ηιβ άαϋβ οθγΙιογθπι ίβοί^ 
ρΗαηίβ βάίΙοΓ. .66 ΙΝ αΕΟΚαΐϋΜ ΑΏΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

Ερλ. άθ 1)θ&1;. οήβηί. XX ΥΠ ρ. 343 (191). Ι&οοΙ)Π8 
Βαίηθηβίβ βρίβίίαίαιη 86ήΙ)ϋ αά χηοηαοΐιοθ ςηί ίη Ατζύη 
Ρ6Γ8&ΙΊ1Π1 βαηί. ^η^ΐιΐί ολϊ. Μιι8. Βήί. ρ. 518 1>. Οα- 
ίΐιοΐίοαδ ζηα^ιΐδ ΑΓζαηί. Ιοαηη. βρίι. άθ Ββ&ί. ογ. Χ 
ρ. 53. οίΓ. XXIV ρ. 110; Ι^ΥΠΙ, ρ. 186, 187, 188, 191. 
αά Ατζαηίύ&8 80ΓΐΙ)ϋ Χβηαϊαβ (Ρΐιϋοχβηιΐδ). Α88θΐη&ιιί 
Β. Ο. II ρ. 45. Γβ^ίο ΑΓζύη: Βίοη79. Τβΐιη&ΐι. &ά 
α. 395 Α886ΐη. Β. Ο. 1, 249. αά α. 420 ρ. 196. ΑΒα 
θχ πλοη&βίβηο Μαι* ΑΙ}ίΙ)ί ΑΓΖθχιιιηβη8ί8 βρ. Αιηίά&β 
II, 111. οίΓ. νίή^\ιί ο&ί. Μαδ. Βπί. ρ. 7 λ. 8. Ε. Αδδβ- 
ιη&ηί: &οί8. ζηαΠ. Ογ. ρ. 224. Αηηο 686 ραοβ ί&ούα 
Ατζαηβηβη (ΈΖΝ) ϋβηιιη Κοηιαηίδ 6θηοθ888.ιιι Θ886 
ΓβίβΓί Β2ΐΓΐιβΐ3Γ2ΐβα8 οΙίΓΟΠ. δ/Γ. ρ. 117 (118). Αγζπιι 
('ΚΖ^Ν) €[α9,Γΐ:8 (Ιίοβοβδίδ ιηίίρΙΐΓίαηί ίυίΐ;. Β&γ1ιθΙ)Γ. 
Ιιίδί. βοοίβδ. III ρ. 1-24. βρίδοοροβ 'ΚΖνΥΝ βί 'νΥδΤΝ Ώ\ 
'ΚΖννΧ ιβυβηδβΐ: Οαίάι ΖΟΜΟ. ΧΙ.ΠΙ ρ. 407, 408. 
οίΓ. Αδ5βιιΐ3,ιιί Β. ο. ίΐίδδ. (Ιθ Μοηορίι^δ. δ. ν. ΑΓζαη; 
άίδδ. άθ ΝθδίιΟΓίίΐηΊδ β. ν. Ατζαη. Αγζπ (Αλζη) ηοιηβιι 
(^αοά &ραιΙ Αηηβηίοδ δοηρ^ΟΓβδ οοοαΓηί ίάθΐη βδί αί(|αβ 
ότΓ&ΘΟοηιιη ηοιηβη ΑΓζαηβηβ, 87Γθπιιη ΑΓζύη. νβηιχη 
8αι^υδϋθΓίΙ)ΐΐδ &η11)\ΐδ βοηίίηβίαΓ Γβ^ίο Αγζιι; θδύ βηίιη 
τιηαδ θΧ άθοβιη ρΓονίηοί&β Αλοίζηίΐεΐι ρα^ίδ (δΐ. Μ&τϋη 
Π, 360) ςτιί βϋ&πι ηιιηο ίάθΐη ηοιηθη Γθΐίηθΐ. (ΚίβρβΓΐ; 

I. ο. ρ. 185, 194.) ΟοηίτΒ, Αλάζηίΐεΐι ρΓονίηβί& βίδάβχη 
ίβΓθ 6ηί1}ΐΐδ οίΓθυιηδθΓΪΐ)ΐ1;ιΐΓ 8.ί€[αθ β-Γ&θΟΟΓαιη ΑΓΖβΔθΠθ, 
ηθ(][ΐΐθ ηοιηίηα ά1νβΓδ8. δαηΐ;.^) Εαιίδίαδ Β7Ζ. IV, 20; 
24; 28; V, 16; V, 27. Εϋδαβαδ ν&Γάαρβί. Ι ρ. 186; 

II, 199; IV, 213 Εαη^Ιοίδ. Τΐιοιηαδ ΑΓίδΓαη. ΙΠ, 15; 
17 ρ. 167; 170 ΒΓΟδδβί. ΡΓΐηοίρβδ ΑΓζ&ηβηβδ (νϋ& 8. 
ΝθΓδίδ ρ. 24 Ε&η^1οί8; Μοδβδ ΟΙιοΓβη. II, 29. Ζβηοΐ3. 
618.^. ρ. 352, 355 Ι^αη^Ιοίδ. δίβρίι. 0Γΐ)β1ί&η Ιιίδύ. άβ 1) η ρβτοϋ 0[α'6ΐΐ6 (ΓΑΓζαη^ηβ) άοηηοϋ βοη ηοιη ^ ϊονΛ,β 
α ρΓΟγίηεβ Αηηβηίθΐιηθ ά'Α^ΙκΙβηίύΊι οα ά^Α^Ιιάββΐ!, ηοιη θ[αί 
16 ραΓοϋ 1αί-πι§πΐ6 βη ^ίτβ 0[η'υη6 αΐτέιαϋοη. δί. ΜαΓϋη 1, 156. 
ϋάβηίΐεΐι, ΡΙαΓ&Ι νοη Α](ΐ8η, ο£Γ6ηΙ>8τ ηοΓ θίηβ άίαΙ^^ΙεϋδοΗ &1>- 
^βίοΗβηάθ Ροηη νοη Ατζη, ηιϋ άβηι ^Ιβίοΐιΐΐθάθαύβηά ββ όϊίβΐΒ 
η Ραυδίιαβ Οββοΐιίοΐιίθ νοΓ^οπιπιΙ;. ΚίβρβΓΐ; 1. ο. ρ. 193. ΙΝ ΟεΟΒΟΠΙΜ ΑΒΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 167 

1» δίοηηίθ ορ• ΥΠ ρ. 15 Βγοβηθ^) ηΐΕ^ριαιη ίηίθΓ 
άαοβ8 ιηϋϋ&τθ8 Ιοβηηι οΙ)ϋιΐ6ηί; ηοπιβη ϋβ ββί Βάθ&ίχ 
(πψίάξης Νοβίάθΐίβ ΖΟΜΟ. ΧΧΧΙΠ, 159; γϋ&ζ& — 
ο δ€ύτε(^ς όίρχων ^ίλαενών ο της %ομψατηϋ£ας Α^- 
ίΙι&ηβΤ. ΧΠ, 136. ΑΑ. 88. ιηθηβ. 8θρΐ6ΐηΙ)η Τ. ΥΙΠ 
ρ. 382). οίτ.Ρ&πβΙαβ Βτζ. ΠΙ, 9; IV, 50; Υ, 16. Μθ8θ8 
ΟΙιοΓθη. ΙΠ^ 4; I^&ζα^. ΡΙι&Γρ. ορ. 29 ρ. 293 I^&η^- 
Ιοίβ. Ερίβοοροδ Ατζ8ΐΐ6ΐΐ68 οοπιιηβΐΏΟΓ&ΙαΓ α ΕαηδΙο 
Βγζ. ΙΥ, 15. Ιοίΐηη. ο&ΙΙιοΙ. ρ. 161 δι. ΜαΓϋη. άβ 
ΑΑάζηίΙίίι ρΓθγίηβί& οίτ. βϋαιη I^. Ιηοίοβαη ρ. 62 — 87. 

939—944 Ώβ ο&βίτίβ 939—944 Ιιαβο Ο. Ηο£Γηιαηη 86ήΙ)ϋ: 
,,Ζι^ίδβΙιβη ^Αφονμων υηά Ηαϋάΐι ΙίβΓ (ηαοΐι ζηβίηβη 
ϋηίβΓ8αο1ιυη£^6ΐι) άίβ βΓβηζβ, ιηαΓίίίβΓί άτιτοΐι άβη 
Ι11(ΐ8θ1ιβ-8η (Β. Χ, 904) άβι* θβιη ^α1ι)•Β&^Iη&η•3η 
ζαβίθδδΐ;, τιηά ιιτ&ΐιηοΐιβίιιΐίοΐι τηίί ]βη6ΐη ζιΐ8&ιηιηβιι 
&18 Ε&11α1;Ιι-Ν7ΐΏρΙιίθ8 1)βΐΓαΰΙιύ6ί ^αΓάβ. Ρύιη (ίη 
Ατζβϋβηβ η&οΐι άβη ^βοΐιίδυΐιβη ιιηά $7η5€ΐΐ6η δίβΐ- 
Ιβη) Ιίθ^ 3. δ. ηαΐι Ιΐΐϋβοΐιβ ααί ΜοΙϋ^β-ΚΙβρβΓί'β Εαιί^β, 
Ροοιη 1)θί Τα^ΙοΓ. 939 — 944 δίηά αΐΐβ &υ£ ^βηβ^ 
βΓβηζΙίηίθ ζα δαοΐιβη. ϋίβ Ναιηβη ^ΓθΙβη βοηβί ηίοΐιί 
ΙιβιτοΓ, 68 8Θ1 άβηη Χλομαρών »» Εβπιηιαιι ΐ3θί Μοίίΐεβ 
^θδϋ. Γιΐιη, αιη ΖίΙ)βηβ-8η *»? ΙαπηαΙι 1)61 Τ&7ΐθΓ 
η^. η&Ιι Ιΐΐάδοΐιβ; οάβΓ Βαλονος >» Μϋΐαία Τ&7ΐθΓ 
XXXV, 41 ΰδϋ. Ε(1πι πιϋ πηίβήΓάίδοΙιβΓ ΕίτοΙιβ; 
^αφνονδιν Ύηί^γ 'ύλά. δ8ί1.???, ^6 Ιιί6Γ8 Ι11ά8€ΐΐ6? 
(βίηβ ΤΗβπηβ.)" 

939 χαστρον ^Αφονμων] 6&$ίπιιη ίη ρΓονίηοία Α]:ζ&η6η6 81- 
^ιιιη Ρ6Γ8&ηιιη ίαβπιί, 86ά Μααήοίο άαοβ & Βοιη&ηί8 
ο&ρίαιη 68ί. Ιο&ηη. Ερίιβδ. VI, 34. οί. Μβη&ηάτ. ίτ. 54 
(ΡΗσ. ΙΥ ρ. 255) 55 (ρ. 257). Τ1ιβορ1ΐ7ΐ. 8ίιηοο. 
ΙΠ, 15, 14; Ι, 12, 1; 3; II, 9, 4; 9. Άφουμών ρπιβ- 
1)6ηί Α 1ίΙ)βΓ 6^ ΜβηαηάθΓ, *Αφονμων Τ116ορι17I&^^π8, 
Φούμων 1ίΙ)6Γ Β βί Γύιη Ιο&ηηβδ Έρΐι. VI, 34. 

941 κάατρον Φλωρίονών] Φλοριανόν Β; ηοιηβη οοΓταρίιιπι 
6886 γίά6ύιΐΓ 6Ζ Χλομαρών, <]μοά ίηίβΓ Ατζ&ηθη63 
6&8^τ& ρήιηπιη Γθγθ Ιοοαιη οΙ)ϋηιιϋ. Τ1ΐ6ορΙΐ7ΐ• δίιηοο. 
Π, 7 6^ 8. Μβη&ηάβΓ ΡΓθί6θί. ίτ. 57. 8αίά&8 8. γ. 68 ΙΝ ΟΕΟΚΟΙϋΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕδ. 

ατατοόνονν βϊ φρον^ίον. Βαιη 1)6ΐ1ιιχη ^θΓθΙ)&ίιιτ, ίη 
ιη&ιιίΙ)ΐΐ8 ΡθΓβ&ηιπι βτΒ,ί. ΕI^IΜΒ Ιο&ηη. Ερίββ. VI, 34. 

44 χάστρον Σαμοχάρτων] ίη ιηοηύο δΜΕ^ΙΙΤ & Μ&αήάο 
οοζηϋθ οαβίβΐΐο βΐαβάβοι ηοιηίηίβ βχίηιβίηιη &ηη(κ][αβ 
ρπιβδίάίο ιηιιηϋιιιη ββί. Ιοαηη. Ερ1ΐθ8. ΥΙ, 35; βίτ. 
ΤΗ. Νοβίάβίεβ ΖϋΜΟ. ΧΧΧΙΠ, 144. 

45 χλειαοϋρα Βαλαλείΰων] Β; Βαλαλέΰων 6; Βαβαλίαων Α• 
δυίάαβ 8. ν. τίλείΰονραι' ούτω καλούνται τα οχυρωματα 
των διαβάσεων τ^ πατρίω των ^Ρωμαίων φων^. (θχ 
ΤΙιβορ1ΐ7ΐ. δίιηοο. ΥΠ, 14, 8.) Ββ οΙίβηΗβ βί οΗβητατ- 
βΐιίβ οίτ. Ε&ιηΙ)3.ιΐ(], ΓβιηρίΓβ ^βο αα Χ βίέοΐβ ρ. 196, 
197. — Απηβηίί Βαλ33 νβΐ ρηιηϋιΐδ ΒοΙοΙ&β 8θήΙ)ΐιηί 
ςυαπι ηοιηίιιί3 ίοηηειιη αοοιίΓαϋδΒίπΐθ Οοίδ11ηί&ηυ3 θί 
Ραπδίηιΐδ ΟαΓοΗ 3. δ. Ραηΐο 0Γθ£ΐη€[υ6 Γβάάαηί. ,,Κβ^ο 
Βζηηηίΐεΐι (][ΐιαβ ίποίρϋ α Χβχ Μαδίΐίΐι (Μαδβαίδ) €[ΐιί 
οίΓουιηάαύ Ιϋυβ Ο6θ1(ΐ6ηί£ΐΐ6 Ιαοιίδ οο^ηοιηίηίδ ιΐδ^ηβ αά 
οαδίΐ'ΰΐη Βαλθέ, άβίηάβ α ιιΐ6ΐΊ(Ιίβ ιΐ8ς[ΐΐ6 ο,ά δηβδ Γβ^οηίδ 
Ει•βναΓ(1/' Μοδίδ ΟΙιΟΓβη. §^βο^ι•. β(1. Ρ. Α. 8οιιΐ£Γ7 ρ. 31 
(42 νβΓδίοηίδ ΡΓ3.ηοο§&11ίοαΘ.) — „βί} ρΓΟ^ΓθδδΙ δυηΐ; 
υδςιιβ αά δαίιαδ^αη Βαλβδ." Τίοϋΐαδ ΑτύδΓΐιη. II, 6 
ρ. 110 θά. ΡθίΓοροΙ. αάάίύ ΡαίΙίειηίαη ίη 111)1*13 τβ- 
Ιιΐδύίδ δΟΓίρύπηι βδβθ 8ΐΐ3.δί8.η Β8ιλ8.λ33. — 
,,ΒζηαηίΙεΙι, Ατίδ^β βί Χ\&ί\ϊ (ΑΙο>ί\ι Ιηοίοββιι) &ί ΒοΙ&β, 
ιΐδςιιβ Ηίζ&η, οιηιιίδ Ιΐ8.60 (ρΓονίηοία) Βζηιιηίΐεΐι αρροΐ- 
ΐ8.1ηΐΓ." Υαι-ίαπ. Υβ,Γάίΐρβί;, 1ιιοίοβ8.η ρ. 123 (= δ^ΜβιΓϋη 
Π, 429) οίτ, Μ&ίίΐι. Εάβδδ. Π, 78, Βαλδβ Αηπθηίοηιιη 
βδΐ; Βίάΐΐδ ΑΓ8.1)ϊΐιη (Α1>ιι1£βάίΐθ ϊ&\), 0[υ8.βάΕΐη θά. Η. Γ. 
\νΐΙδίβη£θ1ά ρ. 34 βΐ; 42), ιιιιηο Βϋΐίδ. βρίδοορυδ τίΓΜδ 
Β&168 &, 1684 Ιηοΐοβαη ρ. 124. ΒΗΙίδ βρίδοοραίτΐδ ίιι 
ρΓον. Τ8.Γ0Ι1. Όβ Μοηί ρ. 222. άβ {ίΕΐιιοίΙ)\ΐδ ίΐϋδ οβίβ- 
Ββιτίιηίδ βχ ΑΓΖΒΛβηθ ίη Τΐιοδρίϋη (Τ\ΐΓυΙ)βι•8ίι) ρΓΟ- 
νίηοίβ,ιη άαοβηίίΙ)ΐΐ8 ν. ΕίϋβΓ, ΕΓάΐΐυηάβ IX, 1003. 

16 λαοί β' ονομαζόμενοι ο μεν εΐς Χοϋ'αΐται^ 6 61 έτερος 
Σαναύοννίταϊ] ηιβηάο νβίθΓθ εΐς βύ Χο^^αΐται τοοθδ ίη 
υηιιπι οοβιίαβηιηύ, ίία ηί Β&ΓΟΟοίδοιυδ Ιύϋ•ομαΐται, ΙΙΒβΓ 
Ο&ΓοΙί 8. δ. Ρ&ηΐο ΙαχϋΌμαΐται ρΓαθ1)68.ηί; δβιια δθΓνβτ 
νίύ ηηηδ 1ί1}6Γ ΟοίδΗηίαηιΐδ. Οίοίΐι&ϊΐ^αθ δυηί ίηοοίαβ ΙΝ ΟΕΟΕΟΙϋΜ ΑΌΝΟΤΑΤΊΟΝΕδ. 169 

Γβ^οηίβ Χθ7ί1ι ς[ΐΐ6]η ρηπιαχη ίηίβΓ ΤαηιΙ)6Γ&η ρΓΟ- 
γίηοί&θ ρ&^08 ΓβοβηββΙϊ Μοβίβ ^βο^τΈφΙαίΛ (Βϊ, Μ&Γϋη 
Π ρ. 361, δοΰΐατ* ρ• 31). Ιηοίοβαη άιι&3 ηοχηίηίβ 
Χογί\ϊ τβφ,οηβΒ ^ίβδθ οβηββΐ;, τιηαπι ίη ρΓθγίη6ί& 
Αλάζηϋςΐι βϋαιη ςτιαβ βαάβκη ββί αίςιιβ δαβτιη, αϋοΓΟχη 
ρΓονίηοίαβ ΤυηιΒθΓαη. δβά βττΒ,ί γίτ άοοίαβ. Τ1ιοπια8 
Α]:1;8πιη6η8ί8 (Π, 7 ρ. 121 βά. Ραί^Οϋίαιι) ίτΐ3θ άβ 
ιηοήΙ)Ώ8 Ιιοχηίηιιπι ϋΐοηιιη χηοηίαηοηιιη άίδριιίαηδ ίηίθΓ 
ΑΓζαηβηβη βύ ΤαΓοηίίίάβιη 8βάθ8 θοηιιη οοΐΐοοαύ ,,βί 
ρΓορίβΓ Ιίη^αιη οοοαίίαηι βί οΒδοιιπιιη βί ιηοΓ68 8ΐΐ08 
3.ρρθ11αη1:ιΐΓ Χαίΐι ηηιΐβ βί ιηοη3 ηοιηβη Χθ7ΐ1ι αοοβρϋϊ . . . 
δαηύ Ηοιηίηββ ούδοητί βχ Αδδττία οη^ίηθία άηοθηίββ 
ς[ΐιί τιηβ. οιιπι Αάπιιηθίβίε βύ δαηαζαΓ, τβ^ίβ δβη6]ϋΐ3χίιη 
£1ϋ8; θχ Α3δ7ηα βΐ Νιηίνβ ρΓοΓβοϋ δηηί, υηάθ ϋάθΐη 
δ3.ηα8ηα7ΐί]ι 3.ρρ6ΐΐ3αιίιΐΓ/' Βίάίοηίαιη οοιηιηβηίιιιη Αγ- 
ιηβηίοΓαιη ββΐ;, (ΐιιί ηοιηβη Χηΐΐι νβΐ Χθ7ΐ;1ι οιιπι Χον&ά 
νβΐ Χον^ 1. IV Εβ^ηοπιπι ΧΥΠ, 24, 30 οοιηροδίιβηιηί;. 
ΑΙίβΓ ρορηίηδ ϋβηιιη Γβοίβ ίη ΟοίδΙίηίαηο Σανααοννίταί 
δοη8.1}, ίη οβίβηδ ΙίΒήδ ίπιρβάίθ Ναΰοννίται^ θ[ηοά νίϋηπι 
^^^η Ιηβίοβαη ρ. 70 τβοίβ ηοίειί. Εδύ δ&δΐιη γβ§ϊο 
ΑΓΖ&ηβηβδ οηίπδ ηοπιβη ριίηιίΐηδ δ8.ηαδΐιη ίου. Ιηοί- 
0θ8.η ρ. 69. δβαι&δηη ίαΒθί Μοδίδ ΟΙιογ. ^βο^αρΗία 
ρ. 31 δοιι^Γ7. ,,Οηπι αά βηβδ ΤβιΓοηϋίοΙίδ ρβΓΥβηίδδθΙ;, 
ηιίΐϋβδ βχ ηιοηίθ δίηιη 8.ρρθ11ειίο άβοηιτβΓαηύ ςηβηι 
ίοηιίηιιηι οοηδίιβίαάο βχ ηοηιίηβ ηιαίοπιηι βοηιηι (δίο) 
δβιη&δηη αρρβίΐαί/^ Αηδίαΐεδδ Ι^&δίίνβΓίίδί ορ. 21 
ρ. 70 αρηά Ιηοίοββιι. οίτ.Μοδ. ΟΙιΟΓβη.1,22. ,,ΑΓίβηιηίΙεΙι 
δ8.δαη βδί (οβιδίπιπι) (][Τΐοά Εθάίίΐ03.γΗ δαηβ,δΕΓ £1ίιΐ8 
δβηβΐ£ΐΐ3.ηπι (^ιιί οΐ) ραιτίοίάίηπι βχ αΛβ Νίηίνβ ρΓΟ- 
Γυ^πδ 8.ά Αηηβηίοπιπι Γβ^βπι δβ οοη^ηΐίί." ν8.Γά&η 
ΥαΓά&ρ. ρ. 430 δύ. Μ&Γίίη. ΚβΓαπι νίΐβπι Ιαδππι υθγ- 
1)0Γαπι 1ιαΙ)6δ η6ΐ>ιι1οηίδ 6ΐΐίυδά8.ιη €[ΐιί ηοπιβη δ3.η8.δΐιη 
βχ Γβ^ίδ βΐίο δ3.η8,88,Γ (= Σοίροίβάρ) άβήγο,γϋ. ϋηάβ 
οοΙΙί^βΓθ Ιίοθί 60 ύβηιροΓβ (][ΐιο Ιΐ3.θο ί£ΐΙ)ηΐ3. θχοο^ύαία 
θδί ίη υ3α ίαίδδβ ίΒΛίίηιη ίθΓπΐ8.ηι ^θηιιίη8ΐη: δαηαδίιη. 
Ρήηοίρβιίαδ δ8.δΐιη. Μ8.ί1;1ι. Εάβδδ. II, 106. οΓγ. 0\ιΐ8.ηπβΓ 
ρ. 375. 70 ΙΝ σΕΟΚσΐϋΜ ΑΌΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

'47 Μαρα^χίν] Α. Μαραγκέ Β. Οο&τ ρτατθ ΒϋίραΟκί. 
ιηοηίθιη αιοαβ ηοιηθη & βοΗρίοΓΟ &ραά ΝθβίοηΒΐιΟΒ 
βΙ&ΓΟ &οββρί88θ βθηβθί 6. Ηοβχη&ηη. Ιάθΐη άβ ιηοηίθ 
ατβαθ θΐ; άθ ιηοη&βίθηίβ ς[τιαθ £&1>ιι1& Νο&ο1ιίΰο& ηο- 
1)ίϋΙ&ί& 8πιι^ άοοίθ θ^ί ίη: Αιΐ3ζ11^6 &ιΐ8 δτήβοΐίθη 
Αΐίΐβη ΡβηίδοΙιβΓ Μ&τίγτβτ ρ. 174 βς. ,,Νοιηθη οβί: 
Μ&Γ(3)αί1:θη, Βοπιπιαδ πιβαβ (»» Βθαβ) θχβίπιχϋ.^^ 
Οτιπι ηοιηβη νίΓοηιιη Μ^Γ&ί^βη ίη Μβ Γ6^οηίΙ)τΐ8 Ιι&ηά 
ίη8θ1ίύιιιη βϋ, ηοη (1αΙ)ϋο ςτιίη Ο. ΗοϋΡοιαηη ηοιηβη 
ΓθοΙθ βχρίίο&νβιιύ ,,πιοηβ (ραίΓί8) ΜβιΓαί^βη^^ ί. β. „ηιοη8 
(οοθηοΙ>ϋ) Μ&Γαί^βη." Τι. Ν. Α1> Αηηβηϋβ ηλοη8 
,,ΜαΓαϋι'^ &ρρθ1ΐ3.ίατ. Τ1ιοηια8 (ΤΙ10ΥΠΙ8.7) Μθ(;3ορΙΐ6ί8ί 
αραά Ιηοίοβ&η ρ. 71: ,,ΟΗηδϋαηί γβΓΟ 8β(Ηϋθ8ί ηιοη- 
ίβιη Χοτ^Ιι βί δ&δαη ΟδοβηάβΓβ ηοΐιΐθπιηΐ} . . . ίΐΐβ 
νβΐΌ γί ηο3 ιηοηίβιη Χθ7ίΙι αδοβηάβΓθ ίθοϋ'^ θύ ρ&αίο 
ροδύ ,,ΡΗίΓ Ηαδο,η ΤυΓθοηια.ηηαδ (Τ1ιυΓΐ(1ιιη8ιη) ίη 
οοηνβηίβηοΐί Ιοοιιιη (ίδολοΥΕΓαη) βί ιηοηίθΐη ΜαΓαύΙι 
(Οβη, Λίαι-αίΐιυ) ρΓοβοίδοί ίη απίαιο 1ια1)ΐιί1:; δυΒίίο 
νβΓΟ βχβΓοϋυδ όαλ&ΐίΐι (Οβη. Οαΐαίΐιίη) βί οΐίνίαπι ΐνϋ" 

148 επαρχία Α ^Αρμενίας άλλης] ν. ρΓαβίαίίοηβπι ρ. ΧΙί VI δθ[. 

>49 Ααδίμων] Α. Ααδημων οοιτ. ίη Ααδύμων Β. ^Ώ8•θ 
ηΓΐ}3 δβπιβΐ 1:8.ηίιιπι ίη α,οίίδ Υ οοηοίΐίί οβοηπίθηίοί 
οοπιηΐθπιθΓ8.ί& Θδ8θ γίάθίαΓ: 07Γίοηθ ΓβνβΓθηάίδδίηιο 
βρίδοορο Βέΐάίηιοηιπι Μβλιβι IX ρ. 177; 394. Ι^β ^αί6η 
οοηίτΒ, 111)Γθηιπι οπιηίιιηι ίβδίίηιοηίηηι ρπινβ 80ΐ11)ίύ 
Ό£ΐά7ΐ)Γ0Γΐιπι Ο. 0. Ι ρ. 556. δβά οοάίοηπι Ιβοίίοηθηι 
1υβ1}ΐΐΓ ΟβΟΓ^ί άθδοήρίίο. ΕοΓίαδδθ βδί; Απηβηίοηιπι 
ητΙ)8 Βίΐύιΐ8.η. „(Α1ιπιβ.1;Ιι ΑιαΒδ) 8.Γ0θηι Βαύιΐδΐι ίη^Γ&νϋϊ 
ς[η&ηι ριαβάίιιηι ΙιβΓβάίίαιίιιπι ΗαΒαίύ βί οοοηΓ88.νβΓαηίϊ 
Αηηβηίί ρήηοίρβδ ΒβΓ&ηί^, Οα^ίΐε βύ Τ^γ ΟΗ^ογ βί 
αΐίαδ ΤβΓ βη^οΓ βίο." ΤΗοπι&δ ΑΓίδπιη. ΠΙ ορ. 19 
ρ. 218 βά. Ρ3.ί]£8.ηί8ΐι. νίάβ βΰ8.ηι Ιηοίθ68ΐι ηον& Ατ- 
πιβηίβ. ρ. 165. Οαηι Β£ΐηά78ΐιίδ Ρίοΐβιη&βί {Αανδύανα 
Υ, 13, 21), ητΙ)θ αά Ιίύυδ οοοίάβηίαΐβ Ιαοηβ ΤΗοδρίϋάίδ 
(πΐ8.η3 Βζηηηίΐίΐι) ρο8ίί&, ορρίάιαη Βαάίπια (Οβιΐίυαη) 
οοιηροηί ηοη ροίβδί. ,,θδί ιΐΓΐ^δ Ο&άίηι. Ι&^ύί βί ΖΟΜΟ. 
Χ, 455 = Ταάθηι αραά Ηαιίδίαίθοίιΐϊ (ΚίβρβΓί), ςηοά ΐΝ αΕοκαπίΜ ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ. 171 

ορρίάαχη &ά &τΐ8ΐ;ηιιη β&βίτί Μθζογθ (Οΐι&τραί) θΐί &ά 
οοοίάβηίθκη γίβί Τθίβηζίά βρββ^&Ι*^ Ο. Η. 

950 ^ΑρΟαμονΰάτων] ηόλεως ^Αρμόοΰηα η χεΐχαι ηρος τψ 
ΚαΧω ηεδίω χαλονμένω μέΰον Εύφράτου χαΐ ΤΙγριδος 
Τ?ο\γ\). ΥΠΙ, 25, 1. Α]Γ8&ιιΐ08&ί& (1ίΙ)ΐί ατβαιηοίο, &τ- 
β&ιηο^&θ) Ευρίπλϋ ριοχίιηΏΐη. Ρΐίηίυβ ΝΗ. ΥΙ, 9, 26. 
ΑΓ8&ιχΐ08αί& Τ&6. Αηη. Χ Υ, 10. ίν' δΐ τω λοίΛω χαΐ 
μεΰημβρινωτέρω τμ,ημίχτι μεταξύ μ^ν Εύφράτου τίαΐ των 

Τίγριδος ηηγών ^Αρααμόΰοιτα. Ρίοΐβιη. Υ, 12 (13), 

19. ^Αρύαμόαατα ΥΙΙΙ, 19, 14. ΑΓ8&οιοία8& Κ. Α. 
75, 7. ΑΓ8£ΐιηοδαϋιη 80, 18 (αηίβοβάηηΐ; δίη^ατα, 
Νθ8ί1)ί, 8αρ1ι&, Τ7^ίηορο1ί8). α. 498/9 θοβίβδία Ατ- 
8&ιηο8&1;α6 (ΑΓδθΐχΐδ&^) ίβιταβ ιηοίιι άβ8ίηιοί& βδΐ:. 
Ιθ8ΐι& δί^Ιϋ;. ορ. XXXV ρ. 25 "^Υπ^ΐιΐ;. βρίβοοραδ Ιοοί 
οιιί Βοιηβη Ατδ&ιηοδ&ίαθ. Ιοαηη. Ερ1ΐθ3. άθ 1)68.ί. οτ. XI. 
Α8χοη βρ. Αΐ'δ&ιηοδαίαβ α. 518. Αδδθΐηαηί Β. Ο. Π άίδδ. 
άθ ΜοηορΙΐ78. ΑίΙιαηαδίυδ Ανδαπιοδαίιαθ ('ΚΙδΜΙΤΤ) 

ΒΕΓΐιβΐ)Γ. Η. β. Ι ρ. 438. τΐΜ0Θ€Υω€ επΗΟκΟ- 

πθ€ το ΑΡΧΗΜΧΑΤ, ΤΙΜΟΘ€ΥΟ€ : ΤΟ : 

ΑΡΧΙΜΧΑΤ: \Υη§Ιι1; οαωο^ιιβ ο£ 87Γ. Μαη. ίη ϊΐιβ 
Β. Μιΐδ. ρ. 433 Ι). Ο&δίταιη Αΐ'δ&ιηοδ&ΐα (ΑΓδ&ιηβδί) 
,,&ά ΑΓ882ΐίαηι Αανίτιηι^^ άβδίΓαοίακη ϋβπιιη ίαΙ)βηΐθ 
Α1)1)8.80 ο,θάίβοβιιί Αγ&1)68. ϋίοη78. Τβΐιη. αά &. 768 
Αδδβιη. Β. Ο. II, 113. Απηβηη τιγ^θιπ Αβιηιΐδ&ί νβΐ 
ΑΓδ8.ΐΏυ8αύ ηοχηίηαηΐ; ^) δί. Μ8.Γϋιι Ι, 105. Νοιηβιι 
υιΜδ Αβιηιΐδ&ί βχ ΑΓδαιηυδαί οοηηιρίχιιη θ88Θ β&ιηςηθ 

8.1) ΑΓδ£ΙΠ1 Γθ^β νθΐ 8.1) 8.1ίθ (^110^3111 ΥΙΓΟ ΟΟ^ΟΙπίΐΐί 

8.θά1&60.ί8.ια βδδθ ΙηοΙοβαη ρ. 60 οβηδθί. Μί6ΐΐ8.^*1ί8 
Μα^ί νβΓδίο Αηηθηία ρΓαθΙ>βύ Α8ΐηιΐ8; Α8.Γ0ΐι βηίιη 
€[ΐΐ6ΐη ϋίοη^δίιΐδ Τβ1ιη8.1ιαΓβη8ί8 ΑΓ88,ιηοδ8.ύ8.6 ρΓαθδΐιΙθίη 

1) ΡΓΟΓδηβ άίνβΓ88. βδί Γβ^ο Α$ιηηηί1ε1ι (Μοβίβ ΟΙιΟΓβη. 
^βο^. ΛνΤιίδίοη ρ. 359 81;. Μβχίΐιι ρ. 363. 8οιι1α:7 ρ. δ1) νβΐ 
Ατ83ΐηαηίΜι (Ραιιβΐ^. Β^ζ. IV, 15; I^αζα^Ώ8 Ρ11^^φ. I^XXXI ρ. 456 
θάϋ. Υβηβίί. 1873; δΙβρΗαη. ΤαΓοη. Α8ο;ίί1ε ΙΠ, 43 ρ. 276 βά. 
Ρβίτοροΐϋί.); ββί βηίιχι ρα^β ΤαΓαΙ)θΓ8.η ρΓΟγίηοίαβ, αά οήβηίβιη 
ρβ.^ Η8.8ϋαΒΐϋι δρβοίαηβ. Τ8θ1ΐ8ΐηί8θ1ιέαη βϊ Βϊ. ΜαΓϋη οιηιιία 
οοηίύιιάιιιιί. 172 ηΤ ΟΕΟΕσίϋΜ ΑϋΝ0ΤΑΉ0ΝΕ8. 

ίτιίβββ άίάί, βρίββορηχη χΐΓΐ)ί8 Αβχητΐ8 αρροΐΐαύ ρ• 177 
]^&η£[1ο^8. Ιάοιη ααβίοΓ θβΐί ΤΗβορΙήΙαπι ίιηροΓ&ίοΓθζιι 
άίΓβρία Μβΐϋβηθ ρΐΌτίηοί&β Α8ΐηΏ8 6^ Η&ηάζϋΗ ΥΕ8ί&- 
γίββθ. βϋαιη θβΐί ί^^ίατ ορρίάαιη ίηΙθΓ Μθΐϋβηθη βί 
Αηζϋοηβη. ^α&Iηοι)^βIη βο Ιοβο ςαο ητιηο ο&βίτποι 
Οΐιατραΐ; (ΕατΒβΓά Απηβηίοηιιη, ΚΚΤΒΒΤ Β&τΙιθΒγ. 
ςΙιΐΌη. 87Γ. ρ. 447) νβΐ ίη ρΓορίηςιιο ς[ΐιο ηαηο τίβαβ 
δ7&χηα8ί (Ιηοίββαο, δο1ΐθΐη8θ1ΐθί Μοίίΐεθ) βχί&ί^), βϋαπι 
Μ88Θ οβηβθί ΕίβρβΓί; 1. ο. ρ. 178. Χ 8&6οα1ο ρθ8ί- 
ςηαιη ιη&χίιηα Απηθηίαβ ΙΥ ρ&τβ ϋβπιιη ίη Εοιη8τ 
ηοΐΌΠΐ ρο1»8ί&ΐ6ΐη Γβάαβία βδΐ;, β&άβιη ηοιηίχια αριιά 
0οη8ίαηϋηυιη ΡοΓρΙιΤΓΟ^θηηθίτιιη οβουπτιηί (άθ αάιηία. 
ίχηρ. 50 ρ. 226): Ιατέον οτι τοις ΛαρελϋΌυαι χρόνοις 
το τον Χοξάνον %έμοί υηο των Σαρακηνών ην. ομοίως 
τίαΐ το του ^Αΰμούάτου ϋ'έμα χαΐ αντο νπο των Σαρα^ 
χηνών ην, το δε ΧανξΙτ καΐ η ^Ρωμανόηολις κλείΰονρα 
τών Μελίτηνιατών υτνηρχον. — Αδίηοδαία ορρίάαιη 
ρΓαβίθΓ ^οηδ^3^1^;^ηιιIη ιιηιΐδ ηονί ίαοϋοί αιιοΙΟΓ ν. 2675 
ηονϋ, ίηΙίθΓ αΓοΙιίβρίδΟοραίυδ Γβοβηββηδ: νγ τών ^Αα- 
μωαάτων, Νοιηίη& ^Αΰμωΰατα βί Χανξίτ Αηηβηίοηιπι 
Γοηη&δ Αδίηιΐδαί &ί Ηβαιάζϋΐι Γβΐί^οδθ Γβάάυηΐ;, ςπο- 
ηίαιη 1)οηαθ αθί&ϋδ νοο8.1)αΐΕ ΑΓ88ΐηο8αί& βί Αοζϋβηβ 
οΙ>1ίγ1οη6 οΒηχία βΓ&ηί. Ιη 8\ιΙ)8θήρϋοηίΙ)α8 οοηοίΐϋ 
Βοιηοίβηδίδ (Ή.τθϊηίίλΒ,γ) α. 1179 βχίάύ Τΐιβοάοηΐδ βρ. 
ιΐΓΐ}1δ Αδίηαδ&ί Ιηο1θ68.η ρ. 60. 
951 πολίχνη Χοξάνων] ο&ριιί Γβ^ίοηίδ βο^οηιίηίδ (το τον 
Χοξάνον Μμα Οοηδί&ηί. ΡθΓρ1ΐ7Γ. 1. ο.). Αρηά Αγ- 1) ^τιειβ ββηίβηϋα υηίοβ τβοϊο, ββί; ηαχη Μαϋΐιαβαβ Εάββ- 
)βητΐ8 ίη βηατταηάο 1)θ11ο Ιπ^θγ ΤΙιΟΓηίοίυχη βί ΡΙιίΙ&Γβίβη ^θβίο 
[II, 106) βΐ; ηΓΐ}ί8 Αδχηαέαί βί \χτ\)Ϊβ Κοχίοβτά πίθηιίηίΐ;; ίαβιαηΐί 
ϊ^ίίηΓ ηύ νίοίηαβ α& ρΓΟΓβηβ άίγθΓβαβ. Έηταύ ΒαΙαυήβΓ ο[ΐιί 
Δ.ί]ηυ§α<; α Μαΐίΐι&θο οοιηπιβπιΟΓαίιιιη ρΓονΐηοΐαβ ΤηταΙ)θΓαη 
^ρρίάηχη Θ88θ οβπδβί. Ραηΐΐο ροδύ 6ία8 ιηβχηίηίί πιοηαοΐιηβ 
Βάβδδθπαδ 1. ο. Π, 107 πΜ ατββχη Αβιοαβα^ βιιρΓα Ατζβη ί. β. 
λά 8βρίβηίήοη68 ΑΓζαηβηβδ (■■ ίη £ηίΙ)ΐΐ8 ΤαΓοηίϋάίδ τβΐ όγο- 
πηοί&θ Ταηι1)βΓ&η δϋβιη) αβί^τ^, ^η^ι)ιι8 γθΓΐ)ί3 αάάίϋδ ητοβπι 
Γατοηίϋάίβ νβΐ ρΐ'ονίηοίαθ ΤαπιΙ)θ]:&η α οο^οιηίηί Απηβηίαβ 
[Υ ορρίάο 1)6η6 άΐβϋη^ηϋ Μ8ιίύ]ιαβη9. ΙΝ αΕΟΕαΠΙΜ ΑΟΝΟΤΑΉΟΙ^εβ. 178 

ιβηίοβ ΒθτίρΙοΓββ πίθηϋο &ί οιί ο&βίτί β^ η^οηίβ 
[οζ&η. ΑτΪΒΐ&ίΕβΒ (£Ητΐ8 ΰ^β^ιϋ ϋίαιηίη&ΐοηβ) πια^- 
ιΑπι ΜοΙββΪΑΐη ίη οοπιοροΐί ((Ητ1&]ε1ι&1&]ε1ι) Χοζηι ρτο- 
ίη(ή&θ Τβορίιίεΐι Μάίβο&τϋ 81θρ1ι&ηιΐ8 ΑβοΑϋε. Π, 1 
ι. 63 θάϋ. Ρθ^^ορ. Ο&βΙταιη Χοζαη & ΤΗθορΙιίΙο 
ηρθΓ&ίοΓθ Θ88Θ θχρΏ^^^ηιη 8&ιητιβ1 Αηίβηβίβ ΓβίβΓί 
ά α. 827 ρ. 423 Β^088θ^; ρ. 63 ΖοΗπιΙ) β^ Μ&Ι 
^ΓΟΥΐηοΐΕθ ιηβπιπιϋ 8ΐ6ρ1ι&ηιΐ8 Αβολϋε Π, 6 ρ. 144 
άϋ Ρβίτορ., ΤΗθορΙήΙιιχη ίιηρθΠΐίοΓθΐη ΑΓΐ)β1& β&ρί& 
^ άθγίοϋβ Ατ&1>ίΙ>α8 ΑηηβιπΑΐη ίηύτ&ββθ β^ ηοιιητι11ί8 
Γονίηβί&θ ΟβΑαχη οαβίτίβ βχρης^ϋβ Χοζαη β^ Ατ- 
ΐθηίαιη IV οταάβΙϋβΓ άίιίραίβδβ ηαιτ&ηβ. Μ&ϋΐι&βιιβ 
2άβ88θηα8 ΒΛοίοτ 08ΐ Ιο&ηηβηι Τζίιηί80βπι οχ τιτΒβ 
/^ιη8ΐΕ&ΐ8&^^1ι 16^01118 Χοζ&η οη^βιη άιιχί88β. ο&. 
Ι&ίϋι. £ϊάβ88. Ι, 15 ΒηΙαατίθΓ. ϋηάθ ρΓ&τθ οοη- 
Ιηάαηί 8ί. ΜαΓϋη (Ι ρ. 93) β^ ΌαΙ&υήβΓ Χοζαη 
θ^οηβηι βαηάβηι 6886 φυβίβ Β,ΏίϊφήΆ ΙβιηροιίΒαβ Βα- 
αΗονϋΙίΙι αρρ6ΐ1αΙ)αίαΓ. Νββ πΐ6ΐίη3 I^α^α6 Ιηοί66αη 

68 6688ϋ (^ηί το Χοξάνων ϋ'ίμα 01ΐ0ΓΖ6η6η 6886 66η86ί. 

^αΙ>α1α ν6ΐ6η8 ηονα6ςυ6 Αηη6ηία6 ν6η6ίη8 α. 1751 
^ία Γ6£^οη6ηι Χοζηα ίηί6Γ Τβορίιίεΐι θί ΧθΓ<1ζ6η ροηϋ 
^0[ιι6 Γ66ϋιΐ8. Ναπι αΓΐ)8 Οπιέ^ίΒΟ^ΙεΙι ίη 8ορ1ΐ6η6 
^Γονίηοία βίία 6γ&^ βί 6Χ 8ί6ρ1ιαηί Τατοηϋα6 ▼6Γΐ)ί8 
ιί&οίοιη8 Χοζαη Γ6^οη6οι 6ίτΐ8ά6πι ριονΐηοΐαβ ρατ- 
6ηι 6886. Ηοάίο ΟΗοζ&Ι;. 

}[οοομάχων] Α. Χοϋωμάχϋ^ν Β. οα8ύπιηι ίηοο^ριϋαπι, 
1181 ΐ696ηάαηι 68ί Χο(ΐοαάχων »» Οπιϋεαίβ&ς^ΐώ Ατ- 
α6ηίοπιιη, ςυαο α δ7τί8 δΜδΏ αρρ6ΐ1αίατ. Ροηηα 
3^Γα66& βηιβηάαία 6^ δττα ρΓ0Γ8ΐΐ8 ίηί6Γ 86 οοηβρίταηΐί: 

ΧΟΜΟΟΑΧωΝ 

§ιιΜη§ ΚαΙ 

Ι60ί6 οΙ)86ηΓα^ Ιη6ί66αη ηβςα6 α ΤΙιοαια ΑΓί8ηιη6η8ί 
ΐ6<|ηβ α δΐ6ρ1ιαηο Τατοηϋα τιτΙ)6ηι 60ηιιη6πΐ0Γατί, 86ά 
>ήιηηπι α Μαϋ]ια60 Εά6886ηο ςαί άιιοΙ)ΐΐ8 Βα6οα1ί8 
>08ί γίζϋ οίτ. ρ. 57: „Μαϋ1ι&6α8 Εά6886ηη8 (Ι, 15) 
Ιίοϋ „Τζίηιί86β8 (Οηιβίάΐαι) 6Χ ρΓΟΥίηοίαο Χοζη&7 174 ΙΝ ΟΕΟΚαΐϋΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

6&8ίτο οαί ητιηο ηοηχοη 0ιη8ΐΕ&ΐ8&§^]ί1ι θβί, οή^^βιη 
άηζϋ•^^ ^π^ι)α8 βχ ΥθΓΐ)ί8 οίαοο^, &ϋ Ιηοίββ&η, ορρί- 
άαπι &1> ^Iηρθ^&^ο^θ Οιαδ^ΐαι ηοιηοη &066ρί88β• Οιη&- 
ΙκΑίβΑ^Ιϋι βηίπλ 68ΐί οή^ο Οπιβ^Ιε• Ιάο[αθ βο ρπ>1)&ύιιτ 
ςαοά ΐ6ΐηροήΙ)ΐΐ8 τθίηβϋβ &1ίο ηοιηίιΐθ τιΐϋιιτ τιγΙ)8 
ςαοά 1ι&1)β3 ίη Μβηαβίδ (Υ&ΙβχηανηΓίΕΐι) &<1 άίθΐη ΧΧΥΠ 
ιη• Μ&Γϋί: δ8.ηούα8 8α6θπ1θ8 Ιο&ηηβδ (ΥοΗ&ηηββ) βπιύ 
θχ αΓΐ)θ Ηίβπιροϋ (Υβπιροΐίδ) ςααβ ηαηβ 0ιη3^7ΐ;8&^ 
&ρρβ11&1;ιιτ.'^ ^α&β οπιηία ραϋάα οοιηιιιβηί& οββθ τί- 
άβηίαΓ; η8ΐχι Μίοΐιαβί Μα^πβ Ιο&ηηβηι Τζίχηίβοθη βχ 
Αηζϋβηθ οήηηάϋΐη Θ88β άίοίύ. ϋΓΐ)3 δΜδΚΙ &. Ογ. 
1474 (»» 1163 ρ. ΟΙιγ. η.) α Τ\ΐΓθί3 βχρη^ηαΐα Θ8ί 
Ιηηυιηβπιςιΐθ ιηιιϋϋτιάο Ιιοηαίητιηι βχ γ1βί3 οίιοαπιία- 
06ηϋ1)α3 ίη οαρϋνίίαίβπι 3.1)άαο1;α βδί. £&Γΐΐ6ΐ)πΐ6ί βΙίΓΟίι. 
δττ. ρ. 352. ΟοιηιηβιηοΓ&ίυΓ ρΐΏ.6ΐ;6Γ6& ιΐΓΒβ (Ιηάββαη 
1. β.) ίη θίβάβηι Μ6η8ιθί3 3.(1 άίβιη ΧΧΥΠ ηι. Μαί: 
,,ΥοΗαηηόβ Οιηδίείίλη βχ Οιηίβΐίαίβαΐείεΐι ορρίάο οΗ^ηβπι 
άηχϋ." ,,ΤίϊΟρΙιΙίΙι ρΓονίηοί&β βυηί ΜβίβΙίβΓί; βΐ; Οιηβ- 
Ιεαίδαίε/^ Υανά^η. ν8.Γά8.ρβί 81;. Μαι-ϋη II, 430. Οοηοίΐίο 
δίδβπδί 8αΙ)80ΓίΙ}ίύ: Ηο.γτ&ρ&ί θρί§6ορα3 Οπιβίεαίδα^ΐεΐι. 
Θαΐαηαβ ρ. 441 1ΐ8.1>6ύ Η&ίΓ&1)ί6ΐ} βρί8θοριΐ8 Οβιηθδοα 
Ζ&οαζ βύ ρ. 430 Η&ίτ8.1:)ίθί βρ. ΗοΓβιηί (3οηΙ)6ηάαπι: 
Οΐιοζαηί) βΐ; ο,Ηβή οοηοίΐίο δίββηβί ςηοά, ΙΑχϋΛτ βαίΐιο- 
Ιίβο, 0β1θΙ)Γ&1}&ίιΐΓ, 8.ά£υίί ϋαηίβΐ βρίβοοραβ 0οΐ3]ε3.ί83.^ΐ£ΐι 
Ιηοίοβίΐη 1. ο. Ηοάίβ Τ3θ1ΐ7ΐη78θ1ι^θζβ1[. 
)53 Κί^αρίξων] ΟΒ,δίτητη Α3ίί8αΐθηθ3, ιι1)ί βΙύβΓ Αηηβηί&θ ΙΥ 
άαχ 8βάβπι 8η£ΐηι οοη8ίίίϊΐιϋ; : ΚίΙΐΓίβ Ατπιβηίοηιπι, 
ΚΙΤΕΙΖ 87Γ0Π1Π1. — Νονβΐΐ. ΧΧΧί, § 3. ΡΓΟΟορ. 
άθ 1)θ11. ΡθΓ8. Π, 24. — έν δί τω Κί&αρίξων χωρίω 
οηερ ίηΐ ^Αα^ιανηνης της τίαλου^ιένης ίύτΐ^ φρονριον 
ον πρότερον ον έν %ωρω λοφωδει νπερφυές τε μιΙ δαι- 
μονίως άμ,ηχανον κατεΰτηύατο (^Ιονοτινιανός) Ριοοορ. 
άβ βιβάίί. III, 3. το τε Κίϋ'αρίξων το ^Ρωμαίων φρον- 
ριον, Τ]ΐθορ1ΐ7ΐ. δίηιοο. III, 15, 12. (Μ8ιΐιήβίιΐ3 βοιη63 
βχοηΙ)ϋ;οΓαηι) ρΓο£β6ίιΐ8 βδΐ; βΙ; πιθ]:&1)αίαΓ ίηύια Αγ- 
πιβηίαπι ^^ δττίαηι. 1 β. ίη ΚΙΤΕΙΖ. Ιοαηη. Ερίι. ΥΙ, 
14. (Μη1ίθ8 ^ανβηβ8 ςηί πιί1ϋβ8 (Εόιηέί^β) βίίρβηάία ί ΙΝ ΟΕΟΚαΐΌΜ Α0Κ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 175 

ΐθΓθΓβηί οΐβς^ύ) βχ ρΓονίηοί& ΗΝΖΙΤ ΑπηβηίΑβ θί βχ 
7τί&, αΙ)ί βο τβηϋ ΙΙΙαο ί§;ϋιΐΓ ρΓοίβοΙιΐΒ ρτορβ ορ- 
ίάαιη ΡΤΚΙΖ ο&8ΐτ& ιηοΐΑίιιβ 68^ 1. ο. VI, 27. ςαίηί. 
Βχύο λ 692 ίηΐβτ 6θ(θγο8 βρίβοοροβ ο^^61I^λιβ8 βηΐ)- 
5ήΙ)ϋ Μαρίονος ανάξιος Ιη, Κι^αρΙξων της Α την 
ΐρμενίΰΛν Μοηβι XI, 1006, 8οηΙ)βηάαιη της ^ των 
Ιρμενίων, αί ΐΑΐη οΙ)86Γν&νϋ Ιιαοαβ Ιηάοβ&η 1. ο. ρ. 45 
Γ. 1. — Αβοί ςαΐάοχη & Χοβγου Ρβη&ταιη Γβ^ ιηίδβαβ, 
ΓΠίθΰίβ (&ά ν6Γΐ)\ιιη: βπίθοο-Υοτη) άβγίοϋβ, Εϋιηο 
ρρΐάαιη (Γβ^οηίβ) Η&8^β&η1ί1ι βέ ιΐΓΐ)θΐη Κ&τίη 06ρϋ 
513 ρ. ΟΙΐΓ. ο.), δΐιβρίι&η. Τατοο. Αβολϋε. Π, 2 ρ. 86. 
κστρον Μερτίχερτον] αΙίΜ ηοη οοιηιηβιηοΓ&ίαΓ. Τα- 
α1& ^ορπιρίιίοα νβίβήδ ηοναβςτίθ Απηβπί&β Υβηβϋίβ 
. 1751 βάϋ» ηΓΒβηι Μβλϋ 1η 6ηίΙ>α3 ρΐΌτίηοί&θ 
'αηιΒβπιΐλ βύ β ▼ίοίηί& Απηθηίαβ IV ροηϋ. ,,Μβϋββ 
1 ρΐ&ηϋίβ ΰ&$ί;ηιιη οοηάίάϋ βαί ηοιηβη Μβλϋ ίοάίάϋ/' 
βηοΙ)ία3 01α1(. αρυά Ιηοίοβ&η ρ. 105. δαβρίββίιηβ 
)πιιη6]ηοΓαίυΓ ίά ο&8^ηιιη βϊ α Ζ6ΐιοΙ>ίο Οίαΐ^θΐιβί βύ 
Ιοαηηθ Μαιηίοοηίο ςαοηιιη Ιοοοβ 6ΧδθήΙ)θ]:6 βαρβΓ- 
9€ΐ60. Βθίη ηηί ρΓονίηοί&β ΤυηιΒβπϋΐ ρ&§;ο ηοοαβη 
[&Γά8ϋ ββί. (Μοδίβ Οϊιοτ. ζ^ο^, ρ. 359 ^Ιήβίοο; 
63 81 Μ&Γϋη): ,^ά δβρΙβιη^Γίοπββ Η&ηιηι Γβ^ητυη 
Γ&τοη, Αβιηηηίΐεί) 8ίί& β8ί (γθ^ο) Μ&Γά&Ιί ριορο 
ιοηύβιη Μβΐβάυχ τΐδςαβ &ά Α7Ϊ8ρ&^υη^Ιι ςπί 8βρ&Γ&^ 
Ι; Μ&Γί&λί βί Καχίη^' 8οιι1(Γ7 ρ. 31. Ευϋ 8βάβ8 βρί- 
;ορ&1ί(», οηίηδ αηϋβίββ βυιη οβίβή8 Απηβηί&β 6ρί80θ- 
18 βρΐδίπίαβ &ά ΜϋιπιβΓδβΙι ΡθΓβαηιιη ρηβίβοΐιιπι 
Εΐί&β 8ΐιΙ)8οηΙ)ϋ α. 450. Εϋβαβυδ ν&Γάαρβύ ρ. 192 
&η£[Ιοί8 ρ. 13 Νθυηιαηη. Βοδϋΐαδ ίιηρβΓ&ίοτ ϋλνΐά 
αΓορ&1&1;8.θ ίηίβΓ αΐία ο&δ^Γα βΐ ,,δβνη^ ΒβΓά&Ιε (τ. Ι. 
θνιι1}βΓ(]8.^) ^αοά βί Μ&Γά&Χθ ηυηοιιραύατ^^ 8β ά&^υπιιη 
ΓΟίηΙίϋΙιΐΓ. δίβρίι&ιι. Αβολίΐί ΠΙ, 15 ρ. 192. Εογ1&88Θ 
Ιερτίκερτον ηίΐ ββί ηίβί ηοιηβη ΙβηίΙβΓ οοιτυρίαηι ηΓΐ>ί8 
οϋ8>ίπΐ8.θ ΜβίδΙεβΓί Γβροηβηάπτηςαβ νβΐ Μεζτίκερτον 
ύ Μεατίκερτον, δβά Γ68 ίη ηΐθάίο Γ6ΐίηφΐθη<1& 681^ 
ίατρον Βαϊονλοϋος] ΒαϊονΙον Β. 8θήΙ>βηάαπι ΒαΙανος 
ύ ΒάΧσυ, Ε^ί χιτ\)Β ηοϋβδίπια Β&Ιη (ηαηο Ρ&ΐη), 76 ΙΝ αΕΟΕΟΠΤΜ ΑΟΝΟΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

ο&ραί Γθ^^οηίβ Β&λ&ΙιογίΙ^ „(ϋθα8 βί ίητοπϋοηοπι 
ΙίϋθΓ&τηιη Γθτβίατίΐ;) αϋ ιη&^ο Μοβί ίη ηιοηίθ 8ίη&, 
ϋ& ίρβί ίη ιηοηΐβ Β&ΐα.^ Υ&τάαιιίβ γ&τάαρ. Ιάβί. θά. 
Υβηοΐ 1862 ρ. 49. ,,Β&τββλ ρ&^τίατοΐι&θ &άνθΓ8ί ςηίά 
αοβίάϋ ίη τί& (ςα&β ίβτί) &ά βαβίχπζη ΜβηίδΙ^θΓί 
ρΓορθ Βαΐα/^ 1. ο. ρ. 113. ϋΙ)ί Α1>&8 &ραά Αηηβηίοβ 
Γβ^ανϋ (928 — 952) ηΓΐ)8 άίηιί& Θ8ί. δύθρί&ηαβ Αβολί)^ 
III, 36 ρ. 264 βά. ΡβίΓοροΙ. τίάβ βϋ&ιη αά ▼. 964. 
Ραΐα ιιγΙ)8 ιηιιηίϋββίιηα θπιί βαίαβ Λτοβτη ίηβχρυ^ιια- 
1)ί1βιη Ρααΐαβ I^11^&8 €ΐίοϋ: ,,Νιιγ βίη ββΐιτ βοΙυηειΙβΓ 
Ρί&ά ΓΐΙΙΐΓί ζα άβιη ββΐιτ δίβίΐβιι Εβΐ8θη Ιιίηαιιί^ άυιοΐι 
βίη Ιεΰηβϋίοΐι αιΐ8^6ΐ]8.τΐθηβ8 ΕβΙδΙΙιΟΓ ίη άαβ 8ο1ι1θ88 
γοη 36ΐΐΓ αηίί^θΓ (οΐ) 1)7ζ&ηϋηί8θ1ΐ6Γ?) Β8.υ&τί** ΕίϋβΓ 
ΕΓάΙεαηάβ Χ, 715. ΑΓ6ί8 &ηιΙ)ίίηδ ίαπι Υ£ΐδ1πΐ3 βδΐ, 
ηύ βϋ&ιη 3,^08 (|υίΙ>υ8 ρΓ&βδίάίαηί ηιί1ϋϊ68 βυδίβηίβηίηΓ 
οοηϋηβο,ύ. Ε^ηίάβηι οοηίβββήιη Βαΐυ βδββ ΒγζΒΛϋ- 
ηοπιιη οίΕΐΐδίηιιη Βοιηαηοροΐίπι , ^αοά ηοηηιιιη(][ΐΐ£ΐιη 
οηιη Οΐιαηζϋΐι οΙαιίδ^ΓΟ οοηίηηο^ιιπι Ιβ^ίιΐΓ (Ιοοοδ οοη- 
^βδδί Άά ν. 959; ο£γ. βί ΡαΓίδίηαπι 1361 8. ^ηο ίη1;θΓ 
Οαιη3,ο1ιοΐΊΐπι δΐι^πι^&ηθΟδ ΓβΟθηδβηίητ: ζ ο ^Ρωμανον^ 
πόλεως ξ 6 τον Τιλείον τι ο Βαρβανίτξης). Μ8.ύί1ιαθΐΐ8 
Εάθδδβηπδ αιιοίοΓ βδύ ιΐΓΐ>βπι α Εοπιαηο Αγ^^το ίηι- 
ρθΓβιίοΓθ (1028 — 1034) ηοπιβη αοοβρίδδθ 1,43: „0[ΐιο1;- 
αηηίδ ηονβιδ οορίαδ Έάβδβαηι πιίδϋ; 3.6άί£θ8ιΐ1 ίιΐδδίΐ; 
03.8ΐηιηι ^ηοά βχ δΐιο ηοπιίηβ Βοπιβηοροΐίηι αρρβί- 
Ι&νϋ." δβά ίαΙΙϋηΓ; Γβοίβ ο\)8θΓν&1; ΒτιΙβ,ηηβΓ (ρ. 395 
νβΓδίοηίδ) ιιγΙ)θπι α Εοιη3.ηο Ι^668.ρθηο (920 — 944) 
ηοαιβη αβοβρίδδβ. Β3.8ϋίη3 (][ΐιί Βανίά 0ΐΐΓορ8.ΐ8ι1;8.β 
Γβ^ί ΙΙ>6Γοηιιη α οιΐδίοάία ραρίΐίοηίδ ίαβπιΐ; ηιοβηία 
08.8ΐή Εοηΐ8ΐιορο1ί8 (Εβηαροΐίδ) ίηδίαιίΓ&ήί &. 1078. 
ΜΒ,αίι. Εάβδδ. Π, 116. ΤβηιροΓβ οπιοίΓβΓΟΓαπι ςαο 
άβνίοίο Εοηίδηο Βίο^βηβ οπιηίδ Απηθηία ΙΥ ίύβηιηι 
ΤητοοΓηπι ίο,αΪΒ, βδί, Μαϋΐι&θαδ 1ι\ιίιΐ3 ΌΓΐ)ί8 ηοη ιηβ- 
πιίηϋ, 8θά ΥθίθΓθ ηοηιίηβ Βαΐυ ηϋίίΐΐΓ Π, 234. ΠιΒίδ 
Εοπιβηοροΐβοδ βί Μίοΐι&βΐ Αίί&ΐίοία 131, 22 (»= Ιοβηη. 
ΟτίΓορ. 681, 16) πιβηιίηίΐϊ: ώς γαρ 6 βααιλενς εύθνς 
της 'Ρωμανοπόλεως ίλαννων εφαίνετο έξ ης η ηρος 1 ΙΝ ΟΕΟΕσΠΙΜ ΑΟΝΟΤΑΤΙ0ΝΕ8. 177 

ο Χλιατ {Χλεατ Ιοαηη. Οατορ. 681, 17 — ΧΙ&ίΙι) 
άνοδος δια ατενωΛων ΙηιγΙνετϋίί, Ε^^τβ^θ 
ρίηΓ ί&ΙΙίΙιΐΓ Τΐι. Μβηΐίθ ςαί Βοιηοηοροϋη χΐΓΐ)6ΐη 
[&τΙ)θΓά (ΟΙιαΓριι^ Χά^τνοτΜ Οθάτβη. Π, 419, 13) 688Θ 
Βηδθ^. Ε&τΒβΓά ιιγΙ)3 ίη ϋλβιη&ΐθ Ι^ΰμ^Ηΐάτων ήίΛ βΒΪ. 
άστρον Πάλίος] υΓΐ)βιη Ραλίη ϊηΙβΓ Β&ΐα (ΡαΙυ) βί 
ιτΑηί (ΑΓ^1ΐ2ϋΐ&) ροεϋαιη ββββ οβηββΐ; Ιιπολβ Ιηοΐοβαη, 
υία ίΙ)ί νίοπβ ηοιηίηβ Ραλίη βϋ&ιηητιηβ ίηγοηϋιιτ. 
αοίοβαη, ηοτα Αηηβηία ρ. 226. Υθηιπι αΐίαιη βϋαιη 
ιάίο&ί ^βο^ρΓ&ρίίαβ Μοδαίοαβ ίηίβΓροΙ&ίοΓ ρ. 30 δοιιίατ^, 
αί οαδίΓυιη βΐ; Γβ^οηβιη Ρ&ληαΙ\ιη ίη ίτοηίβ οοοί- 
βηίαΐί ΟίοΓζβηββ Γβ^οηίδ ροηϋ, ϋα ηΐ;, δ1 βάβιη 
'βο^ρΓαρΙιο 1ΐ8ιΙ)68, ηΓΐ}6ΐη ΡοΑίη ίη δβρίβηίήοηαΐί Αγ- 
Εϋΐίαβ ήρα οοΐΐοοβδ. Α1> \ιγΙ)Θ Ραΐίη χλίμα Παλίνης 
Ραληαίαη) ηοιηβη (Ιαχϋ. Ροβίβα ιιΙ)ί ηοιηβιι Ραϋηβδ 
ϋ άβδαβίηάίηβιη νβηϋ, δορίιβηαο ρΓονίηβίαβ αάΐαάΐοαία 
δί ιιτΙ)3. οΓγ. 8ΐθρ1ιαηιιιη Τατοη. Αδολίΐε, ςιιί Ρ&λίη 
ΓΟβιη ίβιταθ Τδορίιΐίΐι ίαίδδθ άίοίΐ; (III, 7 ρ. 177 βά. 
^θίΓοροΙ.). Υβπιιη ηβ Ιιοβ ςαίάβιη βηιιηϋ&ίο άβ βϋα 
ιβΙίοΓα βάοοβκηιΐΓ. Εβδ άαΒία πιαηβΐ:. Α1> ιιτΒβ Ραλίη 
ήαηάτΐδ βδ^ Ιοδβρίι δ. Μθ3ΓθΙ)ί8 άίδοίρηίαβ (Υαβ^ρΐι 
^&1η8.ί8ΐ) Μοδβδ ΟΙιΟΓβη. ΙΠ, 53; I^&ζ&^. Ρΐι&τρ. Χ 
>. 266 Ιαη^Ιοίδ. βαιητίθΐ Αηίθηδίβ (αά &. 827 ρ. 423 
(ΓΟδδβί ρ. 63 Ζο1ΐΓ3.1> θύ Μ&ί) η&ητ&ί, Τΐίθορίιϋαιη 
ΕηρβΓαίοΓβιη Αηηβηΐ&β οαβίτα Ρ&λίη, ΜβΙβ^βΓΐ, Βθς^ϋ^ 
β^οηίβ Αηΐελ, Χοζβιΐι νί Οθρίδββ. — „ο&Ιιιιιιχιί&1)&η1;!ΐτ 
αιη ριίηοίρββ ίΙΙαδίΓβδ Απηθηί&β ς[αί ίη Ρ&ίΙίη ρΓΟ- 
ίηοία δβάβιη οοΐΐοοαπαιΐ}/^ Μ&ϋΐι&βιΐδ Εάβδβ. Ι ορ. 76. 
άατρον *Αρδων] ΑΡΔ(ΟΝ βχ ΑΡΛ(ΟΝ βοτηιρίαιη 
δ1; βδΐ; τΐΓΐ)8 Ατλχιί Αηηβηίοηιιη, Ιιοάίθ ΑΓ^ί&ηα; 
αβρβΓΐ; βιιιη ΑΓδίηΙα ΤαΙ)α1&θ Ρβυί. οοπιροηίύ 1• ο. 
ι. 180. Ο. Ραοΐΐδίβίη (Ββίδβ ρ. 359) άιιΜί&ηίθΓ βαιη 
χ1}θ ΑΓ^Ηαηα άββιη Ατ^αηάθη&οι οοιηροπϋ; ςαοά γίχ 
βοΐιιιιη 6886 ροί68ΐ;, ς[ΐι&ιηνί8 τΐΓΐ)8 &1) Αηη6]ΐϋ8 6^ 
Ιτληί 6ί Αιΐϋιί νο6ίύ6^ιιτ. δ^. Μ&χϋη Ι ρ. 98. 
λίμα Σοφηνης] 68^ δορίιβηβ 060ίά6ηί&1ί8 (Τδορίιίεΐι 
>&1ιιιηϋώ); ηαιη δορΙιβη6 οχίβηί&ΐίδ (Τξοφανηνη, δίΐί ι 178 ΙΝ ΟΕΟΕαίϋΜ ΑΌΝ0ΤΑΉ0ΝΕ8. 

βττοταιη, Τβορίιΐϋι Μοίβ) Μοβοροί&ιηί&β ρΓονίηοί&θ 
&άάίοί& ββΐ. γίάβ ρπιβί&ύοιιβιη ρ. I^XI. 
959 %Χίμα *Ανίψινης] Ρίοίοιη&θΐιβ (Υ, 12 (13), 19) ητΙ)θπι 
"Ανζψα βοιηιηβιηοηι^ & ςη& γθ^ο ^Ανξιτηνη (γ. υΑναξψ 
τψηι^ ^Εννηνηνη) βϋα ,^μεταξν ιάν Εύφράτον χαΐ των 
Τίγριδος Ληγών^' ηοιηβη &οοθρϋ. Ειβ^αθηβ Γβ^ίοηίβ 
Ήαηζίί αριιά βοηρίοΓβδ δττοβ πίθηϋο: γίοαβ θ[ΐιί Ρα- 
Γοάίδαδ γοοαίηΓ αά £η68 Αηηθηίαβ δϋιιβ ίη Γβ^οηβ 
Αηζϋθηθ (ΗΝΖΙΤ). Ιο&ηη. ΕρΙι. άβ 1)6&1;. οήβηί. ορ. VIII. 
γίοηδ Ιιαυά θχίς^ιΐδ ίη ρ&]*ϋΙ)ΐΐδ Αηζϋβηβδ (ΗΝΖΙΤ) 
ςτιί Ηιιία νοοαύητ. ορ. IX. άβ Η&Γρειίβ οΙιΟΓβρίδοορο β γθ- 
^τίοηβ Αηζϋβηβ ορ. XI. Αηζϋβηβ ΙΤΓί&βοηιιη ορ. XXXI. 
Ββαίυδ Μ&ήδ Ηαΐαθχΐδ Αηζϋβηβ οήαηάαδ ορ. ΧΙιΙΠ. 
βρίδοοριΐδ ΟΓβαίηδ βδί ίη £η11)ηδ ϋι*ί;αβοηιηι ίη 8.^0 
Αηζίίβηο ορ. ΙιΤΙΠ. Β. ΑΙ}Γ&1ΐ8.πιηδ Αηζϋβηαδ ορ. Ι^νΐΙΙ. 
βχ ίηίθΓίοή Αηαζβίβ ('ΝΖΙΤ) — Ιοουβ βδΐ ίη οοη&ηίο 
ΡβΓ8£ΐι•ιιιη αίφΐθ ΑΓπιβηίοηιπι. — Οοδπΐίΐδ ρΓθδΙ}7ί. ίη 
δ. Ε. Αδδβπιαηί, Αούα ιηοχίγτ. οοοίά. ρ. 352. οΓγ. Αδ- 
δθπιαη Β. Ο. Ι ρ. 249 ςηί θοάβηι Ιοοο (βύ ίη άίβδ. 
άβ ΜοηορΙ]7δ. δ. γ. Αηαζβία) ϋίοη7δίί Τβΐηιαίιτθηδίδ 
1;θδ1;ίηιοηίαΏΐ ϋ,ΰβιί άβ ίιταρϋοηβ ΗαηηοΓοηι &. 395 
ίαοία: γ&δίεΐΥθΓυηΙ; οπιηβδ δτήαβ τβ^ίοηβδ €[ΐι&θ αά 
Γαάίοθδ πιοηίίδ Αήάί ίαοβηί: ηβπιρβ Αιζηη, Μ&ίρΙΐΘ- 
ταοίαπι, Αιηίάαηι, Η&ηαζβίβηι βί δαιηοδαί&ηι. ΒαΓΐΐθΙ>Γ. 
οΙίΓοη. δ7Γ. ρ. 307, 328, 330. (ΗΝΖΙΤ). ΝίοβρΙιοΓηβ 
Ρ1ιοθ8.δ ίηιρθΓ&ίοΓ Μαι* Ιοβαιηθπι ρ&ίη8.Γθ1ΐ8.πι δττοπιηι 
αάιηοηηίύ, ηί άβδβΓίαδ Μβΐίίίηαβ, Ηαηζίίαβ (ΗΝΖΙΤ) 
βί 0&ΙίδαΓ8.θ Γθ^οηβδ ίίθΓαιη οοΐοηίδ δ7ΐ^ίδ ίΓ6(][αθη1;ατ6ύ, 
ςυοά ίΐΐθ Γβοϋ. Β&ΓΐιβΙ)Γ. οΐιτοη. βοοίβδ. Ι ρ. 412. 
Ταίδχί βχ Γβ^ίοηβ Μβΐίύβηβδ ΕηρΙίΓΕιίθ δΐιρβΓαύο Ιχοιίδ- 
βηηί ίη Αηζίίβηβη (ΗΝΖΙΤ). ΒαΓΐΐθΙ)Γ. οΙίΓοη. 87Γ• 
ρ. 506. Α1> ΑΓπιβηίίβ ΗαηάζίύΙι (Η&ηάζ^ύΐι) γβΐ Αηά- 
ζίίΐι γοοαίπΓ ηηα βχ ΥΠΙ Απηβηί&β IV Γβ^οηίΙ)ηδ. 
ΑηάζίΙΙι Μοδ. ΟΙιογ. ^θο^. ρ. 30 δουΐ^. Εαηδίηΐδ 
Β7Ζίϋΐ1:ίιΐδ (V, 16 — 19) θη&η&ηδ Μιΐδβλ Απηβηίηπι 
Ατζ&ηβηθη (Αλάζηίΐϋι) δορΗ&ηβηβη (Τδορίΐεΐι Μβίδ) 
Ιη^ίβηβη (Δηΐ^βλ-ύαη) Αηζίίβηβη (Αηάζίίΐι) τβ^ίοηβδ ΙΝ βΕΟΚΟΙΌΜ ΑΏΝ0ΤΑΏ0ΝΕ8. 179 

οιηηββ άοίηοβρβ τ&βί&ί&β Γβ^^ο ίπιρβήο 8αΙ>!θοί886, 
οτάίηβιη ([βος^ρΐήοαιη άίϋ^^βηΙβΓ βθίτ&Ι Ρ&§[08 Η&ί- 
ϋ&ιϋάι, Η&ηάζϋΚι, Τβρρίιΐώ οοιηιηβιηοΓΕί Ιλλιβιώβ Ρΐιιιτρ. 
ορ. ΚεΚΧΐν ρ. 469 Βά. Υβηβ^. 1873, ιβ^οηοπι 
Η&ηάζίίΐι ΜίοΙίΑθΙ Μ&^. ρ. 274 Ι^&η^^ΐοίβ. Ρηηοίραιη 
Αηζϋοηββ (Η&ηάζϋΙι) δ&βρβ ύί ιηβηϋο. Μοβββ ΟΗογθιι. 
ΙΠ, 15; Ρ&αβίαβ Β^τζ. ΠΙ, 12; IV, 24; 50; νϋ. 8. Νβηίβ 
ορ. ΙΠ; V. Εχ ρΓθγίιιοί& Ηαηάζιϋι οη^^βηι άαχί886 
ίοΓίατ Ιο&ηηββ Τζίιηί80β8 ίιηρβΓ&ΙΟΓ. Μίβΐι&θΐ Μ&§[ηα3 
ρ. 281 1ι3,ηζΙο\Β; 8&ιηαβ1 ΑοίθηβΐΒ &ά &. 971 ρ. 439 
ΒΓ0386ύ; ίη β&(ΐ6ΐη 1θγτ& ^ηϋοΒ ββί Ιβα&ο (δ&1ι&]£) 
Α1)6ϋ8 (Η&ΒβΙ) £1ίιΐ8, ο[αί αηα οαιη Ογθ^^οΗο Μ&^3ΐτο 
Τ&τοηϋβ οοηίπι Βαΐ^^οβ ιηί88η8 68^ &. 440 Αηηθ- 
ηίοηιιη. δίβρίι&η. Τ&Γοη. Α8θ1ί]ε. ΠΙ, 33 ρ. 260. 
ΜαϋΙι&βιΐδ Έ(1β8β6ηιΐ8 Ι, 7 &ηοίθΓ β8ΐ; Ιο&ηηοιη Τή- 
ιηίδοβη Β&βϋίαηι Οοηδίαηΐίηαιηςαβ βχ ατΙ>θ Γβ£τί& ν&8&- 
Ιταναη ίη ο&δίηιιιι τβ^οηίβ Ηαικίζϋΐι &1>άυχί886. οίτ. 1, 17. 
Τΐιοηιίΐί ΡΙιίΙ&Γθίβη ΡΓ&ηοο80[υβ Αι^νϋ ίη ρΐαηίύίβ 
Αΐ6ΐυ& Γβ^οηίβ Ηαη(]ζί(1ι 1. ο. Π, 107. Β&Ιη)^ ρήη- 
οβρ8 ΑΓαΙ>υηι ίη ρΓονίηοίαηι 8α&πι Η&ηάζίίΐι ρΓοίβοίαπίΒ 
Β&ΐάαίηο τβ^ ΗίβΓΟβοΙτπιίΙ&ηο θ^ Ιοβοβίίηο βοηιίϋ 
Εάβ886ηο ίη8ί(1ί&8 βίτηχϋ^ ^αο8 &ά Τ&ρΐιΐΐιίΐ νίβαηι 
ίη 0^0 Ε(1β88θηο ά6νίο<Ό8 β&ρ1ίνθ8 8θοαηι ίη ητΙ)βηι 
Χ&Γΐ>βΓ(] άβάαχίΐ 1. ο. ΠΙ, 234. ΠΙ, 248 οοηιπιοηιο- 
Γ&ΙιΐΓ ρήηοβρδ (βιηίΓ) Γ(?^οηί8 Η&ηάζϋΐι. ΟΓβ^τοήηβ 
ςηί Μαΐΐΐι&βαπι οοηΐίηοανίι ΕβΓ& Ατβΐ&η ρΓΑθΙβΓ &1ί&ηιπι 
Γθ£[ίοηηπι θύ τβ^οηίδ ΗαηάζίύΙι άοηιίητιιη ίαί88θ άίοίί 
ορ. 259 Βιιΐ8.ιιή6Γ. Βτζ&ηΙίηί βοάβηι (|αο Ατηιβηίί 
ηοηιίηβ αίαηίαι Χανξίτ, Ραίύ οΐ8.υ8ύηιπι Ιίηιί^Εηβηηι 
Μθΐίΐοηβδ. το βί ΧανξΙτ χαΐ η 'ΡωμανότΜλίς χλειαουρα 
των Μελιτηνιεηών νπηρχον Οοηδί. ΡοΓρΙι. άβ &<1ηΐ• 
ίηιρ. 50 ρ. 226. εις το Μεβοηοταμίας ^ίμα ίπί 'Ρω- 
μανού δεαπότου ηροαετί^ η τε 'Ρωμβινότηλις χαΐ το 
Χϋίνξίτ 1. ο. ρ. 227. Νίοθρ1ιθΓα8 ΡΙιοο&8 (άο τβΐϋα- 
^ίοηβ 1)β11ίοα XXIII) ίηΙθΓ οΙ&αβίΓα 1ίηιϋΑη6& ρβΓ οο- 
οίάβηίβηι οοιηπΐ6πιθΓ&ί χαΐ τα πίρα^εν τον Ενφράτον 
τζοταμον διορίζοντα τι\ν τε τον Χανζήτί Ιεγομίνην 

12 ♦ 180 ΙΝ αΕΟΕαίϋΜ αόνοταήονεβ. 

χωράν χαΐ την ηοΧεμίαν άχρι ^Ρωμανσυτίόλίως, Αηάζίΰι 
ίοηη&θ Αηηθηίοπιπλ ΓθδροηάβΓΟ τίάθίυΓ Ιίίν^ίας; Μι* 
οΐι&θΐ Α1^;&1. 133, 3; 134, 8. Υβηιηι ίϋηθηβ ηαττα- 
ϋοηθ άίϋ^βηίθΓ ρβτρβηβα, ΑηίΙή&θ Ιοοτιβ &θ§ρτθ οηπι 
Γθ£^οηθ Αηάζϋΐι οοχηροηί ροίββΐ Βίου βηίιη ίπιροπι• 
ίοΓθΐη ρθΓ Αηϋιί&β ϊΙθγ Γαοίβηΐβπι ρατίββ &ά α^πΠο- 
ηβιη υιΐ^ίβ Εοιηαηοροΐίβ γβτ^βηΙθΒ οαηιρ&δββ ; Αηζϋβηο 
ΥθΓΟ Β,ά ιηβήάίβιη βΐυδάβιη ιιτΙ>ί3 δρβοίαί. Αηζϋβηβδ 
ίηοοίαβ & δττίδ ΟΓίαβί ('\νΚΤΙ) &ρρθ11αη1πιτ, ^αί Ιίη- 
ξ^χΐΆΠΐ βί &1> Αηηβηία θί δ^τία άίτθΓδ&ιη 1θ(ΐτιαιι(;ιΐΓ; 
ΟθΓάαβηβίΙ>υδ βοβ οάηυιηβΓαΙ ΤΙι. Νοβίάβ^β, Ζ^θΐ Υ51- 
^βΓ ΥθΓάθΓ3.δίβη3. ΖΒΜα. ΧΧΧΐίΐ ρ. 163 δς. 

960 κλίμα ^ίγηαινης] ^ιγιαίνης Β. Οβ^ ίηίοΓ Απηβηί&θ IV 
Γβ^οηβδ θΠΐΐιηβΓαίατ ίη Μοδίδ ΟΙιογ. ^βο^. ρ. 358 
\νΐιίδΙοη. 361 81;. ΜαΓίίη. 30 δουΐατ". Ιαιη νβΓΟ οαιη 
Απηβηίαβ θηαιταϋο βί ΟβΟΓ^ϋ άθδοηρϋο ίιηρβιϋ 
Εοιηαηί ίβΓθ β&άβιη β,βίαίβ οοηδοήρίαβ δίηί, δ&ϋδ 
ιηίηιιη θδΐ;, (^ηοά τιίχαηπθ Ώί^ίδβηβδ ιηβηϋοηβιη ίο,οϋ^ 
Ιη^ίβηβη νβΓΟ (^Ίγγιλα = Α§61 δττοηιιη, Εη^ίΐ ΑΓη.Ι)ΐιπι, 
Αη^βλ Απηβηίοηιιη) δίίβηϋο ρπίθίβΓίϋ. Ιηάβ βα^α- 
άΙ^θΓ ΕίθρθΓΐ; 1. ο. ρ. 198 οοηίβάί ϋί^δβηθη βαηάβιη 
βδδθ ψΐΒ,β & ϋτΓαβοίδ Αηπθηϋδςηβ νβίτίδϋοΐΊΒχΐδ Ιη^- 
Ιβηθ νβΐ Αη^θλ αρρ6ΐ1α1}8.1;ιιτ. Αοοβάΐύ ^αοά δαιηαβί 
Αηίβηδίδ &ά α. 827 Αηΐ^ 03.δύηιιη ίη 06^^ ιβ^οηβ 
δϋαια βδδθ ίΓ&άϋ (Αηΐίαιη ίη ϋβάηίβηδί ρΓονίηάα 
ΖοΙιταΙ) &ί, Μαί ρ. 63; ΒΓΟδδβί ρ. 423 Η&Βθύ: Βέ^δ 
(Αοο. νοοίδ Βδ^ΐί:) άαηβ 1θ οαηϊοη ά' Αηοΐί). 

961 χλίμα Γαρινης] ΟοΓθΙίΙι Μοδ. ΟΙιογ. 1.0. (τβ,τντδ^ δοηΐ£Γ7 
ρ. 30. ΕίβρθΓΪ 1. ο. ρ. 197 ΓοΓίοδδβ Ρίοίβηι&βί (V, 12 
(13), 18: η Κοριαία) Οοήαθβιη βδδθ άίοϋ. ΥθΓδίο 
Βαύΐιβηα Μοδίδ ΟΙιοΓβηβηδίδ, αΙ) Εηιίη Ατηιβηίο οοη- 
Γθοία, 1ΐ8.1>6ΐ; ΒοΓθ^Ιι; θ&ηάθπι γοτίαπι Ιβοϋοηβηι βχ 
ΜΙοτο πιαηαδοήρίο αϋΤβΓί Ιηοίοβαη ρ. 41 Ν. 2. 

962 7ΐλ£(ΐα Βίλαβητινης] Βιλαβιτίνης Β. ν. ρΓΕθΓ. ρ. ΧίΐίΧ δ(][. 
Βαλιύβίγα {η Βαλιύβίτα οοά. Βθ^. 1401) Ρύοίθπι. Υ, 12 
(13), 17 ί(1θηι θδδθ ηοπιβη &ί Βθή\)θηά\ιια Βαλιοβίτα οβη- 
δθύ ΚίθρβΓΐ; 1. ο. ρ. 197, ίία ηΐ; ητΙ)δ ηοηιίηβ Γβ^οηίδ ΙΝ ΟΕΟΙίαΠΙΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 181 

ιρρβίΐθύιιτ, πϋ χηοάο ίητβηο βίθρίι&ηαβ ΑβοΧίλ τθ- 
μοηβπλ Β&ΧΑίιογϋΙίΙι Βοία γοο&ί. (Ιοοαηι οχβοήρίαηι 
ι&1)β8 ίη ρΓ&θί. ρ. Ιι.) αατράπτιν μ^ν &α φαυλοτάχην 
ίΟχην Ιχοντα χαΐ ώς ηταοτα λογού αξίαν ίν χοίρα τ^ 
^^λαβιτίντι Ηαλουμίιηυ ίηΐ τον ηροτίρου Οχήματος εϊαύε• 
?τοοορ. άθ αβάΐί. ΙΠ, 1. 

κλίμα Παλινης] ρη,έ\ο^ϊ βοΐαβ οοάβχ Β. Έδί γθ^ο 
ιτΙ)ί8 ΡαίΙίη {Πάλιος), Υίάβ αά 956. Ι^ίΒή ββήρϋ Μοδίβ 
!]^1ΐ0Γ6η6ΐΐ8ί8 Ραληαίιιη νβΐ ΡαίΙηατ^ιιη ρ]:α6ΐ>βηί, Β&1- 
ιαίηη ί&Βίηιη βάίϋοηβδ. Ιηοίοβαη ρ. 45, 46 (γθοΙθ βί 
?. Α. δοιι]εΓ7 ρ. 30). ΡοΛηαίαη βχ1ιίΙ)6ί βϋαιη δύβρίαη. 
ΐ5ολί]£ ΠΙ, 36 ρ. 236. Μαίίΐιαβιιβ Εάβδδβηυβ Ι, 76 
ιί Π, 86 Γβ^οηβιη ηοη ΡΣϋΙηα1;ηη δβά βοάβηι ιηοάο 
ιίςαβ ΟβΟΓ^υδ Ραϋη αρρβΠ&Ι 

ιλίμα ^Ορξιανινης] Ρτοοορίο ΟΙιΟΓζίαηβιιβ: ες τα εηϊ 
Χαρξίανηνης χωρία ηλ^ον τον ΜαρτΙνου ατρατοηίβον 
)ν πολλώ απο&εν ((^υί ρΓορβ Οϋΐιαηζοη ο&δίβΐίαιη 
ϊαδίΓΟ. ιηβΙ&ΐΏδ βτΛί), άβ 1>β11. ΡβΓδ. Π, 24 γβΐ Οογ- 
^ηβ: έχ βϊ Κίϋ'αρίξων Ις τε Θεοδοΰιονηολιν χαΐ ^Αρ- 
'χενίαν την ίτέραν ίόντι Κορξάνη μεν η χωρά χϋίλειταί^ 
^ιητίει 61 ίς οδον γ' ημερών μάλιοτα οντε λίμνης τίνος 
)δατι οντε ποταμον ^εί&ρφ οντε ορεΟί την δίοδον 
\ν ατενώ εϊργονΟί διοριξομίνη της των Περοών γης^ 
ϊλλα των ορίων ανταΓς αναμίξ χειμενων, άβ &6άί£. 
[Π, 3. ΒαΓΐ2Θΐ)Γ8.βη8 (οΙίΓοη. δττ. ρ. 117 (118)) ηω:- 
Γ&ί, ρτογίηοίαπι ΟαΓζαηβηβη (ό^ΒΖ*Ν) 8.1) Ατ&1)ίΙ>Ώ8 
ιαιη άία βχρυ^αί&ιη, α. 686 ρ&οβ £Εΐοί&, ϋβηιιη ίη 
ΕΙοπιβΔοπιπι ροίβδίαίβιη οβδδίδδβ. Αηηβηη ΧοΓάζθοη 
νέί ΧοΓάζ^η νβΐ ΧοΓάζ&τη &ρρβ1ΐΕηί; ιηοηδίηιιη Χοιά- 

ί&ηβαη (Ιηοίοβ&η ρ. 41 βς.) βχ ΧοΓάζβ&η ΟΓίηχη βδ^. 
ΚοΓάζδη Μοδίδ ΟΙιοΓ. £[βο^. (ρ. 358 ^^νΐιίδίοη, 361 
3ί. Ματϋχι; οοάίοβδ ίββίβ Ιηοίοβ&η ΧοΓάζβαη. — Χοτά- 
ικγη δου]α:7 ρ. 30). οίτ. Μοδββ ΟΙιογ. ΠΙ, 54. δίβ- 
ρΐιαη. Αδολίΐε III, 8 ρ. 182; ΠΙ, 43 ρ. 276. Ι&ζαπίδ 
Ρ1)&τρ. 10 ρ. 266 I^&η91οί8 βίο. „^αοά αίίίηβί αά 
ΧοΓάζβ&η βί Ηαηάζϋΐι (Γβ^οηβδ) δί βοηυη ηιβπήηβιο 82 ΙΝ αΕΟΕαίΠΜ ΑϋΝΟΤΑΉΟΝΕδ. 

ςη&θ 118 &6θίάβπιηί, Ι&οήιη&θ ρΓοηιχηριυι^^ Αηβί&ΙεΑβ 
Ιι&βϋγθΓ^Ιβί βρ. 16. ίη ρΐ&ηίϋθ Βοδβ&η βί (ιη ιιτΙμ) 
Κ&τίη αβςαθ &ά οβήάβηίβιη &ά Χαΐϋλ ρΓΟτίηοχ&ιη^ & 
ιηβή(1ίβ τΐ8ςαθ &ά Τ&Γοη βί αά Η&βϋαηΐΕΐι τβ^οηβιη 
βΐ; 8ϋν&8 (Γβ£^οηί8) ΧοΓάζβ&η.^) 1. ο. ορ. 11. ΟΙιογζθ- 
ηβ8 8&^πιρα6 ίηίβΓ Απηβηί&β γθ^1ο8 βηαηΐθΓ&ιιίατ 
γϋ:& δ. Ν6Γ8ί8 ρ. 28 I^8.η^1ο^8. Ρθ8ί(ΐααπι Β&8ίΠο Π βί 
0οη8ί&ιιϋηο Μοηοιη&οΐιο ίπιρ6πιίοηΒα8 Απηβηία ίβΐθ 
οιηηίδ Οπιβοοηιηι ί&οίο, βδί, ηοιηβη ΟοΓζβηβδ ίη ηοϋ- 
ϋί3 ΟΓαβοοΓαιη 6θο1θ8ί&8ϋοί8 αρραιβί. 

Ραη8 1361: νς. τω ΚεΧτξίνής αύν ττ^ Κορτξηνγ, 

καΙ Ταρών . . . 

δ, ο Κορτξένης 

Ραιίδ 1356: ν^. τ^ Κελτξηντί ύύν τ^ Κορτξενζ 

καί τώ Ταο, 
ο Κορτζενης. 

Νοί. Χ, 755 δ Κορτξηνης. ϋοηοίϋο δίδβηδί (1307) 
&άίαϋ; Ρΐιίΐίρροδ βρί&ΐεοροδ ΧοΓάζβηο^. Ιηοίοθοη ρ. 43 
(ΡΙιίΙΙρραδ βρ. ΚίτιοΓΖθηί Ο&ΐαηί ρ. 430); ίη βαΐ)- 
δοήρϋοηΙΒτΐδ αρρβΙΙαίιΐΓ βρ. Κβλ (βρ. Οΐιίβ^ΐιί ^^8.18^1^ 
ρ. 441 βχ Οβη. Αηη. Εβλί). Ιηάβ τβοίβ οοηοΐαάϋ 
*Ιηοίοβ8ΐι ΚβΑ ίη ΟΙιΟΓζβηβ δίίαιη ββδβ ρ. 43. οίτ, ηονα 
Αηηβηί8ι ρ. 106 βί 110. Ιάβηι ορρίάυιη ΚολοΙ)βΓ<1 
Μοδί θδί ί. β. ο&δύηιιη Κολ δουΙεΓ;^ ρ. 30. 
)64 τιλίμα Ι^ατιανίκης] οιη. Β. η ^Ααταννϊτίς Ρίίοΐβπι. V, 12 
(13), 13. οίτ. ΕίβρβΓΐ; 1. ο. ρ. 197. Ββ^^οηίδ Η8.8ϋειη1[1ι 
δ&βρίδδίιηβ ιηβιηΐηβηιιιΐ} δοιίρύοτβδ Αηπβηϋ Μοδββ 
ΟΗοΓβη. II, 35; 62; ΖβΒοΜαβ Οΐβ.^ ρ. 339; 350; 
353 I^8.η^1ο^δ. Αά άββηίβηάιιιη βϋυιη ^ατΐβδίζηα δΐιηϊ 
Μοδίβ ΟΙιοΓΘηβιΐδίδ νβΓΐ)& II, 7: ιηίύϋί βοβ ς[ΐι1 ίηοο- 
ΙβΓβηί Γβ^οηβια Η8.8ύ6&ΐ)1ε]ι ^ϊ ίαηββδ (Οοηι) ς[ΐΐ&θ 
8, ΤβιΓοηίϋάβ Θ8ΐη (ϋνίάαηί;. — Υαίιβιη β ^βηίβ Μ3,- 
ιηίβΟΒίοηιιη ηϋ 8.ριΐ(1 &]ΐίιηιιιη οοηδίϋηβΓαί ίη Η&ϋίβιιΜι 1) Έχ βοοίβηι Αήβΐάββ ίοπηαιη Χοιάζατη ο,ϋΕβτύ Ιηοίββ&η 
>. 48. ΙΝ ΟΕΟΒαΐυΜ Α0Ν0ΤΑΤΙ0ΝΈ8. 183 

Β^μοηβπι ρΓοίββίαβ 68^ 6^ ρο8^<|π&]η Ατβ&ιηαιιΠώ γο- 
Ιοηβιη ίηΐτ&γϋ, ίη νίβο οηί Εγ^ζ ηοιηβη ο&8ίτ& ηΐθ- 
ιίαβ Θ8ΐ Ιι&ζ&Γ. ΡΙι&Γρ. ΙιΧχχΐ ρ. 456 βάϋ. Υβηβΐ. 
ί&ζ&τ&γοχύ Ρ6Γ8& ΥαΙι&η Μ&ιηίοοηίιιιη αάοΓίιηηΐΒ ίη 
ητ&3 Η&§ϋ&η^ θ^ Τβορίιΐϋι ρΓοίβούαβ 68ΐ Τΐιοιη&β 
ϋτίβηιη. II, 2 ρ. 84. Αοοαπιϋββίιηβ ρ&^ Αβΰ&ηβηβίβ 
ϋαβ <1β8θήΙ)ϋτυ: & 8ΐ6ρ1ιαιιό Αβολί^ III, 43 ρ. 275: 
(Β&δίϋαβ Π) ίιηρβπιίΟΓ Μβΐίύβηθη (Μοίϋη) γβηϋ; .... 
έ ίιηρθΓ&ίοΓ ίίθΓ ίαοίθηβ ρβΓ ΗαηάζϋΙι 6^ Β&ΐα (γθ- 
ίοηββ) ίβιηροΓβ ΓΟδ&Ιίαιη (ΥαΓάαν&τ ί. β. ιη. Αα^αβίο) 
βιγβηίΐ; αά ιηοηίθΐη ΚοΙιβΓ (Τ5θΙι6ΐι&Γ?) (^αί ιηβάίηβ 
ιΙθΓ Γβ^ίοηββ Η&ΗύίαηΙ^Ιι, Τβορίιΐ^ΐι βί ΧοΓάζβαη δϋηβ 
βί. Ιηϋθ ρβΓΓβχίύ ίη τβ^Ιοηίδ ΑΓίαηχαηίΙεΙι ιΐΓΐ)βηι 
!ηζ&7''. — Αδϋαηβηβ τβ^ίο ηιοηίαοβα 681; οιιίηβ ίη- 
οίαβ ΙαίΓΟοΊηϋδ αδδΐιβϋ βΓ&η^. ,,ΑιΙ&δβ Γβ^β Ι&ίΓοηββ 
Λφ. Ηβϋί&ηΐ^ΐι ίη ηιοηίίΐ^αδ 86 ηιηηίβηιηΐ;.*^ Τ1ιοηι&3 
ιΐίδΓαη. Ι, 8 ρ. 55. οΓγ. Μοδβη ΟΙιογ. ΠΙ, 44 <^ηί 
ΓΟοβΓβδ Αηηβηίοηιιη 56<1ίίίθ3θδ αά 1αίΓοη68 IV Αγ- 
ΐ6ηί&6 ίη οοη&αίο δ)ΓΠ2ΐ6 ΙιαΙ)ίΙαηΐ68 οοηΓυ^ίδδ6 ηΕη:&^. 
α Αδίίαη6η6 6ΐίαηι Τί^πάίδ ίοηίβδ. Υ&Γά&η. γ&Γάαρ. 
(1 (χβη6δ. II, 14 (Ιαοίοβαη ρ• 41): Τί^η8 ί. θ. Οίεΐαΐΐι 
Ε ΙΥ Αηη6ηί&, 6 Γ6^ίοηί8 Η&δί^η νίοο (Υ)01οπΐ7 
§^6<1ί1;ΐΐΓ. — ΡΓθί66ίη8 6&ί ίη γίοιπη ΟίίθΙι ηοπιίη6 ίοη- 
>1)α3 &1)ΐιη(Ι&ηί6πι ((^υί 68ί) Γ6^οηί8 Ηοϋίαπ^Ιι. Ιο&ηη. 
[αηιίοοη. ρ. 164 (αραά Ιη6ί66&η ρ. 44). Ρ1^η^^ρ68 
6ΐ 8&^Γ&ρ&6 1;6η:&6 Η&8ϋ8η]ε1ι (Ραα^ΐαδ Β^τζ. ΠΙ, 9; 
2; Μθ8θ8 €1ΐ0Γ6η. ΙΠ, 4; ΠΙ, 31; ΖβηοΙ). 01&^.ρ. 345; 
46 Ιο&ηη. Μαηιίοοη. ρ. 370; 371; 375; γίΙ& 8. Ν6Γ8ί8 
. 30 Ιιοη^^ΐοίδ) 6 βΐίΐδ ηαία ηιίηοιίΐ^υδ Γ6^8 Υαΐ&τ- 
ι,οίβ 86 ΟΓίοδ 6δδ6 £^1θΓί&1)&ηί;τιτ. Μοδ6δ ΟΙιογ. II, 7; 
1; 32; 69; ΠΙ, 4. βρί^οοραηι Γβς^οηίδ Η&βϋαηΐεΐι 
ΕΐλίΙ)6ί Ιο&ηη. Μαπιίοοη. ρ. 375 Ι^αη^Ιοίβ. 
λίμα Μονξονρών] ίοηη& Μαμ4)νξονρών ςα&ηι ρπίθ- 
8ηί Οατοΐαδ α δ. Ρ&αίο βί Οοβτηδ τβρβΙίΐΑ μα γοοίδ 
Ιίμα 87ΐ1&1)& οτίΛ ββΐ Ρ&ηβίαδ Βτζβηϋηβ (ΙΥ, 24) 
3£;ίοη68 βηαηιβΓ&^ ςα&8 δ&ροΓβδ γθχ ίη ίΙίηβΓβ ρβπι- 
Γ&γίί: Αλάζηίΐώ (— Ατζ&ηβηβ), Τδορίιΐώ Μβΐβ (— 8ο- 184 ΙΝ ΟΕΟΒΟΙϋΜ ΑϋΝΟΤΑΉΟΝΕβ. 

ρΗ&ηβηθ), Αη^θλ-^αη (>-■ Ιη^βηο), ΑχιάζϋοΑγ («- Αη- 
ζίίιβηθ), ΤβορΙι^λ δαΙιιηιίΐΕΐι (»^ δορίιβηθ), Μζτιτ, Ι)&- 
Γ&η&λί (»^ Β&Γ&ηαΗβ), Ε^βΑθ&ίβ («- ΑβΠίββηβ). Οποια- 
γίβ η&Γταϋο ρΐ&ηο £&1)ΐι1θ8& βϋ, ββήθβ Γθ^οηηπι οπΙίηΘ 
£^θο^[τ&ρ1ιί6θ ηοη ίαΓΐ)&1;ο Ββηβ ίηίβΓ 8β οοΙιαβίΓθύ. 
ΟααιηοΙϊΓθΐιι Η. ΚίβρβΓί 1. ο. ρ. 201 οβηββ^ ΜζαΓ τοί 
ΜηάζπΓ (Μθ8ί8 ΟΙιογ. ^θο^γ. ρ. 358 \νΐιί8ίοη 361 
81. ΜαΓίίη ΜζαΓ δοα1^^7 ρ. 29) Γβ^^ίοαβαι αιοαίαθ8&αι 
6886 ίαΙ;6Γ άαο ΕαρΙΐΓαϋ3 Αανϋ 1)ΓαοΙιί& δίΐααι, (^α&β 
βϋ&αι αααο Μυζαι ^61 Μααά8αΓ &ρρθ1Ι&1;ατ. Αα8ΐ;ηιΐ63 
δορΙιβαθ8, οη6αί&ΐ68 0ΙιθΓζί&α6αθ8, 86ρί6αι1τίοα&1β8 
ΒαΓ&ηαΙβοδ, οββίά6αίαΐ68 Απαβηί&θ II 6ί ΠΙ Εαββ 
οοαϋα^ί. Ευαί ιβ^ο α 11: α β αοα (^ααΓίαβ Αηαβαί&β, 
Γ[ααβ ^υαπινίδ β,ηάα 3αχοδ& βί νίΐίβ & Κοπιααί8 ίααιβη 
οεοαραία. β83β νίάβίιΐΓ, (^αία πιβοΐία ίηίθΓ δορίιβαβα βΐ 
ΒαΓαηαΙίη, ίβιταβ Κοαιαηαδ, 3ίία βτϋί. Μίοΐιαβί ΑΗα- 
Ιίο^α βίιΐδάβιη Γθ^^ίοηΐβ ηιβηϋοηβιη ίαοϋ ίη βηαιτααάα 
Κοιηαηί ϋίο^βηίδ ίιηρβπιΐοηδ βχρβάίϋοηβ, θ[αί αϊ) αΛθ 
Κοιηαηοροΐί τβνβΓδυδ ρβΓ Ιοοααι Αηίΐιίαδ άίοίηιη αά 
ιηοηίβιη ΜιιζτίΓυιη ρβΓνβηίί;, υαάβ ία Αοίΐίδβαβα ρΓΟ- 
ίβοίιΐδ θδί 133, 9: χα2 τον Τανρον το ορός τον πάρα 
τοίς ίγχωρίοις τίαλονμ^νον Μονξονρον (Ιο&αα. δθ7ΐϋζ: 
682, 8: Μοννξαρον) υπερβάς Ιηιηόνως είς την Κελε- 
οίνην (Ιοαηα. δθ7ΐ. Κελτξηνην) χωράν κατηντηαε^ 
διαβας το δεύτερον τον Ενφράτην ποταμον κατά 
τους αρκτωονς ηρόηοδας τον Ταύρον πάρα το μέρος 
εκείνο παραρρέοντα και διαιρονντα τό τε ορός καΐ 
την Κελεβίνην (Ιοααα. δθ7ΐ. Κελτζηνην) ωΰπερ με• 
ϋ-όριον, 
974 'Άρκαί] αοπιβη αραά 8ΐιϋ(][υίοΓ68 'Άρκη βδί, ρθ8ί;6& ία 
'Άρκαι αιηί&ίηπι. 'Άρκη πόλις Φοινίκης η νυν "Αρκαι 
καλούμενη δίβρίι. Β7Ζ. 8. ν. Αγο&8 Ιί. Ααί. 148, 4. 
ιπΣΐαδίο ΑΓοαβ Ιϊ, ΒηΓάί^. ρ. 583, 2. απο ^Αρκών της 
Φοινίκης δοοΓ. 1ι. β. ΥΠ, 36. "Αρκαι ΗίβΓΟοΙ. 716, 3. 
Αουκιανος ^Αρκών δοοΓ. III, 25. Ιν ^Αρκαΐς γης παραλού 
Φοινίκης Βγηα. 673, 17. δβά νβΐπΐδ ίοταια 6ϋ&αι ία 
θ,οίίδ 01ια1οβάοα6αδίΙ)αδ οοοαττί!;. υπίρ ^Ηρακλείτου Ιπ. ΙΝ αεΟΚαΐΌΜ ΑϋΚΟΤΑΉΟΝΕδ. 185 

ίρχιτς Μ&ηή ΥΠ, 436. Νιιηο!^]Ε& ΒοΙ>πΐ9οη ΠΙ, 939. 
»Ρν. νΠΙ ρ. 18. 

ωμη Πγηρηά] τα μϋν ουν ίρανα Ιχουύι πάντα 'Ιτον- 
αίό£ τ» %αΙ ΑοαβΒς^ χακου^γοί ηάντίς, οί δ* Ιρ τοΐζ 
;90ίθίς γίωργοί' ιιακουμενοί δ* νη ίχείνων αλλξη9 άλλης 
\οη^ίας δέονται, 6ρμψ[τηρίθίς δ* ί^μνοις χρώνται .... 
άτω δί (Ιχονϋί) Βότρνν χαΐ Πγα^ον %αί τα ίτύ της θα- 
άττης ύηηλαία χαΐ το Ιιύ τω θίον Λροϋοίπω φρονριον 
1τιτξ9^ν^ α χατέύηαύε Πομπήιος. ΒίτΒ})0 XVI ρ. 755 Ο. 
Ιο^ΐ78, βί^&τία (1ίΙ>Γί: ζίβ&τά&, Ζ70&τ€ΐ&, 870&τ<1&), 
:ήθΠ8, Οα1ωηο8. ΡΙΐΒΪπδ ΝΗ. V, 19, 78. οβτ. ΒϋίβΓ: 
Ιιάίπιηάβ ΧΥΙΙ, 583, 590. Ε. Ραη-ΘΓ: Βίο αηϋ^βη 
ίϋΐάίβ υηά Οΐ'ίδοΐι&ίΐβη ίχη Ι•ίΙ)&ηοη^6ΐ)ί6ΐ;θ. ΖΟΡ^. 
ΊΠ ρ. 19. 

"'όνααι τοις βάλτων] Α β^ Β ρπιβί^βηί: γόνααι τοΐο 
:λτων; 5θά ϋ& 06ΐϋ88ίχηβ 8θήΙ)βηάηιη; η&ιη Π1>6γ (}αο 
51 81111^ ρήθΓ68 β<ϋΐθΓ68 γοναοίτιοι οάλτων 1ι&1}βί 
βο^Γ. δ&ΟΓ. ρ. 61 φΐθ(1 α ΰτοατο ίη Γόναοι ήτοι Σάλ- 
ων ταϊΐίΆίηιη ββί. 

ωμη ΠοΙιτΐ4χνη] Ιη η&ιτ&ϋαηοιι1& XI^IΥ Ιο&ηηίβ ιηο- 
&οΙιί (Μίοΐι&βΐ Μ. ρ. 163 Ιι&η^ΐοίδ) οοιηιηθίηοπιίατ 
16118 Ροίοΐίηβ; ηοιηβη £ογ1;&88Θ βχ Ροίίϋ&ηο βοιτηρ^ηιη 
8ί; η&ιη ίη ί&1}η1& 86(ΐηθηϋ £ρίρ1ι&ηίη8 γίοί δ&ϋοη 
οηιπιβηιοπιίηΓ. 

4ύμη Τραρίς^ ^Αντίοχος .... ητΛ προς Βηρ%η6ν, Βό- 
ρνν μίν Ιν τ§ ηαρόδω %αταλαβ6μενος, Τριήρη δί %αΙ 
ίάλαμον Ιμπρηΰας Ροΐ7^. Υ, 68, 8. τη δ^ ΤρίΛοΙει 
ννεχίς Ιατι το τον θεον ηρόοωηον^ %ίς ο τείεντα ο 
ίίβανος το ορός* μεταξν δί Τριήρης χωρίον τι. δ(τ&1)0 
[ΥΙ ρ. 754 0. δο/ΐΛοίβ 0&Γ7&ηάθηί 104 (ΜΟϋβη 
;βο^. Οη ηιίηοΓβδ Ι ρ. 78) 1ίΙ)6Γ Ρ&ηβίηαδ 1ι&1}βί: 
ηρος [πόλις] χαΐ λιμην ςηοά α βΓοηονίο ίη Τριήρης 
ααίαίυηι βδί. Τριήρης τιόλις Συρίας 3^6ρ1ι. 8. Υ. Ρΐί- 
1108 ΝΗ. 1. 0. Ε&άβηι ββί ηιπί&ΐίο Τιτίάΐβ. ϋίη. ΒπΓάί^. 
^83, 5. (πιιιίαϋο Τηάίδ πιίΐ• ΧΠ άίδία^ & ^^τ^^&^β 
Γηροΐί θί & ηιηΐ&ίίοηβ Βηιΐιΐο &1ί&.) — ΥβηίηΐΏβ ίη 
ίγίί&ίθηι ΤΐΊ&τίιη (ίί& Βοηογίβηδίδ βί δ&η^ίβηδίδ) .86 ΐΝ αεοκαπίΜ αονοτατιονε3. 

ςϋ&β β^ ίρβλ 8τιΙ>τθΓ8& Θ8^ 8ίπιί1ϋ6Γ• Απίοπΐπ. ΡΙ&οβηϋη. 1 
ρ. 1 θά. ΟίΙάβιηβίβίβΓ. ΒϋύβΓ ΕΓά^αηάβ ΧΥΠ^ 591 βς. 
δβθΐίζθη Ι ρ. 166 IV, 96. Ρπγγθγ ΖϋΡν. VIII ρ. 19. 

182 "Αβίλλα] "Αβίλα ΗίβΓΟοΙ 717, 6. ΆβίΙαν την Ανϋανίου 
%αΙ οηοβα ίν τω Αιβάνψ ορα Ιοββρίι. Αηϋ. XIX, 5, 1. 
"Αβίλα ΐΛίκαλονμίνη Αναανίον Ρίοΐβιη. V, 14 (15), 22. 
%αΙ τρίτη τις αντη *Αβελα της Φοινίκης μεταξύ Ααμα- 
ακον χαϊ Φοινίκης Ο. 3. ρ. 226, 9. ΑΒίΙα Κ. Αηί. 
108, 5; 199, 6. ίοτι δ^ χαΐ άλλη πόλις Φοινίκης 
"Αβιλα Ιξ ης ην Αιογένης 6 διασημότατος ύοφιύτης. 
δίβρίι. 8. ν. Άβίλη. Τανίΐα Β. Α. 88, 10. ΑΙ)ίΐΛ ΤλΙ). 
ΡβπΙ;. ^Ιορδάνης Ιτν, [^Α]βίλης (Ραηβ. Β&ίαζϋ Α1)ί1αβ) 
ορίαας υπέγραψα α. 451 Μ&ηβί νΠ, 145 οΓτ. 325. 
Ιοαηηββ βρ. ΑΜΙαβ Μαηδΐ νΠ, 559. ΑΙβχαηάβΓ Α1}ί1&θ 
α. 518 Αδδβχηαηί άίδ8. άβ ΜοηορΗ. Μίοΐι&βΐ Μα^ηαβ 
ρ. 177 Ιίαο^Ιοίδ. ίπι του αγιωτάτον ^Ιωάννου του 
έπιβχ^όπον] ημών α. 563. \ναά(ϋη§ίοη 1878. δϋαβ 
ιΐΓΐ)ΐδ οοηδίϋηίΙιΐΓ ϋίηΐο I^^.^^ηο ςτιβιη 1ια,1)β8 αραά 
Τναάάίη^Ιοη 1874. οΓγ. Έϋϋβτ ΕΓάΙ^υηάβ XVII, 1274. 
ΗοΙ)ίΏ8οα: ΝβηβΓβ ΜΙ)!. ΕοΓδοΙι. ρ. 626 δς[. δββίζβη IV, 
ρ. 86. ΕτίΓτβΓ ΖϋΡν. νίΠ ρ. 40. Μ&Γ<ια8χά1; Εδιη. 
δίααίδνθΓ^. Ρ ρ. 401 8<ι. 

»85 'Έμιααα] Α. Αΐμηαα Β. 'Έμιααα β* ΗΙβΓΟοΙ. 717, 2. 
τον ^Εμιύηνόν ναΙίοίΐηιΐδ Ζοδίιηί Ι, 10, 2. την'Έμίοαν 
Ι, 39, 2. Ι, 51, 2; 52, 1; 54, 1, 2; 56, 2. της Έμίοης 
Ι, 52, 3. τονς ^Εμιοηνούς Ι, 54, 1. 'ΈμιΟα πόλις Φοι- 
νίκης Αιβανουαίας, ώς Αάριβα . . . Διονύσιος δϊ ο 
ποιητής ύυνεστειλε το ΐ, φηϋΐ γαρ' ^^της δε προς άντο- 
λ£ης ^Εμίύων πόλις," δίβρίι. Β7Ζ. δ. ν. "Εμιΰα. Ρίοΐβιη. 
V, 14 (15), 19. Εηιίδδα Αιηπι. Μβ,γο. XIV, 7, 18; 8, 9 
(βθ(1 Εηιβδβ. XXVI, 6, 20). ίως πόλεως Έμίαης^ της 
του Αιβάνου Φοινίκης. Ιοαηη. Μαΐίΐΐ. Ι ρ. 391 βά. Οχ. 
Ρϋηϋ (ΝΗ. V, 23, 81) ΗΒή ρπίθΒθηΙ; Ιιβηηίδβηοδ, 
6ηη7δ6ηο8, βηιιίδθηοδ, 8^ηη7δθηοδ, ηηάθ ϋιΊίοΙίδ Ηβ- 
ιηίδβηοδ δοηρβϋ;. (V, 26, 89 Ηβποβδα.) Σιλβανος των 
αμφι την "Εμιααν εκκλησιών ίπίακοπος, ΕαδβΙ). Η. Ε. 
VIII, 13, 3. Αηαίοϋυβ Επηβδαβ α. 325 Μαηδί II, 698. ΙΝ αΕΟΕΟΠΤΜ ΑΟΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 187 

(βΙΙβΤΟ^ Ζοβ^ ρ. 244). ^μίαης ΜοΓβΙΙί ρ. 227. 

Ειηίββηαβ Μ&ηβί Π, 1307. Εναίβιορ τον ΙχιχΙψι&ίντα 
*Εμιατιν6ν. 8οβΓ&ί68 II, 9, (αΙ)! ί&πιβη ΕΙοΓοηϋηαβ αΙΙθγ 
Ιμεατινόν). ΠανΙος Ιη, *Εμίαης. £ρίρ1ΐΕΐι• βοηΐη Ιι&β- 
Γβ8β8 I^XXIII, 26 ρ. 317 ])ίιι<1.' 1ΐθχηί8& 1ι&1)6ί Ρ&τίβίηηβ 
4807 ϋ. Αηΐ 193, 2 βί 198, 1 1ίΙ}ή οιηηθ8 ρ^Εο^β^ 
Ο^θίβηββιη. Ειηί3βη&θ άτϋ&ϋ Ρΐιοβηίοθβ Ώί^. I^.XΥ, 1,4. 
Ααοόίχΐία] ΗίθΓΟοΙθβ 717, 3. Ροΐ/Ι). V, 46, 7. ^ίσοδί- 
χεια η τιρος Αιβάνψ δίΓ&1>ο XVI ρ. 755 0. I^&ο(ϋ- 
οβηοβ (}αί &ά Ιιίΐχϋΐιιιη οο^οηχίη&ηΙιΐΓ. Ρΐίηίαβ ΗΝ. 
V, 23, 82. Ααοόίχεία η ίν ττϊ Φοίνίχι^ Αρρίαη. 87Τ. 57. 
Σχαβίωαα ΑαοδΙτϋία Ρίοΐβιη. Υ, 14, (15), 20. 1^&α• 
άίοία 8θ&1)ίθδ& ΤαΙ). Ρβιιΐ;. I^αΏ(ϋ^^& ϋ Αηί. 198, 2; 
199, 9: Ι^&οάίϋα Β. Α. 88, 8. (ΐ4&οάίοβηα 6θ1οηί& οτήαβ 
ϋί^. I^, XV. 1, 3 ηίθηϋοηθίη Γαοίτιηΐ;, Ι^&οάίοθ& &ά ιη&τθ 
681;; ηαιη ίη δττία Οοβίβ (>» δτήα χηα^ηα) δίία ββδθ 
άίοίίΠΓ.) Πλάχων Ααοδι%ζίας ίη οοηοϋίαΒαΙο ΈρΙΐθδίηο 
&. 431 Μαηδί IV, ρ. 1269. Βαλέριος επ. πόλεως Ααο^ 
διτί^ίας της Φοινίκης α. 451 Μαηεί ΥΠ, 145. (Ρ1&- 
οοηβιη δοαΙ>ίο8&6 Ιι&οάίοβαβ βρίδοοραιη ίιιί88θ, ίη<1θ 
οβΓίηιη 68^ ςαοά Μ&ο&Γίαβ ΐ4&οάίοβητΐ8 ΕρΙιβ8ίηο ο^ 
ΟΗαΙοθάοηβχίδί αΰΤαϋ; 18 ί^^αΓ I^&ο(ϋ^6&β &ά ιη&τβ 
ρπιβίαϋ;.) οίτ.ΒοΙ)ίη8οη: ΝοαβΓβ 1)ίΙ}ϋ8θ1ιβ ΡοΓδοΗοης^οη 
Ιη ΡΛΐ&ββίίηα ρ. 722 8<ι. Ρπγγθγ ΖΟΡΥ. ΥΙΠ ρ. 31. 
8&ο1ι&ιι: Βθίδβ ίη δ^ιίβη αηά Μβ3ορο1&ηιί6η ρ. 58. 
ιιλίμα *Ιαβρονδων] ^Ιαμβρονδων Β. Ααοδίηηνης πόλεις 
αΐδε .,. 'Ιάβρονδα. Ρίοΐβπι. Υ, 14, (15), 20. ββηη»- 
άίη8 Ι&1)Γαάοπιηι Υ1)α1θηδί8 ρΓονίηοί&β Ατ&1)ί&θ Μ&ηβί 
Π, 694 681 βρ. Ε8ΐ)αηϋοηιηι οΓγ. 699 θ1 δττηηι: 
0ΝΒΙ8 Ό '8Βν^ΝΤννΝ 0ο^6γ ρ. 10. Εναβίου 
πόλεως ^Ιαβρονδων &. 451 Μ&η8ί ΥΠ, 169. Α1>7<1θηη8 
ρ. 559 οοΓπιρίαιη β8ΐ 6Χ „1&1>ηιάθηιΐ8.*^ ΤΙιοαι&β 1&1>ηι- 
άοηυη α. 518. Αβββπι&ηί άί88. ά6 ΜοηορΙι. (Τίιοηι&8 
άβ Ν&τ^^αΙ} (Μ8.γοαΙι). Μίο1ι&6ΐ Μα^ηβ ρ. 177 Ιι&η^^ΐοίβ) 
ηηηο Ι&1)Γύά. ΒίίΙβΓ, Ειτάΐηιηάθ ΧΥΙΙ, 267. ^&ά- 
άίη^τίοη &ά 2566. Ριιττθγ ΖΟΡΥ. ΥΙΠ, 36. δοοίη 
ρ. 559. 188 ΙΝ ΟΕΟΕαίϋΜ ΑϋΝΟΤΑΤΊΟΝΕδ. 

991 Ευαριος ίΙτοι^ΙονϋηνίονσΜολις] ΠαλμυρψηΙς δίτνόλείς 
αΐδε . . . ΑύερΙα. Ρίοίθΐη. Υ, 14, (15), 24. Θωμάς 
Ιη. Εναρείας &. 451 Μαηβί ΥΠ, 145. Τΐιοιη&β ορ. 
Εν&τί&θ Μαηβί ΥΠ, 559. ητιηβ ΉΒ,ντϋί,Ϋία. 8&οΙι&π: Ββίββ 
ίη δττίθη ηηά ΜββΌροί&ιηίθη ρ. 53 80[. ΕαιτβΓ ΖΟΡΥ. 
ΥΠΙ ρ. 28. 

993 κλίμα Μαγλονδων] μαγαιγλουδων Β. ητιηο Μα^ΙύΙα. * 
Τν^ΐΊ^ΙιΙ οαΐαΐ. Μα3. Βή*. ρ. 327, 328. ΕϋίβΓ ΧΥΠ, 
266. 8&ο1ι&α Ι ο. ρ. 22. Ρογγθγ ΖϋΡΥ. ΥΠΙ ρ. 36. 
δοοίη ρ. 559 βίο. 'ΥΙΓ&άάίη^οη αά. 2563 Μαγλονλων 
Βθή\)βτβ νηϋ. 

994 Σάλτον Γοναΐτίχόν] ΚπίΒβ (δθβίζβη ΙΥ ρ. 10) 8&ϋ;αιη 
ρΓορθ Μα^ΐηάα δϋηιη ίηίδδβ οβηδβί;; δθά οιιιη ΟΓάο 
τΐΓΐ)ίιιιιι ίη ίηάίοβ Ρΐιοβηίοββ I^^ι)^,η6η8^δ δαϋδ ίαΓί^&ίηδ 
δϋ, ηίΐ ίηάθ οοΙΠ^βηάιιιη βδί. Οοά. Ιαδί. XI, 69, 2 
ροδδβδδίοηβδ ΟοηαΙίοί δαίίπδ. "ννβδδβϋη^ίιΐδ (αά ΗιθγοοΙ. 
716, 8) βί Καίιη (θίθ δϋίίϋ α. ΒαΓ^βΓί. ΥβΓΓαδδ^. ά. 
Γδιη. Κβίοΐΐδ Π ρ. 333) ίάβιη ηοπιβη δαί) ΗίβΓοοΙίδ 
Πογωνας ΐ3,<;βΓβ οβηδβηί, ουίαδ νβΛα Ιιαβο βαηί;: '^Αρα- 
δος^ ^Αντάραδος^ Κωνύταντίνα^ Πογωνας ^ Πανείας• 
Ες[\ιίά6ΐη 60ΐιίθ66Γπη Ιβ^θηάαιη βδββ: 

"Αραδος 

Αντάραδος [ΚωνύχαντΙνα Πωγωνας] 

Πανεκίς, 
Ορρίάα Οοηδί&ηϋηα βϊ Ρο^^οηαδ &6(}υθ ί^ο<;&. δβά 
οαιη Οοηδίβιιϋηί Ρο^οη&ϋ ίβιηροΓθ Μ&Γ(Ιαϋ:αθ ιηοηϋδ 
Ιιί1)3.ηί βΐ; Γθ^ίοηυιη Αάίαοβηϋιιιη α Μαητο ιηοηΐΐθ πδςαβ 
8.(1 υΓΐ)βιη βαηοίαπι (Τΐιβορίιαη. 355, 6) ροϋϋ βδδβηΐ;, 
ύβή ροίυϋ, ιιΐ; ΑηίΕΓ&άτΐδ , &(Ιίιΐγαη1;ιΙ)ΐΐδ ΟΓαβοίβ, 
Μ&τάαί1;&ηιιη ρΓ&βδίάίαιη ήθΓβί θί ίη 1ιοηοι*θΐη ίιηρβ• 
ηιΐιοήδ ηοναιη ηοχηβη &06ίρ6Γθ^ Νοιηβη $1θ88θΐη& 
6δ36 γίάβίιΐΓ, ΗίθΓΟβΙίβ Υ6Γΐ)ίδ ροδίβΑ αάάϋπιη. δβά 
Ιιαβο οιηηία άηΒία βί ίηοβΓία. 

995 Σαλαμίας] Ιίθΐη & δθΐί&ηθ δοτίοροΐί ιηριη. ΟΟΟΧΥΠΙ 
δίο δ&ΐ8.ιηίηίαά& ιηριη. ΧΧΧΠ Επίθδα ιηριη. ΧΥΙΙΙ θύο• . 
α, Αηΐ;. 197, 6. Ιηίβτ θρί86οροδ ΑηϋοβΙίθηοδ γθοθιι- 
δθϋίΠΓ λίτοί δύο' Σαλμίάδος. Βαρκουαών ΕυδβΙ). θά. ΙΝ αεΟΑαΠΙΜ ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝ£8. 189 

&1ιοβηΘ Ι Αρρ. ρ» 83, 6 — 8. λιχτοί δνο. οαΐαΐί . 
μαφίουύών Οοίβΐίη. ΟΟΟΧΙιΥΙ (— Ρ&Γΰΐ67 Ν. Υ, 74 
— 76). Α11ο<ηιΰοηί 3θνβή ρ&ΙπΑκΙίΑθ ιμΙ ιηοη&οΐιοβ 
οιίβηΐΑΐ68 άΕί&θ 8ΐιΙ>8θήΙ)ϋ Ιιι1ί&ιιιΐ8 6ρ• 8α1&πιί&άί8 
(δI^ΜI*) ^η^^λΐ, 0&1 Μηβ. Βήΐ τ. 9701). Ια Νοϋϋ& 
Ιι&ϋιι& (Ιϋη. ΗΙοΓΟβ. ρ. 338) ΙηίιβΓ &το1ιίβρί8<κ>ρο8 
Γβοβηββίϋατ: „8&1&ιηί&8^. Ιτι Ιχει (η ^Αντιόχηο) χαΐ 
αρχΜϊοσχοπας λιτας %αΙ &ί%)^ρας ηέντΒ' ά. την Σα- 
λαμιών. Νίΐαβ Οοχαρ. 98. ο&. Τ^η^Ιιί ο&^ Μοβ. Βήί. 
830, 1071. ,,γβηίΐ; αά ιιτΙ>6ΐη 3&1&ιη&ϋ1ι&. ΙΠα β3ΐ 
ίη βχϋτθίηίβ &ηί1)α8 δ7ηθ/^ 8&ηοϋιιιοηί&1ί3 Ηθ7ά6ηΙΐθί- 
ιοθηβίβ Ηοάοβροήοοη δ. Τ7ί11ίΙ>&1άί XXVI ρ. 268 
ΤοΜθΓ βΐ: ΜοΙίηίβΓ. δ&1&Iη^&. ΙβίΑΰΙιη ΖΟΡΥ. VI, 9. 
8&ΐ2λχη1]& ΑΙ}θΐι1Γβ<1& II). VI, 62 ρ. 139. Ναηο δ&1&ιη1]8. 
γβΐ 8α1&ιηΐ3β. ΒίϋθΓ Έτάΐίαηάθ XVII, 1049. ^αά• 
άίη^η &ά 2633. 
2 ^ίόαηολις ητοί Γίωργιούπολις] ΑηΙοηίηαβ Ρ1&0θηίίηιΐ8 
ο. αηα. 570 β&ηοίαχη ΰθΟΓ^ιυη ΙιγάάΒΑ ββραϋηιη 
6886 ρήιηηβ ίπιάϋ ορ. 25. ,,Ο&ββ&Γβαιη Ρ&ΐββϋηίβ 
ΥθΙ Βί&8ρο1ί (Οί&δροΐίβ δαη^&ΙΙβηδίδ) 6ίγϋ&ΐ68 ςιι&6 
αηϋςτιϋιιβ (ϋ6ί1;ατ Αζο1α8, ίη ςιι& Γθ<|αΐ686ϋ 8&ηο1;η8 
060Γ^ιΐ8 ΏϊΒχίγτ,^'^ Νοιηβη ΟβΟΓ^μοροΙίδ &ηΐ6 Οθογ- 
^ηιη 07ρήιιιη ηοη οοοαττϋ;. „6ί Υ6ηϋ ίη Ιοοαιη 
Ι>ίθ8ρο1ίιη Β,ά δοηοίπηη (ϊθΟΓ^αηι.*^ δ&ηοίίπιοηί&ΐίβ 
Η67ά6η1ΐ6ίπιβη5ί8 Η<κ1θ6ροή6οη δ. ^ν^ίΐΐίΐ^&ΐάί XXV 
ρ. 268 ΤοΙ>ΐ6Γ 6^ ΜοΙίηίθΓ. ά. τί/ν ^ιοαηόΐίως ψοι 
Γίωργιουπόλεως, Νίΐαβ Οοχ&ρ. 143. I^^ά& ςηαβ 681 
Ηοάίθ 060Γ^ηΒ δ&ηοΐα». Νοί XXIV Αραά δοΐΐθΐβ^πιΐβ 
Αηί. βοοί. II ρ. 770. 

5 "Ονσνς] 'ΟνσνςΒ. 'Ονσΰς Ήίβτ. 719,4. Ώ,ναν Ρ&ταΐίρ. Ι 
VIII, 12. ίν ταίς %ωμαίς Ιν ιαϋω ^ίίνω Νβλβπι. νΐ, 2. 
Ηοάίθ Κ6£τ *Αη&. δοοίη ρ. 141. ϋΓΐ)8 6ρί80ορ&1ί8 
ηηιηςα&ιη £αϋ; (}ΐι&ηιοΙ)Γβ]η θρί8θορο8 I^6ςαί6η £πΐ8(τ& 
ςααβδίγίΐ. 

6 Σωζονβα'Ι ΗίθΓΟοΙ. 719, 5. Σωζίϊνααι, ηόΧας τρίϋς 
Φοινίκης^ Πιύιδίας %αΙ ΑΜ^ίοηΙας δίβρίι. 8. Υ. Βαρα- 
χ/ον Σωξούϋης ΠαλαίύτΙνης &. 449 Μ&η8ί νΐ, 609. Λ' 190 ΙΝ ΟΕΟΒαΐϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

(Α. 918. ^ί^6ντίος Ιη. Σωζονΰης &. 536 Μ&ηβί ΥΙΠ, 
1074, 1172. Ι)&χηί&ηο Γθ1ί^θ8ί88ίιηο βρ. βοζπβα» 
(οοά. ΒβΠοτ&ο. βοζίβθ) α. 553 Μ&ηβϊ IX, 173. 

1012 ^ιοκλψίανούτϋολις] ΗίθΓΟοΙ. 719, 2. ^Ελιασαίός Ιη^ 
^ιθ9ίλψίανονΛΟλεως. Ερίρΐι&ιι. οοη1τ& 1ι&θγ68Θ8 Ι^ΧΧΠΙ, 
26 ρ. 318 ΒίηάόΓί. Ββ £1ία (Μαηδί IX, 392) άα- 
1)ϋ;&τί ροί68ί, ιιίηιπι θρί86θριΐ8 Βίοβίβϋ&ηοροίθοβ 
Ρ8ΐ&β8ΐίη&β αη Ρ1ιτ79^^β Ραοαϋ&η&β ίηβχϋ. 

ΙΟΙβ ^Ρεγεών ^Αηά&ους] ,,Αη θ8^'^^θον^. Αϋ11& γίάβ^ΌΓ 
αά 8θ6τιηάαιη ροϋαδ ΓβίθΓβοάα.^^ Βθίαηάί Ρ&1&θ8^. 
ίΐΐ. Ι ρ. 215 Ν. 4. δβοηηάαβ οβτίβ Ρ&1αβ8ΐ;ίη&β 2ΑΛ,ή- 
Ιϊηβηάα Θ8ί Ειηιη&ί1ι&, &(}α&ηιιη 6&ϋά8.Γαιιι ηΓΐ)8 τί- 
οίηα Οαάαήβ; 86ά Αηι&ΐιΐιηβ οηιη XXI ιηίΐΐ. αά χώθΗ- 
(Ιίθζη Ρβ1ΐ3.6 νβΓ^αΙ^ 8ΐηθ αΐΐο άαΙ)ίο Ρ&ΐαβδϋηαβ Ι ητΙ}8 
ίιιϋ. οΓγ. οηοιηαδί. βαοΓα βά. άβ Ιια^&Γάβ 219, 75: 
Αΐμάϋ• της κοιλάδος πόλίς . . λέγεται δε και νυν 
^Αμα&ονς %ωμη ίν ττ} Περαία τ^ κατωτέρα^ Πελλών 
διεατώΰα αημείοις χα, εΙς νότον, χαΐ άλλη δε τίοίμη 
ηληαίον Γαδάρων^ η Ιστιν ^Εμμα&ά^ ίν*9'α τα των 
θερμών υδάτων ϋ'ερμα λουτρά, — ^Αλέξανδρος Γαδά- 
ρων τε πολιορκία ηρατει χαί ^Αμα&ουντος^ ο δη μέγι- 
ύτον μεν ην ϊρυμα των υπέρ ^Ιορδάνην^ τα τιμιωτατα 
δΐ των Θεοδώρου του Ζήνωνος κτημάτων ην ίν αυτω. 
Ιθ8. Β. Ι. Ι, 4, 2. ο£γ. Αηίΐ;. XIII, 13, 5. οίτ. Β. Ι. 
Ι, 8, 5 ; Αηΐΐ;. ΧΙΥ, 5, 4. Ε&άβιη γ6^& ΗβΓοάιβ 688β 
γίάθΙπίΓ, οαίυδ Ιοδθρίιηβ ιηβιηίηϋ;; κατεπρηα^η δΐ καΐ 
τα έπΙ τ£ ^Ιορδάνΐ[ΐ ποταμω Ιν ^Αμα&οις βααίλεια, 
Αηϋ, XVII, 10, 6. καηεφλέγη δε και τα πληαίον Ίορ- 
δάνου βααΐλεια χατα Βη^αράμα^ον Β. Ι. Π, 4, 2. 
Θεοδοσίου ^ΑμαϋΌυντος Μαηδί ΥΙ, 609. ΤΙιεοάοδίπδ 
ίη ΙαίΓΟοίηίο Ερλβδίηο ίηΙιΟΓ Ραΐ&βδίίηβηββδ βρίβοοροδ 
ΓβοβηδβίυΓ; ββά ίΑΐηβη Γβδ ίηοθΓ^α; Μ8.ηδί VI ρ. 854 
βηίιη ρΓΟΓδΠδ αΐίο Ιοοο ίηίβΓ Αδίαηοδ βρίδοοροβ δβη- 
ίβηϋθ,ιη άΐβϋ. Σέργιον χα2 Πανλον . . προοελάβετο, 
• . οΐτινες . . της των *Αμαϋ•ούντων χαΐ του ^Αϊλα 
τας Ιεραρχίας διεδέξαντο Οττίΐΐ. γϋ& 8. δ&1)8ιθ ΧΧνΠ 
(ΟοίθΙβΓ. ΕοοΙβδ. ^. ιηοηυιη. III ρ. 258). Ερίδίοΐ&θ ΙΝ αΕΟΚαΐΌΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 191 

[οΑΟΐιίβ βί 87ηο€ΐί ΠΙ Ρ&Ι&ββϋη&ηυη (&. 518) 8ΐιΙ>- 
ιοΠρβϋ: Ποωύηίος Ιπ. ^Αμα^ούντων; Μ&ηβί Υΐϋ, 
1074. 536 οοηιήΐϊο ΗίβΓΟβοΙτιηίΙ&ηο &άίαϋ ^ίοννοος 
^ *Αμα^ουντων Μ&ηβί VIII, 1176. Ναηβ Αιιι&1& 
;&. ΒοΙ>ίη8οη Π, 555; ΠΙ, 2, 920. ΒίίΙθτ, Επίΐηαιάβ 
Γν, 1031.^ 

Ρ^γεών Γαδαρα] Γαξίρ Ιηά• Ι, 29. Σως νης γης Γα- 
:ΐ}ρα Π Ββ^η. V, 25. Γαξίρ ΠΙ Ββ^ IX, 17. αηο 
4όααα ξως τον ΙΙ^ην εις Γάζηρα 1 Μαοο&Ι). VII, 45. 
Ιχρί Γαόάρων χαΐ των η€0£ων της *Ιδονμαίας χαΐ 
Ιξωτον καί ^Ιαμνείας ΙοδβρΙι. Αηϋ. ΧΠ, 7, 4. ίν δε 
'ψ μεταξύ %αι η ΓαδαρΙς ίατιν^ ην χαΐ αύτην ίξιδιά- 
Γβντο ο£ * Ιουδαίοι ^ είτ ^Αζωτος ααϊ '^σχάλων 8ΐπιΙ>ο 
^νΐ ρ. 759 β. ΓαζΙρ . . %αΙ ννν %αλεΐται, Γαξάρα 

ιωμη Νίχοηόλεως άινίχονΰα αημειοις δ Ιν βορείοις. 
). 8. 244, 14. "Αριξα ΗίθΓΟοΙ. 719, 10 ^χ Γάξαρα 
Γβΐ Γάδαρα οοιτυρίαιη 6886 οβηδβί \νβ886ΐίη^ία8. 
^οηοϋίο Ηί6Γθδοΐ7ΐηίί3ΐιο &. 536 αάΓαβΓαηΙ; ^Αράςιος 
η, Γαδάρων βί Θεόδωρος ίη, Γαδάρων ()αοηιπλ ^αηαβ 
!υά&β&6 Ο&ά&ΠΜ 6ρί8θορη8 ίαβΓϋ. Νιιιΐ6 Τ6ΐ1 6ΐ•06Ζ6Γ. 
^οοίη ρ. 143. 

^(ωτο^ Πάραλος, "Αζωτος η 'Τππινος] δίιηί1ϋ6Γ Ηί6- 
Ό6ΐ68 718, 5, 6 ^ι^8ϋη^^ ίηΐ6Γ Αζοίυιη ιη&ηϋιη&ιη 
^Αξωτος παράλιος) οί Αζοίαιη ιη6άϋ6ηΓ&ιΐ6&ιη (^Αξω- 
'ος μεοόγειος), ρΒαρ1ίθ6ΐη Αζοίηιη, βί Νοϋϋ&β 6Χ- 

ί6ρ6η8, Υίχ &1ίΙ)ί Γ6ρ6ή68.^ ^688θ1. 

Ενκωμάξων] Σνχαμάξων Ηί6Γ06ΐ. 719, 3. Αίάνης 
V. 1. Αίηνης^ Υβί\ΐ3 Υ6Γ8ίο ρνΛΥβ Ιο&ηη68) Ιλ, Σύκα- 
ιαζόνος &. 431 Μ&ηβί IV, 1217; 1124; 1152; 1366. 
άιονυβίον Συχαμαξόνος &. 449 Μαηβί VI, 609. 1^1- 
ρεώς έπ, Σχηιομαξόνος &. 518 Μ&ηβί νίΠ, 1071. 
5ααίλείος ίπ, Σνχομαξόνος α. 536 Μ&η8ί VIII, 1174. 
Βίττνλιος] Βιτνλη ΗίβΓ06ΐ63 719, 11. {Αίας) την τον 
ΒοτωλΙον Ιχχληαίαν ίπετράτιεναε 8οζοιη. νΠ, 28. 
Μανονηλιος ίπ. τον ΒιτνλΙον Μαηδί νίΠ, 1174. 
,^α&6 86(][αϋτυ: Βιτνλη Β6ϋΐθ1η6 &η Βθίιι1ί& βϋ, ιη 
1ιιΙ>ίο 68ΐ;.'' \ν6886ΐ. „Ε8ίη6 ηοϋ88ίχζι& τιγΙ)8 ΒθΐΗθΙ 192 ΙΝ ΟΕΟΕΟΠΤΜ ΑΒΝ0ΤΑΉ0ΝΕ9. 

• . . &η ΤΘΓΟ Ββίαΐία ΗίοΓοητιηί θ^ Βη^ελΙα δοζοπίθηί 
γίοαβ ρΓορβ Οαζαχη/ Ββΐ&ηάί Ρ&ΐαββΐ;. ίΠαβ^ ο. ρ. 665. 
Α1)8ςπ6 ηΐΐο άαΙ>ίο Βίϋ7Ηα8 νβΐ ΒϋγΙβ νίοαβ (τοζαβαβ 
Θ8ΐ• Βη^ίλία τίωμη ΓαζαΙα Λολνάν&ροΜος δοζοχη. Υ, 15. 
Βη^ίλία ηώμη τον νομον Γάξης δοζοιη. ΥΙ, 32. Βθ- 
ϋΐίαιη (ν. 1. νβίίΐίιιιη, Υβΐιαίίαιη) ΗίθΓοη7]ηυ8 νϋα 
8. Ηίΐαήοηίβ 30. Τ. Π ρ. 30 ΥοΙΙαΓδ. Ββ Βα&α Ό8(ΐαβ 
αά Βθίιιΐί&ιη αΙ)ί ΟΙοίθηΐ68 ιηοΓίιιαβ ββΐ;, ιηϋία ΧΠ. 
Τλβοάοδίαβ ρ. 17 (7ί1ά6ΐηοί8ΐθΓ. Ναιη θχ ΟΓάίηβ ορρί- 
άοπιια αΐ) ΗίβΓΟοΙβ ΟθθΓ^θ(}ηθ Γβοβηδϋοηυη ιηαηί- 
ίθδίαιη ύί Βίϋ^ΐίηιη οοβΙχιιιχι οπιθ ΡΙιΠίδί&θαθ ίαί886; 
ηηΐΐο ιηοάο Ββίΐιβΐ γίο\ΐ8 ίηίβΓ ΑθΠαιη βί ΝβαροΙΙχη 
ροδϋιΐδ 6886 ροί68ΐ;, ά6 ςαο Ηί6Γοη7ΐηη8 (0. 8. 83, 33): 
ιΐ8ςα6 1ιο<ϋ6 ραΓν\ΐ3 Ηθ6ΐ; νίοαδ 0δί6η(1ϋαΓ. Β6ί1ΐ6ΐΐ3. 
Οαζαβα οοηΪΥΒ. ίηοοίαπιιη ίΓ6(][ΐΐ6ηίί3. §3.ιιά6ί. ^α^.6 
ΚΓαδ6 (δββίζβη IV, 344) άίοϋ, ηιι^αβ δαηί. Ν&ιη 
6ρί8θοραδ 3.. 362 6δί Α3αχ (][ΐιί 06Γϋδδίιη6 08.ζα6α6 
Β6ί1ΐ6ΐία6 βρ. ίαϋ;. δοζοιηβηιΐδ βηίιη οιιίαδ ^βηιΐδ 6Χ 
6θά6ΐιι Ιοοο 0Γί£πΙη6ΐχι άηχϋ βί ίη^6Γ οΐιήβϋαηοηιιη 
ρΓθ06Γββ ιη&^ιιιη Ιοοηιη οΒίίηηϋ;, (δοζοιη. V, 25) 
&οοηΓ8,ίθ ά6 61118 γϋ;& η^ΓΓαί Ζ6ηοιιβιης[η6 ίΓ&ίΓ6ΐη, 
βρ. Μ&ϊηιη&6 86 ίρδίιιχι γίάίδδ6 ί6δ1;&ίιΐΓ. (^μάλλον δι 
και ημείς τε&εάμεϋ'ά VII, 28) ί. 6. βο 1;βηιροΓ6 ς\ιο 
ίρδβ 111761113 Β6ί1ΐ6ΐί&6 ίπ ηΓΐ)θ ραίηα οοιηιιιθΓ8.1)&1;ιιτ. 
1024 Τρίτίωμίας] δο1ΐ6ΐηηί ηοϋϋαπιιη χώογο §6η6ΐ;ίνηδ Ιοοο 
ηοιηίηαϋνί ροηϋιΐΓ, (}ΐιο ά609ρϋ γίτί άοοϋ ο&δ1;ηιηι 
^,Τρίκωμίας'''' αρροΐΐ&ή 6χίδϋιη3,ηιηί. Νοιηοη Ν7δ3.θ 
ίηάίάϋ Μαΐβίαδ οΙίΓοηο^. Ι ρ. 177 6ά. Οχοη: καΙ 
άνηλϋΌν εΙς την χωράν της Παλαιύτίνης Ιτά την Τρι- 
κωμίαν' χαί προβεαχηίίότες οί τΐι^ς ΤριχωμΙας το ίερα- 
τίΜον ττ^ς ^Ιφιγένειας Οχημα, ίδέξαντο αντην ίν τιμ^ 
.... χτίοαντες δε οί Τρικωμΐταί Ιερον ^Αρτέμιδος μέγα, 
παρετίάλεοαν την ^Ιφίγενειαν ^υοιάοαί ^Αρτεμιδί τιόρην 
παρϋ'ένον .... ίκάλεοε την Λολιν, την πρώην ονοαν 
%ωμην, ηόλιν Ννοααν η ^Ιφιγένεια εις όνομα της νη 
αίχνης οφαγιαο^είοης κόρης. οίτ. 0βώ:6η Ι, 237, 1 — 6. 
Ογλπιθγ Αη6θά. Ρατίδ. Π, 225, 17—26. Ναηο Τ6γ- Ι ΙΝ ΟεΟΒΟΠΤΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΈ8. 193 

ύχη^'θ. ΕοΜηβοη ΠΙ, 217, 865. ΒΙΟβΓ ΈτάΙηιηάβ 
ΤΙ, 161. 8ο<ήη ρ. 823. 

2κλτων Γίραϊτοίος ητοί Βαραάμων] οη δΐ τα Γέρα(^ 
^ς ΠαλίΜίτίνης ^ατιν^ ονδίνα ανηρεΐν οΐμαι, ηερί 
κρ την χαλονμίνην ^ΕΧεν^ερσηολιν Γεραρτινών ΣαΙτον 
ίχρι του τναρόντος ώνόμααχαι Τ116οάο^6^. ^υαββί. Ι 
ι II Ρατ&ΐίρ. Τ. Ι ρ. 575 δοΐιαίζβ. ΒίϋβΓ ΕΓά^αηάβ 
ΙΥ, 107 Βαραάμων βί 1052 Βίροαάβων πηαιη 
αηάβχη^τΐθ νίοηπι β88θ οβηββί, ςιιίρρβ ςαί ίη Ιίιηίΐβ 
6^ ΠΙ ΡαΙ&ββϋηαβ ροβϋαβ δϋ. Υβπιιη βΐ Νοϋϋ& 
>ί£Γΐι. Ογ. (ΧΧΧΐν, 5, 10, 18, 22) ΒβΓΟδΕίϊαιιι β* 
ίίιβαιη&ηι άίδϋη^ϋ. ο£γ. Ββίαηθί Ραΐαβδί. ίΐΐυδίτ. Ι 
. 215, 11 <^υϊ Γεραριτιχος βΐ: Νοβίάβίεθ Ηβπηβδ 
[,162 (^111 Σάλτων Γ€ρα(β)τίΜος Ιβ^θηάαιη ρΓοροηίί. 
δονμαίας . . . Βίρξαμμα Ρίοίθΐη. V, 15, (16), 10. 
^ηοίαηηιη οί&οίαιη βαΐ) ΥβΓδ&ιηίηί βί Μ&βηαβηί ο&δίή 
οιηίηβ δαΙπΙαΓία δίαΙιαία οοη&Ι^ΏΓ βνβΓίβΓο. Οοά. 
'Ηβοάοδ. ΥΠ, 4, 30. 

Ιβίλα] Γάδαρα την ποος ^ερμοίς νδαβίν, "Αβίλαν^ 
πχον^ ^ίαν 87110. 559, 1. Ηίθΐ'οοί. 720, 4. χαΐ άλλη 
όλις ίτιίβημος *Αβελα οίνοφορος καλούμενη^ δίεατώύα 
\ίδάρων αημείοις ίβ' προς ανατολάς Ο. 3. 225, 7. 
^ν μίν Βαταναίαν χαΐ Σαμάρειαν %αΙ "Αβιλα χαί 
'άδαρα Ροΐ^τΐ). αριιά ΙοδβρΙιιιιη Αηϋ. ΧΠ, 3, 3. 
Ιβιλα μίν και ^Ιονλιάδα χατα την Περαίαν Ιοδ. Β. Ι. 
[, 13, 2. οΓγ. Ρ0Ι7Ι). Υ, 71, 2. Άβιληνος της Αε• 
«πόλεος ΛΥ&(1(1ίΏ^Ιοη 2631. οΓγ. βίαδάβιη ηοΐ&β. τις 
οίλεος Άβίλις ^Αάάίη^οη 2070 ρ. Α1)ί1α. ΤΗθο- 
οδίαδ άθ δϋα Τ. δ. βά. ΟίΙάβπίθίβίβΓ ρ. 26. Σόλο- 
ων Ιλ. Άβίλης Λ. 518 Μωίδί ΥΠΙ, 1074. 2\Γ*χο- 
:ρατος Ιη. Άβίλης λ. 536 Μ&ηδί ΥΙΠ, 1171. 'Αλε- 
ίνδρον τον Ιη. ^Αβηλης («■ ^ΑβίληςΧ 07π11. 8θ7ί1ιο- 
οΐϋ. ν. 8. 8αΙ)Λθ Ι.ΧΧΧΥΙ (ΟοΙθΙθγ. Εοοίθδίαβ Ογ. 
[οη. ΠΙ ρ. 366) "ΑλεΙάνδρον τον Άβίλλης ο. ΧΟ 
. 375 &. 544. Ναηο Αΐ)ί1 δββύζβη Ι ρ. 353, 371; 
V ρ. 190 δς. ΒϋΛθΓ, ΕΓάΙ^αηά© ΧΥ, 1059. 
ίαΐίμιανονηολίς'] ΗιβΓοοΙθδ 720, 10. Οίνϋαδ Μ&χί&- 

1 Ο/ρΓϋ άΜΟΓ. οιΙ>1• ΒοιπαβΙ •ά. 0•1«•γ. 13 ι 

194 ΐΝ αεοΒαιπΗ αβνοτατιοϊιέ3. / 

ι 

ηοροΗ Κ. Βατάί^^. 586, 3. Μ&χίχηί&ηοροΗιη• Ιΰιι• 
ΗίθΓοβ. ρ. 325 ΗίβΓοη7ΐη. ίη Ζαοΐι&τί&ιη Ιι. ΠΙ α ΧΠ, 
11 (Τ. VI ρ. 904 Υ&ΙΙ&τβ): Αά&άτθχηπιοη ρΓΟ ςηο 
ΙιΧΧ ^^&η8^η1θη1η^ (οώνος, ταϊ>Β βαί ίτιχ1& ΙθΖΓ&βΙβχη, 
ςπ&ο Ιιοο οϋιη γοο&1}υ1ο ηαηοΌρ&ία Θ8^, βί Ιιοάίθ 
ΥΟΟ&ίηΓ Μ&χίπιί&ηοροΙίΒ ίη ο&ιηρο Μα^ρς^θάοη, ίη 
ςαο Ιθ8ί&8 Γβχ ία8ίτΐ3 α ΡΙι&τ&οηθ οο^οιηβηίο Νβ- 
οΐι&ο ΥΌΐηθπιίη3 ββί. Ιη Οβββ 1ι. Ι ο. Ι, 5 (Τ. VI 
ρ. 7 ν&11&Γ3). δαρπι άίχίηινΐ8 ΙβζΓ&βΙβηι, ςυ&θ ηηηβ 
ίιιχί& Μ&χίπιίαηοροΐίχη 681, ίίιίδδβ πιβίΓοροΙίαι Γβ^ριί 
δαπιαη&β, ρΓορίβΓ ςυαιη βτιηί οαιηρί 1&ίΐ38ίπι1 βί ν&ΙΙίβ 
ηίπιί8.θ γ&δϋ1&ϋ8, ςααο ρΐηβ ς[ΐΐ3.ιη άβοβπι πιΐΐΐίαηι 
ίβηάϋιΐΓ ρα88ίΙ)υ8. 

Νίοαβηο &. 325 8ηΙ)δθήρ8θπιη{; Μαχίιητίδ Μαχί- 
ηιί&ηοροΐϋαηυδ θί Ραυίαδ Μαχίηιίηοροΐΐδ. δθά αΙ> 
ίηάίοβ οοΓπιρϋδδίιηο βάϋίοηίδ Βοιηαιιαθ (ϋδοτβραηί 
οβίθή οπιηβδ: ΙΚ αΕΟΚαΠΤΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 195 
13* 96 ΙΝ αΕΟΒαΐϋΜ Α0Ν0ΤΑΉ0ΝΕ8. 

Οηιη θ^ &1η8 ίββϋιηοχιϋβ οοηβίθί Ιιοη^^ηιη Αβοαίοπίβ 
6^ ΜαοΓίηταη Ιαιηιιίαβ αοϋδΰ^ββ ίβιηροΓθ βοηοΠϋ 
Νίο&θηί ίαί38θ, ίηάθ βθςιιϋΌΓ (^βηηίη&ιη θρίββοροηηη 
8θ€ΐίιιιης[ηθ δθτίθΐη οοάίοθβ Ραήβίηοβ, Αβ^^ρϋαιη, 
ΟΓ&θοηιη, δτηιιη θχΙιίΙ)θΓθ. Ια βάϋΐοηβ Βοπι&η& 
οαιη γοχ βαά&Γβη8Ϊ3 θχο1άί88θ1;, οηχηίΑ 8βςηθηϋα 
Ι&νιηά Ιοοο δπο ιηοία 8τιιι1;. ^η&Iηοι)^θ]η I^θ ^η^6η 
ςτιίης[η6 ρΓαβ8α1β3 ΐθοθπδβί ςηί ηηιη(][η&ιη ίηβηιηΐ;. 
Οαίη8 γβδϋ^α ιηοΓβ δυο £άθ1ϋβΓ ρΓβδβϋ Β. Ρ. Ρίηβ 
βαιη3 Ο. δ. Β. ίη ί&δΐ^ίδ δτιίδ 6θο1θ8ί&8(ί6ί3. Μέγας 
Ιτν, της Μαξψίανοντζολιτών &. 518 Μαηδί ΥΠΙ, 1074. 
θάμνος ετν. ΜαξιμιανουπόλΒως Β,. 536 Μαηδί ΥΙΠ, 
920, 1146, 1174. Τϋιιίαδ ίη αΛβ ΚοΛΒ,γτ^ί ΓβρβΓ- 
ίιΐδ (^αάάίη^ίοη 2361:) Πέτρος ^ίομήδους έπίαχο- 
τνος Μα'ξψιανονπόλεως εν^αδε αεΐται Κηΐδίυιη (δββίζβη 
ΙΥ, 53) αάάαχϋ;, ηΐ; Καηατγϊλΐ; Μαχίιηίαηοροΐίιη βδδβ 
βοηίβηάθΓθΙ:. δβά ϋίηΐιΐδ ροϋιΐδ οοη1;Γ& ίαοϋ; ηαιη δί 
Ρβίηΐδ βίυδάθΐη ιιι*1)ί8 ίη €[ϊΐει δβριιϋαδ βδ<; δαοθΓάοδ 
Γαίδδβί;, α ιηοηαιηβηίί οοηάϋθΓίΙ)υ8 επίσκοπος νβΐ ό έπ(^ 
άκοπος 7] μ,ών ηοτηϊηο.ίνί3 βδδβί. οΓγ. Τναάάίησ^οη 1915, 
1878, 2235. Μ&χίιηίαηοροΙίδ ιΐΓΐ)δ ρΓονίηβί&β ΑΓαΒίαβ 
βυίτΐδ Ρβίηΐδ βρίδοορτίδ Γαβηΐ;•, οοβηιτϋ ίη 3χ;ϋδ οοη- 
οίΐίί 01ΐ3.1ββάοη6ηδίδ, ηΙ)ί 0οηδ1;3.ηίίηηδ ηιβίΓοροΙίία 
ΒοδΙ^Γοηιπι οαιη ρΓΟ αΐίίδ δαΰΤΓ&^Εηβίδ, ίαηι ,,ν^τέρ 
Σεβήρου Μαξιμι,ανουπ6λεως^'' δαΙ>δθΓίΐ3ίί. Μαηδί VII, 
168. ο£γ. Τναάάίη^Ιοη αά 2413 βί 2361. ΠΛδ ρΓορ© 
Ιιβ^ίοηβηι (Ιιοάίβ βΐ-ΐιθ^η) δϋα βΓΒ,ί. ΕοΙ)ίηδοη ΠΙ, 
792 δς. ΝβαβΓθ 1)ίΙ>1. ΡοΓδοΙιαησθη ρ. 153, 154. 
.037 Γάβαί] ΗίθΓ. 720, 11. καΐ ί'ατι πολίχνη ΓαβΙ καλόν 
(ΐένη ώς άπο βημ,είων ίζ' της Καισαρείας παρακείμενη 
τω μεγάλφ πεδίφ της Λεγεώνας Ο. δ. 246, 53. Ηίβ- 
ΐΌητηιαδ 1. ο. ρ. 128, 15 Η8.1)θ1ϊ: βδΐ; ς[ηο€[αθ ορρίάαπι, 
ςαοά γοοαίιαΓ ΟαΙ)θ, ίη δθχίο άβοίηιο πιίΐί&ήο Οαβ- 
β&Γβαβ θύ 8.1ί3. νίΐΐα Ο-αΒαϋια ίη £ηίΙ>αδ ΌίοοαβδαΓβ&θ 
ίαχία ^8^1άβη1 οαηιραηι I^θ^ίοηίδ. IV τε τω μεγάλω 
πεδίφ των επίλεκτων Ιππέων περί αυτόν άποκληρωΰας 
χωρίον ύυνέκτιύεν (^Ηρώδης) Ιπί τε τ^ Γαλιλαία Γάβα ) ΙΝ αεΟΒΟΠΤΜ ΑΏΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ3. 197 

ηαλσυμενον Ιοβ. Αηϋ. ΧΥ, β, 5. καΙ ΚάρμηΧος, το 
ηίΐΜΐ μίν Γαλιλαίων νυν Λ Τνρίων ορός, α: ττροσ- 
ί^χη Γαβα πόλις ϋτηκίων, όντως αγορευομένη δια το 
τους νφ' *Ηρωδον του βαϋιλίως ατΐολνομίνονς [ππιΐς 
Ιν αντ§ ΐΜχτοιχΗν Ιοβ. Β. Ι. ΠΙ, 3, 1. Γάβα^ πόλις 
ΓαλιλαΙας, ^ΙωϋΎρης πέμτηω ^Ιουδαϊκής αρχαιολογίας, 
το ίϋ'νίχον Γαβατινος, ώς αντος ^Ιώαψιος 8ίθρ1ι« 8. γ. 
Γάβα, 8ΐ6ρ1ι&ηιΐ8 θιτεΙ;; ηαιη (^αίηίο απϋ^αϋαίαιη 
ΗΙ)Γ0 (Π, 8 — 140, 141 βίο.) άβ α&1)&α ίήΒνιβ Ββη- 
ίαιηίη ορρίάο 5βπηο βδί, ηθ(|Πθ οοηίοίαβ β' ^Ιονδαϊ%, 
αρχ. οοίΓαρίυιη 6886 6Χ <ε'; η&ιη Ταβαιινός V 1ίΙ)Γ0 
(Π, 8, 9 — ΙδΟ, 152, 153, 154, 155 βίο.) οοοιίΓτϋ:. 
'Ρονφίνον Ταβών &. 431 Μαηδί IV, 1125, 1149, της 
Ταβανών πόλεως 1217. 8βά Μαιϋ ^[βΓοαίοήδ ιη88. 
ν&ϋο&ηυ3 οί Β6ΐ]θΥ8.οβη8ί3 βχΙιίΒβηί: Ετιβηο 0&1>οη 
Μαηβί V, 687 βί οίνϋ&ϋβ ΟαΒοηιιη V, 712. ^Ανα- 
ατάαος Ιπ. Γαβών α. 536 Μαηδΐ ΥΠΙ, 1172. 
Έλενονηολις'] ΗίβΓΟοΙ. 720, 8. ξχη δΙ αντης (Έλίνης 
Σεβαοτης) διηνεκούς μνήμης ίνέχνρον ο μέλλων αιών 
την ίπΐ Βιϋ'υνίας πόλιν %αί ετέραν παρά Παλαιοτι- 
νοΓς, απ^ αντης λαβονΰας την ηροΰηγορίαν. δοζοιη« 
Η. Ε. II, 2. Προτιόηιος ίη, ^Ελενοντζόλεως &. 536 
Μβηδί νίΠ, 1174. οίτ. Κηΐιη Π ρ. 372. 
χλίμα Γανλάμης^ Α Ο. Γαυλάνης Β. Γανλών η Γολάν 
(ΗίβΓοητιη'• Οοΐ&ηι). φυλής Μαναοαή^ πόλις [ερατικη 
των φυγαδευτηρίων Ιν τ^ Βααανίτιδι. χαΐ νυν Γαυ- 
λών χαλεΐται χωμη μεγίστη ίν τ^ Βαταναία, ομωνυμεΐ 
δΐ τ^ χωμη χαΐ η περίχωρος Ο. 3. 242, 75. Γαυλάνη 
τυ:1)8 οοιηιηβΧΏΟΠίΐΌΓ & Ιοδορίιο Β. Ι. Ι, 4, 4 οί; 8 
(χαταβτρίφεται δί χαΐ Γαυλάνην χαΐ Σελεύχειαν χαΐ 
την ^Αντιόχου φαρα}^)^α χαλουμίνην^ θί Αηίΐ. ΧΠΙ, 
15, 4 Γαυλανίτιδα ίηίβι ιιγΙ>68 Ιν τ^ μεαογεία δίΐΑβ 
Γβοβηδβΐ 

χωμη Ναΐς] Ναεϊν χωμη ίν ι^ τον υίον της χήρας 
Ιχ νεχρών ήγειρεν ο χύριος, χαΐ νυν ίατί χατα νότον 
Θαβώρ άπο ιβ' (Ηί6Γ. ίη 86€ΐιηάο χηΙΗ&ήο) ύημείων 
πλησίον ^Αηνδώρ Ο. 8. 285, 41. ΒίΥ6Γ8& Οδί χωμη • 

ι 198 ΙΝ ΟΕΟΕαΠΙΜ ΑϋΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

Ναΐν οηίαβ Ιοβθρίιαβ Β. Ι. ΙΥ, 9, 4 χηθίηίηΗ, ίη 
Αοτ&Βθίθηθ Υθΐ Ι(1υιη&6& 8ϋ&. ϋ&(|αο υθΙ Ρ&Ι&ββϋ- 
η&« Ι Υθΐ III &(]ηαιηοΓ&η(1& Βήί. οίτ. ΒοΜηβοη ΠΙ, 469 ; 
ΙΠ, 880; δοοίη 360._ 

1043 ίπαρχία Παλαιστίνης Γ] άθ £ηίΙ)ΐΐ8 ρΓονίηοί&ηιιη Ρ&- 
Ιαθδϋη&θ III δαίαίαήβ βί Αγ&Βϊ&θ αοοιιτ&ΐΐθ βύ άοοίβ 
θ^θΓΰηύ Εαίιη Π ρ. 373 8(ΐ. 380 δφ \ν&(1(ϋη^οΐλ 
&ά 2081 612463. Τ1ι. Νοβίάβίεβ, Ραΐ&θδΐίηα δαίαίατίβ 
ιιηά ΑγεΒιο. Ηβπηββ Χ ρ. 163 δ(][. 

1045 Αύγονατόηολις] ΗίβΓΟοΙ. 721, 3. ^Ιωάννου Ανγονβτου' 
πόλεως &. 431 Μαηδί IV, 1125, 1149, 1217. V, 589. 
^Ιωάννης επ,Ανγονατοπόλεως &. 536 Μίΐηδί VIII, 1171. 
^Ηλίας ελέω &εον διάτιονος καΐ μονάχος χαΐ νηερ πάν- 
των των εν Ανγονύτοπόλει μοναγ^ών της τρίτης 
Παλαιατίνης, Μαηδί VIII, 994, 1022. δϋιιβ αΐ'Μδ 
ίηοο^ηϋαδ. ΚίΙίβΓ ΕΓάΙίΐιηάθ XIV, 870, 917. 

1046 ^Αρίνδίΐλά] Ηίβΐ'οοί. 721, 4. (άρ/ι/ίϊίλα Ι^βίάβπδίδ.) 1(4ρ/ν- 
δγ\λα^ ^Αρινδηληνός 8ΐβρ1ι. &,γ,^Αβίλη, ^Αρίνδηλα^ πόλις 
τρίτης Παλαιατίνης, Γλαύκος δε κώ/ιιτ/ν αντην χαλει. 
το έϋ'νΐ'Λον ^Αρίνδηληνός 8ΐθρ1ι. δ. ν. Άρίνδηλα; βθά 
ΗϋβΓ&Γαιη ΟΓάο {Αριαράϋ'εια — ^Αρίνδηλα — ^Αριτίία) 
Ιπιτίιαίτΐδ βδί; {ογί&ΒΒθ^Αρενδηλα δθΐίΙ)θη(Ιαιη βδί. οίτ. 
Μαηδί VIII, 911 : Θεόδωρος διάκονος και αποκριαιάριος 
της αγίας εκκληβίας ^Ερενδηληνών, ΑΓίβΙάβΙα Νοί. Ώϊ^μ, 
Ογ. XXXIV, 44. Θεοδώρου Άριβηλων Λ. 431 Μαηδί 

IV, 1125, 1149. Άρβδηλων (ν. ΐΆραβδήλων) 1220. 
^Αριδηλων Μαηδί V, 589. Αή^άθίοη. Μθιχ&Ιογ. Μαιίδί 

V, 687. Μακάριος ίπ.^Αρινδηλων α. 536 Μ&ηδί νίΠ, 

1174. Ναηο άαΓβηάβΙ. Κϋί;βΓ ΕΓά^αηάθ XIV, 115. 
ΒοΗηδοη III, 39 δ(ΐ. 126. δοοίη 313. οίτ. &άά6ηά&. 

1047 Χαραχμονδα] Α. Νοιηβη οοΓτυρίηιη ίη 1ίΙ>ιίβ αΐίίβ 
χαχμουδ.,α Β. παραχμονχων Β. νβΓΕπι ίοΓπιαηι ρΓ&θ- 
ί)6ηί ΗίθΓΟοΙθδ 721, 5: Χαραγμονβα δ1:6ρ1ι. δ. ν. Χαρά- 
κμωβα^ πόλις της νυν τρίτης Παλαιύτίνης ^ ην ανά- 
γραφε* Πτολεμαίος [Ιν] γεωγραφικοΐς ίν ε' βιβλίω ■= 
Ρίοίβπι. V, 16 (17), 5: Χαράκμωβα. ΤΙιβοάοΓβΙ;. ίη ΕβΑΐΑΐη 15, 1 Τ. Π ρ. 273 δοΐιαϋζθ: μψρσηοΐιν όΐ 
Λ%ον ηαλΜ την ννν καΐουμίνην Χαραχμωβά. — Δημή- 
τριος ίη. Χαραχμωβων &. 536 Μ&ηβί ΥΙΠ, 1174. 
^Ιωάννης ΙηιαίΜΐίος της ηεριφανοΰς %αΙ ίνδόξου ηο- 
Ιεως Χαρϋίχμοβών ΑΑ. 83. Τ. ΠΙ Ιοί. ά. ΧΠΙ ρ. 545. 
Μάψις] Α^. Μάμψις Β. Μάμψίς ΗίβΓΟοΙ. 721, 8. 
ΊδουμαΙας . . . Μάψ Ρίοΐ. V, 15 (16), 10 (ν. Ι Μάψα, 
Μαψη), λέγεται δί τις θαμαρα ηωμη διείίτώαα Μάψις 
(λίαιηρδίδ ΗΙβΓοη.) ημέρας οδον^ άπιόντων απο Χεβρών 
εΙς Αΐΐάν^ τξζις νυν φρουρίον ίατί των βτρατι,ωτών 
Ο. 8. 210, 86 (οίΓ. 85, 2). 

Έΐοναα] ΈΧονβα ΗιθγοοΙ. 721, 10. ΙηίβΓ Ιάαιηαβαθ 
ορρίάα α ΡίοΙβιη&βο V, 15 (16), 10 βϋαιη 'Έλοναα 
οοχηιηβιιιΟΓ&^ατ. Είτιεα Τ&1>. ΡβαΙ. ^Ελοϋβα ηόλις της 
ννν μεν Παλαίβτίνης τρίτης^ ηάλαι δ^ ^Αραβίας, δίβρίι. 
8. ν. ΗίθΓοη7ΐη. ίη Ιδαί&ιη I^. V ο. XV, 4 Τ. ΙΥ 
ρ. 186 ν&11&Γ8: ^υ^<^αIη ραΐαη^ ηοη τίΓΟδ δβά ηοιηβη 
111*1)18 ίηίβΐΐί^ί, ςηαθ 1ΐ0(1ίθ αρρβΙΙα^ιΐΓ £1ιιζα β\, ββύ 
ίη ΜοαΙ)ϋίάί8 ρ&ΓϋΙ)η8 βϋα. ΗίβΓοη7ΐη. ν. 8. Ηί1&- 
ήοηί8 24. Τ. Π ρ. 26 ΥαΙΙ&Γδ: Υ&άβηδ ίη άθδβΓίιιπι 
0&ά68 &ά Όηαιη άβ άίδοίριύίδ δαίδ γίδβικίαιη ουιη 
ίη&ηϋο &^ιηίηθ ιηοηΕοΙιοηιπι ρβΓΥβηϋ ΈΙαδ&ιη (ν. 1. 
Είοδίαιη, Έοΐβδαιη) 60 ίοτίβ άίβ ς[αο &χιιιίνβΓ8&η& 
βοΐΐβιηιιίί&δ οιηηβιη ορρίάί ρορυΐαιη ίη ίβπιρίαηι Υο- 
πθΓίβ οοη^Γβ^ΥθΓ&ύ. Οοΐαηύ &η1;βηι ίΐίαπι ο^ I^τι^ίίθ- 
ηυη οηίιΐδ οπϋηί δ&τ&οβηοπιηι ηαϋο άβάίΐα ββΐ. 8θά 
βύ ίρδαηι ορρίάαιη 6χ ηι&^ηα ραιίβ 8θπιί1)&τ1)&πιπι 
ββί ρΓορΙθΓ Ιοοί δϋΰοι. — ϋβ Ηίβιχιβ&ΐθΐη ίη Ε1ιΐ3& 
(γ. 1. Έΐαδ&ϋι, Ηθίαζ&ϋι, Ιιΐιζα βίο.) πιαηδίοηββ III. 
Τΐίθοάοβίαβ ρ. 27 ΟϋάβπιβίδίθΓ. Έλονξη (1. Έ1αζ&) 
8. Νίΐί η&ιτ&ϋο άβ ο&βάο πιοη&οΐιοηιπι πιοηϋβ 8ί- 
η&ί ΑΑ. 88. Τ. Ι Ιαη. ά. ΧΙΥ ρ. 964. "ΑμπεΙα 
(γ. 1. ^Απελλά^ γβΓδίο I^&^^η&: Απιρβία Υβΐ ΑΙχΙβΙΙα) 
Ελοναης &. 431 Μ&ηδί Ι Υ, 1125. Θεόδουλος Ιη. 
*Ελουαης Μωιβί ΙΥ, 1217. Υ, 588. Άρετας Ιη.Έλού- 
σης &. 451 Μαηβί ΥΙΙ, 141. Πέτρος έη. *Ελονθης 
&. 518 Μ&ηδί ΥΙΠ, 1071. Ζηνόβιος ίη. Έλονΰης ΙΝ ΟΕΟΕαΠΙΜ ΑΒΝ0ΤΑΉ0ΝΕ8. 

• . . &η ΥθΓΟ Β6ΐ;ιι1ί& ΗίθΓοη7ΐηί βί Βη^βΙΙα δοζοχηβηί 
νίοαβ ρΓορβ Ο&ζ&ιη.^ Ββίαηάί Ραΐαββί. ίΠαβΙ;. ο. ρ. 665. 
ΑΒβςηο ιιΐΐο άιιΜο Βίϋ7ΐία8 υθΙ ΒϋγΙ^ νίοαβ (χοζαβαβ 
θβί. Βη^ελΙα κώμη ΓαξαΙα Λολυάν^ρϋατίος δοζοιη. Υ, 15. 
Βη^ελία κώμη τον νομον Γάξης δοζοιη. ΥΙ, 32. Ββ- 
ϋΐίτιιη (ν. 1. νβίίϋαιη, νβΐιιΐίαπι) ΗίθΓθη7ΐηυ8 τίίΛ 
δ. Ηϋαήοηίβ 30. Τ. Π ρ. 30 Υ&ΙΙατδ. Ώβ Βα&& Ό8(ΐτιβ 
αά Βθΐηΐί&ιη τιΙ)ί ΟΙοίβηιββ ιηοΓίιιτιβ 681;, ιηίΐία ΧΠ 
Τ1ΐθθάθ8ία8 ρ. 17 6Γί1άβιηοί8ΐ;θΓ. Ναιη θχ ΟΓάίηβ ορρί 
άοπηη αΙ) ΗιθγοοΙθ ΟθθΓ^ος[ηθ Γβοβηδϋοηιιη ιηαηί 
ίθβίαιη £ί Βϋ;1;7ΐίηιη οαβίταιη οπιβ Ρΐιϋίδί&θ&θ ίαίδββ 
ηυΐΐο ΐΏοάο ΒβίΙίθΙ γίοτΐ8 ίη1;6Γ Αβϋαιη βί Νβαροΐίιη 
ροδϋαδ 6886 ροί68ί, ά6 (][ΐιο ΗίβΓοη7ΐηΐΐ8 (0. 8. 83, 33) 
118(^116 Ιιοάίθ ρα.Γνιΐ8 Ηθ6ύ νίου8 0δί6η(1ϋιΐΓ. Ββίίβΐία 
(τΕζαβΑ οοηίτΒ. ίηοοίαηιιη ΓΓ6(][υθηϋα ^Εαάθί. ^αα6 
Κΐ'υδβ (δββίζβη IV, 344) άίοϋ, ηυ^αβ δαηί. Ναιη 
θρίδοοριΐδ α. 362 βδί Α3αχ €[ΐιί οβΓίίδδίιηβ Οαζαβαβ 
Ββίΐΐθϋαβ βρ. ίιιϋ. δοζοιπΘηιΐδ βηίιη οηίαδ ^βηιΐδ βζ 
βοάβιη Ιοοο οή^ηβιη άηχϋ βί ίηίβτ οΗηβϋαηοηιιη 
ρΓοοθΓβδ 1113.^11111 Ιοοιιπι οΐιίίιιηϋ, (δοζοιη. Υ, 25) 
αοουταίθ άβ βίτΐδ γίία ηαηαί Ζθηοη6ΐηςιΐθ ίπιίΓ6ηι, 
βρ. Μαϊηηιαθ 86 ίρδίηη νίάίδ86 ΐΌδίαίιΐΓ. (^μάλλον δί 
και ημείς τε&εάμε&α ΥΠ, 28) ί. β. βο ίβιηροΓβ ςηο 
ίρδθ ίπνβηίδ Ββίΐΐθΐί&θ ίη ιιγΙ)6 ρ&ίιία οοιηηιΟΓ&Ιι&ίιΐΓ. 
ί Τρίχωμίας] δοΠβιηηι ηοϋϋ&ηιιη ιηοΓ6 ^βηβίίνπδ Ιοοο 
ηοπιίηαϋνί ροηϋιΐΓ, ςηο άβο^ρϋ γίτί άοοϋ οαδίταπι 
^^Τρικωμίας^'^ 8.ρρ6ΐ1ειή 6χίδϋιη8.ΓυηΙ. Νοιη6η Ν73^® 
ίηάίάϋ; Μαΐαΐαβ οΙίΓοηο^. Ι ρ. 177 βά. Οχοη: τίαΐ 
άνηλ^ον εΙς την χώραν της Παλαιβτίνης ίτά την Τρι- 
κωμίαν' καΐ ηροβεύχηκότες οι ττ^ς Τρικωμίας το ίερα- 
τικον ττ^ς ^Ιφιγένειας αχημα^ ίόέξαντο αυτήν ίν τιμ^ 
.... κτίβαντες δε οι Τρικωμΐται ίερον ^Αρτέμιδος μεγα^ 
ηαρεκάλεααν την ^Ιφιγενειαν ϋ'υβκίβαι ^Αρτεμιδι κόρην 
παρϋ'ένον .... ίτίάλεβε την ηόΐιν^ την ηρωην ουααν 
κωμην^ πόλιν Νυβύαν η ^Ιφιγένεια εις όνομα της ντν 
αυτής Οφαγιαα&είΰης κόρης. οίτ. 06άΓβη Ι, 237, 1 — 6. 
Ογλπιθγ Αηθοά. Ρατίδ. Π, 225, 17—26. Ναηο Τθγ- ι ΙΝ ΟΕΟΚαΠΤΜ ΑΟΝ0ΤΑΤΙ0ΝΈ8. 193 

:ύζη^'6. ΒοΗηβοη ΙΠ, 217, 865. ΒίϋβΓ Ετάΐηιηάθ 
[VI, 161. βοοίη ρ. 323. 

^λτων Γεραΐτίχος ητοί Βαρΰαμων] οτι δ^ χα Γίραρα 
ης Παλαιστίνης ίατίν, ονδίνα αντερειν οΐμΜί. ηερί 
αρ την ηαλουμένην ^Ελευ^εροτεολιν Γεραρηνών Σαλτον 
ίχρι του παρόντος ώνομασται ΤΗθοάοΓβΙ. ςυαββΐ;. Ι 
α II ΡαΓοΙίρ. Τ. Ι ρ. 575 δοΐιηΐζβ. ΕϋύβΓ ΕΓοΙΙεαικΙθ 
[ΙΥ, 107 Βαραάμων βί 1052 Βιροαάβων αηαιη 
ηηάβπΜ^υβ νίοαπι Θ88Θ 06η8θ1;, (ΐτιίρρβ ςηί ίη Ιίιηϋβ 
θύ ΠΙ ΡαΙαββϋηαβ ροδϋαβ βϋ:. Υβηιιη βί Νοϋϋα 
>ί^. Ογ. (XXXIV, 5, 10, 18, 22) ΕβΓΟδαΒαιη β* 
(ΪΓβαιη&ηι άίδϋη^ίύ. οίτ. Κβίαηάί Ραΐαβδύ. ϋΙαβ^Γ. Ι 
•. 215, 11 (^αί Γεραριτικος βί Νοβίάβίεθ Ηβηηβδ 
[,162 ςαί Σάλτων Γερα{ρ)τικ6ς Ιβ^βηάυιη ρΓοροηίύ. 
δονμαίας . . . Βίρξα^ψα Ρίοίθΐη. V, 15, (16), 10. 
)ΰθίαηυιη οί&οίαιη βαΐ) νβι-δ&ιηίηί βί Μαβηαβηί οαβίχί 
οιηίηβ δΕίιιίαΓία δία1;ιιί;α οοπαίαι βνβΓίβΓβ. ΟοοΙ. 
:ΐιβοάο8. νΠ, 4, 30. 

ίβίλα] Γάδαοα την προς ϋ'ερμοις νδααν^ "ΑβιΙαν^ 
ηπον^ ^ίαν 87110. 559, 1. ΗίθΓΟοΙ. 720, 4. καΐ άλλη 
'^λις ίπίοημος ^ Α βέλα οίνοφόρος τιαλουμενη^ δίεατώύα 
"'αδάρων αημείοίς ιβ' προς ανατολάς Ο. 8. 225, 7. 
ην μεν Βαταναίαν χαΐ Σαμάρειαν χαΐ "Αβιλα %αι 
"^άδαρα ΡοΙ^Ι). αρηά Ιοδβρίιαιη Αηϋ. XII, 3, 3. 
ίβιλα μίν τίαΐ ^Ιονλίάδα κατά την Περαίαν Ιοδ. Β. Ι. 
Ι, 13, 2. ο£γ. Ροΐ7ΐ). V, 71, 2. Άβίληνος της ^ε- 
απόλεος \να(1άίη^^οη 2631. οΐτ. θίηδάβιη ηοί&β. τις 
:ώλεος Άβέλις νίαάάϊαξίοη 2070 ρ. Α1)ί1α. Τΐιβο- 
Ιοδίηδ άθ δϋτι Τ. δ. βά. (χίΐάβπίθΐδίβτ ρ. 26. Σολο- 
μών Ιη. Άβελης α. 518 Μωίδί νΠΙ, 1074. Νιχό- 
τρατος ίη. ΆβΙλης Λ. 536 Μαηδί VIII, 1171. 'Αλε- 
άνδρον τον ίη. ^Αβηλης (— ■ ^Αβίλης^. Οτήΐΐ. δοτίΐιο- 
»ο1ϋ ν. 8. δ&Βαβ ΐ^XXXVI (ΟοΙθΙθγ. Εοοίβδΐαβ Ογ. 
Ιοη. III ρ. 366) "Αλεξάνδρου τον Άβίλλης ο. ΧΟ 
>. 375 &. 544. Ναηο Αΐ)ί1 δββύζβη Ι ρ. 353, 371; 
V ρ. 190 8€[. ΚϋίβΓ, ΕΓάΙεαηάβ XV, 1059. 
)^αξιμιανονηολίς] ΗιθγοοΙθβ 720, 10. Οίνϋαδ Μ&χία- 

ϋ ΟτργΙΙ άβιοΓ. ογΙ>1ι ΒοιηΑηί •ά. 0•1«βΓ. 13 ι 

.94 ΙΝ ΟΕΟΚαΠΤΜ ΑϋΝΟΤΑΉΟΝΕδ. / 

ηοροΗ II;. Βατάί^. 586, 3. Μαζίιηί&ηοροΙίιη• Ιϋη• 
ΗίθΓοβ. ρ. 325 ΗίθΓοη7χη. ίη Ζ&βΙι&τί&ιη Ι^. ΠΙ β. ΧΤΤ, 
11 (Τ. VI ρ. 904 7&11&Τ8): Αά&άΓθπιιηοιλ ρΓΟ ςπο 
I^XX Ιχ&ηβ^αίθπιη^ (οώνος^ τιτΙ)8 θβΙ; ΐΏχία Ιθζγ&θΙθπι, 
ςηαβ Ιιοο οΐίπλ τοο&ΒυΙο ηιιηοΏρ&ί& ββΐ;, β^ ίοάΐβ 
γοο&^ΏΓ Μαζίιηί&ηοροΗβ ίη οαχηρο Μα^^βάοη, ίη 
ς[ηο Ιθ3ί&8 Γ6Χ ίτιβ^αβ α ΡΙι&ταοηθ οο^οτηβηίο Νβ- 
οΙίΕο γυΙηθΓαία3 βδύ. Ιη 08βθ I^. Ι ο. Ι, 5 (Τ. VI 
ρ. 7 ναΙΙ&Γβ). δαρπι άίχίηιαβ ΙβζΓ&βΙθπι, ςη&θ ηηηβ 
ίηχία Μαζίπιί&ηοροΐίχη ββί, ίηίβββ ηΐθίτοροΐίπι Γβ^ριί 
δ&πιαη&β, ρΓορΙβΓ ςηαπι βτιηΐ; οαπιρί Ιαίΐδδίηιί βί ν&ΙΙίβ 
ηίπιίαθ γοβϋΐ&ΐίβ, ςη&θ ρ1τΐ3 ςα&ιη άθοβηι πιϋΐίαπι 
ίβηάϋατ ραβδίΒαβ. 

Νίοαβηο α. 325 δπΒδοήρδβηιηΙ: Μαχίιηιΐδ Μ&χί- 
πιί&ηοροΐϋαηιΐδ βί Ρααΐυδ Μ&χίιηίηοροΐίδ. δθά &1> 
ίηάίοβ οοΓΓυρϋδδίηιο βιϋϋοηίδ Εοιηαιΐ8.6 άΙδΟΓβραηύ 
οβίβή οιηηβδ: ΙΝ ΟΕΟΕΟΙϋΜ ΑΒΝΟΤΑΉΟΝΕΒ. 195 
1Λ« )4. ΙΝ αΕΟΕσίϋΜ ΑΒΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ. - 

ςηθίη Α]Γ&1)Θ8 δθΗχηί8ΐΰη &ρρβ11&ζι1^ Θ886 υθΙ Νβ&ρο- 
Πχη ΥθΙ Ηίβτ&ροΗπι. ^ν&άάίη^οη &ά 2413. 

)68 ^ΙεράηοΙις] τιτΙ)ί8 ΗίθΓ&ρο1βο8 ρΓΟΥίηοί&β Ατ&1>ί&ο 
ρπιβίΘΓ όβθΓ£^αχη 1111118 ΗίβΓθο1θ8 722, 11 ιηβιηίχιϋ• 
Οοάβζ Α (θί 6άίϋοηβ8 οιηηβδ) ΏΓΐ>βιη οχηΗ^αηΙ;. 

)69 Φιλίτηπούηολις] Φιλιηπόηολίς ΗίθΓΟοΙ. 722, 12. Ι^ίηΓ 
Μαιοιίδ Ιιι1ίιΐ3 ΡΙιίΙίρρυΒ Αγ&1)3 ΤΙίΓαοοηϋθβ, 8τιιηίο 
ίη οοηδΟΓϋηιη ΡΙιίΗρρο δΐίο, ΓβΒαβ αά οιίβηΐ^ιη οοιη- 
ρθ8ϋί8 οοηάϋοςτίθ αριιά ΑΓ&Βίαιη ΡΜϋρροροϋ ορριάο, 
Βοχηαιη γβηβΓβ. ΑιΐΓβΙ. ΥίοΙίΟΓ άβ Οαβδ&Γ. ΧΧνίΙΙ, 1. 
ώρματο δε (6 ΦίΙίΤίτνος) άηο Βόύχρας της Ευρώπης 
(1. ^Αραβίας) ^ ίν&α χαΐ ηόλίν ωκοδόμηαεν ονομάβας 
αντην Φιλιππονπολίν, ΟβάΓβηιΐδ Ι ρ. 451, 22. I^βο 
βΓαιιιιηα.1;. ρ. 76, 6. ΗίβΓοη7ΐη. αά &. 2264. Ρϋίρριΐδ 
αι•1)βιη ηοιηίιιίδ δυί ίη ΤΙίΓΕοία (!) οοηδίτηχϋ; (άβθδί 
αριιά £α5βΙ). Αηη.). Ιηοΐβ δαα 1ιαΙ)6η1; Οαδδίοάοήιΐδ 
ΟΙίΓοηίο. ρ. 643 Μοιηιηδβη βί ΙθΓάειηθ&. Ιη ηυηιηιίδ 

ΦίΛίπποποΛίτΩΝ κολωνιαο. τ^ταά- 

άίη^ίοη Γβγυβ ητυηίδπι&ϋςιιβ 1865 ρ. 56. ΟοηοΠίο 
01ΐ8.1οβ<1οη6ηδί αάίιιϋ ΗοΓηιίδάαδ βρ. Ρ1ιί1ίρρορο1ϋ;ο.ηιΐ8• 
^Ορμίαδον Φιλίππονηόλεως ^ ΗοΓηιίδάα ΡΙιίΠρροροΗδ 
ΑΓαΒίαβ. Μαηδί VI, 569, 570; 943, 944; 1077. 
VII, 121. Ιη 6τιΙ)3θΓίρίίοηίΙ)ΐΐδ αβϋοηίδ VI άββδί; 
ΙιειΒβί Ι^αϋηα γβΓδίο ίη δΐιΙ)δθηρίίοηίΙ)Πδ 6αηοηιιηι 
ΟΙιειΙοβάοηβηδίηηι, ρβΓ ρΓονίηοίδαταιη ΟΓάίηβιη άί^βδϋδ, 
ςηαηιηι ίαπιβη ηοη ιη&^α θδί αηοίοΓϋ&δ. Μειηδΐ VII, 
402. Οβδβηίπδ (ΒιίΓΟ^Ιι&Γάί: Κβίδβη Ι ρ. 17, 506) 
βχ ϋίυΐο ίη νίοο ^Οιπιδιη Γβρβιίο: Γαϋτος Σολέμον 
Φιλίππου7νολ[ίτης^ Ιξ Ιδίων οίχοδόμηβεν τάδε μνημα^ 
ίτ[£]* βνγ' 'Οπηδ,η βδβθ ΡΗΠίρροροΙίη οοηίβοίί, ςηβπι 
&1ίί δθουϋ δχιηΐ;. ο£γ. ΕΊίίβΓ ΕΓ<ϋϋη(1β XV, 796. 8ί- 
πιίϋδ ίίίυΐυδ οοουηϋ ίη γίοο δα^να (ρί &ηο Χω[ρ]/- 
νον? %ωμης Τναάάίη^ίοη 2505) βουλευτής αυγού . . 
Φίλιηηοηολείτης \ν&άάίη^οη 2506. Ββοίίδδίπΐθ ί^1;ηΓ 
"νν&άάίη^ίοη (αά 2019) β οοηίΓβ,ιίο οβηδβί Ιιοο ϋ- 
ίτιΐο Όπηδ.η ηοη βδδβ ΡΙιίΠρροροΙίη ρΓοΒ&π. Εδί 1 ικ αεοΕαιυΜ ΑϋκοτΑτιΟΝΕδ. 205 

. .: ιιτΙ)8 1ιο<ϋθ δο1ιΙ)& (ΒοΙ)ίη8οη III, 910) άίοί». ΤΓ&ά- 
άίιΐ£Γΐκ)η Γβτηβ ηπιηίβπι• 1865 ρ. 66 βί &ά 2072. 
8θ(ήη 436. 

1070 Φενοντος] Φαινά Ηίβτοοί. 723, 1. ^Ιονλίος Σατο(^ 
νΐνος Φαινη<ϊίοις μητροηωμία του Τράχωνος χαίρειν 
νίαάάιχϊφίη 2524. Φαινηβιοί 2525, 2530, 2531; 
Φαινηαιος 2532. Εβηίβ Νο*. Ώϊ^. Ογ. ΧΧΧΥΠ, 23. 
Αβηοβ ΤαΙ). Ρβαύ. Ιη οοηοίϋο Οίαΐοβάοηθηβΐ Οοη- 
βίαηΰηιιβ βρ. ιηβίτοροΐβοδ ΒοδίΓΟίαιη 8τιΙ)80ΐίΙ}ϋ „υπερ 
Μάλχαυ ηόΐεως Αϊνου (ΟογΙ). θί Βίνίοηβηδ. ΜαΙοΗο 
Εηί, Ρ8.η8. Μ&τοο υΐ>αύθηο). Μθϋβί VII, 168. Ηοάίβ 
Μί8ΐΏΐ)θ Υθΐ Μιΐδΐχιΐ|β. ΚοΙ)ίη3οη III, 908. 8οοίη 439. 
οίΓ. ΤνΛάάίηβ^ίοα αά 2524. ΚϋίβΓ ΕΓάΙίΐιηάθ XV, 
897 8ς. Κιιΐιη Π, 384. ΒΙ^ϋη^αβηάα 681; Φαίνω 
τΐΓΐ)3 6ρί8θορ&1ί3 ίθΓϋ&θ Ρα1αβ8ϋηαβ, ίηίβΓ Ρθίταιη 
βί Ζο&Γ&ιη βίία, ιηβίαΐΐίδ Γαπιοβα. Φινών . . αντη 
ίαύ Φαινών ίνΟ•α τα μέταλλα του χαλκού μεταξύ 
κειμένη Πέτρας ηόλεως και Ζοορων. Ο. 8. 299, 85. 
έν Φαινοΐ 270, 21. Φανά 251, 86. (ΉίβΓοητιη. 
ιηβίαΐΐο Ρβηο). έν Φαινοΐ ΕαδβΙ). ί. β. VIII, 13, 5. 
χατα Φαινώ της ΠαλαίΟτίτης Ευδθΐ). άβ ΏίΒΛίγτ» Ρα- 
1&68ί• νίΠ, 2. τοις Φεννηαίοις μετάλλοις ΤΙιβοάοΓθ^. 
1ι. θ. IV, 22. της Φαινώ Αί1ΐ8ΐι&8. Ιιίδΐ:. ΑιίΕηοηιιη 
&ά Μοηαο1ιθ3 ορβΓα βά. χηοη. Ββηβά. Ι, 1 ρ. 380. ίν 
τοις Φαινηαίοις μετάλλοις Ερίρΐιαη. οοηίΓ8. 1]&6Γ68. Π, 
68 γοΐ. III ρ. 133 Βίηά. Σάαδος έπ. Φαινοϋς &. 431 
Μ&ηδί V, 589. δαίάδ. Ρΐιοβηαδ 687. 2Όίί5α Φαινους 
IV, 1125, 1152, 1220 \3.ί. νβΓδίο: ΡΙιαβιώ δΛΐιιίΕτίδ 
Ρ&ΐαβδίίη&θ. Κάΐόυμος Φαινονς &. 449 Μ&ηδί VI, 
919. Πέτρος ίπ. Φενοϋς α. 518 Μαηδί νΤΠ, 1071. 
^Ιωάννης ίη, Φαινοϋς α. 536 Μαηδί VIII, 1174. οίΓ. 
Καίιη Π, 379, 384. ΚϋίβΓ ΕΓάΙπιηάθ XIV, 125. 
Νοβίάβίεβ Ηθπηβδ Χ ρ. 164. 

1071 Κωνσταντίνη] Κωναταντία ΕϊθγοοΙ. 723, 2. ΟΗΙοη 
Οοηδί&ηϋθΐΐδίδ &• 381 ίηίθΐ βρίδοοροδ ρΓονίηοίαβ 
ΒοδίΓοη Οοηδί&ηίίηοδ ΒοδίΓοηιιη βρ. 8ΐιΙ)86ΗΙ)ϋ &. 451 
,^υη)ρ Σολέμον (ηοιηβη βϋαχη ΟΙΟ. 4635 »- νίβϊζ- }06 ΙΝ αΕΟΕαίϋΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ. 

8ί6ίη 74) ΛοΙεως ΚωνΦίείντιάνης^ Μ&ηβί ΥΠ, 168• 
^αάάίη^ίοη πτΒθπι ίη Ιοοο ςτιί Ιιοάίθ Βγ&Ι: νοβ&ίπΓ 
ήίαιη ίαί88θ οθπβθ^ ((^ηοιη ββηίβηϋαιη Τι. Νοοίάθΐίθ 
ηοη Γθίοϋ;). Έγ&Ι όγΙ)8 β&ϋβ βιηρία οιιίπ8 αηηί ηη- 
πίΘΓ&ηίυΓ. οίτ. ΤΓ&άάίη^η &ά 2537 &. 
.072 ^ιοννα^^ίς] ΗίβΓεοΐ68 723, 3. τα Βόατρα της ^Αρα- 
β£ας^ ηόλιν μεν ουχ α^αίαν , . . φρονριον δΐ Λαλαι^ν^ 
ίπιτετειχιαμένον τοις ηέλας ^ιονναιενύιν νηο των ^Αρο" 
βιτίών βαβίλεων, ϋ&ηι&βοίαβ ίη γϋα Ιδΐάοή αριιά Ρΐλο* 
ϋαιη Β11)1. ρ. 3471) ΒβΙε^βΓ. δθνβηιβ ϋίοη78ί&άί3 
α. 325 Μαηβί Π, 694; Ώθ3οηί8 (Αβοάίαηβηδίβ Π, 699). 
Αίονναιάδος ΜοΓβΙΗ ρ. 228. Ώ\ ΏΙΨΉΨ^ΙΏΨΒ. 
Οον?ρβΓ ρ. 70. βοηίβχίτΐδ 6ορϋ6Ώ3 Ιαοηη&ιη 1ι&1)θί ίη 
(^υα ίαηίαιη Χ12.Ι0 Ιίΐ^βπλθ Ιβι^ηίηι Ζο{$^& ρ. 245. 

Είρίάίαδ ΒίοηίϊίΙβη^ίδ (Οίοη78ίβη8ί3) &. 381 Μ&η8ί 
III, 569. Οοηδίδ,ηϋηιΐδ ΒοδίΓΟΓυπι 8ηΙ)8θήΙ)ϋ α. 451 
•^νπερ Μαρα πόλεως ^ιονναίάόος^' λίαηδί VII, 168. 
6αιωτ(άτου) Πέτρου επιαχίόπον) λν&άάίη^ίοη 2327. 
Μ(χγ[ν]ος θίκοό(6μος) Αιοννΰιεν[ς?] νί^άάνα^ίΟΏ, 
2299. \ν&ά(ϋη^ίοη οοηίοίΐ ιΐΓΐ)βηι βδδβ βαηάβηι (][α8.6 
Ιιοάίβ 68-δα\76(ϋ& &ρρ6ΐ1&ί;πΓ, οιιίαβ βϋίίί^υαπι ηοηιβη 
Σόαδα ([Σ]οαδεη[ν]είς ν^Λάάίη^ίοη 2307 των Σοα- 
δηνών 2370) βδΐί; δβά ^βή ροίτιίί, ηύ ηοιηβη ηιη- 
ίαΓβΙίυΓ ίη Βίοη78ί&ά&; οοηάίΐΌΓ βηίηι Βίοη78η8 οοηι- 
ηιβΖΏΟΓαίητ η πόλί,ς το κτίΰμα ανν Ιργαατηρίοις %αΙ 
ηαντί κόαμω 7ί<η[ε(57ίεναΰεν] Ιπιακοηονντων βουλευ- 
τών φυλής Βιταιηνών^ πρόνοια κυρίου κτίατου 
Α 10 νύ α ου. ^ναάάίη^ίοη 2309. οίτ. βαηάβηι αά Ι. ο. 
Ουίηδ ορίηίοηί αβδβηίίίαΓ ΤΗ. ΝοθΙάβΙΐθ. (χβδθηίαβ 
οοζϋο,γβτΒ,ί Βίοη78ί8.άα βδδβ ηΛβπι 8οΙιΙ)& (■=» Ρΐιί- 
ΙίρροροΙίδ) -, ββά ηίηιίδ Ιοη^θ &1)θδί α Βοδίήδ ς[αί1)ΐΐ8 
Βίοη78ίεΐδ 1^681:6 Β&τη&δοίο νίοίηα ίηβΓ&Ι. 

074 Τρίχωμία] Ί^οϋϋΛ Ώί^ηίί&ίαηι Οιιβηίίδ ίηίθΓ ΑΓ&1)ί&θ 
ο&δίΓα (XXXVII, 4, 15) Τήοοπιίαιη ο,ΰΒτί. 

075 Κανό&ας] Ιιοάίβ Κ&ηαν^&ί. Νοπιβη ηΛίδ (^ηοά ίη 
ίϋαΐίδ ηιιηιπιίδς[ΐΐθ οοουΐΓϋ;, βδί Οαη&ϋι&. Κανα^- 
νώ[ν] Ψ&άάΐΏξίοη 23313.. Κανα^νός 2216. Κενά- ικ αεοκαΐΌΜ αβνοτατιονε8. 207 

^ι^νός 2343. Οοΐιοη ρηπίΑ Ρ1&νί& Ο&η&ϋίθηοηιηι 
α Ι ΪΑ. ΥΠΙ, 2394, 2395. Ιη ηπιηπιίβ: ΚΑΝΑΘ 
ΤΓαάάίηί^οη &ά 2329. ΓΑΒΙΝ. ΚΑΝΑΘ; ΓΑ- 
ΒΕΙΝ. ΚΑΝΑΘΗΝ ΒβίοΗϋτάύ: ^ίβαβΓ ηαιηί8χη&- 
ΰβΰΐΐθ Ζβϋ8θ1ΐΓίί% 1880 ρ. 69. Ε&ηάθπι ίοηη&ηι 
ρπΐ6ΐ)θη1ϊ Ιθ86ρ1ιη8 (Β. Ι. Ι, 19, 2) Κάνα&α; Ρΐίηίαβ 
(ΗΝ. 5, 74) ςαί ίχιΙ;βΓ ϋβο&ροΐϋαη&β Γ69ίοηί8 τιτΙ)68 
Οαη&ίΐι&ιη Γβοβηββύ; Ρ<Όΐβπιαβιΐ8 Υ, 14 (15), 23. 
Κοίλης Συρίας χβΐ ^ΐίίοίτιόλεως πόλεις .... Κανάτα 
Ειΐ86ΐ)ίιΐ8 (Ο. δ. 269, 15) Κανα&, %ωμη της Αραβίας 
εις Ιζί Κανα&α λεγομένη . . • κείται δε τιαΐ ϊχί %αΙ νυν 
Ιν Τραχώνι πληβίον Βούτρών, δίβρ1ι&ηη8 Β7ζαηϋα8 8. γ. 
Κίνα^α^ ηόλις τνρος τ^ Βάατρα ^Αραβίας^ το ίϋ'νιχον 
Κανα^νός. ΟΙιαπαία Τ&1>. Ρβά^ ΗίθΓΟβΙββ (723, 4) 
ΙιαΒβΙ Κανοϋ'ά; θεοδόαιος Ιη. Κανώϋ'α &. 449 Μβιΐδί 
VI, 915. Θεοδόΰιος ίπ, ηόλεως Κανώ^ας &. 451 
Μαηβί VII, 145. Εοπηαιη ίαβΙπΓ Ιϋιιίαδ 1>ί1ίη^ί8: 
βουλευτής ηολίτης τε Χανωθαι[ω]ν . . ά60ΐιΗοη[ί] 
[δ]βρ1ίιηίαηο €αηο11ι&. Ιιαίΐβύ. άβΙΓ Ιηβύ. αγοΙιθοΙ. 1867 
ρ. 204. οΓγ. ^&ά(1ίιι^οη &(] 2329. Βί3ΐ;ίη^βη(]& 
βδί τιτΙ)8 Κάνατα Ικχΐίθ ΚθΓ&Ιί. Κανατηνών \ν&άάίη§^οη 
241 2 ά. οΫτ. Μίοηηβΐ; δυρρί. νίΠ, 225. (Ββ€&ροϋ3 
4, 5.) ΚβίοΙίΛΓάΙ; Ι ο. ρ, 72, 73. 
Σάλτων Βατάνεως] Ιη ρΙ&§^ 86ρ1;βηίήοη&1ί Γβ^οηί8 
Να]^& (ΒαίαιίΕβ&θ) ΒβΓ θ8-δ&1ύ νίουβ 8ϋη8 θβΐί. 
δβθίζβη Ι ρ. 62. Εηίδβ (δββίζβη IV ρ. 40) βηιη 
νβίθπιιη Σάλτον Γοναϊτιχον βδ8θ οβηβθΐ; άθ <^αο οαιη 
Ρΐιοβηίοί&θ I^^ι)&η6I18^ &<]ηηπ3βΓβ1ιΐΓ, ηιιΐΐο ιηοάο οο- 
^Ιατί ροΐ68ΐ ΕοΓ^αβδθ Ι)^τ θ8-δ&Η &ηϋ(ΐπιιιχι ηοιηβη 
Σάλτων ΒατανΙως Γβϋηβΐ ,,Ιρβθ Σάλτων Βατανίως 
ΟθΓ 68-δ&ϋ• νίοαιη βδδθ ίη Γθ^οηθ Νυ^Γα δϋαιη 
οοηίβοί; ίάθΐη ηί ηιιηο νίάβο ί&ιη λνβίζδίθίη &ά Ώβ- 
ϋίζδοΗ ΗίοΙ) Ι ρ. 555 8ΐ&ίπ6Γ&ί, πΙ)ί ίάβιη υιγ άοοίαβ 
Β&ΐί 8θηΙ)ϋ, ίη ί&1>ιι1α υθιό ^6θ^&ρ1)ίο& ϋίαΐίδ γθ- 
Ο^οηίβ Η&αΓ&η αθάΐΐα: β&ϋ. Ιϋτ&<ιαθ Γ&ϋοηθ θί Ιιίο 
716118 θί δ&ϋ ϋΐαά ηοΐΐδβίχηαχη (»- Κ&ιη'οΐΐι Οϋ'αά 
θ γοΐ^η 8βιι1;θηϋ&) &1) Λτ&1)η8 &πο1οήΙ)!ΐ8 βοχΐρίΑ 208 ΙΝ αΕΟΕαίϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

ίητθηίπηίπιτ; ββΙ; θηίιη τοχ ρβιβ^ρτίπα ςτι&ιη Λτ&1)68 ί 

άίτθΓβο πιοάο ρτοηιιηϋ&ΓΘ 8θΐ6ΐ>&η1^ ΤΗ. Ν. 

1077 *Εξαχωμ£α] Έξατιωμία κοίμη ΗιθγοοΙ. 722, 5. 

1078 ^νακωμία"] ηοιηίηίΙ)Ό8 Πεντϋοίωμίας ^ *ΕξαχωμΙας, 
Έναχω^ς ΑταΜ&θ ρΓΟτίηοίαθ ιηβύΓΟΟΟιηίαθ, νβΐιιϋ 
μητροκωμία Βορεχα^ Σαβάων, μητροκωμία Ζοραουψ 
νών οοιηρΓθ1ΐθΐΐ8&θ 6886 γίάβηύαΓ. 

1079 χοίμη Γωνίας] ,,ίθΓί;&38θ οοηίβΓβηάα 681; Γούνας χα- 
τοιχία Συρίας δί6ρ1ι. Β7Ζ. 8. ν. οίτ. Βοηανέαι ΰννοί-' 
%ία Συρίας ίά6ΐη 8. γ. (86(1 6^ ΓάμάΙα %ατοί%ία Συρίας 
&ρρ6ΐ1&ίιΐΓ ς[τιαθ Ρα1α68ύίη& Π 6δ1;). Ναχη ίοτίθ Ιιιιο 
Γ6ί6Γθηάαιη βδί ηερί την γωνίαν της ^Αραβίας Ο. 8. 
282, 90 ? ΗίβΓοη^ιηυδ &ρρβ11αϋν6 ίηί6ΓρΓβία1;τΐ8 68ί, 
„ίη αη^ΐο ΑΓ3.1)ίαβ" νβΓίβη3''. ΤΗ. Ν. αιτ. εΐαΐ δε 
κώμαι ^ΙαεΙρ εν τω ορει Γαλαάδ . . . τιαΐ εΐαΐν ίν τη 
καλούμενη Γωνία (Οοΐ&ιη Ηί6Γ0η.) της Βαταναίας, 
Ο. 8. 216, 12 οΓι•. 89, 17 ?? 

1080 τίοίμη Χερους] ^Β^άάίαξίοη Β,ά 1962 οβηδθί 6836 ΚγΘ3Θ 
(Κητ8ΐ)3.ί) ιΐΓΐ)6ΐη ίηίβΓ Βοδίνα βί δβΐίαί βϋαιη; ίά6ΐη 
ίαιη (>686ηίυ8 (Βηιο^Ιι&ΓάΙί Ι ρ. 507) ^οη^6^6^α^ 
^1I8,Iη ορίηίοηθίη Γ6ί6ϋ ΤΗ. Νθ6ΐά6^θ. „0γ&661 βηίιη 
Ρ ϋϋ;θΓ8.ιη δ6ΐηϋ;&ηιιη χ Ιία&τΒ, 6χρΐΊζη6Γ6 ηοη βοίβηί. 
Ι)6ίη 6ζ βΙ^βΛ ίθηηίη8.1;1οηθ ους ((^παβ 6δύ ^6η6ΐ3γί 
ίοηπα) ββή ηθςιιϋ. Ναιη ίβιηροΗΗιΐδ βιιϋφτίδ „8ί)&^^' 
ίοΓίηα ,,αθοί" ν6ΐ ^^α&η" 87ΐ1αΙ)ί8 Γ6ά(ϋίιΐΓ." 

1082 κώμη Χα|3£ρα^] ροίβδίί οοιηραραή ΗβΗΐ'έϋ γίοηδ ατοίδ 
6^ άαβ,ηιιη 66θΐ68ί8.ηιιη Γ6ΐί(ΐαϋ3 ίηδί^ηίδ, ία Λαια- 
ιιϋ;ίάθ 8ϋιΐ8 ΨΒΔάίΏ^οη 2286—2291. 8θά ΗΙ)6γ Β 
ΙιαΗβί Μαχαβερώ βί Ώ Μαχαβερον. ^υ&^θ Ηαικί 
άιιΗίθ Γ6θίθ ΤΗ. Νοβίάθΐίθ γίοαιη 6386 ίη1}6ΐΐ6^6ηάτιιη 
061136^ ((ΐιί Μ'Ις&ιιτ βί 8. Ιθ86ρΗο Μαχαίροϋς &ρρ6ΐ- 
ΙαΙίΐΐΓ Η6ηη68 Χ ρ. 169. „^ιι&Iη ορίηίοηθίη θϋαπι- 
ηαηο τβϋηθο. Μ'Ιε&ηΓ ίοπηει 68ΐί ηια^δ ^6ηταη& 
ςααηι Μαχαιροϋς ςηβιη (χίαβοί πιογθ 8θ1ί^ο οαπι 
^χαι^α Υ066 οοπιροδηθπιηΐ. ΑΗ Αταπι&6ί3 (ίη Τ&τ|^οι) ΙΝ αΕΟΕαίϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 209 

ιρρβίΐ&ίατ Ί113Ώ ςαοά Μοίι&α^&τ γβΐ Μ&^Ιι&α^νΓατ ■» 

β 
)Ιαχανερ . . ρροηιιηϋ&Βίδ." Τΐι. Ν. 

'>ωμη ΚωρΕα^ας] Βίορεά^ας ΈΏ. Υίοηιη ΟοΓθ&ϋιβη 
^αάάίηςίιοιι &ά 1962 βαηάθΐη Ιι&Βθτθ τίάβίπιτ ςιιί 
ίαριά^α &1> ΕτιββΒίο, Οοπάίΐια αΙ) ΗίβΓοη7ΐηο &ρ- 
ΐθΙΙαίυΓ. χαΐ νυν ίατίν ολη Χριατιανών κώμη . . . 
Ώχρίά^α άπο ι ΰημείων της Μηδαβών προς δνβμας 
Λΐ τον Βάριν Ο. 8. 269, 11. ,,νοχ ΚΓό3β αοοαιαύθ 
τΓ&βοοΓυιη ηοιηίηθ Κχορεά^α ΓβάάίύαΓ; 86ά ίηάθ ηίΐ 
αοπλίηαΓ, ςπία ΚΓθ]β ,,νίοαίαβ'^ ηοααβη αδίίαϋδδίιηηιη 
βύ θί ηοείπΐθ αβ1αϋ3 ΑπιΙ)β8 αά1ιίΙ)6η(]ί3 ίοηηίδ άί- 
αίηαϋγϊδ ^ααάθηΐ. Με.^5 ρΐαοβύ λΥαάιΙίηοίοιιί ορίηίο; 
Αΐη Κωρεάϋ^η Καριάϋ-α β^8θ ροίβδί; νβΐ ΟοΓαίύΙια, 
ϋ ΗίβΓοηγπιυδ ίοΓίβ οοοαΓ&ϋιΐδ δθπΙ>ϋ." Τ1ι. Ν. 
ιΐϋ (Οβδβηίαδ αραά ΒιΐΓυ^Ιι&Γ(1ύ Ι ρ. 502; δββίζθη 
, 289; IV, 141; ΚϋίβΓ Ειάίειιηαβ XV, 868) ιηαΓΟδ 
ίηιίοδ οοιηραΐ'α,ηί ςυίΐ^αδ Ιιοάίβ ηοιηβη ΚΐΓάία, (^ιιί 
10118 εΙ) ιΐΓΐ)β ΖοΓανα αά δβρίβιηρίήοηβδ δρβοΐΐΐΐ;. 
ΚίΓαία οιιιη ροί^ίϋοηβ ΕαδβΙ)ίιιηα ηοη οοηνβρϋ, βί 
13 βδί τ ηοη θ." ΤΙι. Ν. 

ΰίμη Βιλβάνονς] Βεελμεών. ηίραν του ^Ιορδανού ην 
χοδομηααν οί νιοι 'Ρουβίν. Βεελμεών^ κοίμη μεγίΰτη 
ληαίον του ορούς των θερμών υδάτων, ίβτί δε της 
ίραβίας Βεελμαους καλούμενη, δίεατώαα της ^Εαβονς 
ημείοις &\ Ο. 3. 232, 45. ,,οοηίβοΐιιπι Βίλβάνους 
ίουηι Βεελμαοϋς βδδβ α νβη δρβοίβ ηοη &1)1ιοη'θί; 
\εελμεών Ευδβ6η δίηβ άιιΙ}ίο ίϋβπι γίοαδ &ΐΓ|αθ ΒεεΙ- 
αοϋς β&ί ςαί πιίΐ. IX αΙ) Η68ΐ)&η ηΓΐ>6 άίδίαύ; δθά 
οηίηηΗϋ £ιΐδ6ΐ)ίιΐδ βηηάβηι νίοαηι ειιαι ^Αβελμεονλ, 
Ζ'ΤΙ^ "^2^. Βεβίιη&ύδ Ιιοάίβ Μα 1η αΙ) ηΓΐ)θ Ηβ§1)&η 
ι πιβήάΐβπι 8ρβοΙ&1/' ΤΙ). Ν. 

ύμη Κοίπρων'\ Καηάρων Ώ. "νν&άοΐίη^τίοη αά 2292 
ΐουηι ίη πιοηΐβ Η&αΓοη ρΓορβ ΗβΙ)Γ£ΐη ηΓΐ>6ηι δίίαιη 
ΒΓβχΙ οηί ηοιηβη βΙ-ΚβίΓ. ,,ΓοΓί&δ&β ιβοΐβ; ββά οαπι 
:)€θ ,,Καί&Γ =β νίοαδ'* ρΐαήπια ηοπ)ίη& -ρΓορήΛ οοπι- 
33ϋ;& βηηί; βί δ/Γθπιπι ,,Κ&ίΓ&^' β1 Απι^ηοι „β11εβίΓ^\ 

1 ΟχρΓϋ άβιοΓ. 0Γΐ>1• ΒοαίΑοΙ 9ά, ΟβΙχνΓ. 14 210 ΙΝ αΕΟΕαίϋΜ ΔΒΝ0ΤΑΤ10ΝΕ8. 

ητιΠα &1ί& υοοθ &άάϋ&, ηοηηπιηςπαπι ηοχηίηα ΙοοοΓπηι 
8ηη1 Έχρβοί&8 χ να Ύοοβ Οπΐ60&.'' ΤΙι. Ν. 

1086 Πν^οαρετών] νίουβ νβΐ ο&βίθΐΐιυη &1) ιιηο θχ γθ£^1>ιι8 
ςαίΙ>α8 ηοιηθη ^Αρίτας ηοχηίη&ίπιπι θτϋ. „^ιι&6 θζ- 
ρΐίο&ϋο αΐίςαίά ρΓθΙ)&1)ί1ϋ;&ϋ3 1ι&1)βύ. Υοζ ^θι/ιχον 
6886 γιάθίτιτ ^[υαιηςιιαιη ΠυργοαρεταΙων Υ6ΐ ροΰιΐ8 
Πυργοαρετηνών βχρ66ίαιηα3. ΑΙίίλΓϋΙι 61; Ηίλιϋΐι&ύ 
ιηιιΐίίβ Γθ^1>\ΐ8 ηοπίθη ίτιϋ;; Υ6Η3ίιηί11ίιηυηι βδύ γίοτυη 
8. ΝειΙ)&ί;&6οηιιη ςαοάαιη τ^ζβ Ηύ,ήϊΙΐΛί ηοιηβη &606- 
ρίδ86. τ 1ϋί;6Γ3ϋΐ 8θήΙ)ΐιηί, & γο66 αρεχη Υ6Γΐ)αιη 
άαοίιιιη 6886 ρτι1;8ΐι1;68/^ ΤΙι. Ν. 

1087 καίμη Σετνης] £θΓί3.88θ 86ΓίΙ)6ηάαιη Σεΐνης. Σεειηνών 
το κοίνόν '^αάάίησίοη 2367. Σειηνός 2418. ,,Βα- 
Βϋαϋοηβιη ίηίοϋ ν Ιϋίβπι; γϊοιίδ βηίιη δΐ' Υ6ΐ 83^ 
αρρβΙΙαίιΐΓ (ΖϋΡΥ. ΧΙΠ, 1 ΤΒ. 2.)'' ΤΙι. Ν. 

1093 ίναοχ/α ^Αρμενίας Μεγάλης] βα ηιια,β ίηάβ α. νθΛίδ 
δεί είδεναί αδ^αβ αά τίοτά Μάρκον εύαγγέλιον ίη 
1ίΙ}Γίδ βχίθ,ηί, 3. ΟβΟΓ^ϋ 1ίΙ}Γ0 ρΐαηβ αΐίβηα 8υηί; 
ηαιη ς[τιί οι*1)ί3 Εοιη&ηί ά636ηρϋοηβιη οοηίβοίύ, ά6 
8.τι1;ο6βρ1ΐ3ϋ8. 606ΐ68ί&8ϋ6& Αηη6ηί8.6 ιηαίοήδ 6ί ίη- 
8ΐιΐ8.6 ΟτρίΊ 0^616 ηοη ροίηϋ. ^ιι8.θ οιπηία & Ββτ- 
δίϋο ά6ΐηιιιη αάάίία 6836 Υ6ή8πη1ΐ6 681;. Ιά6ΐη 6ίί8.ιη 
Οτρηιηι ίπδΐιΐ&ηι ίη &ιθ άίο60686θ8 οή6η1;8ΐί8 ροδπϋ, 
ς[τι&6 ίη Νο^ί1;^Λ ϋί^. Ογ. V, ίη Ι&ίβΓοηΙο Ροΐ6πιοηί8 
δίΐνίί νΠ., αραά ΗίθΓθθΐ6πι ΠΙ. Ιοοιπη οΙ)1λιι61;. 

1098 Κωνΰταντία μητρόπολις] Κτιΐιη (Π ρ. 313) Λη1;6 οοη- 
οίΐίυπι Ερ1ΐθ;ίίηηπι (Μαηβί ΙΥ, 1213, 1467, 1468) 
ηοπιίηίδ Οοηδίαηίί&β ς[ΐΐ8.ηι ηΓΐ)3 δαίαοήδ &1) Οοη- 
δΐίβαιίίο ΟΜοΓΟ £ΐ606ρίδδ6 1;Γα(1ίίιΐΓ (Μ8Ι&1&8 Ι, 415 
6ά. Οχ.) ηηΐίαπι Γθρβπτί Υβδίί^απι άίοίΐ Ροΐ7ΐ)ίί 

6ρίδ60ρί ΒΙΐίηΟΟΟηΐΤΟΠΙΠΙ , (^αί 86 8.6ςη3ΐ6ηΐ 6886 

δ. Έρίρ1ΐ3αιίί ί8.6ΐ;8.ί, ^θδίίπιοηίιπη (ο. 66 ίν Κων- 
ΰταντία οίτ. 6. 64, 65) ηίΐιίΐ γ&ΐ6ί; η&πι γί^αηι (][ηα6 
8η1) βίτΐδ ηοπιίη6 ί6Γίητ, & 86ήθ]:ίδ α6ί8.ϋ8 ΙιοηιίηίΙ)υ8 
οοηΓθοίβιη 6886 ί8αη(1αάτιπι ίηί6Γ γίΓΟδ άοοί^οδ οοη- 
δίαί. δβά Ερίρΐιαηίιΐδ ίρδ6 Ιιοο ηοηιβη ηογίΐ χατα 
Σαλαμινίονς τονς χαΐ Κωναταντιεας (οοηίπι ΙιαθΓθδ. 11^ ΙΝ αΕΟΚαΐΌΜ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΙ^Εδ. 211 

υ τοί π ρ. 489 ΙΗηά.); ΣαΧαμίνιοί ιΓτονν Κων- 
ΦΜντιοι. (Ερίρΐι&ιι. τοί. IV ρ. 26, 31 Ι>ίιιΑ.) Αί 
ίοΓ^Αβββ ςτάβρίαιη άίο&ί Ιιεθο & Η1>ι&ιϋ8 ^ηηίηίβ 

Ερίρΐΐ&ηϋ ▼6Γΐ)ί8 ίχΐ86Γί& 6886. ΥβΠΙΠΙ ΟΧ^ΑΠί αΠα 

ΙββϋιηοηίΑ ςοΑο Αθί&Ιβ οοηοίϋυιη Ερίιββίιιαιη &ηίθ• 
οθάαηΐ. 8. Ηί6Γοη7χηιΐ8 βρίβΐ ΟΥΠΙ (Τ. Ι ρ. 693 
Υοϋαη.) ΕρίρΙι&ιιίαζιι ηοπήηαί ορ. δ&Ι&ιηίη&θ Οτρή 
ςπ&6 ηαηο 0οιΐ5ΐ;&ηϋ& άίοϋαΓ.^) Ρ&ΙΙ&άίαβ ϋβιη 
Ηθίβηοροΐϋ&ηυβ , άβίη Αδροηβηβίβ βρίβοοριιβ, ςηί 
ίθπαροΓθ οοηοίΐη Ερίιβδίηί — (8πΙ)8θήΙ)ϋ θΐώη Εα- 
86ΐ)ίπ8 Αβροηοπιιη οίτ. Μ&ηεί IV, 1128, 1218) — 
ί&ιη (ϋθΐη 3αρΓθΐηαζιι οΒίβπιί, δ. Έρίρΐι&ηίιιπι Οοη- 
δ^&ηΐίαο βρίδβοραιη <ϋοϋ: ^Ετι^φάνιον τον μαιχάρίον 
της Κωνύταντίας της Κύηοου ίηίαχοπον. (Ραΐΐ&ά. άΐαΐ. 
ά. 01ΐΓ78θ8ί. ρ. 150. βά. Ε. Βί^οΐ) 

1103 ^Αραεναΐ βί 1104 Σώλος] ρηΐ6ΐ)6ΐι1; 1ίΙ)η ρπ) ^Αρΰινόη 
βί Σόΐοί, 

ΙΙΟδ Αάηι&ος] Ληηη^ις Φοινίχων 807!. 0&Τ7&ηά. 103 
Μ(111βΓ Οθο^π:. ^. πιίη• 1 ρ. 77. ίν Αχανη^^ (βν- 
αλπ/θω ΡθίΓβδοίΛηαβ) Ροΐ7έ. XXXIX, 18, 6. Αά- 
πάθος τί ίοτι ηόΐις νφορμον Ιχουύα %αΙ νεώρια 
8^πιΙ)θ XIV ρ. 682 Ο (— δίβρίι. 8. ν, ςαί 1ιαΙ)θ<; 
Αάπη^ος^ Α€αΐη&ιος; Βΐΐθάί^βπυιτιβ Αάηιί^ος^ Αα- 
ηίϋΊος) Α€αΐη^ως Ώϊοά. XIX, 59, 1. Αάηη^ον ίξε- 
τζολιόρκηααν 62, 6. τον της Αοανη^ίας βαύιΧία 79, 4. 
ΐΛρβΙΙιοδ ΡΗη• ΝΗ. V, 35, 130. Αάπη^ος ηόλις 
Ρίοίθπι. V, 13 (14), 4. Ι&ρΐιβίοη Β. Α. 393, 12. 
Ιι&ρ1ΐθίο Τ&Ι). Ρθΐιί ίΐς Αάπα^ον^ άπο Ααηά^ον 
8ί&(ϋ&8ΐη. ιη&τίβ ιη&^ § 313. 314. (ΜαίΙβΓ £^60^. 
^. ιηίο• Ι ρ. 504.) Αιοηνη^ιον' η λίξις ολο Αχανή- 
%ον πόλεως, τον ηλί^ιον Ηθ87θΗ. ίχ δί Ααηη^ον 
Νοηη. Βίοη78. ΧΠΙ, 447. οΛτ. 433. Αάπι^ς ΗίβΓΟοΙ. 
707, 2. Οοηβίαηΐίη. ΡοΓρΙι. άβ ΤΗθίη&ύ. Ι, 15. Ηοο 1) δ&ΐβιηίβ οίνϋαβ ίη Οτρτο ίη^ηία ηηηο €οη8ί8Αΰ& άίοί&. 
ΙάΙ>. ηοαιίηϋχη Ιοοοηιχη βχ Αοϋβ Τ. ΠΙ, 765 ν&11&χ#. ηϋ ταΐβί, 
(|ΐιίΑ 1ίΙ>β11α]η 8. ΗίβΓοητιηί οραβ ηοη ββββ ΐΑΐηάαάοιη ^0Iι8^&^. 12 ΙΝ ΟΕΟΕαίϋΜ ΑΒΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

8&1&ηιίη&, Ιιοβ Οαητιπι, Ιιοβ Ε&ρθϋΐΑ βύ ητΙ)θ8 Γβϋ- 
ςη&Θ οοηοΙ&ιη&Β&ηΙ ΗίβΓοη7ΐη. γ. 8. Ηίΐατίοηίβ 42 
Τ. Π, ρ. 37 Υ&11&Γ8. Ιν Λοοίΐ^ψ &6ί& 8. ΑυχίΒϋ 
(ΑΑ. 88. Τ. III ΡθΙ>Γ. ρ. 125) γΊνο\άνίύν Ά ημών 
Ιν τ^ ηόΐα Λαπί^ων, λοϊλ 8. Ββχη&Β&θ ο. 41. 
ΙξεΙ^όντες δε της Ααπί^ου. 42. (ΑΑ. 88. Τ. Π Ιαη. 
ρ. 433.) δίδυμος Ιη, Ααπί^ον &. 461 Μαιίδί ΥΠ, 
160. 

106 Κυάνια] Κερύνεια 807!. ΟΒ,νγΒ,ηά. 103 ρ. 77 ΜίΙΙΙβΓ. 
Κερννείτης Ώίοά, XIX, 59, 1. Κερννειαν (1ίΙ)ή Κε^ 
ροινίαν^ Κεραννίαν^ Κερυννίαν^ Κυρτ\νίαν) . • . ^|(- 
ηοΙίόρτίΎΐααν 62, 6. τον της Κερύνειας δννάατην 
79, 4. Ιν Κερύνεια της Κνηρον 8ί6ρ1ι. 8. ν. Πηγαί. 
εις Κερννειαν^ απο Κερύνειας δίαάίοδίη. ιη8.ιί3 ιη&^ί 
§ 312. 313. Οοήη&βιιιη ΡΠηίαβ ΝΗ. V, 35, 130 (δβά 
οΓγ. ΜίΙΙΙθΓ §θο<?Γ. ^Γ. ιηίη. Ι ρ. 77 βΐ: 504). Κε- 
ραυνία (ν. 1. Κνρηνία) Ρίοΐβπι. V, 13 (14), 4. 
Κυρηνία ΗίβΓΟϋΙ. 707, 6. Κυρήνεια Οοη&ίΒ,ηί, ΡοΓρΙι. 
άβ ΤΙιβιιι. Ι, 15. ΟβΓίηία ΤαΙ). Ρβαί. Οβπιί& Ε, Α. 
393, 11. ίατι πόλις ίν Κνπρω ομώνυμος ίν Αιβύΐ[ΐ 
Κυρηνη. ΥΪίΛ 8. δρττίάοηίδ 30. Μί^ηβ ΟΧΥΧ ρ. 452. 
αϋΊηαις του αγίου μάρτυρος Θεοδότον ίπ. Κυρηνίας 
της Κύπρου. Μβηοΐ. Βαδίΐϋ Ι&η. 17 ρ. 265 Μί^β. 
Θεοδότον εη, Κνρινίας Μβηοΐ. Βαδίΐϋ ΜβΛ, 2 ρ. 336 
Μί^θ. Κυρηνη ηόλις Κύπρια, Βοίβδοηαάθ αηβοάοΐ;. 
IV ρ. 383. 

107 Τάμααος] της ίν Κύπρω Ταμαααοϋ. 81;γ3.1)0 VI ρ. 255 Ο. 
μεταλίά τε χαλκού ίατιν άφθονα τα ίν Ταμαΰβώ, 
XIV ρ. 6840. ΤαπίΜοβ Ρϋηίαδ ΝΗ. V, 35, 130. Γα- 
μαΰος πόλις Κύπρου ίν μεαογεία. 8ίβρί. 8. ν. Ταμαα- 
αός Ρίοΐβιη. V, 13 (14), 6. ' Τβιηίδο ΤλΙ). Ρβιι*. 
Τ&πίθδοοη Ε. Α. 393, 6. Ταμαααός ΗϊθγοοΙ 706, 5. 
Τάμααος Οοηδί. ΡοΓρΙι. άβ Τΐιβιη. Ι, 15. Εβί; ο^θγ, 
ίηάί^βηβ,θ Ταιη&δθαιη ηοιηίηβ άίοτιηΐ;, ίθΙΙιΐΓίβ 07ρήαθ 
ρ8Χ8 ορϋιη&. Ονίά. Μβί. Χ, 644. οι τ Ιχον 'Τλατάο 
πέδον χαΐ ^^£θλκΐ( Σηστού χαΐ Τάμααον. Νοηη. Βίοη. 
XIII, 445. απο της Ταμααίων βί ίν απηλαίω ίν ΙΝ αεΟΒαΠΙΜ ΑΏΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 213 

'αμασώ. &βΐΑ 8. Β&ηι&1)&θ 42. (ΑΑ. 88. Ιπη. Τ. Π 
. 433.) Τ7β1ιοη. Τΐι&ιη&ββηδίβ (Τ&ηλαβί&ηαβ) α. 381 
[&χΐ8ί ΥΠ, 570. ^Επαφρόδίχος Ιη, ηόΐαως Ταμάαου 
. 451 Μαηβί VII, 160. Ταμεααοϋ (Τ&ιη&ββί Ρ&Η- 
ίβηβίδ) 165, 166. 

Ιν^ροί] α\ίγίή Ρΐίη. ΗΝ. V, 35, 130. Χύτροι 
Ιύηρου ηόλις .... ^Αλέξανδρος εν τω ηερί Κύπρου 
. Ενρννόην των Χντρίων βααλενς εγημεν. δίβρίι. 8. ν. 
:ντρος Ρίοΐβπι. V, 13 (14), 6. Οτ^Ιιαπι Β. Α. 393, 
0. Οϋατί ΤαΙ). Ρβιιί. Κυθρο* ΗίβΓΟοΙ. 707, 4. 
Ιν^έρεια βοηβΐ;. άθ ΤΙιβιη. Ι, 15. Κν^ρά ίΰτι 
όλις Κύπρου. Ιοαηη. Τζβίζίβ βχβ^βδίβ ίη Τΐιβο^οη. 
. 192 ρ. 236 θά. Β&βίΐ. χαΐ τον Κυπρίου το Χύ- 
μον μέλι, Οβοροη. XV, 7, 1. Ιν πόλει οίχτρα Κυ^ρία 
χλουμεντι, νϋα 8. ΕρίρΙίΕχι. 34. όιά τε Κυ^ερείας 
όλεως. νίία 8. 8ρ7ηάοιιί3 30. Μί^ηβ ΟΧνί ρ. 452. 
'^ωτεννοζ ίπ. Χύΰ'ρων α. 451 Μαηϊ>ί VII, 160. Σπυ- 
ίόων επ. Κύπρων (1. Κύΰ'ρων; βί ίη βρϋοιηβ νϋ^αβ 
. ΕριρΗίΐιιϋ ρ. ΧΠΙ επ. οντά τ7}ς Κύπριας ριο Κυ- 
ρίας βοήρ^αιη Θ8ΐ) Μ&ηδί XII, 995. Παλαιάς Κυ- 
ρών ΧΙΠ, 144. Κύπρων XIII, 388. 
^ριμι^οϋς] Τρεμι^οϋς χωμη Κύπρου, χαλουνται Τρε- 
ι^ούΰιοί χαΐ Τρεμι^οπολΐταί, 8ί6ρ1ι. 8. γ. Τρεμι^οϋς 
ίοΐβιη. V, 13 (14), 6. Τ1ιβηηϋ1ια8 Ε. Α. 393, 8. 
'ΐιΐθπιϋίαβ ΤαΙ). Ρβαί. Τριμι^ούντων ΗίβΓ. 707, 7. 
'ρίμυ^ος Οοηδί. άθ ΤΗθίη. Ι, 15. (Σπυρίδων) μιας 
ον ίν Κύτιρω τιόλεων ονόμαηι Τρεμι&ουντος {ύο 
ΙοΓβηϋηπδ) την επιακοπην Ιτιεχληρωτο, Βοατκί. 1, 12. 
Ίπυρίδωνα τον Τριμι&οϋντος της Κύπρου Ιπ. δοζοιη. 
11. {Σπυρίδων) της πόλεως ΤριμιΰΌύντων ίπ, γνω- 
ια&είς νϋα 8. 8ρ7ήάοηί8 3. Μί^β ΟΧνί ρ. 420. 
ί Τριμιϋ^ούντων 30 ρ. 452. της Τριμι^οϋντος Ιπ, 36 
. 461 βίο. Τ1ΐ6οροιηρνΐ8 ΤΓθΐηϋαηϋ^ &. 381 Μ&η8ί 
[Ι, 570. Θεόδωρος . . έπ. πόλεως Τριμι^ούντων της 
ίυηρίων νηαου &. 680 Μ&ηβί XI, 669. Γεώργιος 
νάξιος ίπ, Τριμι^ουντος &. 787 Μ&ηβί XII, 995. 
ΊΙΙ, 144. 388. Αρκαδίου %αι Νέστορος Ιπ, Τρι- 14 ΙΝ βΕΟΕβΙϋΜ ΑΓΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8. 

μη^ονντος της Κύτζρσν Μβηοΐ. Β&βίΐ. Ματί. 7 ρ. 341 
Μΐ£Πΐβ. τον ΤριμΒ^ονντος ΪΛ. Μβηοΐ. Βαβϋ. Ιηη. 16 
ρ. 500 Μί^β. 
110 Καρηάαιν] Κα(^αεια δθ7ΐ&χ 0ατ7&ηά. 103 ρ. 77 
ΜϋΙΙβΓ. Κα^ααία ηόλις λιμένα Ιχοναα, 81τ&1)0 ΧΙΥ 
ρ. 682 0. ΟαΓραβίαιη Ρΐίη. ΗΝ. V, 35, 130. ΆρΙατων 
Νίκωνος Κα^ααεώτης ά[π6 Κύπρου] ΟΙΟτ, 1591. Καρ- 
πααία Ρίοΐ. V, 1 3 (ΐ 4), 4. Κραπάαειαν Νοηη. ϋίοη. ΧΠΤ, 
455 (^ί ^ίονύαος ίν γ' Βααααρναών ^^Κροοΐάαειαν" 
δίβρίι. 8. ν. Καρπάθια) Καρτνααία πόλις Κύπρου 
δίβρίι. 8. ν. εις Καρπάααιαν, άπο Καρπαΰαίας οο- 
άβχ &ύαάί8.8ΐηί ιη&ήδ ιηο^. § 314, 315 ρ. 504 
ΜίΙΙΙβΓ. Καρπάΰίον ΗίβΓΟοΙ. 707, 5. {Καρπάαιν 
ΒηιχΜ. ^ί Ιϋβίάβηβ.) Καρπάαιον Οοη8ύ. άβ Τΐιβιη. 1, 15. 
ην δε τις κληρικός απο ρητόρων τοννομα Φίλων^ 
άνηο οοιος. χρεία δε ην επι της πόλεως τον Καρ- 
παθίου ΥΜ&ίααι επίακοπον επι τον ϋ-ρόνον. ην δε 
οντος διά'λονος. τοντον ονν άπο άποκαλύψεως Οεοΰ 
χειροτονεί επίακοπον 6 ^Επιφάνιος έπι του ϋ'ρόνου 
της πόλεως χαΐ της ίκχληαΐας του Καρπαθίου, γϋ;α 
Ερίρ1ΐ8.ηη 49. θβ ΡΗϋοηθ οίτ. Ρβ-Βγϊοιτιπι 1)ίΙ)1. Ογ. 
IX ρ. 252. Φίλων Καρπάθιος διιίάαβ 8. ν. 01ι&1- 
οβάοπθ ιηβίΓοροΙϋα Οοηδίαηϋβηδίβ δΐιΙ)8θϋ)ϋ; ^^ νπερ 
^Ερμολάου πόλεως Καρτεριουπόλεως; ΙίΒή I^8.ϋI1^ ί&ΒθηΙ; 
ΟαΓίβηαθ Αήδίοοίβαβ υθΙ Οΐιαιίβηοροϋδ Αιίδίοοί&β. 
1<{ΐ1)1)βη8 θηπι ΟαΓραδϋ βρ. β88θ ββηδβί; 8θά Ιοοτίδ 
ϋα οοΓΓΐιρί;ιΐ8 βδί, νίχ αϊ; αϋςπίά οθΓϋ θηιιο1θ8.ή 
ροδδϋ. οίτ. Ιθ ^ιι^β11 Ο. 0. Π, 1068 β* Καίιη II 
ρ. 314. ΙΝΟΕΧ ΝΟΜΙΝϋΜ. 

έη. 3» έηαοχία. γ.λ. «» ηλίμα. 

χά. ϊΒ ιιάοτοον. χω. »■ -κώμη. 

ρεγ. »■ ρεγεών. %ά. Άβάρμης 921. 

έπ. Άβαβγίας 70. 

'^^Ι^ιΙα 10:33. 

"Αβίλλα 988. 

ό η); Άβιϋύηνών 466. 

ό '^(ίύίου Ιδδ. 1293. 

ό Άγαΰ'ής κώμης 36δ. 

ό ΆγαΰΌνιν.είας 1670. 

ό !/ί)'«θΌπ'ϋλθωί 1711. 

ό τον *Αγίον Αγαπητού 1408. 

ό Άγαρααον 1421. 

*./Ι)•ια Πυ?.ις τ. Αιλία. 

ό η^ί ^Αγίας τ. ό Σν,άααων. 

6 ΐ4}'ΐοίούλωιτ 1422. 

β1 Κνρος. 
η "Αγκυρα 1116. 
τ8 *-<47''«^Ρ9^ τ^? Γαλατίας 1278. 
ό Άγκυρας 11. 139. (Ρ1ιγ7?. 

Ραο&Ι.) 1726. 
ό ^Ινχνροΐίυναον 355. 
'Αγνοϋ 755. 
ό '^^γρώΐ' τ. ό Σελευχείας τής 

ύΐδηράς. 
ό Αγχιάλου 59. 
6 'Αδάόων 424. 1543. 
>ί^£ίΐ/α 813. 

6 !/Ι^(κΐ]ταναυρωι/ 1567. 
ό 'Αόραμντίου 98. 
!^δρ£ίανττώ 653. 
6 !/Ι^ραιτονπόλ£ω9 420. 
ό Αδρανούς 1334. 
"Ιΐ^ρασο; 1060. ό 'Αδρααοϋ 1614. 

/ί^ρασσο^ 850. 

/ίόριαντί 793. 

ό 'Αδριανής 452. 1570. 

ό 'Αόριανοϋ ^ρών 153. 1291. 

ό 'Αόριανουπόλεως (Ηαβιηί- 

ηιοηϋ) 38. 487. (Ηοηοήαάί^) 

265. (ΝίοοροΙβΟδ) 1667. (^Ρί^ί- 

αίαο• 1539. 
τΐϊ Άόοιανονπόλεί Α'ιαιαόντου 

1709. 
ή Άόριανονπολις 1152. 
ό Άδρίανών 197. 
ό 'ΑδρινουπόΙείος 1399. ο 'Αετοΰ 1662. ό *Αζανών364.. 1730. 
"Αξωτος ή "Ιπηινος 1021. 
■^ζωτο^ Πάραλος 1020. 
ό των 'Αηβνλων 1763. 
αΐ '^^τ^ναι 1140. 
ό !/4^72νών 526. 

τ$ 'Α^νών τής* Ελλάδος 1582. 
'Α^ρίβης 703. 
^π. Αίγαίου πελάγους 81. 
^ίΓνίΐα 820. 
1^ Αίγινα 1215. 
ο Αίγίνης 81. 
Αίγυπτίακη δίοίκηοις 685. 
^7Γ. Αίγνπτου ά 708. ^ 780. 
Αΐδονίας 787 1ι. 

^/Αία '/€ροσοΧνμωιτ, Ι^^ιβί 17ο- 
λ^ 998. 
ό Αίλίας ήτοι * Ιεροσολύμων β. ΟβΟΓ^ϋ Οτρ'ϋ άββΟΓ. οτΙ>ΐ4 Εοιηαηΐ βά. ΟθΙζογ 15 216 ΓΝΒΕΧ ΝΟΙΠΝϋΜ. ίη. ΑίμιΧίας 684. 
έπ. Αίμ^ΐίάντον 38. 39. 486. 492. 
499 

ί Αίνος 1209. 
Αϋνον 72. 
6 τών ΑΐηοΧίων 1226. 
χά. '^Ι'σον^οΐ^ο^ 926. 
ό 'Ακάδων 358. 
ό '^4χ£(Λισ<ίοΰ 309. 
ό '^χαν^ών 311. 1444. 
ό Ά•Λαρααοϋ 1314. 
ό '^Χ£ρ£ντία9 1761. 
ό Ά%μωνείας 1475. 
'-ί^κράγαντοί 587. 
ό 'Ατίρααοϋ 176. 
υ '^χρασσοΰ 298. 
ό Άαροϊνοϋ 1500. 
ο Άλα^άνδων 335. 1459. 
ό '^λ£χτρνοπόλ£ω$ 1708. 
Άλε^άνδρΒία 709. 753. 
νίλίξοίνίρίΐα Κάβιααος 824. 825. 

'-Λίλίξανίρο^ -202 Λ. 

ϋ !<^λ€ροΰ5 V. ϋ Παλαιουπόλεως. 

Άλέαις 591. 

ό Άΐι-Λαρναύοΰ 342. 1466. 

ό Άλίνδων 337. 1461. 

ό Άΐίνων 366. 

!4μα'θΌΓ? 1100. 

χά. Άμάλψης 543. 

ό Άμαντίας 1629. 

ή '^μάσ£ΐοί 1124. 

τ5 'Αμασεία *Ελενοπόντου 1369. 

ό Άμααείοίς 19. 236. 

τ|^ 'Αμάατρίδί τοϋ Πόντου 1773. 

ό Άμ^ίατρίδος 78. 

ή 'Άμαστρίς 1164. 1194. 

ό Άμδάδων 400. 

"Αμιδα μητρόπολις 910. 

ό Άμίξων ν. ό Μίξου. 

6 Άμιαοϋ 1370. 

ό Άμίααοϋ 236. 

ό Άμλάδων 1520. 

Άμμωνια-κη 787 θ. 

τό '^μ.ώρίοΐ' 1157. 

6 τοΰ Άμωρίον 408•. 514. τς» !(4^ρ^ Τ9}9 Φρυγίας 1742. 

χά. ^^νά^^ΜΧ 553. 

^ιΙιτά^αο^ο^ μητρόιτοΧί^ 818. 

δ'Αναιων 1247. 

χώ. '.^ιτά<ί(η2$ Λ/£7ά^η9 782. 

!^ιτ(Χ9τα<ί(α 905. 

6 ΆναβταύίονηόΙεως (Οαΐαύ. 1) 

146. 1285. (Βαβιηίχηοηΐί) 502. 

(Ρ1ΐΓ78μαβ Ραοαί.) 507. (ΕΙιο- 

άορβδ) 1684. 
ΆναβτααιονποΙίς ν. Σεργιον^ 

πολις, 
6 Άνατετάρτης 1458. 
Άνατολίπη διοίιιηϋΐς 798 α. 
χΑ. '^νατοΧίχόν 996. 
χΧ. Άνατολιαών χαΐ ^νβμών 

1090. 
ό Άνδράπων 239. 1373. 
^ίν^ροι/ίχίον^ 719. 
ό "^νόρου 482. 1586. 
ό '.^ι/βαόντ;^ 1600. 
Άνεμώηων 831. 
ό Άνέων 115. 
κλ. !«ιίν^ί]τιι;»^5 959. 
Άν&ηδών 1011. 
ό '.^νινάτωΐ' 113. 1244. 
έη. Άννωναρίας 609. 
Άντάραδος 979. 
'-<4νΓ£ου 768. 

'^ι^τ^ι^ώ μητρόττοΐι; 761. 
*Αντιόχεια (ΙβαυΓίαθ) 834. 
Αντιόχεια ή ττρό; ^άφνην 859. 
ή !4ντιό;υ£ΐα (Ρΐβίάίαβ) 1137. 
τ^ Αντιόχεια τής Πιοιδίας 

1533. 
ό Αντιοχείας (Ιδαιιήβ,β) 1603. 

(Ρΐδίάιαβ) 31. 413. (δγτΐαβ) δ. 
ό Αντιοχείας τής Μαιάνδρου 

329. 1453. 
Άντιπατρίς 1001. 
'^ίντ/πατρο^ 2ο2α. 
Άντίπυργος 787 ί. 
ό Άντιφελλον 306. 
'^Ιντίφροΐ' 787^. 
ό Άνωτετάρτης 334. 
^£7. '^/ίπά-θ-ονς 1016. ΙΝΒΕΧ ΝΟΜΙΝυΜ. 217 4 'Αχάμ^ια 1171. 

Μίάμαα μητρόπολις 864. 

6 'Αχοφίΐας 49. 

6 Άηαμ^ίας τής Κιβοϋ 416. 417. 

6 'Απαοίίας χής Κιβωτού 1636. 

*Αηολλω Απολλώνιου ατωϊχός 

φιλόαοφος 202 α• 
6 Άπολλωνιάδος (ΒϊίίιγΏίαβ) 

196. 1332. (Οαήαθ) 325. 1449. 

(Ι7άίαβ) 177. 1316. 
Απόλλωνος (Ί\ιέ\αΒΛά. Ι) 767. 

(ΤΐιβΙ)αϊ(1. II) 781. 
6 Απόλλωνος ΐΒροϋ 173. 1311. 
'Απουλλία 663. 
6 Άππίας 357. 
6 Άπριλλων 287. 
ή "Απρος 1180. 
6 "Ιίπρον 63. 
έπ, 'Αραβίας 1058. 
'^ρα^ίονς 707. 
ό //ρα^ισου καΐ /Ινττών 1378. 

1379. 
ό Άραβισαοΰ 246. 
"ίίΐραδο^ 978. 
6 ί4ράζΐ]? 1414. 
6 Άρα^Βίας 1225. 
6 ^Ιράξης; 286. 
ό Άρααράαωψ 1760. 
4 "^ργον^ 1676. 
χά,Άρδών 957. 
!(4ρ€'θΌν<ία 866. 
Άρεόπολις 1048. 
χΧ. '^ρ^ανηΐ'ί); 938 α. 
χώ. '^Ιρίά'θ'α; Τρά^τωιτο^ 1091. 
6 Άριαρά^ς 247. 
ό '^ρΜζσοΰ 1668. 
ό Άριαααον 450. 
Χ40. ^ρία;|τών 1088. 
%ά. Άριβαχων 940. 
ΆρΜηλα 1046. 
6 '^4ρί<ίΤ£ία^ 1493. 
6 ^Ιρίιτττ]; 1338. 
Άριστιάνης 683. 
^π. *Αρ%αδίας 744. 
ό !<4ρχα^ί09πόΧ£ω9 (Αβί&θ) 117. 

1249. (ΕαΓοραβ) 62. ή !^ρ«α^ιο««οΐΑς 1173. 

Ά^ηίοι 974. 

6 ^^οχη^ 244. 1376. 

ίπ, Αρμ^νίβις 242. _ 

έπ, Άρμίνιας α 20. β 18. 

76._227. 
^ιτ. ^ ΆρμΒνιας αΧλτις 948. 
1^ ΜβγαΧιι Αρμενία 945. 
»κ. Άρυ^νίας Μεγάλης 1093. 
6 ΆρνΒων 291. 
ό *Αρπααύών '331. 
6 ^Αρπάαων 1465. 
'^ρσα/ϋοναάτων 960. 
'^Ιρσ^ναι 1103. 
/ίρσινοΓτη; 748. 
ό τον '^ρχαγγ^'^ον 1740. 
^9Τ. Άαίας 9. 46. 92. 
'^σχαΑών 1008. 
Άα-Λανία λίμνη 202 α. 
των Άαμωβάτων 1774. 
ό '^σπεν^ου 212. 1348. 
ό *Ααπίας 1477. 
ο 'Ααπόνης 142. 1281. 
ό 'Άααον 99. "^ 
ό '^σσον 1233. 
χΧ. '^Ιΐίηανίχ^ 964. 
ό '^στνπαΧκί; 4861). 1700. 
6 >4τρα|ϋντίον 1232. 
ό Άττάδρων 127. 
ό '^τταΖ£ία? (Ι7<ϋαβ) 178. 1316. 

(Ρ&ιηρ1ΐ7ΐΐαβ) 488. 1666. 
ό Άτταναύοϋ 368. 1483. 
χά. '^τταχάί 938. 
6 '^Ιττον^βητ 508. 1728. 
6 Αύγάξων 120. 1262. 
^τε ^^ΰγοναταμνιχή; 686. ^ 701. 
όΑύγουατοπόλεως^ΡΙϊτγζ,ΟΛίχιί,) 

384. 1608. 
Αύγονατόπολις (Αηηοηαιίαθ) 

617. (Ατ&Μαβ) 1046. (Οίΐί- 

οίαβ Ι) 814. 
χά. Α'ύδάααων 920. 
6 .^^ΧλΧιοιπκόΖ^α)^ 1806. 
ό Α^ίλδίνος 1691. 
6 .^ΰρη 1240. 
6 ^4^ρηίΐΑον»όΧ£ο»; 167. 

1Λ• 218 ΓΝΒΕΧ ΝΟΜΙΝϋΜ. 6 Α'ΰριλλονηόίΒως 107. 
6 Α'ΰροχλών 393. 
οΐ αΊηοαέφαΙοι 42 — 83; τ. τάζις 
τών άρχίεΐίΐ(ί%άηων. 
Άγ^άΧον 695. 
χα. Άφ(ίΌμΛν 939. 
*Αφροδιτ&ν 750. 
6 ΆχΒλωον 1663. 

Βάν^^ 665. 

ό Βάγης 179. 

£ά^ιΐ9 659. 

6 Βα^ωιτ 1729. 

6 Βάη; 1317. 

χα. ΒαΙΌν^Ιοΰο^ 955. 

ή τίλειαοϋρα Βαλαλέαων 945. 

ό Βαλαν^ον 180. 

ΒαΧανίαι ^589. 

χά. ΒαΖοΰος 943. 

χά. Βαναβήλων 024. 

κλ. Βανοίνωΐ' 855. 

κά. Βαρα•/.ττι?Λα 626. 

ό Βαράτων 1531. 

υ ΒαρΙ^ΐ}^ 454. 1572. 

ό Βαρ|3ονρων 317. 

ό Βαρβυλίον 1465. 

ό του Βαρβυλλίον 341. 

ό Βαρβύλων 1431. 

ό Βαρίττωΐ' 111. 

ό Βαρετών 1245. 

ό Βάρ€ω$ (Ηθ11β8ροηϋ) 152. 

1290. (Ρίβίίϋ&β) 419. 1538. 
ό Βαρξανίαοης 1751. 
ό άγ, άπόατολος Βαρνάβας 1096. 
Βαραάμων Υ. Σαλτών Γεραϊ- 

τί%ός. 

δ Βααάόων 1519. 
ό Βαοίλαίον τ. ό ^Ηλιουπόλεως. 
Βασίλειος 958. 
χά. Βααίλίτίόν 928. 
ό τώΐ' ΒαοιΧίΆών Θερμών 87. 

1220. 
ό Βασ^ΖινουπόΧθω^ 194. 1330. 
Βααιλον6ιν 599. 
Βάτναι 896. 
χώ. Βεβδάμους 1092. χά. Β^^£ρα 661. 

6 ΒεΙάς τ. 6 Φοιτιχή;. 

ό Βελίχείας 1678. 1704. 

χά. Βενέρης 624. 

Βενετία 559. 

6 Βερβίνον 1768. 

6 Β£ρ£τη9 403. 

ύ Β^ρί^φη; 1368. 

ύ Ββρόη^ 53. 

6 Β£ροία$ 1390. 

Βερονίκη 794. 

Βέρροια 861. 

χά. ΒηΙΌϋ|}αΓΟ'α^ 930. 

ό Βηρινονπόλεως (Οαΐ. Ι) 143. 

(Ι}Ό&οη.) 408. 
ό Βηρισβής 233. 
Βηρυτός 971. 
χά. Βιβααάρων 935. 
Βί(?λο? 97-2. 
ό β(|}ώι;7]9 1623. 
Βιβό>νων 608. 
ό Βιξάνων 1648. 
ή β^^ι•/] 1107. 
ό Βιζύης 44. 
^9Τ. Βιθυνία; 14. 15. 16. 49. 

62. 189. 202. 
Βί-κοβαρίνα 561. 
%λ. Βίλαβητινής 962. 
χώ. Β£;ΐβάΐ'ον$ 1084. 
ό τον Βίνδαίου 1554. 
ΒιντιμιΧίω 537. 
χά. Β/ρ-θ-α^ 937. 
Βίρ-θ-ων 899. 
Β£ροσά(}ων 1052. 
χά. Βιβιμάντω 623ο. 
ό Βιαοννιάνον 1633. 
Β^ττ1;λ^05 1023. 
ό Β;ΐάν^£ωι/ 1318. 
ό Βλετπου 1674. 
ό Βο^ρωτοΰ 1668. 
ό Βολαίνης 1640. 
ή Βόστεορο^ 1205. 
ό Βοαπόρων 66. 
Βόστρα μτ^τρώτολι^ 1059. 
Βότρυς 976. 
Βονβαστο^ 705. ΙΝΒΕΧ ΝΟΜΙΝυΜ. 219 6 ΒονηέΙΙον 1716. 

6 ΒονΙγαροφύγοΌ 1719. 

Βου^Ίίανός 596. 

Βονσιρις 736. 

Βρεττανια 566. 

«ά. ΒρίρτοΌ 637. 

χά. Βριξίΐιον 636. 

6 ΒρίονΙΙων 103. 1237. 

Βριττίων 532. 

ό £ρν{:οΰ 385. 1509. 

6 Βρναως 1718. 

ίΙ Βρνβίς 1190. 
3Τ. Βν^αχια^ 639. 
6 Βωβον ήτοι ΣοφιανουπόλΒως 
300. Γάβαι 1037. 

ΓάβαΙα 890. 

6 Γα^κίων 187. 1324. 

ή Γ«7>'Ρ« 1127. 

τξ Γάγγρα της Παφλαγονίας 

1384. 
6 Γαγγρών 22. 2δδ. 
Γάόαρα 1031. 
^«7. Γάδαρα 1019. 
Γαία 1009. 
ό Γαι'χωαΐω; 1757. 
έπ, Γαλατίας 25. 40 α. ά 11. 

138. θ 51. 272. 513. 
ό Γαλβάνων ήτοι Εϋδο'κιάδας 

409. 
6 Γάλλου ήτοι Λόφων 199. 

1336. 
Γάραντα 536. 
ό Γάργαρων 100. 1234. 
ή Γαρ£ΐΧα 1189. 
χ1. Γαρινής 961. 
Γανίος 592. 
χλ. Γανλάμης 1041. 
Γίνονης 538. 
Γίρααα 1063. 
ΓερμανίτίΒία 876. 
6 Γ'ίρμαιτίχονπόΖ^ω; 1617. 
Ρίρμανιχοι^οΧ^^ 846. 

ίΓί'ρΐϋη 1204. 
Πρμης 149. τα Γ^ρμϋχ 1172. 

6 τών Γερμιωψ 61. 

6 ΓερμοχοΙωνείαί 278. 1406. 

Γ^ρθ9 698. 

Γεώργιος & Κύπριος 1106. 

Γίοργ^οι^οΧί^ τ. ^ιόβποΐις. 

%ά. Γεττέων 544. 

χώ. Γιγηρτα 977. 

χΧ. ΓοΧ^οσον 856. 

ΓόνοΜίί τουρ Σάλτων 981. 

ό Γορ^ορνιτία; 1513. 

ο Γόρ^ον 1306. 

ο Γορδοναερβών 208. 

ο Γόρ^ων 168. 

ή Γοτ^ία 1212. 

ό Γονρδοσερβων 1342. 

χά. Γράίων 570. ^ 

ό «7*05 Γρη70(?*05 'Λρμενιας 

1094. 
κώ. Γωνίας 1079. 

ό ^αδφας ν. ο ΜαΧοί». 
^αό^αων νυν μητροΛολις 940. 
ό ^άδνβρων 257. 1386. 
6 ^άλδεων 1320. 
^αΧίαανδος 843. 
ό ^αλιαάνδον 222. 
ό ^αΧισαν^ον (ΡαιηρΗ.) 1359. 
(Ιβ&ηήαβ) 1612. 
ό ^αΧΧη; 183. 
ό τοΰ ^αμαΧά 1576. 
ζ/αμασχός 989. 
^αρδ; 912. 
^άρδανος 202 α. 
ό ^αρδάνου 166. 1294. 
^αρν&£ων μητρότεοΧις 787 1>. 
6 ^αύπνλίου 1831. 
ό τον ^α<ίχνΧΜΗ; 196. 
χά. ^αφνο^διν 942. 
ό ^αφνονδίου 1615. 
6 ^αφνονύίας 200. 1387. 
ό ^«ββΧτοΰ 1712. 
6 ζερβής 404. 

ί^ίρχος 1191. 
^ημητριά^ο^ 1660. 
^ία 1061. 220 ηΠ)ΕΧ ΝΟΜΙΝυΜ. 6 ^κχνΧείας 1584. 

«Ι. ^ιγιιαινίίς 960. 

^ίϋυμος 596. 

6 ^ώυμοχΒίχον 1681. 

6 ^ίχιτανάβρων 449. 

^ιοχαιοάραα (Ιβαοτΐαβ) 839. 

(Ρα1αβ8^. Π)^ 1035. 
ό ^&οχα4σαρ£ΐο(;(ΐ8αιιτία6) 1608. 
6 ^ίοτίλείας 1492. 
ό ^ιο'κλ^ιτίανονπόλΒωξ 471. 
^ιοηλητιανονηολις 773. 1012. 
^ίΟννϋίάς 1072. 
ό ^ίονναονπόλΒως 506. 
6 ^ώ? Ιθροΰ 119. 1251. 
ό ^ιοσπόλεως (Τΐιτίΐοίαβ) 472. 
^ιόαποΧις (Αβ^ρϋ 11^33. (ΤΗβ- 

1)ίΐί(ϋ3 II) 774. 
^ιόαπολις ητοί Γεωογιούπολις 

1002. 
ό ^οάρων 46•2. 1597. 
ό τοΰ ^οχίαιου 510. 1744. 
^ολιχη 875. 

α ζ^ομ£ΤίονπόΑ£ω; 1618. 
^οαεχίονηολις 852. 
ο Δορυλαίου 373. 1497. 
^ονξ χ|ϋΙ αυγονστάΧ^ο^ 710. 
ό ^ουργονβίτίου 1391. 
ό ^ραμίτξης 1675. 
ό /ίριξιπάρων ητοί Μεσηνης 73. 
το ^νρράχιον 1154. 
τω ^νρραχίω 1731. 
^ώρα 1000. ' 

'^δεααα μητρόπολις 892. 

α £/ρηνοι;7Τ($λ£ω9 (Ι83.ιιτί3,6) 

1616. 
Ε/ρηνονΛολι^ (Οϋίοίαβ II) 822. 

(Ιβο,ιιήαβ) 845. 
ό ΈΖαία? 97. 1231. 
"Ελας 1053. 
Έλδαρχία 737. 
α Έλεβίσσου 1445. 
ό Έ;ΐ£νοπ6Λ£ω? 1329. 
ό Έλενονπόλεως 193. 
ΈΖθίτονττο^^^ 10ν38. 
έη. Έλενοηόντου 19. 69. 234. ^Ιεν^'ερόηολίς 1013. 

ΈΧ^χόρη 202 α. 

6 *ΕΙισσοϋ 1735. 

Ιιτ. Έ;υΐη(Πτ6ντοιι 12. 55. 147. 

ό Έΐούξης 1488. 

6 'Έΐονς 1639. 

ΈΧονίία 1050. 

'Έμισαα ατιτρόηολίς 985. 

Έναχωαια 1078. 

*Εξα%ωαία 1077. 

ό Έξβροδ 1654. 

ό ενδοξότατος ίπαρχοςΆφρι- 

%ής 638. 
ό ένδοξ, Βπαρχος ^Ρώμης ήτοι 

Ιταλίας 530. 
Επιφάνεια (ΟίΙίο. II) 821. 
^ (δνηαβ II) 866. 
Έρβών 787. 
ό Έοίσσοΰ 1705. 
ό Έριστϊΐς •2υΐ. 
ό *Ερμθ'Λαπηλίας 188. 1325. 
Έραούνθ-η^ 780. 
Έρμονπολις{λ&ζ.Ι)7ί1.{Ύ\ϊέ\>,1) 

762. 
ό 'Ερν«•ρδ? 1257. 
ό Έρν^ρών 125. 
"Έσ(ίον? 1066. 
ό Έταίνον 1350. 
ό Έττδνης 213. 
ό Εύαΐαων 1223. 
Ε-ύάριο^ ήτοι ΊονατινιανούποΧις 

991. 
ό Εύ^οχίά^οί (Ι^703.οη.) 1525. 

(ΐ7θί8β) 313. 1440. (ΡαιηρΙι^Ι.) 

440. 1568. ν. ό Γαλβάνων. 
ό Ενδοξιάδος 275. 
ό Εντιαρπίας 382. 1506. 
Ε'ύχωμάξων 1022. 
ό Ε'ύμενείας 363. 1479. 
χά. Ε6ορία? 542. 
%ά. Ε'ΰρένιτια 623 α. 
ό Ε'όρ/ττον 1583. 
ό Ε'ΰρυάτων 1760. 
^τε. Ευρώπης 10. 44. 52. 60. 63. 

73. 131. 
Εύρωπος 879. ΙΚΟεΧ ΝΟΜΙΝϋΜ. 221 ηάΐίως 871. 
τά Εύχάϊτα 1163. 
τοΙς Εύχαΐταίς Έίενοπόντου 

1772. 
6 Εύχαΐτων 69. 

ίΎφΒϋΟί 1114. 
'Εφέϋον 9. 93. 
τ8 'Εψέαω της 'Αβίας 1227. 
6 Έχινον 1057. 

6 ΖαχννθΌν 1570. 

6 ΖαΧίον ηνοι Πομπηϊουπόλεως 

1374 
6 Ζαλίχον ήτοι Λεορτονπόλεω^ 

240. 
6 Ζαρζήλων 425. 1544. 
6 Ζετίεδέπων 407. 5121). 
Ζίναα 877. 
Ζίφνριον ί^ΙΟ. 
ό Ζ?ί;.ων 241. 
ό Ζ/2αα(Γα; 15^0. 
ό ΖηνωΐΌττϋλ^ω^ Ι.^αοήϋβ > 1606. 
Ζηΐ'ωνόποΛί»* (Ιιίαυηαβ) 847. 
ό ΖηνωνονττόίΙίω^ νΐί^'οίαβ) 203. 
Ζηνωνούπολις (Αβ^. Ι) 720. 
ό Ζητοννίον 1653. 
6 τή^ Ζιγανίων 468. 
^π. Ζιχχια? 65. 66. 67. 
ό Ζωΐδων 401. 
Ζώορα 1051. 

Ήγηρίνηαιον 663. 

*Ηλιόδωρος 9ό•λΐαος γραμματί' 

%ός 202 α. 
ό 'ΚΖιονπόλίωί (Οιιΐ. Ι) 141. 
6 ΉΧιονπόλίω; ήτοι Βασιίαίον 
^ 1280. 

*Ηλίονπολίς 987. 
Ήλίον^ 704. 
•ΚΖ/οϋ Ζίΐίαση} 835. 
ό *ΗλίουαΒβαατί)ς 1605. 
Ήμέριος 906. 
^π. *Ηαιαόντον 74. 
ή 'ΗραχλίΐΛ 1115. 
τ^ Ήραηλεία τής Ευρώπης 1262. 6 'Ηραιαβία; !^|}άχα9 1448. 
6 *Ηρα%λείας Θράχν,ς 10. 182. 
ό *Ηρα%Χείας Α/χηνμων 826. 

1450. 
ύ *Ηρα%λΒίας Πόντου 261. 1896. 
6 ΉραχΛ^ία; ^οίΧα^ιχί}^ 324. 
*ΗραχΙεονς 746. 
ό ^ΗραχΖονπόΧ^ω; ^τοι ΦιΧα- 

χ-θ-όη^ 75. 

ό Θο(αφ&οιπ(όίΐ£ω$ 1491. 

ό Θαυματίοϋ 165 *^. 

Θενηααος 671. 700. 

ό Θ£θ^οσιονπό>ΐ€ω;'^ρμ£νία;89. 

ό Θεοόοαωυπόλεως ήτοι Πεπε' 

ρίνης 128. 1259. 
Θεοόοαιονπολις (Ατοαάίαβ) 749. 

(Τ1ιβΙ}αί(1ί3 Ι) 763. (ΟβΓΟδηββ) 

895. 
έπ. Θεοδωηιάόος 886. 
ά Θίοόωοουπό^Ι^ω^ 1263. 
ό Θεονπόλεως ν. ό Προύύης, 
Θεοαών 583. 
ή ΘεσσκΙονί'Λη 1128. 
τ 8 Θεσοαλονίατ] τής Θεβααλίας 

1388. 
ό ΘεσσαΧονίχη; 521. 
αΐ θήβαι 1201. 
θηβαΐδος &νω 783. 
^π. Θηβαΐδος 760. 770. 
β7ϊ(3αΓ^ 777. 
ό Θηρα^ 479. 1602. 
Θηριμάχων 901. 
θ|[*0Γη? 690. 

έπ, θράχης 35. 53. 67. 469. 
ό θνατείρων 165. 1303. 

%λ. Ίαβρονδων 990. 
χΖ. 'Ιαλιαβάνων 958. 
'/α|[*(3ων'779. 
'ίάανία 1003. 
ό 'ΙάααοΌ 340. 
ό Ίασσοϋ 1464. 
7(ίίωί 784. 
ό 7(ίόρωιτ 238. 1372. 222 ΙΝΒΕΧ ΝΟΜΙΝϋΜ. τίανής 1721. 
6 ^ΙεραηόΙεως (Ρΐιιτ'^ί&θ Ρ&εαί.) 

40. 504. (Ρ1ιΐ7£τίαθ δαίαΐ;.) 381. 

1605. 
'ΐΒί^άηοΙίς (ΑηιΙ)ί&6) 1068. (Έα- 

ρ1ιηιί6η8ί8)872. (Ι8ααήα6)841. 
1^1 ΊεράποΙις 1153. 
ρβν. Ιεριχώ 1017. 
α Ιεροτιαίααρείας 182. 1319. 
^Ιεροσολύμων τ. ΑΐΧία. 
6 *Ιεροαολνμων ν. 6 ΑΐΧίας, 
6 τοϋ Ίεροϋ 347. 1470. 
ό Ίηαοίας 1699. 
το 'Ικονιον 1136. 
ό τοϋ Ί-Λονίου 30. 397. 
τω 'Ι-κονίω ΛνΛαονίας 1517. 
6 '/χρίων 359. 
κά. *'ΐλβας 552. 
ϋ νλ/υυ 157. 1295. 
ό Ίλίΰτηων 410. 1523. 
ϋ 7λοι•^ων 360. 
κά. Ίνξΐίτών 923. 
6 '/ι^νουπό^ίω^ 256. 
ΊοΛπη 1007. 
'/ονγκη^ 644. 
ό 'Ιοννοπόλεωζ 1385. 
'/ονσην^ανονπολι^ ν. Έ,'ϊ}άριος, 

Κοντώ, 6 ΜνΙώμ,τις, ό Οίνο- 

κώαη;, ό Σπαλείας» 
"Ιππος 1039. 
'^ Ιππων Νουξίδίας 657. 
^Λ. Ίααυρίας 47. 68. 828. 
ό Ίσβων 223. 1360. 
ό 'Ιαινδοϋ 442. 1560. 
κά. "Ιαφρι,ος 918. 

ό Ίτροΰ 1510. 
"Ιφεατος 696. 
ό 7ι^ον 376. 
ό 'Ιωαννίζων 1676. 
ό Ιωαννίνων 1665. 
Ίωστάπη 838. 

Κάβασα 730 α,. 

ό Καβορ-αίον 1514. 6 Καιρααεων 185. 1322. 
1Γ(0(ΐ<ίάρ€ΐα (Εαρίιταίβηβίβ) 882. 
ή Καισαρεία 1113. 
Καισαρεία μητρόπολις (Ραΐαββί. 

Ι) 999. 
τ^ Καισαρεία: Καππαδοχίας 

1218. 
ό Καισαρείας (ΟαρραίΙ.) 8. 86. 

(ΒίΛ^ηΐαβ) 198. 1335. 
ο Καισαροπόλεως 1707. 
Καλαβρία 558. 
1^ Καλαβρία 1143. 
£9Τ. Καλαβρίας 600. 
ό ^5:αλαη5 1236. 
ΧαΧααα 655. 
^ΓαΗι]/(κο$ ή'τοι Λεοντόπολις 

897. 
ό ΤίαΗίπόΑίως (ΕαΓορίΐβ) 134. 

1267. ί^0α1αΙ)Γίαβ) 1762. 
ο ^αλόίί5 102. 
ό Καλονμνης 1286. 
τ§ Καλχηόόνι τής Βιϋ'ννίας 

1346. 
ή Καλ^^7ιδών 1121. 
χβ:. ^Γ^^1ω1Ό$ 934. 
ή Κάματος 1158. 
τ$ Καμαχω Αρμενίας 1748. 
ό Χα|[*αυλ/ανώιτ 90. 1221. 
^π. Καμπάνιας 554. 
χβ:. Κάμ'ψας 549. 
Καμιρία 643. 
ό Κανδάνων 304. 
ό Κανδηβων 1425. 
ό Κάνης 1524. 
ό ^5:α^νου 297. 
Χανό'&α^ 1075. 
ό Κανοϋ 407. 
Καπετωλιάς 1032. 
^3Γ. Καππαδοκίας 85. 249._457. 
^τε. Καππαδοκίας ά 8. ^21. 

33. 
κώ. Κάπρων 1085. 
ή Καραβιξνη 1193. 
Χαραι 893. 

ό Καραλλίων 217. 1354. 
ΧαραΗο^ ΐιιητρόττο^ι^ 676. ΙΝΒΕΧ ΝΟΜΙΝϋΜ. 223 6 ΚαράμοΌ 1714. 
Κάρβ§ν9ος 706. 

^ Καριά τ. Σνανρονπολις, 
. Καριάς 27. δβ. 320. 
Καρίνης 589. 

ίΚάρπαί^ος 1208. 
Καρπά^ΌΌ 71. 
Καρηάαν 1110. 
Καρταγέννα 640. 
6 Καρνατον 1589. 
6 Καοανδρείας 1393. 
Κάβιον 694. 
Κάβΐίαλα 646. 
χΧ. Κάααων 854 α. 
ύ Κάΰβων 215. 
Καβταβάγαι 658. 
ΚααναβάΙα 826. 
ΚαανέλΙαι 647. 
ό Αάσωΐ' 1352. 
Κανάρη 579. 
ή ΧαΓανη 1156. 
τ§ Κατάνη η)ς Σιτίελίας 1741. 
Κάψης 652. 
ό Α£ί£ντί'ρ£ω? 1599. 
ό Αίλιφνί/ί 1749. 
υ Κίναίων 1420. 
νήσο$ ^Γ£1'^ονx£Λ1£ 541. 
ό Κεομανών 248. 
6 Κεραμέων 1646. 
ό Α£ρααωιτ 349. 1472. 
6 Χ£ρασονιττων 209. 1401. 
ή ^Γ£ρχι;ρα 1216. 
Κέατρα 836. 
ό ΚεφαΧηνίας 1578. 
Χ£φαΑον^ιν 5}^2. 
ό Κηδιααοϋ 1485. 
^:7}λ£ν^οη9 830. 
ό ^:ιαι^£ωιτ 319. 
ό ^^1|3ι;ρα? 322. 1447. 
ΛΊ'9'αρί$;ων 953. 
Αίΐ£ω9 643 α. 
^7τ. ΚιΧιαίας 808. |3 817. 
ό Κιναβωρίον 389. 
ό Κινδράμων 348. 1471. 
6 ^Γινή$ 145. 
6 Αίιτη; 1284. Λ ^^Μ)β 1179. 

Ο τήί ^Γ^01ι 62. 

Κιρχηαία 907. 

»ά. Κιαινης 633. 

ύ Χκτκϋτοί) 91. 1222. 

Χίτιοιτ 1099. 

6 του Λίτρον 1389. 

6 Κλαξοβίίνών 126. 1739. 

6 Κλανέου 517. 

ό Λ1ο(ΐ^£θΟ 1745. 

τ^ ^Γ1αν^ιονπόΑ£ΐ 'Οτωρκΐ(^ο$ 

1394. 
ό ΚΧανδιονηόΧεωξ 23. 260. (Ιβαα- 

ήαβ) 1610. 

ή ΚΧανδίουποΧις (Ηοη.) 1129. 
ΚΙαυδίοΰποΙίς (Ιβαιιτ.) 844. 
ΑΛ£0»ατρ(9 724. 
ό Κλήρων 1516. 
ό ^ιΐ'ΐ^ον 1468. 
ο Κνίδων 344. 
ύ Κοδάτίων 1620. 
αί Αόό'ρ«4 1207. 
Χοινώ ί Αβ^. Π) 735. (ΑΓθ&<1ίαο) 

746 α. 
ό Κολίδρον 1658. 
ό Κολοβρααοϋ 1362. 
ΧοΙονΧη; 651. 
6 Κολοφώνης 122. 
ό Αολοφώνο^ 1254. 
ό Κολνβράαύου 225. 
Χο1νν^<ν 754. 
ή ΚοΙώνεία 1199. 
ό ^(ο1ω1'£ία? (Αηη. Π) 232. 

(Οαρραάοο.) 460. 1595. 
ό Κομάνων 271. 1403. 
ό Κόμβων 315. 1433. 
ό Κονάντ^ς 428. 
ό ^((>1^? 390. 
ό Κονής 1756. 
Τίοντώ ήτοι Ίονατιανονηολις 

772. 
Κοηρίδίως ΐίώμη 715. 
ό Κοραχησίου 1355. 
ό τ<Η) Κοραχιααίου 218. 
Χόριΐ'^ο; 1139. 
^Γοριν^οι; 523. 2 224 ΓΝΒΕΧ ΝΟΜΙΝϋΜ. τ|| Κορίν^ω τής ΠίΧοπονήσου 

1574. 
6 τοΰ *Αγίον Κορνηλίου 1299. 
ύ Κθ(ίΌδάΧΙωΐβ (I^^^^αβ) 296. 

1436. (Ραιηρίι.) 1566. 
6 Κο^^δάΙων 447. 
6 Κορώνειας 1585. 
6 Κορώνης 1638. 
6 Κοβταντίας 1631. 
Κόύτος 713. 
χΧ. Κοατράδος 857. 
ό Κοταίνης 1349. 
^ Χοτρα^ία 1206. 
ο Κοτράδων 68. 
Κοτρώνων 604. 
το Κοτυάίίον 1159. 
ό Κοτναείου 82. 
τω /Γοτνα£(ω τ//^ Φρνν^'^^ 1754. 
ο ^^ονκούβων 1679. 
ό Χονκουσοϋ 24δ. 1377. 
ΧοΓριον 1101. 
Καύσος 7ΐ)4. 
ό ΚρατΒίας 264. 1398. 
ό Κρημνού 446. 
ο Κρημνών 1561. 
ό -ίΓρΐ7τη? 522 3,. 
ό ^ΓρΜ^ον9εό1£ω$ ή'τοι Ζτοίνρον 

1282. 
ό Κροτώνης 1630. 
ό ^^Γροών 1734. 
ό Κυβιατρών 251. 
ό Κνδίατων 1381. 
ή ^5Γυ^ικό5 1117. 
ό Χφκον 12. 148. 
τ5 Κνξίηω τής *Ελληαπόντου 

1287. 
ΛΓυ^ροι 1108. 

^7Τ. νήαων Κυκλάδων γ. νήσων. 
6 Κύλας 136. 
ό Χνμης 129. 1260. 
έπ. τής Κνηρον 1095. 
Κυρηνία 1106. 
Κυρίνη 790. 

ΛΓνρο? ήτοί. ^Αγιούηολις 873. 
τά Κν'ψαλα 1182. 
ό Κνψάλων 64. 6 τ49 ;Γώ 1690. 
)τ4<ί09 ^Γωμο^1^ί»ηα 547. 
6 Χωιτάιη29 1547. 
Λ^οιτστάιπΓ£ΐα 894. 
6 Κωναταντίίας 1677. 
Κωνστάντια (Οα1&1>ή&6) 605. 
Κωνστάντια μητράηοΐίς (Ογρτί) 

1098. 
Κωνσταντίνη (Νιηηίάίαβ) 666. 

(ΑΓαΙ)ίαρ) 1071. 
6 Κωνσταντίνουπόλίως 3. 
6 ^ρόιτο^ ΚωνσταντινονηόλΒως 

520. 
ό ^(ώον (ΡαχηρΙι.) 456. (ίηβα- 

Ιαηιιη) 477. 
χώ. ^Γωρ£άΟ'α$ 1083. 
Χώρυκο^ 812. 

ό Ααγίνων 444. 1562. 

^Λ. ΛαξίΤίϊΐς 34. 463. 

ό Λαγ^εόαιμονίας 1ϋ3ΰ. 

./Ιαμο^ 8:^3. 

ό Ααμ'ψάτίου 154. 1292. 

ό ^ά/ίΐωΐ' 1602. 

ΑαοδίτίΒία (ΡΙιοβη. ^[^^ι).) 986. 

Ααοδί%Βΐα μητρόπολις (Τίβο- 

άΟΓ.) 887. 
ή Ααοδίτιεια (ΡΙιγ^^. Ραοαί.) 

1134. 
τ$ Ααοδιίίεία Φρυγίας Κάπα- 

τ^ανήί 1473. 
ό Ααοδί'Κίίας 28. 352. 
ό Ααοδί'Λείας τής τιε'καυμένης 

422. 1541. 
ΑάπιϋΌς 1105. 
6 Ααράνδων 402. 1527. 
ό Αάρβων 328. 
ό Ααρβών 1452. 
Αάρισσα 867. 
ή Αάρισσα 1146. 
τ|) Ααρίσστι τής ^ΕΧΧάδος 1649. 
ό Ααρνμων 1467. 
.4ατώ 778. 
ό Ααυσάδων 1607. 
ό Αεβέδου 123. 1255. 
6 .4£|34σσοΰ 310. ΠΠ)£Χ ΝΟΜΙΝυΜ. 225 6 Λίτρου 481. 
ΑΒΟντίνη 590. 
Λεοντάπολις τ. ΚοΛΙίνιτιος, 

ίΛεοντάηοΙις (Ιβαιιηαβ) 1169. 
ΑΒοντονηάίΒως (Ιβαητίαβ) 47. 
τ. 6 Ζαλίχσν, 
ΑΒοντονπολις (Αβ^. Ι) 717. 
ΑΒοντώ μητρόηοΐις 702. 
ΑΒπτίδος 797. 
6 ΑΒρίον 1647. 
6 Αέρον 1694. 
έη. νησοΌ Αίαβου τ. ιηί<ίον. 

ίΑεντίάς 1196. 
^£νχη$ 1673. 
ή Αήμνοξ 1195. 
./ίηρα^οδ; 660. 
^£7. Αιβίας 1018. 
^Λ. -4ί(ίι•η5 787 Λ. Λιβύης Πεν- 
τάπολις 788. 
6 Λίξηηος 1274. 
Αιλνβαιορ 585. 
6 Λιμένων 1540. 
6 Λιμένων 421. 
Χί>ιτ7ΐ 683 α. 
6 Αιμνρων 285. 
6 -4ιν()ΐ]9 205. 1341. 
Αίπαρις 594. 
Αϊτούς 751α. 
6 Λοιΐίορί'κίον 1655. 
6 ^οκρί^ο; 1625. 
4 ^οοντίτ^τϊ^ 1671. 
6 Λορνεας 1437. 
χά. .^όρνη^ 916. 
6 α^ιο; ^ονχίαιτό^ 542. 
^ονχρ49 602. 
ό Λοννδων 1484. 
Αοννη 534. 

6 ^όφαπ' τ. 6 Γ'άΗον. 
^Λ. Λνδίας 13. 161. 
./ίνχαν^ρο; (Ττωΐχό^ φιΧόαοφος 
202 α. 
^π. Λνχαονίας 30. 79. 396. 
6 ^νχάοιτο; 387. 1511. 
έπ. Λνηίας 26. 281. 
ΑΌ%ώ 765. 
./Ινχων στωΐ'χό; φ£>1(><ίοφο;202α. 6 Ανη&ν τ. 6 !^ρα^ίσο4>. 
6 Ανρβης 284. 1361. 
6 Ανϋίάόος 388. 1607. 
Αναίααχος 202». 
6 ^ν<ττρων 398. 1518. 
6 ΑωτίνοΌ 1409. 

χΐ. Μκνίον^οιτ 993. 

6 Μαγνϊ\αίας 1738. 

6 Μαγν7\ϋίας τί^ς άνηλίοΌ 112. 

ό Μαγνησίεις ηρός Μαίανάρον 

96. 12:^0. 
6 ΜαγνδοΌ 439. 1557. 
Μαδααούβα 650. 
ό Μα^ντοϋ 1271. 
Μα^ών 785. 
ό Μαίνης 1581. 
6 Μαιονίας 172. 1310. 
Τνίαΐ'ονριχα ι^σο^ 673. 
Μάτιαρτα 903. 
ό Μαχρη^ (1•7θίαβ) 1427. (Εΐιο- 

(1ορ63) 1682. 
Μά)^^ος 815. 
6 Μαΐου 429. 

ό Μαλού ήτοι ^αδι\Χιας 1548. 
Μάμιδα 649. 
Μαμάψωρα 1055. 
6 Μανάδων 1521. 
χά. 7νΐανα<ί<τάρωι^ 931. 
6 Μαναύβων 1363. 
6 Μανανων 226. 
^Vίαν£1αϊτών 726. 
6 Λίαξί/ΐΜανοΟ 1561. 
ό ΜαξιμιανονπόίΒως (Βίοάο- 

ρθ8) 50. (Ραιηρίι.) 443. 
Μαξιμιανούπολις (Τ1ΐθΙ)αϊά• Π) 

776. (Ραΐαββί. Π) 1034. 
ό Μίίίιμιανών 207. 1346. 
Μαρα^ίν 947. 
χά. Μάρ^η; 915. 
Τνίίκρίώτη; 725. 
Μαριάμνη 868. 
6 ΜαρχΜχιτί}; 301. 1423. 
6 ΜαρίίΐανονηόλΒίος 39. 493. 510. 
τό %ατά Μάρ%ον Βύαγγϋιον 

1096. •) 226 ΙΝΟΕΧ ΝΟΜΙΚυΜ. Μα^^τίουποΙις 904. 
6 Μαρμαρανξάνων 1771. 
Μα^ψαρι%ής 787 ί. 
«ά. Μοίρχνριον 673. 
ΜαρτνρόηοΙις 911. 

ίΜαρώνΒία 1170. 
Μαρώνειας 48. 
6 Μααταύρων (Αβίαβ) 101. 1236. 

φ7θίαβ) 283. 1413. 
χά. Μα<ίφρόνα$ 927. 
6 Μααχα%όμης 109. _ 

έη. Μαυριτανίας ά 668. ^ 670. 
χώ. Μαχο(^£ρώ γ. Χαβερα;. 
Μάτρις 1049. 
Μέδαβα 1062. 
ό Μΰ'Ο'νανη^ 61. 
^VίθXδτ^^ 593. 

ό Μελής ν. 6 Λίοίρίνη^• 
ό Μελίνων ν. ό Μοδρινής, 
ή Μελιηνη 1125. 
τ^ Λ/£λι.τιν^ τής*Αραενίας 1375. 
ό ΜελίτινΤ'ις 20. 243. 
ό Μ£Α£τονπόλ£ω; 160. 1298. 
ΜίΖόη 8&1. 
ό ΛΓίλον 1752. 
ό Μελον έτερος 1753. 
ό Μ€;ΐώ7]; 1615. 
Μεμφη 751. 
χά. Μερ€ΐ%ερχον 954. 
ή Μεαημβρία 1210. 
ό Μεύημβρίας 74. 488. 
ό Μεαηντις ▼. ^ριζιηάρων, 
ή Μεαίνη 1188. 
ΜεαοΛοταμηνοί 672. _ 

^7Τ. Μεαοηοταμίας ανω τ^τοί δ 

Αρμενίας 909. 
το ηΧήρωμα Μεαοηοταμίας 908. 
ό ^Vί€σοη;μό>ιον 181. 
Μθίίσίνη 581. 
ό Μετάβων 346. 
ό Μ£Τ£ΗονπόΖ£ω$ 605. 1722. 
ό Μέτρων 1276. 
ό Μη^αΓον 1498. 
ό τον Μτϊ^αίον 375. 
ό Μί}?ω 339. 
ή Μήϋνμνα 1178. ΜήΙίον 669 α. 

6 ^)ίηXο^:τώ1^ 318. 

6 Μι|Χον 484. 1696. 

6 Μηίωτώιτ 1448. 

Λίι^ι^νχιχ ρήβος 674. 

ό Μηροί) 378. 1502. 

6 τοϋ Μηρνίΐίον 274. 

Μηύίνα 660. 

Λ/ητροχωμ/α 1056. 

ό Μ7]τρο7ΤΟλ£ω$(Α8ία6)110.1243. 

(Ρίβίίΐίαβ) 432. 1661. 
ό Μίδείας 1273. 
6 Μ/^ίον 144. 
ό Μίξον 1283. 
ό Μ^ον ητοί Άμίξων 1463. 
Μίτίανρία 533. 
ή Μίλητος 1175. 
ό Μίλητου 56. 
Μίλλεως 712. 
ό του Μι νδ ενόν 435. 
ή Μια^εία 1198. 
ο Μια&ίων 79. 
ή Μίτνληνη 1161. 
τ^ Μιτυληνΐ] Λέαβου της νήαου 

1764. 
ό Μίτνληνης 54. 
ό Μοίρ/ιτη5 ήτοι ΜεΖη^ 1340. 
6 Μοδρινής ητοί Μελίνων 204. 
ό Μο-θ-ώνη^ 1637. 
Μομ^ρονεατία 819. 
ό Μοι^^οΰ 346. 
ό Μονεμβασίας 1577. 
Μονιαύγα 902. 
Μονι^ίλλα 900. 
ό Μοσννωΐ'• 509. 1724. 
χΑ. Μοι;2;ονρών 965. 
χά. Μονίωιτ 548. 
ό Μουνδίτζτις 1661. 
ό ΜονοιίΌτεοΧΰω^ 1683. 
ό Μονατήνης 1813. 
ό Μονστινη^ 175. 
ό Μνλάαβων 338. 1462. 
ό Μυλωμης ήτοι Ίουατινιανου^ 

πόλεως 220. 
ό Μυλώνης 1357. 
ό Μννδον 1469. ΙΚϋ£Χ ΝΟΜΙΝυΜ. 227 «ά Μύγα 1182. 

6 Μυρινης 105. 

6 Μνρρίνης 1289. 

6 Μνρωψ 26. 282. 

τ^ τών Μνρων νής Ανχίας 1412. 

ίχ» Μνσιας 42. 

ή %ανά Βι^υνίαν Μναία 202 λ 

Μν0θί 202 &. 

}Μω%ηα6ς 1141. 
ΜωπηβαοΌ 33. 458. 
τ$ Μωχη<ίω Καππαδοχίας 1593. 

6 Ι^α^αν^ον 459. 
«ω. Ι^αΤ^ 1042. 

5ΛΓαχώΖ£ΐα 1107. 
Να%ωλειας 374. 
6 ΙΝΓαφανίοί) 1594. 
6 Ναξίας 478. 1691. 
Νανξαδέαι 853. 
^^Γαυxρά^£(α 718. 
ή ιΥανπακτος 1147. 
τί Ν'ανπάκτω ινίκοΛίίίΙίω^ 1060. 
Νέα Ουαλΐρτία τ. Ούαλίντια. 
αϊ Νέαι Πάτραι 1162. 
ταί; Νέαις Πάτραις τής * Ελλά- 
δος 1770. 
6 Νίαπόλεως (Οαχΐαβ) 332. 1456. 

(Ιβαιιτίαβ) 1611. (Ρίβίάίαβ) 80. 
Νεάπολις{Ατά}α[Λ6)1067. (Οαιη- 

ραηίαβ) 555. (Ι3&υη&6) 846 α. 

(Ραΐαββΐ:. Ι) 1014. (ϋΛίοαήαθ) 

585. 
Νίάπολις 1185. 
Νέας αυλής 118. 1250. 
Νειλονπολις 747. 
ή Νεοιααίαάρεια 1130. 
τ|| Νεοιιαισαρεία Πόντου 2Ιο- 

Χ£|ϋωιταϊχοδ 1400. 
6 Νεοηαίααρείας (Ροΐβιηοηία• 

ΰαβ) 24. 266. (Βϋΐιχηίαβ) 1333. 
ό Νεο-κάατρον 1634. 
Νεότης 1089. 
χά. Νέπης 546. 
ΙΝΓίνη 1064. 
^9Τ. ιτη<ίον 58. 
ό ΝηαοΌ 1441. ί ίη. τήσου Αεαβον 54. 61. 

6 Νήσσων 316. 

6 Νησνρας 486α. 1698. 

Ιπ. νήσων ΚυαΙάδων 37. 71.478. 

Νί%αια 202 α. 

ή Μχα*α 1120. 

Νί%αια Αντίπατρου ^νγάτηρ 

202 α. 
τ$ Νί%αία τής Βί9ννίας 1339. 
ό Νιχαιας 15. 203. 
ή Μκη 1184. 
ή 2^ιχομιί^£ία 1119. 
τ$ Νίτιομηδεία τής Βιϋννίας 

1326. 
6 Νικομήδειας 14. 190. 
ό Λ^<χοπόΐ£ω^ (Αηηβη. II) 230. 

1366. (£ρϊΗ) 525. (ΤΗ]:αοίαβ)57. 
Νίχόηολίς (ΕαρΗπι*.) 880. (Ρα- 

Ιαββΐ;. 1) 1004. 
ό Νιτιοτέρωρ 1632. 
ό Νΐ'λονπυλεως 392. 
ό Χιχόφεως 67. 
χά. ινο(ίώ 023. 
ό ιΥό/ίων 496. 512 α. 
ό Νουμεριχών 209. 1343. 
έπ. Νουμιδίας 654. 
ό Νύατις (Οαρραά.) 88. 1219. 

(Αδίαβ) 108. 
6 Ννσσης 1241. 
ί>Γώ£ 947. 

6 Ααν^είας 1686. 
6 ^άν^ου 299. 1419. 
Βόεως 743. 

ό Ό^νσσον 42. 
ό ΟΙνιάδων 1426. 
ό 0/νοκώ|ϋη?ητοι'/ονσηνί€ίνον- 
πόλ£ω^ 1494. 1495. 
ό νλ^ας 1609. 
'ΟΖκοδίία 612. 
Όλύα 840. 
ό Όλνμπον 294. 
τά 'Οναρέα 598. 
6 Όνοΰνδων 302. 
"Ονονς 1ίΧ)5. 228 ΙΝΟΕΧ ΝΟΙΠΝυΜ. } 'Όνουφις 722. 

έ«, 'Ονωριάβος 23. 259. 

Όίνονγχος μητρόηολίς 746. 

χα. Οπίνέοβτιχον 664. 

χά. Όπηίπρβίτόν 676. 

χΙ. Όρζιανινής 963. 

ό Όρ^οκτίά^ο^ (ΟαΗαβ) 333. 

1467. 
Όρ^ωαιάς (Ρΐιοβη. ιηατϋ.) 975. 
Όρίμων 884. 
ό Όί^%ιστοϋ 280. 1410. 
χά. Ορτονο; 575. 
6 Όρν%ανόοϋ 1416. 
6 Όρνχάν^ων 289. 
ό Όρνμνης 214. 1351. 
έπ. Όαροηνής 891. 
Όατραΐίίνη 692. 
ό "Οτλων 296. 
ό Ότλώι; 1424. 
Ότρανξάλης 787(1. 
ό 'ΟΓροΰ 386. 
Νεα Οναλεντία 898. 
ο Ούαμανάδων 401. 
6 Οναμάνδων 221. 
ό Ούαμανδών 1358. 
6 Ούααάδων 399. 
^7Τ. Ο'ΰρβί'καρίοίζ 631. 
χά. Ο'ύρβοβέρα 574. 
ΟΙίσηκα 597. 

ό Παίπερ 1645. 

ό 77αΧα^ον7τ6ίΐ£ω9 (Αδίαβ) 130. 

1261. (Ραπιρίι,) 445. 
ό ΙΓαΛαιονττόλεω^ ήτοι '^Ζεροΰ^ 

1563. 
#7Τ. Παλαίϋτίνης & 997. β 1028. 

γ 1043. 
ό ΤΙαΧαιωχών 1442. 
χλ. Παλινής 962 α. 
χά. Παλιός 956. 
ό Παλίωτων 312. 
Παλμνρα 992. 
77άΧτθ9 8593.. 888. 
#7Τ. Παμφυλίας 17. 32. 83. 210. 

436. 
ό Παμφύλου 1272. Πανίάς 980. 

ΤΤαΐ'θφονσο^ 697. 

ό Πανιού 1265. 1270. 

ό το{) Πανίον 133. 

Παρνωνία 657. 

ϋάΐΌρμο^ 684. 

Πανό^ 769. 

ό 9τάπα9 τή^ πρεαβυτερας 'Ρώ- 

|»η5 629. 
ό Πάππων 433. 
ό Πάπων 1552. 
ό ^7άρα^ι1^( τ. ό ΙΤαραΙΖ}];. 
ό ΙΓαράλΧη; ήτοι ΤΙάραΙΙα 434. 
'Ρέγεον Πάραλος 738. 739. 
ϋαράΧον 756. 
Παρατώνιον 787 ο. 
χώ. Παριανή 740. 
το Πάριον 1174. 
6 του Πάριου 55. 
ό Παρλαοϋ 1553. 
ο Παρνααοϋ 1596. 
ό Παρναααοϋ 461. 
ο Παρόν 480. 1693. 
ό /Τατάρων 314. 1432. 
αί Πάτραι 1144. 
ταΓ^ Πάτραις της Πελοπονήβον 

1635. 
ΤΤατριαρ;!^^^!^ ν. ταξΐ^. 
χα. Πατριγ,ίας 671. 
ό Πατρών 527. 
^7Τ. Παφλαγονίας 22. 45. 78. 

254. 
Πάφνα 721. 
Ι7άφο? 1102. 
Παχνεμονίς 732. 
Πεαίνους 614. 
Πίλλα* 1030. 
6 Ιΐ£ΐτιι;τ}(ίοΐ) 1566. 
ό ΠελτινίααοΌ 448. 
ό ΠίΖτών 356. 1478. 
ό Πί'λτων 1532. 
Πεντα%ωμία 1054. 1073. 
Πεντάσχοινον 693. Ι 

ό Πεπερίντις ν. ό ΘεοδοαιΟΌ' 

πόλεως, 
ό Περβαίνων 455. 1573. ΠΠ)ΕΧ ΝΟΜΙΝΧΤΜ. 229 6 Πί^άμοΌ 114. 1246. 

4 Πέογη ^οι ΣνΧΙ$ον 1138. 
τϋ Πΐξ^'^ τίΐ9 Παμφυϋίΐς 1656. 
6 Πέργης ητοί Συλίχιον 32. 437. 
6 Πίρι»εωρίου 1702. 

6 Πίΐ^Βρίντις 1769. 

Πίρρη 878. 

αρχή νής γής Πίρσίδος 908. 

χά μ^^όρία %αϊ οί οροί Περαί" 

δος «αΙ Συρίας 912. 
6 Πέρτων 411. 
Πέτζανα 64^<. 
Πέτραί μητρόπολίς 1044. 
ό Πίχρών 467. 
ή Πΐϊίαχ^όη 1203. 
ΠηΙοναων μητράπολίς 687. 
6 του Ι7ι{ρον δοΐ. 
6 Πινάρων 1438. 
ό Πίονίας 159. 1297. 
Πίβαυρον 615. 
^π. Πιαιόίας 81. 80. 412. 
τ8 Πιαινονντων της Γαλατίας 

1404. 
6 Πιαινονντων 273. 
6 Πΐύΐνούντων ήτοι Ίονατινια^ 

νονηόλεως 25. 
6 Πιααίας 519. 1747. 
ή Πισαινονς 1131. 
6 Πισνιτη; 485. 1697. 
6 Πιτανιααοϋ 276. 1406. 
6 Πιττάμνης 104. 12.Η8. 
6 771οντινονιτόλ£ω9 490. 
6 ΠοόαΙίας 2»8. 1415. 
ό Ποιαανινον 150. 1288. 
^π. ΙΤοΙΐαωνιαχη 266. 
6 τοΰ ΠοΙίμωνίοΌ 270. 1402. 
χώ. ΙΤοΙιτιαιπ} 982. 
ΠόΖον^ Η13. 
ό* ΠοΙνβώτου 518. 
6 ΠοΙν^ωτού 1746. 
ο Πολνατύλου 1703. 

5 ΠομηηϊονπόΐΒίος (ΡαρΜ.) 45. 
▼. 6 ΖαΙίον, 

'ΊομπψονποΙις (ΟΠίοίαβ Ι) 810. 

)} ΠομηηϊονποΙις (ΡαρΗΙ.) 1168. 

π. Πόντου Πολίμωνιαηοϋ 24. 77. 6 Πορ^μοϋ 1690. 

ΤΙάρτον *Ρώμη^ 640. 

ό Ι709«)τ 1685. 

ό Ποόάλων 1529. 

ό ΠούγΙωρ 461. 

ό ΠονγΧώιτ 1669. 

ό Πραινέτον 192. 1328. 

ό Πριήνης 116. 

ό Προβάτου 1716. 

ό Προίτιονησου 58. 

ό Προινης (Λβίαβ) 1248. (I^7- 

0106) 1430. 
ή Προϋόνησαος 1176. 
ό Προμισοϋ 1501. 
ό Προαιααού (Ο&τίαβ) 850. 

(ΡΙίΓνζ. δαί.) 377. 
ό Προύσης ητοί θΒουηόΧεως 

191. 1327. 
ό Προνϋΐάόος 262. 1396. 
Πρνκοννσουλαρέα 641. 
ΠτοΙεμαΐς (Ρΐιοβη. ιηαΓ.) 970. 

(Ρβυίαρ.) 791. 
ΠτοΛ^ααΐί; ;Α72τρώτοΖΐ9(Τ1ΐ6ΐ).ΙΙ) 

771. 
6 ΠΓ/ϋ^ΐ'οθηρώΐ' 1481. 
χώ. ΤΤνρνο^^Ρ^^β^ 1086. 
ό Πύργων 1526. «η ' Ραβέννα 610. 
ό 'Ραιίίίίτοί) 137. 1264. 
'Ρατταφά ν. ££ρ7^01ΜΚο1^^. 
'Ραφανέαι 870. 
'Ραφία 1010. 
•Ριίγιον 601. 
χά. 'Ρήγιον 567. 
6 τοΰ Ρηγιον 524. 
τω *Ρηγίω Καλαβρίας 1622. 
'Ρινοτιονρουρα 691. 
'Ρινοχονρούρων 669. 
χά. 'Ριαιιηφάς 913. 
χά. *Ρίφθον 917. 
χώ. *Ριχομηριον 741. 742. 
ό *Ρογών 1664. 
ό *Ρο^ια9ΤΟΐ£ω? 308. 
έπ. *Ρο6όπης 36. 48. 60. 59. 64. 
72. 230 ΙΝΟΕΧ ΝΟΜΙΝυΐΙ. Ι 6 'Ροβοπόλίως 466. 

ί*Ρ6δθ9 ΙΙδΟ. 
'ΡοβούχόλοΌ 494. 611. 
6 'Ρόδον 37. 474. 
τ|| *Ρ6βω χ&ν Κν%1άβων νήσων 
1687. 

Ρόύύος 827. 
6 'Ρουαιανοϋ 1626. 
το 'Ρονσιον 1181. 
το 'Ρνζαιον 1211. 
*Ρω/ϋαλ'κή ^ιοίχησι; 520. 
'Ρωμη 532. 
6 Ύώμης 2. 

6 ΖαγαΧασοΙ; 1534. 
ό Σαγαλάααου 414. 

Σάις 71(5. 

Σαλαμίας 905. 

Σάλτων Βατάνεως ΙΟΤβ. 

Σάλτων Γεραϊην,ός ήτοι Βάρ- 
σαμων Ιϋ'27. 

Σάλτον Γοναϊτιν,όν 994. 

Ζ'ί^λτων ^Ιερατί-Λον 1057. 

Σάλτων Κωναταντιανιτίής 1025. 

ό ΖάΖων 170, 1308. 

χα Σάμνιον 565. 

Σαμόαατα 874. 

ό Ζάμου 475. 1688. 

κά. Σαμουργία 627. 

χά. Σαμοχάρτων 944. 

Σανααουνίταί 946. 

ό Σανάτρων 1523. 

Σανάφαρ 678. 

ό Σανό ίδ ου 1571. 

ό Σανδίδων 453. 

Σάντων 885. 

αΐ Σάρδεις 1118. 

6 Σάρδεων 13. 162. 

τ|| ^άρίίων τή? ^ν^^α; 1300. 

4^^009 Σάρδων 675. 

ό Ζαρκάρη^ 498. 

6 Σααίμων 253. 1383. 

ό Ζατάλων (Απη. II) 231. 1367. 
(Ι^άίαβ) 1323. 

ό ΖατταΧωι; 186. ό Σανάτρων 406. 

κά. <Σ!ο(ΐ;ογο(ΧΧ/α 632. 

ό 2;)}}]^Αν 1621. 

Ζιβί^τ} 848. 

ή Σεβάστεια 1123. 

τ|| Ζ£^α<ίτ£ίατ/}^'^ρμ£)τία9ΐ3β4. 

ό Σεβάστειας 18. 228. 

2:£βα<ηΓΐ7(Οίϋο.Ι)811.(Ρ&1α68ΐ.Ι) 

1015. 
ό Σεβαστής (Ρΐιητ^. Ραοαί.) 362. 

1489. 
ό Χε^οΜίτονττόΙεω; (Α1>8.8^αθ) 

76. (Απηβη. Π) 229. 1365. 

(ΤΙίΓαάαβ) 471 α. 
Σεβίννυτος 734. 
Ζε^ροι^τη^ 688. 
1^ ΣεΙγϊΐ 1186. 
ο ΣεΙγης 83. 
Ζ£Λ£ΐ;κ£ΐα (8}'παβ Ι) 860. 
Σε?.ε νν.εία μητρόπολις (ΙδαυΠαβ) 

829. 
ή Ζ£λ£ΐ;κ£ΐα 1142. 
τ§ Σελευαεία τής Παμφυλίας 

1598. 
ό Σελενκείας ΊααυρΙας 529. 
6 27£Χ£νκ£ία^ Τ})$ σιδηρ&ς 423. 
ό Χ£Χ£νκ£ία9 τί}5 σιδηρ&ς ήτοι 

Αγρών 1542. 
2;£λ£νκόβ7]λθ9 869. 
Σελινούντας 837. 
Σελινούντος 1604. 
6 Σεμνέων 216. 1353. 
Σεπτον 671. 
6 τώι/ Σερβίων 1392. 
ό Σεργέντξης 1275. 
ό α)Ί0ί Σέργιος 882. 883. 
Σεργιούπολις ήτοι Αναστάσιου^ 

πολις ή σήμερον 'Ρατταφά 883. 
αΐ Σερραί 1192. ( 

κώ. Σέτνης 1087. • 

ό Σεττων 166. ? 

ό Ζ£τώι; 1304. 
ό Σευηριάδος 1224. 
ή '^ν^'ί'^ Σενηρίνη 1160. : 

τ§ '^ν^" Σευηρίνη τής Καλα4 

βρίας 1759. ' Ι ΙΝΒΕΧ ΝΟΙΩΝϋΜ. 231 6 ΣηλχβρΙας 60. 

^1 ΣηΙν(ΐίβρία 1177. 

«ά. Σίΐμανία 623 1>. 

6 Σί(ίιρδοϋ 379. 1503. 

6 Σίβ^Λος 370. 

%ά, ^ γνιας 569. 

ή 2:1^72 1122. 

τ$ Ζι^|7 ^4? ϋα/ϋφνΧίοί; 1347. 

6 Σίόης 17. 211. 

6 Σιδνμων 292. 

^«ν^ώι^ 969. 

ό Σίζων 323. 

ΐ'ή^^ο; 2Ίχ<ΧΜί^ 577. 

ο ΣιλάνβοΌ 171. 

ο ΖιΑαΐ'^οΰ 1ο09. 

Σίνης 679. 

ό Σινιάνδον 430. 

ό Σιριαρδοϋ 1549. 

ύ Ζ*νβ»7Γη5 237. 1371. 

χά. Σιτίων Χίφας 933. 

Σιπόντος 539. 

Σίτιφνος 667. 

ό Ζλών 121. 1-253. 

ό Σϋάμμων ήτοι τής*Αγίας 1418. 

ό Σαάρης 512 0. 

2:χιίλ?2 662. 

Σμηναρχία 881. 

ό ^χοττίΉον 1717. 

ό Σαορόαπίας 391. 

6 Ζχορταρίον 1672. 

^». Ι^χνΟΊα^ 43. 

ΧχνΌ'ώτοΑι; μητρόπολις 1029. 

Ζχνλαχία^ 603. 

χα. Σ%νλάΐίΐον 572. 

ό ΖχνΧαχίον 1627. 

ό Σπύρου 1588. 

ό Σμολένων 1706. 

ή Σμύρνα 1155. 

τ^ Σμνρνη τής Άαίας 1736. 

ό Ζμύρνη^ 46. 

χά. 2^ολ£ρι^<$; 620. 

Σόνβρα 729. 

Σονβιβα 642. 

ό 2κΗ;βΧαΜ>ν 1480. 

ή Σονγόία 1213. 

Ι^ονΖχη; 680. 

ΟβοΓ^ϋ Οτριϋ ά••0Γ. οτΙ)1• ΒοχοΑίλΙ «ά. Ιϋονιταβ 561. 

*ά. ΣοΌύίας 666. 

«ά. Ζονφίηιχα 6630. 

χΖ. .Σόφ^ι^^ 958. 

ό Σοφ^αναυπόλίως τ. 6 Βώ^ον. 

ό Σπ(ίΙ$ίας ήτοι ΊοΌΟηνιανίη^ 

ηόΐεως 279. 
ό Σπαλίας 1411. 
£^9 το μέρος Σπανίας 671. 672. 
χά. Σπΐ]λον %αϊ ΌίΙηΙων 929. 
ό Σπορής 1755. 
ό Σταγών 1659. 
χώ. Στάνες 1081. 
τζ ΖτανροπόΖίΐ Καριάς 1446. 
ό 27Γανρον ν. ό ^Γρ^ιΌν«όX£ω9. 
ό ^Γανρονιτόΐ^ω; 27. 321. 
ή 27τανροι^οΑι^^τοι^Γαρία1133. 
ο ^τ£ΧΓοριον 3•<^8. 
ό Στί%τωρίθΌ 1512. 
ό τών Στεφανιαίων 1732. 
στό.αατα του ΝεΐΙαυ 752—759. 
ό Στρατορικαίας 184. 
ό Στρατονιαείας 336. 1460. 

(Ι^νιΙίαβ) 1321. 
ό Στρογγυλής 1766. 
ό Σνβηλων 1619. 
6 Συβήμων 1417. 
ό Συέόρων 1356. 
ό Σνέ^οων 219. 
ό ^νΖαιον γ. ό Πέργης. 
Σύλλεον ν. Πέργη, 
τα Σόναβα 1136. 
ό Συνάδων 29. 372. 
τ^ τώ^' Συνάδων Φρυγίας Σα- 

λουταρίας 1496. 
ό Ζνι^αοί) 1490. 1727. 
6 Συνοδί<ον 1407. 
27νράχον<ία 578. 
ό Συρααούσης 622. 
ό Ζυρα^ 1592. 
^7Γ. 2:υρία9 ά 858. ^ 863. 
Ζχ£ίΜ3ί 727. 

ό ΣωζοπόλΜως 1636. 1710. 
6 Σιοζονπόλίως 415. 489. 
Σώζουσα (Ραΐ. Ι) 1 006. (ΡβηίΑρ.) 

789. •ά. 0•ΐ2•Γ. 16 232 ΙΝΟΕΧ ΝΟΜΟπίΜ. Ι Σώλοί 1104. 
%ά, Σωρα 628. 
%ά, Σωρε&ν 560. 
6 Σωρών 258. 1387. 
ή Σαητιρίουπολις 1202. 

6 Ταβείας 1279. 
«ά. Τα^ία 625. 
6 Ταβίας 140. 
6 Ταβώι^ 327. 1451. 
ό Ταΐον 1344. 
ό του Ταΐον 206. 
Ταλβιτάου 618. 

Ταλί'τΓτη^ 645. 

Τά/ιια<ί05 1107. 

Ταμιά^η 758. 

ό Τάνδρου 1258. 

Τάνηί 689. 

τάξ^ς των άρ;ι;ΐ£7ΤΓσκοπώι^ 1107 
— 1216. 

τάξις καΙ δίαίοεαις των αη- 
τροτΓολϊτών σί»ν τοΓ^ ύπ' αύ- 
τοΓς έπίΟ'λόποις 85 — 519. 

τάξις των μητροττόλίων των 
υποκειμένων τω της Βααιλί- 
δος ϋ'ρόνφ 1218—1775. 

τάξις προ%α^εδρίας μητρο- 
πολιτών 8 — 40 8. 

τάξις προ%αϋ'εδρίας τών όαιω- 
τάτων πατριαρχών 2 — 6. 

6 Ταπααΰών 330. 

ό Ταπάααων 1454. 

Ταραος μητρόπολις 809. 

κά. τοί5 Τάρων 684. 

ό ΤάτΖων 290. 

Τανα 723. 

Τανράτα 562. 568. 

Τανρίανα 607. 

ό Τανριάνης 1624. 

Τανρομενιον 580. 

ό Τανρος 945 οίτ. 946. 

Τεβεατη 656. 

ό Τίλμησοΰ (ΡαιηρΗ.) 1559. 

ό Τίλμησσοϋ (Ιι^οιαβ) 284. 

ό ΤεΧμιαον (ΡαιηρΗ.) 441. 

ό Τενέδου 1767. Τενεαη 769. 

Τίντνρα 775. 

ό Τ£θΐι 124. 1256. 

6 Τί^γάσον 1439. 

Τεργεατρα 616. 

ιιιέ. Τερεντίνων 619. 

Τ«ρνον^ίΙί 728. 

ΤΕτρακω/ϋία 1040. 

Τδνχηρα 792. 

%ά. Τξανρας 919. 936. 

κά. Τξινοβίας 922. 

ό Τξωϊδών 1720. 

ό Τιίνον 483. 1695. 

ό Τιβασάδων 1530. 

κά. 7\β£ρία9 545. 

Τιβεριάς 1036. 

6 Τι|?£ρ£ονπ()Χ£ω$ 353. 1728. 

ό Τίγρις ποταμός 911. 

6 Τιμαμβριάδος 1545. 

ο Τιμβριάδων 426. 

ό Τιμένον Ό'ηρών 364. 

ϋ Τίον 263. 1397. 

Τιτήσσιν 664. 

Τιτιονπολις 832. 

ό Τιτνασου 1550. 

6 Τιτνάσσου 431. 

ό Τ£τνονπ($Χ£ω9 1601. 

ό Τομ^ς 43. 

Τόξος 1025. 

Τοσιβων 796. 

κά. Τονΐ£ρ£κον 621. 

κά. Τονράν^ιο^ 914. 

Τούρης 677. 

ό ΤονρονΖλον 1277. 

τ^ Τρο:•ί:αι/ονΛ($λ£ΐ*Ροί($πη5ΐ680. 

6 ΤροίΙ'ανοι;7Γ()Ζ£ω? 36. 500. 

ή Τραί'αΐΌντΓοΛι; 1149. 

6 ΤράΧ£ωι/ 1229. 

ό ΤράΗβωι; 95. 

ό ΤράΙων 1307. 

ό Τραμαριο'κοϋ 495. 

6 Τραμαρίσκωι^ 512. 

ό Τρανουπόλεως 361. 1482. 

τ} Τραπεζοϋντι τής Ααξιΐίής 

1641. 
ό Τραπεζούντων 77. 268. ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΚυΜ. 233 6 Τραπίζονηόλίοας 369. 1474. 

ή ΤραπΒζοϋς 1145. 

ό Τραποβιζύης 1713. 

%ω, Τρίερίς 983. 

6 Τρί^χης 1656. 

Τρίχωμία 1074. 

Τρίχωμίας 1024. 

Τριμί^οϋς 1109. 

Τριμούν&ων 786. 

Ιττ. ΤριττόΑεω^ 795. 

6 ΤρίπόΙεως [Ιγά,) 164. 1302. 

(Ρ1ΐΓ7^. ΡΛΟΛί,) 367. 
Τρ/ιτοΑι; (ΡΗοβη.) 973. 
6 ΤροάλΧων 169. 
ΤρόχαΑι; Γ'86. 
6 Τρηχνάδων 277. 
ό Τροπαίου 1628. 
Τροπαίων 606. 
ό Τρ(ράόος 158. 1296. 
τώ Τι•«ν« 1126. 
τή Τνάνη ΚαππαδοΐΛίας 1.380. 
ό Τυάνων ι,τοι -Υριστουπόλίω^ 

21. 2.-)0. 
ό Τνμάνδου 427. 
ό Τνμανδοϋ 1546. 
Τυνίάριον 588. 
ό Τνραΐνου 418. 
ό ΤνραΓον 1537. 
Τνρος μητρόπολις 968. ί ό Ύδτις 405. 

'Τίροδί 1183. 

^Τίαρίμωΐ' 343. 
ό 'Τπίπων 94. 1228. 
6 'Τρχανίδος 174. 1312. 
'Τψηλ^ 766. 
ό 'Τψον 1499. 
"Των 798. 

Φάνονς 611. 

ό ΦαρσανΧον 1651. 

ό τοϋ Φάαίδος 34. 464. 

6 Φαβίλίδος 307. 

Φαυβίάντι 681. 

ό Φανσηι/ονιτόΙθΟΦς 252. 1382. 

ό ΦελΧοϋ 305. 1435. Φβιτο'δτο; 1070. 

ΦιΙα^£ΐφ€ΐα (Ιβ&αΓ.) 849. (Απι- 

1>ί&6) 1065. 
ό Φιλαδέλφειας (Ι^γά.) 163. 

1301. (Ιβ&αΗαβ) 1613. 
ό Φιλαχ^όης ▼. ό ^Ηραηλου- 

πόλεως, 
ό Φιλήτων 1428. 
ή Φιλίππου 1151. 
τ$ Φιλιππουπόλει τής θράαης 

1609. 
ό Φιλιππουπόλεως 35. 470. 
ΦιλιππονποΧι^ (ΑταΜαβ) 1069. 
ή Φιλιππονπολις 1148. 
τ$ τώρ Φιλίππων Μαχεδονίας 

1701. 
ό Φιλομηλίου 515. 1743. 
χά. Φιρ^αχα^ράη; 932. 
Φλαβιάς 823. 
χα. Φίωριανώΐ' 941. 
6 Φόΐ^ων 1720. 
^:τ. Φοινίχης Λιβανηαίας 984. 

Παραλίας ϋ67. 
ό Φοινίχων 1429. 
χά. Φορο:τό/ϋπϋς 635. 
αί Φοϋλλοι 1214. 
Φραγό^ί^ 731. 
ίπ. Φρυγίας ^Γα7^ατ^^Κ1^^ 28. 

40. 351. 503. ΣαλονταρΙας29. 

82. 371. 
6 Φντείας 380. 1504. 
6 Φωχίας 106. 1737. 
ό Φωτιχής ήτοι Βελάς 1666. 

χώ. Χαβέρας 1082. 

ό Χκιρίτόπωι/ 1476. 

6 Χάλ 1644. 

6 Χοίΐχη^όΐ'ος 16. 

ό Χαλχτ\δόνος (£ιιπ>ρ&β) 1269. 

Χαλχίς 862. 

6 ΛΓαματό^ονρ 1643. 

Χαραχμούδα 1047. 

6 ΧκρίΌνπόΖ^ως 1268. 

Χάοματος 757. 

ό ΧΕριάι^ωιτ 1642. 

χώ. Χάρους 1080. 234 ΙΝΒΕΧ ΒΕΚυΜ ΝΟΤΑΒϋΐυΜ. 6 Χερροιτήϋον 136. 
6 Χίραοτήσον 1266. 
ή Χε^αών 1187. 
6 Χερσώνος 65. 
6 Χίου 476. 1689. 
ηοΐίχιηι Χοζάνων 951. 
Χο^αΐται 946. 
6 Χοαμαχάμης 1242. 
Χοσομάχων 952. 
χά. Χον^^ωΐ' 925. 
ό Χουναβίας 1733. 
ό Χρί<ίτοτί<(1<ω$ 1705. ό ΧριβχουηόλΒΟΛς ▼. ό Τνάι^ωιτ. 

Χι^σώτοΧι; 682. 

ό Χώματος 303. 1434. 

αΐ Ζώ)ται 1165. 1200. 1775. 

Ψάνεως χωμη 714. 
ό Ψ(|?ΐ7ΐωι^ 1522. 

ό "βχηί 151. 1289. 
ύ ^β.ρά'κων 1486. 
ό 'Αρ£θϋ 1587. 
ό 'Ω,ρηνων 1487. ΙΝΟΕΧ ΚΕΚΠΜ ΝΟΤΑΒΙΙΙϋΜ 

IX ΡΚΑΕΓΑΤΙΟΝΕ ΕΤ ΟΟΜΜΕΧΤΑΚΙΟ 
ΟΟΜ:ΜΕΜΟΚΑΤΑΚυΜ. 

(Χιιιαβή Ηοιηαηί ρΓαβίαϋοπίβ , ΑΓαΙ)ίοί οοιηχηβηύαήί 

ρα^ηαβ ίηοΐίοαη^.) κά. Άβ άρμης &ού\>, Άβάρνης 
, ίΐιβηηαθ ΑέαηΐθΒ 160. 161. 
"Α βίλα Οβοαροΐβοδ β- Α1)ί1 193. 
'^β^Λ1αα>Α1)ί1αΙν3αηία6 186. 
Άόραμυττώ =* Ηαάηιιηβίυιη, 

ίοπηα νΰΐ^αήδ, υί Άδραμόν- 

της, Άδραμύτης, Άδράμουτον 

105. 
Άδρααός = Αάτο,ο., ΑάΓα'δ,ί, 

0ΘΓ'δ,<; 202. 203. 
'^^ρ&αι^^' 145. 
Α6^7ρϋ ρΓΟΥΐηοίαβ δβοηηάαιη 

ΗίβΓΟοΙίδ θύ ΟβΟΓ^ϋ 1;3.1)ΐι1&8 

ΧΕΥ. 

Αβ^7Ρ^^^^^^ υΛίπιη ηο- 
ιηίηα ίη ω βχβτιηίία 130. 
ΑίΓίοαβ άββεήρϋο ς[η8.6βχύ8,ύ 

Α.. 21μΙ. Α^θΙ, Αη^βλ 180. 

Άγνοϋ Οδίίηχη Κίϋ 131. 132. 

Α^3.x ερ Β6ΐ)1ΐ6ΐία6 Ο-αζαβαβ 
192. 

Αΐδονίας 143. 

Αϊγια = Αίγαϊ, Αίγαΐαί 146. 

^7Γ. Αίγνπτου ά &ϊ β 117. 

Αίνος ν. Φδΐ/οΰτο^. 

κά. '^ϊσονάοΰο; 162. 

!<4κρά7«ντί>5 94. 

ΑλάζηίΙίΙιΚ ΙιΧ. ▼. ΑΓΖΛηβηβ. 

ΆλεξάνδρείαΟΛΪνιπι'ΝϊαΐΒΟ. 
131. 

Αλεξάνδρεια Καβίβσός » 
Αίθχαηάήα δο&1)ίθ8α, Αλεξάν- 
δρεια ή κατά 'Ιββον, Αλεξάν- 
δρεια μικρά 147. 

κά. '^μάλφτ;^ 87. 

'Αμμωνιαχ'ή 143. ΙΝΒΕΧ ΒΕΒϋΜ ΚΟΤΛΒΙΙΙΌΜ. 286 Άνάζαρβος Ιαβϋηοροΐί•; 8β• 
ηοη αβία^β ϋβηιιιι Απαζ&τ- 
Βαι ΥΟοϋΑίΑ 145. 146. 

«ώ. Άνάασης Μ§γ€ίΙης 139. 

Άρδρώ 119. 

Άνδροψίχίονς — ^ Άνβρώ^ Ν^ 
ηίονς 119. 

Αηάζϋΐι, ΑηζΗ τ. Ηαηάζίϋι, 

ΉΛΏΙΪί, 

Αη^βΧ ▼. Α^βΐ. 

Ληηοη&Γία Μ^ ϋ&ιηίηία β^ 
Ρίοβηυιη &ηηοη&ιίαιη; Ιββϋ- 
χηοηία τθΐβιταπι XIX. XX. — 
Αηηοηίΐτία Ρβηύαροίβηβίβ ββί 
Ρ«ίηΙαρο1ί8 χηαήϋχηα Ρπυιοο- 

^ Γοιη XXI. 

!<4ντίον 135. 

Άντινώ μητρόπολις 134. 

Άνχίφρον 143. 

Άντίπυργος 143. 

Αηύοηίηυροΐίβ τ. ΤβΠα άο 
λ]ηιιζ6ΐα(. 

χ1. Άνξιτηνής =■ ΗαηζΠ, Αη- 
χίΐ; δ^Γοπιιη, Ηαηιΐζϋΐι, Αηά- 
ζιΐΐι ΑηχίθηίοΓαιιι, χλ^ισονρα 
Χανζίχ. 178—180. 

ρΒγ. ΆηάϋΌνς -■ Άμα^οϋς^ 

Αιηαύα 190. 191. 
χα. Άφονμών » Γύπι 167. 
Άφροβιτών 130. 
Άφ^άϊον 111. 112. 
Αραϋα βί 0αΐ8.1)Γία ρΓονίη- 

οίαβ £ογ1&886 ίρβί ρΓ&βίθοΙο 
^ βαΜίί&θ XIX. 
*Αγ8.1), ΑΓ£ΐΙ)ί& ρΓονΐηοία ■■ 

ΑΓζαηβηβ ΙιΎ Ν. 1. 
Άραβίονς ^ οίνϋαβ ΑΓ&1)ί& 

116, ί&ίβο Λ Οορϋϋβ ουιη 

υτΐ^β Α11)6ΐς[α οοιηροβϋα 117. 

ΑΓ&£^&ύ8 Γβ^ο I^I ΠΙ. υπ. 

^ρ&^Τ ορρίάαζη, άίτβηαιη 

α Ρ1ιατΙ)&6ίο 115. 
«ά. ΆρβώνΒοτ, *ΑρΙών » ΑτΧηί 

177. 
ΑΓβ8ΐ&τΑη, Α^θ8^η ΙΛ, ΙιΠ. "Αρίψδηλα «■ ό&τβηάβΐ 198. 
Άρΐύτιανής ^» Αηιίαηιιζιι, 

0Γβ8^ιηιιιζι 110. 
"Αρηαί ΛαύίγχήΒ "Αρηη ηοηο 

*ΔΓΐ[ϋ 184. 186. 
ΑΓχηβηία Ι Α. Π ΪΛαΪΑ ΙΥΙΙ. 

ινπι. 

Απηβηία III Α. I ί&οΐΑ ΙΥΠ. 

ινπι 

Αγ χη β η ί α IV αηΐθ Ιαβϋηίαηαιιι 
ηοχλ ίαίύ XI VI 8ς[.; V 8&ίπι- 
ρΐαβ α 8&ΐΓαρί8 &(1ιηιηί8ΐπιΙ)&η- 
Ιώγ; &. 536 οοηβϋΐαΐα 68ί 
3ΧνΠ. ΧΐνΐΙΙ; βίηΐίυΐαβ Γβ- 

5ίοηβ8 βηαηιβπιηύαΓ λ Μοββ 
ΙιοΓβοβηβίΧΙνΠΙ; Ια8(ίηίαηα 

Λρρβίΐαία %9ί Ι. VII. ΐνΠΙ. 
Α Γχη β η ί α ρΓοίαικΙα Ι VIII . I^IX. 
έπ. Αρμενίας Μεγάλης 210. 
Άρσαμουαάτων -« Ατβαπιο- 

8&1α, Αγ86ιχι8&(, ΑΙηιυβαΙ;, 

Άαμώαατα 171. 172; ιιΙ)ί 8ϋα 

215. 
ΑΓέβχηβαΙ τ. Άρααμξ)νϋάτων, 
Άρξάνη, Άρίιάνη — Αγζ&- 

ηβηο 165. 
ΑΓζ&ηβηβΜββορο^&χηίαβ ρατβ 

Ι4Χ 8<ι , ΡθΓβαηιιη I^V, ρο8ύ6& 

Κοιηαηοηιιη ί&οΐα I^VI. 
ο&βίτοηιιη ΑΓζαηβηβ8 8ϋα8 

167. 
χ1. Άρξανηνής — Ατζύο, 

ΑΧάζηϋ^Ιι 165—167. 
Αίχηαίαί τ. Άρααμοναάτων, 
Άαμωααχα ▼. 'Αρααμόαοηα, 
χ1. Άβχιανιηής -« ΆύχανψΙ' 

χις, Ηαίϋαηΐϋι 182—188. 
χα. Άτταχάς — Ηαίί&Η 164. 

165. 
Αυ^τΐ8ΐαΗ8 117. 
Ατι^τΐ8(ορο1ί8 Οίΐίοίαβ 145, 

Ι8£η&β (ίοΓίαβββ «^ Ιαβϋηο- 

ροΙί8) 96, III ΡαΙ 198. 
Αυζίχηαηα οίτϋ&8 ΧΧΙΙ. 
Αταη οοιηοροΐίβ ββάββ οαϋιο- 

Ιίεί Κοπλ&ηι ΙιΧ. 236 ΙΝΟεΧ ΒΕΒΌΜ ΝΟΤΑΒίυϋΜ. Ι λζΛί Δατίαι ΙΛΥ Ν. 2. IX. 
Άζαζηνη ^ Άρξαντινή 166. 
'Άζωτος ΠάραΙος βί^Ιππίνος 191. 

£ά^ΐ]ί — Υ&άβ8 106. 
Βα^αϊβ τ. Καΰταράγαι. 
Βάγης — να^^ββ 106. 107. 
χα. ΒαϊονΙος » Βαΐα, οαρυί 

Βαΐϋΐϊϋβηββ 175. 176. 
Βαΐίΐΐιονϋΐεΐι ΧΕΥΙΙΙ. ΧΕΙΧ. 

181. 
πλασοϋρα ΒαΙαλΒίαων ^ Βα- 

ΧαΑβΙ, ΒοΛϋί, Βίαίβ 168. 
Βαλανέαί νβΐ Βαλανέα 153. 
Βα>1ϋ8 γ. £αΧαΛ£ίσων. 
Βαλισβίγα Ι. £α>1(0|}/τα 180. 
Βαΐα ηοπιβη ιιγΜ3 175. 176; 

Γβςίοηίβ Ια; 183; ιηοηϋΗ 176. 
κά. Βαναβήλων ^ ΒοηΓιΙ)^! 

νίου8 = ΒηίΐΙ)βλ οα^ίΓαιη τβ- 

^ίΰΏΙ ΓΘ^ίοηίδ δορ1ΐθΐιθ3 161. 

162. 
Βανανων = ΆΙανανων, ίΟΓ- 

ίαββθ υΓΐ)δ Μοναβαί 148. 
χά. ΰαρακτηλία »* ίοηιιιι 

ΟθΓηΘΐϋ? 99. 
ΒαΓΟΟοίαηΰδ οοάβχ ΟβΟΓ^ήί 

ιχιν. 

τίά. Βασιλίΐίόν 162. 
ΒαδίΠηβ Ηοιηο Ατιηβηίαδ ηο- 

ϋϋ3.ιη Ι οοηδοήρβϋ XIII. 
Βααιλούδίν 95. 
κά. Βίδερα 106. 
κί3ί. Βηϊουβαϊϋ'ας, Βιϊονϋ'ας 

βοήΐ). ΒηϊονίαΓί 163. 
Ββη&1)31 γ. Βαναβηλων. 
τιά. Βενέρτις =» Ροιίϊαβ Υθηβ- 

Γί8? 98. 99. 

Βερονίκη ίοηηα ρΓθ1:)3.ίτιτ 1 45. 
κά. Βι,βααάρων 164. 
ΰικοβαρίι/α, Υαήιι ορρίάαιη, 

ηυηο γίουβ 91 1ιο(ϋθ νίοογ&ΓΟ. 
κΧ. Βιλαβητινής »■ Βαΐαίιο- 

γίίΐεΐι 180. 181. 215. 
κώ. Βίλβάνους >— Βεελμαονς 

Ιιοάίβ Μα^ίη 209. ΒιννιμιΙίω Υίηϋιηίΐίιιιη, Υί- 

^ίίΐΤΐΊϋητη^ Υίοϋχηίΐίαιη οογ- 

Γαρίηιη βχ ΐίαΗχηίΙίο 85, βί^αζη 

ίαιΐ ηοη βο Ιοοο €[υο ηαηβ 

68(: Υβηϋιηί^ΐία 86. 
Βίροσάβων 200. 
ΒίΓδαπιαγ. ΣάΧτωνΓεραϊνιχός. 
%ά. Βίρ9•ας 164. 
Βίρ^ων 154. 
κα. Βίοιμάντω «■ Βί8ίηίαηιιιη 

νβΐ Ρίίίηαιη? 98. 
Βϋΐίβ ▼. ΒαλαΙείϋων. 
Βίχτνλιος »■ Ββΐιΐιβϋα 191. 

192. 
ΒηαΙ)βΧ γ. Βαναβήλων, 
Βουρτίανός, Βουλχάνου^Βΐηβ, 

Υαΐϋαηί ΓΥαΙοίΐηο) 95. 
Βρεττανια νβΐ ΒΓΐύαηηίίλ, έπ. 

Βηιττίων =■ ίΐ§^(ίΓ Βηι^ϋυβ 90. 
κά. Βρίντου «* Βηηίυιη 101. 
ΒΓΪΙαηηία ν. Βρεττανία, 
Βριττίων 84. 

κά. Βρι^ίλιον ββΒΓίχβΙΙαιηΙΟΙ. 
ΒΓυηάαδίαιη α ρατίβ Βοιηα- 

ηοπυη βίβίϋ 87. 
ΒΓαϋίοΓΰΐη α^βΓ Οαιηρ&ηί&β 

ρΓαβΓθοίο 8αΙ)άϋ;α8 XVIII. XIX. 
^7Γ . £ ν ζοί κ / α 9 «-" Β^ζαοίαχη 101 . 
Βζηυηίΐεΐι πιαΓθ »■ Τ1ΐ03ρίϋ8 

Ιαοιίδ 11, ΙΛΙ, 

ΟαββαΓίαβ ρα^ηοίαβ XI^II, 
βίαβ βρίδίαΐαβ XXXIX, Αίτΐοαβ 
βχαΓοΗιΐδ £ΰΐδ3β γίάβύίιτ XI^Π. 

Οαιηραηίαβ ΟΓάο ίηΓΐ)αύα8 
XIX. 

Οαρβα γ. Καμτρία. 

Ο&τοΙί & δ. Ραυίο βάίϋο 
ΙΧΙΠ. 

ΟαΓύΙια^ΐηίθηβίδ ρΓονίηοί&,β 
ρο^βδίαβ ιη6ΐ;Γορο1ί£8ΐια Τοίθ- 
ΐαιη Ιταηβίαίβ. ΧΧΧΙΥ. 

Ο&Γϋια^ο δρατύαΓία ίιη- 
ρβιίί Εοπιαηοπιιη Ηίδρ&ηίβη- 
818 οαρυί ΧΙ^ΙΙ, α Ι/βαγι'^Ιάο 
ηοη οοοιιραία. XXXIII. ΙΝϋΕΧ ΗΕΕυΜ ΝΟΤΑΒΠιΠΙΜ. 237 ΟαβίβΙΙοΓαιη ρΓ. -■ αϋβια 

Ρβηύ&ροΐίβ ΧΧΪ. 
ο Α 8 ύ Γ α Μββορο^αιηί&β 166. 

167. 
ΟΛΜίτΛ ΊΙοιηαηα, Ηίβραηίαβ 

ΧΙ1Π. 
Οβββηα, Οββίηα ▼. %ά. Κβ- 

ύίνης, 
%ω, Χαβερας ▼. Μαχαβερώ, 
Χανζίτ 179. 180. 
Χαραχμονβα ■■ Χαραχμωβα 

198. 199. 
Χάαμαχο^, οβϋαιη Νίΐί 132. 
χώ. ΧίρθΌ9 ^ίν6Γ8£ΐ α ΚΓβ3β 208. 
ΧοηΙζβαη,ΧοΓάζδήΧΙινίΙΙ. 

ΧΙ-ΙΧ. Ι.. 181. 182. 
ΟΙιΟΓζίαηβηβ, ΟοΓζαηβ τ.χΧ.'Ορ- 

ζίανινης, 
Χο^αΐται ■■ Οΐιονϋι; ηοχηβη α 

Οΐιυϋιιιβίδ αεοορίδββ άίοιιηύυτ 

168. 169. 
Χοαοαάχων »» Οηίδΐΐαίβ&^ΐεΐι 

173." 174. 
Οΐιο^-ίΐι ν. Χο^αίται, 
πολίχνη Χοζάνων -■ Χοζοη, 

ΓβςρΙο 8ορ1ΐ6η68, Ιιοάίβ ΟχοτϋΧ 

172. 173. 
Χ^^νϋόπολις 110. 
Χντροι ν. Κύ^'^οι. 
Οιηβίαιίδα^^ΐι τ. Χοαομάχων, 
Οοίβΐίηίαηυβ οοάβχββΟΓβήί 

ιχιν. 

Οοίβϋηίαηυβ οοάβζ Νοίϋ. 

V ιχν. 

ίιΐ8ΐι1& Οοχηαοίηα 88. 
Οοιηθηοίοΐαβ χηο^. χηίΐϋί&β 

δρ&ηίαβ ΧΕΙ. 
Οοιηί&οίαιη ▼. Κωαανίΐϋία, 
Οοτηϋίοΐυβ άιιχ Μ&ΐαοϋ&ηαβ 

XXXV. ΧΙ.ΙΙ. 
Οοιηρβα τ. χά. Κάμ'ψας. 
ορρ. Οοηβΐα (€αηϋ&) -■ 

0οχηρ8& 89. 
οοηβρβοίηβ ρΓοτίηοίαηιιιι 

ϋαϋαβ ΧΧν-ώνΐ. 
€θΓ(1αΙ)& ρΗιη& ΟΓ&βοοπιιη πτΙ>8 ΧΙιΙ, ρα^ήοία ΧΙιΙ, α Ιιβα- 
τί^ΐάο ΓβοαρβΓ&Ια ΧΧΧΙΥ. 
ΟοΓίαβα ▼. %λ, Γίχρινής. 

^αβίμων ιιτ1>8 βρίβοορ&Ηβ, 
ο&ραΐί Απηβηίαβ ΙΥ — Οϋ(ϋχηγ 
Ταάβχη 170. 171. 

ϋβ^ίΐε ΧΙ,νΐΙΙ. ΧυΧ. 180. 

ββΓ'α,Ι τ. *Αδοααός. 

άία ηοιηίηίβ ίοηηα ιατίοΓ 
(|ΐιαιη ^Ιον 203. 

δίδυμοι 95. 

χΙ. 1ίιγΊ\αινής ■■ Οβς^ΐε, 
βαιίβχη τ^^ϊο (ΐυαβ οΐίιη Ιη^ίΐα, 
Αιι^«γΛ γθοα1>αΙ:ιΐΓ 180. 

^ίΟΥ,ΧτίτιανονποΧίζ ΤΗβ- 
1)αϊ(1ί8 135 — 137 Ρα1αβ8ϋη&β 
190 (ρ. 190 1. 8 ΌΓΟ „Ρ1ΐΓ7- 
^αθ Ραοαϋαιιαθ" Γβ^β ,,ΤΗηλ- 
οίίΐβ"). 

^ίονυαιά^ Γοΐ'ία.<;86 υΓΐ;3 ς[ΐια6 
αηϋ(|αί1α:} δοαάα, Ιιοίΐίβ 68- 
δα\νόίΙίι αρρβΙΙαΙπΓ 206. 

^ι6απολιζ τίΓΐ^ϋ Οϋΐίαβ 126; 
Οίοβροΐίβ ραΓΥα, Ηύ 137. 138; 
ΡαΙ. τκνοι ΓεωργιουποΙίς 189. 

^ομεχίονποΧίζ 147. 

^ροοτίΐωΐ' μηχρόηοΐις ■■ ϋ&τ- 
1118 142. 

(1υοα1υ8 Εοχη8.ηα8 ▼. ίη. 
Ούρβιααρίας. 

ΙβπτΐΙοήαιη Ο α ί η αΓΐ)ί8 I^I ; Ατ- 
ιηβηία ίηίβήοΓ αρρβίΐαύαιη 
Ι^νΐΙΙ, ΙιΙΧ; 86άθ8 οαΰιοΐίοί 

IX. — Τί(3ιί Εΐιι Ν. 1. υγ. 

Ήγηρινησιον 80Γ. Ίζιρινίαιον 

οίτ. 1ζίηιιη6η8ί8 107. 
'^Ιας — !4ϊ1α 200. 
Έΐεαρχία Γθθϋιΐ8 *ΕΙί€ίρχία 

ηοιηβη ιβ^οηί8 126. 127. 
Έλουσα, £Ιαζ& — ^αίαβϋ 199. 

200. 
'Έμισσα τβΐ 'Έμιαα ηοιηίηίι 

ίοηηα 186. 187. 
Έι^αχωμ/α 208. )8 ΙΝΟΕΧ ΒΕΚΧΤΜ ΚΟΤΑΒΠιΠΤΜ. : άρχος *Ρώ(ΐης ήτοι Ιταλίας 
» γίτ ιηα^ι&οαβ ρβΓ ϋαΐίαιη, 
•Γαβίβοίαβ ρΓ&βίοηο ϋαΐίαβ 84. 
άβοορί 6χ ορρίάίβ Οη,βοο- 
αιη 6χρυςιι&1ΐ8 &ά οοηοίΐία 
Γοίοπιιη οοηνβηΐΓθ βοίβηύ 

;:ϊχιν. XXXIX. χι^. 

πβοοροηιζη Ι4ί1)7α6 ηοιηίιια 

ιηβηάα^α 141. 

Γβζ 710119 Γβ^οηίβ ΔιΙαιπη- 

Λ1ι 183. ^ 

ϋάριος ήχοι Ίουατινιανον^ 

•οΐις τίΜΏΟ Ηα\νά.ι!η 188. 

')'κωμάξων α» Συ%αμάζων τβΐ 

^νκομάξων 191. 

^ρ£νίχα 8= ΡβΓΓθηίίΐηυιη?? 98. 

)ρωπος ηυηο 03.Γ&1)ί^ 150. 

άρχος Σι-αελίας ρΓΟ,θίΟΓ Θδ8β 

ίιΙΟΓΠΓ XXIV. 

η β 9 Κοιηαηοηιηι ρη,οβ οιιιη 

'ΙΐΟΘΓΟβ Γβ^β οοιηρο8ίίίΐ άβ- 

ηίυηΐητ Ι^ δίχ. 

ηπαβ βθποηΒ (τΓαβοϋαϋδ 

αβάβιη ηηαβ βϊ ΟορϋοΕβ 112. 

13. 130. 

Γχηαβ νη1^Γθ3 ν. Άδρα- 

νττώ, Βαΰίλονδιν, Βιντιμι- 

ίω, Καρϋ•αγεννα, Κέφαλου- 

IV, Σονβιβα. 

)Γαιη Ροιαρϋϋ ν. κά. Φόρο- 

όμηοζ. 

ιιη ν. γ,ά. Άφονμών. 

ίβαί 196. 197. 

γ. Γάδαρα, Γαξέρ ηαηο 

'βΐΐ θ1-ΟβζΘΓ 191. 

ιίβίίΐ ν. κά. Γεττέων. 

ίραντα ν. ΤαΓΜί^πηι. 

ζ ρ 4 ν ί α ν δ Γς =* Ο-αΓβηάβΙ 21 δ. 

. Γαρινης =■ ΟοΓθΙίΙι, Οο- 

[£ΐ6α? 180. 

ιιτηί οαβίΓπιη Ι^Ι. I^ΠI. 

χνδος. Γάτα ηοχηίηίβ ίοηηα 

ΓΟ ,,Γαΰλοί" 95. «Χ. ΓαΌΐάμτις 197. 
Οβηβϋτί {οπη&. αραά Οβοτ- 

β^ίαπι οοοαητθηβ, 1ίΙ>Γ8τϋ βητοή 

ΛϋΓΛαβηάα VII. ΥΙΠ. 108. 
Οβηβϋτί {οπηα ίη ον^ βζίβηβ 

96. 114. 116. 119. 128. 
ΓΒωργιούηοΧις^ αά δοηο^αιη 

ΟβθΓ£^αιη 189. 

ΟβΟΓ^ίΐΙβ €7ρΓίΐ19 ά63οη- 

ρϋοηβιη ίπιρβη! Κοχηαηί οοη- 
ίβοίΐ; XIII. XIV, πΗίιηίβ Μαα- 
ήοϋ Υβΐ ρήχηίβ Ρΐιοοαβ 8.αηί8 
βοτηίββθ τίάβίπΓ Χνΐ. 

Γέρος 113. 

%ά. Γεττέων Οαίβία, Γαϊτη 
87. 88. 

κώ. Γί'γΎ\ρτα 185. 

Οοατί β€ΐίί;ίο ΕΧΙΙΙ. 

Γόνααι τοις Σάλτων 185. 

κώ. Γωνίας ^β Γοννας? 208. 

(τοι•.'1ν1ι ((^αν»€•1ν) ΧΙ^νΐΙΙ. 
ΧΙΙΧ. 180. 

αά. Γ ρ άδω ν =* Οηιάβηεθ €0.- 
8^υιη 92. 

^Αγιόηολις (βαάβιη (ΐυαβ βί 
Κνρος) αηάβ ηοιηβο αοοβρβιϋ 
149. 

Ηο,ηάζϋΐι, ΑηάζϋΙιΧίνΠΙ. 
ΧΙΙΧ. £. 178. 179. 

Η&ηζη, Αηζϋ 178. 

Ή.Λτ\)θ,α ν. Καρβενϋ•ος. 

}ΐά.Γϋ1ΐ9.1; τβχ Να1)αίαβοπιπι 
210. 

Ηα^ϋαη^Ιι, ΗαΙί^η ιβ^ο 
ΧΐνΠΓ. XI^IX. Ία. 182; ίΜ 
ίοηίθΒ Τί^ιίάιβ βτιηύ 183. 

Ηαύβίτη 08.8ΐηιιη Ι^Ι. I^IΓ. 

^Ελενούηολίς 197. 

*Ηλίους 114. 

"Ηλίου Σεβαατή 147. 

*Ημέρίθς, Ιμερια 155. 156. 

"Ηρατιλέους 129. 

^Ερμούν^ης 139. 

*£|ακωα/α 208. 

ΗίΙ>ί8, ΗβΙ) τ. "ψως. ΙΝΒΕΧ ΒΕΒυΜ ΝΟΤΑΒΙΠυΐΙ. 239 *Ιβρά«οΧΐ9 Ατ&1>ίΑβ 204.^ 
"Ιππων Νονζιβίας ■■ Ηίρρο 

Κβ^αβ 105. 
ΗίιραΗβ Λ Ι«6ΐιτί^1άο ιβοα- 

ρβη^α ΧΧΧΙΥ. 
Ηίιρ&ηί& ρΓοριία βπιβοοηιιη 

ΌΓονΐηοία ηοη ίύϋ XI^. 
Ηίιρ&ηίαιη ίη βζίΐίαχη άαιη- 

ηαΐι ΓβΙβξ^οΙαΓ 8. ΟΓβ^οηί 

Α^η^βηϋηί ΙβχηροΓβ XI^Ν. 1. 
%ά, "Ορτονος ■■ ΟγΙοοα; άί- 

τβΓβηιη & οαβίΓΟ ΗοΓίαβ 93. 94. 
Ηαηιβίαη βυτίιιβ Ι^Ι. I^ιI. Ι^ΠΙ. 
"Των 145. 

'τψηΐη αίοοτπ ΐ3δ. 

Η7Γίβ ν. %ά. Όρίας. 

χΧ. 'Ιαβρονδων^ ΙαΙ>Γύά 187. 

Ίβεως Β'ώίβ 139. 

κα. 'Ίλβας ^ Ηβ11>α; (τΓαβοο- 
πιιη ίαϋ ΙβϋΐρΟΓβ ΟΓβροΓΠ 
Ι 90. 

Ιηάθχ ΟταιηιΐλαΗοηβ. ίοΓ- 
χη α 6 ββηοι 18 ΟηΚΐΟϋαίίβ (Οο• 
ρϋοαβ) γ. 8. ν. ίοΓίηαβ &. Ο. 
(€&. 8. γ. Κυρίνη, Κύρος^ Μομ^ 
^ον^στία). ίοΓίηαβ νάΐ^&τββ 
8. γ. Άβραανττώ^ ΒαύίΙονβιν^ 
Βινημιλίω, Γάραντα^ ^Γ^κ^α- 
γίννα, ΚΒψίίΙονβιν^ Σονβιβα, 
Οβηβϋγι ίοηζια ίη ονς βζΐ6η8 
γ. β. γ. Οβηβΐ. Ήλιους, Όίν- 
φνγχος. Νοχηίηαϋγϊ Ϊοτχώλ 
Άχράγαντος Υ. 8. Υ. Νο1η^η&- 
^^ν^ ί. Νογ&β Νοιηίη&ϋγί 
ίοπη&β ίη ης, η, ίς 6χβαη^β8 α. 
8. γ. Ν. Νοηιίη. 1: ϋΓΜαπι 
Λβ^ρΐίαηιηι ηοπιίη& ίη ω 
βχβηηϋα γ. 8. γ. Αβ^τρΙ. αΛ. 

Ιη^ίΙβηβ ροβίβα ϋί^ββηβ 1 80. 

Ιο&ηηί8 Οϋϋιοΐίοί ηαηΓ&ίίο άβ 
ραοθ οαηι Οΐιοβτοδ ίοοία 1Λ «€[. 

Ιοίιαηηββ 0οηιρ8ίηιΐ8 89. 

Ιωάννης (π. Πίρϋίόος βρίβοο- 
ραβ ηΓθί8 ΡβπΓββ τβΐ Ρβη&β 
68^ 150. Ίονγηης ■■ ΙαηοΑ 103. 
"Ιψίύχος ^»"Ηφαί4τος 112. 
«α. "Ισφριον — Εϋρτίη 160. 
ΐ8ύΓί&β ορρίάα ρβΓ βποΓβιη 

ίη Αηηοηαηαηι άβίΑρβ&ΧΧΙΙ. 
ΊτάγΒρος 118. 
Ιύ&ΐίαβ Ρ&Γ8 €[ΐιαβ Κοιηαηο- 

ηιιη Γαϋ α ΟβΟΓ^^ο άββοΗρία 

IX. 
Ιαΐίαηαβ οοιη68, 6χατε1ιιΐ8 Κο- 

ηιαηΟΓαηι, δβρίβοι ίη υΓΐ)β ββ- 

ά6η8 ΧΙ.ΙΠ. ΈΊΑΥ. 
Ια8ΐίηίαηα8 II βχρβάίΗοηβπι 

πιαήϋηιαπι οοηίτα Ήίβραηίαοι 

ηιίδϋ Χΐ4. 
Ιζαΐα ηιοηβ— Τύτ-Ά1>€ΐιη157. 
ΙζίΓίαηβηβίβ γ/Ηγηρινησιον. 

Κάβααα 126. 

ΚαιαάρΒία -« Νιοκαισάρπα 

τΐ^ς Εϋφοατηαίας 151. 
ίπ. Καλαβρία ροβίβα άβπιαπι 

ββΟΓ^αηο οοηΐβχ^ηί ίηββΓ^α 

χχν. 

Κάλαμα 105. 

%ά. Κάμ'ψας — 0οπιρ8& 89. 
Καμψία — Ο&ρβα 103. 
Κάναχα γ. Κανόνας. 
Κανόνας, Κάναχα »> Κ&• 

ηΑντ&Ι; 206. 207; <1ί8ΐίη£^βη(1& 

ββΐ ιιτΙ)8 Κάναχα ΕθπιΙε 207. 
χώ. Κάπρων 209. 210. 
Κάιρης ίοΓίβ οοΓπιρΙιιηι βχ 

θά'ψος 104. 105. 
Κάρβ^Ό^ος — Ρ1χατΙ>&β1η8, 

Κ1ΐϋΓΐ)6ί&, Η&τΙ)&ίύ 114-116. 
Καρίνι\ς ^ 'Τ%%άρινα, θα- 

Γίηί 94. 
Καρπάσιν 214. 
Καρ^αγέννα, Καρχαγύννα 

ίοηηα ηοιηίηίβ βοΐΐβπιηίβ 8β- 

ΓίοήΙ)υ8 Οπιβοίβ 101. 102. 
Κααχάλα ^ Οαβ&θ Ο&Ι&ηβηβββ 

103. 104. 
Κασχαβάγαι ■-Βα§^8? 105. 

100. 10 ΙΝϋΕΧ ΒΕΒυΜ ΝΟΤΑΒΙΙιΐυΜ. αατέλίαι 104. 
θ Χ ο&β^ταιη ΟΙιΟΓζί&ηβηββ, 
βάββ βρίβοορ&ΐίβ 182. 
ΒρτονχέΙΙαί^ Κενχου* 
έΙΐΒ 86. 
ΒφαΙονδιν 94. 
ΒρννΒία Ύ. Κνρηνία, 
ίΐίως — ΟϋΗιιηι 103. 
:. Κισίνης »> Οβββηα 100. 
ί^αρίζων, ΚΙΤΚΙΖ, 
:ϋΐΓίο 174. 175. 
ΐΒοπατρίς ^ ΑΓαΙ)ΐιιη δίΓ- 
ίιι& 123. 

,ίματα, κώμαι, (εγίώ- 
'ες^ σάλτοί ρΓοίαπαιη οη^• 
;6ζη (ΐ68θηρϋοηί3 (χβΟΓ^αηαβ 
[ΐ&ηίίβ8ί3χα Γβάάηηύ XI. XII. 
ο^ονϋ Γβι^ο Ι.Ι. Ι. II. 
οινώ =» Κννώ 126 «» ή ανω 
'ίυνώ 129. 
ολοΙ>βΓά ΧΕΙΧ. 
ολονλτις 8β Λ^ονΛονΧι^ βΐ; 
'αΐαΐϋαηυδ βρ. ίη Νο^. Νυιη. 
04. 

οΧννΟ•ιν Οδϋαιη ΝΠί 131. 
5μαι γ. κλίματα, 
ωμανίιΐδία =■ Οοχηίαοίαιη 
)υιιιιχλαο1υζη (Οοιηαοοίιίο) 88. 
9. 

ωνστάντεια ς[υαβ β^ Κων- 
ταντίνα, ρΓ2ΐνθ 0οη8ίαη1;ίηο- 
'οΐίδ άίοία, οΐίιη Δη^οηίηηρο- 
18 γβΐ Τθΐΐα άβ Μαυζβίαΐ; 153. 
ωναταντία ^^ρ^^ ς[ΐΐ8,β Β,ηίβ^. 
Ι8,1αιηί8 210; ηονυιη ηοιηβη 
Είπι αηύβ οοηοίΐίαιη Ερ1ιβ3ί- 
ιηιη αοοβρίύ 211. 
ωναταντίνα Πογων&ς 
οτίβ Λ Οοηδίαηϋηο Ρο^οηαίο 
ίοιηβη αοο6ρϋ;? 188. 
ωνσταντίνη «» ΒΓ&]ε? 206 
« ΟΐΓία. 107. 

οντώ — ^Γο7^τώ, Κί{ϊ(; 135. 
οηρίδεως τιώμη 118. 119. 
>. Κωρεάϋ•ας ίοΓ^θ ΟοΓβΙ- 
Ιια 209. Κορτζενι^, Κορτζηνι^ 182. 

Κόστος 118. 

^Γο<^τρά^09 "■ Κάτραδις VI 
•αβοαίο οίνϋ&ΰβ ίατα ηοηάαπι 
αοοβρϋΐ. ρπιβεαΐ &η1β VI βτηο- 
άαιη ^^βηβηιΐβιη ηοη οοιαιηθ- 
ιηοΓ&ύιιτ 148. 

Ε:ο1;&7]ε1ι τβ^ο Π. III. ΙιΠΓ. 

Κοϋϋος — ΚΟΟΟΚσΟ ίΐΐ Καβ- 

8!ίβ 134. 135. 
]Β^(1ΐΓίο γ. Κί^αριξων. 
Κνρίίνία » Κερύνεια 212. 
Κό ρίνη ίοηη& ββιίοηιχη Ογοθ- 

οοπιιη 144. 
Κνρος ίοΥϊΧϊΛ αριιά δβήοήβ 

αεύαϋβ 8οηρΙθΓ68 βοΙΙβιηηίΒ 

ρΐΌ Κύρρος 148. 149. 
ΚνΟ'ροί — ■ Χντροι 213. 

Λαοδίκεια »■ .^αοάικ^ια ή 

ηρΰς Λιβάνω, Ιιαοάίοβα δοα- 

Ηθ8Λ 187. 
Λάπι^ος 211. 212. 
.4ατώ 138. 
I^αα<1^^6α οαραΐ; ΤΗβοάοπα- 

άί3 ηυπκιτιαχη ιηβίΓοροΙίδ βο- 

οΐθβίαβϋοα ίαϋ XII. ΧΙΠ. 
Λανξαόέαι Υθΐ Νανζαδέαι 

148. 
I^ 6 αη ά 6 Γ Είβραίθηβΐβ, Ιβ^αίαβ 

0οη8ΐ;αη(ίηορο1ίιη ηήδβτιβ ΧΙιΙ. 
Λεπτίδος «^ I^βρϋ8 ιηο^ηα 

145. 
Αηραδοϋς 106. 
I^βαγ^^^1€ιυ8 ρΓΟβρβΓθ οοη^τ& 

Εοιηαηοδ ρυ^ηαύ XXXII 8ς[. 
I^^1)6^ Ώλ&ηαβΟΓίρΙυβ Νοϋ- 

α&β ι άβρθΓάϋυβ XXV 8ς[. 
I^^I)6^^α8 ραΐήοίαβ XI^. 
έπ. Λιβύης τής ανωτέρας 

— I^^I)^α δπρβήοΓ — Ι^1)7α II 

— I^^I)7& Ρ6η1».ροΙί8 141. 142. 
έη, Λιβύης -κάτω — ΙΛΙογΛ 

ίηίβποΓ — Ιι.Ι — 1411)18, βίοοα 
141. 142. 
Λίηαρις, Είρ&Ηδ »>ΐ4ίρ&τα 95 ΏΠ)εΧ ΗΕΕυΜ ΝΟΤΑΒΠιΙϋΚ 241 «ά. Αόρψτις 169. 
Λοννη ΐΛηβ 86. 
8. Ιιαοίαηα• ιβοϋηβ 8. Ιιβα- 
οϊιιβ 86. 
I^α8&^11α^^^ ιιτί)• ΧΙιΙΧ. 

%ώ. Μα χα(ίΒρώ^ Μαχαιροϋς, 
ΜοΗααιτ&Γ 208. 209. 

Μαδααονβα ■- Μ&ά&88αζη& 
γβΐ ΜαάαβιιιηΑ 104. 

πια^ίβίΓαΙαβ ατίΐββα ΟτβοΓ- 
^ο οοιηηιβιηοταϋ VIII. IX. 

ιηα^ίβίΓαΙαβ χηίΗ(α]:68 Ηί• 
βραηίαβ Χι 8<|. 

%1. Μαγλονόων 9€Γ. Μαγλούλων 
(βΐίαχηηιιηο ίηίβΓ 6ρί:$οορθ8 
ρ&ΐΓίατο1ΐίλ1;ιΐ8 ΟΓαβοοπιηι Αη- 
ϋοοίίθηί ΓβοβηββΙαΓ 6 ΣβΙβό- 
ΗΒίας η Μίλούλης) ηαηο Μα- 
Ίύΐα 188. 

Μα^ηαβ Αηηβηίαβ Ραη 

ΙαΥΙΙ. 

Μαςοαβ Αηηβηίίΐβ Μαβ^α 

ΡαΓ8 Ι.ΛΊΙΙ. 
Μα.*ΐη ν. χώ. Βιλβάνονς. 
Μαϊονρί%α νήΰος 108. 109. 
Μάτίαρτα 155. 
Μ α 1ε 11 εαβύηιιη ΙΛ. υΐ. 
Μ αϊ α ο α ΙβιηροΓβ Εβοο&Γβάί 

Γββίδ Οκιβοοπιιιι ίαϋ ΧΧΧΙΥ. 
Μαΐαοϋαηαβ βοοίββίαβ αη- 

ϋ(|υα ροΓΟοΠία ΓββΙϋαϋαΓ 

XXXV. 
Μάμίδα ^ Μάμμης 104. 
Μα μό'ψωρα Γβούαβ Μάμ^ωρα 

201. 
χά. Μαναβσάρων, Μαασά^ 

ρων ^Λ Ματξάρων 163. 
Μαναύων ▼. Βανανων. 
χά. Μάρόης 159. 
Μαρεώτης ηοιηβχλ υΓΐ)ί3 123. 

124. 
ρΓ. χηαΓίϋιη& Ιΐαΐοζηχη XIX. 
Μαρ%ούποΙις 155. 
Μαρμάρινης 144. 
ΜαΓίαΧί 175. «ά. Μαρτνρίον ■■ ο&βϊηιπι 
Μ8ΐι1πιη&ηβη8θ (Μ&Ηηη&ηαπι^ 
▼β1 Ματίπτ&ηαιη ΟαΙαΒγιαθ τβΐ 
Μαηά!ΐη&?? 93. 

Μα8β&^8ο^η υ. ΐιΐι. υιι. 

Μ&ίβΓα, Μα^βΓία ▼. Μι- 

τιανρία, 
ΜαυτίοΐαΒ ηοιηίη& Απηβ- 

ηίαταπλ ρΓΟτΐηοίαταιη ιηιιΐ&ΐ; 

ΐνΐΐ 8(1. 
ΜααΓϋαηία Ι ΟβοΓ^ Ιβιη- 

ροΓβ βχ δϋίίβηβί βί 0&68&- 

η6η8ί8 ραΐΓΐβ Κοηαηα οοηι• 

ρο3ί1α 6ΓαΙ XXX. ΧΚΧΙ. 
ΜαυΓϋαηία II Οβοι^ «^ 

Τίη^ΐαηα Οίοοίβύίαηί 6^ ραΓβ 

δρϋηίαβ XXXI 3€[. 
Μαχίη)ίαηορο1ί8 ΑΓαΙ>ίαβ α 

ΚαηαΜτϋΙ υτΰβ (Ιίνβηα 196. 
Μαξίμιανονπολις Αβξ. 135 

— 137 ΡαΙ. III 193. 194. 
Μελέτη —» ΔΙελίτη 95. 
ΜηΙεον » Μίΐβτ 106. 
Μβϋίίηα ΧΙΙΧ ΐνΐΐ. 
Μβΐΐί 17δ. 

Μεμφη «^ Μέμφις 130. 
Μεμφηλιτονς τ. Μεμφή, 
Με νελαΐτης ηοιηβΐλ αΓΐ>ί8 

123. 
Μηνν%α νήσος οογγ. Μηνν* 

ρίχα 109. , 

%ά. Μερτιηέρτον 175. 
Μβ8βηαιιι γ. Μηαίνα. 
Μησίνα Μβββηαιη, Μΐϋαίνα 

8Β Μί86ητιιη 91. 
Μεαοποταμηνοί 108. 
Μεσαίνη 94. 
Μετηλις ν. ΜίΙΙεος, 
Μηχρο%ωμία ηοιηίηί8 ίοπη& 

ίη ΑΓ&1)ί& ρΓΟτΐηοίΑ 8&θρ6 

οοοατΓβηβ 201. 
Μιχανρ/α — Ναοβηα? τβΐ 

Μ&ΙβΓΟ, Μ&^Γί&? 84. 86. 
Μϋβν ▼. ΜήΙεον, 
ιηίΐϋββ — Βοιη&ηί ΧΧΧΙΠ 

Ν. 1. 12 ΙΝΌΕΧ ΕΕΒΤΤΜ ΝΟΤΑΒΙΠυΜ. 'ΙΙλΒος ■■ ΜΒΐέτη^ ΜέττιΧις 

.18. 

ί•ιηΐ3β τ. Φινοϋτος, 

ο1β8 ▼. %ά. ΜονΙίον, 

Όιΐ'ψονΒϋτία ηοιηίηίΒ ίοπηα 

6ΓίοήΙ>ιΐ8 βοΐΐβιηηίβ 146. 

'ονιαυγα 164. 155. 

ονί»αΐα 154. 155. 

ο 8 θ 8 οαϋιοΐίοαβ Απηβηίοηιιη 

ί. ΜονΙιον »> ορρίάαιη 
ιΙοΐ68 89. 

Όύζονρ ο ν {Μοννξαρον) 
αοη8 184. 

Μουζονρών = Μζητ, 
ίυηο ΜηικΙβαΓ 183. 184. 
ίδΐίΐη ν. Νί8ίΙ)ί3. 
υ 3 ί 1 6 8 ηοτίΐβ Αηηβιιίαβ 
)Γίΐθίβοίυ8 Ι^ΛΊ. ΤΛ-ΙΙ. 
αϊ 5 111 η ν. ΧίδίΙ)Ϊ8. £». Ναΐς ΡαΙαββΗηαβ ΙΓ 197, 

^0Γ£ΐΙ)β1:θηβ3 νβΐ 1(1αιη8.βαΘ 198. 

ανκράτεια 119. 

ανέαίία* ν. Λανζαδέαι, 

ίάηολίς Ιί&ΙΪΛβ 85, Ατα1}ίαβ 

:03. 204. 

)Ζ. Ν Βέλων ν. Νίλακώμη. 

βίλονπολις 129. 

ί. Νέπης *■ Νθρβ, Νίηα 88. 

ίνη β. Να^δ. 203. 

Ίκιονς Λ5Χ50ΤΟ ΝΠάύβ 
19—121. 

ίΙεοροΠβ— ΝιΙ)θ1ι150.151; 
ιτιιη(χιΐ8.ιη 86άβ8 βρίβοοραΐίβ 
αϋ 1. ο. 

ιΧαχώμη, Νηλπωμία, ηόλις 
^εέλων 203. 
ινενη — Νεύη 203. 
181 1)18 11γΙ)3 (Μί8ΐ)ίΐΐ) ηιιιχι- 

[υαιη Κοχηαηοηιιη£3.οί8. ς[η8,χχι- 
ά8 οοηΙίΓ&ηηηι άίο&ϊ Ιοαηηββ 
;3,1;ΐ3θϋοη3 Ι^ΙΠ. οίτ. 1^1. £11. 
ί, Νόβω ■■ οαδίπιπι Νογιιιχι 
η Ρίοβηο 98. ηοιηί ηοιηβη Ιοοο ητΙ)ί8 111. 

123. 124. 133, 144. 
Νοιηίηαϋγί ίοπηα Άηράγαν- 

χος ρΓΟ Άχράγας 94. 
ΝοΥ&6 Νοιηίχιαϋγί ίοηη&β 

^ ^99 ^9 ^9 θζβαη^ββ τβίαΐ 

Αονιιρις, Λίπαρις, Λεοντινη, 

Φοννδη, αΐία 94. 95. 
Νοϋϋιιβ Ι ΡαΓϋιβχαηαβ 

ραΓ8 Ι, τ. 1—529 βοείθδία^ϋοα 

νΐ— VII; ραΓ8 Π, ν. 530-1063 

ρΓΟ&η» νυ-ΧΠΙ. 
οαβίτηπι Νοναιη βρ. δα88ίηα- 

ϋβ 98. 
ΝυοβΓίΣΐ ν. Μίχανρία, 

*Όοίαις μεγάλη ή έξωχέρω βί ή 

έαωτέρω 140. 
"Οααις μιγ,ρά ». Οα3ί8 ηιίηοΓ, 

*Όαβις ή γείτων των Μαζί'Λων^ 

Αΰαοίς ή γ,ίίτά τι^ν Μοίηιδος 

λίμνην 140. 
*Όααίς Θηβαΐδος νβΐ μεγάλη νβΐ 

ή άνω, ΟΤΛ^β *^05 140. 
ΟβΓθα ν. κά. Όρίας. 
Όλϋοναα =■ Άα%λονς 96. 
Όλύα =. Όζρα 147. 
τά'Οναρεα *=« Παγνκρέα, Ρλ- 

η&,ηα 95. 
ννονφίς 122. 
ννονς Καίτ *ΑηΛ 189. 
Όπίτέρβητον «= ΟρϋβΓ^^πιη 

91. 
κά. Ό ρ ία ς =■ υήα, Η^ήβ, 

Οήα, ΟβΓοα 87. 
0Γί6ηϋ8 ρΐΌΥΐηοί&θ ββουη- 

άυιη Ηί6Γ06ΐί8 βύ (τβΟΓ^^ί ^α- 

1)π1α8 XI^V. XI, VI. 
Όρίμων »> υι-ίζηα 152. 
*Οηηά.η άίΥ6Γ8α α Ρΐιίΐίρρο• 

ροΐί οίγϋαβ 204. 
Οτ^αβί ίηεοΐαβ Αηζϋ6ηβ8 180. 
%λ, Όρζίανινής «^ ΟΙιΟΓζία- 

ηβηβ, ΧοΓάζβ&η, Χοιάζέη, Οτιγ- 

ζβηβ 181—182. 
δβρίβιη οβϋοΓυιη Νίΐοϋοο- ΙΝΟεΧ ΒΕΒΌΜ ΝΟΤΑΒΙΠυΜ. 243 ηιηι ΒΟίηίχίΑ ςπΕβ λβίλΐβ Βγ^ 
Β&οϋηοηιιιι ίαβηιη^ 180—188. 

τνίης. 
Όξνρνγχος 128. 

ΠαχνΒμονίς 126. 

έη. ΠαΙαιατίνης ψ 198. 

Ραϋη ιιτ1>• 177; ηοπιβη Γβ- 

^οηίβ 181. 
«Χ. ΠαΙινής ^ ΡαΧίη, ΡαΧ- 

ηαΐηη 181. 
%ά, Πάλίος ^» ιιτΙ>9 ΡαΧΙη άβ 

οαίαβ βϋα &ιηΙ>ί^1ιΐΓ 177. 
Ρα1η&^αη ΣίνΐΙΙ. ΧΙΙΧ. Ι. 

181. 
Ρηη&Γί& τ. τά Όνα^έα, 
Πανέφουαος 112. 
Παννωνία 90. 
Πάφνα ίοΓί&βββ Πά9'να7 122. 
'ΡέγΒον ΠάραΙος -» ΒυΓθ11θ8 

1*^7. 
Παράλου οβϋαιη Νίϋ 132. 
Παρατόνιον ίοτπϊΛ άβίβηάί• 

ΙοΓ 142. 
Ρ&βοΐι&βίηβ Αβ^ί ΑοΗαί&θ 

βρ. 146. 
^&8^η1xη 8. Ρ&^^^^^^ 93. 
«ά. Πατρικία; «■ Ρα^τίοαιη; 

Ραίήα θ£ΐπιρ&ηί3.β άίτβηα 92. 
Ρα^^ϋxη Νίο&βηοηιιη ηοιηίηα 

βιηβικΙαίΔ ρ. 194—196. 
Πίντααωμία Ραΐ. ΙίΙ βϊ Ατ&- 

1>ί&β 200. 201. 
Ρβx1^&ρο1β8 άα&θ αηίβ Οατο- 

Ιίηα^οηιιη ΐ6χηροΓ& ^οη£α6^αη^ 

Πέρρη ^^ Πέρσα ηαηο Ρίτύη 
149. 150. Ιηάθ ηοπιβη αοοβ- 
ρίβββ Οί&ηα Ρβη&βα βχίβίί- 
πιαίτιτ 215. 

Πίχζάνα » Ρί•8&ηΑ? 104. 

Φαινά τ. Φίνο^ος. 

Φαίνω τ. Φινών. 

Φάνους 96. 

Ρ1ι&Γΐ)&θ(α8 τ. ΚάρβΒν^ος. Φανύΐανη {οήοΒΜ ΟΙΙιΪΑ τβ- 
1βηιπι? 110. 

Φίνοϋτος ,^Λ Φαινά^ Αίνος 

ΑπιΙ}ίΑβ, ηηηο Μί8ηι^β,205. 

ΦιΧιηηούηοΧις »■ 8ο]ιΙ>Α 

204. 205. 

Φίνων » Φαίνω ΡαΙ&β•1 ΠΓ, 

8βο!β8 βρίιοορ&Ηι 205. 
χά,ΦΙωρι,ανών ^^ΧΙομαρών^ 

167. 
χά. Φοροηάμηος ^ Ροηηη 

Ρορϋϋ, Γ. Ροραϋ, Ρ. Ροηι- 

ρίΐίί 100. 101. 
Φράγονις 126. 
Ρίοβηαηι, ΡίοβηιΐΒ »- Ρίοβ- 

ηυπι 8ηΙ)ΐΐΓΐ)ίοαήηηι XXII. 
Ρΐϋηηηι τ. χά. Βιαιμάντω. 
χώ. Πολίτιανή 185. 
ΠόρτοΌ^Ρώμης αρπά τβ^6^β8 

ΡοΓίαβ Αϋί^αβίί, ο χατά'Ρώμην 

Πόρτος ΟΓαβοοΓΟπι, ροβί^α 

ΡοΓίϋβ 86. 
ΡοΓίαβ β1 ΡθΓΐα3 Αυ^βϋ τ. 

Πόρτου *Ρώμης. 
ΡοΓίαβ νβηβΓί8 τ. χά. Ββ- 

νίρης. 
ρΓ&βίβοϋ Οπΐ€θοηιιη ΧΙ^Ι. 
ρ^αβ£β^^ϋ9 ρπιβίοηο Ηαΐί&β 

τ. ίηαρχος *Ρώμης. 
ρΓαβίβοίηταβ Αίήοαηαβ άβ- 

βοήρϋο ΧΧνΠ— XXXII. 
ΡΓθθοη8υ1αΓί8 ρτ. β&άβοι 

ςααβ Ζβη^^, Οατϋια&ο ΧΧΥΠ. 

χχνπι. 

ηρν%ονναουλαρέα»^1)τ,Ρτθ' 
οοη8α1ατί8 102. 
Ψάνίως %ωμη 118. 
ΠτολΒμαίς ^ Πτολεμαΐς ή 

ΈρμίίοΌ, •ψζϋ1 185. 

ΠυργοαρΒτών 210. 

Κβοο&Γβάα8 Γβχ οοηΐη Βο• 
πιαηοι ρα^η&^ XXXIV; ηβ 
Ρ&0601 οαπι Βοπι&ηίβ ί&βί&ί, 
&. 8. βιβ^ΟΓίο Ι ίιηρβάί^ιιτ 
XXXVI. 14 ΙΝΟΕΧ ΒΕΚυΜ ΝΟΤΑΒΙΠΌΜ. ιγιΑνίς τ. ηλίματα, 

Η Κ6ί& Γβ^ο ΟβΓοδηβ• 167. 

.68. 

ησάφα τ. Σίργιονηολίς, 

1ια1>άίαιη οαβ^ηιχη »^ Βαρ- 

>ΰη 168. 

»9θ«ονρονρων ^» Βαβαο- 

ίπητη XXXI. 107. 

ί.'Ρίφ^ον Γβοϋαβ Ίδριφ9'όν 

.69. 

ϋιηίΐ 161. 

(. 'ΡιΟΗΤίφάς 168. 

Ο πι Δ θ Τϋ8θί& ▼. έπ, Ονρβί' 

ιαρίας. 

οζηαηα ο&8ΐτα ΧΕΙΙΙ. 

οπιαοοροΗβ (οτϊβ οαβίηιιη 

[οοά ηαηο Ραΐυ 176. 

οιηαηυβ ρα^ήοΐαβ ΧΙ/, δαβ• 

Όηιιη Γβ^^βζη νίταιη οαρϋ 

ίΧΧΙΠ. 

Οδο,ρΐιο. ν. Σεργιονπολις. 

ίΐδΐιοοαΓΓα XXXI. 

:. Σάγγα 98. 

ι^οη1ί& XXXVI. 

ιϊα' ν. ΐΞΙόεως. 

οία μίας δ&,1αιη!)α 188. 189. 

κ>Ιτθ£ γ. Ή,λίματα, 

άλτων ΒατάνΒως »> Ο^γ 

8-δϋΗ 207. 208. 

άΧχων ΤΒραϊχΐΥ.6ζ ήχοι 

Ιαραάμων «» ϋΪΓδαιιΐΒ, 193. 

αλχόν Γοναΐχιαόν 188. 

άλχων *Ιδραχί%όν νίουβ (ϋ- 

βΓβη.'* 8.1) β8-δα1ί 2υ1. 202. 

ι. Σάμνίον =" δααιηίυαι, 86- 

163 6ρΐ86ορ8.Η8; δαιοιιτιπι (δοα- 

ιοηζη) Δριι1ί8.6 (1ίΥ6Γ8α]η 92. 

;. Σαμοχάρχων 168. 

:. Σαμονργία οαβίΓαιη &<1 

ίγυιη δαίΏΟ^^ία ρθ8ϋ;υιη 99. 

αναφάρ 110. 

ανααουνίχοίΐ ίιιοο1α6 γ6- 

:ίοηί8 δϋπαβαη Υ6ΐ δα8Ώα, οο- 

ιϋββ δαηαί^αΓ £1η δοηβ^ΐια- 

ίιη 168. 169. 8&τ<ϋηί& ίη•ιι1& ρτ&β£βο(ο 

Αίη€&θ ρατ6ΐ)&1 XI^I7. 
8α8ηη γ. Ι^νασουνιχαι. 
ηά,ΣαυογαΙλία^^Β&ιο^ϊαΛ 

100. 
81>!1>α γ. Σονβιβα. 
Σβί9η 147. 
Σχεδία 124. 125. 
*δο1ιΙ)& γ. ΦιΧι,ηηο'&ποΐΛζ^ άί- 

γ6Γ8α 68^ α ϋίοη78ίο.(1β Απι• 

1)ία6 206. 

δοϋίαιη γ. Ζκτ}Ζΐ}. 
86ΐ)δί 6ρ. η&ΓΓαϋο ά6 ρ&οβ 

οτιιη Οΐιοβτοδ ίαοία ΙιΙ. 
δ6ροηίΏχη γ. Σίηόνχος. 
δβρίβιη Ώΐϋπιί8 Κοιηααοηιχα 

ί6ΐηρθΓίΙ)α8 εαραΙ; 6χαι:ο1ιο.ύα8 

ΑίΓί6α6 Χ£ΙΙΙ. 
δβρ1;6η3ία.ηυ8 6Χ6ΐ*6ϋη8 

ΧΙΙΐΙ. 
Σεηχόν =^ δ6ρ<;6ΐη 107. 103. 
δ6Γ^ίοροΙϋαηα8 βρίβοο- 

ρηβ ίηγϋο ΑΐβχαηάΓΟ ΗίβΓΟ- 

ροΐϋαηο α Ιοαηηβ Αη1;ίοε1ΐ6ηο 

ΙηβϋΙαίΏΒ 162; ιηβΐΓθροΐ6θ3 

1ιοηθΓ6ΐη Ια8ϋιιίαιΐιί &β1&(6 αο- 

οίρίΙ} 1. ο. 
Σερ'^ιονποΧις ^ *Ρηϋάφα^ 

Κθ8&ρ1ια 161. 162. 
8. δβΓ^ίαβ XVI. 

δ6Γί68 6ρί86θρθηΐΐη 1111)18 Νί- 

οία 121 — 122. 
Σε&ροήχης 121. 
χώ. Σέχνης 210. 
δ6Υ6Γίαηα8ΐ8ίάθΓί ρα^βΓάυχ 

ΘΓα60οηιζη ηοη ίαϋ XI^II. 
δίοϋία ρΓΟΥίηοία Βαγθοηαϋ 

ρηιβίβούο ραΓυϋ XXII— XXIV. 
δ ί 6 ϋ ί α 6 άβββήρϋο, ς[α&θ 

βιΛΛί άρπα ΘβθΓ£^ίτΐ2η, ρΓΟ- 

ίαη^ι Χ. 
κά. Σίγνίας 92. 
νήσος Σί%ελίας; XXII ορ- 

ρΐάα ρΓαβίθοΙο δ1οί1ί&6 8αΙ>- 

άϋα 94. 
Σίνης 110. ΙΝΏΕΧ Β£ΚΌΜ ΝΟΤΑΒΙΠυΜ. 245 Σίηάνχος 8βροη^ο• δβροηίοηι 

8β. 
8ίΓ8ίη& ▼. ΚΧίακίίτ^ίς, 
8ί9βΙ)αϋ θχρβάΐϋο ιη&ηϋζηα 

οοη^Γϋ Οπιβοοβ άΐΓβοΙα (ηίβΒβ 

ηοη τΐάβίαΓ XXXVII Ν. 1. 
8ί86ΐ)τι1;α8 Κοιηαηαβ ιηίΐί- 

ίίαβ αΓΐ)β3 οΙ)ϋηβύ ΧΧΧΥΙ. 

XXXVII. 
χα. Σιτέων Χιφας 163. 
Σίτιφνοζ ^ δίϋΰβ 107. 
Σ χηλή (ΖχίΧι) — δοίΗαζη 106. 

107. 
Σχτιναρχία 151. 
«ά. Σολίρνός (Ιίνβηϋΐη αδα- 

Ιβπιο Οαχηραηΐαβ 97; ίοΓίαβιβ 

οαβίΓαιη αά δίΐαηηη (δβΐΐατίιη) 

βαιηβη ροβϋαιη 98. 
Σόνόρα » δϋΐΐΜΓ 125. , 
ηλ.Σοφήνης «-ΤβορΗΙεΙι δ&ΐια• 

ηίΐ^ΐι 177. 
χά. Σωρεώρ ^^ Σώρα 89. 
Σονβιβα « 8αΓ63 102. 103. 
ΣονΙχης ^ δαίά ηυηο 8. Αη• 

ϋοεο 110. 
%ά. Σουφίχϊίχα ^ δαίβίαΐα 

105. 
χά. Σο να ας άίνβηαπι α δτΐ8& 

(δβ^αβίαζη, δβαδίαχη) Τ&αΗ- 

ηοηιπι; ίοΗαβββ δτιβ883.? 90. 
Σώζοναα ΡαΙαββΙ. 189. 190; 

Ι^βη^αροΙ. 144. 
%ά. Σπήλον καϊΌδήΙων 1^2. 

163. 
δηίββ ▼. Σονβιβα, 
δ η ίβ ία Ια τ. Ζίουφίττιχα, 
δηίηϋιί1& ΘΓ&θοοπιιη ίιηρβ- 

ήο Ηίβραηίβηβί &ηβιη ίιηροιιϋ 

XXXIX. 
Συχαμάζων τ. Εύκωμάζων. 

Τ ρΓΟ Θ ία ηοιηίηίΙ)τΐ8 Αβ^^ρ- 

Ηίβ 132. 
χά. Τα β ία — Τατία, ΤαΙ>ί& 

Ηοάίθ Τα^^^α 99. 
τα νία ταχηχά I^XIΓ. I^XIII. ΤαΙ^ιχάου >» ΤίΗ&ιηοιι1ιιιη, 

Ταίιαιηβηΐιιχη 97. 
ΤαΙίπχης ^» ΊΊίθΙβρύβ τβΐ 

Τβίβρίθ 103. 

Ταΐίαζηβηίτιιιι τ. ΤαΧβίχάον. 
Τάμασος 212. 213. 
Ταμιά^η οβϋαηι ΝίΗ 182. 
ΤαητιΙθΓαΙίαη άοχηαβ ΙιΙ. 
Ταταη^αιη ^^ Γάραντα 85. 
χά. του Τάρων »■ Τλαητοβ 111. 
Τ α Γ ο η ^ ΤαηιΙ>6πιη Ιι. I^III. 

ιιν. ι-νι. 

Ταϋα 123. 

Τανράτα, Ταοταία «■ Τπι- 

τίαηο 91. 
Τα ν ία ?. χά. Ταβία. 
Τεβέατη — Τΐιβνββίβ 105. 
Τβΐΐα άβ Μαπζβίαΐ; τ. Κων^ 

ατάνηια, 

Τενίαη οβίίιηη Νϋί 132. 
χά. Τερεντίνων «^ εαδίΓαιη 

Τηιεηΐίηυηι 97. 
Τεργίστρα 96. 
Τερνον^ης, Τερενον^ιςΊ^τ- 

Γάικ;!! 125. 
Τβ^1^αIη^^β τ. Τριηωμιας, 
Τενχηρα ίοΓίηα ηοη 1<τηιρ- 

ίαη<1α 144. 145. 
ΤΗαΓΓΟβ ▼. χά. τοϋ Τάρων, 
έη. Θηβαίο ο ς ^γγιατα; ά 133. 
έη. Θηβαίδος τής &νω; τής 

νπερ^εν, β 133. 134. 
Θηβαίς ηοπιβη ατ1>ί8 Τ1ιβ1>α- 

ηιιη 138. 
θένηβος χιτ\)9 ρβΓ βητΟΓβηι ίη 

Μααήίαηίαηι ίητβρβϋ 108. 
Θένηααος, θ«ιτησο9 — ■ Τβηηίι 

113. 114. 
Θεοόοαιονηολίς ^^ Τΐίθοάο- 

βίαηα, ηΓΐ>8 ΑΓ^ίηοαβ τίείηα 

129; ιιγΙ)8 Τ1ιβΙ)αΐάί8 * ΤαΗό 

Οορϋίαπιπι 134; ιιγΙ)8 Οβγο- 

^068 154. 
Θηρ ίμάχων ίΟΓίοββθ Τβΐΐ 

ΜαϋΓ§? 155. 
Τΐιοπιαβ ΑΓΐ8ΓΏη6η8ί• ηατ- 16 ΙΝΒΕΧ ΒΕΕΠΜ Ν01'ΑΒII^IϋΜ. αϋο άθ ρ&οβ οηιη Οΐιοβτοδ 

λο\ά Ι4ΙΙ. 

ίβη Ύ. Όιιίη. 

:. Τίβ^^ίας » Τι1)1ιγ, Τί- 

\$ριν 88. 

:. Τονλί^ιχόν » ΤαάβΓ 98. 

:. Τουράν9ίος ίοτίβ Του- 

ανδιος? 158. 109. 

ούρης ^ Ταιτίβ I^^ι)^8οη^8 

09. 110. 

ι. Τριερίς 185. 

ρι,ηωμία ΔΓα.Ι)ία.β 206. 

ρίτίωμίας 192. 

ριμί^ονς 213. 214. 

ριμοννθ'ων 139. 140. 

;. Τριπόλεως 145. 

ΓΐροϋΙα-ηα ρΓονίηοία άί- 

»β668ί Αο^τρϋιιβ αάδΟΓίι^Ιία 

αιν. 

9θρ1ι1εΗ ΜβΙ^ Μοβορο^αιηίιιβ 

)ΙΙΓ8 Ι(Χ δί^. 

8 ο ρ 1ι 1ί 1ι 8£ΐάα;υ XI VIII. 
ίΙΙΧ. Ι. 

3θρΙιΐΣΐι έαΗυηίΙεΙι 177. 
αΓ-*Α1)άιη ν. Ιζαΐα ιηοη8. 
ί. Τξανρας =» Βατιτ 160. 

Γ3,ιιία8 ί&.ΐ80 ΗίζηβΓΟπηη βρ. 
Ιίοίη8 156. 

Γΐ)βνβ1;α8 ν. Ούρβοβέρα. 
ζ, Ούρβίχαρίας Ρώμ/ης 84. 
ίαάβιη ς[υ3.6 Εοιηαβ Τιΐ8θία τβΐ 
Ιιΐ08.1;υ8 Εοχηαηιΐδ 1. ο. 
Γΐ^ίοατΐαβ άββοήρϋο 88.ϋ8 
ϊοηίαβα XVII— XIX. 
Γΐ)ίυιη, (ΐυαβ α ΟβΟΓ^ίο βηιι- 
ηβΓαηίαΓ ίη Τ1ιβ1)αϊαθ βαρβ- 
•ίοΓβ ροδϋίίΓαιη ΟΓάο Γθβίί- 
;ιιίη8 136. Ο'Βρβοβέρα *■ ϋιΙ>θγβύιΐ8 93. 
ϋτία τ. χά. Όρίας, 
Ούσχι>%α 95. 

ναάββ ▼. Βάδης. 
ν&^θ8 γ. Βάγης. 
Νέα Ο'ΰαλεντία 154. 
ναΓίΑ γ. Βίϋοβίΐρίνα, 
ναΓίαιη »■ Βαήτιαι Αρηίίαβ 91. 
νβηβϋα ρΓ. XIX. 
νίοϋιηίΐίιιιη 85. 
νί^^ίηϋιηίΐίιιιη 85. 
νίη(1οΙ)θηθη8ί8 οοάβχ Νοϋ- 

ίία« Ι I^XV. 
νΐηϋζηίΐίιιιχι 85. 
γίΓ ιηα^ηί£ίοιΐ8 ρβΓ ΙΙκιΙίαηι 

γ. ίπαρχος ^Ρώμης. 

ΕΙ-ΤναΚ β1 Βαίιπθβα) τ. 
ΕΙ-Τναίι θ1 ϋΓιΗϋΟ νασις 
ΕΙ-ΤνΤιίι β1 ΗιΐΓί^ϋ ) 140. 
\ν^ϋίβιίο1ιτΐ8 Γθχ δα^οηϋαιη 
οΙ)ϋηβ1; XXXVI. 

ζβΟΰΟ Υ. ^ΟΒως. 

308ως ^ ΐΞΐόίς, ρβΟΰΟ δ&Ηα' 
128. ^ 

Ζο(7ν1ί9 ν. Ότρανζάλης. 
Ζηνωνόπολίς Υβΐ 7/τ\νόηοΧις 

Ι^αυη&,β 147. 
Ζηνωνονπολίς 122. 
Ζ εν μα ρπιγα ίοηηα ηοηηπιη• 

ςυαιη οοοτιτΓβηθ 149. 
Ζώο ρ α: άίγβΓβαβ ηοιηίηίβ £ογ- 

Ίη&β 200. 
Ζυγρίς ν. Ότρανζάλης. ΑΒΒΕΝΡΑ. &ά 878 (ρ. 150): „&ά ηοιηίχι& Πέραα^ ^09ν ^ηοίο, νθή- 
βίπηίθ 6886 ίηάβ βϋαιη ηοιηβη &606ρί886 ϋί&η&ιη Ρθγ• 
8&•αοι ("Αί^ίμις Περαία (1θ^. Περααία) ΡΙαί. Ι^αο. 24; 
Περαίς Ώίοά. V, 77; Περαύία ΒίηΛίο ΧΠ, 537 0), άβ 
ςα& ηοη τβοίβ β^: Ααδζΰ^β &α3 δτιίβοΐιβη Αΐείβη 

Ρ6Γ8ί3θ1ΐ6Γ ΜδΓ^ΤΓβΓ ρ. 146." Ο. Η. 

αά 938 (ρ. 167): ,,οίτ. ϋβ Ια^νάβ, Α^ϋι&η^6ΐτΐ8. Α1)1ι« 
Οοβϋ. 8οο. 3δ ρ. 68 βί 144." Ο. Η. 

&ά 950 (ρ. 172): ,,Ατδ&ιηοδ&Ια ιιγΙ)8 ίηίΓα Ράΐα οοδίταιη 3ϋ& 
6πιύ, ιηοϋίοο ίηίβπταΐΐο αΙ) βο άί8ίαη8, £ογ1&886 ρΓορβ 
1&η[ηά8ΰ1ια ί&\)η]Λβ ^βο^πιρΗίοαβ, ιιΙ>ί & άβχίρα ρ8χί6 
ηντι1ιΐ8 ία Ατέ&ηί&ιη (Μιιτ&ά•8ΐι) Δαιη6η ίη&ιιϋ." ΰ. Η. 

&ά 953 (ρ. 175): Ιά6ΐη ιη6ηάαιη βτΪΛ,ί ίη αοϋβ βτηοάί 
0οη8ί&η1ίηορο1ϋ&ιι&6 οοη^τα Αηϋιίιηιιιη 1ι&1)ϋ&6 &. 536 ; 
86ήΙ>θηάτιιη Θ8ί: Κνρίοχος ίπίβαοηος τι\ς Σοφηντς της 
^Αρμενίας ό' (ρΓΟ α') ίηαρχίας, Μ&ηβί VIII, 974. 

&ά 962 (ρ. 181): Καααίαα (έπ.) της ΒεΙαβιτηνης. &. 586 
ΜΛη8ί νίΠ, 975. 

&ά 1046 (ρ. 198): ,,ίοπηα οαίαβ ρηιη& Ιίϋβτ& £ ββί ί&ιη 
Α£τ&ί1ι&το1ή<1θ8θΐλ1άία8 τΐ8α8 6886 νίά6ΐιιτ; οίτ. ΓαρινδϋίΙων 
δΙχΕίκ) XVI ρ. 776 0. ΓαρινδανεΙς Όίοά. ΠΙ, 48, 1. 

(β60£ΓΓ. Ογ. ιηίη. Ι, 177.) ΡηπίΕΐη Ιίϋβπϋη £ (Ο) 

6χ 96ηιιίιι& ΑΓ&1)τιιη, ρ (7 «ι- ') 6Χ Ατ&χη&6θηιπι ρΓΟ- 
ηαηϋ&1ίοιΐ6 £τιί886 οοηιοίο." ΤΗ. Ν. ί ι 
'^ 1 
''•^Γ' 


] - 
< 

?3 ' 

Ι 

— ^ : ..-•.ΐ.:-^ 462 'ν^